Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk"

Transkript

1 Notáhta Notat Min čuj./vår ref: 12/ Beaivi/Dato: Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Innledning Sametinget sender med dette på høring forslag til endringer i læreplan i samisk som andrespråk, se høringsbrev datert for mer bakgrunnsinformasjon. I dette notatet beskrives og begrunnes endringer som er foreslått i revidert læreplan i samisk som andrespråk. Revidert læreplan følger vedlagt kan lastes ned her: Den viktigste endringen i læreplan i samisk som andrespråk er at det innføres en tredje variant for måloppnåelse på videregående opplæring. Dette er gjort på bakgrunn av innspill fra skolesektoren om at det er for store krav i læreplanen for elever som starter med samisk på videregående opplæring. Sametinget inviterer alle interesserte til å gi høringsuttalelse. Vi ber om at høringsuttalelsen gis elektronisk på vedlagte skjema, som kan lastes ned her: Høringsuttalelse sendes til no Frist for innlevering av høringsuttalelser Forslag til endringer Vi foreslår følgende endringer i læreplanen: Formål med faget endring av tekst Endring av navn på hovedområde og justering av tekst Ulike varianter for måloppnåelse i faget - ny variant for elever som starter med samisk på videregående skole og endring av nivåinndeling Revidert beskrivelse av grunnleggende ferdigheter Endringer i kompetansemålene i faget Endringer i vurderingsordningene i faget 1 Justering av formålstekst 1.1 Endring av setning Setningen Samisk er et offisielt språk i Norge, Sverige og Finland og det er et mål at samisk språk skal bevares og videreutvikles for kommende generasjoner endres til:

2 Samisk er et offisielt språk i Norge, Sverige og Finland og det er et mål at samisk språk skal bevares og videreutvikles for kommende generasjoner som et felles språk uavhengig av riksgrenser. Begrunnelse: Samisk er et språk som samer kan kommunisere med på tvers av landegrensene. Språket er stadig i endring og språkene i nasjonalstatene har stor påvirkning på samisk slik at det er fare for at språkene utvikler seg i hver sin retning. Derfor foreslås en endring om bevisstgjøring av viktigheten for fellesspråk over landegrensene. 1.2 Tilføyelse av ny setning Det foreslås at følgende blir tatt med i fagets formål: Kulturell kompetanse innebærer å ha kunnskap om, og respekt for kulturelle likheter og ulikheter i og mellom samiske samfunn. Begrunnelse: Det er ulikheter også mellom samiske samfunn og samiske språk. Alle samiske språk har samme verdi og derfor er det viktig å understreke viktigheten av å lære om og ha respekt for ulikhetene innad i det samiske samfunnet. 2 Endring av navn på hovedområde og justering av tekst Hovedområdet Bevissthet om språk og kultur foreslås endret til Språk, kultur og litteratur Begrunnelse: Det foreslås å endre navnet på hovedområdet for å tydeliggjøre innholdet i hovedområdet. Det er viktig å synliggjøre betydningen av litteratur i språklæring. I forslaget til revidert læreplan i samisk som førstespråk er to hovedområder foreslått slått sammen til et hovedområde som heter språk, kultur og litteratur. Det er viktig at læreplanene i samisk harmoniserer med hverandre der det er mulig. Likelydende hovedområder vil gjøre det mere oversiktlig og lettere med samarbeid mellom fagene. Læremidler utviklet for samisk som førstespråk vil kunne brukes i samisk som andrespråk og omvendt. Denne endringen vil også gjøre at hovedområdene harmoniserer med hovedområdene i læreplanene i norsk. Det blir mere håndterlig med hensyn til et godt samarbeid mellom fagene samisk og norsk. Også i læreplanene for språk i Sverige og Finland er litteratur overskrift for hovedområder. Språklæring er mere vektlagt i læreplanen for samisk som andrespråk enn tidligere. Kompetansemål om kunnskaper i grammatikk er under hovedområdet språk, kultur og litteratur, men er også innbakt i kompetansemålene i muntlig og skriftlig kommunikasjon. Her er det viktig å understreke at det å kunne metaspråket ikke er så viktig som å kunne bruke språket grammatisk riktig. For Sametinget er det viktig at språkplanen skal bidra til flere brukere av samisk språk. I forslaget er det lagt vekt på at det er en balanse mellom språklæring og kulturdelen. Kulturdelen skal ikke ta så stor plass at det går utover språklæring, men den skal bidra til at eleven får en større innsikt i hvor viktig samisk språk er i den samiske kulturen og i kommunikasjon mellom samer på tvers av språk- og landegrenser. 3 Ulike varianter for måloppnåelse i faget 2

3 Det er foreslått følgende endringer Ny variant, samisk som andrespråk variant 3, gjelder kun elever som starter med samisk på videregående opplæring Nye betegnelser for samisk 2 og samisk 3: Det foreslås at samisk 2 endres til samisk som andrespråk - variant 1, samisk 3 endres til som andrespråk variant 2 og den nye varianten for videregående opplæring får betegnelsen samisk som andrespråk variant 3 Beskrivelse av de ulike variantene endret Om funksjonell tospråklighet Valg av variant skjer først på ungdomstrinnet Redusering av antall nivåer fra 10 til Ny variant for måloppnåelse for elever som starter med samisk på videregående opplæring I læreplanen forslås en ny variant, variant 3, som er beregnet på elever som starter med samisk på videregående opplæring. Læreplanen vil dermed inneholde 3 varianter for måloppnåelse på videregående opplæring. I læreplanen er det presiseringer av måloppnåelser til de ulike variantene knyttet til hovedtrinnene. Krav til språkkunnskaper for den nye varianten for videregående opplæring er omtrent det samme som for nivå 2 i fremmedspråkplanen. Begrunnelse: Det er kommet innspill fra skolesektoren om at det er for store krav i læreplanen i samisk som andrespråk - samisk 3 til elever som starter med samisk på videregående opplæring. Mange elever ønsker å velge samisk som fremmedspråk i stedet for samisk 3 fordi de mener at det ikke er mulig å oppnå den kompetansen som gjeldende læreplan krever med det timetallet som faget har. Det har vært vanskelig for skolene å gi tilbud om samisk som fremmedspråk fordi departementet fjernet tilskudd til samisk som fremmedspråk ved innføringen av Kunnskapsløftet. Samiske elever har rett til å starte med opplæring i samisk på videregående skole dersom de ikke har fått denne muligheten tidligere. Derfor må det finnes en læreplan tilpasset denne rettighetselevgruppen. Samisk er ikke et fremmedspråk for samiske elever, det er snakk om revitaliseringen av språket. Elever får lære det språket deres forfedre har snakket. Denne varianten er foreslått som en del av læreplanen i samisk som andrespråk, og ikke som en egen plan, fordi dette åpner for at yrkesfaglige elever, uten forkunnskaper i samisk, skal kunne velge samisk som fellesfag. I yrkesfaglige utdanningsprogrammer er ikke fremmedspråk et av fellesfagene. 3.2 Nye betegnelser for samisk 2 og samisk 3 Det foreslås endring av navnene i gjeldende læreplan; samisk 2 endres til samisk som andrespråk variant 1 og samisk 3 endres til samisk som andrespråk - variant 2. Begrunnelse: Ved innføringen av Kunnskapsløftet kom samisk som andrespråk - samisk 3 i stedet for faget samisk språk og kultur. Begrepet samisk 3 ble innført for å tydeliggjøre at det fantes et alternativ til læreplanen i samisk språk og kultur. Det har imidlertid vært en del uklarheter og forvekslinger med begrepene samisk 2 og samisk 3 fordi de ofte blir brukt uten å knyttes til læreplan for samisk som andrespråk. Begrepene samisk 1, samisk 2, samisk 3 blir ofte brukt i forbindelse med kursvirksomhet hvor tilbudet ikke bygger på læreplanene for grunnopplæringen, men på egne kursplaner Beskrivelse av de ulike variantene endret I gjeldende læreplan står det i innledning for samisk 2: «Dette er en variant for elever som kan noe samisk». I innledning for samisk 3 står det: Dette er et alternativ for elever som ikke kan noe samisk». Disse kategoriseringene er fjernet. I revidert beskrivelse er det mere fokus på hvilke kompetansemål elevene skal kunne ved avsluttende vurdering i de ulike variantene. 3

4 Begrunnelse: Sametinget har fått innspill om at det ofte er vanskelig å vurdere hvilket alternativ eleven skal plasseres i når han/hun starter med samisk. Dersom en elev ved starten av sin opplæring i samisk blir kategorisert som «kan ikke noe», kan det skje at elever som har lett for å lære språk blir plassert i den letteste varianten, selv om de hadde hatt potensiale til å følge opplæring etter den vanskeligere varianten. Det kan være vanskelig å bytte til en variant med større krav, enn å senere velge den letteste varianten. Se også punkt Funksjonell tospråklighet Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomité har i merknader til sak PL 07/12 Sametingets melding om opplæring og utdanning skrevet dette om læreplaner: Det må også gjøres nærmere vurderinger omkring differensiering av tilbudene om samisk som fag samt styrket innsats for å sikre elevene reelle muligheter for å oppnå funksjonell tospråklighet gjennom grunnopplæringen, uavhengig av hvilken læreplan som følges. I formålet med faget heter det: Faget samisk som andrespråk skal sammen med faget norsk legge grunnlaget for utvikling av elevenes funksjonelle tospråklighet, og bidra til at den enkelte elev får kunnskaper, motivasjon og trygghet til å velge samisk som kommunikasjonsspråk. Læreplan i samisk som andrespråk er revideret med hensyn til funksjonell to-språklighet, men formålsteksten er ikke endret, fordi faget samisk alene kan ikke føre til to-språklighet. Krav til tospråklighet gjelder ikke for alle varianter i denne planen. Under beskrivelsen av de ulike variantene i samisk som andrespråk står dette om to-språklighet: Målet for samisk som andrespråk variant 1 er at eleven, ved å fullføre alle 9 nivåer i læreplanen, blir funksjonell tospråklig. Eleven skal ha kunnskaper og trygghet til å bruke samisk skriftlig og muntlig, og skal ha nok språkkunnskaper til å starte med studier på høyere nivå der opplæringsspråket er samisk. Etter variant 2 er det nødvendigvis ikke et mål at eleven blir tospråklig. Under grunnleggende ferdigheter er det lagt til en presiseringer om at det ikke er like høye krav til mestring av muntlige ferdigheter og skrivekompetanse i samisk som andrespråk som i samisk som førstespråk. Se punkt 4.3.Kompetansemålene omhandler også to-språklighet: se under punkt Valg av variant skjer først på ungdomstrinnet Det foreslås at det på barnetrinnet ikke skilles mellom de ulike variantene, men at faget på dette trinnet heter bare samisk som andrespråk. Begrunnelse: Alle som velger samisk, skal starte med det grunnleggende på barnetrinnet, slik som i andre fag. Det vil være i samisk, som i andre fag, at noen kan mere enn andre og det er behov for differensiering. Det viktig, her som i andre fag, å utarbeide lokale, detaljerte planer som viser progresjon enten for årstrinn eller steg for steg-planer for hvert nivå. Retten til tilpasset opplæring gjelder også for elever som har samisk som andrespråk. Skolen bestemmer selv hvordan det er hensiktsmessig å tilpasse opplæringen. En av de viktigste forutsetningene for å sikre fremtiden for samisk språk er at det finnes brukere av språket. Det er et mål at så mange elever som mulig vil velge den vanskeligste varianten slik at det blir flere samiske språkbrukere. Derfor er det foreslått at valg av variant for sluttmåloppnåelse skjer først på ungdomstrinnet. 4

5 Det siste året på barnetrinnet kan læreren være med på å gi råd til eleven om hvilke variant han/hun bør velge på ungdomstrinnet. Dersom en elev trenger mere tid på å nå de kravene som er på barnetrinnets nivå 1-3, kan elevene anbefales å velge samisk som andrespråk - variant 2. Dersom det er elever som har hatt samisk på barnetrinnet, men som vil slutte med faget på ungdomstrinnet, bør de motiveres til fullføre faget etter variant Redusering av antall nivåer fra 10 til 9 Det er foreslått at planen skal ha 9 nivåer i stedet for 10 nivåer som i gjeldende læreplan. Det er foreslått en 3x3 inndeling slik at samme nivå brukes i de ulike variantene på ulike trinn. Det er nivå 1 og nivå 2 i gjeldende læreplan som er foreslått å slå sammen. Dette vil innebære at kompetansemålene er delt i 3 nivåer i stedet for 4 nivåer på barnetrinnet. Det vises til oversikten i forslag til revidert læreplan. Begrunnelse: Det er et krav at det skal gå klart fram i læreplanen hvilke kompetansemål som gjelder for hvert av årstrinnene i videregående opplæring, altså må lærestoffet deles i tre bolker. Det er også 3 årstrinn på ungdomstrinnet, så en slik inndeling vil passe bra for ungdomstrinnet. 4. Revidert beskrivelse av grunnleggende ferdigheter Ved gjennomgangen av grunnleggende ferdigheter i læreplanen, har det vært viktig å gjøre endringer som bidrar til at språkferdigheter til elevene, spesielt muntlige ferdigheter og det å kunne lese og skrive, blir utviklet grundig og systematisk gjennom hele skoleløpet. Det er gjort endringer både i innledningsteksten for grunnleggende ferdigheter og i kompetansemålene Endringer i betegnelser I høringsforslagene er betegnelsene for to av de fem grunnleggende ferdighetene endret. Betegnelsen «å kunne uttrykke seg muntlig» er endret til «muntlige ferdigheter» og betegnelsen «å kunne bruke digitale verktøy» er endret til «digitale ferdigheter». Betegnelsen «å kunne uttrykke seg skriftlig» er endret til «å kunne skrive» Begrunnelse: Betegnelsen «muntlige ferdigheter» synliggjør i større grad det tosidige ved ferdigheten som både produktiv (tale og samtale) og reseptiv (lytte). Betegnelsen ivaretar det dialogiske aspektet ved ferdigheten, og viser til et forhold mellom en som ytrer seg og en som lytter. Betegnelsen «å kunne bruke digitale verktøy» retter oppmerksomheten mot programvare og digitalt utstyr, som er i hurtig forandring og utvikling. Ved å endre betegnelsen til «digitale ferdigheter» blir de kognitive og kunnskapsmessige dimensjonene som holdninger, forståelse og kommunikasjon vektlagt sterkere. 4.2 Foreslåtte endringer i tekstene om grunnleggende ferdigheter: Muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne skrive: Tekstene er revidert for å synliggjøre en systematisk utvikling og progresjon i grunnleggende ferdigheter. Arbeid med strategier fremheves i beskrivelsen av grunnleggende ferdigheter. Å kunne regne: Det presiseres at regning i faget innebærer å skape helhetlig mening i tekster der en må se ulike uttrykksformer i sammenheng. Regning i faget blir avgrenset til å kunne tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder grafiske fremstillinger, tabeller og statistikk. 5

6 Digitale ferdigheter: Det presiseres at digitale ferdigheter er viktig å nyttiggjøre seg av digitale ressurser og digitale hjelpemidler i egen språklæring og i lese- og skriveopplæringen i faget og i kommunikasjon med andre på samisk. 4.3.Tydeliggjøringen av forventet muntlig ferdigheter og skrivekompetanse i andrespråket i forhold til førstespråket Disse presiseringer er lagt inn: Muntlige ferdigheter: Kravene til ordforråd, språkføring og formell mestring er imidlertid ikke like høye som for elever som har samisk som førstespråk. Å kunne skrive: Utviklingen av skriftlige ferdigheter i samiskfaget innebærer å arbeide systematisk med formelle skriveferdigheter, og ulike skrivestrategier for å bli i stand til å skrive stadig mer komplekse tekster. Kravene til ordforråd, språkføring og formell mestring er imidlertid ikke like høye som for elever som har samisk som førstespråk. Begrunnelse: Det å være to-språklig ikke nødvendigvis betyr at man har like god kompetanse i andrespråket som i førstespråket. 5. Kompetansemål i faget Foreslått endringer i kompetansemål Kompetansemålene 1-3 for barnetrinnet er ulik kompetansemålene 1-3 for ungdomstrinnet/videregående opplæring Styrking av muntlige ferdigheter, lesing og skriving Kompetansemål om grammatikk Kompetansemål er flyttet, fjernet eller slått sammen, delt og forenklet Kompetansemål om to-språklighet Det er foreslått justeringer i de fleste av kompetansemålene i faget. Endringene omfatter alle hovedområdene i læreplanen. Noen kompetansemål er lagt til, andre er fjernet, delt eller slått sammen med andre mål. Noen mål er omformulert eller noen er flyttet til andre hovedområder. Endringene har ikke ført til en mer omfattende læreplan, men heller at det blir mere fokus på språklæring. 5.1 Kompetansemålene 1b-3b for barnetrinnet er ulik kompetansemålene 1-3 for ungdomstrinnet/videregående opplæring Kompetansemålene på barnetrinnets nivå 1b-3b er tilpasset aldersgruppen på barnetrinnet, hvor elever starter med samisk samtidig som de starter med begynneropplæring i lesing og skriving i norskfaget. Det er viktig at samiskfaget også støtter opp under lese- og skriveopplæringen. Det vil være nødvendig å utarbeide lokale årsplaner som i andre fag, eller steg-for-steg planer for barnetrinnet for hvert nivå. Kompetansemål for nivå 1-3, som er beregnet for ungdomstrinnet for samisk som andrespråk - variant 2 og videregående opplæring for samisk som andrespråk -variant 3, er ikke identiske med barnetrinnets nivå 1-3. På høyere trinn kan elever nyttiggjøre seg av sine lese- og skrivekunnskaper i innlæringen av et nytt språk slik at det kan stilles høyere krav. 6

7 5.2 Styrking av muntlige ferdigheter, lesing og skriving Mange av endringsforslagene i kompetansemålene skal tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene på fagets premisser. Norsk som førstespråk har hovedansvaret for lese- og skriveopplæring, men faget samisk som andrespråk vil ha medansvar for utvikling av elevens lese- og skriveferdigheter og dette blir understreket i kompetansemålene. Lytting og muntlig samhandling er viktig for språklæring. I forslag til justert læreplan er kompetansekravene tydeliggjort for en systematisk utvikling av muntlige ferdigheter, å kunne lese og å kunne skrive gjennom hele skoleløpet. Mange av tidlige kompetansemål er byttet ut med nye kompetansemål. Noen mål er flyttet fra et nivå til et annet for å få til en bedre progresjon i faget og jevnere fordeling på de ulike nivåene Kompetansemål om grammatikk Mange av kompetansemålene om grammatikk er omformulert og det er foreslått nye kompetansemål. Det er foreslått at grammatikk innføres tidligere enn i gjeldende læreplan, men kompetansemålene er formulert slik at de skal vise at det er viktigere at elevene lærer å bruke bøyningsformer i egen kommunikasjon fremfor å kunne metaspråket til å forklare språket. Eksempler: snakke om ordformer og betydningsforskjeller uttrykke seg om dagligdagse situasjoner i nåtid og fortid bruke setningsanalyse i egen språklæring bruke presens- og preteritumformer av alle stammetyper og gjenkjenne kondisjonalisformer 5.4 Fjerning, sammenslåing, deling eller forenkling av kompetansemål Det foreslås å fjerne eller justere omfattende og tidskrevende kompetansemål i faget for å gi planen et mer realistisk nivå når det gjelder bredde og kompleksitet. Kompetansemål som innholdsmessig hører til andre fags ansvarsområde er fjernet. Revisjon av det samiske innholdet i høringsutkastene til læreplanene i naturfag og samfunnsfag, tilsier at det samfunnsfaglige lærestoffet kan nedtones. Slik vil det bli bedre tid til å konsentrere seg om innlæring av språket. Selv om kompetansemål med samfunnsfaglig innhold er fjernet i læreplanen, så vil læreren ha mulighet til å velge både skjønnlitterære- og fagtekster hvor samfunnsfaglige temaer tas opp. Eksempler på fjernede kompetansemål: kommunisere om sentrale hendelser i språkområdets historie drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i dagens gjøre rede for samiske institusjoner og organisasjoner drøfte og presentere historiske og aktuelle hendelser i Sápmi/Sábme/Saepmie samtale om innhold og uttrykksmåter i samiske kunstarter samtale om og uttrykke estetiske opplevelser ved kunst og duodji Eksempler på deling og forenkling av kompetansemål: bruke samiske benevnelser for klær og fortelle om likheter og forskjeller på kofter fra forskjellige områder i Sápmi/Sábme/Saepmie er endret til to kompetansemål hvorav siste del i kompetansemålet er forenklet: 7

8 bruke samiske benevnelser for klær gjenkjenne samiske kofter fra forskjellige områder 5.5. Kompetansemål om to-språklighet Det er foreslått kompetansemål som skal gjøre elevene bevistte på sin to-språklighetskompetanse og å dra nytte av kompetansen i førstespråket til læring av andrespråket. Eksempler på slike kompetansemål: oversette enkle setninger og se likheter og ulikheter mellom samisk og norsk utforske likheter og forskjeller mellom samisk og andre språk og ha en bevisst holdning til kodeveksling snakke om sammenhengen mellom språklyd og bokstav og om elementære forskjeller og likheter mellom norsk og samisk 6. Vurdering i faget En sentral del av oppdraget med revidering av den ordinære læreplanen i norsk har vært å gjennomgå sluttvurderingsordningene, og flere alternativer er sendt på høring. Sametinget har drøftet de ulike vurderingsordningene med Utdanningsdirektoratet før de gikk ut på høring. Sametinget mener at det bør være samme vurderingsordning i samisk som andrespråk variant 1 som i norsk for elever med samisk som førstespråk. Sametinget foreslår at eksamensordning i samisk 2 videreføres som eksamensordning i samisk som andrespråk variant 1. Videre foreslås at eksamensordning i samisk 3 videreføres som eksamensordning i samisk som andrespråk variant Standpunktkarakterer i samisk som andrespråk - variant 1 (samisk 2 i gjeldende læreplan) og samisk som andrespråk variant 2 (samisk 3 i gjeldende læreplan) Det foreslås endringer i standpunktkarakterer. Sametinget ber høringsinstansene ta stilling til de samme tre alternativene om vurdering som er sendt for norsk for elever med samisk som førstespråk. Endringsforslagene gjelder altså bare standpunktkarakterene. Alternativ 1 videreføring av gjeldende ordning 10. årstrinn Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og en skriftlig i samisk som andrespråk - variant 1 og i samisk som andrespråk variant 2 Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og en skriftlig i samisk som andrespråk - variant 1 og i samisk som andrespråk- variant 2 Elevene skal ha to standpunktkarakterer én muntlig og en skriftlig i samisk som andrespråk variant 1 og i samisk som andrespråk variant 2 8

9 Alternativ 2 én karakter for yrkesfag 10. årstrinn Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og en skriftlig i samisk som andrespråk - variant 1 og i samisk som andrespråk - variant2 som andrespråk-variant1 og i samisk som andrespråk - variant 2 Elevene skal ha to standpunktkarakterer én muntlig og en skriftlig i samisk som andrespråkvariant1 og i samisk som andrespråk- variant 2 Alternativ 3 én standpunktkarakter 10. årstrinn som andrespråk - variant1 og i samisk som andrespråk - variant 2 som andrespråk - variant1 og i samisk som andrespråk - variant 2 som andrespråk - variant1 og i samisk som andrespråk variant Standpunktkarakterer i samisk som andrespråk variant 3. Det foreslås følgende bestemmelser Alternativ 1 som andrespråk variant 3 Elevene skal ha to standpunktkarakterer, i samisk som andrespråk - variant3, én i muntlig og én i skriftlig. 9

10 Alternativ 2 som andrespråk variant 3 som andrespråk variant Eksamen for elever i samisk som andrespråk variant 3 Det foreslås følgende bestemmelser Alternativ 1 Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Alternativ 2 Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig og muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 6.4 Eksamen for privatister i samisk som andrespråk variant 3 Det foreslås følgende bestemmelser 10

11 Alternativ 1 Privatister skal gå opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Privatister skal gå opp til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Alternativ 2 Privatister skal gå opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Privatister skal gå opp til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig og muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Dearvvuođaiguin/Med hilsen Inga Laila Hætta seniorráđđeaddi/seniorrådgiver. 11

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk v Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 12/4172-16 Beaivi/Dato: 01.02.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk Innledning Sametinget sender med dette forslag

Detaljer

Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan

Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan Navn på høringsinstansen: Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Navn på kontaktperson: Joachim Majambere 1 Formål

Detaljer

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for læreplan 2 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag Byrådssak 40/13 Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag ASKI ESARK-03-201300286-5 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 05.12.2012 fra

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Læreplan i samisk som andrespråk

Læreplan i samisk som andrespråk Du har bedt om en oversettelse av læreplanen som ikke finnes. Viser fastsatt tekst. Følgende versjoner er tilgjengelige: Bokmål Læreplan i samisk som andrespråk Gjelder fra 01.08.2009 Gjelder til 31.07.2013

Detaljer

Læreplan i samisk som andrespråk

Læreplan i samisk som andrespråk Læreplan i samisk som andrespråk Fastsatt som forskrift av Sametinget 25.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/sas1-04 Formål Samene er ett folk som bor i Norge, Sverige, Finland og Russland,

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Læreplan i finsk som 2. språk

Læreplan i finsk som 2. språk Læreplan i finsk som 2. språk Læreplanen for finsk som andrespråk skal ivareta rettighetene til finskopplæring for elever med kvensk-finsk bakgrunn, jf. Opplæringslovens 2-7. Disse rettighetene gjelder

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Læreplan i samisk som andrespråk

Læreplan i samisk som andrespråk Læreplan i samisk som andrespråk Gjelder fra 20.07.2006 http://www.udir.no/kl06/sas1-01 Formål Samene er ett folk selv om de bor i forskjellige land, og det samiske språket forener samene på tvers av riksgrensene.

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for

Detaljer

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO)

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FASTSATT SOM FORSØK AV KOMPETANSE NORGE 01.05.2017 GJELDER FRA 01.08.2017 TIL 31.07.2020 Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FORSØKSLÆREPLAN I ENGELSK FOR FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

RØNVIK SKOLE. 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole

RØNVIK SKOLE. 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole RØNVIK SKOLE 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole skoleåret 2014/2015 Orientering om 2.fremmedspråk og faglig fordypning Når du skal begynne på 8.trinn skal du velge et fremmedspråk eller

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 01.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk.

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å definere

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-02. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni Gjelder fra

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-02. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni Gjelder fra Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra 01.08.2010 Gjelder til 31.07.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-02 Formål Det engelske språket er i bruk overalt.

Detaljer

Læreplan i finsk som 2. språk

Læreplan i finsk som 2. språk Læreplan i finsk som 2. språk Læreplanen for finsk som andrespråk skal ivareta rettighetene til finskopplæring for elever med kvensk-finsk bakgrunn, jf. Opplæringslovens 2-7. Disse rettighetene gjelder

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Revidert læreplan i norsk Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Struktur Kort om oppdrag og oppdragsbrev Kort om hva som er endret i planen Kort om hovedområder

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 201005356 Dato 06.12.10 Oppdragsbrev nr: Oppdrag: Frist for tilbakemelding: 42-10 Tillegg nr.

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.08.13 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor3-03 Formål Norsk for elever med samisk

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.08.13 Formål med faget Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

Musikk (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Musikk (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Musikk (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013 ENGELSK kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Språklæring: 1. bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk 2. kommentere eget arbeid med å lære

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk Læreplan i fremmedspråk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/fsp1-01 Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer,

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12

LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12 LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk. Engelsk

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Fagdag engelsk Lillehammer v/helle Kristin Gulestøl, engelsknemnda

Fagdag engelsk Lillehammer v/helle Kristin Gulestøl, engelsknemnda Fagdag engelsk Lillehammer 31. 10. 2017 v/helle Kristin Gulestøl, engelsknemnda Hvorfor fagdag? Målet er en rettferdig og pålitelig nasjonal vurdering som munner ut i en rettferdig og pålitelig sensur

Detaljer

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10 Våre saksbehandlere: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 10.04.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/2762 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Utdanningsdirektoratets anbefalinger

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I ENGELSK

FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I ENGELSK FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I ENGELSK Utkast fra læreplangruppen. April 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN Kompetansemål Språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal og Bjelland skole Fag: engelsk Klasse: 6. Lærer: Unni Grindland Kompetansemål 5.-7-årstrinn Språklæring Skriftlig kommunikasjon identifisere og bruke ulike og læringsstrategier

Detaljer

Selsbakk skole 5. september Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.

Selsbakk skole 5. september Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10. Selsbakk skole 5. september 2016 Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 10 Kompetansemål Språklæring Hovedområdet språklæring omfatter

Detaljer

Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk på ungdomstrinnet

Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk på ungdomstrinnet Side 1 av 6 VÅRE SAKSBEHANDLERE Ellen Marie Bech, Avdeling for læreplanutvikling FRIST FOR UTTALELSE 15.0.2015 PUBLISERT DATO 1.01.2015 VÅR REFERANSE 2015/237 Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole Dato: 16. februar 2012 Byrådssak 1084/12-1 Byrådet Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole ASKI SARK-03-201100106-39 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse, identitetsutvikling

Detaljer

Kost og helse (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Kost og helse (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Kost og helse (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den

Detaljer

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I FREMMEDSPRÅK ELEVER 2015 Studieforberedende utdanningsprogram: ST, STFO, ID, MD Fagkoder: FSPXXXX, PSPXXXX Fag: Fransk, spansk, tysk, kinesisk, japansk, russisk Fellesfag og

Detaljer

Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte

Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 07. 12. 2010. Gjelder fra 01.08.2011 Gjelder til 31.07.2013 http://www.udir.no/kl06/eng2-02 Formål Det engelske

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Svar på høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte Generell del og Prinsipper for opplæringen

Svar på høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte Generell del og Prinsipper for opplæringen Kunnskapsdepartementet Deres ref Vår ref Dato 17/1340 12.06.17 Svar på høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte Generell del og Prinsipper for opplæringen

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 07. 12. 2010. Gjelder fra: 1. august 2011 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE Karen Stenslund 1 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk

Detaljer

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 Eksamen 2014 Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 En time om sluttvurdering 1. Læreplankompetanse 2. Eksamen lokalt gitt muntlig 3. Eksamen lokalt gitt skriftlig 2 Forskriften om vurdering

Detaljer

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Beskrivelsene er lettleste og ryddige. Skillet mellom skriftlig og muntlig kommunikasjon er viktig og riktig. Rekkefølgen i beskrivelsene bør gjennomføres

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18. Grunnleggende ferdigheter: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å integrere samtlige av de grunnleggende ferdighetene i engelskfaget. Disse vil bli tilpasset

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK Utdanningsdirektoratets forslag til høringsutkast

LÆREPLAN I ENGELSK Utdanningsdirektoratets forslag til høringsutkast LÆREPLAN I ENGELSK Utdanningsdirektoratets forslag til høringsutkast 1.10.12 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg, oppvekst og kultur /17 Bystyret NARVIK KOMMUNE Fag- og forvaltningsenheten ENH Saksframlegg Arkivsak: 17/1057 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2 - B13 Saksbeh: Morgan, Michael James Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 006/17 Komite for omsorg,

Detaljer

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006 Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2006 Formål Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannendefag. Faget legger vekt på religiøse

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Disposisjon bakgrunn for revisjonen formålsteksten hovedområder grunnleggende ferdigheter kompetansemål -lytting -hovedmål/sidemål-bokmål/nynorsk -skriving

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 7. trinn 2017/18. Gjennomgående mål hele året: Språklæring:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 7. trinn 2017/18. Gjennomgående mål hele året: Språklæring: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 7. trinn 2017/18 Gjennomgående mål hele året: Språklæring: - Bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring - Identifisere og bruke

Detaljer

Sentralt gitt eksamen i engelsk, 10. trinn og voksne.

Sentralt gitt eksamen i engelsk, 10. trinn og voksne. Sentralt gitt eksamen i engelsk, 10. trinn og voksne. - Det er ingen endringer til eksamen i engelsk for 2014, slik som det er i norsk, kun et par justeringer. - Det vil ikke bli publisert nye eksempeloppgaver

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Høring - fordypning i matematikk på ungdomstrinnet

Høring - fordypning i matematikk på ungdomstrinnet Høring - fordypning i matematikk på ungdomstrinnet Uttalelse - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: jma@fug.no Innsendt

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. - en ny forståelse av kunnskap? Ny GIV høsten 2013

Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. - en ny forståelse av kunnskap? Ny GIV høsten 2013 Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet - en ny forståelse av kunnskap? Ny GIV høsten 2013 Karrierevalg i kunnskapssamfunnet? «Kurt har vært truckfører i mange år. Nesten helt siden han var liten.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 33-42 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 10. TRINN SKOLEÅR 2016-2017 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Forsøkslæreplan i norsk for språklige minoriteter for forberedende voksenopplæring (FVO)

Forsøkslæreplan i norsk for språklige minoriteter for forberedende voksenopplæring (FVO) FASTSATT SOM FORSØK AV KOMPETANSE NORGE 01.05.2017 GJELDER FRA 01.08.2017 TIL 31.07.2020 Forsøkslæreplan i norsk for språklige minoriteter for forberedende voksenopplæring (FVO) FORSØKSLÆREPLAN I NORSK

Detaljer

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag Halsen ungdomsskole Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag 1 Fremmedspråk på Halsen: Tysk, Deutsch Spansk, Espanol Fransk, Francaise Fordypning: Engelsk,

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Fremmedspråk nivå I og II Nynorsk/Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID

SAKSFREMLEGG HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget HØRING - INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1. Høring Innføring av valgfag og

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06)

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Emne: SPRÅKDIDAKTIKK Kode: SPD130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Fagdag engelsk Hamar 1. november 2016 v/ Helle Kristin Gulestøl, engelsknemnda

Fagdag engelsk Hamar 1. november 2016 v/ Helle Kristin Gulestøl, engelsknemnda Fagdag engelsk Hamar 1. november 2016 v/ Helle Kristin Gulestøl, engelsknemnda Målet med sensur Målet er en rettferdig og pålitelig nasjonal sensur Rettferdig vurdering krever tolkningsfellesskap Tolkningsfellesskap

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer: Lisbeth S. Larsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhol d Tema: Språklæring Skriftlig kommunikasjon Identifisere

Detaljer

Års- og vurderingsplan Engelsk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Engelsk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Engelsk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 14 Kompetansemål Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva

Detaljer

Årsplan i tysk 2016/2017. Faglærer: Jorunn Tjoflaat og Randi Sellevold

Årsplan i tysk 2016/2017. Faglærer: Jorunn Tjoflaat og Randi Sellevold Årsplan i tysk 2016/2017. Faglærer: Jorunn Tjoflaat og Randi Sellevold Språklæring Hovedområdet språklæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. Å utvikle evnen til å bruke hensiktsmessige

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Fransk TRINN: 8. TRINN Kompetansemål Språklæring utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet

Detaljer