Saksfremlegg. Saksnr.: 08/ Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 08/ Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Til orientering Vedlegg ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Skala og mestringsbeskrivelser for nasjonale prøver 5. trinn Skala og mestringsbeskrivelser for nasjonale prøver 8. trinn Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Generelt Nasjonale prøver ble første gang gjennomført i Støy rundt prøvenes form og bruk av resultatene medførte noen års pause. I 2007 ble Nasjonale prøver igjen avholdt. Endringer i innhold og form pluss at resultater kun offentliggjøres på kommunenivå har medført at det må kunne sies å være ro rundt prøvene. I 2008 arrangeres prøvene i september. Prøvene i lesing på norsk og i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med læreplanenes mål for de grunnleggende ferdighetene lesing på norsk og regning, slik de er integrert i kompetansemål i læreplanene for fag i Kunnskapsløftet (LK06) etter 4. og 7. årstrinn. Lesing på engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Derfor skiller prøvene i lesing på engelsk seg fra de andre nasjonale prøvene ved at den tar utgangspunkt i kompetansemål på 4. og 7. årstrinn i ett fag engelsk. De nasjonale prøvene skal gi informasjon til elever, lærere, skoleledere, foresatte, skoleeiere, de regionale myndigheter og det nasjonale nivået som grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid. Det er viktig å merke seg at de nasjonale prøvene kartlegger et begrenset område av grunnopplæringens innhold. Bildet som gis av elevenes ferdigheter gjennom de nasjonale prøvene vil være pålitelig, men ikke uttømmende. Prøvene er ikke diagnostiske, og vil derfor ikke gi detaljert informasjon om enkeltindividet. I tilfeller der prøvene gir en indikasjon om at det er nødvendig med ytterligere kartlegging, vil

2 det være naturlig å benytte passende kartleggingsmateriell som kan gi mer detaljert informasjon for oppfølging og tilpasning på individ-, gruppe- eller skolenivå. Personvern og nasjonale prøver Opplysninger om elevens resultater fra nasjonale prøver er personopplysninger etter personopplysningsloven[1] 2 nr. 1. All behandling av personopplysninger i tilknytning til PAS skal derfor skje i tråd med personopplysningsloven. Utdanningsdirektoratet eier PAS og er behandlingsansvarlig for sine behandlinger i systemet. Skolene, skoleeierne og fylkesmannen vil være behandlingsansvarlig for sine behandlinger av personopplysninger i tilknytning til PAS. Opplysningene er også taushetsbelagte opplysninger i henhold til forvaltningsloven[2] 13 første ledd. Elevenes resultater fra nasjonale prøver skal presenteres ved hjelp av en skala med ulike nivåer. Elevene fordeles på de ulike nivåene med utgangspunkt i sin poengsum på prøvene. Dersom andel elever på ett eller flere nivå på skalaen utgjør 1-4 elever, kan det være mulig å identifisere enkeltelever direkte eller indirekte. Dette kan være en aktuell problemstilling ved små skoler eller små kommuner. Opplysninger som indirekte kan identifisere enkeltindivider er også personopplysninger og taushetsbelagte opplysninger, jf. ovenfor, og skal unntas fra offentlighet etter offentlighetsloven[3] 5a. Skoleeier og skoleledelsen er ansvarlig for å behandle resultater fra nasjonale prøver i henhold til disse bestemmelsene. Behandling kommune Oppvekstsjefen har i rektormøte gjennomgått resultatene for samtlige skoler. For de skoler får elever fra andre skoler er resultatene brutt opp på avgiverskole. Den enkelt rektor har gjennomgått resultatene for sin skole med sine lærere. I tillegg har elevene enkeltvis fått tilbakemelding om sine resultater. Oppvekstsjefen har også i forhold til enkelte skoler tatt opp resultater nasjonale prøver i forbindelse med kvalitetssamtalen. Oppvekstsjefen har understreket ovenfor rektorene at kun opplysninger på kommunenivå kan benyttes. Regning Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med læreplanenes (LK06) kompetansemål der regneferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag, men en prøve i regning som grunnleggende ferdighet, det vil si som del av kompetansen i alle fag. De nasjonale prøvene i regning skal dekke tre innholdsområder: 1. tall 2. måling 3. statistikk De nasjonale prøvene i regning skal ta utgangspunkt i hvordan elevene kan anvende regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at

3 de forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, at de kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner og at de kan vurdere om svarene de får er rimelige. Det innebærer også at elevene har effektive strategier for enkel tallregning. Nasjonal prøve i regning på 5. trinn innholder 50 oppgaver. Halvparten av oppgavene er flervalgsoppgaver. Nasjonal prøve i regning på 8. trinn innholder 76 oppgaver, der 51 oppgaver er flervalgsoppgaver. Lesing på norsk Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar med kompetansemål der leseferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing på norsk ikke er en prøve i norskfaget, men en prøve i lesing som grunnleggende ferdighet, det vil si som del av kompetansen i alle fag. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Utvalget av tekster som skal inngå i prøvene, skal baseres på det tekstmangfoldet som elevenes lesing vanligvis utfoldes i. Nasjonal prøve i lesing på 8. trinn består av åtte tekster med til sammen 43 oppgaver. 10 oppgaver er åpne, noen av dem ber bare om et kort svar, for eksempel et navn eller et tall, mens andre ber om en forklaring eller begrunnelse. 30 av oppgavene er flervalgsoppgaver der elevene skal velge ett av fire svaralternativer. Tre oppgaver består av utsagn som elevene skal ta stilling til og markere hvorvidt de er riktige eller gale i forhold til teksten. Nasjonal prøve i lesing på 5. trinn består av tre tekster med til sammen 26 oppgaver. Åtte oppgaver er åpne og resten er flervalgsoppgaver. Lesing på engelsk Nasjonale prøver i lesing på engelsk skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter i engelsk er i samsvar med kompetansemål i læreplanen. De nasjonale prøvene i lesing på engelsk omfatter følgende aspekter: 5. trinn: 1. finne informasjon 2. forstå hovedinnholdet i tekster 8. trinn: 1. finne informasjon 2. forstå innholdet i tekster 3. reflektere over innholdet i tekster Nasjonal prøve i lesing på engelsk er en elektronisk prøve. På 5. trinn består prøven av 35 oppgaver, mens prøven på 8. trinn innholder 42 oppgaver. Elevene svarer på oppgavene ved å - fargelegge

4 - flytte på bilder - flytte på avsnitt (kun 8. trinn) - klikke på enkeltord, bilder, tekstblokker og riktig svaralternativ

5 Resultater klasse De tall som oppgies i tabellen er prosent. Fag Område Nivå1 Nivå2 Nivå 3 Regning H.fest 26,6 32,8 28,7 40,9 24,4 22,5 47,2 46,2 46,2 40,9 44,8 42,9 26,2 21,0 25,2 18,3 30,8 34,6 Fag Område Nivå1 Nivå2 Nivå 3 Lesing H.fest 26,6 31,1 28,3 31,5 23,0 21,3 47,2 50,4 50,0 54,3 50,3 47,2 26,2 18,6 21,7 14,1 26,7 31,5 Fag Område Nivå1 Nivå2 Nivå 3 Engelsk lesing H.fest 27,5 34,5 35,5 38,5 26,0 20,6 47,5 46,2 44,7 45,1 43,7 46,1 25,0 19,3 19,8 16,5 30,3 33,2

6 8 klasse Fag Område Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Regning Hammerfest 6,6 10,3 9,7 7,2 6,9 5,2 18,9 24,8 21,8 24,3 18,1 15,4 43,2 44,7 47,9 55,9 44,3 38,5 20,4 14,9 13,9 7,2 18,7 23,6 10,8 5,3 6,7 5,4 12,0 17,3 Fag Område Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Lesing Hammerfest 7,5 9,6 5,9 9,0 6,3 6,9 17,5 18,2 16,5 19,8 16,9 14,4 41,3 43,0 48,3 48,6 41,6 36,4 20,9 18,1 17,8 14,4 19,4 23,6 12,8 11,0 11,4 8,1 15,8 18,7 Fag Område Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Lesing engelsk Hammerfest 8,5 13,9 10,7 14,4 6,9 5,0 19,5 23,8 24,3 18,0 17,1 13,2 43,4 39,7 40,7 52,3 41,9 41,3 20,9 17,5 18,9 15,0 19,9 27,7 7,8 4,9 5,3 0,0 8,6 12,8 Veien videre I de siste år har det i kommune foregått et systematisk arbeid for bedre resultater. Særlig har det vært satset på matematikk og norsk. Etter oppvekstsjefens oppfatning kunne en i 2007 se de første resultater av dette arbeid. En utvikling som forventes å forsterkes i de kommende år. kommune legger opp til at alle skoler skal gjennomføre øvinger vår 2008 i forhold til høstens prøver. Skolene vil få tilgang på øvingsmateriell og prøver I tillegg vil det bli avholdt kickoff hvor lese- og regneveildere gi de aktuelle lærerne en felles start og faglig plattform.

7 Høst 2008 vil det i forkant av prøvene igjen bli avholdt tilsvarende prøver lokalt.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Per Hindenes Leder Barn og unge Ole Johansen Rådgiver Barn og unge

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune

Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Tirsdag 30. november 2010 Tilstandsrapport; felles grunnskole Ski kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 17.01.2013 kl. 9:30 - Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer