ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

2 Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram » samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder. 1. SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING 2. NASJONALE PRØVER 3. LEDELSE 4. GOD OPPVEKST 5. ELEV/LÆRERUNDERSØKELSEN 1. SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING Vurdering for læring. A. Målsettingene er å gi elevene god veiledning m.h.t å klargjøre kompetansemål i fag, forklare hva de skal gjøre for å komme dit, bli enda bedre på underveisvurdering, redusere antall skriftlige prøver og å redusere antall klager til fylkesmannen på standpunktkarakterer. B. Fra svarene som elevene gir i elevundersøkelsen forstår elevene bedre kompetansemålene i fagene. God underveisvurdering bør redusere behovet for en del skriftlige prøver. Dette har vi oppnådd langt på vei, men er et tema som diskuteres på trinnmøter og i fagseksjoner. Vi har hatt svært få klager på standpunktkarakterer, sist år kun en klage. Hovedgrunnen til dette er det fokuset vi har på vurdering for læring i alle fag og at ledelsen tar aktiv del i arbeidet bl.a. på trinnmøtene og i seksjonsarbeidet. Siden elevene melder gjennom elevundersøkelsen og på andre måter at de forstår målene de skal arbeide mot og at de får hjelp til det, må vi ta det som et tegn på at vi er på rett vei. C. Vi ønsker at vurderingsarbeidet skal være så bra at vi ikke har klager til Fylkesmannen på standpunktkarakterer. En indikasjon på at vi er blitt bedre i vurderingsarbeidet vårt er antall klager på standpunktkarakter som er gått ned. En standpunktkarakter er en sluttvurdering i faget. D. Elevrådet trekkes inn i vurderings- og læringsarbeidet ved at de blir spurt gjennom året om hva elevene selv kan gjøre og hva kan vi som lærere gjøre for å heve læringsutbyttet og resultatene på nasjonale prøver og eksamen. E. For neste skoleår må det vektlegges enda mer hvordan vi formidler til elevene hva de bør gjøre for å bli bedre i fagene, hvor ofte elevene får disse tilbakemeldingene og at lærerne må trekke elevene mer med i vurderingsarbeidet. På disse områdene ønsker vi å redusere spriket mellom hva elevene oppfatter og hva lærerne selv svarer i lærerundersøkelsen Fokus på systematisk oppfølging av lesing (SOL). Gjennom fokus på SOL ønsker vi å bedre elevenes leseferdigheter i alle fag. Satsingen er kommunal og gjelder trinn og arbeidet er startet dette skoleåret. A. Det har vært arbeidet med å skolere hele personalet dette skoleåret. Hele 8. trinnet er «solt», d.v.s. alle lærere på skolen har vært på å høre alle elevene på 8. trinn lese for å finne ut hvilket nivå elevene er på. Det har videre vært arbeidet med lesestrategier i faggrupper på trinn. B. Sol skal inn i alle faglige halvårsplaner og alle lærere uansett fag og stillingsstørrelse skal være med. C. Alle fag skal drive leseopplæring slik at vi samlet sett får et høyere nivå på lesing. Etter hvert skal denne innsatsen vises på nasjonale prøver, spesielt i lesing. D. Målene nås ved at alle lærere gjennomfører SOL i sine fag. Vi lager felles prosjekter hvor bl.a. lærere går inn i hverandres klasser/fag for å gi hverandre tilbakemeldinger.

3 2. NASJONALE PRØVER Nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning. Det er prøver i engelsk, lesing og regning på 8. og 9. trinn. Her ligger vi på snittet eller over både i Vestfold og på nasjonalt nivå Eksamen. På eksamen var skolens elever opp til skriftlig eksamen i norsk, norsk sidemål, engelsk og matematikk samt muntlig eksamen. På grunnskolepoengene som er alle karakterer som teller til inntak på v.g. skole, ble vi beste skole i Vestfold og kom høyt opp på sammenligningen på nasjonalt nivå. Til muntlig eksamen hadde vi et snitt på 4,8 som ikke mange skoler greide å oppnå Mål. Målene på nasjonale prøver og eksamen er å ligge over snittet i Vestfold og i nasjonal sammenheng Hvordan nå målet? Det er mange faktorer som spiller inn når man ønsker å nå faglige mål og fortsatt holde et høy snitt på karakterer til eksamen. Vi har samarbeidsarenaer på skolen hvor vi arbeider med: 1. Lesing og leseforståelse. 2. Vurdering for læring med vekt på å gi gode fremovervurderinger. 3. Klasseledelse. 4. Skoleledelse. 3. LEDELSE 3.1. Mål for arbeidet. Vi har arbeidet mye med klasseledelse spesielt på 8. trinn. Det er avsatt tid til et todagers kurs for alle kontaktlærere for de nye 8. klassene. Her er det samarbeidet om felles standarder og felles konsekvenser basert på de erfaringer som dagens 8. klasser har gjort. Skolens ledelse har deltatt på interkommunale ledersamlinger for ungdomsskolene i nordfylket. I tillegg deltar rektor på Sande kommunes lederopplæring Resultater. Dersom man skal legge elevundersøkelsen til grunn, har vi et forbedringspotensial m.h.t. å gjennomføre enda bedre felles konsekvenser og å håndheve felles regler Mål. Felles konsekvenser og felles håndheving av regler er noe vi ønsker å se forbedring på til neste elevundersøkelse Hvordan nå målet? Skolen organiserer lærerne i tre trinn med hver sin trinnleder. Rektor og to inspektører følger også hvert sitt trinn. Trinnmøter avholdes hver uke. I forkant av trinnmøtene har skolens ledelse og trinnlederne faste møter hvor bl.a. felles håndheving av regler blir hyppige temaer. 4. GOD OPPVEKST 4.1. Overganger. Det er formalisert samarbeid om sammensettingen av nye klasser på u-skolen. U-skolens elevråd og u-skolens ungdommer med MOT besøker 7. klassene for å informere om ungdomsskolen og om MOT-arbeidet på u-skolen. Rådgiver og rektor informerer alle 7. klassinger med foresatte om u-skolen på våren. Elever i 9. og 10. klasse har i fire dager fått prøve seg i selvvalgte programfag på Sande v.g. skole. Alle elever i 10. klasse får sammen med foresatte tilbud om individuell karriereveiledning av rådgiver på u-skolen. Ca. 85% av foresatte har møtt Godt oppvekstmiljø.

4 MOT-arbeidet er et viktig holdningsskapende arbeid. Vi får gode tilbakemeldinger fra elevene og spesielt fra elevrådet på at MOT virker. For å bidra til et godt oppvekstmiljø kreves det engasjement både fra lærere og elevene. Mange elever er engasjert i MOT-arbeidet, spesielt m.h.t. å ta imot nye elever på skolen og hjelpe dem i oppstarten. MOT sentralt har utarbeidet undervisningsopplegg for det enkelt årstrinn. Dette følges. Elevrådet har blitt et aktivt organ på skolen og det er stor interesse for å bli representert i ungdomsrådet i kommunen Mål. Vi har tre hovedmål med å fokusere på god oppvekst: Redusere mobbing Redusere frafall Holde de faglige resultatene over snittet for Vestfold og nasjonalt Resultater. I elevundersøkelsen som gjennomføres på høsten sier noen elever at de blir mobbet. Dette antallet ønsker vi ned og aller helst helt bort. Når vi gjennomfører vår årlige trivselsundersøkelse rundt vinterferien, er dette tallet i stor grad redusert. Dette kan tyde på at vårt holdningsskapende arbeid virker. Vi har svært lite frafall på u-skolen og det er også svært lite frafall blant våre elever i v.g.skole Hvor skal vi? Vi skal redusere mobbing på elevundersøkelsen og fortsette de gode resultatene fra trivselsundersøkelsen. Videre blir det viktig å følge opp at våre elever gjennomfører v.g.opplæring Tiltak. Vi fortsetter det gode samarbeidet til barneskolene og v.g. skoler for å gjøre overgangene så gode som mulig. MOT-arbeidet fortsetter på de forskjellige årstrinn og gjennom elevrådet. 5. ELEV- OG LÆRERUNDERSØKELSEN Mål for arbeidet. Det har vært arbeidet spesielt med vurdering for læring dette skoleåret. Det har vært ekstra fokus på hvordan gi gode fremovervurderinger Resultater. Elev- og lærerundersøkelsen viser at det er sprik mellom det elever og lærere svarer på om hva som er bra med arbeidet som gjøres, hva elevene bør gjøre for å bli bedre og på hvor ofte elevene får tilbakemeldinger som kan brukes til å bli bedre i faget Hvor skal vi? Vi er tidlig i arbeidet med vurdering for læring. Men vi ser fremgang på flere spørsmål i elev- og lærerundersøkelsen. Resultatene som er beskrevet overfor bør bli bedre ved neste undersøkelse og spriket mellom det elever og lærere svarer ang. vurderingsarbeidet bør også bli mindre. Vi har også en utfordring m.h.t. å trekke elevene enda mer med i vurderingsarbeidet, elevmedvirkning Tiltak. Samarbeid på årstrinn og i fagseksjoner blir et viktig tiltak for å nå målene. Vi har ressurslærer i vurdering for læring som vil være ledelsens forlengede arm i vurderingsarbeidet og som blir brukt nettopp i arbeidet på årstrinn og i fagseksjoner. Videre blir tillitsvalgt holdt løpende orientert om resultater og er med i diskusjonen om hvordan hele tiden bli bedre. Elevrådet blir også holdt orientert om resultater både til eksamen, på nasjonale prøver og på lærerelevundersøkelsen. Elevrådet har blitt og vil fortsatt bli bedt om å komme med konkrete forslag til hvordan både elever og lærere kan bli bedre i vurderingsarbeidet. Elevrådet har egen kontaktlærer og rektor møte på så å si alle elevrådsmøtene.

5 Sande juni 15. Alf Goksøyr Kopi: FAU/SU ved Bent Fossum Utdanningsforbundet ved Terje Martinsen Elevrådet på Sande ungdomsskole ved May-Kristin Weberg IKT-ansvarlig/skolens hjemmeside ved Morten G. Johansen

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Innhold. Frafall... 19 System for oppfølging... 21 System for skolebasert vurdering... 21 Andre rapporter... 21 Rollene i oppfølgingssystemet...

Innhold. Frafall... 19 System for oppfølging... 21 System for skolebasert vurdering... 21 Andre rapporter... 21 Rollene i oppfølgingssystemet... Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Sammendrag... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultater... 4 Overgang til videregående skole... 4 Elever og undervisningspersonale... 5 Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 20. oktober, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer