Retningslinjer for gjennomføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for gjennomføring"

Transkript

1 Retningslinjer for gjennomføring 2013 Kartleggingsprøver i grunnskolen Sist oppdatert bokmål 1

2 Innhold 1. Formålet med kartleggingsprøver Praktiske opplysninger Tidspunkt for gjennomføring av kartleggingsprøvene Distribusjon av obligatoriske kartleggingsprøver Bestilling av frivillige kartleggingsprøver Kartleggingsprøver på samisk Ansvar for gjennomføringen Deltakelse og fritak Individuelt fritak Skoler som gir opplæring etter alternative læreplaner Internasjonale og utenlandske skoler Særskilt tilrettelegging Veiledningsmateriell Gjennomføring av kartleggingsprøvene Etterarbeid Behandling av resultatene Vurdering og bruk av resultatene Bekymringsgrenser Sjekkliste over viktige oppgaver for skolelederen

3 1. Formålet med kartleggingsprøver Informasjonen fra kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne for å identifisere elever med særskilte utfordringer, slik at disse kan få ekstra oppfølging. Kartleggingsprøvene er lagt til trinn for å kartlegge og identifisere de elevene som ikke har tilegnet seg nødvendige ferdigheter i begynneropplæringen. Dersom prøveresultatene avdekker manglende ferdigheter hos enkelte elever, kan det være grunnlag for at disse elevene får ekstra oppfølging. Informasjonen fra prøvene må ses i sammenheng med annen informasjon om elevene som skolen har tilgang til. 3

4 2. Praktiske opplysninger Vinteren og våren 2013 skal det gjennomføres obligatoriske kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet for 2. trinn, og i leseferdighet for 1., 2. og 3. trinn. Det tilbys frivillige kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet for 1. og 3. trinn, engelsk lesing og lytting for 3. trinn og digitale ferdigheter for 4. trinn. I dette dokumentet finner du viktig informasjon om kartleggingsprøvene, når de skal gjennomføres, og hvordan de skal gjennomføres. Skolelederen har ansvaret for at retningslinjene blir fulgt Tidspunkt for gjennomføring av kartleggingsprøvene Tabellene nedenfor viser en oversikt over de ulike kartleggingsprøvene og tidspunkt for gjennomføring i Oversikt over obligatoriske kartleggingsprøver: Trinn Prøve Tidspunkt 2. trinn Tallforståelse og regneferdighet Uke 14, 15, 16 og 17 (2. april 26. april) 1. trinn Leseferdighet Uke 14, 15, 16 og 17 (2. april 26. april) 2.trinn Leseferdighet Uke 14, 15, 16 og 17 (2. april 26. april) 3. trinn Leseferdighet Uke 14, 15, 16 og 17 (2. april 26. april) Oversikt over frivillige kartleggingsprøver: Trinn Prøve Tidspunkt Bestilling 3. trinn Engelsk lesing og lytting Januar og februar Kan bestilles fra 10. desember til 15. februar 1. trinn 3. trinn Tallforståelse og regneferdighet Tallforståelse og regneferdighet 4. trinn Digitale ferdigheter Uke 14, 15, 16 og 17 (2. april 26. april) Uke 14, 15, 16 og 17 (2. april 26. april) 1. mars- 30. april Kan bestilles fra 18. februar til 12. april. Kan bestilles fra 18. februar til 12. april. Prøven er elektronisk, og elevene avlegger prøven i Prøvegjennomføringssystemet (PGS). Prøven er åpen for påmelding av elever i Prøveadministrasjonssystemet (PAS) fra og med 15. februar. 4

5 Kartleggingsprøvene skal gjennomføres i løpet av de fastsatte ukene. Skolene bestemmer selv hvilken ukedag prøven skal gjennomføres på. Skoler som ønsker å gjennomføre de frivillige kartleggingsprøvene, må selv bestille prøvehefter og gjennomføre prøven innenfor det fastsatte tidsrommet Distribusjon av obligatoriske kartleggingsprøver For de obligatoriske prøvene som skal gjennomføres våren 2013, trenger ikke skolene å bestille prøvemateriell selv. Utdanningsdirektoratet sender ut prøvene til skolene basert på tall fra GSI. Prøvepakkene med de obligatoriske kartleggingsprøvene inneholder prøveheftene, samt et følgebrev til skolelederen med informasjon om prøven og gjennomføringen. I tillegg mottar skolene brosjyrer med informasjon om obligatoriske kartleggingsprøver til foresatte på 1., 2. og 3. trinn. Skolelederen må sørge for at skolen har mottatt riktig antall prøver, og at de er på rett målform Bestilling av frivillige kartleggingsprøver De frivillige kartleggingsprøvene skal bestilles fra Lundeby AS, som har ansvaret for å distribuere kartleggingsprøver for Utdanningsdirektoratet. Prøveheftene er gratis. Man må regne med noe tid før prøvepakken er framme på skolen. Prøvene bestilles ved å sende en e-post til: prover@lundeby.no E-posten må inneholde følgende informasjon: Navn på kontaktpersonen Navn på skolen Postadresse Antall elever på trinnet Målform på prøveheftene Det er viktig å oppgi det nøyaktige antall elever på trinnet. Det blir lagt til et standardpåslag på 15 prosent slik at alle skolene får nok prøver. 5

6 2.4. Kartleggingsprøver på samisk Elever med samisk som førstespråk skal gjennomføre obligatoriske kartleggingsprøver på samisk i leseferdighet for 1., 2. og 3. trinn, og obligatorisk kartleggingsprøve i tallforståelse og regneferdighet for 2. trinn. De obligatoriske samiskspråklige kartleggingsprøvene blir sendt ut til skolene basert på det elevtallet de har registrert i GSI. Elevene kan også gjennomføre frivillig kartleggingsprøve i tallforståelse og regneferdighet for 1. og 3. trinn på samisk. Disse prøvene må bestilles. Se punkt 1.3 om bestilling av frivillige kartleggingsprøver. Kontakt Samisk høgskole hvis skolen har faglige spørsmål om gjennomføringen av kartleggingsprøvene. Skolene kan gjøre det på e-post: kartleggingsprover@samiskhs.no. Elever med samisk som andrespråk skal gjennomføre kartleggingsprøvene på norsk. 6

7 3. Ansvar for gjennomføringen Ved offentlige skoler har skoleeieren det overordnede ansvaret for at alle elevene deltar på kartleggingsprøver. Skolelederen er ansvarlig for gjennomføringen av kartleggingsprøvene på egen skole etter retningslinjene. For private skoler er det skolestyret som har det tilsvarende ansvaret for gjennomføringen av kartleggingsprøvene. Dette er hjemlet i forskrift til opplæringslova 2-4 og i forskrift til privatskolelova

8 4. Deltakelse og fritak De obligatoriske kartleggingsprøvene skal gjennomføres av alle elevene på de aktuelle trinnene. Elever som er syke på prøvedagen, eller som har annet fravær, skal få mulighet til å ta prøven i ettertid. Elever som er på en institusjon når prøvene gjennomføres, skal ta prøven på institusjonen. Skolen der eleven egentlig hører hjemme, har ansvar for at prøven med veiledninger sendes til institusjonsskolen. Institusjonsskolen er ansvarlig for gjennomføringen, og for at prøven returneres til skolen der eleven hører til. På visse vilkår er det anledning til å gi fritak fra å delta på prøvene. Se punkt 4.1. Dette er hjemlet i forskrift til opplæringslova 2-4 og i forskrift til privatskolelova Individuelt fritak For at kartleggingsprøvene skal fungere som et godt verktøy for læreren og skolen, er det viktig at alle skolene følger reglene for individuelt fritak. Det er kun to kategorier elever som skolelederen kan vurdere for fritak fra kartleggingsprøver: elever som allerede har enkeltvedtak om rett til spesialundervisning etter 5-1 i opplæringslova, og der det også er klart at resultatet fra prøven som eleven blir fritatt fra, ikke vil ha mye å si for elevens opplæring elever som allerede har enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring for språklige minoriteter etter 2-8 i opplæringslova, og der det også er klart at resultatet fra prøven som eleven blir fritatt fra, ikke vil ha mye å si for elevens opplæring Dette betyr at elever med enkeltvedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring ikke automatisk skal få fritak fra kartleggingsprøver. Skolelederen skal i samråd med læreren gjøre en særskilt og individuell vurdering av om resultatene til elever med enkeltvedtak kan være nyttige når læreren skal tilrettelegge opplæringen. Fritak skal skje etter alminnelige krav til forvaltningen, blant annet kravet til likebehandling og klagerett. Skolen kan fatte vedtak om fritak uten en formell søknad fra eleven/de foresatte, men disse skal få anledning til å uttale seg før et slikt vedtak blir fattet. Selv om en elev oppfyller vilkårene for fritak, kan eleven selv eller de foresatte likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven. Denne avgjørelsen kan ikke skolen 8

9 eller kommunen overprøve eller klage på. Dette står i 2-4 første og andre ledd i forskrift til opplæringslova og privatskolelova. Avgjørelsen om fritak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette innebærer blant annet at enkeltvedtaket skal være skriftlig og begrunnet, og det skal gi informasjon om klagerett og frister for klage. I enkeltvedtaket må man presisere hvilken prøve fritaket gjelder for, og man må i tillegg til begrunnelsen vise til hjemmelen for fritak i opplæringslova 2-4. Vedtaket skal sendes til de foresatte, og det må sendes i god tid før prøven skal avholdes, slik at det er en reell adgang til å klage på vedtaket. Avgjørelsen om fritak ligger på skolenivået og forutsetter ikke delegering fra kommunenivået. For private skoler er det tilsvarende muligheter for individuelt fritak i forskrift til privatskolelova 2-4, andre ledd Skoler som gir opplæring etter alternative læreplaner Skoler som gir opplæring etter alternative læreplaner, jamfør opplæringslova 2-12, kan enten søke om å legge prøvene på et annet trinn enn det som er fastsatt, eller søke om fritak fra kartleggingsprøver. Det samme gjelder skoler som er godkjent på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning. Ordlyden skal kunne søkje gir ingen rett til fritak. Skolen skal begrunne søknaden ut fra læreplanene. Vilkåret for å legge prøvene på et annet trinn enn det som er fastsatt, eller å søke om fritak fra kartleggingsprøvene, er blant annet om prøvene vil være formålsløse ut fra kompetansemålene i læreplanen for den aktuelle skolen. Vi viser til forskrift til opplæringslova 2-4 tredje ledd og forskrift til privatskolelova 2-4 tredje ledd: Skolar som gir opplæring etter alternative læreplanar i faga, skal kunne søkje om å leggje prøvene til eit anna trinn enn det som er fastsett, eller søkje fritak frå å delta i prøvene. Slike søknader må grunngivast ut frå læreplanane til skolen. Søknaden skal sendast til Utdanningsdirektoratet. 9

10 4.3. Internasjonale og utenlandske skoler Internasjonale skoler og utenlandske skoler kan etter søknad til Utdanningsdirektoratet få fritak fra kartleggingsprøver. Vilkåret for å gi fritak er at det verkar openbert urimeleg at elevane skal delta i prøvene. Dette er fordi kartleggingsprøvene vil være formålsløse hvis elevene ikke har fått opplæring etter aktuelle læreplaner/kompetansemål som kartleggingsprøvene tester. Vi viser til forskrift til opplæringslova 2-4 fjerde ledd (Internasjonale og utenlandske skoler): Internasjonale skolar og utanlandske skolar kan etter søknad til Utdanningsdirektoratet få fritak dersom det verkar openbert urimeleg at elevane skal delta i prøvene. 10

11 5. Særskilt tilrettelegging Skolen har ansvaret for at kartleggingsprøvene også kan gjennomføres av elever som trenger særskilt tilrettelegging. Skolen kan ikke lage egne ordninger som kan påvirke elevresultatene. Skolen må vurdere den enkelte elevs behov for spesiell tilrettelegging. Kartleggingsprøvene i leseferdighet og i tallforståelse og regneferdighet finnes i punktskriftversjoner. Skoler med elever som behøver punktskriftversjon, kan bestille prøvene fra Tambartun kompetansesenter: E-post: tambartun@statped.no Telefon: Kartleggingsprøvene i leseferdighet og i tallforståelse og regneferdighet finnes i tegnspråkversjoner. Skoler med elever som behøver tegnspråkversjon, kan bestille prøvene fra Møller-Trøndelag kompetansesenter: E-post: moller@statped.no Telefon:

12 6. Veiledningsmateriell Det er utarbeidet veiledninger til hver kartleggingsprøve. Veiledningene inneholder informasjon om gjennomføring av prøvene, vurderingsveiledning (fasit) og tips til oppfølging av resultatene. Skolelederen må sørge for at lærerne som er ansvarlige for å gjennomføre prøvene, har satt seg godt inn innholdet i veiledningene før gjennomføringen. I veiledningsmateriellet står det forklart hvordan skolen og lærerne kan følge opp prøveresultatene i opplæringen. Dette innebærer tolkning av resultatene og forslag til tiltak. Vi publiserer ikke lenger veiledningsmateriellet på Utdanningsdirektoratets nettsider. Du finner alt materiell til prøvene i Prøveadministrasjonssystemet (PAS). Brukerveiledning til PAS/PGS finner du her: 12

13 7. Gjennomføring av kartleggingsprøvene Elevene arbeider individuelt med kartleggingsprøvene. Lærerinstruksjonen inneholder detaljert informasjon om lærernes oppgaver under gjennomføringen. Tallforståelse og regneferdighet: Prøvegjennomføringen tar om lag 40 minutter. Hvis det er ønskelig, kan prøven deles opp i to deler og gjennomføres i 2 x 20 minutter. I instruksjonen i veiledningen står det hvor lang tid elevene får på de ulike delprøvene. Det er viktig å følge denne instruksjonen. Leseferdighet: Prøvegjennomføringen tar om lag 45 minutter. Prøvene er laget slik at det er mulig å gjennomføre prøvene over to økter. Det går frem i lærerveiledningene når det kan passe med en pause i prøvesituasjonen. I instruksjonen til læreren er det angitt hvor lang tid elevene får bruke på de enkelte oppgavene. Det er viktig å følge denne instruksjonen. Engelsk: Prøven består av to deler. Den første delen inneholder lytteoppgaver, og den andre delen inneholder oppgaver i lesing. Det tar cirka 20 minutter å gjennomføre hver del. Lyttedelen og lesedelen kan gjennomføres hver for seg på forskjellige dager, eller på samme dag med en pause mellom de to delene. Lytteoppgavene bør gjennomføres først siden de fleste elevene vil oppleve disse som enklere enn leseoppgavene. I instruksjonen til læreren er det angitt hvor lang tid elevene får bruke på de enkelte oppgavene. Det er viktig å følge denne instruksjonen. Digitale ferdigheter: Prøvegjennomføringen tar om lag 45 minutter. Prøven skal gjennomføres elektronisk. Før gjennomføringen av prøven blir det publisert eksempeloppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider. Eksempeloppgavene bør gjennomføres slik at elevene blir kjent med de ulike oppgaveformatene de møter i prøven. I lærerveiledningen er det presentert en kort begrepsliste som læreren bør gå gjennom sammen med elevene før gjennomføringen. Under selve gjennomføringen kan det være lurt å organisere trinnet slik at prøven blir gjennomført i små grupper. For teknisk informasjon om gjennomføringen, se brukerveiledning for PAS/PGS

14 8. Etterarbeid 8.1. Behandling av resultatene Skolen skal gi tilbakemelding til eleven og de foresatte om resultatene på kartleggingsprøvene. Ingen resultater skal rapporteres til Utdanningsdirektoratet Vurdering og bruk av resultatene I veiledningene er det beskrevet hvordan lærerne skal rette prøven og beregne poeng. Til hver prøve følger det med et skjema for grupperesultat som lærerne kan benytte for å holde oversikten. Bekymringsgrensen er basert på prestasjonene til elever fra et representativt utvalg skoler etter at prøven er gjennomført første gangen. Elever som presterer under eller på denne grensen, kan ha behov for ekstra oppfølging. Det er viktig at denne grensen ikke tolkes absolutt. En elev som presterer like over bekymringsgrensen, kan likevel trenge spesiell oppfølging. På samme måte kan en elev som presterer like under bekymringsgrensen, ikke ha behov for ytterligere oppfølging. Prøveresultatene må altså vurderes i sammenheng med det man vet om eleven fra før. Veiledningsmateriellet inneholder forslag til aktiviteter som kan benyttes til oppfølging av prøveresultatene i klasserommet. Intensjonen er at mange av disse læringsaktivitetene kan gjennomføres uten store endringer i den øvrige klasseromspraksisen. 14

15 9. Bekymringsgrenser Obligatoriske kartleggingsprøver Bekymringsgrense Tallforståelse og regneferdighet 2. trinn 43 poeng Leseferdighet 1. trinn Del 2: 12 poeng. Del 4: 13 poeng Del 5: 7 poeng Del 6: 6 poeng Del 7: 10 poeng Del 8: 4 poeng Leseferdighet 2. trinn Del 3: 24 poeng Del 4: 10 poeng Del 5: 9 poeng Del 6: 5 poeng Del 7: 9 poeng Del 8: 5 poeng Del 9: 2 poeng Leseferdighet 3. trinn Del 2: 16 poeng Del 3: 3 poeng Del 4: 12 poeng Del 5: 2 poeng Frivillige kartleggingsprøver Bekymringsgrense Engelsk lesing og lytting 3. trinn Del 1: 16 poeng Del 2: 18 poeng Tallforståelse og regneferdighet 1. trinn 34 poeng Tallforståelse og regneferdighet 3. trinn 52 poeng Digitale ferdigheter Bekymringsgrensen publiseres 28. mai

16 Sjekkliste over viktige oppgaver for skolelederen Før prøven skal skolelederen: Kontrollere at kontaktinformasjonen i GSI er riktig (adresse og e-postadresse) Gjøre seg kjent med hvilke obligatoriske prøver som skal gjennomføres når Bestille frivillige kartleggingsprøver Informere lærerne om gjennomføringen av kartleggingsprøvene Kontrollere at skolen har mottatt prøvepakke med riktig antall prøvehefter og i riktig målform Gi lærerne tilgang til PAS slik at de får hentet ut veiledningsmateriellet i god tid før prøvegjennomføringen Sørge for at lærerne er kjent med innholdet i veiledningsmateriellet Avklare sted og tidspunkt for gjennomføring av prøvene Informere elever og foreldre om gjennomføring av prøvene Følge med på Utdanningsdirektoratets nettside for å få oppdatert informasjon i forkant av prøvegjennomføringene Sørge for at elever som har behov for det, får spesiell tilrettelegging På prøvedagen skal skolelederen: Være til stede for å hjelpe lærerne som står for gjennomføringen av prøven Etter prøven skal skolelederen: Sørge for at eleven og de foresatte får tilbakemelding på prøveresultatet Vurdere om elever som skårer under bekymringsgrensen, trenger ekstra oppfølging Sørge for at lærerne tar i bruk veiledningsmateriellet for å følge opp prøveresultatene i klasserommet. Intensjonen er at mange av disse forslagene kan gjennomføres uten store endringer i opplæringen Bruke resultatene som en del av det lokale forbedrings- og utviklingsarbeidet Være behjelpelig med å stille elevresultatene til disposisjon for fagmiljøet som utvikler prøven, hvis skolen har fått en henvendelse om dette 16

Retningslinjer for gjennomføring

Retningslinjer for gjennomføring Retningslinjer for gjennomføring 2012 Kartleggingsprøver i grunnskolen Versjon desember 2012 bokmål 1 Innhold 1. Formålet med kartleggingsprøver... 3 2. Praktiske opplysninger... 3 2.1. Tidspunkt for gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011

Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011 Versjon februar 2011 Bokmål Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011 Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresser: Schweigaardsgate 15 B, Oslo Britveien

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring

Retningslinjer for gjennomføring Retningslinjer for gjennomføring 2012 Kartleggingsprøver i grunnskolen Versjon desember 2012 nynorsk 1 Innhald 1. Føremålet med kartleggingsprøver... 3 2. Praktiske opplysningar... 3 2.1. Tidspunkt for

Detaljer

Kartleggingsprøver 2015

Kartleggingsprøver 2015 Kartleggingsprøver 2015 Retningslinjer og veiledning til skoleeiere og skoleledere Sist oppdatert 20. januar 2015 Bokmål Innhold 1. OM KARTLEGGINGSPRØVER... 2 1.1 Formål: Hvorfor kartleggingsprøver på

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011

Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011 Versjon februar 2011 Nynorsk Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011 Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresser: Schweigaardsgate 15 B, Oslo Britveien

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010

Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010 Versjon september 2010 Bokmål Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010 Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata

Detaljer

Kartleggingsprøver 2015

Kartleggingsprøver 2015 Kartleggingsprøver 2015 Retningslinjer og rettleiing til skoleeigarar og skoleleiarar Sist oppdatert 20. januar 2015 Nynorsk Innhald 1. OM KARTLEGGINGSPRØVER... 2 1.1 Formål: Kvifor kartleggingsprøver

Detaljer

Kartleggingsprøver 2016

Kartleggingsprøver 2016 Kartleggingsprøver 2016 Retningslinjer og rettleiing til skoleeigarar og skoleleiarar Sist oppdatert desember 2015 Nynorsk Innhald 1. OM KARTLEGGINGSPRØVER... 3 1.1 Formål: Kvifor kartleggingsprøver på

Detaljer

Nasjonale prøver 2014

Nasjonale prøver 2014 Nasjonale prøver 2014 Veiledning til skoleeiere og skoleledere med retningslinjer for gjennomføring Sist oppdatert 12.09.2014 Bokmål Innhold 1. OM NASJONALE PRØVER... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hvem skal gjennomføre

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføringa av nasjonale prøver hausten 2010

Retningslinjer for gjennomføringa av nasjonale prøver hausten 2010 Versjon september 2010 Nynorsk Retningslinjer for gjennomføringa av nasjonale prøver hausten 2010 Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføringa av nasjonale prøver hausten 2011

Retningslinjer for gjennomføringa av nasjonale prøver hausten 2011 Versjon juni 2011 Nynorsk Retningslinjer for gjennomføringa av nasjonale prøver hausten 2011 Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresser: Schweigaardsgate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde

Detaljer

Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere

Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere Prøver i underveisvurderingen Hva slags informasjon trenger jeg/vi? Hvilken type informasjon gir prøven? Hva forteller resultatene meg om min gruppe? Hvordan

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver Presentasjon våren 2007 Om innlegget Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem lokalt ansvar Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Detaljer

Hva sier egentlig prøveresultatene noe om?

Hva sier egentlig prøveresultatene noe om? Hva sier egentlig prøveresultatene noe om? - sammenhengen mellom formål, prøveutforming, resultater og slutninger Nasjonal konferanse om lesing 27.mars 2012 Oddny Judith Solheim Lesesenteret www.lesesenteret.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 01.08.13 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver er et nyttig verktøy for læreren, skolen og skoleeieren fordi det gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing

Nasjonale prøver i lesing Nasjonale prøver i lesing Et ledd i vurderingsarbeidet Oddny Judith Solheim 16. oktober, 2008 Nasjonale prøver i lys av et sammenhengende prøveog vurderingssystem Hvem er mottagerne av informasjon fra

Detaljer

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring?

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Nasjonale prøver som redskap for læring Vurdering for læring handler om å bruke informasjon om dine elever for å tilpasse opplæringen og

Detaljer

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? _Nasjonale_prøver_Lærere_A5_bokmål.indd :49

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? _Nasjonale_prøver_Lærere_A5_bokmål.indd :49 Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? 13-095_Nasjonale_prøver_Lærere_A5_bokmål.indd 1 27.05.13 13:49 Nasjonale prøver som redskap for læring Underveisvurdering handler om å

Detaljer

Kartleggingsprøver 2016

Kartleggingsprøver 2016 Kartleggingsprøver 2016 Retningslinjer og veiledning til skoleeiere og skoleledere Sist oppdatert desember 2015 Bokmål Innhold 1. OM KARTLEGGINGSPRØVER... 3 1.1 Formål: Hvorfor kartleggingsprøver på 1.-4.

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 17.08.2012 Veiledning til lærere Regning 5. trinn Bokmål Innhold Endringer i årets gjennomføring 2012... 3 1 OM PRØVEN... 4 Hva måler prøven?... 5 Hvordan bruke prøven i arbeidet med vurdering

Detaljer

Nasjonale prøver er obligatoriske og er hjemlet i forskrift til opplæringsloven 2-4 og forskrift til friskoleloven 5.

Nasjonale prøver er obligatoriske og er hjemlet i forskrift til opplæringsloven 2-4 og forskrift til friskoleloven 5. Vår saksbehandler: Eva Mimmi Lund Direkte tlf: 23 30 12 33 E-post: eml@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.12.2004 Deres dato: Vår referanse: 2004/978 Deres referanse: Fylkesmannen Fylkeskommunen Sametinget

Detaljer

Nasjonale prøver Informasjon til elever og foresatte

Nasjonale prøver Informasjon til elever og foresatte Nasjonale prøver 2005 Informasjon til elever og foresatte HVA? Nasjonale prøver er en landsomfattende kartlegging av elevenes grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing, matematikk og engelsk. Disse

Detaljer

Lunner kommune. Kommunale retningslinjer for Nasjonale prøver. -Grunnskole-

Lunner kommune. Kommunale retningslinjer for Nasjonale prøver. -Grunnskole- Lunner kommune Kommunale retningslinjer for Nasjonale prøver -Grunnskole- Gjelder fra 01.08.2009 Retningslinjer for Nasjonale prøver Lunner kommune 2 Bakgrunn Nasjonale prøver er et av flere tilgjengelige

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 17.08.2012 Lesing 5. trinn - Veiledning til lærere Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5. trinn... 3 Hva måler prøven?... 4 Hvordan bruke prøven i arbeidet med vurdering for læring?...

Detaljer

Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring?

Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Til lærere 2014 Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Nasjonale prøver som redskap for læring Underveisvurdering handler om å bruke informasjon om elevene dine til å tilpasse opplæringen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong barne-

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Rammeverk for kartleggingsprøver på trinn. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Rammeverk for kartleggingsprøver på trinn. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Rammeverk for kartleggingsprøver på 1.-4. trinn ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.03.2018 Forberede, bestille, gjennomføre og følge opp kartleggingsprøvene Innhold Del I Hensikt med rammeverket - 1.1 Innledning

Detaljer

VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER

VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER 10.11.2009 HENSIKTEN MED DENNE VEILEDNINGEN Veiledningen skal være til hjelp for skoleeiere og skoleledere i deres arbeid med å følge opp resultater

Detaljer

VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER

VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER 21.1.2011 HENSIKTEN MED DENNE VEILEDNINGEN Veiledningen skal være til hjelp for skoleeiere og skoleledere i deres arbeid med å følge opp resultater

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Gjennomføring av nasjonale prøver. Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole

TILSYNSRAPPORT. Gjennomføring av nasjonale prøver. Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole TILSYNSRAPPORT Gjennomføring av nasjonale prøver Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole 17.11.2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Kort om Hamarøy sentralskole... 3 1.2 Om gjennomføringen av

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. juni 2010. Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. juni 2010. Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010 Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vurdering hjelper mot husblindhet mot selvtilfredshet og mismot Den gir selvtillit

Detaljer

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole Fylkesmannen i Telemark Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks 16 3749 SILJAN TI LSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring prøver av nasjonale Siljan kommune - Midtbygda skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.........

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 01.08.13 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn «Nasjonale prøver er et nyttig verktøy for læreren, skolen og skoleeieren fordi det gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing,

Detaljer

Rundskriv Prøve- og oppfølgingsplan for skoleåret 2017/2018

Rundskriv Prøve- og oppfølgingsplan for skoleåret 2017/2018 Utdanningsetaten Rundskriv nr 7/2017 Til: Alle grunnskoler, Alle videregående skoler Saksnr: 16/02084-2 Arkivkode: 435 Fra: Avd. for pedagogisk utvikling og kvalitet Utsendt dato: 23.05.2017 Saksbeh: Gjelder

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Rundskriv Prøve og oppfølgingsplan for skoleåret 2018/2019

Rundskriv Prøve og oppfølgingsplan for skoleåret 2018/2019 Utdanningsetaten Rundskriv nr 1/2018 Til: Alle grunnskoler, Alle videregående skoler Saksnr: 18/00052-1 Arkivkode: Fra: Avd. for pedagogisk utvikling og kvalitet Utsendt dato: 23.01.2018 Saksbeh: Marianne

Detaljer

Høring -regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming

Høring -regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming Side 1 av 6 AVSENDER Juridisk avdeling 1/ Avdeling for vurdering 1 FRIST FOR UTTALELSE 08.06.2017 PUBLISERT DATO 02.05.2017 VÅR REFERANSE 2017/357 Høringsnotat- regulering av obligatorisk ferdighetsprøve

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 20.11.2014 2014/3603 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER Saksfremlegg Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Høring - regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming

Høring - regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming Høring - regulering av obligatorisk ferdighetsprøve i svømming Uttalelse - Utdanningsforbundet Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Innsendt og bekreftet av instansen

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 4. Opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov Opplæring etter 4A-1 første ledd første punktum er som hovedregel

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering? Rogaland

Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering? Rogaland Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering? Rogaland Hva skal vi snakke om? Prøver som grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger I klasserommet I lærerkollegiet I kommunen Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

«Profilanalyse i Vokal, et verktøy for pedagogisk ledelse»

«Profilanalyse i Vokal, et verktøy for pedagogisk ledelse» «Profilanalyse i Vokal, et verktøy for pedagogisk ledelse» Innlegg ved Bjørg Wangen på ledersamling i oktober 2012 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Vokal som registreringsverktøy for kartlegging

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.2014

Nasjonale prøver 01.09.2014 Nasjonale prøver 01.09.2014 Veiledning til lærere Engelsk 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonale prøve i engelsk for

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 17.08.2012 Lesing 8. og 9. trinn Veiledning til lærere Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 8. og 9. trinn... 3 Hva måler prøven?... 4 Hvordan bruke prøven i arbeidet med vurdering

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 01.08.13 Veiledning til lærere Lesing 8. og 9. trinn «Nasjonale prøver er et nyttig verktøy for læreren, skolen og skoleeieren fordi det gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing,

Detaljer

Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn Margareth Halle Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn Margareth Halle Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2012-2017 Veiledningsmateriell til felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningen er tilgjengelig for skoler, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Det finnes

Detaljer

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn Veiledning til lærere Bokmål februar 2014 Innhold 1 Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn... 3 Hva måler kartleggingsprøven i digitale

Detaljer

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Versjon 21. juli 2009 Bokmål Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Informasjon om prøven og gjennomføringen 8. trinn 1 Informasjon om nasjonal prøve i lesing på 8. trinn Torsdag 17. september

Detaljer

Innhold. Side Årshjul

Innhold. Side Årshjul Red aug 2011 Innhold Side Årshjul forrest Innholdsfortegnelse 2 Forord 3 Kvalitetstiltak 0.trinn 4 - JEG KAN-kartleggern 5 Kvalitetstiltak 1.trinn 6 - kartlegging av leseferdighet 1.trinn 7 Kvalitetstiltak

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Postboks 83 7890 Orkdal TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring,

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssentret 2325 HAMAR Vår dato Vår referanse 23.03.2017 2017/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14

Detaljer

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere

Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn. Veiledning til lærere Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 4. trinn Veiledning til lærere Bokmål November 2016 Innhold 1 Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter for 4. trinn... 3 Hva måler kartleggingsprøven i digitale

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune v/rådmann Rune Engehult 3692 SAULAND TILSYNSRAPPORT Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver Hjartdal kommune - Sauland skule Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Nasjonale prøver 2014

Nasjonale prøver 2014 Nasjonale prøver 2014 Rettleiing til skoleeigarar og skoleleiarar med retningslinjer for gjennomføring Sist oppdatert 12.09. 2014 Nynorsk Innhold 1. OM NASJONALE PRØVER... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Kven skal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Lierne kommune Stortangen skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Lierne kommune Stortangen skole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Lierne kommune Stortangen skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lierne kommune Stortangen skole... 4 2.1

Detaljer

Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn

Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn Veiledning til lærere 2014 «Formålet med kartleggingsprøver er å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag.» Bokmål mars 2014

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss Vår dato : 25.01.2016 Vår referanse: 2016/582 Arkivnr.: Deres referanse: S aksbehandler: Åshild Woldstad Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 03.11.2014 2014/3599 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Indre Østfold ved styrets leder Romsveien 10 1815 Askim TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Realfagbygget A4, NTNU 7491 Trondheim Telefon: +47 73 55 11 42 Faks: +47 73 55 11 40 merete.lysberg@matematikksenteret.no Nasjonale prøver i grunnleggende

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Nord-Odal kommune Postmottak Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA Vår dato Vår referanse 21.03.2017 2017/895 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 632.0

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP i Rissa-skolen Vedtatt av HOK 19.11.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lekser og leksehjelp... 3 3 Retningslinjer for lekser...

Detaljer

Skoleeiers oppfølging nasjonale prøver. Tromsø kommune

Skoleeiers oppfølging nasjonale prøver. Tromsø kommune Skoleeiers oppfølging nasjonale prøver Tromsø kommune Kommunens fokus på nasjonale prøver Mediafokus Oppfølging 13.10 Årlig rapportering på resultat, gjennomføring og etterarbeid Nødvendig å sikre kvalitet

Detaljer

Revisjon av kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk. NAFOs skoleeiernettverk Line-Marie Holum

Revisjon av kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk. NAFOs skoleeiernettverk Line-Marie Holum Revisjon av kartleggingsverktøyet Språkkompetanse i grunnleggende norsk NAFOs skoleeiernettverk 10.4. 2018 Line-Marie Holum Opplæringslova 2-8 og 3-12 Kommunen/fylkeskommunen skal kartleggje kva dugleik

Detaljer

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012 Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv Øystein Neegaard, 14.05.2012 1 Hva er nasjonale prøver? Om nasjonale prøver på Udir Resultata skal brukast av skolar og skoleeigarar som grunnlag for ei kvalitetsutvikling

Detaljer

TIL DEG PÅ UNGDOMSTRINNET

TIL DEG PÅ UNGDOMSTRINNET TIL DEG PÅ UNGDOMSTRINNET I løpet av våren 2018 vil elever på 10. trinn få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. For enkelte fag kan du ha fått standpunktkarakter tidligere, for

Detaljer

Datainnsamling høsten 2015. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune

Datainnsamling høsten 2015. - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Datainnsamling høsten 2015 Stavanger-prosjektet Det lærende barnet - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Åse Kathrine Gjestsen, UiS Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret,

Detaljer

VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER RESULTATER OG OPPFØLGING

VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER RESULTATER OG OPPFØLGING VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER RESULTATER OG OPPFØLGING 1 FORORD Skolene skal gjennomføre nasjonale prøver som en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Målformer i grunnskolen

Målformer i grunnskolen Målformer i grunnskolen Vi gir her en samlet oversikt over reglene som gjelder for målformer i grunnskolen. Målgruppen er primært rektor, skoleeier og fylkesmenn, men informasjonen kan også være nyttig

Detaljer

Varsel om tilsyn med Tana kommune - tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen krav om innsendelse av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Tana kommune - tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen krav om innsendelse av dokumentasjon FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Oppvekst- og utdanningsavdelingen Bajåsåaddan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune v/ rådmannen Rådhusveien 24 9845 Tana Deres ref Deres dato Saksbehandler/direkte

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

Mot et helhetlig system for individvurdering

Mot et helhetlig system for individvurdering Mot et helhetlig system for individvurdering Kartleggingsprøver og nasjonale prøver oppfølging av St.meld. nr. 31 Kvalitet i skolen Nasjonal konferanse om lesing 14.01.2009 Stavanger Marthe Amundsen Et

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging (spesialundervisning) Sør-Odal kommune Sør-Odal ungdomsskole

Detaljer

Kartleggingsprøve i engelsk 3. trinn

Kartleggingsprøve i engelsk 3. trinn Kartleggingsprøve i engelsk 3. trinn Veiledning til lærere Nytt i 2015 Den nye kartleggingsprøven i engelsk på 3. trinn er elektronisk. Prøven har en lyttedel og en lesedel. Avspillingen av lyttedelen

Detaljer

Eksamensavvikling ved Karasjok skole

Eksamensavvikling ved Karasjok skole Eksamensavvikling ved Karasjok skole VÅREN 2017 Informasjon til elever og foresatte om retningslinjer for eksamen i grunnskolen våren 2017 Revidert: 02.05.2017 Informasjon om eksamen På 10.trinn trekkes

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRUNNSKOLEN I SANDNES KOMMUNE

VELKOMMEN TIL GRUNNSKOLEN I SANDNES KOMMUNE VELKOMMEN TIL GRUNNSKOLEN I SANDNES KOMMUNE Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetaling Noen familier innfrir kriterier for gratis kjernetid 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig

Detaljer

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål Veiledning Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn Versjon: juli 2010, bokmål Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn Her får du informasjon om nasjonale prøver i regning og hva prøven måler.

Detaljer

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Versjon 21. juli 2009 Bokmål Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Informasjon om prøven og gjennomføringen 5. trinn 1 Informasjon om nasjonal prøve i lesing på 5. trinn Torsdag 17. september

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE 10. TRINN VÅR 2019

INFORMASJONSHEFTE 10. TRINN VÅR 2019 Oslo kommune Utdanningsetaten Abildsø skole INFORMASJONSHEFTE 10. TRINN VÅR 2019 Eksamensdatoer Standpunktkarakterer Skriftlig eksamen Muntlig eksamen Klagerett og klagefrister Søknad om sletting av fravær

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2011 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn for. Sammendrag Det er kun små kjønnsforskjeller

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-10 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 09/324-1 B65 Ole Johansen ORIENTERING NASJONALE PRØVER 2008 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer