X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune"

Transkript

1 X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen / EMNE B65 Telefon Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune Særskilt tilrettelegging av eksamen Bakgrunnen for dette skrivet er at fylkesdirektør for videregående opplæring v/eksamenskontoret opplever at skolene praktiserer bestemmelsene om særskilt tilrettelegging av eksamen svært ulikt. Særskilt tilrettelegging av eksamen reguleres i forskrift til opplæringsloven For å bidra til en mer lik forståelse og praktisering av disse bestemmelsene vil fylkesdirektøren i dette notatet gå gjennom forskriftens Vi har i tillegg samlet Utdanningsdirektoratets merknader i rundskriv Udir og uttalelser knyttet til forståelsen av regelverket opp mot de enkelte ledd i Videre gir vi eksempler på praktisering av bestemmelsen og aktuelle tiltak i forbindelse med særskilt tilrettelegging av eksamen. Det er rektor som fatter vedtak om særskilt tilrettelegging av eksamen for elever. Fylkesdirektøren har delegert ansvaret for særskilt tilrettelegging av eksamen for privatister, herunder å fatte vedtak, til fylkeskommunens privatistskoler. Gjennomgang av regelverket og Utdanningsdirektoratets merknader og uttalelser Forskriftens 3-32 første ledd: Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er. I rundskriv Udir presiserer direktoratet følgende til første ledd: Paragraf 3-32 første ledd inneholder hovedregelen. Elever og privatister med behov for særskilt tilrettelegging skal få forholdene lagt til rette slik at de kan få vist kompetansen sin i faget. Denne vurderingen må knyttes til kompetansemålene i faget slik disse fremgår av Læreplanverket for Kunnskapsløftet / Læreplanverket for Kunnskapsløftet - samisk. Utgangspunktet er at tilrettelegging skal være basert på elevens eller privatistens behov. I vurderingen av hvem som har rett til denne særskilte tilretteleggingen, må det gjøres en konkret vurdering etter søknad. For eksempel vil funksjonshemmede og allergikere kunne ha behov for tilrettelegging. Det fremgår også av første ledd at det ikke er en ubegrenset adgang til særskilt tilrettelegging. Den særskilte tilretteleggingen skal tilpasses elevens eller privatistens behov så langt råd er. Dette innebærer at tiltakene må være av en slik art at de er egnet til å avhjelpe elevens behov. I

2 Side 2 av 7 vurderingen av hvilken særskilt tilrettelegging som gis, vil både økonomiske og praktiske hensyn kunne trekkes inn. I brev til Fylkesmannen i Telemark, datert , Særskilt tilrettelegging av eksamen presiserer Utdanningsdirektoratet følgende: Bestemmelsene om tilrettelegging av eksamen er primært ment å skulle avhjelpe fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, og ikke manglende kompetanse eller kunnskaper. Det faktum at man er fremmedspråklig og ikke behersker norsk skriftlig tilstrekkelig godt til å avlegge eksamen, faller ikke inn under forskriftens bestemmelser om rett til tilrettelegging av eksamen. Forskriftens 3-32 annet ledd: Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget. I rundskriv Udir presiserer direktoratet følgende til annet ledd: Ytterligere begrensninger finnes i 3-32 annet ledd. Paragraf 3-32 annet ledd inneholder begrensninger knyttet til særskilt tilrettelegging. Når det skal vurderes hvilken særskilt tilrettelegging eleven bør få, må det ses på om den eventuelle tilretteleggingen gir eleven eller privatisten fordeler sammenlignet med dem som ikke får en særskilt tilrettelagt eksamen. Tilretteleggingen må ikke være så omfattende at eleven eller privatisten ikke prøves i kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det er ikke adgang til å tilrettelegge på en slik måte at dersom læreplanen for faget inneholder krav om skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, så prøves disse ikke. Dette innebærer for eksempel at det i norsk ikke vil være mulig å bruke denne bestemmelsen til å la en elev gjennomføre eksamen i skriftlig hovedmål som muntlig eksamen. Det vil måtte vurderes konkret for det enkelte faget om for eksempel sekretærhjelp, bruk av PC, ordbøker, kalkulator eller andre hjelpemidler utover dem som er tillatte for alle, jf. 3-31, bør innvilges eleven. I brev til Fylkesmannen i Hordaland, datert , Svar på spørsmål om særskilt tilrettelegging av eksamen i videregående opplæring i form av endret eksamensform, og til Fylkesmannen i Hordaland og Nordland, datert , Avklaring særskilt tilrettelegging av eksamen i videregående opplæring endring av eksamensform presiserer Utdanningsdirektoratet følgende: Hovedregelen etter 3-25 i forskrift til opplæringsloven er at læreplanen fastsetter eksamensformen som skal benyttes, og 3-32 er unntaket fra hovedregelen. Av 3-32 andre ledd tredje punktum fremgår at der det i kompetansemålene i læreplanen er krevd skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, er det ikke mulig å tilrettelegge eksamen på en slik måte at disse ferdighetene ikke blir prøvd, når slik prøving er fastsatt i eksamensformen for faget. Dersom det i kompetansemålene ikke er krevd skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter som skal prøves i eksamensformen for faget, kan særskilt tilrettelegging av eksamen også gjøres ved å endre eksamensform. Utdanningsdirektoratet presiserer at i de tilfellene den særskilte tilretteleggingen består av endret eksamensform, er det den samme eksamensoppgaven som skal benyttes. De gjør også

3 Side 3 av 7 oppmerksom på at rektor er ansvarlig for å informere kandidaten om eventuelle rettigheter som kan falle bort ved endring av eksamensform. Ved klage på karakter ved en skriftlig eksamen vil klagenemnden prøve alle sider ved karaktersettingen, jf. 5-9 i forskrift til opplæringsloven. Dette gjelder også der eksamensformen er endret til skriftlig på bakgrunn av særskilt tilrettelegging. Dersom eksamensformen er endret til muntlig eksamen, kan det bare klages på formelle feil, jf. forskriften Det samme gjelder ved andre ikke-skriftlige eksamener, med mindre det foreligger dokumentasjon som kan vurderes av en klagenemnd, jf. forskriften Forskriftens 3-32 tredje ledd: Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar. Avgjerda til rektor er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak om spesialundervisning. Rundskriv Udir angir ytterligere retningslinjer for slik tilrettelegging: Paragraf 3-32 tredje ledd regulerer kravene til behandling av søknader om særskilt tilrettelegging for elever. For det første må det foreligge en søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen. For det andre er rektors avgjørelse i slike saker å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette innebærer at eleven kan klage på enkeltvedtaket til fylkesmannen. Fylkesmannen er gjort til klageinstans for både grunnskolen og videregående opplæring. Hensikten med klageadgangen er å ivareta elevens rettssikkerhet. Eleven kan hente inn sakkyndig vurdering og legge den ved søknaden om særskilt tilrettelegging, men dette er ikke nødvendig. Rektor må her vurdere øvrig dokumentasjon som foreligger i saken. Som understreket over, er det ikke nødvendig med enkeltvedtak om spesialundervisning i disse tilfellene. Dette er en mulighet for særskilt tilrettelegging som også kan være aktuell for elever som ikke har enkeltvedtak jf Forskriftens 3-32 fjerde ledd: Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Rundskriv Udir angir ytterligere retningslinjer for slik tilrettelegging: Paragraf 3-32 fjerde ledd inneholder særlige regler for privatister. For privatister er det fylkeskommunen, og ikke skolen, som behandler søknaden. Privatisten må fremlegge en sakkyndig vurdering hvor privatistens behov fremgår. I og med at det ikke er presisert at denne sakkyndige vurderingen skal utarbeides av PP-tjenesten, kan også andre være sakkyndige. Det understrekes at PP-tjenesten ikke plikter å utarbeide sakkyndige vurderinger til privatister. Kravet til sakkyndig vurdering innebærer ikke at dette er en vurdering knyttet til om kandidaten har rett til spesialundervisning. Temaet for den sakkyndige vurderingen er privatistens behov for særskilt tilrettelegging av eksamen i et fag og gjennomføringen av denne. Kravet om at den sakkyndige vurderingen ikke må være eldre enn 12 måneder, er tatt bort. Fylkeskommunen må i den enkelte sak vurdere om den sakkyndige vurderingen kan brukes. Også for privatister er avgjørelsen et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen. Rundskriv Udir Retningslinjer for særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og biologi.

4 Side 4 av 7 Utdanningsdirektoratet har videre utarbeidet retningslinjer for særskilt tilrettelegging og bruk av hjelpemidler i Del 1 av todelt sentralt gitt eksamen, jf. rundskriv Udir Retningslinjer for særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og biologi. Retningslinjene som er gitt i rundskrivet gjelder for alle eksamenskoder som har todelt eksamensordning i Kunnskapsløftet. Krav til sakkyndig vurdering samt aktuelle tilretteleggingstiltak ved eksamen Nedenfor følger de krav fylkesdirektøren mener må stilles til sakkyndig instans og uttalelse/vurdering, samt eksempler på aktuelle tiltak i forbindelse med særskilt tilrettelegging av eksamen. Fylkesdirektøren har videre presisert hvilke begrensninger som gjelder for ulike tiltak, for eksempel når det gjelder omfang av utvidet tid. Oversikten over tiltak er ikke uttømmende, men er eksempler på tiltak som fylkesdirektøren mener er mest aktuelle å benytte. Hver søknad om særskilt tilrettelegging må behandles individuelt, og det kan tenkes at også andre tilretteleggingstiltak kan være aktuelle. Fylkesdirektøren vil dog understreke det som følger av forskriften 3-32 annet ledd, dvs. at tiltakene ikke må føre til at eleven eller privatisten får fordeler fremfor andre elever eller privatister. Tilretteleggingen må heller ikke være så omfattende at eleven eller privatisten ikke blir prøvd i kompetansemålene i fag i læreplanverket. Dokumentasjon fra sakkyndig instans kan være: Dysleksi, lese-/skrivevansker, dyskalkuli o.l. - Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) eller Logoped MNLL (medlem av Norsk logopedlag) Medisinske/psykososiale årsaker - Lege/fysioterapeut/psykolog Hvis en elev har hatt særskilt tilrettelegging som har vært dokumentert i tråd med kravene i dette skrivet, trenger eleven ikke skaffe til veie ny dokumentasjon. Dette gjelder forhold som er beskrevet i kulepunkt 1 og som er av varig karakter i kulepunkt 2. Dokumentasjonen må spesifikt anbefale tilretteleggingen det søkes om. Det kan f.eks. søkes om følgende tiltak: Utvidet tid Skrivehjelp Forstørret skrift Ekstra belysning Ammepause Opplesning av eksamensoppgaven Skjermet eksamensplass Bruk av PC til skriftlig eksamen Bruk av PC med programvare til bruk for dyslektikere Endring av eksamensform - muntlig for skriftlig Endring av eksamensform - skriftlig for muntlig Endring av eksamensform - kombinert muntlig-skriftlig for muntlig/skriftlig

5 Side 5 av 7 Utvidet tid: - 5 timers skriftlig eksamen 60 min ekstra tid - 4 timers skriftlig eksamen 45 min ekstra tid - 3 timers skriftlig eksamen 30 min ekstra tid - 2 timers skriftlig eksamen 15 min ekstra tid - Todelt skriftlig 5 timers eksamen ca. 25 min ekstra tid i Del 1 og 35 min i Del 2 - Muntlig-praktisk og muntlig eksamen for privatister 10 min ekstra tid i forberedelsesdelen og 5 min ekstra tid til eksamensgjennomføringen - Muntlig-praktisk og muntlig eksamen for elever 5 min ekstra tid Behov for utvidet tid utover dette, må være spesifikt anbefalt i uttalelse fra sakkyndig instans. Skrivehjelp: Som følge av sakkyndig vurdering kan det innvilges sekretærhjelp for å skrive oppgaven. Kandidaten får den samme eksamensoppgaven, men kan diktere hva som skal skrives. Opplesing av eksamensoppgaven: Kandidaten kan få oppgaveteksten opplest når eksamen starter. Det legges ikke til ekstra eksamenstid for dette. Teksten skal ikke forklares eller gjennomgås, og det er ikke anledning til å stille spørsmål til teksten. Den som leser opp teksten skal ikke ha kompetanse i faget. Kandidaten kan be om å få enkelte avsnitt opplest flere ganger utover i eksamenstiden så sant det lar seg gjøre. Opplesningen foregår i grupperom eller annet egnet sted for ikke å forstyrre andre kandidater. I realfag er det kun ordinær tekst som leses opp. Tabeller, symboler, regnestykker, diagram og lignende leses ikke opp. Skjermet eksamensplass: Som følge av sakkyndig vurdering kan det innvilges skjermet eksamensplass, f.eks. eget rom. Bruk av pc: Som følge av sakkyndig vurdering kan det innvilges bruk av ulike programvarer for kandidater med lese-/skrive-/matematikkvansker. Til skriftlig eksamen kan det også brukes taleprogram for dyslektikere. Forutsetningen er hodetelefoner som ikke lekker lyd og som ikke er til sjenanse for andre. Endring av eksamensform: Det er kun mulig å tilrettelegge for en annen eksamensform der det i kompetansemålene i læreplanen for faget ikke er krevd ferdigheter som ikke blir prøvd på bakgrunn av tilretteleggingen. De ferdigheter (kompetanse) som skal prøves etter læreplanen for faget er avgjørende for hvorvidt eksamensformen kan endres eller ikke. Se uttalelsen fra Utdanningsdirektoratet i brev og (se ovenfor), der direktoratet presiserer at «[---] der det i kompetansemålene i læreplanen er krevd skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, er det ikke mulig å tilrettelegge eksamen på en slik måte at disse ferdighetene ikke blir prøvd, når slik prøving er fastsatt i eksamensformen for faget. Dersom det i kompetansemålene ikke er krevd skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter som skal prøves i eksamensformen for faget, kan særskilt tilrettelegging av eksamen også gjøres ved å endre eksamensform.». Eksamen avholdes på samme dag, og til samme tid som den ordinære eksamen avholdes.

6 Side 6 av 7 Eksamensoppgaven skal være den samme som ved ordinær eksamen, det vil si at det f.eks. ved en muntlig tilrettelegging, stilles de samme spørsmålene som i den skriftlige eksamensoppgaven. Praktisk gjennomføring av endret eksamensform - muntlig for skriftlig: 2/3 av tiden kan avsettes til at kandidaten kan forberede seg og gjøre notater. 1/3 av tiden får kandidaten til presentasjon av besvarelsen. Ved todelte eksamener vil Del 1 være uten hjelpemidler, og kandidaten må presentere hver del for seg. Det er ikke anledning til å gjennomføre Del 1 muntlig. Karakteren settes umiddelbart etter at kandidaten er ferdig med presentasjonen. Praktisk gjennomføring av endret eksamensform - skriftlig for muntlig: Kandidaten gjennomfører en 3 timers skriftlig eksamen med alle hjelpemidler tillatt, unntatt bruk av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Skolen/privatistskolen fastsetter dag for eksamensgjennomføringen. Det utnevnes to eksterne sensorer til å vurdere besvarelsen. Praktisk gjennomføring av endret eksamensform - kombinert skriftlig-muntlig: Eksamen gjennomføres ved at kandidaten får utdelt eksamensoppgaven og besvarer skriftlig i 2-3 timer. Deretter gjennomføres det en muntlig samtale, der kandidaten kan komme med utfyllende kommentarer til besvarelsen. Enkeltvedtak Avgjørelsen om særskilt tilrettelegging av eksamen er et enkeltvedtak, og kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus. Skolene redegjør i klagesaken, og klagen sendes tjenestevei via fylkeskommunen.

7 Side 7 av 7 SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN FOR PRIVATISTER, PRAKSISKANDIDATER OG LÆRLINGER Søknadsfristen er fire uker etter oppmeldingsfirsten, som er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen. Dersom du er under utredning, og ennå ikke har dokumentasjon, må du skrive på søknadsskjemaet at dokumentasjon vil bli ettersendt. - Det må søkes eksplisitt for hver eksamensperiode. Søknaden sendes i posten eller som vedlegg i e-post. - Søknader som er mottatt etter søknadsfristens utløp eller ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. - Søknaden skal være signert og ha vedlagt sakkyndig dokumentasjon som anbefaler tiltaket det søkes om. Tiltak det kan søkes om, se informasjon på FAGKODE FAGNAVN TILTAK DET SØKES OM Alle fag må føres opp. Benytt eventuelt eget vedlegg. Kryss av for at dokumentasjonen er vedlagt: Fødsels- og personnummer (11 siffer) Fornavn og etternavn Postadresse Postnummer Telefon Dato Poststed E-postadresse Signatur/underskrift Søknaden med vedlegg sendes den privatistskolen du har meldt deg opp på.

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER Buskerud fylkeskommune INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER VÅR 2015 INNHOLD Innledning side 3 Hva er en privatist side 3 Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge side 3 Gjennomføring

Detaljer