Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010"

Transkript

1 Versjon september 2010 Bokmål Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010 Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av Innledning Det skal gjennomføres nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk på 5. og 8. trinn høsten I tillegg skal det i år gjennomføres nasjonale prøver på 9. trinn i lesing og regning. Dette er samme prøver som gjennomføres på 8. trinn. Dette dokumentet, Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver 2010, inneholder informasjon om hvordan prøvene skal gjennomføres på skolene. For å sikre god kvalitet på resultatene er det viktig at prøvene gjennomføres så likt som mulig på alle skoler. Det primære formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter. Et viktig mål for grunnopplæringen er at alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Nasjonale prøver er en av flere vurderingsformer i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Informasjonen fra prøvene skal brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling på skoler, hos skoleeiere og på regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg kan prøveresultatene bidra til å styrke skolens arbeid med tilpasset opplæring. Informasjon fra prøvene må ses i sammenheng med annen informasjon om elevene som skolen har tilgang til. Nasjonale prøver i lesing og regning er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing og regning er integrert. Prøvene i engelsk skiller seg fra de andre prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Prøvene måler ikke hele den engelskfaglige kompetansen, men elevenes ferdigheter i engelsk. De nasjonale prøvene er utviklet i tråd med læreplanens mål etter 4. og 7. trinn. Prøvene i regning og i engelsk er elektroniske prøver som krever bruk av PC med nettilgang. Prøvene gjennomføres i Utdanningsdirektoratets prøvegjennomføringssystem (PGS C).

3 Side 3 av Tidspunkt for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010 Nasjonal prøve i: Gjennomføres: Reservedatoer Lesing 5. trinn (papirprøve) Tirsdag 14. september Fram til fristen for registrering av resultater i PAS: 1. okt. Lesing 8. trinn (papirprøve) Lesing 9. trinn samme prøve som på 8. trinn (papirprøve) Engelsk 5. trinn (elektronisk prøve) Engelsk 8. trinn (elektronisk prøve) Regning 5. trinn (elektronisk prøve) Regning 8. trinn (elektronisk prøve) Regning 9. trinn samme prøve som på 8. trinn (elektronisk prøve) Tirsdag 14. september Tirsdag 14. september Uke 38 ( september) Uke 39 (27. sept. 1. oktober) Uke 42 ( oktober) Uke 43 og 44 (25. okt. 5. november) Uke 43 og 44 (25. okt. 5. november) Fram til fristen for registrering av resultater i PAS: 1. okt. Fram til fristen for registrering av resultater i PAS: 1. okt. Uke 39 Uke 40 eller 41* Uke 43 Uke 45 Uke 45 * Det er satt opp to reserveuker for engelskprøven på 8. trinn fordi høstferien kommer på ulike tidspunkter på forskjellige steder i landet. De skolene som har høstferie i uke 40, kan bruke uke 41 som reserveuke, mens de skolene som har høstferie i uke 41, kan benytte seg av uke 40. NB! Skolene må planlegge å gjennomføre prøvene i de oppsatte ukene. Reserveuken er kun for enkeltelever som hadde gyldig fravær da prøven ble avholdt. 3. Ansvar Ved offentlige skoler har skoleeieren ansvaret for at alle elever deltar i nasjonale prøver, jf. forskriften til opplæringsloven 2-4 første ledd. For private skoler følger det at skolestyret har tilsvarende ansvar for gjennomføringen etter forskriften til privatskoleloven 2-4. Rektor skal sørge for gjennomføringen av nasjonale prøver på sin skole etter de retningslinjene som er gitt. Til slutt i dette dokumentet er det en sjekkliste over viktige oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av de nasjonale prøvene. 4. Forberedelse og gjennomføring av nasjonale prøver 4.1 Deltakelse Nasjonale prøver er obligatoriske for alle elever på 5., 8. og 9. trinn. Dette følger av forskrift til opplæringsloven 2-4 og av forskrift til privatskoleloven 2-4. Kravet om deltakelse innebærer at alle elever på 5., 8. og 9. trinn skal registreres og meldes opp til nasjonale prøver i Utdanningsdirektoratets prøveadministrasjonssystem

4 Side 4 av 13 (PAS). Påmelding av elever i PAS åpner 2. august og Utdanningsdirektoratet anbefaler skolen å melde opp samtlige elever i god tid før prøvegjennomføring. Dette skal skje før det blir vurdert hvilke elever som skal fritas fra prøvene. Dersom en elev får fritak, skal dette registres i PAS etter at eleven er meldt opp til en nasjonal prøve. Etter prøvegjennomføringsperioden skal elever som var fritatt fra å ta prøven registreres, samt de elevene som av andre grunner ikke deltok på prøven. Frist for å registrere elever med fritatt/ikke deltatt for nasjonale prøver: Nasjonale prøver i lesing for 5., 8. og 9. trinn: 1. oktober Nasjonale prøver i engelsk for 5. og 8. trinn: 22. oktober Nasjonale prøver i regning for 5., 8. og 9. trinn: 19. november Resultatene fra nasjonale prøver skal gi et grunnlag for å vurdere kvaliteten på opplæringen. For å få et best mulig grunnlag er det viktig at resultatene baseres på det reelle elevtall på 5., 8. og 9. trinn på skolen. Elever som er syke på prøvedagen, eller har annet fravær, skal få mulighet til å ta prøven i ettertid. Det er satt opp en reserveuke for de elektroniske prøvene til elever som har godkjent fravær. Når det gjelder den papirbaserte prøven i lesing kan elever med fravær tirsdag 14. september gjennomføre prøven før fristen for registrering av resultater går ut fredag 1. oktober. Elever som er på et midlertidig opplæringssted eller en institusjon når prøvene gjennomføres, avlegger prøvene på dette stedet. Skolen der eleven egentlig hører hjemme, skal sørge for at opplæringsstedet eller institusjonsskolen får tilgang til prøvene. Opplæringsstedet eller institusjonsskolen er ansvarlig for gjennomføringen og for at prøveresultatet returneres til skolen der eleven hører til. 4.2 Fritak Individuelt fritak Kvaliteten på resultatene fra nasjonale prøver er avhengig av at alle skolene følger regelverket for individuelt fritak. Vilkårene for fritak fra plikten til å gjennomføre nasjonale prøver er nedfelt i forskrift til opplæringsloven 2-4, andre ledd: For elevar som får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringslova, og når det dessutan er klart at prøvene ikkje vil ha mykje å seie for opplæringa til eleven, kan skolen gjere vedtak om å frita eleven frå å delta i prøvene. Det same gjeld grunnskoleelevar som får særskild språkopplæring etter opplæringslova 2-8, og elevar som går i vidaregåande opplæring, og som følgjer individuell opplæringsplan i norsk. Eleven sjølv eller foreldra eller dei føresette kan likevel bestemme at eleven skal ta prøvene.

5 Side 5 av 13 Hovedregelen er at prøvene er obligatoriske for alle elever, og at adgangen til fritak er begrenset. Det kan gis fritak for: elever med rett til spesialundervisning eller opplæring etter 2-8, og det er klart at prøvene ikke vil ha mye å si for opplæringen (eleven følger et undervisningsopplegg i faget som er så avvikende fra det eleven blir prøvd i i de nasjonale prøvene, at et eventuelt resultat ikke vil komme til nytte ved utforming av opplæringen) Begge vilkårene i forskriften må oppfylles for at skolen kan fatte vedtak om fritak. Dette betyr at elever med enkeltvedtak ikke automatisk skal få fritak fra nasjonale prøver, men at det skal gjøres en særskilt og individuell vurdering av om elever med enkeltvedtak har nytte av prøven i sin opplæring eller ikke. Her kan det være stor forskjell mellom elevene. Vurderingene skal skje i samsvar med alminnelige krav til forvaltningen, bl.a. kravet til likebehandling av saklig sett like tilfeller. Skolen kan fatte vedtak om fritak uten en formell søknad fra eleven/de foresatte, men det forutsettes at dette gjøres etter at disse har fått uttale seg. Selv om en elev oppfyller vilkårene for fritak, kan eleven selv eller de foresatte likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven. Denne avgjørelsen kan ikke skolen og kommunen overprøve eller klage på. I tilfeller der skolen vurderer at eleven ikke oppfyller vilkårene for fritak, men de foresatte ønsker at eleven fritas, må skolen fatte enkeltvedtak om at eleven skal gjennomføre prøven. Dette enkeltvedtaket kan de foresatte klage på. Eventuell klage sendes til skolen, og endelig klageinstans er Fylkesmannen. Avgjørelsen om fritak krever at formkravene til enkeltvedtak etter forvaltningsloven følges. Dette innebærer blant annet skriftlighet, begrunnelse og klageadgang. Avgjørelsen om fritak er lagt på skolenivå og forutsetter ikke delegering fra kommunenivå. For private skoler er det tilsvarende muligheter for individuelt fritak i forskrift til privatskoleloven 2-4, andre ledd Skoler som gir opplæring etter alternative læreplaner Det vises til forskrift til opplæringsloven 2-4 tredje ledd, jf forskrift til privatskoleloven 2-4 tredje ledd: Skolar som gir opplæring etter alternative læreplanar i faga, skal kunne søkje om å leggje prøvene til eit anna trinn enn det som er fastsett, eller søkje fritak frå å delta i prøvene. Slike søknader må grunngivast ut frå læreplanane til skolen. Søknaden skal sendast til Utdanningsdirektoratet. Skoler som gir opplæring i alternative læreplaner, jf opplæringsloven 2-12, kan søke om enten å legge prøvene på et annet trinn enn det som er fastsatt, eller søke om fritak fra de nasjonale prøvene. Det samme gjelder skoler som er godkjent på grunnlag av en

6 Side 6 av 13 anerkjent pedagogisk retning. Ordlyden skal kunne søkje gir ingen rett til fritak. Skolen skal grunngi søknaden ut fra læreplanene. Vilkåret for å legge prøvene på et annet trinn enn det som er fastsatt, eller å søke om fritak fra de nasjonale prøvene, er bl.a. om de nasjonale prøvene vil være formålsløse sett i sammenheng med kompetansemålene i den aktuelle læreplanen. Utdanningsdirektoratet fatter enkeltvedtak om å legge prøvene på et annet trinn enn det som er fastsatt, eller fritak fra de nasjonale prøvene. Klage på Utdanningsdirektoratets vedtak behandles av Kunnskapsdepartementet Internasjonale og utenlandske skoler Det vises til forskrift til opplæringsloven 2-4 fjerde ledd (Internasjonale og utenlandske skoler): Internasjonale skolar og utanlandske skolar kan etter søknad til Utdanningsdirektoratet få fritak dersom det verkar openbert urimeleg at elevane skal delta i prøvene. Internasjonale skoler og utenlandske skoler kan etter søknad til Utdanningsdirektoratet få fritak fra nasjonale prøver. Vilkåret for å gi fritak er at det verkar openbert urimeleg at elevane skal delta i prøvene. Dette har sammenheng med at de nasjonale prøvene vil være formålsløse der det er klart at elevene ikke har fått opplæring i aktuelle læreplaner/kompetansemål som de nasjonale prøvene tester. 4.3 Hjelpemidler og tilrettelegging På de elektroniske prøvene i regning skal elevene ha med skrivesaker og linjal som de kan bruke til å kladde utregninger på papir. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. Ved prøvene i lesing skal elevene ha med skrivesaker. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. Prøvene i engelsk er elektroniske. Ingen hjelpemidler er tillatt. Enkelte elever kan ha behov for spesiell tilrettelegging i forbindelse med gjennomføring av en nasjonal prøve. Skolen skal sørge for all slik tilrettelegging. Det kan ikke legges til rette for ordninger som vil påvirke den ferdigheten som faktisk skal måles. Skolen må legge den enkelte elevs behov til grunn for spesielle ordninger. I utgangspunktet er det ikke anledning til å utvide gjennomføringstiden, men i særskilte tilfeller kan gjennomføringstiden utvides med inntil en halv time. Nasjonale prøver i lesing og regning finnes i punktskriftversjoner på papir. Skoler med elever som trenger punktskriftversjoner, kan bestille prøvene fra: Tambartun kompetansesenter, tambartun@statped.no, telefon

7 Side 7 av 13 Nasjonale prøver i lesing og regning er tilrettelagt for tegnspråkbrukere. Skoler som ønsker å bestille instruksjonsvideoer til prøvene, kan bestille dette fra: Møller kompetansesenter, moller@statped.no, telefon Nasjonale prøver for samiske elever Nasjonale prøver i regning er oversatt til nord-, sør- og lulesamisk. Disse prøvene er elektroniske, og er lagt inn i PAS med egne fagkoder. Skoler som har elever med samisk som førstespråk, må melde opp elevene med riktig fagkode i PAS. 4.5 Før gjennomføringen Eksempeloppgaver og brosjyre Utdanningsdirektoratet har publisert eksempeloppgaver til de nasjonale prøvene på Eksempeloppgavene er ikke fullstendige oppgavesett, men skal gjøre det mulig for elevene å bli kjent med oppgavetypene som blir benyttet i prøvene. I tillegg er nasjonale prøver i regning og engelsk fra 2009 publisert på Nasjonale prøver i lesing inneholder rettighetsbelagte tekster og kan derfor ikke publiseres. Ved skolestart får skolene tilsendt en pakke med informasjonsbrosjyrer til foreldre. Skolen må sørge for at brosjyren deles ut til alle foreldre i god tid før gjennomføringen av prøvene. Brosjyren finnes i trykt versjon på bokmål og nynorsk. Brosjyren er oversatt til samisk (nord-, sør- og lulesamisk) og engelsk og kan lastes ned som pdf-filer fra nettsiden Tilrettelegging for registrering i prøveadministrasjonssystemet (PAS) Brukerveiledning for PAS/PGS vil bli tilgjengelig på Før skolen kan gjennomføre nasjonale prøver, må skoleeieren, rektor og lærere opprettes som brukere i prøveadministrasjonssystemet (PAS). I tillegg må alle elevene på 5., 8. og 9. trinn meldes opp som kandidater til hver enkelt nasjonal prøve i PAS etter de bestemmelsene som gis under pkt For elever på 8. trinn som har skiftet skole, må det registreres hvilken skole den enkelte eleven kommer fra (avgiverskole). Skolen skal sjekke at samtlige elever er registrert med avgiverskole. PAS åpner for registrering av elever 2. august. Fylkesmannen har ansvar for opplæringen av skoleeiere i eget fylke. Fylkesmannen må opprette skoleeierne i fylket som brukere i PAS, mens skoleeierne må opprette rektorene i sine kommuner som brukere. Etter at rektor har mottatt e-post med brukernavn og passord fra sin skoleeier, kan registreringen av elever og lærere begynne.

8 Side 8 av 13 Dersom skolene har et skoleadministrativt system som er tilpasset PAS, kan lærerne og elevgruppene importeres direkte fra dette systemet. Skolene må kontakte sin egen leverandør av skoleadministrativt system hvis dette er aktuelt. Lærere, rektorer og skoleeiere skal registreres med fødselsnummer (11 siffer) første gang de opprettes som brukere i PAS. Deretter får man tilsendt brukernavn og passord slik at fødselsnummeret ikke skal brukes som brukernavn ved innloggingen. De fleste lærere, rektorer og skoleeiere er allerede registrert med fødselsnummer i kommunenes skoleadministrative systemer. Bruken av fødselsnummer i PAS er knyttet til sikker identifisering av brukerne. Dette skjer i samråd med Datatilsynet. De fleste elevene er allerede registrert med fødselsnummer i kommunenes skoleadministrative systemer. Når elevene registreres med fødselsnummer i PAS, gjøres dette utelukkende for å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet i systemet. Elevenes fødselsnummer skal ikke brukes ved innlogging til PAS. PAS er et administrasjonssystem som produserer personopplysninger som beskrevet i retningslinjene. Disse personopplysningene blir ikke lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med de nasjonale prøvene, jf. pkt 1. Utdanningsdirektoratet oppbevarer derfor ikke resultater på elev- og skolenivå (individdata) lenger enn 12 måneder. Utdanningsdirektoratet eier PAS og er behandlingsansvarlig for sine behandlinger i systemet. Skolene, skoleeierne og fylkesmannen er behandlingsansvarlig for sine behandlinger av personopplysninger i tilknytning til PAS. 4.6 Gjennomføring av papirbaserte prøver i lesing Den nasjonale prøven i lesing er papirbasert og skal ikke bestilles. En pakke med prøvehefter blir sendt til skolen ca. 14 dager før prøven gjennomføres. Rektor er mottaker av pakken. Prøvene ligger i en forseglet konvolutt og skal ikke åpnes før prøvedagen. Antall prøver og målform står utenpå den forseglede konvolutten. Antallet prøver i pakken er basert på tall fra GSI. Rektor må kontrollere at det er riktig antall prøvehefter, og at disse er på riktig målform. Hvis noe mangler i prøvepakken, skal rektor sende melding til: prover@lundeby.no. Prøvemateriellet er konfidensielt før bruk og må ikke kopieres. Rektor skal tilrettelegge for gjennomføring på prøvedagen, tirsdag 14. september, og sørge for at alle lærere har fått nødvendig informasjon. Dersom prøvetidspunktet som er fastsatt av Utdanningsdirektoratet, kolliderer med planer skolen har lagt før tidspunktene ble kjent, f.eks. leirskoleopphold, må skolen levere skriftlig søknad via tjenestevei til Fylkesmannen i eget fylke om et annet prøvetidspunkt. Prøvene må likevel gjennomføres i god tid før fristen for registrering av resultater, jf. pkt 5.1.

9 Side 9 av 13 Ingen elever kan ta prøven før den oppsatte prøvedatoen. Prøvetiden for lesing er 90 minutter for 5., 8. og 9. trinn. Alle elevene skal sitte på plassen sin til den oppgitte tiden er ute. Prøven har både åpne oppgaver der elevene skal svare med egne ord, og flervalgsoppgaver der elevene skal markere hvilket svaralternativ de mener er riktig. Oppgavene har ulik vanskegrad, og det er ikke forventet at elevene vil klare å løse alle oppgavene. Elevene bør få beskjed om at de skal gjøre så godt de kan og at de skal svare selv om de er usikre på svaret. 4.7 Gjennomføring av elektroniske prøver i engelsk og regning De elektroniske prøvene i regning og engelsk skal gjennomføres i Utdanningsdirektoratets prøvegjennomføringssystem (PGS-C). Detaljert informasjon om gjennomføring av prøver i PGS-C finnes i brukerveiledningen for PAS/PGS som vil bli publisert på Elevene skal logge seg på de elektroniske prøvene i engelsk og regning på: Påloggingen forutsetter at brukernavn og passord som elevene skal bruke for å gjennomføre de elektroniske prøvene, er hentet fra PAS. I tillegg trenger eleven et dagspassord. Dette er beskrevet nærmere brukerveiledningen for PAS/PGS. Prøven må gjennomføres innenfor den fastsatte uken/de fastsatte ukene. De elektroniske prøvene er åpne for gjennomføring mellom klokken og Innenfor denne tidsrammen kan skolen selv velge tidspunkt for prøvegjennomføring. Prøvetiden for engelsk er 60 minutter, men eleven kan forlate datamaskinen når oppgaven er levert. Prøvetiden for regning er 90 minutter, men eleven kan forlate datamaskinen når oppgaven er levert. Skolen bør planlegge avvikling av de elektroniske prøvene der det bl.a. tas hensyn til maskinkapasiteten. Elevene på ett trinn bør så langt det lar seg gjøre, gjennomføre den enkelte elektroniske prøven på samme dag. Eksempeloppgaver for elektroniske nasjonale prøver i engelsk og regning er tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettside I tillegg er det publisert elektroniske nasjonale prøver fra 2009.

10 Side 10 av 13 Prøven i engelsk har ingen åpne oppgaver, dvs. ingen oppgaver der elevene selv formulerer svar ved å skrive. De svarer ved å: fargelegge flytte på bilder klikke på enkeltord, bilder, tekstblokker eller riktig svaralternativ Prøven i regning består av flervalgsoppgaver der elevene skal markere hvilket svaralternativ de mener er riktig, åpne oppgaver der elevene skal svare med å skrive inn tall, og oppgaver der de skal klikke på bilder/illustrasjoner. Oppgavene har ulik vanskegrad, og det er ikke forventet at elevene vil klare å løse alle oppgavene. Elevene bør få beskjed om at de skal gjøre så godt de kan, og at de skal svare selv om de er usikre på svaret. 5. Etterarbeid 5.1 Registrering av resultater i PAS for den nasjonale prøven i lesing Skolen skal registrere resultatene oppgave for oppgave for alle elever som gjennomfører de papirbaserte nasjonale prøvene i lesing. Lærerne trenger ikke å rette flervalgsoppgavene, kun registrere det svaralternativet eleven har valgt, og PAS vil automatisk fastslå om dette er rett eller galt svaralternativ. For åpne oppgaver må læreren først vurdere elevens svar og deretter registrere rett, galt eller ikke besvart. På prøvedagen, tirsdag 14. september, kl blir en vurderingsveiledning til oppgavene (fasit til oppgavene) publisert i PAS. Rektor skal sørge for at resultatene fra den nasjonale prøven i lesing blir registrert innen fredag 1. oktober Rektor skal sørge for at aktuelle lærere og eventuelt andre ansatte ved skolen som skal registrere resultatene, får opplæring i dette og tilgang til brukerveiledningen for PAS/PGS. 5.2 Registrering av resultater for elektroniske prøver i engelsk og regning Resultatene fra de elektroniske nasjonale prøvene i engelsk og regning blir automatisk rettet og registrert i PAS. 5.3 Publisering og bruk av resultater Det legges opp til fortløpende publisering av resultatene fra nasjonale prøver etter hvert som hver nasjonal prøve blir fullført og resultatene er kvalitetssikret.

11 Side 11 av 13 Resultatene fra nasjonale prøver vil være tilgjengelig for skoleeiere og skoleledere i Skoleporten, mens lærerne kan hente egne resultater i PAS. Skoleporten består av en åpen og en pålogget del. Resultater på skolenivå er tilgjengelig i PAS og på pålogget del av Skoleporten. Utdanningsdirektoratet vil ikke publisere skoleresultater eller legge til rette for rangering av skoler. Resultater fra nasjonale prøver presenteres på en skala med ulike mestringsnivåer. Skalaen er utformet på samme måte for de ulike prøvene, og har tre nivåer for 5. trinn og fem nivåer for 8. og 9. trinn. Elevene blir fordelt på de ulike mestringsnivåene etter sin poengsum på prøvene. Hvert nivå på skalaen har en tekst som beskriver hva som kjennetegner ferdighetene til elever på dette mestringsnivået. I tillegg presenteres gjennomsnitt og standardavvik (spredning) for de ulike prøvene. Eleven og elevens foresatte skal få tilbakemelding fra læreren om resultatene fra prøvene, og hvordan resultatene vil bli fulgt opp i opplæringen. Prøveresultatene skal også være tema i elevsamtalen. For nærmere redegjørelse av bruk av resultater fra nasjonale prøver, herunder hensynet til elevenes personvern, vises til det Veileder for skoleeiere og skoleledere som er publisert på Utdanningsdirektoratets nettside Veiledningsmateriell Det utarbeides veiledningsmateriell til hver prøve. Dette inneholder viktig informasjon til lærerne om prøvene, hva prøvene måler og råd om oppfølging av prøveresultater. Veileder for skoleeiere og skoleledere er et eget dokument til skolelederen og skoleeieren som gir oversikt over hvilke rapporter som er tilgjengelig i PAS, samt hvordan rapportene kan brukes som grunnlag for det lokale forbedrings- og utviklingsarbeidet. Veiledningsmateriellet blir publisert på Vurderingsveiledning (fasit) til nasjonale prøver i lesing for 5., 8. og 9. trinn blir publisert i PAS tirsdag 14. september kl Oppbevaring og bruk av prøvemateriellet Etter at resultatene fra nasjonale prøver er publisert, kan skolene bruke prøvene som en del av opplæringen på skolene. Skolene kan ikke publisere oppgaver eller tekster fra prøvene. Skolene kan selv bestemme om elevenes besvarelser skal makuleres etter at det pedagogiske arbeidet med den aktuelle prøven er avsluttet. 6. Informasjon Oppdatert informasjon om nasjonale prøver er tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider

12 Side 12 av 13 Spørsmål om gjennomføring av nasjonale prøver skal rettes tjenestevei. Skoleeieren skal rette spørsmål til Fylkesmannen ved utdanningsavdelingen.

13 Side 13 av 13 Vedlegg SJEKKLISTE OVER VIKTIGE OPPGAVER FOR REKTOR Før prøven Informere elevene og foresatte om prøvene. Skolene vil motta en brosjyre til foresatte (ranselpost) ved skolestart. Sjekke at alt materiell er mottatt, kontrollere innholdet og sørge for forsvarlig oppbevaring. Sørge for at samtlige elever er påmeldt til prøvene i Prøveadministrasjonssystemet (PAS). Avklare sted og tidspunkt for gjennomføring av prøvene, og sørge for at alle lærere som er ansvarlig for elevgrupper på prøvedagen, er godt informert om hvordan prøvene skal gjennomføres. Registrere lærere med ansvar for prøvene og alle elevene på 5., 8. og 9. trinn i prøveadministrasjonssystemet (PAS). Vurdere om det er enkeltelever som har behov for spesiell tilrettelegging og eventuelt legge til rette for dette. Gå inn på Utdanningsdirektoratets nettside dagen før prøvedagen og på prøvedagen for å finne oppdatert informasjon om de nasjonale prøvene. På prøvedagen Veilede og være til hjelp for de lærerne som skal gjennomføre prøvene. Etter prøven Sørge for at alle elevresultater fra nasjonale prøver i lesing blir registrert i Prøveadministrasjonssystemet (PAS) innen fredag 1. oktober Sørge for at elever med gyldig fravær blir registrert som ikke deltatt, og elever som hadde fritak fra å delta, blir registrert som fritatt i PAS. Frister for registrering av ikke deltatt / fritatt : - Lesing 5., 8. og 9. trinn: 1. oktober Engelsk 5. og 8. trinn: 22. oktober Regning 5., 8. og 9. trinn: 19. november 2010 Hente ut rapporter om skolens resultater når slike rapporter foreligger i Prøveadministrasjonssystemet (PAS). Sørge for at eleven og foresatte får tilbakemelding om resultatene. Bruke resultatene som ledd i det lokale forbedrings- og utviklingsarbeidet.

Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011

Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011 Versjon februar 2011 Bokmål Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011 Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresser: Schweigaardsgate 15 B, Oslo Britveien

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring

Retningslinjer for gjennomføring Retningslinjer for gjennomføring 2013 Kartleggingsprøver i grunnskolen Sist oppdatert 30.11.2012 bokmål 1 Innhold 1. Formålet med kartleggingsprøver... 3 2. Praktiske opplysninger... 4 2.1. Tidspunkt for

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring

Retningslinjer for gjennomføring Retningslinjer for gjennomføring 2012 Kartleggingsprøver i grunnskolen Versjon desember 2012 bokmål 1 Innhold 1. Formålet med kartleggingsprøver... 3 2. Praktiske opplysninger... 3 2.1. Tidspunkt for gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføringa av nasjonale prøver hausten 2010

Retningslinjer for gjennomføringa av nasjonale prøver hausten 2010 Versjon september 2010 Nynorsk Retningslinjer for gjennomføringa av nasjonale prøver hausten 2010 Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføringa av nasjonale prøver hausten 2011

Retningslinjer for gjennomføringa av nasjonale prøver hausten 2011 Versjon juni 2011 Nynorsk Retningslinjer for gjennomføringa av nasjonale prøver hausten 2011 Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresser: Schweigaardsgate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde

Detaljer

Kartleggingsprøver 2015

Kartleggingsprøver 2015 Kartleggingsprøver 2015 Retningslinjer og veiledning til skoleeiere og skoleledere Sist oppdatert 20. januar 2015 Bokmål Innhold 1. OM KARTLEGGINGSPRØVER... 2 1.1 Formål: Hvorfor kartleggingsprøver på

Detaljer

Nasjonale prøver 2014

Nasjonale prøver 2014 Nasjonale prøver 2014 Veiledning til skoleeiere og skoleledere med retningslinjer for gjennomføring Sist oppdatert 12.09.2014 Bokmål Innhold 1. OM NASJONALE PRØVER... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hvem skal gjennomføre

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011

Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011 Versjon februar 2011 Nynorsk Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver i grunnskolen våren 2011 Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresser: Schweigaardsgate 15 B, Oslo Britveien

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring

Retningslinjer for gjennomføring Retningslinjer for gjennomføring 2012 Kartleggingsprøver i grunnskolen Versjon desember 2012 nynorsk 1 Innhald 1. Føremålet med kartleggingsprøver... 3 2. Praktiske opplysningar... 3 2.1. Tidspunkt for

Detaljer

Nasjonale prøver er obligatoriske og er hjemlet i forskrift til opplæringsloven 2-4 og forskrift til friskoleloven 5.

Nasjonale prøver er obligatoriske og er hjemlet i forskrift til opplæringsloven 2-4 og forskrift til friskoleloven 5. Vår saksbehandler: Eva Mimmi Lund Direkte tlf: 23 30 12 33 E-post: eml@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.12.2004 Deres dato: Vår referanse: 2004/978 Deres referanse: Fylkesmannen Fylkeskommunen Sametinget

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

Kartleggingsprøver 2015

Kartleggingsprøver 2015 Kartleggingsprøver 2015 Retningslinjer og rettleiing til skoleeigarar og skoleleiarar Sist oppdatert 20. januar 2015 Nynorsk Innhald 1. OM KARTLEGGINGSPRØVER... 2 1.1 Formål: Kvifor kartleggingsprøver

Detaljer

VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER

VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER 21.1.2011 HENSIKTEN MED DENNE VEILEDNINGEN Veiledningen skal være til hjelp for skoleeiere og skoleledere i deres arbeid med å følge opp resultater

Detaljer

Kartleggingsprøver 2016

Kartleggingsprøver 2016 Kartleggingsprøver 2016 Retningslinjer og rettleiing til skoleeigarar og skoleleiarar Sist oppdatert desember 2015 Nynorsk Innhald 1. OM KARTLEGGINGSPRØVER... 3 1.1 Formål: Kvifor kartleggingsprøver på

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver. Presentasjon våren 2007 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og nasjonale prøver Presentasjon våren 2007 Om innlegget Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem lokalt ansvar Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Detaljer

NB! Dette brevet kommer i en ny versjon på grunn av en endring under punktet IP-adresser.

NB! Dette brevet kommer i en ny versjon på grunn av en endring under punktet IP-adresser. Vår saksbehandler: Åshild Herredsvela Direkte tlf: E-post: Vår dato: 31.03.2009 Deres dato: Vår referanse: 2008/3169 Deres referanse: Til Fylkesmennene Sametinget Utdanningsetatene i fylkeskommunen Kommunene

Detaljer

Lunner kommune. Kommunale retningslinjer for Nasjonale prøver. -Grunnskole-

Lunner kommune. Kommunale retningslinjer for Nasjonale prøver. -Grunnskole- Lunner kommune Kommunale retningslinjer for Nasjonale prøver -Grunnskole- Gjelder fra 01.08.2009 Retningslinjer for Nasjonale prøver Lunner kommune 2 Bakgrunn Nasjonale prøver er et av flere tilgjengelige

Detaljer

VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER

VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER 10.11.2009 HENSIKTEN MED DENNE VEILEDNINGEN Veiledningen skal være til hjelp for skoleeiere og skoleledere i deres arbeid med å følge opp resultater

Detaljer

Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere

Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere Prøver er ett vurderingsverktøy blant flere Prøver i underveisvurderingen Hva slags informasjon trenger jeg/vi? Hvilken type informasjon gir prøven? Hva forteller resultatene meg om min gruppe? Hvordan

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/3904-0 Einar Hernborg, B63 15.11.2011

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/3904-0 Einar Hernborg, B63 15.11.2011 MOLDE KOMMUNE Fagseksjon skole Notat Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/3904-0 Einar Hernborg, B63 15.11.2011 Til: Rådmannen Resultat av nasjonale prøver i engelsk 2011 Dette notatet baserer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER Saksfremlegg Saksnr.: 08/1393-1 Arkiv: B65 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: ORIENTERING NASJONALE PRØVER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong barne-

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/ Einar Hernborg,

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/ Einar Hernborg, MOLDE KOMMUNE Fagseksjon skole Notat Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/3940-0 Einar Hernborg, 03.11.2010 Til: Rådmannen Resultat av nasjonale prøver i lesing 2010 Dette notatet baserer

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/ Einar Hernborg, B60/&

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/ Einar Hernborg, B60/& MOLDE KOMMUNE Fagseksjon skole Notat Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/2969-0 Einar Hernborg, B60/&83 29.10.2013 Til: Rådmannen Resultat på nasjonale prøver i lesing 2013 Dette notatet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/ Einar Hernborg,

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/ Einar Hernborg, MOLDE KOMMUNE Fagseksjon skole Notat Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/3940-0 Einar Hernborg, 17.11.2010 Til: Rådmannen Resultat av nasjonale prøver i engelsk 2010 Dette notatet baserer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 20.11.2014 2014/3603 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

Nasjonale prøver Informasjon til elever og foresatte

Nasjonale prøver Informasjon til elever og foresatte Nasjonale prøver 2005 Informasjon til elever og foresatte HVA? Nasjonale prøver er en landsomfattende kartlegging av elevenes grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing, matematikk og engelsk. Disse

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring?

Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Til lærere 2014 Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Nasjonale prøver som redskap for læring Underveisvurdering handler om å bruke informasjon om elevene dine til å tilpasse opplæringen

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 17.08.2012 Veiledning til lærere Regning 5. trinn Bokmål Innhold Endringer i årets gjennomføring 2012... 3 1 OM PRØVEN... 4 Hva måler prøven?... 5 Hvordan bruke prøven i arbeidet med vurdering

Detaljer

VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER RESULTATER OG OPPFØLGING

VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER RESULTATER OG OPPFØLGING VEILEDER FOR SKOLEEIERE OG SKOLELEDERE NASJONALE PRØVER RESULTATER OG OPPFØLGING 1 FORORD Skolene skal gjennomføre nasjonale prøver som en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune v/rådmann Rune Engehult 3692 SAULAND TILSYNSRAPPORT Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver Hjartdal kommune - Sauland skule Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om

Detaljer

Resultat av nasjonaleprøver 2009 Molde kommune

Resultat av nasjonaleprøver 2009 Molde kommune Molde kommune Fagseksjon skole Notat Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2008/8423-0 Ivar Vereide, B63 24.11.2009 Til: Rådmannen Resultat av nasjonaleprøver 2009 Molde kommune Denne rapporten

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/2969-0 Einar Hernborg, B60/&83 12.11.2013

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/2969-0 Einar Hernborg, B60/&83 12.11.2013 MOLDE KOMMUNE Fagseksjon skole Notat Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/2969-0 Einar Hernborg, B60/&83 12.11.2013 Til: Rådmannen Resultat på nasjonale prøver i engelsk 2013 Dette notatet

Detaljer

Veiledning og informasjon om eksamen våren Fauske 25/1 Mosjøen 26/1 Svolvær 28/1 Narvik 29/1

Veiledning og informasjon om eksamen våren Fauske 25/1 Mosjøen 26/1 Svolvær 28/1 Narvik 29/1 Veiledning og informasjon om eksamen våren 2016 Fauske 25/1 Mosjøen 26/1 Svolvær 28/1 Narvik 29/1 Program for dagen Presentasjon av ny eksamenstjeneste Skoleadministrator+ Påmelding av fagpersoner Lunsj

Detaljer

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole Fylkesmannen i Telemark Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks 16 3749 SILJAN TI LSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring prøver av nasjonale Siljan kommune - Midtbygda skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.........

Detaljer

Trekking, påmelding og gjennomføring av sentralt gitt skriftleg eksamen for grunnskolen våren 2011

Trekking, påmelding og gjennomføring av sentralt gitt skriftleg eksamen for grunnskolen våren 2011 Sakshandsamar: Astrid Eggum Innvalstelefon: E-post: astrid.eggum@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Dykkar dato: Vår referanse: 2011/35 Dykkar referanse: Fylkesmennene Sametinget Kommunane

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.2014

Nasjonale prøver 01.09.2014 Nasjonale prøver 01.09.2014 Veiledning til lærere Engelsk 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonale prøve i engelsk for

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Lierne kommune Stortangen skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Lierne kommune Stortangen skole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Lierne kommune Stortangen skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lierne kommune Stortangen skole... 4 2.1

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 03.11.2014 2014/3599 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Indre Østfold ved styrets leder Romsveien 10 1815 Askim TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 01.08.13 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver er et nyttig verktøy for læreren, skolen og skoleeieren fordi det gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning

Detaljer

Nasjonale prøver 2014

Nasjonale prøver 2014 Nasjonale prøver 2014 Rettleiing til skoleeigarar og skoleleiarar med retningslinjer for gjennomføring Sist oppdatert 12.09. 2014 Nynorsk Innhold 1. OM NASJONALE PRØVER... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Kven skal

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 01.08.13 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn «Nasjonale prøver er et nyttig verktøy for læreren, skolen og skoleeieren fordi det gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing,

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring?

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? Nasjonale prøver som redskap for læring Vurdering for læring handler om å bruke informasjon om dine elever for å tilpasse opplæringen og

Detaljer

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? _Nasjonale_prøver_Lærere_A5_bokmål.indd :49

Til lærere. Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? _Nasjonale_prøver_Lærere_A5_bokmål.indd :49 Til lærere Hvordan bruke nasjonale prøver som redskap for læring? 13-095_Nasjonale_prøver_Lærere_A5_bokmål.indd 1 27.05.13 13:49 Nasjonale prøver som redskap for læring Underveisvurdering handler om å

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen Eksamen PAS PGS 2014 Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen 1 Nytt: Vaksne som skal ta grunnskuleeksamen har felles førebuing, felles eksamen og felles sensur som i grunnskulen.

Detaljer

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver Utdanningsdirektoratet, oktober 201 3 1 GENERELT... 4 1.1 IP adresser og tekniske

Detaljer

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER Versjon 1.03 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 14. august 2015 Dato og versjonsnr Versjon 1.00 6. november 2011 Versjon 1.01

Detaljer

Kartleggingsprøver 2016

Kartleggingsprøver 2016 Kartleggingsprøver 2016 Retningslinjer og veiledning til skoleeiere og skoleledere Sist oppdatert desember 2015 Bokmål Innhold 1. OM KARTLEGGINGSPRØVER... 3 1.1 Formål: Hvorfor kartleggingsprøver på 1.-4.

Detaljer

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag Erfaringer eksamen 2013 1 Slik fordelte trekket seg i fylket: Engelsk: 624 elever Matematikk: 602 elever Norsk: 510 elever Norsk (NOR1415): 27 elever Klager: Engelsk: 6 Matematikk: 14 Norsk hovedmål: 24

Detaljer

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 Eksamensmøte Molde 10.02.2015 v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 2 Om sluttvurdering i forskriften III. Sluttvurdering V: Eksamen 3-3/4-11 Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei

Detaljer

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver Nasjonale prøver 17.08.2012 Lesing 5. trinn - Veiledning til lærere Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5. trinn... 3 Hva måler prøven?... 4 Hvordan bruke prøven i arbeidet med vurdering for læring?...

Detaljer

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ENDRINGER I NASJONALE PRØVER Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2 ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom

Detaljer

Resultater fra karakter- og læringsstøttende prøver i matematikk og engelsk for 10. klasse 2007

Resultater fra karakter- og læringsstøttende prøver i matematikk og engelsk for 10. klasse 2007 Vår saksbehandler: Helge Flakstad Direkte tlf: E-post: Vår dato: 12.3.7 Deres dato: Vår referanse: 5/3334 Deres referanse: Fylkesmenn Sametinget Kommuner Skoler som har vært med på karakter- og læringsstøttende

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Gjennomføring av nasjonale prøver. Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole

TILSYNSRAPPORT. Gjennomføring av nasjonale prøver. Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole TILSYNSRAPPORT Gjennomføring av nasjonale prøver Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole 17.11.2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Kort om Hamarøy sentralskole... 3 1.2 Om gjennomføringen av

Detaljer

Fra og med den heter det friskoleloven og ikke privatskoleloven.

Fra og med den heter det friskoleloven og ikke privatskoleloven. Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 27.02.2017 Deres dato: Vår referanse: 2016/8926 Deres referanse: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Høring-NOU 2016:17

Detaljer

Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet

Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet Sentralt gitt eksamen - grunnskolen Fredfoss 7. februar 2014 Vibeke Norheim Holm, Fylkesmannen i Buskerud 06.02.2014 1 Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet Elever og voksne i grunnskolen/grunnskole for voksne

Detaljer

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Likeverdig opplæring - et bidrag til å forstå sentrale begreper Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen

Detaljer

Eksamensavvikling ved Karasjok skole

Eksamensavvikling ved Karasjok skole Eksamensavvikling ved Karasjok skole VÅREN 2017 Informasjon til elever og foresatte om retningslinjer for eksamen i grunnskolen våren 2017 Revidert: 02.05.2017 Informasjon om eksamen På 10.trinn trekkes

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.2014

Nasjonale prøver 01.09.2014 Nasjonale prøver 01.09.2014 Veiledning til lærere Engelsk 8. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i engelsk for

Detaljer

Rundskriv Prøve- og oppfølgingsplan for skoleåret 2017/2018

Rundskriv Prøve- og oppfølgingsplan for skoleåret 2017/2018 Utdanningsetaten Rundskriv nr 7/2017 Til: Alle grunnskoler, Alle videregående skoler Saksnr: 16/02084-2 Arkivkode: 435 Fra: Avd. for pedagogisk utvikling og kvalitet Utsendt dato: 23.05.2017 Saksbeh: Gjelder

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 20.11.2014 2014/3601 Deres dato: Deres referanse: Rudolf Steinerskolen ved styrets leder Kantarellveien 10 1476 Rasta Lørenskog TILSYNSRAPPORT

Detaljer

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG versjon 2, vår 2009 Bokmål 1. Forberedelse... 2 2. Pålogging... 3 3. Identifisering/dagspassord... 5 4. Last ned oppgavene for prøvegruppen...

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland Utdanningsavdelinga. Tilsynsrapport. Tilsyn med gjennomføring av nasjonale prøver 2012 i grunnskolene i Bergen kommune

Fylkesmannen i Hordaland Utdanningsavdelinga. Tilsynsrapport. Tilsyn med gjennomføring av nasjonale prøver 2012 i grunnskolene i Bergen kommune Fylkesmannen i Hordaland Utdanningsavdelinga Tilsynsrapport Tilsyn med gjennomføring av nasjonale prøver 2012 i grunnskolene i Bergen kommune Bergen, 14.03.2013 INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Rundskriv Prøve og oppfølgingsplan for skoleåret 2018/2019

Rundskriv Prøve og oppfølgingsplan for skoleåret 2018/2019 Utdanningsetaten Rundskriv nr 1/2018 Til: Alle grunnskoler, Alle videregående skoler Saksnr: 18/00052-1 Arkivkode: Fra: Avd. for pedagogisk utvikling og kvalitet Utsendt dato: 23.01.2018 Saksbeh: Marianne

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Bo Nielsen, B60/&

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Bo Nielsen, B60/& MOLDE KOMMUNE Fagseksjon skole Notat Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4361-0 Bo Nielsen, B60/&83 03.12.2015 Til: Arne Sverre Dahl Resultater på nasjonale prøver 5.trinn i engelsk, lesing

Detaljer

Tilskuddsportalen. Veiledning for folkehøgskoler. Tilskuddsportalen gir folkehøgskolene elektronisk tilgang til:

Tilskuddsportalen. Veiledning for folkehøgskoler. Tilskuddsportalen gir folkehøgskolene elektronisk tilgang til: E-post: tilskuddsportalen@udir.no Tilskuddsportalen Veiledning for folkehøgskoler Tilskuddsportalen gir folkehøgskolene elektronisk tilgang til: Tilskuddsberegninger Tilskuddsgrunnlag Tilskuddsbrev Postadresse:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 23.09.2014 2014/3600 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen Oslo Øst ved styrets leder Solv 113 1162 Oslo TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ENDRINGER I NASJONALE PRØVER Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2 ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom

Detaljer

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Versjon 21. juli 2009 Bokmål Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Informasjon om prøven og gjennomføringen 8. trinn 1 Informasjon om nasjonal prøve i lesing på 8. trinn Torsdag 17. september

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 8. mai 2018

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 8. mai 2018 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 8. mai 2018 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av skoleåret

Detaljer

Oversendelse av rapport etter tilsyn med gjennomføring av nasjonale prøver i grunnskolen - Åsen BU - Levanger kommune

Oversendelse av rapport etter tilsyn med gjennomføring av nasjonale prøver i grunnskolen - Åsen BU - Levanger kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Tróöndelagen fylhkenàlma Levanger kommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 07.09.2016 2016/2260 7601 LEVANGER Deres dato: grc-ekri

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER - EKSAMEN 10.TRINN 2016 I SISTE DEL AV VÅRSEMESTERET 2017 VIL 10.TRINNS ELEVER FÅ FASTSATT KARAKTERENE SOM SKAL STÅ PÅ VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN". HER VIL BÅDE KARAKTERENE

Detaljer

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler E-post: tilskuddsportalen@udir.no Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler Følgende skoler skal rapportere elevtellinger og prognoser elektronisk i Tilskuddsportalen:

Detaljer

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012

Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv. Øystein Neegaard, 14.05.2012 Nasjonale prøver et skoleeierperspektiv Øystein Neegaard, 14.05.2012 1 Hva er nasjonale prøver? Om nasjonale prøver på Udir Resultata skal brukast av skolar og skoleeigarar som grunnlag for ei kvalitetsutvikling

Detaljer

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Nord-Odal kommune Postmottak Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA Vår dato Vår referanse 21.03.2017 2017/895 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 632.0

Detaljer

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ENDRINGER I NASJONALE PRØVER Ny skala og måling av utvikling over tid Birgitte Arctander Stub Vurdering 2 ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen Elevers

Detaljer

Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler

Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler E-post: post@udir.no Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler Tavla er Utdanningsdirektoratets elektroniske løsning der de frittstående grunn- og videregående skolene skal

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.16 Utdanningsdirektoratet 12. mars 2015 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Innlogging via FEIDE for de skoler bruker dette... 2 3. Identifisering...

Detaljer

Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2017

Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2017 Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2017 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2017 Revidert: 06.04. 2017 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Eksamensavvikling ved Karasjok skole. Informasjon til elever og foresatte om retningslinjer for eksamen i grunnskolen

Eksamensavvikling ved Karasjok skole. Informasjon til elever og foresatte om retningslinjer for eksamen i grunnskolen Eksamensavvikling ved Karasjok skole Informasjon til elever og foresatte om retningslinjer for eksamen i grunnskolen Revidert: 25.02.2019 Innhold Informasjon om eksamen i grunnskolen... 2 Tilrettelagt

Detaljer

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av prognoser private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av prognoser private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven E-post: tilskuddsportalen@udir.no Vår referanse: 2012/976 Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av prognoser private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven Innlogging Tilskuddsportalen

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing

Nasjonale prøver i lesing Nasjonale prøver i lesing Et ledd i vurderingsarbeidet Oddny Judith Solheim 16. oktober, 2008 Nasjonale prøver i lys av et sammenhengende prøveog vurderingssystem Hvem er mottagerne av informasjon fra

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER 10.TRINN 2019

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER 10.TRINN 2019 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER 10.TRINN 2019 I siste del av vårsemesteret 2019 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil karakterene fra skriftlig og

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2014

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2014 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 214 Sammendrag I 214 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen vår 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentral gitt eksamen. Dette betyr at både tidspunkt og eksamensoppgaver

Detaljer

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER 2016 Om eksamen og søknad til vgs HVA KOMMER VI INN PÅ Eksamensperioder og avslutning med Vitnemålsutdeling Om vurdering: Underveisvurdering og sluttvurdering Regler

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012

Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012 Saksbehandler: Kari Anne Sørvik E-post: tilskuddsportalen@udir.no Vår dato: 23.03.2012 Vår referanse: 2012/976 Tilskuddsportalen Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - våren 2012 Vi viser

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer