Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk"

Transkript

1 Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i læreplan for fremmedspråk på høring. Utdanningsdirektoratet foreslår at læreplanen endres slik at eksamensordningen for fremmedspråk nivå I i videregående opplæring både for elever og privatister endres fra en fem timers skriftlig eksamen til en kombinert skriftlig-muntlig eksamen på totalt tre timer. Forslaget får ikke konsekvenser for antall standpunktkarakterer for elever. For privatister vil endringen innebære at de kun vil få én eksamenskarakter på dokumentasjonen sin. Endringen skal etter planen tre i kraft fra og vil gjelde fra og med opplæringsåret Første eksamen etter den nye ordningen blir våren Endringen gjelder både fellesfag og programfag nivå I i videregående opplæring. Høringsuttalelser kan sendes inn på epost til eller per brev til Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo. Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er Våre høringer er åpne for alle, og alle som ønsker det, kan sende inn uttalelser til oss. 2. Bakgrunn I Utdanningsdirektoratets brev til Kunnskapsdepartementet Erfaringer og vurdering av eksamen 2010 og 2011 (datert 7. desember 2010), ga Utdanningsdirektoratet tilbakemelding om at dagens eksamensmodell ikke fungerer godt som sluttvurdering i fremmedspråk på nivå I. Direktoratets vurdering var at på et så lavt språklig kompetansenivå gjør en femtimers skriftlig eksamen faget mer akademisk enn det læreplanen tilsier. Det er også svak dekning i læreplanen for at elevene skal kunne produsere skriftlig tekst i fem timer. I læreplanens beskrivelse av formålet med faget blir det sagt at det å lære fremmedspråk først og fremst handler om å bruke språket i forskjellige sammenhenger. Sluttvurderingen i form av eksamen skal gjenspeile den komplekse virkeligheten som læreplanmålene uttrykker, og elevene skal prøves i tråd med disse målene. Karakterstatistikken viser et stort og systematisk avvik mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Eksamen i fremmedspråk nivå I har en av de høyeste strykprosentene av alle eksamener på studieforberedende utdanningsprogram. Kunnskapsdepartementet ga tilslutning til at direktoratet går videre med å utarbeide en ny eksamensmodell for en kombinert muntlig/skriftlig eksamen i fremmedspråk nivå I. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: NO Bankgiro: IBAN: NO BIC/SWIFT DNBANOKK

2 Side 2 av 6 Som oppfølging nedsatte Utdanningsdirektoratet en arbeidsgruppe som ga råd om både faglig innhold og hensiktsmessige rammer for en eksamensordning med kombinert skriftligmuntlig eksamen. Arbeidsgruppen ble ledet av Utdanningsdirektoratet. I arbeidsgruppen deltok i tillegg representanter fra Fremmedspråksenteret, Troms fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune. Arbeidsgruppens oppgave var å drøfte konsekvenser og prosess relatert til innføringen av en ny eksamensform i fremmedspråk nivå I i videregående opplæring, både for fellesfag og programfag. Arbeidsgruppen vurderte blant annet om det kunne ha vært en bedre løsning å innføre en todelt modell, hvor en del av eksamen gjennomføres uten hjelpemidler etter modell fra eksamen i realfag. En todelt modell vil imidlertid fortsatt være en femtimers skriftlig eksamen, og den vil etter vår vurdering ikke løse problemstillinger knyttet til prøving av kompetansen på nivå I i fremmedspråk som skissert ovenfor. Arbeidsgruppens anbefaling er oppsummert under. Kombinert eksamen Med kombinert eksamen menes en eksamen som består av en skriftlig og en muntlig del som til sammen gir en bred prøving. Det settes en samlet karakter. En kombinert eksamen vil bestå av en kortere sentralt gitt skriftlig del med alle hjelpemidler tilgjengelige, kombinert med en lokalt gitt muntlig del. Sensuren vil være lokal. Skriftlig del: Arbeidsgruppen mener at en skriftlig del på 2 ½ time vil være et riktigere omfang på den skriftlige delen av eksamen. I denne delen kan man i hovedsak prøve elevers lese- og skrivekompetanse inkludert elevens kompetanse i det å bruke hjelpemidler. Den skriftlige delen må gjennomføres før den muntlige delen, men det skal ikke settes krav om at den skriftlige delen og den muntlige delen må gjennomføres samme dag. Muntlig del: Arbeidsgruppen tilrår at den muntlige delen skal prøve lytting og muntlig produksjon/interaksjon. Muntlige situasjoner gjør det mulig å prøve i hvilken grad elevene behersker språklig kommunikasjon som er et sentralt hovedområde i læreplanen. Forslaget innebærer at den muntlige delen får den samme rammen som dagens modell for muntlig eksamen (inntil 30 minutter). Dette betyr at dagens sluttvurdering av muntlig kompetanse blir ivaretatt gjennom den kombinerte eksamensmodellen. Utdanningsdirektoratet har sluttet seg til arbeidsgruppens anbefalinger, og på grunnlag av dette ble det utarbeidet eksempeloppgaver i fransk, spansk og tysk med tilhørende vurderingsveiledning og et tilbakemeldingsskjema for lærere. Oppgavene ble publisert 25. september 2012 på Saker-ute-pa-horing /Forslag-eksamen-fremmedsprak-I/. Forslaget til endring i forskriften er bygget på vurderinger og tilrådinger fra arbeidsgruppen og på tilbakemeldinger fra lærere til eksempeloppgavene. 3. Gjeldende ordning Læreplanen i fremmedspråk er delt inn i tre nivåer. Nivå I kan tas på ungdomstrinnet eller i videregående opplæring. Elever som velger fremmedspråk på ungdomstrinnet, avslutter nivå I etter 10. klasse, og kan kun trekkes ut til muntlig eksamen. Disse elevene har to valg når det gjelder fremmedspråk i videregående opplæring. De kan enten fortsette med opplæring i det samme språket, og avslutte opplæringen i fremmedspråk på nivå II etter Vg2, eller velge å bytte til et nytt fremmedspråk, og få opplæring i det nye språket på nivå I på Vg1 og Vg2.

3 Side 3 av 6 I dagens modell for eksamen i fremmedspråk i videregående opplæring kan elever som tar fremmedspråk nivå I i videregående opplæring, trekkes ut til en 5-timers sentralt gitt skriftlig eksamen med sentral sensur og/eller en muntlig eksamen med en tidsramme på inntil 30 minutter. Privatister må ta både en sentralt gitt skriftlig eksamen med sentral sensur, og en lokal gitt muntlig eksamen. Elever som tar fellesfag nivå I i videregående opplæring, får én standpunktkarakter på dokumentasjonen, samt ev. eksamenskarakter(er) dersom de trekkes ut til eksamen. Elever som tar programfag nivå I, får to standpunktkarakterer på dokumentasjonen (én for skriftlig og én for muntlig), samt ev. eksamenskarakter(er) dersom de trekkes ut til eksamen. Privatister får to eksamenskarakterer på dokumentasjonen én for den skriftlige eksamen og én for den muntlige eksamen. 4. Direktoratets vurderinger I tråd med Utdanningsdirektoratets tidligere vurderinger og arbeidsgruppens anbefalinger foreslår vi å endre læreplanen i fremmedspråk. Forslaget innebærer at eksamensordningen for fremmedspråk nivå I i videregående opplæring både for elever og privatister endres fra en fem timers skriftlig eksamen til en kombinert skriftlig-muntlig eksamen. Denne eksamensmodellen var gjeldende på det laveste nivået i R94, og sektoren etterlyser i stor grad denne modellen som de mente fungerte godt. Utdanningsdirektoratet mener at ved å kombinere en sentralt gitt skriftlig oppgave med lokal gjennomføring og sensur kan man ivareta både behovet for sentral kvalitetssikring og for lokal tilpasning. I tillegg til en sentral gitt eksamensoppgave mener Utdanningsdirektoratet det er nødvendig å utvikle en vurderingsveiledning til prøven som helhet, dvs. både til den skriftlige og muntlige delen. Det er viktig for å kunne sikre kvalitet og likt nivå i en læreplan som omfatter mange forskjellige språk og fagtradisjoner. Det er også viktig i en kombinert skriftlig-muntlig eksamen at elevene viser kompetansen i alle språkferdigheter som er nevnt i dette hovedområdet, dvs. lytting, lesing, skriving, muntlig produksjon og spontan samhandling. Når det gjelder detaljene om innholdet i og strukturen av eksamensoppgavene, skal disse bearbeides på bakgrunn av tilbakemeldinger fra lærere til eksempeloppgavene. Mulige eksamensformer i videregående opplæring er regulert i forskrift til opplæringsloven 3-30 og i forskrift til privatskoleloven Det er her fastsatt at eksamensformene som kan fastsettes i læreplanen for fag, er skriftlig eksamen, muntlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og praktisk eksamen. Skriftlig-muntlig eksamen er ikke en av eksamensformene som er hjemlet her. For å kunne fastsette i læreplanen i fremmedspråk at det skal være en skriftlig-muntlig eksamen på nivå I i videregående opplæring, er det nødvendig med en forskriftsendring. Direktoratet mener det bør tilføyes en ny eksamensform for lokalt gitt eksamen i forskrift til opplæringsloven 3-30 og i forskrift til privatskoleloven Ved klager på skriftlig-muntlig eksamen gjelder reglene i forskrift til opplæringsloven 5-11 og i forskrift til privatskoleloven 5-11, i og med at det her er en muntlig del som det er svært vanskelig å vurdere i etterkant. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser Eksamensmodellen som er foreslått her, var gjeldende i R94, og det ble ikke ble gjort endringer i rammene til fylkeskommunene i forbindelse med omlegging til Kunnskapsløftet.

4 Side 4 av 6 Utdanningsdirektoratets vurdering er derfor at fylkeskommunene kan gjennomføre endringen innenfor dagens ramme. Det er viktig å være i dialog med fylkeskommunene gjennom denne prosessen. Overgang fra sentral til lokal sensur En kombinert eksamen med lokal sensur vil føre til at ansvaret for sensuren overføres fra Fylkesmannen til fylkeskommunen. For de elevene som blir trukket til muntlig eksamen i dag, har allerede fylkeskommunen ansvaret. Merbelastningen vil ligge i sensur av den skriftlige delen, og ved at alle elever som trekkes til eksamen, også skal opp til muntlig eksamen fordi det er en kombinert eksamen. Utdanningsdirektoratet vil fortsatt bære kostnader knyttet til utarbeidelse og kvalitetssikring av de sentralt gitte eksamensoppgaver på nivå I, og kostnader relatert til opphavsrettslige materiell som blir brukt i oppgavesettene. Omfang: Etter at overgangsordningene for fremmedspråk mellom R94 og LK06 nå er avsluttet, har antall kandidater som deltok i skriftlig eksamen i et fremmedspråk på nivå I, sunket fra 3500 kandidater våren 2010 til 1652 kandidater (elever og privatister) våren 2011, fordelt på 11 språk. I 2012 var det totalt 2202 kandidater som tok skriftlig eksamen på nivå I i språkfag med både muntlig og skriftlig eksamen. Denne økningen skyldes at antall språk som det er mulig å ta både skriftlig og muntlig eksamen i, økte fra 11 til 25 våren Av disse 2202 kandidatene hadde ca elevstatus. I tillegg var 244 elever trukket ut til muntlig eksamen i fremmedspråk nivå I. Kostnader for sensurering av de skriftlige eleveksamenene på nivå I i 2012 beregnes til ca. kr totalt. Midlene fordelt til fylkeskommunene under R94 knyttet til gjennomføringen av en kombinert skriftlig-muntlig eksamen i fremmedspråk C2, ble ikke trukket ut av budsjettet etter innføringen av Kunnskapsløftet. Vi mener derfor det er rimelig at disse kostnadene tas innenfor de nåværende økonomiske rammene som fylkeskommunene har. Når det gjelder privatister, viser vi for øvrig til vårt brev til Kunnskapsdepartement av 3. desember 2012 som skisserer flere tiltak. Det gjelder blant annet en økning i privatistgebyret som kan øke fylkeskommunenes inntekter knyttet til gjennomføringen av privatisteksamen. 6. Forslag til endringer i læreplan i fremmedspråk Eksamen for elever [1] Årstrinn 10. årstrinn Vg2 studieforberedende utdanningsprogram for elever på fremmedspråk nivå II som har hatt fremmedspråk i grunnskolen og som har fortsatt med det samme språket i videregående opplæring (225 timer) Vg3 studieforberedende utdanningsprogram for elever på fremmedspråk nivå II som har hatt språklig fordypning i grunnskolen og som derfor har begynt med fremmedspråk i videregående opplæring (365 timer) Ordning Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter kompetansemålene for nivå II.

5 Side 5 av 6 Vg2 studieforberedende utdanningsprogram for elever på fremmedspråk nivå I som har hatt fremmedspråk i grunnskolen, men som har hatt et annet språk i videregående opplæring som fremmedspråk nivå I (225 timer) Elevene kan trekkes ut til en kombinert skriftligmuntlig eksamen, med sentralt gitt skriftlig del og lokalt gitt muntlig del på totalt tre timer. Eksamen sensureres lokalt. Eksamen omfatter kompetansemålene for nivå I. Eksamen for privatister [1] Årstrinn 10. årstrinn Vg2 studieforberedende utdanningsprogram for privatister som har hatt fremmedspråk i grunnskolen og som har fortsatt med det samme språket. Vg3 studieforberedende utdanningsprogram for privatister som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen. Vg2 studieforberedende utdanningsprogram for privatister som har hatt fremmedspråk i grunnskolen, men som har hatt et annet språk i videregående. Ordning Se gjeldende ordning for grunnskoleopplæring for voksne. Privatistene skal opp til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter kompetansemålene for nivå II. Privatistene skal opp til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter kompetansemålene for nivå II. Privatistene skal opp til en kombinert skriftlig-muntlig eksamen, med sentralt gitt skriftlig del og lokalt gitt muntlig del på totalt tre timer. Eksamen sensureres lokalt. Eksamen omfatter kompetansemålene for nivå I. Vi foreslår ikke endringer når det gjelder standpunktkarakterer. 7. Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Ny bokstav e i 3-30 fjerde ledd skal lyde e) skriftleg-munnleg eksamen skriftleg del inntil fem timer og munnleg del inntil 30 minutter per elev eller privatist Merknad til forslaget Nytt bokstav e regulerer rammene for skriftlig-muntlig eksamen. Det er her fastsatt at dette er en kombinert eksamen. Den skriftlige delen av eksamen kan være inntil fem timer, og den muntlige delen kan være inntil 30 minutter. Innenfor disse rammene kan det fastsettes i læreplanen for fag at den skriftlige delen er kortere enn fem timer. Forskrift til privatskoleloven Ny bokstav e i 3-28 tredje ledd skal lyde: e) skriftleg-munnleg eksamen skriftleg del inntil fem timer og munnleg del inntil 30 minutter per elev eller privatist Merknad til forslaget Se merknad til forskrift til opplæringsloven over.

6 Side 6 av 6 Vennlig hilsen Hege Nilssen Divisjonsdirektør Solveig Carelius Brustad Avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1.

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1. Vår dato : Vår referanse : 03.12.2012 2012/1598 Deres dato : Deres referanse : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep. 0032 Oslo Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Referatsaker. Oppvekst- og kulturutvalget 07.02.2012

Referatsaker. Oppvekst- og kulturutvalget 07.02.2012 Referatsaker Oppvekst- og kulturutvalget 07.02.2012 Kvenforeningenes SamarbeidsForum Sekretariatsadresse: Grete Alise Nilima Monsen Russeluftveien 300, 9517 Alta orete.alise@gmail.com M OTTATT 1U NOV 2011

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Notáhta Notat Min čuj./vår ref: 12/4173-19 Beaivi/Dato: 29.01.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Innledning Sametinget sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer