Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn"

Transkript

1 Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar med kompetansemål i LK06, der leseferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing på norsk ikke er en prøve i norskfaget, men en prøve i lesing som grunnleggende ferdighet, det vil si som del av den kompetansen elevene skal utvikle i alle fag. Det finnes ulike måter å beskrive leseferdigheter på. Nasjonale prøver støtter seg til en inndeling i følgende tre aspekter ved lesing: Finne informasjon i teksten Tolke og forstå teksten Reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Disse aspektene gjenspeiles tydelig flere steder i kompetansemålene i LK06 i alle fag. I læreplanen for norskfaget, som tildeles et særlig ansvar for leseopplæringen, er aspektene ved lesing framhevet som viktige kompetansemål i seg selv, ofte formulert som lesestrategier. Allerede etter 2. trinn skal elevene kunne "bruke enkle lesestrategier og reflektere over leste tekster". Etter 4. trinn skal elevene kunne "lese barnelitteratur og fagtekster med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet", og etter 7. trinn skal de kunne "bruke varierte strategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo". De tre aspektene finnes imidlertid ikke som atskilte ferdigheter hos leserne, og det er derfor ikke et mål å prøve disse som ulike delkompetanser. Alle tre skal likevel være representert i prøven, men vil ikke nødvendigvis ha lik vektlegging i prøvene. For eksempel vil det tredje aspektet, Reflektere over og vurdere tekstens form og innhold komme sterkere inn i prøvene på 8. trinn enn på 5. trinn. Kompetansemålene i LK06 gjenspeiles også i tekstutvalget. Prøvene inneholder et varierende antall tekster, men av disse vil det alltid være minst én skjønnlitterær tekst og én saktekst. Tekster som inneholder illustrasjoner, tabeller, figurer, diagram osv., representerer sammensatte tekster i prøvene.

2 I definisjonen av lesing legges det vekt på evne til å lese, forstå og bruke tekster som elevene kan komme til å møte både på skolen og ellers i livet, samt å kunne forholde seg selvstendig reflekterende til tekstenes form og innhold. Det er altså ikke bare evnen til å omsette bokstaver til meningsfulle ord og setninger det handler om. Leseferdighet slik den er beskrevet i LK06 og slik den måles i de nasjonale prøvene, handler om en ferdighet som er en forutsetning for å delta i samfunnet, både i videre utdanning, i arbeidslivet og i fritiden. 2. Om prøven De nasjonale prøvene i lesing er konstruert slik at ulike spørsmål krever ulike lesemåter. Noen spørsmål krever at eleven finner svaret slik det står i teksten. Andre spørsmål krever at eleven selv kommer med tolkninger, begrunnelser, refleksjoner eller vurderinger. Å tolke kan innebære å binde sammen setninger, å sammenholde informasjon som finnes ulike steder i teksten, eller å lese mellom linjene. Forståelse av teksten innebærer at eleven får oversikt over tekstens innhold og mening. Refleksjon over tekstens form og innhold forutsetter forståelse for teksten som helhet, men innebærer samtidig at eleven tar i bruk sin egen kunnskap. Prøvene på 8. trinn kan i tråd med læreplanene inneholde tekster både på bokmål og nynorsk Vurdering av elevbesvarelser Innenfor hvert av de tre leseaspektene finnes det oppgaver med forskjellig vanskegrad og forskjellig format, flervalgsoppgaver eller åpne oppgaver. Flervalgsoppgaver er enkle å vurdere fordi det er bare ett rett svar. Det svaralternativet elevene har valgt, tastes direkte inn i registreringssystemet (PAS). Læreren trenger derfor ikke å vurdere svaret, det vil automatisk bli registrert som riktig eller galt i registreringssystemet. I de åpne oppgavene skal elevene selv skrive svaret. Disse oppgavene må vurderes av lærer i forhold til vurderingsveiledningen (publiseres på prøvedagen). Det er også gitt eksempler på elevsvar for å hjelpe lærerne i vurderingsarbeidet. Læreren må vurdere om det er et akseptabelt svar eller ikke, sette poeng og taste dette inn i registreringssystemet (PAS). I prøven for 8. trinn finnes det også en tredje oppgavetype. Denne består av utsagn eller påstander som elevene skal ta stilling til og avgjøre om de er riktige eller gale i forhold til teksten. Som i flervalgsoppgavene er disse enten riktige eller gale, men må likevel

3 vurderes av lærere, poengsettes og tastes inn i registreringssystemet. Disse oppgavene står beskrevet i vurderingsveiledningen. 3. Kommentarer til eksempeloppgaver på Oppgavene som kommenteres her, er hentet fra eksempeloppgavene som er publisert på Utdanningsdirektoratets hjemmesider Eksempeloppgavene i lesing på 8. trinn (bokmål/nynorsk) finner man på høyre side i artikkelen Eksempeloppgåver til nasjonale prøver. Kommentarene er organisert slik at de ulike aspektene ved lesing kommenteres etter tur. Disse aspektene er de samme uavhengig av tekst og teksttype. Det er ikke uvanlig at oppgaver som krever at elevene skal finne informasjon i teksten, er lettere enn oppgaver som krever tolking og refleksjon. Men det er ikke nødvendigvis alltid slik: Det kan finnes ganske lette tolkings- og refleksjonsoppgaver, og det å finne informasjon kan være vanskelig. Det er heller ikke noen nødvendig sammenheng mellom aspekt ved lesing og oppgaveformat: Åpne oppgaver kan kreve at eleven finner informasjon, og flervalgsoppgaver kan være laget på en slik måte at de krever refleksjon. Dette er det viktig å huske på i arbeidet med de nasjonale leseprøvene Finne informasjon Oppgaver i denne kategorien ber elevene om å finne informasjon som står i teksten. I de enkleste oppgavene skal elevene finne informasjon som står eksplisitt uttrykt en tekst der det er lite konkurrerende informasjon. Vanskegraden stiger når informasjonen står flere steder i teksten eller er mer skjult. Oppgaven blir også vanskeligere jo mer konkurrerende informasjon det er i teksten. Eksempeloppgave Hva slags lesestoff har økt mest fra 2003 til 2004 for begge kjønn? A Ukeblader B Tegneserier C E-post og Internett D Aviser Dette er en oppgave til teksten Lesevaner blant norske 10.-klassinger som ber om konkret informasjon som står i teksten. Eleven må kunne finne fram til den delen av teksten hvor informasjonen står, her må de også være i stand til å lese et søylediagram. Vanlige feil i denne typen oppgaver er at eleven har vært unøyaktig og ikke funnet fram til den riktige informasjonen, men blandet sammen med annen informasjon som finnes i teksten på et annet sted. Elever som ikke kan lese diagrammer, vil også ha problemer med en slik oppgave.

4 3.2. Tolke og forstå teksten Oppgaver som dreier seg om å tolke teksten, innebærer at elevene må trekke slutninger på bakgrunn av både eksplisitt og implisitt informasjon, lese mellom linjene og forstå hvordan teksten logisk henger sammen, og hvordan deler henger sammen med helheten. Eksempeloppgave: Hanne har et annet syn på energibruk og miljøpåvirkning enn de to andre. Hva er den viktigste forskjellen mellom Hannes synspunkter og de to andres? Dette er en oppgave til teksten Energibruk og miljøpåvirkning. Oppgaven krever at eleven er i stand til å trekke ut hovedbudskapet i de tre leserinnleggene. På dette grunnlaget må de kunne trekke slutninger og se forskjeller i de ulike innleggenes synspunkter. Slik vil vurderingsveiledningen til denne oppgaven være: Oppgavens hensikt: Å forstå hva en tekst handler om og kunne tolke og trekke slutninger på bakgrunn av informasjon i teksten. Riktig svar - 1 poeng: At Hanne ønsker å bygge ut og utnytte de energikildene vi har ELLER at Hanne ikke har noe imot klimaendring. ELLER at Marius og Petter er opptatt av å bevare miljøet. Kan nevne begge syn eller bare det ene. Hun synes at forandringene er positive, og stiller seg veldig positivt til gasskraftverk og klimaforandringer Marius og Petter tenker mer på naturen og hva som vil skje videre. De tenker langsiktig, mens Hanne vil bruke det vi har og leve godt nå. Hun tenker mer kortsiktig. Komfort går foran naturen, hun vil ha billigere strøm og gasskraftverk som vil skade naturen. Hun mener vi må utnytte de energikildene vi har. Det er at bygger vi gasskraftverk, blir det billigere strøm og flere arbeidsplasser. Hun mener vi må utvikle det vi har. Guttene tenker mest på å bevare naturen Galt svar 0 poeng: Svar som viser at eleven ikke har forstått den viktigste forskjellen mellom Hanne og de to andre ELLER svar som viser at eleven har misforstått innholdet. Hanne mener at vi må ta vare på naturen ellers vil det bli problemer i fremtiden. Hanne vil bare ha sol og varme Hanne tenker på hvordan hun kan komme seg bort fra kalde Norge, de andre vil bli her å gjøre noe med problemet. Ho vil til syden. Irrelevante, unøyaktige, ufullstendige og vage svar. Hanne er for noe, mens de andre klager over alt det dumme vi gjør.

5 Hun uttrykker seg mer enn de andre gjør. Hanne mener at alle bør gjøre noe (vi) mens de to andre sier at du må gjøre noe. Ingen svar Vanlige feil i denne typen oppgaver er at eleven har problemer med å oppfatte hovedbudskapet, henger seg heller opp i detaljer (Hanne vil bare ha sol og varme). Eleven kan også blande sammen hvem som sier hva (Hanne mener vi må ta vare på naturen ellers vil det bli problemer i fremtiden). Elever som uttrykker seg vagt og unøyaktig eller ikke forklarer godt nok det de ønsker å si, vil heller ikke få poeng på en slik oppgave (Hun uttrykker seg mer enn andre gjør) Reflektere og vurdere over innhold og form Oppgaver i denne kategorien ber elevene om å relatere tekstenes innhold til egne holdninger og synspunkter og komme med selvstendige innspill. Oppgavene kan også be elevene om å vurdere tekstens form, for eksempel grafiske virkemidler, layout, sjangertrekk, stil og tone eller om teksten fungerer i forhold til mottakergruppe og hensikt. Eksempeloppgave: Vi kan snakke om hva som står i et brev (innholdet). Vi kan snakke om måten et brev er skrevet på (form eller stil). Uavhengig av hvilket brev du er enig i, hvilken av de tre brevskriverne synes du skrev det beste brevet? Forklar svaret ditt ved å vise til måten dette brevet er skrevet på. Dette er en oppgave til teksten Energibruk og miljøpåvirkning. Denne oppgaven ber eleven kommentere hvilket brev de vurderer som det beste. Her skal de da vise til eksempler fra brevet. De må begrunne sin vurdering ut fra det de finner i teksten. Slik vil vurderingsveiledningen til denne oppgaven være: Oppgavens hensikt: Å reflektere over tekstens form kritisk eller analytisk, vurdere kvaliteten på brevene. Riktig svar 1 poeng: Svar som gir uttrykk for en mening om kvaliteten på brevet/brevene ved å referere til spesifikke form-elementer ved et eller flere av brevene. Jeg mener at Marius skrev det beste brevet. Det er fordi han har laget en morsom form på leserbrevet. Han gjentar seg selv og lager en slags rytme, og samtidig klarer han å uttrykke det han mener på en bra måte. Jeg synes det fra Marius, det var meningsrikt, seriøst og litt ironisk. Brevet fra Marius er best skrevet, det treffer hver enkelt av oss og får oss til å tenke og forstå at dette er et problem som gjelder oss alle. Marius sikter til leserne ved å skrive Hei, du! hele tiden, og avslutte med Hei du!

6 Jeg likte brevet Marius hadde skrevet, Hei du metoden gjorde at du føler han prater direkte med deg! Jeg synes Hanne sitt brev var best skrevet, ryddigere og lettere å forstå og lese. Hun går rett på sak og sier sin mening. Syns det siste brevet er best. Det er direkte og stiller mange bra spørsmål som får oss til å tenke. Jeg synes Petter skrev best. Han stilte spørsmål ved ting så leseren kan danne egne meninger. Galt svar 0 poeng: Svar som ikke refererer til spesifikke elementer ved et eller flere av brevene. ELLER svar som ikke uttrykker klart hvilket brev det refereres til. Generelle vendinger som bra, interessant, saklig eller godt skrevet er for vagt. Hun skriver på en måte som uttrykker fakta. Nr 1 Sier sin mening Uttrykker seg klart Det første brevet er det eneste som er skrevet saklig. Det mest interessante Petter har god begrunnelse og fakta. Jeg liker brev der personen provoserer, det koser meg. Det er brukt gjentakelser. Brevet er engasjerende og har et vendepunkt helt på slutten. Svar som bare kommenterer innholdet Petter sitt er skrevet best! Jorda og vi lever sammen. Vi bygger opp et økosystem for alle oss som lever i verden. Derfor må vi ta hensyn til det vi gjør, og hva det kan føre til. Hanne, fordi jeg er også for billigere strøm Ingen svar Denne type oppgaver, som går ut på å vurdere tekstens form, er ofte vanskelige for elevene. Det er mange som kommenterer innhold istedenfor form. En annen vanlig type feil er at elevene er for vage og generelle i sine kommentarer (Det første brevet er det eneste som er skrevet saklig). Det er også en del elever som ikke leser oppgaven godt nok og mangler begrunnelser eller ikke oppfyller de krav som blir stilt i spørsmålet. (Det er brukt gjentakelser. Brevet er engasjerende og har et vendepunkt helt på slutten).

Nasjonale prøver. Lesing 8. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 8. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 8. trinn Eksempeloppgave 1 Bokmål En gruppe elever gjennomførte et prosjekt om energibruk og miljøpåvirkning. Som en avslutning på prosjektet skulle de skrive leserbrev til en avis.

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier?

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier? Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier? Stipendiat Rune Andreassen Når vi snakker om lesestrategier (eller mer presist: leseforståelsesstrategier), tenker vi i denne sammenheng på alle tenke- og

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen: Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal komparativ undersøkelse av skolesystemene i ulike land. PISA ble gjennomført første gang i 2000, og det er OECD (Organisation

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Godt rustet for framtida?

Godt rustet for framtida? Acta Didactica 4/2001 Svein Lie Marit Kjærnsli Astrid Roe Are Turmo Godt rustet for framtida? Norske 15-åringers kompetanse i lesing og realfag i et internasjonalt perspektiv Programme for International

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer