Hvorfor satse på lesing?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor satse på lesing?"

Transkript

1 Hvorfor satse på lesing? Resultatene fra bla. PISA-testene viser at ulikhetene mellom kjønn er større i Norge enn i de fleste land flere gutter enn jenter har negative holdninger til lesing og leser kun hvis de må lav leseskår korrelerer med negative holdninger til lesing de som skårer svakt risikerer å falle utenfor i skole og samfunn norske elever ser ut til å bruke et begrenset repetoar av arbeidsformer

2 i Ungdomstrinnsatsingen skal bidra med komp.heving av uh-sektoren når det gjelder lesing som grunnleggende ferdighet delta i den skolebaserte komp.utviklingen på skoleeier- og skoleledernivå bistå uh-sektoren ved behov på skolenivå utvikle flere eksempler på god praksis (publiseres på udir.no)

3 Dokumenter utviklet av for satsingen Rammeverket for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet Kap 5: Faglige innholdselementer i kompetanseutviklingen Lesing Hva er lesing? Utdyping og Lesing som grunnleggende ferdighet utviding av kap 5 i God lesing på ungdomstrinnet rammeverket Vedlegg: Arbeid med lesing på ungdomstrinnet. Bakgrunnsdokument Beskrivelse av god praksis Ressursoversikt: Fagstoff og pedagogiske ressurser

4 Ny praksis Stiller spørsmål Ny planlegging Planlegge og igangsette aksjon Ny kunnskap Dokumentasjon

5 Eksempel: Å stille spørsmål ved lesing som grunnleggende ferdighet Problemstilling: Er lesing som grunnleggende ferdighet en integrert del av undervisning en vår? Analyse av eksisteren de praksis Vi har tenkt grunnleggen de ferdighet som noe for nybegynnere Vi har ikke reflektert nok over hva fagspesifikk lesing i det enkelte fag innebærer Mulige aksjoner i et fag:?

6 古 池 / 蛙 飛 び 込 む / 水 の 音 furu ike ya kawazu tobikomu mizu no oto En gammel dam. En frosk sprang. Plask!

7 Hva er lesing? Å lese er å gjenkjenne bokstaver og sette dem sammen til ord Lesing = avkoding x forståelse Å lese er å vite hvordan man oppfører seg i en skriftkultur. Å lese er å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst. Å lese er å forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i skriftlig tekst.

8 OECD: Lesekompetanse = En persons evne til å forstå, bruke og reflektere over skrevne tekster, for å oppnå sine mål, for å utvikle sin kunnskap og sitt potensial og for å delta i samfunnet.

9 = Literacy-reform Å lære et fag handler om at elevene settes i stand til å lese, skrive og ytre seg på fagrelevante måter - med andre ord om å bli fortrolig med fagets literacy. Hva er det som kjennetegner lesing i matematikk, samfunnsfag, naturfag, mat & helse, RLE, norsk, kunst & håndverk?

10 Beskrivelse av lesing som grunnleggende ferdighet i fag FAG LESEAKTIVITET TEKSTTYPE Naturfag Samfunnsfag Kunst og håndverk Samle informasjon, tolke, reflektere Sette seg inn i, granske, tolke, reflektere, vurdere kritisk Tolke tegn og symboler, få inspirasjon til skapende arbeid, kommunisere, nyttiggjøre seg informasjon (vurdere kritisk) Bøker, brosjyrer, aviser, Internett, bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, diagrammer, symboler. Fagtekster, skjønnlitteratur, bilder, film, tegninger, grafer, tabeller, globus, kart, oppslagsverk, aviser, Internett. Diagrammer og andre visuelle representasjoner (f.eks. bruksanvisninger, arkitekttegninger)

11 Lesing er 1. Lesing er å skape engasjement og ambisjoner for lesing og tekst. 2. Lesing er å utvikle språklige ferdigheter 3. Lesing er å kunne kode om 4. Lesing er å lese med forståelse. 5. Lesing er å kunne bruke kunnskapen i egen lesing og læring.

12 1. Lesing er å skape engasjement og ambisjoner for lesing og tekst Hva kjennetegner en engasjert leser? 1) Leseren er strategisk ved at han/hun bruker ulike tilnærminger for å forstå 2) Leseren konstruerer ny forståelse fra tekst basert på tidligere erfaring 3) Leseren deltar i sosial interaksjon omkring tekst --) hvordan skape en engasjert leser? Lære eleven å bruke ulike tilnærminger, støtte eleven i å konstruere ny forståelse basert på tidligere erfaring, åpne for at elevene deltar i samtaler omkring tekst

13 Kåre Kverndokken: 101 måter å lese leseleksa på - hovedtanke: å gi spesifikke lesebestillinger som som fører til engasjerte og aktive leseerfaringer Eksempler: Å lese og bruke lesetegn. Mål: at eleven skal erfare lesingen som en aktiv prosess. Gjennom lesetegn (for eksempel smileys) kan elevene vise sine oppfatninger teksten. Lesebestilling: Les teksten og bruk minst to av lesetegnene. Forbered deg på å svare hvorfor du har satt tegnene i teksten. Faglogg saktekster. Mål: at eleven skal respondere på tekster for å bli mer reflektere lesere. Lesebestilling: Skriv en leselogg etter å ha lest denne artikkelen.

14 Elevenes lesehistorier Kåre Kverndokken: «Interesse for hver enkelt lesers leserhistorie må være til stede hos pedagogen, slik at en har omsorg for å kartlegge lesererfaringer og eventuelle leserpreferanser hos alle elever en har ansvar for»

15 Skaper undervisningen engasjement og ambisjoner for lesing og tekst? Identifisere problemet: Elevene er ikke motivert for lesing Analyse av eksisterende praksis Det legges lite vekt på å målrette lesingen eller å skape engasjement for lesing Mulige aksjoner i et fag: Gi alternative leselekser som gir elevene erfaring med varierte lesemåter og åpne oppgaver

16 2. Lesing er å utvikle språklige ferdigheter Utvikling av ordforråd har stor betydning for leseforståelsen Ikke nok med hverdagsspråk, trenger fagspråk Arbeid med ord er arbeid med fag! Lesemengde Leseforståelse Vokabular

17 Allianser og handelsblokader Ingvaldsen og Kristensen: Historie 8 I 1805 danner Russland, Østerrike og Storbritannia en allianse. De vil kjempe sammen mot Frankrike. I 1805 taper Napoleon slaget ved Trafalgar mot britene. Den britiske admiralen Lord Nelson klarer å knuse Napoleons flåte, slik at han ikke lenger kan true Storbritannias dominans på havet. Lord Nelson selv blir drept under slaget. Britene blir igjen konger på havet og verner godt om øya si. Napoleon forstår at han må gi opp planen om invasjon av Storbritannia. I stedet innfører han en handelsblokade mot Storbritannia, i håp om å ødelegge deres handelsimperium, som britene hadde brukt flere generasjoner på å bygge opp. Og de hadde ikke tenkt å gi seg med det første. Det er dette mye av konflikten mellom Storbritannia og Frankrike dreier seg om nå på begynnelsen av tallet. I 1808 skifter tsar Aleksander 1. av Russland side i konflikten og inngår allianse med Napoleon. Han håper å utvide sitt rike østover og få slutt på krigene med tyrkerne. Preussen blir en buffersone mellom de to nye vennene. En buffersone er et nøytralt område mellom to stater.

18 !## %&% # og handels&%# #! I 1805 danner Russland, Østerrike og Storbritannia en!## %&%. De vil kjempe sammen mot Frankrike. I 1805 taper Napoleon slaget ved Trafalgar mot &%! #. Den &%! # &%?) # Lord Nelson klarer å knuse Napoleons /%$#()#, slik at han ikke lenger kan true Storbritannias #%!%# på havet. Lord Nelson selv blir drept under slaget. &%! # blir igjen konger på havet og?&% godt om øya si. Napoleon forstår at han må gi opp planen om &% #!%# av Storbritannia. I stedet innfører han en handels&% # mot Storbritannia, i håp om å ødelegge deres handels%# # %&, som britene hadde brukt flere & #! # % # på å bygge opp. Og de hadde ikke tenkt å gi seg med det første. Det er dette mye av & %#! mellom Storbritannia og Frankrike dreier seg om nå på begynnelsen av tallet. I 1808 skifter & %# Aleksander 1. av Russland side i &% # %# og inngår &# % #! med Napoleon. Han håper å utvide sitt rike østover og få slutt på krigene med / % #!. Preussen blir en #!!#%& # mellom de to nye vennene. En #!!#%& er et &% #! område mellom to stater.

19 2. Jobber vi nok med å utvikle fagspråk? Identifisere problemet: Mange elever strever med fagspråket i historie Analyse av eksisterende praksis Lite eksplisitt vokabularundervisning Utnytter ikke ressurser/ paratekster i læreboka Mulige aksjoner i et fag: Begrepskart Ordbok Omkoding av paratekster?

20 3. Lesing er å kunne kode om Å kode om Fra bokstav/tegn til lyd Fra ord til lydbilde Høyfrekvente ord Hele tekster/sjangre Figurer/tabeller/symboler

21 Hva viser tegningen. Forklar med ord.

22 3. Lesing er å kode om Identifisere problemet: Elevene leser ikke bilder eller figurer på en relevant måte Elevene kobler ikke verbaltekst og bilde Analyse av eksisterende praksis Elevene ser på bilder som mindre viktig enn tekst Elevene har ikke fått opplæring i samlesing Mulige aksjoner i et fag:?

23 4. Å lese med forståelse lesestrategier: mentale og praktiske aktiviteter som leseren iverksetter for å tilegne seg, organisere og utdype informasjon fra tekst Lesestrategier FØR: planlegge/klargjøre seg for lesing UNDER: bearbeide/strukturere/omforme tekst ETTER: bearbeid teksten gjennom oppsummering, samtale og refleksjon Gode lesere vurderer hvilke strategier som er nyttige for å lære fra ulike tekster i ulike situasjoner

24 Fremmer undervisningen elevenes evne til å lese med forståelse? Identifisere problemet: * Elevene bringer ikke seg selv og sine kunnskaper inn i teksten * Elevene bruker ikke lesestrategier Analyse av eksisterende praksis:??? Mulige aksjoner i et fag:???

25 5. Lesing er å kunne bruke kunnskap i egen lesing og læring Hvordan bruke faglig kunnskap til en selvstendig læring i faget og også ut over fagets grenser? Langsiktig handler lesing om myndiggjøring --) jfr OECDs definisjon: Lesekompetanse = En persons evne til å forstå, bruke og reflektere over skrevne tekster, for å oppnå sine mål, for å utvikle sin kunnskap og sitt potensial og for å delta i samfunnet.

26 5. Lesing er å kunne bruke det en har lest på en fagrelevant måte Identifisere problemet: *Elevene uttrykker at de ikke ser noen nytte av det de leser i rle Analyse av eksisterende praksis: Vi legger ikke vekt på at elevene skal bruke lærestoffet selvstendig Mulige aksjoner i et fag:???

!Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

!Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing !Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Hva er skolebasert kompetanseutvikling? Hvorfor satse på lesing? Praktiske eksempler / erfaringer fra piloteringen Lesesenteret

Detaljer

«Forstår du det du leser?»

«Forstår du det du leser?» «Forstår du det du leser?» www.bibleexplained.com Leseopplæringsplan for Danielsen Barne- og Ungdomsskule Versjon 1.0, november 2011 1 Innhold 1. Grunnlag for planen 2. Lesing i alle fag 3. Kjennetegn

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Elverumbarnehagen og Elverumskolen Versjon 1- juni 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

7 Metakognisjon At vide

7 Metakognisjon At vide 68 7 Metakognisjon At vide hvad man ikke ved er og en slags allvidenhet Metakognitive lesere kan kontrollere, regulere og justere egen forståelse og egen læringsprosess; De målretter lesingen sin og vet

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE INNHOLD Disposisjon... 3 Kap 1: Mål for leseplanen... 4 Kap 2: Presisering av mål for leseplanen... 5 Kap 3: Innledning... 6 Kap 4:... 9 Teoriforankring for lese- og

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Trysilbarnehagen og Trysilskolen 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål for leseplanen... 3 2.

Detaljer

Den andre leseopplæringen

Den andre leseopplæringen Den andre leseopplæringen 09.00-09.10 Kurspresentasjon 09.10 10.15 Lesemåter og lesestrategier 10.30 11.45 Litterær samtale 11.45 12.30 Lunsj 12.30 13.30 Sammensatte tekster 13.45-14.45 Lesing av fagtekster

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet

Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing som grunnleggende ferdighet 1 Om grunnleggende ferdigheter de grunnleggende ferdighetene er selve kjernen i Kunnskapsløftet disse ferdighetene er den basis hver og en av oss må ha for å kunne delta

Detaljer

Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn

Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn Veiledning til lærere 2014 «Formålet med kartleggingsprøver er å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag.» Bokmål mars 2014

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling LÆRINGSSTRATEGIER OG UTVIKLINGSVERKTØY Mars 10 Forord Elevene trenger en stor mengde gode og varierte metoder/verktøy/strategier for å lære best mulig. Dette heftet

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes. i fagene LESING. GAN Aschehoug

Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes. i fagene LESING. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes LESING i fagene GAN Aschehoug 1 Innhold Mål med boka Bokas oppbygning og innhold Stillasbygging Strategilæring Vurdering Bruk av boka Modelleringstekstene

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

Lesehester med skrivekløe

Lesehester med skrivekløe LESE- OG SKRIVEPLAN FOR RENNESØY KOMMUNE 2014-2017 Lesehester med skrivekløe VISJON: Lese- og skriveopplæringen i Rennesøy kommune gir førskolebarn og elever funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Elevene

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag Yrkesfag FYR-skolering 1 * Oslo høsten 2014 21.10.14 lesesenteret.no Utfordringer i skolen i dag En av tre ungdommer dropper ut før de har fullført

Detaljer

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN Prioriterte utviklingsområder på alle trinn Skriving i alle fag Ordforrådsarbeid Leseforståelse Kommentarer til planen Overgangen fra fjerde til femte trinn blir særlig sårbar

Detaljer

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013 Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Tenkt plan for dagen Ta opp tråder fra i går og forlenge disse Lesedidaktikk og alignment Vise eksempel på samarbeid Analysere praksiseksempel

Detaljer

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes START LESING OG SKRIVING i fagene GAN Aschehoug START Lesing og skriving i fagene GAN Aschehoug 2013 1 Innhold Mål med boka 3 Bokas oppbygging og innhold

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Plan for kvalitetssikring av. opplæringen i de grunnleggende. lese- og skriveferdighetene

Plan for kvalitetssikring av. opplæringen i de grunnleggende. lese- og skriveferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende lese- og skriveferdighetene September 2015 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. DE GRUNNLEGGENDE

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer