Nasjonale prøver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonale prøver"

Transkript

1 Nasjonale prøver Veiledning til lærere Regning 5. trinn Bokmål

2 Innhold Endringer i årets gjennomføring OM PRØVEN... 4 Hva måler prøven?... 5 Hvordan bruke prøven i arbeidet med vurdering for læring? FØR PRØVEN... 8 Informasjon til elevene... 8 Informasjon til foresatte UNDER GJENNOMFØRINGEN ETTER PRØVEN Resultater og oppfølging Oppfølging av resultatene i PAS Del 2 av veiledningen til nasjonale prøver i regning Mestringsnivåer Oppfølging av resultatene i lærerkollegiet Oppfølging av elevgruppen Oppfølging av den enkelte eleven Skoleleders ansvar Tips til informasjon og aktuelle ressurser Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 2 av 19

3 Endringer i årets gjennomføring 2012 I år starter tilretteleggingen for å måle utvikling over tid på nasjonale prøver i regning. Når prøvene måler utvikling over tid, vil skolene få bedre informasjon om elevenes regneferdigheter utvikler seg positivt eller negativt. Et utvalg elever får da en egen prøve hvor noen av oppgavene er like hvert år. Resultatene for de oppgavene som er like, sammenliknes deretter med resultatene for de oppgavene som varierer fra år til år. I dag kan skolen bare sammenlikne sine resultater med nasjonalt nivå samme år. Hvis mange skoler har hatt framgang i år, så vil en framgang på din skole ikke alltid synes. Noen oppgaver fra årets prøve skal derfor brukes til et utvalg elever hvert år. Årets oppgavesett kan derfor ikke frigis til bruk i oppfølgingen av elevenes resultater. Det betyr at du ikke får tilgang til PGS monitor etter gjennomføringen. Ved å bruke regnearket for oppfølging i PAS som blir presentert i kapittel 4, vil du få informasjon om oppgavenes egenskaper og elevenes resultater som gjør oppfølging av elevgruppen lettere. I del 2 av veiledningen i PAS finner du oppgaver fra tidligere års prøver med løsningsforslag og eksempler på regning i fag fra områder og emner som inngår i årets prøve. Regnearket og løsningsforslagene blir tilgjengelig i PAS kort tid etter at du har gjennomført prøven. Foreløpige mestringsnivåer blir publisert samtidig på Utdanningsdirektoratets nettsider og i PAS. Du kan da følge opp resultatene med dine elever kort tid etter at prøven er gjennomført. Etter endt gjennomføring kan du hente ut resultatrapporter fra PAS på samme måte som for de ordinære prøvene. Eleven(e)s poengsum vil gi informasjon om hvilket mestringsnivå eleven(e) kommer på, og vil telle i beregningen for skolens resultater. Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 3 av 19

4 1 OM PRØVEN Denne veiledningen er skrevet for deg som har elever som skal gjennomføre nasjonal prøve i regning på 5. trinn. Veiledningen inneholder råd og retningslinjer for hva som bør gjøres før, under og etter prøvegjennomføringen. Siste del av veiledningen sier noe om hvordan resultatene kan brukes til vurdering for læring, og gir råd til arbeidet med utvikling av regning som grunnleggende ferdighet. Du kan lese mer om nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets nettsider ( Prøven gjennomføres i Prøvegjennomføringssystemet (PGS). Informasjon om den tekniske gjennomføringen står i PAS/PGS-brukerveiledningen som du finner på Utdanningsdirektoratets nettsider. Det er viktig at du har satt deg inn i innholdet i denne veiledningen i god tid før selve prøvedagen. Ta kontakt med skoleledelsen dersom du har noen spørsmål. Bakerst i denne veiledningen finner du en oversikt over hva skoleledelsen kan hjelpe deg med før, under og etter gjennomføringen. NASJONALE PRØVER Hva er formålet med nasjonale prøver? Prøvene skal gi informasjon til elever, lærere, skoleledere, foresatte, skoleeiere, de regionale myndigheter og det nasjonale nivået som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen. Hva måler nasjonale prøver? Prøvene skal undersøke i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med læreplanens mål for de grunnleggende ferdighetene i regning og i lesing og deler av faget engelsk. Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivåer og skiller seg fra kartleggingsprøver som gir informasjon om elever som trenger spesiell oppfølging. Må alle elever ta nasjonale prøver? Prøvene er obligatoriske. Skolelederen kan kun vurdere fritak for elever med rett til spesialundervisning eller særskilt språkopplæring for språklige minoriteter, hvor resultatet fra prøven eleven blir fritatt fra, ikke vil ha mye å si for elevens opplæring. Kan elever få prøvene tilrettelagt? Enkelte elever kan ha behov for særskilt tilrettelegging under gjennomføringen av en nasjonal prøve. Skolelederen har ansvar for all slik tilrettelegging. Prøvene i regning og lesing er tilrettelagt for punktskrift- og tegnspråkbrukere. Hvem har ansvaret for gjennomføringen av nasjonale prøver? Ved offentlige skoler er det kommunen som har det overordnede ansvaret for gjennomføringen, ved private skoler er det skolestyret som har dette ansvaret. Skoleleder er ansvarlig for gjennomføringen av nasjonale prøver på sin skole etter retningslinjene som er gitt i veiledningen til skoleleder og skoleeier. Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 4 av 19

5 Hva måler prøven? Nasjonal prøve i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med kompetansemål i Kunnskapsløftet (LK06) der regneferdigheter er integrert. Grunnleggende ferdigheter i regning innebærer tallforståelse, måleferdighet og tallbehandling knyttet til et bredt spekter av oppgaver og utfordringer i faglige og dagligdagse sammenhenger. Regneferdigheter handler også om å kunne tolke og lage grafiske og andre kvantitative framstillinger. Prøven tar utgangspunkt i kompetansemål etter 4. trinn. Problembehandling, logisk resonnement, tolkning og analysering av diagram og tabeller, er eksempler på sentrale områder i læreplanene for flere fag, der det å kunne regne inngår som en grunnleggende ferdighet. Problemstillingene i oppgavene er situasjoner som elevene kan kjenne seg igjen i. Innholdet er knyttet til områdene tall, måling og statistikk. Det innebærer tallforståelse, måleferdighet og tallbehandling innenfor et bredt spekter av oppgaver og utfordringer i faglige og dagligdagse sammenhenger. Elevene må forstå oppgaven, reflektere over hvordan de best kan løse den, og vurdere om resultatene er rimelige. Tall Området tall dreier seg om hvordan tall inngår i systemer og mønstre, relasjoner mellom tall og kvantifisering av mengder og størrelser. Det omfatter også det å bruke tall og gjøre beregninger i praktiske sammenhenger, og vurdere hvor rimelige svarene er. Måling Måling går ut på å sammenligne og knytte tallstørrelser til objekter og mengder. Måling dreier seg også om å vurdere resultater og framstilling av data fra observasjoner og målinger. Temaer som temperatur, masse, lengde, areal, volum, vinkler, tid og priser hører med i dette området. Statistikk Området statistikk handler om å organisere, analysere, presentere og vurdere data og grafiske framstillinger. I analysen av data hører det med å beskrive generelle trekk ved datamaterialet. SENTRALT INNHOLD I PRØVEN FOR 5. TRINN plassverdisystemet (betydningen av sifrenes verdi som plassholder i titallsystemet) de fire regningsartene (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon) ulike representasjoner av brøk enkel regning med desimaltall sammensatte oppgaver måling med enheter og omgjøring (temperatur, tid, masse, vinkler, lengde, areal, og volum) mynter og sedler i kjøp og salg grafiske framstillinger og avlesing av tabeller og diagram Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 5 av 19

6 Hvordan bruke prøven i arbeidet med vurdering for læring? Vurdering for læring handler om å bruke informasjon om dine elever til å tilpasse opplæringen og gi elevene råd om veien videre. Resultatene fra nasjonale prøver kan brukes slik dersom resultatene analyseres og brukes videre i opplæringen av deg som lærer og av elevene selv. For å bruke resultatene fra prøven til videre arbeid med regning som grunnleggende ferdighet, vil det være nyttig å se dette i sammenheng med fire prinsipper for vurdering for læring. Disse prinsippene er sentrale i arbeidet med underveisvurdering som er beskrevet i forskrift til opplæringsloven. FIRE PRINSIPPER Elevenes forutsetninger for å lære kan styrkes dersom elevene 1. forstår hva de skal lære, og hva som er forventet av dem 2. får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 3. får råd om hvordan de kan forbedre seg 4. er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem Når du jobber med prøver og vurdering, er det viktig at elevene vet hvorfor de blir vurdert, og hva som forventes av dem. Elevene må vite hvorfor det er viktig å arbeide med regning som grunnleggende ferdighet. Snakk derfor med elevene om hva som er hensikten med prøven, og hva prøven måler. Elevene må også informeres om hvordan de skal svare på ulike oppgavetyper, og hva de skal gjøre hvis de ikke forstår en oppgave. Prøveformen kan være ukjent for noen elever, og god forberedelse kan skape forutsigbarhet og trygghet. Elevene må være forberedt på at de kan få oppgaver som er vanskelige. Bruk gjerne eksempeloppgavene på Utdanningsdirektoratets nettsider. Gi tilbakemeldinger og råd om veien videre Vurdering kan brukes til å gi elevene tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen, og råd om hvordan de kan forbedre seg. Mestringsbeskrivelsene og informasjon om oppgavene i prøven kan gi deg et bilde av hva dine elever mestrer, og hva de må arbeide videre med. Denne informasjonen bør du se i sammenheng med annen informasjon du har om elevene fra før, og brukes i dialogen med elevene og deres foresatte. Foresatte må få informasjon om hva eleven mestrer og hva de må arbeide mer med, slik at de har mulighet til å delta i oppfølgingen. Involver elevene Du bør involvere elevene når du går igjennom resultatene på prøven. Det å stille elevene spørsmål om hva de tror de har fått til, og hva de bør øve mer på, kan bidra til at de reflekterer over egen mestring. Her kan regnearket med resultater og løsningsforslagene i PAS som du kan lese om i kapittel 4, være til hjelp i deler av oppfølgingen. Elevenes egenvurderinger kan gi deg viktig informasjon om hva de synes er vanskelig og hva de må arbeide mer med. Egenvurdering kan også bidra til at elevene får et mer bevisst forhold til sine egne regneferdigheter. Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 6 av 19

7 Viktig å tenke igjennom før prøvegjennomføring Hvordan skal jeg forberede elevene i forkant av prøven? Hvordan skal jeg bruke resultatene i tilbakemeldinger jeg gir til elever og foresatte for å fremme videre læring? Hvordan skal jeg involvere elevene i arbeidet med resultatene? Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 7 av 19

8 2 FØR PRØVEN Før prøven skal elevene og deres foresatte bli informert om de nasjonale prøvene og hensikten med å gjennomføre dem. Elevene bør gjøre seg kjent med prøven på forhånd ved å gjøre eksempeloppgavene på Utdanningsdirektoratets nettsider. Du finner også en hel prøve fra et tidligere år, slik at elevene kan bli fortrolig med omfang og vanskegrad. Hensikten med å gjennomgå eksempeloppgavene er at elevene skal bli kjent med oppgaveformatene og bli trygge på prøvesituasjonen. Eksempeloppgavene er ikke fullverdige prøver, men viser oppgavetyper som elevene møter i prøven. Det finnes ikke vurderingsveiledninger eller fasit til disse, og resultatene skal ikke registreres i PAS. Eleven får en oppsummering på skjerm når oppgavene eller prøven er levert som viser poengsummen, og om eleven har svart riktig eller galt på hver av oppgavene. Informasjon til elevene Fortell elevene hva prøven måler og hvorfor det er viktig med grunnleggende ferdigheter i regning. I prøven skal elevene gjennomføre regneoppgaver som de kan bruke i mange fag. Elevene skal vite at prøven måler ferdigheten på alle nivåer. Elevene må være forberedt på at de kommer til å få oppgaver som de synes er vanskelige. INFORMASJON TIL ELEVENE FØR PRØVEN Prøven måler grunnleggende ferdigheter i regning, ikke faget matematikk. Prøven skal gi informasjon om hva elevene kan, og hva de kan ha utbytte av å arbeide mer med. Oppgavene i prøven er laget ut fra kompetansemål i læreplanene for 4. trinn. Det lages nye oppgaver og prøver hvert år. Prøven har både lette, middels og vanskelige oppgaver. Elevene må være forberedt på at de kommer til å få oppgaver som de synes er vanskelige. Hvis elevene ikke er sikker på svaret, bør de svare det de tror er riktig. Riktig svar på oppgaven gir 1 poeng, det blir ikke gitt delpoeng eller trukket poeng for feil svar. Prøven gjennomføres elektronisk. Prøven består av åpne oppgaver og flervalgsoppgaver. Noen av oppgavene er interaktive. I åpne oppgaver skal elevene skrive svaret. I flervalgsoppgaver skal elevene velge ett av flere svaralternativ. I interaktive oppgaver skal elevene flytte på ett eller flere objekter. Prøvetiden er 90 minutter, og elevene må sitte tiden ut. Elevene skal ha med seg skrivesaker og kladdeark. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 8 av 19

9 Informasjon til foresatte Det er viktig at foresatte får god informasjon om prøven i forkant av gjennomføringen. Skolen mottar en foreldrebrosjyre i trykt versjon på bokmål og nynorsk. I denne brosjyren blir det informert om alle de nasjonale prøvene. Foresatte til elever som skal gjennomføre nasjonale prøver, skal få utdelt en slik brosjyre ved skolestart. Brosjyren er oversatt til samisk (nord-, sør- og lulesamisk) og engelsk, og kan lastes ned som pdf-filer fra Utdanningsdirektoratets nettsider. Etter gjennomføringen er det viktig at resultatene og råd om veien videre blir kommunisert med foresatte, slik at de kan følge med på og støtte opp om utviklingen til sitt eget barn. SJEKKLISTE FOR LÆREREN Jeg har gjennomført eksempeloppgaver snakket med elevene om hensikten med prøven snakket om at prøven skal hjelpe elevene videre i opplæringen sørget for at foresatte er informert om gjennomføringen, og at de har fått foreldrebrosjyren vært tilgjengelig for foresatte som har spørsmål om prøven satt av tid i ukeplanen til gjennomføringen Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 9 av 19

10 3 UNDER GJENNOMFØRINGEN Prøven gjennomføres i Prøvegjennomføringssystemet (PGS). Informasjon om den tekniske gjennomføringen står i PAS/PGS-brukerveiledningen for skolen. Veiledningen finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. ELEVENES PÅLOGGING Elevene skal logge seg på den elektroniske prøven i regning på: Påloggingen forutsetter at brukernavn og passord som elevene skal bruke for å gjennomføre de elektroniske prøvene, er hentet fra PAS. Elevene trenger et dagspassord. Hvordan de får dette, er beskrevet nærmere i brukerveiledningen for PAS/PGS. Elevene bør sitte slik at de ikke ser hverandres prøver under gjennomføringen. SJEKKLISTE FOR LÆREREN Jeg har informert elevene om prøvens formål og oppgavetyper prøvetid og eventuell tilrettelegging Jeg skal gi støtte og trygghet til elevene som skal gjennomføre prøven Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 10 av 19

11 4 ETTER PRØVEN I denne delen får du informasjon om hvordan resultatene presenteres, og hvordan du kan bruke resultatene i den videre oppfølgingen av elevene dine. Resultater og oppfølging De endelige resultatene fra nasjonale prøver blir publisert i Skoleporten 6 til 8 uker etter gjennomføringen. Elevene blir fordelt på ulike mestringsnivåer etter den poengsummen de får på prøvene. For å bedre oppfølgingen av dine elever får du tilgang til resultatene deres i PAS kort tid etter gjennomføringen. Du finner også foreløpige poenggrenser for mestringsnivåer i PAS. Poenggrensene viser hvilket mestringsnivå dine elever mest sannsynlig vil befinne seg på. Det er viktig å være klar over at den foreløpige beregningen kan avvike noe fra de endelige poenggrensene som blir publisert i Skoleporten. Oppfølging av resultatene i PAS Etter at elevenes resultater er registrert, kan du hente ut ulike resultatrapporter i PAS. Du finner også del 2 av denne veiledningen og et regneark som du kan bruke i oppfølgingen av resultatene med dine elever. Dette finner du i PAS rapport med poengsummer per elev per oppgave og totalt (rapporten heter NP 01) rapport med fordeling på de ulike svaralternativene (rapporten heter NP 06) et regneark for oppfølging av resultatene med informasjon om oppgavene i prøven foreløpige poenggrenser for mestringsnivåene del 2 av denne veiledningen med tips til videre arbeid med regning som grunnleggende ferdighet Regnearket er under utprøving høsten 2012 og skal danne grunnlag for utbedring av grupperapportene i PAS. Utdanningsdirektoratet vil samarbeide med lærere høsten 2012 for å få tilbakemeldinger på hvordan regnearket har blitt brukt i oppfølgingen av elevenes resultater. Hvilken informasjon finner jeg i regnearket for oppfølging? hvilket område av ferdigheten hver oppgave måler (tall, måling og statistikk) hvilket emne oppgaven omhandler (f.eks. brøk, enheter eller addisjon) hvilke fag hver oppgave kan knyttes til (f.eks. samfunnsfag og matematikk) hva slags format oppgavene har (åpen eller flervalg) hvilken vanskegrad hver oppgave har elevgruppens resultater for de ulike oppgavene i prøven elevgruppens foreløpige resultater fordelt på mestringsnivå sett i forhold til landsgjennomsnittet Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 11 av 19

12 Regnearket kan være til hjelp for å se hvilke områder i regning, og hvilke emner innenfor disse som din elevgruppe ser ut til å mestre eller kan ha utbytte av å arbeide mer med. Du får oversikt over vanskegraden i oppgavene og oppgavetypene i prøven. Regnearket gir kun informasjon om områder og emner i regning som prøven måler. Resultatene viser tendenser for din elevgruppe sammenlignet med nasjonalt nivå. Det er derfor viktig at du også bruker andre kilder som dialog, observasjon og elevarbeider for å få informasjon om den enkelte elevs ferdigheter i regning. Del 2 av veiledningen til nasjonale prøver i regning For å følge opp regning som grunnleggende ferdighet i ulike fag, er det utarbeidet en del 2 av denne veiledningen med oppgaver, resultater og løsningsforslag fra tidligere nasjonale prøver. Denne veiledningen vil du finne i PAS umiddelbart etter prøvegjennomføringsperioden. Løsningsforslagene kan være et godt utgangspunkt for å følge opp og bedre elevenes egne strategier og regnemetoder. De gale svaralternativene i flervalgsoppgavene er typiske feilsvar som kan tyde på faglige misoppfatninger. Disse kan være grunnlag for diskusjon og samtale i elevgruppa. Oppgavene gir eksempler på relevante problemstillinger for regning i ulike fag. Mestringsnivåer Elevene blir fordelt på de ulike mestringsnivåene etter den poengsummen de får på prøvene. På 5. trinn er det tre mestringsnivåer der nivå 1 er det laveste og nivå 3 det høyeste nivået. Til hvert nivå følger det en kort tekst som beskriver ferdighetene til den typiske eleven på dette nivået. I beskrivelsen for et nivå gjentas ikke ferdigheter som allerede er beskrevet på et lavere nivå. Nivåene er bygd opp med en progresjon slik at en elev som har poengskår tilsvarende mestringsnivå 3, kan antas å ha ferdigheter som er beskrevet på nivå 1 til og med nivå 3. Krav til ferdigheter, som evne til refleksjon, analyse og vurdering av egne svar, øker med stigende mestringsnivå. Det er viktig å være klar over at elevene innenfor hvert nivå har fått ulike poengsummer på prøven, og at enkelte elever kan ha fått en poengsum som ligger nær en grenseverdi mellom to nivåer. Beskrivelsene må derfor ikke tolkes som en absolutt eller uttømmende beskrivelse av den enkelte eleven, men som en generell beskrivelse av ferdighetene til alle elevene på dette mestringsnivået. Det kan hende at en elev vanligvis får til oppgaver som hun eller han ikke fikk til på den nasjonale prøven, eller at beskrivelsen av elevens mestringsnivå ikke stemmer med det du vet om elevens ferdigheter. Derfor er det naturlig at du også støtter deg til annen informasjon når resultatene fra den nasjonale prøven skal brukes til å følge opp elevene. Mestringsnivå 1 omfatter også elever som har fått null eller svært få poeng på prøvene. Det betyr at noen elever får en beskrivelse som er mer positiv enn det prøveresultatet til eleven viser. Beskrivelsen av mestringsnivå 1 kan likevel være til hjelp for hvordan eleven kan utvikle ferdighetene sine. Under finner du en beskrivelse av hvert mestringsnivå til prøven på 5. trinn. Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 12 av 19

13 MESTRINGSNIVÅER FOR PRØVEN PÅ 5. TRINN Mestringsnivå 1 Den typiske eleven på dette nivået kan plassverdisystemet for hele tall utføre addisjon og subtraksjon med hele tall i tallområdet utføre enkel multiplikasjon og divisjon regne med størrelser som har samme enhet regne mellom enhetene m og cm foreta tidsberegninger med dager, uker, måneder, år og enkle klokkeslett kjenne igjen norske mynter og bruke dem i kjøp og salg lese og lage enkle tabeller og diagram Mestringsnivå 2 Den typiske eleven på dette nivået kan videreføre strukturer i enkle tallmønster utføre regneoperasjoner med hele positive tall utover tallområdet uttrykke enkle brøker på ulike måter beregne areal i form av opptelling av enheter regne mellom enhetene kg og g, l og dl, m, km og mil lese av skalaer og beregne enkle tidsintervall regne med norske mynter og sedler bearbeide informasjon i tabeller og diagram Mestringsnivå 3 Den typiske eleven på dette nivået kan utføre regneoperasjoner med negative tall, enkle desimaltall og brøker velge riktig regneart og metode i sammensatte oppgaver gjøre enkle overslag og vurdere rimeligheten av egne svar beregne areal og volum regne med ulike måleenheter regne med tid løse praktiske oppgaver med kjøp og salg tolke og presentere tallmateriale i tabeller og diagram Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 13 av 19

14 SJEKKLISTE FOR LÆREREN Jeg skal sørge for at elevene og foreldrene får tilbakemelding om resultatene snakke med elevene om resultatene og følge dem opp se resultatene i sammenheng med annen informasjon om eleven Oppfølging av resultatene i lærerkollegiet Regning er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Oppfølgingen av prøven i regning er derfor viktig for flere lærere enn matematikklæreren. Ved at lærerne oppsummerer resultatene av prøven i fellesskap, kan de få oversikt over både hva elevene mestrer, og hva en bør arbeide mer med i de ulike fagene. Del 2 av denne veiledningen gir eksempler på relevante oppgaver for oppfølging av prøven i ulike fag. Resultatene vil i de aller fleste tilfeller variere mellom elevgrupper. For å få mest mulig informasjon fra den nasjonale prøven i regning kan en sammenligne én elevgruppe med andre elevgrupper, skolen samlet, kommunen, fylket eller det nasjonale gjennomsnittet. Ved å se på gjennomsnittet og den prosentvise fordelingen på mestringsnivåene, får en et inntrykk av hvor på skalaen elevene befinner seg, og hvordan gruppen fordeler seg. Når skolen analyserer prøveresultatene, er det viktig å ta hensyn til lokale forhold, blant annet lokalt læreplanarbeid, satsingsområder eller kjennetegn ved det enkelte årskullet eller den enkelte elevgruppen. Spesielt ved små skoler og kommuner kan noen få elever som presterer veldig svakt eller veldig sterkt, gi store utslag på resultatene. Resultatene må også vurderes ut fra det generelle inntrykket av elevenes ferdigheter, motivasjon og arbeidsinnsats. Spørsmål til refleksjon og diskusjon Ser vi mønstre eller tendenser i resultatene for vår skole? Har vi annen informasjon som bekrefter eller avkrefter resultatene fra nasjonale prøver? Indikerer resultatene fra nasjonale prøver at det er behov for ytterligere kartlegging? Hvilke konsekvenser får resultatene for skolens videre praksis? Hva kan vi gjøre for å forbedre de resultatene vi ikke er fornøyd med? Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 14 av 19

15 Oppfølging av elevgruppen For å forstå hva som skjuler seg bak elevenes poengsum og mestringsnivå, kan det være hensiktsmessig å bruke informasjonen om hver enkelt oppgave som du finner i regnearket (publisert i PAS). Regnearket kan være til hjelp for å se hvilke områder, emner og oppgaveformater din elevgruppe mestrer godt eller trenger å arbeide mer med. Samlet kan denne informasjonen bidra til å forstå elevenes resultater mer inngående enn mestringsbeskrivelsene. Område Resultatet i gruppen kan gi en indikasjon på det elevene mestrer innenfor områdene tall, måling og statistikk, og hvilke emner fra disse områdene som elevene bør arbeide mer med for å bedre sine regneferdigheter (for eksempel omgjøring av enheter i måling). Oppgaveformat Arbeid med flervalgsoppgaver er nyttig i flere sammenhenger. Ved å relatere svaralternativene til problemstillingen i oppgaven får elevene øvelse i å vurdere om svarene er rimelige. De ulike svaralternativene kan også være grunnlag for diskusjon om ulike løsningsstrategier. En del typiske feilsvar går ofte igjen i svarene på flervalgsoppgavene. Disse feilsvarene kan tyde på faglige misoppfatninger. Læreren kan bruke oppgavene i del 2 av denne veiledningen og diskutere svaralternativene muntlig med elevene. Hvis en elev har tydelige misoppfatninger, må læreren ta tak i de aktuelle fagområdene. Fagtilknytning Prøven har oppgaver som er relevante for flere fag. Oppgavene er ofte aktuelle i mer enn ett fag. Spørsmål til elevgruppen Er det forskjell på hvordan du tenker når du skriver svaret selv (åpen oppgave), og når du velger svar (flervalgsoppgave)? Hva slags emner, områder, oppgaver og oppgavetyper mestrer vi? Hva slags emner, områder, oppgaver og oppgavetyper bør vi arbeide mer med? Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 15 av 19

16 Oppfølging av den enkelte eleven Beskrivelsen av mestringsnivået kan brukes som utgangspunkt til samtale med eleven og i planleggingen av det videre arbeidet. Dere kan sette opp læringsmål for elevens videre arbeid med regning i dine fag, og snakke om hvordan eleven kan nå målene. Det er viktig å fokusere på noen få, realistiske mål om gangen. Fokuser på hva som er neste steg i elevens utvikling. Her er noen forslag til hva elever på hvert av mestringsnivåene kan ha utbytte av å arbeide mer med. Den typiske eleven som skårer til nivå 1, vil ha utbytte av å arbeide mer med å forstå plassverdisystemet bruke basemateriell, penger, kuleramme og gjøre praktiske erfaringer bruke tid på å forstå bedre hva det vil si å addere, subtrahere, multiplisere og dividere forbedre egne regnemåter og trene på regningsartene trene på å forklare egne løsningsstrategier og lytte og tolke andres strategier bruke norske mynter og sedler til kjøp og salg bruke analog og digital klokke for å bli trygge på tidsbegrepet gjøre praktiske erfaringer med mål for lengde, masse og volum Den typiske eleven som skårer til nivå 2, kan ha utbytte av å arbeide med å forstå brøk og desimaltall erfare sammenhengen mellom ulike enheter lage seg ulike strategier for å være i stand til å løse sammensatte oppgaver vurdere rimeligheten av egne svar Den typiske elev som skårer til nivå 3, vil ha utbytte av å arbeide videre med sammensatte oppgaver, problemløsingsoppgaver og vurdere rimeligheten av egne svar Alle faglærere har ansvar for at elever arbeider med grunnleggende ferdigheter i regning. Elevene vil ha nytte av å arbeide med logiske resonnement og problemløsning. De må kunne skaffe seg et overblikk over oppgaven, arbeide med å forstå begreper og få mulighet til å resonnere, forklare og argumentere for sine løsninger og samtidig få trening i å vurdere rimeligheten av sine svar. Elevene må bli fortrolige med ulike representasjoner og hensiktsmessige løsningsstrategier. Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 16 av 19

17 Skoleleders ansvar Her er en enkel oversikt over skoleleders ansvar før, under og etter gjennomføringen. Oversikten tar utgangspunkt i innhold i veiledning til skoleeiere og skoleledere. FØR UNDER ETTER sørge for at gjennomføringen av nasjonale prøver på skolen er i tråd med de retningslinjene som er gitt i veiledningen til skoleeiere og skoleledere å sørge for at alle elever på egen skole er registrert i PAS å sørge for at det er satt av tid i ukeplanen til gjennomføringen sørge for at alle elever på trinnet er påmeldt i PAS ha god kjennskap til PAS/PGS og yte brukerstøtte til sine lærere være tilgjengelig for lærere når de trenger hjelp og støtte til å forberede gjennomføringen distribuere/sørge for at læreren får dagspassord å ha testet skolens datamaskiner og nettverk, og ha et system for brukerstøtte se egne punkter i brukerveiledningen til PAS/PGS være tilgjengelig for lærere når de trenger hjelp og støtte sørge for at alle resultatene fra leseprøvene blir registrert innen fristen sørge for at antallet elever registrert i PAS stemmer overens med det reelle elevtallet på skolen følge opp resultatene på skolenivå i det lokale forbedrings- og utviklingsarbeidet legge til rette for at alle lærere følger opp resultatene i klassen Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 17 av 19

18 Tips til informasjon og aktuelle ressurser OM NASJONALE PRØVER OG VURDERING Hvor finner jeg mer informasjon om nasjonale prøver? Hvordan utvikles nasjonale prøver? Hva er rektor og kommunens oppgaver med nasjonale prøver? Hvordan gjennomfører elevene prøven elektronisk? Hvor finner jeg en kort oversikt over nasjonale prøver? Hvor kan jeg lese mer om vurdering for læring Vurdering på Rammeverk for nasjonale prøver Veileder til skoleleder og skoleeier Brukerveiledning til PAS/PGS Brosjyre om nasjonale prøver til lærere og foreldre Vurdering for læring på OM REGNING Hva skal elevene kunne i ferdigheten å kunne regne Hva er ferdigheten å kunne regne, og hvordan utvikles den? Hvor kan jeg finne mer ressurser og materiell om regning? Hvor kan jeg finne spill og aktiviteter i regning til elevene? Læreplan til Kunnskapsløftet Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Matematikksenterets nettsider Matematikk.org Nasjonale prøver, regning 5. trinn - Veiledning til lærere Side 18 av 19

19 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon utdanningsdirektoratet.no

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 01.08.13 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn «Nasjonale prøver er et nyttig verktøy for læreren, skolen og skoleeieren fordi det gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing,

Detaljer

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 8. trinn

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 8. trinn Versjon 8. september 2009 Bokmål Veiledning del 3 Oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i regning 8. trinn Høsten 2009 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 5. trinn

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 5. trinn Versjon 8. september 2009 Bokmål Veiledning del 3 Oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i regning 5. trinn Høsten 2009 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 5. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 5. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål Veiledning Nasjonale prøver i regning for 5. trinn Versjon: juli 2010, bokmål Nasjonale prøver i regning for 5. trinn Her får du informasjon om nasjonale prøver i regning og hva prøven måler. Videre presenteres

Detaljer

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål Veiledning Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn Versjon: juli 2010, bokmål Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn Her får du informasjon om nasjonale prøver i regning og hva prøven måler.

Detaljer

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring?

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Nasjonale prøver som redskap for læring Vurdering for læring handler om å bruke informasjon om dine elever for å tilpasse opplæringen og

Detaljer

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? _Nasjonale_prøver_Lærere_A5_bokmål.indd :49

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? _Nasjonale_prøver_Lærere_A5_bokmål.indd :49 Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? 13-095_Nasjonale_prøver_Lærere_A5_bokmål.indd 1 27.05.13 13:49 Nasjonale prøver som redskap for læring Underveisvurdering handler om å

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 01.08.13 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver er et nyttig verktøy for læreren, skolen og skoleeieren fordi det gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning

Detaljer

Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring?

Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Til lærere 2014 Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Nasjonale prøver som redskap for læring Underveisvurdering handler om å bruke informasjon om elevene dine til å tilpasse opplæringen

Detaljer

Trondheim 29. november 2012

Trondheim 29. november 2012 Trondheim 29. november 2012 Grethe Ravlo Universitetslektor Leder gruppa som utvikler nasjonale prøver i regning Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen NTNU PROGRAM Nasjonal prøve i regning Trondheim

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 17.08.2012 Lesing 5. trinn - Veiledning til lærere Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5. trinn... 3 Hva måler prøven?... 4 Hvordan bruke prøven i arbeidet med vurdering for læring?...

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Se hvordan Hovseter ungdomsskole arbeidet før, under og etter gjennomføring av prøven.

Se hvordan Hovseter ungdomsskole arbeidet før, under og etter gjennomføring av prøven. Hva måler nasjonal prøve i regning? Prøven skal måle i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med beskrivelsene av regning som grunnleggende ferdighet i læreplanen til hvert fag. Prøven er

Detaljer

Hva måler nasjonal prøve i regning?

Hva måler nasjonal prøve i regning? Hva måler nasjonal prøve i regning? Prøven skal måle i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med beskrivelsene av regning som grunnleggende ferdighet i læreplanen til hvert fag. Prøven er

Detaljer

Nasjonale prøver 12.11.2012

Nasjonale prøver 12.11.2012 Nasjonale prøver 12.11.2012 Veiledning til lærere Regning 5. trinn. DEL 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonale prøver i regning 2012...

Detaljer

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Realfagbygget A4, NTNU 7491 Trondheim Telefon: +47 73 55 11 42 Faks: +47 73 55 11 40 merete.lysberg@matematikksenteret.no Nasjonale prøver i grunnleggende

Detaljer

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012 Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv Øystein Neegaard, 14.05.2012 1 Hva er nasjonale prøver? Om nasjonale prøver på Udir Resultata skal brukast av skolar og skoleeigarar som grunnlag for ei kvalitetsutvikling

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.2014

Nasjonale prøver 01.09.2014 Nasjonale prøver 01.09.2014 Veiledning til lærere Engelsk 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonale prøve i engelsk for

Detaljer

Kartleggingsprøver 2015

Kartleggingsprøver 2015 Kartleggingsprøver 2015 Retningslinjer og veiledning til skoleeiere og skoleledere Sist oppdatert 20. januar 2015 Bokmål Innhold 1. OM KARTLEGGINGSPRØVER... 2 1.1 Formål: Hvorfor kartleggingsprøver på

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 17.08.2012 Lesing 8. og 9. trinn Veiledning til lærere Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 8. og 9. trinn... 3 Hva måler prøven?... 4 Hvordan bruke prøven i arbeidet med vurdering

Detaljer

Nasjonale prøver 17.08.2012

Nasjonale prøver 17.08.2012 Nasjonale prøver 17.08.2012 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn Bokmål Innhold Endringer i årets gjennomføring 2012... 3 1 OM PRØVEN... 4 Hva måler prøven?... 5 Hvordan bruke prøven i arbeidet

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 01.08.13 Veiledning til lærere Lesing 8. og 9. trinn «Nasjonale prøver er et nyttig verktøy for læreren, skolen og skoleeieren fordi det gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing,

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring

Retningslinjer for gjennomføring Retningslinjer for gjennomføring 2013 Kartleggingsprøver i grunnskolen Sist oppdatert 30.11.2012 bokmål 1 Innhold 1. Formålet med kartleggingsprøver... 3 2. Praktiske opplysninger... 4 2.1. Tidspunkt for

Detaljer

Nasjonale prøver 17.10.2013

Nasjonale prøver 17.10.2013 Nasjonale prøver 17.10.2013 Veiledning til lærere Regning 5. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013 versjon

Detaljer

Nasjonal prøve i grunnleggende ferdigheter i å kunne regne 5. og 8. (9.) trinn

Nasjonal prøve i grunnleggende ferdigheter i å kunne regne 5. og 8. (9.) trinn Nasjonal prøve i grunnleggende ferdigheter i å kunne regne 5. og 8. (9.) trinn Lillehammer 5. og 6. september 2017 Revidert versjon pga. offentlighet Grethe Ravlo Leder for prøveutviklingsgruppa ved Nasjonalt

Detaljer

Nasjonale prøver 01.11.2012

Nasjonale prøver 01.11.2012 Nasjonale prøver 01.11.2012 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. DEL 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i opplæringen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonale prøver i regning 2012...

Detaljer

Mestringsbeskrivelser for nasjonale prøver i regning

Mestringsbeskrivelser for nasjonale prøver i regning Mestringsbeskrivelser for nasjonale prøver i regning ARTIKKEL SIST ENDRET: 24.05.2017 Mestringsnivå regning 5. trinn Mestringsnivå 1 Skalapoeng: til og med 42. Den typiske eleven på dette nivået gjenkjenner

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring

Retningslinjer for gjennomføring Retningslinjer for gjennomføring 2012 Kartleggingsprøver i grunnskolen Versjon desember 2012 bokmål 1 Innhold 1. Formålet med kartleggingsprøver... 3 2. Praktiske opplysninger... 3 2.1. Tidspunkt for gjennomføring

Detaljer

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ENDRINGER I NASJONALE PRØVER Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2 ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010

Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010 Versjon september 2010 Bokmål Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010 Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2018/2019 Læreverk: Multi Lærer: Anita Nordland og Astrid Løland Fløgstad UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2018/2019 Læreverk: Multi Lærer: Anita Nordland og Astrid Løland Fløgstad UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2018/2019 Læreverk: Multi Lærer: Anita Nordland og Astrid Løland Fløgstad UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett,

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.2014

Nasjonale prøver 01.09.2014 Nasjonale prøver 01.09.2014 Veiledning til lærere Engelsk 8. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i engelsk for

Detaljer

Vurdering med nasjonale prøver

Vurdering med nasjonale prøver Grethe Ravlo Vurdering med nasjonale prøver Etter siste gjennomføring i september 2008, har totalt ca. 600 000 elever i Norge gjennomført nasjonale prøver i tre fag. I 2007 og 2008 ble elevene testet i

Detaljer

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ENDRINGER I NASJONALE PRØVER Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2 Et verktøy i underveisvurderingen ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen Elevers forutsetninger

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

4.trinn. Foreldremøte våren 2018

4.trinn. Foreldremøte våren 2018 4.trinn Foreldremøte våren 2018 Saksliste Nasjonale prøver Zokrates ny type digital ukeplan Søke permisjon via Visma Klassekassen bruke oppsparte penger Saker fra klassekontakter Nasjonale prøver Elevene

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2015/2016 (høst)

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2015/2016 (høst) ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2015/2016 (høst) Læreverk: Multi Lærer: Mona Haukås Olsen og Anne Marte Urdal/Ruben Elias Austnes 34-36 37-40 MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING lese avlassere og beskrive

Detaljer

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ENDRINGER I NASJONALE PRØVER Ny skala og måling av utvikling over tid Birgitte Arctander Stub Vurdering 2 ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen Elevers

Detaljer

Ti år med nasjonale prøver i regning

Ti år med nasjonale prøver i regning Ti år med nasjonale prøver i regning Resultater knyttet til symbolbruk og forståelse.. og en del annet Trondheim 28. november 2017 Grethe Ravlo Leder for prøveutviklingsgruppa ved Nasjonalt senter for

Detaljer

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ENDRINGER I NASJONALE PRØVER Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2 ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom

Detaljer

Nasjonale prøver. Siden 2007 er det i Norge gjennomført nasjonale prøver i grunnleggende regne- og leseferdigheter

Nasjonale prøver. Siden 2007 er det i Norge gjennomført nasjonale prøver i grunnleggende regne- og leseferdigheter Nasjonale prøver Prestasjoner, kjønnsforskjeller og pedagogisk bruk Grethe Ravlo Siden 2007 er det i Norge gjennomført nasjonale prøver i grunnleggende regne- og leseferdigheter i alle fag og i deler av

Detaljer

Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere

Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere Prøver i underveisvurderingen Hva slags informasjon trenger jeg/vi? Hvilken type informasjon gir prøven? Hva forteller resultatene meg om min gruppe? Hvordan

Detaljer

Rettleiing. Nasjonale prøver i rekning for 5. trinn. Versjon: juli 2010, nynorsk

Rettleiing. Nasjonale prøver i rekning for 5. trinn. Versjon: juli 2010, nynorsk Rettleiing Nasjonale prøver i rekning for 5. trinn Versjon: juli 2010, nynorsk Nasjonale prøver i rekning for 5. steget Her får du informasjon om nasjonale prøver i rekning og kva prøva måler. Vidare er

Detaljer

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ENDRINGER I NASJONALE PRØVER Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2 ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER Saksfremlegg Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ENDRINGER I NASJONALE PRØVER Ny skala og måling av utvikling over tid Birgitte Arctander Stub Vurdering 2 ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen Elevers

Detaljer

timene og hjemme 36 både med og uten digitale verktøy fortløpende Kapittelprøve Arbeidsinnsats i 38 de hele tallene, bruke positive og mindre enn 0

timene og hjemme 36 både med og uten digitale verktøy fortløpende Kapittelprøve Arbeidsinnsats i 38 de hele tallene, bruke positive og mindre enn 0 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Multi Lærer: Kaia Bøen Jæger og Carl Petter Tresselt UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 lese av, plassere og beskrive posisjoner i Koordinatsystemet

Detaljer

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn Veiledning til lærere Bokmål februar 2014 Innhold 1 Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn... 3 Hva måler kartleggingsprøven i digitale

Detaljer

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ENDRINGER I NASJONALE PRØVER Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2 Et verktøy i underveisvurderingen ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen Elevers forutsetninger

Detaljer

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ENDRINGER I NASJONALE PRØVER Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2 ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011

Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011 Versjon februar 2011 Bokmål Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011 Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresser: Schweigaardsgate 15 B, Oslo Britveien

Detaljer

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 5. trinn

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 5. trinn Versjon 17. september 2008 Bokmål Veiledning i oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i lesing 5. trinn Høsten 2008 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve i lesing

Detaljer

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ENDRINGER I NASJONALE PRØVER Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2 Et verktøy i underveis- vurderingen ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen Elevers forutsetninger

Detaljer

Nasjonale prøver i grunnleggende ferdigheter i å kunne regne

Nasjonale prøver i grunnleggende ferdigheter i å kunne regne Nasjonale prøver i grunnleggende ferdigheter i å kunne regne 5. og 8. trinn Oslo 28. oktober 2010 Grethe Ravlo Astrid Bondø Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen NTNU Prøvenes betydning for opplæringen

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 17.08.2012 Rettleiing til lærarar Rekning 8. og 9. steget Nynorsk Innhold Endringar ved årets gjennomføring... 3 1 OM PRØVA... 4 Kva måler prøva?... 5 Korleis bruke prøva i arbeidet med

Detaljer

Nasjonale prøver 2014

Nasjonale prøver 2014 Nasjonale prøver 2014 Veiledning til skoleeiere og skoleledere med retningslinjer for gjennomføring Sist oppdatert 12.09.2014 Bokmål Innhold 1. OM NASJONALE PRØVER... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hvem skal gjennomføre

Detaljer

Nasjonale prøver 2014

Nasjonale prøver 2014 Nasjonale prøver 2014 Veiledning til lærere Regning 5. trinn DEL 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2014 versjon 1 (V1)...

Detaljer

Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering? Rogaland

Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering? Rogaland Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering? Rogaland Hva skal vi snakke om? Prøver som grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger I klasserommet I lærerkollegiet I kommunen Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall MATEMATIKK 6.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA Elevene skal: Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall.

Detaljer

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ENDRINGER I NASJONALE PRØVER Ny skala og måling av utvikling over tid Birgitte Arctander Stub Vurdering 2 ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen Elevers

Detaljer

Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder

Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder Aspekter ved regning som skal vektlegges i ulike fag Regning er en grunnleggende ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder ARTIKKEL SIST

Detaljer

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn Veiledning til lærere Bokmål Februar 2015 Innhold 1 Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn... 3 Hva måler kartleggingsprøven i digitale

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver Presentasjon våren 2007 Om innlegget Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem lokalt ansvar Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN 2017-18 *Vi bruker læreverket Multi 4. Oppgaveboka

Detaljer

Lokal læreplan Sokndal skole. Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B

Lokal læreplan Sokndal skole. Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B Lokal læreplan Sokndal skole Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B Uke Tema Komp.mål (direkte fra læreplanen) Læringsmål Uke 34 42? Uke 42-46 Repetisj on tidligere tema. Forbere dende

Detaljer

Skoleeiers oppfølging nasjonale prøver. Tromsø kommune

Skoleeiers oppfølging nasjonale prøver. Tromsø kommune Skoleeiers oppfølging nasjonale prøver Tromsø kommune Kommunens fokus på nasjonale prøver Mediafokus Oppfølging 13.10 Årlig rapportering på resultat, gjennomføring og etterarbeid Nødvendig å sikre kvalitet

Detaljer

Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012

Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012 Sammendrag av analyserapporter fra nasjonale prøver i 2012 Dette er et sammendrag av de tre analyserapportene fra gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2012. Det ble gjennomført nasjonale prøver i

Detaljer

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn Veiledning til lærere Bokmål November 2016 Innhold 1 Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn... 3 Hva måler kartleggingsprøven i digitale

Detaljer

Data og statistikk 35

Data og statistikk 35 ÅRSPLAN I MATMATIKK FOR 3. TRINN HØSTN 2017 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad og Inger-Alice Breistein MÅL/LÆR (LK) TMA ARBIDSFORM/MTOD VURDRING 34 Data og statistikk 35 36 37 38 39 40 samle,

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse KJØP OG SALG Lære om : - Sedler og mynters

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse J A N U A R KJØP OG SALG Læringsstrategier:

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Unneberg skole ÅRSPLAN I MATEMATIKK. 3. trinn Rød skrift marker det som er fra utviklende matte.

Unneberg skole ÅRSPLAN I MATEMATIKK. 3. trinn Rød skrift marker det som er fra utviklende matte. Unneberg skole ÅRSPLAN I MATEMATIKK. trinn 2016-2017 Rød skrift marker det som er fra utviklende matte. KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne

Detaljer

Nasjonale prøver i grunnleggende ferdigheter i å kunne regne i alle fag 5. og 8. (9.) trinn

Nasjonale prøver i grunnleggende ferdigheter i å kunne regne i alle fag 5. og 8. (9.) trinn Nasjonale prøver i grunnleggende ferdigheter i å kunne regne i alle fag 5. og 8. (9.) trinn Oslo 28. oktober 2014 Grethe Ravlo Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen NTNU Tre spørsmål: Hva måler

Detaljer

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring Overordnet plan for fagene. Fag: Matematikk Trinn: 8. trinn Skole: Lindesnes ungdomsskole År: 2015/2016 Lærestoff: Nye Mega 8 a og 8b Vurdering. Prinsipper i vurdering. 1. Elevene forstår hva de skal lære

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Årsplan i matematikk 2017/ Trinn

Årsplan i matematikk 2017/ Trinn Årsplan i matematikk 2017/2018 5. Trinn Antall timer pr. uke: 4 Lærer: Juni Hausken Læreverk:, Multi 5b,, Smart øving Nettsted: http://podium.gyldendal.no/multi?page=elev Period e Kompetansemål fra Kunnskapsløftet

Detaljer

Årsplan i matematikk 2016/2017

Årsplan i matematikk 2016/2017 Årsplan i matematikk 2016/2017 Antall timer pr. uke: 4 Lærer: Irene Fodnestøl Læreverk:, Multi 5b,, Smart Nettsted: http://podium.gyldendal.no/multi?page=elev Periode Kompetansemål fra Kunnskapsløftet

Detaljer

Matematikk 5., 6. og 7. klasse.

Matematikk 5., 6. og 7. klasse. Matematikk 5., 6. og 7. klasse. Kompetansemål 5. 6. 7. Tall og algebra (regnemåter) Beskrive og bruke plassverdisystemet for, regne med positive og negative hele tall,, brøker og prosent, og plassere de

Detaljer

Eksempel på grubliser

Eksempel på grubliser Utviklende læring 3. trinn innhold eksempel på ukeplan og oppgaver 4. trinn innhold eksempel på ukeplan og oppgaver 5. trinn - hva nå? Tilpasset opplæring Erfaring fra ulike perspektiv - foreldre - lærer

Detaljer

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2018/2019 Læreverk: Multi Lærer: Anne Marte Urdal Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-40 - Finne verdien av et siffer avhengig av hvor i tallet det står

Detaljer

Nasjonale prøver. Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. DEL 2 01.10.2014. Bokmål

Nasjonale prøver. Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. DEL 2 01.10.2014. Bokmål Nasjonale prøver 01.10.2014 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. DEL 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2014

Detaljer

Reiskap for læring - god vurdering styrkjer læringa. Haugesund 31. oktober Kjersti Flåten Utdanningsdirektoratet

Reiskap for læring - god vurdering styrkjer læringa. Haugesund 31. oktober Kjersti Flåten Utdanningsdirektoratet Reiskap for læring - god vurdering styrkjer læringa Haugesund 31. oktober Kjersti Flåten Utdanningsdirektoratet Individuell vurdering i kontekst http://www.udir.no/utvikling/kvalitet-iopplaringen/ Hva

Detaljer

INNHOLD. Satsingsområde: Klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06. Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving.

INNHOLD. Satsingsområde: Klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06. Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving. INNHOLD Satsingsområde: Klasseledelse Grunnleggende ferdigheter i LK06 Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving Analyseverktøy Klasseledelse Åpne dører Kvalitet i skolens kjerneoppgaver Personlig utvikling

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 09/324-1 B65 Ole Johansen ORIENTERING NASJONALE PRØVER 2008 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Årsplan matematikk 6.klasse, Multi 6a Temaer kan bli flyttet på. Med forbehold om større eller mindre endringer i løpet av året.

Årsplan matematikk 6.klasse, Multi 6a Temaer kan bli flyttet på. Med forbehold om større eller mindre endringer i løpet av året. Årsplan matematikk 6.klasse, 2017-2018 Multi 6a Temaer kan bli flyttet på. Med forbehold om større eller mindre endringer i løpet av året. Uke Kompetansemål Kriterier for måloppnåelse 33 33 Plassverdisystemet

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 3ab Lærer: Therese Hermansen og Monica Strand Brunvoll Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Årsplan matematikk 6. trinn 2019/2020

Årsplan matematikk 6. trinn 2019/2020 Årsplan matematikk 6. trinn 2019/2020 Årsplanen tar utgangspunkt i kunnskapsløftet. I planen tar vi utgangspunkt i kompetansemåla for 7.klasse. I matematikk lærer en litt av et tema på 5.trinn, litt mer

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal,

Detaljer

Satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling

Satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling Satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling INNHOLD Innføring av grunnleggende ferdigheter i LK06 Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving, klasseledelse Rundtur i nettressursene Verktøy for implementering

Detaljer

Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16

Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16 Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16 FAG Den lokale læreplanen for faget må: Sees i sammenheng med det aktuelle trinn Sikre at skolen jobber med alle kompetansemål i faget Aktuelle elementer fra

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 3, Uke 2-11 KOMPETANSEMÅL Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke

Detaljer

lærebøker, lokalt lærestoff Matematikk.org Gruble.net Diktat.no Multi.no Tusen millioner.no Tusen Millioner s.4-27 Oppgavebok 4-13

lærebøker, lokalt lærestoff Matematikk.org Gruble.net Diktat.no Multi.no Tusen millioner.no Tusen Millioner s.4-27 Oppgavebok 4-13 LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED VARDÅSEN SKOLE FAG: MATEMATIKK TRINN: 4.TRINN Timefordeling på trinnet:4 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Med forbehold om endringer

Detaljer

Mot et helhetlig system for individvurdering

Mot et helhetlig system for individvurdering Mot et helhetlig system for individvurdering Kartleggingsprøver og nasjonale prøver oppfølging av St.meld. nr. 31 Kvalitet i skolen Nasjonal konferanse om lesing 14.01.2009 Stavanger Marthe Amundsen Et

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 - Uke 34-44

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 - Uke 34-44 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 - Uke 34-44 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK TRINN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK TRINN ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2017-2018 7. TRINN Mål: Planen skal ta utgangspunkt i kompetansemålene i matematikk ståsted til elevene. Tilpasning i forhold til mengde vanskegrad har alle krav på! Hovedtema Tall

Detaljer

Årsplan matematikk 4. klasse, Læreverk: Multi 4a og 4b Lærer: Irene Jørgensen Skaret

Årsplan matematikk 4. klasse, Læreverk: Multi 4a og 4b Lærer: Irene Jørgensen Skaret Årsplan matematikk 4. klasse, 2016-2017 Læreverk: Multi 4a og 4b Lærer: Irene Jørgensen Skaret Uke Kompetansemål (K06) Tema Arbeidsmåter Vurdering 34-35 Lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett,

Detaljer

Nasjonal prøve i regning

Nasjonal prøve i regning Nasjonal prøve i regning Veiledning til lærere Oppfølging og videre arbeid med prøven 5. trinn 2017 Bokmål Innholdsfortegnelse Del 1. Hva måler den nasjonale prøven i regning?... 3 Formål... 3 Del 2. Oppfølging

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Hovedområde Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale sressurser for 5. trinn Fra Lese-forlivet-planen brukes jevnlig i alle fag

Detaljer