Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk 1. Innledning: Kort om endringsforslagene Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i læreplan i norsk tegnspråk. Endringene i læreplanen er gjort på bakgrunn av endringene i læreplanen i norsk og i samsvar med endringene i læreplanen i norsk for døve og tunghørte. Endringene har som mål å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene i faget og bidra til en realistisk og håndterbar plan ut fra de rammene faget har. Vi foreslår følgende endringer i læreplanen: Justert formålstekst Justerte hovedområder Revidert beskrivelse av grunnleggende ferdigheter Endringer i kompetansemålene Endringer i vurderingsordningene Vedlegg 2A er forslag til revidert læreplan i norsk tegnspråk. Frist for innlevering av høringsuttalelse er Bakgrunn Læreplanen i norsk tegnspråk ble fastsatt i Med bistand fra Statped Spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner - justerte Utdanningsdirektoratet læreplanen på grunnskolenivå i 2011 for å styrke opplæringen i avlesing. Samtidig ble planen justert på Vg1 studieforberedende og på Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram for å gjøre planen mer relevant for alle utdanningsprogrammene. Endringene i læreplanen i norsk tegnspråk ble gjort på bakgrunn av tilsvarende endringer i den ordinære læreplanen i norsk. Kunnskapsdepartementet har nå bedt Utdanningsdirektoratet om å gjennomgå og revidere læreplanen i norsk sammen med de andre fellesfagene. Departementet ber samtidig direktoratet om å utrede konsekvenser for andre læreplaner i tilknytning til faget norsk. Det betyr at læreplanen i norsk tegnspråk gjennomgås ut fra de samme retningslinjene som departementet har lagt til grunn for gjennomgangen av den ordinære læreplanen i norsk. Læreplanene i norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte justeres parallelt og i samsvar med hverandre siden de sammen skal bidra til funksjonell bimodal tospråklighet. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 8 Departementet legger til grunn at gjennomgangen skal ha vekt på at de grunnleggende språkferdighetene til elevene blir utviklet grundig og systematisk gjennom hele skoleløpet. Samtidig legger departementet vekt på at den reviderte læreplanen skal ha en god balanse mellom språklæring og kultur/kunnskapsinnhold. 3. Gjeldende læreplan Læreplanen i norsk tegnspråk er gjennomgående og dekker hele det 13-årige skoleløpet. Læreplanen er strukturert i tre hovedområder som utfyller hverandre, og som må sees i sammenheng: Muntlig samhandling, Tegnspråktekster og Språk og kultur. Faget har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring. I yrkesfaglige utdanningsprogram er det fastsatt kompetansemål etter Vg2 og etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. I kapitlet om sluttvurdering i faget er det fastsatt at elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i tekstskaping og én i muntlig samhandling, etter 10. årstrinn, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram/vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Elevene kan trekkes ut til eksamen i tekstskaping i tegnspråk etter 10. årstrinn, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram/vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Elevene kan også trekkes ut til eksamen i muntlig samhandling i tegnspråk. Det følger av forskrift til opplæringsloven 1-11 at elever som får opplæring i tegnspråk etter opplæringsloven 2-6 og 3-9, er fritatt fra opplæring i skriftlig sidemål. 4. Direktoratets vurderinger og forslag til endringer I dette kapitlet beskriver og begrunner vi hvilke endringer som er foreslått. Hensikten med endringene er å legge til rette for systematisk utvikling av de grunnleggende ferdighetene i samsvar med fagets egenart og med læreplanene i norsk og i norsk for døve og sterkt tunghørte. Høringsutkastet er utformet i samarbeid med Statped og på bakgrunn av faglige råd fra en læreplangruppe som har omfattende erfaring med faglig arbeid med døve og sterkt tunghørte. For å sikre en helhetlig gjennomgang av læreplanene for døve og sterkt tunghørte, har læreplangruppen gjennomgått og foreslått endringer både i Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte og i Læreplan i norsk tegnspråk Formålet med faget Utdanningsdirektoratet foreslår at A. tegnspråkfagets selvstendighet blir framhevet B. kultur- og dannelsesaspektet ved planen tydeliggjøres C. formålsteksten blir strammet inn språklig Norsk tegnspråk skal sammen med norsk for døve og sterkt tunghørte danne et grunnlag for opplæring av elever som skal bli bimodalt tospråklige i det norske samfunnet. Selv om de to fagene skal sees i sammenheng, er det viktig å understreke at norsk tegnspråk

3 Side 3 av 8 også er et selvstendig fag med grunnleggende ferdigheter og kompetansemål som er særegne. I forslaget til justert formålstekst er det derfor lagt til en setning som understreker fagets selvstendige posisjon. Faget er både et kultur- og dannelsesfag og et redskap for læring og forståelse i alle fag og på alle trinn. Læreplanen i norsk tegnspråk skal være med på å danne grunnlag for livslang læring, flerspråklighet og deltakelse på internasjonale arenaer. Forslaget til justert plan løfter fram kultur- og dannelsesaspektet i det innledende avsnittet i formålsteksten. Formålsteksten i gjeldende plan har noen gjentakelser, og kan kortes ned og struktureres noe om uten at meningsinnholdet blir vesentlig endret. Vi ber om høringsinstansenes syn på endringene i formålsteksten: Det kommer tydelig fram at tegnspråk er et selvstendig fag som sammen med norsk for døve og sterkt tunghørte skal bidra til å utvikle bimodal funksjonell tospråklighet. Det kommer tydelig fram at tegnspråkfaget både er et kultur- og dannelsesfag og et redskapsfag Hovedområder i faget Utdanningsdirektoratet foreslår følgende endringer: A. Muntlig samhandling endres til Muntlig kommunikasjon B. Språk og kultur endres til Språk, kultur og litteratur Årstrinn Hovedområder Vg1 Vg3 Muntlig kommunikasjon Tegnspråkstekster Språk, kultur og litteratur Vi foreslår å endre navnet Muntlig samhandling til Muntlig kommunikasjon for å tydeliggjøre hva som er innholdet i hovedområdet. Betegnelsen kommunikasjon fanger opp både reseptive (lytting) og produktive (spontan tegnspråklig ytring) elementer i hovedområdet, og samsvarer bedre med betegnelsen på tilsvarende hovedområder i forslag til justert læreplan i norsk og i andre læreplaner for språk. Vi foreslår å legge til litteratur i det siste hovedområdet for å sidestille språk og litteratur i hovedområdet. Hovedområdene Muntlig kommunikasjon og Tegnspråktekster har mange likhetstrekk. I hovedområdet Muntlig kommunikasjon dreier det seg om å «lytte og produsere tegnspråklige ytringer i samhandling med andre», og i hovedområdet Tegnspråktekster dreier det seg om «avlesing, tekstforståelse og tekstskaping». I begge hovedområdene inngår lytting og produksjon av tegnspråklig ytring eller tekst, og de to hovedområdene kunne slik sett vært slått sammen til ett hovedområde for tegnspråklig kommunikasjon og produksjon. For å synliggjøre fagets status som fullverdig språkfag foreslår vi likevel å

4 Side 4 av 8 opprettholde skillet mellom spontan samhandling og planlagt tekstskaping som to adskilte hovedområder, og med standpunktvurdering knyttet til begge hovedområdene. Tekstene som forklarer innholdet i hovedområdene, er justert slik at de samsvarer med de endringene vi foreslår i kompetansemålene. Vi ber om høringsinsansenes syn på endringene i hovedområdene: Det er hensiktsmessig med en inndeling i tre hovedområder i faget. Nye navn på hovedområdene tydeliggjør innholdet i hvert område Grunnleggende ferdigheter i faget Vi foreslår følgende endringer i tekstene om grunnleggende ferdigheter: A. Å kunne produsere tekst: Denne betegnelsen erstatter Å kunne uttrykke seg skriftlig B. Muntlige ferdigheter, Å kunne produsere tekst og Å kunne avlese: Arbeid med strategier fremheves. C. Å kunne regne: Det presiseres at regning i faget innebærer å skape helhetlig mening i sammensatte tekster der en må se ulike uttrykksformer i sammenheng. D. Digitale ferdigheter: Det presiseres at digitale ferdigheter er en del av opplæringen i avlesing og produksjon av tegnspråklige tekster i faget, og ordet nye er tatt ut. Vi foreslår å erstatte Å kunne uttrykke seg skriftlig med Å kunne produsere tekst fordi denne betegnelsen reflekterer tydeligere hva ferdigheten innebærer i tegnspråksfaget: å skape tekster på tegnspråk i ulike sjangere og formidle disse gjennom ulike medier. Hensikten med å justere innledningstekstene er å synliggjøre en systematisk utvikling og progresjon i grunnleggende ferdigheter i kompetansemålene. Strukturen i tekstene samsvarer med Rammeverk for grunnleggende ferdigheter 1 som definerer de ulike ferdighetene og sier noe om hvordan de utvikles. Strategier for muntlig kommunikasjon, produksjon av tekst og avlesing er fremhevet som et viktig grunnlag for å utvikle tegnspråklige ferdigheter gjennom hele grunnopplæringen. Definisjonen av regning er snevret noe inn sammenlignet med definisjonen i gjeldende plan. Forståelse for form, system og komposisjon har med tekstforståelse å gjøre, ikke med regneferdighet. Vi foreslår derfor at regning i faget blir avgrenset til å kunne tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder grafiske fremstillinger, tabeller og statistikk. 1 Se det felles høringsbrevet om endringer i læreplaner.

5 Side 5 av 8 Teksten om digitale ferdigheter er oppdatert og gjort mer konkret. Å bruke digitale verktøy er ikke lenger noe nytt i faget, og arbeid med digitale tekster er en integrert del av opplæringen i dag. Vi ber om høringsinstansenes syn på endringene i grunnleggende ferdigheter: Betegnelsen Å kunne produsere tekst uttrykker tydelig hva ferdigheten innebærer i faget. Tekstene tydeliggjør hva grunnleggende ferdigheter innebærer i faget Kompetansemål i faget Vi foreslår justeringer i mange av kompetansemålene i faget. Endringene omfatter alle hovedområdene i læreplanen. Noen kompetansemål er lagt til, andre er fjernet, delt eller slått sammen med andre mål. Noen mål er formulert om eller flyttet til andre hovedområder. Endringene har ført til en noe mindre omfattende læreplan. Styrking av muntlige ferdigheter, avlesing og produksjon av tegnspråkstekst Mange av endringsforslagene i kompetansemålene skal tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene på fagets premisser. Vi har lagt særskilt vekt på å legge til rette for en systematisk utvikling av muntlige ferdigheter, å kunne avlese og å kunne produsere tegnspråktekster gjennom hele skoleløpet. Siden læreplanen tidligere har vært justert for avlesing, inneholder høringsforslaget først og fremst endringer når det gjelder muntlige ferdigheter og produksjon av tegnspråktekster. Eksempler på nye/justerte mål: Muntlige ferdigheter Kompetansemål etter 2. årstrinn lytte, ta tegnet eller ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler, i små og store grupper Kompetansemål etter 7. årstrinn lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta Avlesing Kompetansemål etter 4. årstrinn avlese, forstå, referere og samtale om innholdet i tegnspråktekster for barn Kompetansemål etter Vg3 avlese, systematisere og sammenholde informasjon i komplekse tegnspråktekster og reflektere over innholdet Produksjon av tegnspråkstekst Kompetansemål etter 10. årstrinn produsere tekster tilpasset mottaker og formål i ulike sjangere Kompetansemål etter Vg3 uttrykke seg med et presist og variert tegnforråd og mestre ulike språklige uttrykksformer som er tilpasset formål og mottaker Lytting og muntlig samhandling er viktig for språklæring, og er derfor styrket på elevgruppens premisser i læreplanen i norsk for døve og sterkt tunghørte. Endringene samsvarer med progresjonen i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

6 Side 6 av 8 Kravene til produksjon av tegnspråkstekster er tydeliggjort i forslaget til justert læreplan. Gjeldende læreplan har i likhet med den ordinære læreplanen i norsk en lite presis begrepsbruk og til dels utydelig progresjon. Vi foreslår derfor en presisering av målene for tekstproduksjon og en justering av progresjonen i samsvar med rammeverket for grunnleggende ferdigheter i fag. Justering av bredden og kompleksiteten i kompetansemålene Vi foreslår å fjerne eller justere særlig krevende kompetansemål i faget for å gi planen et realistisk nivå ut fra timetallet i faget. De fleste endringene samsvarer med tilsvarende justeringer i den ordinære læreplanen i norsk og i norsk for døve og sterkt tunghørte. Dette gjelder særlig mål som grenser opp mot andre fagdisipliner, for eksempel medie- eller samfunnskunnskap Eksempel på mål som er fjernet: Kompetansemål etter Vg1 beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame, og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde krever omfattende kunnskaper på høyt nivå Eksempel på mål som er endret: Kompetansemål etter Vg3 Fra beskrive de nordiske lands tegnspråksituasjon og tegnspråkpolitikk Til beskrive og drøfte tegnspråksituasjonen i de nordiske landene er særlig tid-/ressurskrevende Eksempel: Kompetansemål etter Vg3 Fra presentere resultatet av et større tegnspråkfaglig arbeid eller prosjekt gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave knyttet til historie og kultur og utforme den som en tegnspråkstekst Til presentere et selvvalgt emne knyttet til tegnspråk og døvekultur Tilbakemeldinger fra sektoren viser at det er ønskelig at læreplanene for døve og sterkt tunghørte har et sammenlignbart omfang og ambisjonsnivå med læreplanen i norsk for hørende elever. Bredden og kompleksiteten i kompetansemålene i disse planene er derfor justert etter samme retningslinjer som i den ordinære læreplanen i norsk. Læreplanen i norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte har mange mål som er spesifikke for hvert fag, men også helt eller delvis sammenfallende mål. Elevene skal for eksempel fordype seg i og presentere et selvvalgt emne både på 10. årstrinn og på Vg3 innen hovedområdet språk, kultur og litteratur i både tegnspråksfaget og norsk for døve og tunghørte. I tillegg skal elevene i tegnspråksfaget under hovedområdet Tegnspråkstekster «presentere resultatet av et større tegnspråkfaglig arbeid eller prosjekt». Vi foreslår at denne elevgruppen i likhet med elevene som følger den ordinære læreplanen i norsk, forholder seg til én fordypningsoppgave på de to trinnene, og at oppgaven i tegnspråksplanen relateres til et tegnspråksfaglig emne.

7 Side 7 av 8 Andre endringer i kompetansemålene I tillegg til endringene over foreslår vi disse justeringene: flytting av mål mellom læreplanene i tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte flytting av kompetansemål innenfor eller fra ett hovedområde til et annet sammenslåing eller deling av mål endret ordlyd i enkelte mål Læreplanene i norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte har mange likelydende mål som elevene skal arbeide med i begge fagene, men de har også mange mål som er spesifikke for den enkelte læreplan. I noen tilfeller ligger mål i gjeldende læreplaner nærmere det ene faget enn det andre, og er derfor flyttet fra en plan til en annen. Eksempel på mål som er flyttet over til læreplanen i norsk for døve og sterkt tunghørte: Kompetansemål etter 7. årstrinn: forklare opphavsrettslige regler for tekster hentet fra Internett Hovedområdene Muntlig kommunikasjon og Tegnspråkstekster inneholder både reseptive mål (lytting, avlesing) og produktive mål (elevenes spontane eller forberedte tegnspråkstekster). For å få en ryddigere struktur innen hovedområdene foreslår vi å ordne målene slik at reseptive mål kommer først, deretter produktive. Innen hovedområdet Språk, kultur og litteratur foreslår vi en rekkefølge der språkmål kommer først, deretter kultur/litteraturmål, og til slutt mål som dreier seg om bruk av kilder. Eksempel på mål som er flyttet fra Muntlig samhandling til Tegnspråktekster: Kompetansemål etter 4. årstrinn framføre tegnspråktekster for medelever Målene i gjeldende plan har ulikt omfang og ulik detaljeringsgrad. For å gjøre målene mer likeartet foreslår vi at mål som ligger nær hverandre innholdsmessig, blir slått sammen. Andre mål er forenklet uten at de er slått sammen med andre. I noen mål foreslår vi justeringer av ordlyden for å tydeliggjøre innholdet. Eksempel på sammenslåtte mål: Kompetansemål etter 7. årstrinn Fra avlese et mangfold av tekster i ulike sjangere og av ulik kompleksitet formulere tolkninger av avleste tekster Til avlese og formulere mulige tolkninger av et mangfold av tekster i ulike sjangere og av ulik kompleksitet Totalt sett er tallet på kompetansemål noe redusert i forslaget til justert plan. Flere mål er slettet, men noen mål er også lagt til. Dette henger sammen med at målene for de grunnleggende språkferdighetene er spesifisert, og progresjonen er tydeliggjort. Noen omfattende mål med til dels sprikende innhold foreslår vi å dele for at de skal bli tydeligere og mer brukbare i praksis.

8 Side 8 av 8 Vi ber om høringsinstansenes syn på endringene i kompetansemålene: Endringene i de grunnleggende ferdighetene i kompetansemålene uttrykker en realistisk progresjon i - muntlige ferdigheter - å kunne avlese - å kunne produsere Endringene som gjelder bredde og kompleksitet - gjør omfanget i planen mer håndterlig - skaper god balanse mellom ferdigheter og kultur/dannelse i planen - legger til rette for et godt samarbeid med læreplanen i norsk for døve og sterkt tunghørte 4.5. Vurdering i faget Vi foreslår ingen endringer i læreplanens kapittel om vurdering i faget. Faget har i dag to standpunktkarakterer. Eksamen etter 10. årstrinn er trekkfag, og antall eksamensdager for elever med bimodal tospråklig opplæring blir sett i sammenheng med den ordinære læreplanen i norsk, som har to eksamensdager. I dag blir elever med norsk tegnspråk også trukket ut til eksamen i norsk for døve og sterkt tunghørte. Hvis læreplanen i ordinær norsk blir endret slik at eksamen etter 10. årstrinn blir én dag, kan elever med bimodal tospråklig opplæring trekkes til eksamen i norsk eller tegnspråk på dette trinnet. Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram/vg3 påbygging til generell studiekompetanse har elevene i Kunnskapsløftet bare én obligatorisk skriftlig eksamen. Norsk tegnspråk er trekkfag på linje med programfagene. 2 Vi ber om høringsinstansenes syn på vurderingsordningene i faget: Det er hensiktsmessig å videreføre to standpunktkarakterer i faget. Det er hensiktsmessig å ha like mange eksamensdager for norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte samlet etter 10. årstrinn, som for norsk hovedmål og sidemål. Det er hensiktsmessig å videreføre trekkfagseksamen etter Vg3. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser Endringene i læreplanen i norsk tegnspråk har ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Vedlegg 2A: Læreplan i norsk tegnspråk 2 Jf.

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for læreplan 2 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 01.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag Byrådssak 40/13 Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag ASKI ESARK-03-201300286-5 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 05.12.2012 fra

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk v Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 12/4172-16 Beaivi/Dato: 01.02.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk Innledning Sametinget sender med dette forslag

Detaljer

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Vår dato: 08.04 2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6124 Deres referanse: Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Fastsatt som

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk Et tillegg til rammeverk for grunnleggende ferdigheter Fotograf Jannecke Jill Moursund Innhold Innledning... 3 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 29.10.2015 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til høringsinstansene Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Notáhta Notat Min čuj./vår ref: 12/4173-19 Beaivi/Dato: 29.01.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Innledning Sametinget sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

Kontaktinformasjon. Hva slags høringsinstans. Navn på høringsinstans * Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Kontaktinformasjon. Hva slags høringsinstans. Navn på høringsinstans * Foreldreutvalget for grunnopplæringen Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Norsk for døve og sterkt tunghørte Norsk tegnspråk Frist for å sende inn høringsuttalelse er 15.04.2013 Kontaktinformasjon Navn på høringsinstans

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 201005356 Dato 06.12.10 Oppdragsbrev nr: Oppdrag: Frist for tilbakemelding: 42-10 Tillegg nr.

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK Høringsutkast

LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK Høringsutkast LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK Høringsutkast 15.02.2013 Formål med faget Tegnspråkfaget er sentralt for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Et hovedmål for opplæringen i gjennom

Detaljer

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10 Våre saksbehandlere: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 10.04.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/2762 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Utdanningsdirektoratets anbefalinger

Detaljer

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Revidert læreplan i norsk Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Struktur Kort om oppdrag og oppdragsbrev Kort om hva som er endret i planen Kort om hovedområder

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet RETNINGSLINJER FOR UTFORMING AV LÆREPLANER FOR FAG Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Disposisjon bakgrunn for revisjonen formålsteksten hovedområder grunnleggende ferdigheter kompetansemål -lytting -hovedmål/sidemål-bokmål/nynorsk -skriving

Detaljer

Læreplan i norsk tegnspråk

Læreplan i norsk tegnspråk Læreplan i norsk tegnspråk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 05.07.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor4-04 Formål Tegnspråkfaget er sentralt for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Et tillegg til rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Innhold. 1 Innledning

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Et tillegg til rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Innhold. 1 Innledning Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk Et tillegg til rammeverk for grunnleggende ferdigheter. ARTIKKEL SIST ENDRET: 25.11.2015 Innhold 1 Innledning 2 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Læreplan i norsk tegnspråk

Læreplan i norsk tegnspråk Læreplan i norsk tegnspråk Gjelder fra 01.08.2009 Gjelder til 31.07.2011 http://www.udir.no/kl06/nor4-02 Formål Norsk tegnspråk er et visuelt-gestuelt og nasjonalt språk utviklet i døvemiljøet i Norge.

Detaljer

Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan

Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan Navn på høringsinstansen: Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Navn på kontaktperson: Joachim Majambere 1 Formål

Detaljer

NORSK TEGNSPRÅK 1.-10. TRINN

NORSK TEGNSPRÅK 1.-10. TRINN NORSK TEGNSPRÅK 1.-10. TRINN «Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsets oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Beskrivelsene er lettleste og ryddige. Skillet mellom skriftlig og muntlig kommunikasjon er viktig og riktig. Rekkefølgen i beskrivelsene bør gjennomføres

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 1. Innledning Utdanningsdirektoratet skal, i henhold til oppdragsbrev

Detaljer

Læreplan i norsk tegnspråk

Læreplan i norsk tegnspråk Du har bedt om en oversettelse av læreplanen som ikke finnes. Viser fastsatt tekst. Følgende versjoner er tilgjengelige: Bokmål Læreplan i norsk tegnspråk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående

Detaljer

Læreplan i norsk tegnspråk

Læreplan i norsk tegnspråk Du har bedt om en oversettelse av læreplanen som ikke finnes. Viser fastsatt tekst. Følgende versjoner er tilgjengelige: Bokmål Læreplan i norsk tegnspråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Musikk (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Musikk (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Musikk (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK

LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK Formål med faget Norsk tegnspråk er et visuelt-gestuelt og nasjonalt språk utviklet i døvemiljøet i Norge. Språket betegnes som visuelt fordi det mottas gjennom synet og fungerer

Detaljer

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 Eksamen 2014 Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 En time om sluttvurdering 1. Læreplankompetanse 2. Eksamen lokalt gitt muntlig 3. Eksamen lokalt gitt skriftlig 2 Forskriften om vurdering

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Læreplan i finsk som 2. språk

Læreplan i finsk som 2. språk Læreplan i finsk som 2. språk Læreplanen for finsk som andrespråk skal ivareta rettighetene til finskopplæring for elever med kvensk-finsk bakgrunn, jf. Opplæringslovens 2-7. Disse rettighetene gjelder

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk Læreplan i fremmedspråk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/fsp1-01 Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer,

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Kost og helse (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Kost og helse (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Kost og helse (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 07. 12. 2010. Gjelder fra: 1. august 2011 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Høringsutkast

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Høringsutkast LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Høringsutkast 05.12.12 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt, skriftlig, tegnspråklig og talespråklig. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte

Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 07. 12. 2010. Gjelder fra 01.08.2011 Gjelder til 31.07.2013 http://www.udir.no/kl06/eng2-02 Formål Det engelske

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. Det engelske språket er i bruk skriftlig, tegnspråklig

Detaljer

Fagdag engelsk Lillehammer v/helle Kristin Gulestøl, engelsknemnda

Fagdag engelsk Lillehammer v/helle Kristin Gulestøl, engelsknemnda Fagdag engelsk Lillehammer 31. 10. 2017 v/helle Kristin Gulestøl, engelsknemnda Hvorfor fagdag? Målet er en rettferdig og pålitelig nasjonal vurdering som munner ut i en rettferdig og pålitelig sensur

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud Departementet har foreslått at innføringstilbud skal bli lovlig «regelverket ikke bør være til

Detaljer

Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk på ungdomstrinnet

Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk på ungdomstrinnet Side 1 av 6 VÅRE SAKSBEHANDLERE Ellen Marie Bech, Avdeling for læreplanutvikling FRIST FOR UTTALELSE 15.0.2015 PUBLISERT DATO 1.01.2015 VÅR REFERANSE 2015/237 Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan trinn Læreplan i utdannings med årsplan 2016-17 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdannings skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karriere som er basert på elevenes

Detaljer

Læreplan i finsk som 2. språk

Læreplan i finsk som 2. språk Læreplan i finsk som 2. språk Læreplanen for finsk som andrespråk skal ivareta rettighetene til finskopplæring for elever med kvensk-finsk bakgrunn, jf. Opplæringslovens 2-7. Disse rettighetene gjelder

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

VEDLEGG 1 Oppsummering av høringsuttalelsene og tilråding til endringer i læreplanen i engelsk og i læreplanen i engelsk for døve og sterkt tunghørte

VEDLEGG 1 Oppsummering av høringsuttalelsene og tilråding til endringer i læreplanen i engelsk og i læreplanen i engelsk for døve og sterkt tunghørte Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 10.04.2013 Vår referanse: 2013/2762 VEDLEGG 1 og tilråding til endringer i læreplanen i engelsk og i læreplanen i engelsk for døve og sterkt tunghørte

Detaljer

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk.

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å definere

Detaljer

Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet

Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene 16.9.2016 Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av læreplanene fornyelse av læreplanen i naturfag Innføre bærekraftig utvikling

Detaljer

Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode

Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode Vurdering og verdsetting av den voksnes kompetanse Sentrale spørsmål: Hva innebærer det at den voksnes kompetanse er likeverdig? Hvordan sikre at

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON LYD 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12

LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12 LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk. Engelsk

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 KJØRETØY LETTE KJØRETØY 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet - justering av læreplan for samfunnsfag

Høringssvar fra Utdanningsforbundet - justering av læreplan for samfunnsfag Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 25.02.2013 13/00011-15 Rune Baklien Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 24142219 forskning Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester Saksbehandler: Berit Antonie Holmlimo Statped Statped postmottak, Postboks 113 3081 HOLMESTRAND Vår dato: 11.07.2017 Deres dato: 07.04.2017 Vår referanse: 2014/3921 Deres referanse: 2017/3044 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

Engelsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Engelsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Engelsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes muligheter

Detaljer

Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte

Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2011 http://www.udir.no/kl06/eng2-01 Formål Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre

Detaljer

Læreplan i scenisk dans fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans

Læreplan i scenisk dans fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Læreplan i scenisk fordypning - programfag i utdanningsprogram for musikk,, drama, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Vedlegg: Høyringsbrev med svar og kommentarar frå Hordaland fylkeskommune, sjå kryss og tekst i kursiv:

Vedlegg: Høyringsbrev med svar og kommentarar frå Hordaland fylkeskommune, sjå kryss og tekst i kursiv: Vedlegg: Høyringsbrev med svar og kommentarar frå Hordaland fylkeskommune, sjå kryss og tekst i kursiv: 1. Innledning Utdanningsdirektoratet viser til Stortingets behandling av Meld. St. 20 (2012-2013)

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon

Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26.september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Hva skjer i fagfornyelsen nå? Bente Heian, Avdeling for læreplanutvikling Utdanningsdirektoratet

Hva skjer i fagfornyelsen nå? Bente Heian, Avdeling for læreplanutvikling Utdanningsdirektoratet Hva skjer i fagfornyelsen nå? Bente Heian, Avdeling for læreplanutvikling Utdanningsdirektoratet Fagfornyelsen hva går den ut på? Fagfornyelsen hvor er vi nå? Fase 1 i fagfornyelsen Planlegge fagfornyelsen,

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Høring Kompetanse 2010, utkast til strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Høring Kompetanse 2010, utkast til strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen 1 av 5 Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 Oslo Vår saksbehandler 2004/00187/027 Solveig Skogs 2006-02-27 Arkiv: -L22 Tlf. 22 05 45 58 Deres dato Deres referanse 2006-01-10 Høring Kompetanse

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole Dato: 16. februar 2012 Byrådssak 1084/12-1 Byrådet Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole ASKI SARK-03-201100106-39 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Læreplan i teater og bevegelse - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama

Læreplan i teater og bevegelse - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Læreplan i teater og bevegelse - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans,, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer