Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. juni Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. juni 2010. Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING. Åsveien skole glad og nysgjerrig"

Transkript

1 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2010 Lokal handlingsplan SKOLEVURDERING Åsveien skole glad og nysgjerrig

2 Vurdering hjelper mot husblindhet mot selvtilfredshet og mismot Den gir selvtillit trygghet og arbeidsglede Den skaper samhørighet åpenhet og pågangsmot Den gir innsikt forståelse og visshet Men! Den må brukes regelmessig i små porsjoner med et klart siktemål med et åpent sinn med vilje til handling med tro på mulighetene med følelse for den enkeltes talenter Eilif Olsen

3 FORMELT GRUNNLAG FOR SKOLEBASERT VURDERING Forskrift til opplæringsloven kap.2 Skolen og lærebedrifta skal jamnleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføring av opplæringa medverkar til å nå dei mål som er fastsette i den generelle delen av læreplanen og i dei einskilde læreplanane for fag. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadane. Stortingsmelding 28 Vurderingen skal medvirke til - å kartlegge og gi informasjon om hva elevene får med seg av kunnskap og erfaring fra klasserommet - å gi et bilde av hvordan skolen prioriterer arbeidet med ulike oppgaver og tema og gir elevene erfaringer med arbeidsformer prosjektarbeid, drama, elevrådsarbeid, kulturaktiviteter, forskende læringsformer, fadderordninger, elevbedrift, o.s.v. - å kaste lys over læringsmiljøet, det pedagogiske opplegget, skolekulturen skaffe kunnskap om hvordan disse faktorene virker inn på motivasjon og læreevne - å kartlegge bruk av økonomiske, materielle og pedagogiske rammevilkår. Se på forholdet mellom læringsutbytte, ressursinnsats og andre rammefaktorer. Se på om skolen sitter inne med død kapital ressurser i lokalsamfunnet, kompetanse, etc, 3

4 SKOLEBASERT VURDERING VED ÅSVEIEN SKOLE DEFINISJON Skolebasert vurdering er en selvkritisk prosess som skal ha fokus på ulike sider av skolens virksomhet. Vurderingen er en systematisk strategi for å samle informasjon som gir skolen mulighet til å drøfte verdien og effektiviteten av sin pedagogiske praksis. FORMÅL Den skolebaserte vurderingen skal sikre samsvar mellom læreplanens mål og skolens praksis. Vurderingen skal være ledd i skolens læringsprosess og bidra til videreutvikling av skolen som en lærende organisasjon. Vurderingsresultatet skal brukes som begrunnelsesgrunnlag for skolens utviklingsarbeid. Kritisk gransking av pedagogisk praksis og vektlegging av pedagogisk refleksjon er ideale fordringer i vurderingsarbeidet, RETNINGSLINJER Det skal legges størst vekt på skolevurdering som ledd i intern dialog og læring. Eksterne, standardiserte opplegg benyttes i den grad skolen vurderer det hensiktsmessig og når det er pålagt av skoleeier. Deltakerprinsippet skal stå sentralt. Dette gjelder: Valg av område Mål Metode Kriterier Informanter Gjennomføring Etterarbeid Eiendomsrett til vurderingsresultatet Oppfølging 4

5 KARTLEGGINGSPRØVER På 1., 2. og 3.trinn gjennomføres obligatoriske prøver i leseferdighet. Obligatoriske kartleggingsprøver i tallforståelse og regning gjennomføres på 2. og 3.trinn. FORMÅLET MED KARTLEGGINGSPRØVENE Kartleggingsprøvene er en av flere vurderingsformer i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Informasjonen fra kartleggingsprøvene skal brukes av skolen for å identifisere elever med særskilte utfordringer, slik at disse kan få ekstra oppfølging. Dersom prøveresultatene avdekker manglende ferdigheter hos enkelte elever, kan det være grunnlag for at disse elevene får ekstra oppfølging. Informasjonen fra prøvene må ses i sammenheng med annen informasjon om elevene som skolen har tilgang til. NASJONALE PRØVER Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk gjennomføres på 5.trinn. FORMÅLET MED NASJONALE PRØVER Nasjonale prøver er en av flere vurderingsformer i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Informasjonen fra prøvene må ses i sammenheng med annen informasjon som skolen har tilgang til. Det primære formålet med nasjonale prøver er å kartlegge/avdekke og deretter vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter. I det pedagogiske arbeidet skal de nasjonale prøvene være en del av skolens arbeid med underveisvurdering. Vedlagt følger oversikt over vurderingsopplegg som gjennomføres ved skolen. 5

6 Alle vurderte områder legges til grunn for valg av tiltak i skolens utviklingsplan. Kartlegging Kartleggingsprøve leseferdighet Kartlegging av ordavkodingsferdighet/ Ordkjedetesten Carlstens observasjonsprøve i lesing og skriving Flerspråklige elever Vurdering av rettskriving - Kåre Johnsens orddiktat Kartleggingsprøve tallforståelse og regneferdighet Trinn 1.-3.trinn 7.trinn 4.trinn 6.trinn 3.-7.trinn 1. 7.trinn 3.-7.trinn 2.trinn 3.trinn Tidspunkt for gjennomføring Årlig i september Årlig april/primo mai Årlig før 1.okt. og 1.mars Årlig vår Gjennomføring Oppfølging Ansvarlig sørger for at trinnene får prøvene.. Kontaktlære/norsklærer setter seg godt inn i prøven og lærerveiledningen, og melder fra ved behov for medlærer/assistanse i prøvesituasjonen. Resultatenefor 1.-3.tr. legges inn i Conexus. Ev. fritak tas opp i god tid med rektor, og enkeltvedtak må fattes, iflg. retningslinjene. Informasjon til foresatte. gir trinnets kontaktlærere informasjon om prøven/veiledning i bruken. setter seg grundig inn i instruksjonen. norsklærer tilrettelegger for prøven. Kartlegging utføres av lærer i særskilt norsk (Sn). bruker evalueringsskjema i samråd med lærer Sn. norsklærer setter seg inn i instruksjon, retningsregler og klassetrinnsnormer. sørger for at trinnene får prøvehefter. Lærerveiledning fins på teamkontor og hos fagleder TPO. Lærer setter seg godt inn i instruksjon og normering. Resultatene legges inn i Conexus. Skjema med elevresultat leveres fagleder TPO: Oversiktsskjema lages. I samarbeid med rektor innkaller fagleder TPO til møte for å drøfte resultatene(følger eleven hele barnetrinnet/elevmappe). makulerer elevhefter senest på slutten av skoleåret. gir elevresultat til fagleder TPO, som lager en oversikt over klassen. og fagleder TPO drøfter videre tiltak for elever under testens risikogrense. fører inn resultat på elevskjema (følger eleven hele barnetrinnet/elevmappe). lager oversiktsskjema som gis til fagleder TPO. og fagleder TPO drøfter behov for evt. videre tiltak. fører inn resultat på elevskjema (følger eleven hele barnetrinnet/elevmappe). Lærer Sn drøfter resultat med kontaktlærer, og formidler resultat til fagleder TPO. Utfylt evalueringsskjema legges i elevmappe (følger eleven hele barnetrinnet). lager oversiktsskjema som gis til fagleder TPO. og fagleder TPO drøfter behov for evt. videre tiltak. fører inn resultat på elevskjema (følger eleven hele barnetrinnet/elevmappe). lager oversiktsskjema som gis til fagleder TPO. Behov for tiltak vurderes i samråd med rektor. fører inn resultat på elevskjema (følger eleven hele barnetrinnet/elevmappe). norsklærer norsklærer norsklærer Lærer Sn norsklærer faglærer 6

7 Kartlegging Kartleggingsprøve i matematikk - M6 Nasjonale prøver i regning lesing engelsk Elevundersøkelsen (UDIR) Trinn 6.trinn 5.trinn 5.-7.trinn Tidspunkt for gjennomføring Årlig om høsten Årlig i januar Gjennomføring Oppfølging Ansvarlig sørger for at trinnene får prøvehefter. Lærerveiledning fins på teamkontor og hos fagleder TPO. Lærer setter seg godt inn i instruksjon og normering. Kontoret: Teknisk tilrettelegging (legge inn elever, lærere, generere passord, info til lærerne). setter seg godt inn i prøven og lærerveiledningen. tilrettelegger for prøven, og sørger for ev. assistanse slik at alle får gjennomføre på en god måte. Informasjon til foresatte. Kontoret: Teknisk tilrettelegging (legge inn elever, lærere, generere passord, info til lærerne). Orientere elevene om undersøkelsen, gå gjennom spørsmålene med elevene på forhånd. Informasjon til foresatte. lager oversiktsskjema som gis til fagleder TPO. Behov for tiltak vurderes i samråd med rektor. fører inn resultat på elevskjema (følger eleven hele barnetrinnet/elevmappe). Resultat på trinnet drøftes i personalet. Områder der skolen har forbedringspotensial prioriteres i forhold til tiltak i utviklingsplan. Brukerråd orienteres. Resultat for den enkelte elev drøftes med elev/foreldre. I samarbeid med rektor innkaller fagleder TPO til møte for å drøfte resultat og ev. tiltak videre. Kontoret/ fagleder genererer rapporter. Lagres på U:/ADMIN. drøfter resultatet med kontaktlærer. drøfter resultatet med elevene. Resultatene presenteres i foreldremøte. Drøfte resultatene og komme med forslag til tiltak. faglærer Kontoret: tilrettelegging Kontaklærer/ faglærer rektor Kontoret/ fagleder Ledelsen AMG Elevundersøkelsen 4.trinn Årlig om våren Kartlegging klassemiljø Flagg og ballongbarna Skriftlig tilbakemelding om miljøet i klassen Elevsamtale/sosiometrisk kartlegging Spørsmål muntlig elevundersøkelsen LOV skriftlig Pkt. 1-3 gjennomføres innen utgangen av november. Pkt. 4 tidfestes av ledelsen fra år til år. Forenkelt papirutgave av elevundersøkelsen/udir gis kontaktlærer. Undersøkelsen gjennomføres av kontaktlærer. gjennomfører kartleggingen med sine elever. Materiell og beskrivelse av hvordan kartleggingen punkt 1-3 fås av fagleder TPO. Elevundersøkelsen LOV organiseres på skolenivå, men gjennomføres i den enkelte klasse av kontaktlærer. oppsummerer for klassen. Resultatet leveres rektor. Resultatet drøftes med elevene. drøfter resultatet med kontaktlærer. Resultatet presenteres i foreldremøte. oppsummerer resultatene for klasse i et kort notat. Resultatene presenteres og drøftes med rektor og fagleder TPO. Resultatene drøftes med elevene. Fagleder 7

8 Kartlegging Medarbeiderundersøkelsen Brukerundersøkelsen Trinn Ansatte Foresatte 2. og 5. trinn Skole-hjemsamarbeidet Foresatte Tidspunkt for gjennomføring Vår annet hvert år Vår annet hvert år Årlig på slutten av skoleåret Utviklingsplan Personalet Årlig i april Aktivitetsplan Utviklingsarbeid/ prosjekt Ekstern vurdering Valgte vurderingsområder på bakgrunn av ønsker eller oppståtte behov Pedagogisk personale Avhengig av utviklingsar beidets art Velges på bakgrunn av hva som skal vurderes. Velges på bakgrunn av hva som skal vurderes. Plan for arbeidet må vise når og hvor ofte vurdering skal gjennomføres. Bestemmes eksternt. Ved ønsker eller oppståtte behov. Gjennomføring Oppfølging Ansvarlig Orientering og motivasjonsarbeid Det avsettes tid til besvarelsen Undersøkelsen formidles raskt til foreldrene. Påminning om frist på ukeplan. Antall svar registreres og leveres rektor. Evaluering gjennomføres med foreldrekontaktene eller i foreldremøte. Gjeldende skjema benyttes. Teamlederne vurderer måloppnåelse i forhold til utviklingsplan med sitt team som grunnlag for videre drøftinger med rektor i PU. Erfaringer med gjeldende aktivitetsplan vurderes i team og videre i PU Metode for vurdering velges for det enkelte utviklingsarbeid/prosjekt. Gjennomføres etter gjeldende opplegg og i samarbeid med rektor/au. Metode for vurdering velges i hvert enkelt tilfelle. Resultatet presenteres for AMG, personalet. Tiltak når det gjelder oppfølging drøftes. Orienteringssak i brukerråd. Resultatet legges fram for Personalet FAU og brukerråd Foreldrekontaktene Forbedringstiltak drøftes og konklusjonen følges opp. Skjema leveres rektor. Evalueringen brukes som utgangspunkt for utarbeidelse av skole-hjemplan kommende skoleår. Resultatet av vurderingen legges til grunn for prioritering av tiltak på neste års utviklingsplan. Resultatet av vurderingen legges til grunn for utarbeidelse av neste års årshjul. AU utarbeider forslag til neste årshjul. Dette drøftes i team før endelig vedtak i pedforum. Resultatet av vurderingen kan legges til grunn for valg av eventuelle nye tiltak/utviklingsområder. Eierforholdet til resultatene må avklares i planen for det enkelte prosjekt. Resultatene presenteres i en rapport. Skolen vurderer ut fra denne, eventuelle utviklingsområder/tiltak. Følges opp for eventuelt igangsetting av tiltak for involverte parter. Tillitsvalgt Verneombud Kontaklærer FAU ne PU PU PU Interne og eksterne prosjektgrupper Kommune Fylkeskommune 8

Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen

Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen 1 Kommunalt kvalitetssystem for grunnskolen Utgangspunkt for arbeidet Politisk vedtatte mål/planer for videreutvikling av kvalitet i barnehagen og grunnskolen Statlig vedtatte mål/planer/føringer fra statlig

Detaljer

Kommunalt Kvalitetssystem

Kommunalt Kvalitetssystem Kommunalt Kvalitetssystem 1 Innhold 1. Innledning, side 3 2. Skolenes årshjul, side 6 3. Kartlegginger og oppfølging av disse, side 10 4. Årlig kvalitetsrapport side 12 4. Skolevurdering, side 13 5. Kvalitetsdialogen,

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Kvalitetssystem for barnehage og skole (Juli 2007)

KONGSVINGER KOMMUNE. Kvalitetssystem for barnehage og skole (Juli 2007) KONGSVINGER KOMMUNE Kvalitetssystem for barnehage og skole (Juli 2007) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 ÅRSHJULET... 3 2 VIRKSOMHETSBASERT VURDERING...3 2.1 FORMÅL... 4 3 KVALITETSSYSTEM...4

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen Kommunenes Kvalitetsvurderingssystem Oversikt og innsikt Hensikten med kvalitetsvurderingssystemet Bidra til åpenhet, innsyn, og dialog om skolens virksomhet. Gi utdanningssektoren informasjon som grunnlag

Detaljer

Rullert høsten 2011 Side 1

Rullert høsten 2011 Side 1 Side 1 Rullert høsten 2011 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal

Detaljer

Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole. HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv)

Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole. HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv) Virksomhetsplan 2008-2012 Hommelvik ungdomsskole HVOR VIL VI? (4-årsperspektiv) 1. D Virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Hommelvik ungdomsskole i perioden 2008-2012,

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Del 1. Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune

Del 1. Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune Del 1 Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune For perioden 2013-2016 1. Innledning... 4 1.1. Nasjonale krav... 4 1.2. Kommunal oppfølging... 4 2. Ansvar og forventninger til oppfølging for ulike

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2008

VIRKSOMHETSPLAN 2008 VIRKSOMHETSPLAN 2008 1 INNHOLDSLISTE Visjon og verdiplattform for Selbu kommune Side 3 Hovedmål for Selbu kommune Side 3 1. Visjon for Selbu ungdomsskole Side 4 2. Innledning Side 4 3. Satsningsområder

Detaljer

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.02.2013 12652/2013 2012/90 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/7 Komitè for levekår 07.03.2013 Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011 Skole Grunnskolen i Stavanger Virksomhetsidé Skolen skal gi barn og unge et skoletilbud i tråd med lovverk og læreplan. SFO skal gi et fritidstilbud før og

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer

Virksomhetsplan Kirkelund skole 2014 2015 Side 2 Side 3 VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR! Jeg er stolt og glad over å kunne flytte inn i et nytt ungdomsskolebygg og en renovert personalavdeling. Et moderne

Detaljer