Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk"

Transkript

1 Notáhta Notat Min čuj./vår ref: 12/ Beaivi/Dato: Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Innledning Sametinget sender med dette på høring forslag til endringer i læreplan i samisk som andrespråk, se høringsbrev datert for mer bakgrunnsinformasjon. I dette notatet beskrives og begrunnes endringer som er foreslått i revidert læreplan i samisk som andrespråk. Revidert læreplan følger vedlagt kan lastes ned her: Den viktigste endringen i læreplan i samisk som andrespråk er at det innføres en tredje variant for måloppnåelse på videregående opplæring. Dette er gjort på bakgrunn av innspill fra skolesektoren om at det er for store krav i læreplanen for elever som starter med samisk på videregående opplæring. Sametinget inviterer alle interesserte til å gi høringsuttalelse. Vi ber om at høringsuttalelsen gis elektronisk på vedlagte skjema, som kan lastes ned her: Høringsuttalelse sendes til no Frist for innlevering av høringsuttalelser Forslag til endringer Vi foreslår følgende endringer i læreplanen: Formål med faget endring av tekst Endring av navn på hovedområde og justering av tekst Ulike varianter for måloppnåelse i faget - ny variant for elever som starter med samisk på videregående skole og endring av nivåinndeling Revidert beskrivelse av grunnleggende ferdigheter Endringer i kompetansemålene i faget Endringer i vurderingsordningene i faget 1 Justering av formålstekst 1.1 Endring av setning Setningen Samisk er et offisielt språk i Norge, Sverige og Finland og det er et mål at samisk språk skal bevares og videreutvikles for kommende generasjoner endres til:

2 Samisk er et offisielt språk i Norge, Sverige og Finland og det er et mål at samisk språk skal bevares og videreutvikles for kommende generasjoner som et felles språk uavhengig av riksgrenser. Begrunnelse: Samisk er et språk som samer kan kommunisere med på tvers av landegrensene. Språket er stadig i endring og språkene i nasjonalstatene har stor påvirkning på samisk slik at det er fare for at språkene utvikler seg i hver sin retning. Derfor foreslås en endring om bevisstgjøring av viktigheten for fellesspråk over landegrensene. 1.2 Tilføyelse av ny setning Det foreslås at følgende blir tatt med i fagets formål: Kulturell kompetanse innebærer å ha kunnskap om, og respekt for kulturelle likheter og ulikheter i og mellom samiske samfunn. Begrunnelse: Det er ulikheter også mellom samiske samfunn og samiske språk. Alle samiske språk har samme verdi og derfor er det viktig å understreke viktigheten av å lære om og ha respekt for ulikhetene innad i det samiske samfunnet. 2 Endring av navn på hovedområde og justering av tekst Hovedområdet Bevissthet om språk og kultur foreslås endret til Språk, kultur og litteratur Begrunnelse: Det foreslås å endre navnet på hovedområdet for å tydeliggjøre innholdet i hovedområdet. Det er viktig å synliggjøre betydningen av litteratur i språklæring. I forslaget til revidert læreplan i samisk som førstespråk er to hovedområder foreslått slått sammen til et hovedområde som heter språk, kultur og litteratur. Det er viktig at læreplanene i samisk harmoniserer med hverandre der det er mulig. Likelydende hovedområder vil gjøre det mere oversiktlig og lettere med samarbeid mellom fagene. Læremidler utviklet for samisk som førstespråk vil kunne brukes i samisk som andrespråk og omvendt. Denne endringen vil også gjøre at hovedområdene harmoniserer med hovedområdene i læreplanene i norsk. Det blir mere håndterlig med hensyn til et godt samarbeid mellom fagene samisk og norsk. Også i læreplanene for språk i Sverige og Finland er litteratur overskrift for hovedområder. Språklæring er mere vektlagt i læreplanen for samisk som andrespråk enn tidligere. Kompetansemål om kunnskaper i grammatikk er under hovedområdet språk, kultur og litteratur, men er også innbakt i kompetansemålene i muntlig og skriftlig kommunikasjon. Her er det viktig å understreke at det å kunne metaspråket ikke er så viktig som å kunne bruke språket grammatisk riktig. For Sametinget er det viktig at språkplanen skal bidra til flere brukere av samisk språk. I forslaget er det lagt vekt på at det er en balanse mellom språklæring og kulturdelen. Kulturdelen skal ikke ta så stor plass at det går utover språklæring, men den skal bidra til at eleven får en større innsikt i hvor viktig samisk språk er i den samiske kulturen og i kommunikasjon mellom samer på tvers av språk- og landegrenser. 3 Ulike varianter for måloppnåelse i faget 2

3 Det er foreslått følgende endringer Ny variant, samisk som andrespråk variant 3, gjelder kun elever som starter med samisk på videregående opplæring Nye betegnelser for samisk 2 og samisk 3: Det foreslås at samisk 2 endres til samisk som andrespråk - variant 1, samisk 3 endres til som andrespråk variant 2 og den nye varianten for videregående opplæring får betegnelsen samisk som andrespråk variant 3 Beskrivelse av de ulike variantene endret Om funksjonell tospråklighet Valg av variant skjer først på ungdomstrinnet Redusering av antall nivåer fra 10 til Ny variant for måloppnåelse for elever som starter med samisk på videregående opplæring I læreplanen forslås en ny variant, variant 3, som er beregnet på elever som starter med samisk på videregående opplæring. Læreplanen vil dermed inneholde 3 varianter for måloppnåelse på videregående opplæring. I læreplanen er det presiseringer av måloppnåelser til de ulike variantene knyttet til hovedtrinnene. Krav til språkkunnskaper for den nye varianten for videregående opplæring er omtrent det samme som for nivå 2 i fremmedspråkplanen. Begrunnelse: Det er kommet innspill fra skolesektoren om at det er for store krav i læreplanen i samisk som andrespråk - samisk 3 til elever som starter med samisk på videregående opplæring. Mange elever ønsker å velge samisk som fremmedspråk i stedet for samisk 3 fordi de mener at det ikke er mulig å oppnå den kompetansen som gjeldende læreplan krever med det timetallet som faget har. Det har vært vanskelig for skolene å gi tilbud om samisk som fremmedspråk fordi departementet fjernet tilskudd til samisk som fremmedspråk ved innføringen av Kunnskapsløftet. Samiske elever har rett til å starte med opplæring i samisk på videregående skole dersom de ikke har fått denne muligheten tidligere. Derfor må det finnes en læreplan tilpasset denne rettighetselevgruppen. Samisk er ikke et fremmedspråk for samiske elever, det er snakk om revitaliseringen av språket. Elever får lære det språket deres forfedre har snakket. Denne varianten er foreslått som en del av læreplanen i samisk som andrespråk, og ikke som en egen plan, fordi dette åpner for at yrkesfaglige elever, uten forkunnskaper i samisk, skal kunne velge samisk som fellesfag. I yrkesfaglige utdanningsprogrammer er ikke fremmedspråk et av fellesfagene. 3.2 Nye betegnelser for samisk 2 og samisk 3 Det foreslås endring av navnene i gjeldende læreplan; samisk 2 endres til samisk som andrespråk variant 1 og samisk 3 endres til samisk som andrespråk - variant 2. Begrunnelse: Ved innføringen av Kunnskapsløftet kom samisk som andrespråk - samisk 3 i stedet for faget samisk språk og kultur. Begrepet samisk 3 ble innført for å tydeliggjøre at det fantes et alternativ til læreplanen i samisk språk og kultur. Det har imidlertid vært en del uklarheter og forvekslinger med begrepene samisk 2 og samisk 3 fordi de ofte blir brukt uten å knyttes til læreplan for samisk som andrespråk. Begrepene samisk 1, samisk 2, samisk 3 blir ofte brukt i forbindelse med kursvirksomhet hvor tilbudet ikke bygger på læreplanene for grunnopplæringen, men på egne kursplaner Beskrivelse av de ulike variantene endret I gjeldende læreplan står det i innledning for samisk 2: «Dette er en variant for elever som kan noe samisk». I innledning for samisk 3 står det: Dette er et alternativ for elever som ikke kan noe samisk». Disse kategoriseringene er fjernet. I revidert beskrivelse er det mere fokus på hvilke kompetansemål elevene skal kunne ved avsluttende vurdering i de ulike variantene. 3

4 Begrunnelse: Sametinget har fått innspill om at det ofte er vanskelig å vurdere hvilket alternativ eleven skal plasseres i når han/hun starter med samisk. Dersom en elev ved starten av sin opplæring i samisk blir kategorisert som «kan ikke noe», kan det skje at elever som har lett for å lære språk blir plassert i den letteste varianten, selv om de hadde hatt potensiale til å følge opplæring etter den vanskeligere varianten. Det kan være vanskelig å bytte til en variant med større krav, enn å senere velge den letteste varianten. Se også punkt Funksjonell tospråklighet Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomité har i merknader til sak PL 07/12 Sametingets melding om opplæring og utdanning skrevet dette om læreplaner: Det må også gjøres nærmere vurderinger omkring differensiering av tilbudene om samisk som fag samt styrket innsats for å sikre elevene reelle muligheter for å oppnå funksjonell tospråklighet gjennom grunnopplæringen, uavhengig av hvilken læreplan som følges. I formålet med faget heter det: Faget samisk som andrespråk skal sammen med faget norsk legge grunnlaget for utvikling av elevenes funksjonelle tospråklighet, og bidra til at den enkelte elev får kunnskaper, motivasjon og trygghet til å velge samisk som kommunikasjonsspråk. Læreplan i samisk som andrespråk er revideret med hensyn til funksjonell to-språklighet, men formålsteksten er ikke endret, fordi faget samisk alene kan ikke føre til to-språklighet. Krav til tospråklighet gjelder ikke for alle varianter i denne planen. Under beskrivelsen av de ulike variantene i samisk som andrespråk står dette om to-språklighet: Målet for samisk som andrespråk variant 1 er at eleven, ved å fullføre alle 9 nivåer i læreplanen, blir funksjonell tospråklig. Eleven skal ha kunnskaper og trygghet til å bruke samisk skriftlig og muntlig, og skal ha nok språkkunnskaper til å starte med studier på høyere nivå der opplæringsspråket er samisk. Etter variant 2 er det nødvendigvis ikke et mål at eleven blir tospråklig. Under grunnleggende ferdigheter er det lagt til en presiseringer om at det ikke er like høye krav til mestring av muntlige ferdigheter og skrivekompetanse i samisk som andrespråk som i samisk som førstespråk. Se punkt 4.3.Kompetansemålene omhandler også to-språklighet: se under punkt Valg av variant skjer først på ungdomstrinnet Det foreslås at det på barnetrinnet ikke skilles mellom de ulike variantene, men at faget på dette trinnet heter bare samisk som andrespråk. Begrunnelse: Alle som velger samisk, skal starte med det grunnleggende på barnetrinnet, slik som i andre fag. Det vil være i samisk, som i andre fag, at noen kan mere enn andre og det er behov for differensiering. Det viktig, her som i andre fag, å utarbeide lokale, detaljerte planer som viser progresjon enten for årstrinn eller steg for steg-planer for hvert nivå. Retten til tilpasset opplæring gjelder også for elever som har samisk som andrespråk. Skolen bestemmer selv hvordan det er hensiktsmessig å tilpasse opplæringen. En av de viktigste forutsetningene for å sikre fremtiden for samisk språk er at det finnes brukere av språket. Det er et mål at så mange elever som mulig vil velge den vanskeligste varianten slik at det blir flere samiske språkbrukere. Derfor er det foreslått at valg av variant for sluttmåloppnåelse skjer først på ungdomstrinnet. 4

5 Det siste året på barnetrinnet kan læreren være med på å gi råd til eleven om hvilke variant han/hun bør velge på ungdomstrinnet. Dersom en elev trenger mere tid på å nå de kravene som er på barnetrinnets nivå 1-3, kan elevene anbefales å velge samisk som andrespråk - variant 2. Dersom det er elever som har hatt samisk på barnetrinnet, men som vil slutte med faget på ungdomstrinnet, bør de motiveres til fullføre faget etter variant Redusering av antall nivåer fra 10 til 9 Det er foreslått at planen skal ha 9 nivåer i stedet for 10 nivåer som i gjeldende læreplan. Det er foreslått en 3x3 inndeling slik at samme nivå brukes i de ulike variantene på ulike trinn. Det er nivå 1 og nivå 2 i gjeldende læreplan som er foreslått å slå sammen. Dette vil innebære at kompetansemålene er delt i 3 nivåer i stedet for 4 nivåer på barnetrinnet. Det vises til oversikten i forslag til revidert læreplan. Begrunnelse: Det er et krav at det skal gå klart fram i læreplanen hvilke kompetansemål som gjelder for hvert av årstrinnene i videregående opplæring, altså må lærestoffet deles i tre bolker. Det er også 3 årstrinn på ungdomstrinnet, så en slik inndeling vil passe bra for ungdomstrinnet. 4. Revidert beskrivelse av grunnleggende ferdigheter Ved gjennomgangen av grunnleggende ferdigheter i læreplanen, har det vært viktig å gjøre endringer som bidrar til at språkferdigheter til elevene, spesielt muntlige ferdigheter og det å kunne lese og skrive, blir utviklet grundig og systematisk gjennom hele skoleløpet. Det er gjort endringer både i innledningsteksten for grunnleggende ferdigheter og i kompetansemålene Endringer i betegnelser I høringsforslagene er betegnelsene for to av de fem grunnleggende ferdighetene endret. Betegnelsen «å kunne uttrykke seg muntlig» er endret til «muntlige ferdigheter» og betegnelsen «å kunne bruke digitale verktøy» er endret til «digitale ferdigheter». Betegnelsen «å kunne uttrykke seg skriftlig» er endret til «å kunne skrive» Begrunnelse: Betegnelsen «muntlige ferdigheter» synliggjør i større grad det tosidige ved ferdigheten som både produktiv (tale og samtale) og reseptiv (lytte). Betegnelsen ivaretar det dialogiske aspektet ved ferdigheten, og viser til et forhold mellom en som ytrer seg og en som lytter. Betegnelsen «å kunne bruke digitale verktøy» retter oppmerksomheten mot programvare og digitalt utstyr, som er i hurtig forandring og utvikling. Ved å endre betegnelsen til «digitale ferdigheter» blir de kognitive og kunnskapsmessige dimensjonene som holdninger, forståelse og kommunikasjon vektlagt sterkere. 4.2 Foreslåtte endringer i tekstene om grunnleggende ferdigheter: Muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne skrive: Tekstene er revidert for å synliggjøre en systematisk utvikling og progresjon i grunnleggende ferdigheter. Arbeid med strategier fremheves i beskrivelsen av grunnleggende ferdigheter. Å kunne regne: Det presiseres at regning i faget innebærer å skape helhetlig mening i tekster der en må se ulike uttrykksformer i sammenheng. Regning i faget blir avgrenset til å kunne tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder grafiske fremstillinger, tabeller og statistikk. 5

6 Digitale ferdigheter: Det presiseres at digitale ferdigheter er viktig å nyttiggjøre seg av digitale ressurser og digitale hjelpemidler i egen språklæring og i lese- og skriveopplæringen i faget og i kommunikasjon med andre på samisk. 4.3.Tydeliggjøringen av forventet muntlig ferdigheter og skrivekompetanse i andrespråket i forhold til førstespråket Disse presiseringer er lagt inn: Muntlige ferdigheter: Kravene til ordforråd, språkføring og formell mestring er imidlertid ikke like høye som for elever som har samisk som førstespråk. Å kunne skrive: Utviklingen av skriftlige ferdigheter i samiskfaget innebærer å arbeide systematisk med formelle skriveferdigheter, og ulike skrivestrategier for å bli i stand til å skrive stadig mer komplekse tekster. Kravene til ordforråd, språkføring og formell mestring er imidlertid ikke like høye som for elever som har samisk som førstespråk. Begrunnelse: Det å være to-språklig ikke nødvendigvis betyr at man har like god kompetanse i andrespråket som i førstespråket. 5. Kompetansemål i faget Foreslått endringer i kompetansemål Kompetansemålene 1-3 for barnetrinnet er ulik kompetansemålene 1-3 for ungdomstrinnet/videregående opplæring Styrking av muntlige ferdigheter, lesing og skriving Kompetansemål om grammatikk Kompetansemål er flyttet, fjernet eller slått sammen, delt og forenklet Kompetansemål om to-språklighet Det er foreslått justeringer i de fleste av kompetansemålene i faget. Endringene omfatter alle hovedområdene i læreplanen. Noen kompetansemål er lagt til, andre er fjernet, delt eller slått sammen med andre mål. Noen mål er omformulert eller noen er flyttet til andre hovedområder. Endringene har ikke ført til en mer omfattende læreplan, men heller at det blir mere fokus på språklæring. 5.1 Kompetansemålene 1b-3b for barnetrinnet er ulik kompetansemålene 1-3 for ungdomstrinnet/videregående opplæring Kompetansemålene på barnetrinnets nivå 1b-3b er tilpasset aldersgruppen på barnetrinnet, hvor elever starter med samisk samtidig som de starter med begynneropplæring i lesing og skriving i norskfaget. Det er viktig at samiskfaget også støtter opp under lese- og skriveopplæringen. Det vil være nødvendig å utarbeide lokale årsplaner som i andre fag, eller steg-for-steg planer for barnetrinnet for hvert nivå. Kompetansemål for nivå 1-3, som er beregnet for ungdomstrinnet for samisk som andrespråk - variant 2 og videregående opplæring for samisk som andrespråk -variant 3, er ikke identiske med barnetrinnets nivå 1-3. På høyere trinn kan elever nyttiggjøre seg av sine lese- og skrivekunnskaper i innlæringen av et nytt språk slik at det kan stilles høyere krav. 6

7 5.2 Styrking av muntlige ferdigheter, lesing og skriving Mange av endringsforslagene i kompetansemålene skal tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene på fagets premisser. Norsk som førstespråk har hovedansvaret for lese- og skriveopplæring, men faget samisk som andrespråk vil ha medansvar for utvikling av elevens lese- og skriveferdigheter og dette blir understreket i kompetansemålene. Lytting og muntlig samhandling er viktig for språklæring. I forslag til justert læreplan er kompetansekravene tydeliggjort for en systematisk utvikling av muntlige ferdigheter, å kunne lese og å kunne skrive gjennom hele skoleløpet. Mange av tidlige kompetansemål er byttet ut med nye kompetansemål. Noen mål er flyttet fra et nivå til et annet for å få til en bedre progresjon i faget og jevnere fordeling på de ulike nivåene Kompetansemål om grammatikk Mange av kompetansemålene om grammatikk er omformulert og det er foreslått nye kompetansemål. Det er foreslått at grammatikk innføres tidligere enn i gjeldende læreplan, men kompetansemålene er formulert slik at de skal vise at det er viktigere at elevene lærer å bruke bøyningsformer i egen kommunikasjon fremfor å kunne metaspråket til å forklare språket. Eksempler: snakke om ordformer og betydningsforskjeller uttrykke seg om dagligdagse situasjoner i nåtid og fortid bruke setningsanalyse i egen språklæring bruke presens- og preteritumformer av alle stammetyper og gjenkjenne kondisjonalisformer 5.4 Fjerning, sammenslåing, deling eller forenkling av kompetansemål Det foreslås å fjerne eller justere omfattende og tidskrevende kompetansemål i faget for å gi planen et mer realistisk nivå når det gjelder bredde og kompleksitet. Kompetansemål som innholdsmessig hører til andre fags ansvarsområde er fjernet. Revisjon av det samiske innholdet i høringsutkastene til læreplanene i naturfag og samfunnsfag, tilsier at det samfunnsfaglige lærestoffet kan nedtones. Slik vil det bli bedre tid til å konsentrere seg om innlæring av språket. Selv om kompetansemål med samfunnsfaglig innhold er fjernet i læreplanen, så vil læreren ha mulighet til å velge både skjønnlitterære- og fagtekster hvor samfunnsfaglige temaer tas opp. Eksempler på fjernede kompetansemål: kommunisere om sentrale hendelser i språkområdets historie drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i dagens gjøre rede for samiske institusjoner og organisasjoner drøfte og presentere historiske og aktuelle hendelser i Sápmi/Sábme/Saepmie samtale om innhold og uttrykksmåter i samiske kunstarter samtale om og uttrykke estetiske opplevelser ved kunst og duodji Eksempler på deling og forenkling av kompetansemål: bruke samiske benevnelser for klær og fortelle om likheter og forskjeller på kofter fra forskjellige områder i Sápmi/Sábme/Saepmie er endret til to kompetansemål hvorav siste del i kompetansemålet er forenklet: 7

8 bruke samiske benevnelser for klær gjenkjenne samiske kofter fra forskjellige områder 5.5. Kompetansemål om to-språklighet Det er foreslått kompetansemål som skal gjøre elevene bevistte på sin to-språklighetskompetanse og å dra nytte av kompetansen i førstespråket til læring av andrespråket. Eksempler på slike kompetansemål: oversette enkle setninger og se likheter og ulikheter mellom samisk og norsk utforske likheter og forskjeller mellom samisk og andre språk og ha en bevisst holdning til kodeveksling snakke om sammenhengen mellom språklyd og bokstav og om elementære forskjeller og likheter mellom norsk og samisk 6. Vurdering i faget En sentral del av oppdraget med revidering av den ordinære læreplanen i norsk har vært å gjennomgå sluttvurderingsordningene, og flere alternativer er sendt på høring. Sametinget har drøftet de ulike vurderingsordningene med Utdanningsdirektoratet før de gikk ut på høring. Sametinget mener at det bør være samme vurderingsordning i samisk som andrespråk variant 1 som i norsk for elever med samisk som førstespråk. Sametinget foreslår at eksamensordning i samisk 2 videreføres som eksamensordning i samisk som andrespråk variant 1. Videre foreslås at eksamensordning i samisk 3 videreføres som eksamensordning i samisk som andrespråk variant Standpunktkarakterer i samisk som andrespråk - variant 1 (samisk 2 i gjeldende læreplan) og samisk som andrespråk variant 2 (samisk 3 i gjeldende læreplan) Det foreslås endringer i standpunktkarakterer. Sametinget ber høringsinstansene ta stilling til de samme tre alternativene om vurdering som er sendt for norsk for elever med samisk som førstespråk. Endringsforslagene gjelder altså bare standpunktkarakterene. Alternativ 1 videreføring av gjeldende ordning 10. årstrinn Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og en skriftlig i samisk som andrespråk - variant 1 og i samisk som andrespråk variant 2 Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og en skriftlig i samisk som andrespråk - variant 1 og i samisk som andrespråk- variant 2 Elevene skal ha to standpunktkarakterer én muntlig og en skriftlig i samisk som andrespråk variant 1 og i samisk som andrespråk variant 2 8

9 Alternativ 2 én karakter for yrkesfag 10. årstrinn Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og en skriftlig i samisk som andrespråk - variant 1 og i samisk som andrespråk - variant2 som andrespråk-variant1 og i samisk som andrespråk - variant 2 Elevene skal ha to standpunktkarakterer én muntlig og en skriftlig i samisk som andrespråkvariant1 og i samisk som andrespråk- variant 2 Alternativ 3 én standpunktkarakter 10. årstrinn som andrespråk - variant1 og i samisk som andrespråk - variant 2 som andrespråk - variant1 og i samisk som andrespråk - variant 2 som andrespråk - variant1 og i samisk som andrespråk variant Standpunktkarakterer i samisk som andrespråk variant 3. Det foreslås følgende bestemmelser Alternativ 1 som andrespråk variant 3 Elevene skal ha to standpunktkarakterer, i samisk som andrespråk - variant3, én i muntlig og én i skriftlig. 9

10 Alternativ 2 som andrespråk variant 3 som andrespråk variant Eksamen for elever i samisk som andrespråk variant 3 Det foreslås følgende bestemmelser Alternativ 1 Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Alternativ 2 Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig og muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 6.4 Eksamen for privatister i samisk som andrespråk variant 3 Det foreslås følgende bestemmelser 10

11 Alternativ 1 Privatister skal gå opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Privatister skal gå opp til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Alternativ 2 Privatister skal gå opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Privatister skal gå opp til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig og muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Dearvvuođaiguin/Med hilsen Inga Laila Hætta seniorráđđeaddi/seniorrådgiver. 11

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk v Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 12/4172-16 Beaivi/Dato: 01.02.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk Innledning Sametinget sender med dette forslag

Detaljer

Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan

Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan Navn på høringsinstansen: Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Navn på kontaktperson: Joachim Majambere 1 Formål

Detaljer

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for læreplan 2 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i samisk som andrespråk

Læreplan i samisk som andrespråk Læreplan i samisk som andrespråk Fastsatt som forskrift av Sametinget 25.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/sas1-04 Formål Samene er ett folk som bor i Norge, Sverige, Finland og Russland,

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 201005356 Dato 06.12.10 Oppdragsbrev nr: Oppdrag: Frist for tilbakemelding: 42-10 Tillegg nr.

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.08.13 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor3-03 Formål Norsk for elever med samisk

Detaljer

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10 Våre saksbehandlere: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 10.04.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/2762 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Utdanningsdirektoratets anbefalinger

Detaljer

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Revidert læreplan i norsk Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Struktur Kort om oppdrag og oppdragsbrev Kort om hva som er endret i planen Kort om hovedområder

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

RØNVIK SKOLE. 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole

RØNVIK SKOLE. 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole RØNVIK SKOLE 2. fremmedspråk og faglig fordypning på Rønvik skole skoleåret 2014/2015 Orientering om 2.fremmedspråk og faglig fordypning Når du skal begynne på 8.trinn skal du velge et fremmedspråk eller

Detaljer

Læreplan i finsk som 2. språk

Læreplan i finsk som 2. språk Læreplan i finsk som 2. språk Læreplanen for finsk som andrespråk skal ivareta rettighetene til finskopplæring for elever med kvensk-finsk bakgrunn, jf. Opplæringslovens 2-7. Disse rettighetene gjelder

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Musikk (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Musikk (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Musikk (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12

LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12 LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk. Engelsk

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse, identitetsutvikling

Detaljer

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk Læreplan i fremmedspråk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/fsp1-01 Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer,

Detaljer

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Beskrivelsene er lettleste og ryddige. Skillet mellom skriftlig og muntlig kommunikasjon er viktig og riktig. Rekkefølgen i beskrivelsene bør gjennomføres

Detaljer

Kost og helse (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Kost og helse (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Kost og helse (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 07. 12. 2010. Gjelder fra: 1. august 2011 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN Kompetansemål Språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye

Detaljer

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 Eksamen 2014 Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 En time om sluttvurdering 1. Læreplankompetanse 2. Eksamen lokalt gitt muntlig 3. Eksamen lokalt gitt skriftlig 2 Forskriften om vurdering

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Sentralt gitt eksamen i engelsk, 10. trinn og voksne.

Sentralt gitt eksamen i engelsk, 10. trinn og voksne. Sentralt gitt eksamen i engelsk, 10. trinn og voksne. - Det er ingen endringer til eksamen i engelsk for 2014, slik som det er i norsk, kun et par justeringer. - Det vil ikke bli publisert nye eksempeloppgaver

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I FREMMEDSPRÅK ELEVER 2015 Studieforberedende utdanningsprogram: ST, STFO, ID, MD Fagkoder: FSPXXXX, PSPXXXX Fag: Fransk, spansk, tysk, kinesisk, japansk, russisk Fellesfag og

Detaljer

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006 Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2006 Formål Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannendefag. Faget legger vekt på religiøse

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til høring

Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til høring ^NPVHERRED SAMKOMMUNE ^^ 7 FE^, 2ØQi DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT immenemenr- Iflg adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200800684-Ø 04.02.2008 Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 Invitasjon til

Detaljer

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag Halsen ungdomsskole Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag 1 Fremmedspråk på Halsen: Tysk, Deutsch Spansk, Espanol Fransk, Francaise Fordypning: Engelsk,

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge er likeverdig

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud Departementet har foreslått at innføringstilbud skal bli lovlig «regelverket ikke bør være til

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE Program onsdag 23.01.: 10.00 11.00: Læreplanrevisjonen. Gjennomgang ved Ingrid 11.15 12.00: Henning Fjørtoft: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Utdanningsforbundet Østfold har sendt følgende gjennomgående læreplaner ut på høring: Engelsk Matematikk fellesfag og matematikk 2T og 2P Naturfag

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Notat Fra: Til: Sekretariatet Utvalget Dato: 02.02.15 Saksnr.: Kopi: Sekretariatet Saksbehandler: Torun Riise/Knut. G. Arsen/Susanne Skjørberg FELLESFAGENE PROBLEMNOTAT

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 2015/2016

ÅRSPLAN I ENGELSK 2015/2016 KOMPETANSEMÅL PERIODE ARB.METODER DIGITALT VERKTØY Down under Identifisere noen språklige likheter og Bruke grunnleggende regler og mønstre Uttrykke egen mening om ulike emner Beherske et ordforråd som

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Hedmark

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Hedmark Høringssvar fra Utdanningsforbundet Hedmark om endringer i læreplanen i norsk i grunnskolen og videregående opplæring Utdanningsforbundet Hedmark meiner formålet med opplæringa i faget er blitt tydeligere

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Annette R. Kjøllesdal Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 8.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli

Detaljer

Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet

Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet Kompetansebegrepets relevans for realkompetansevurdering Realkompetansevurdering skal ta utgangspunkt i kompetansemålene Læreplanene for fag angir læringsutbyttet (kompetanser),

Detaljer

Høringsbrev om forslag til forsøkslæreplan i fremmedspråk på barnetrinnet

Høringsbrev om forslag til forsøkslæreplan i fremmedspråk på barnetrinnet Vår saksbehandler: John Christian Christiansen Direkte tlf: 23301346 john.christian.christiansen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27. april 2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/1462 Deres referanse:

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Fransk TRINN: 8. TRINN Kompetansemål Språklæring utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet

Detaljer

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. april 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005

Detaljer

Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013

Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013 NOR0214 NOR0215 NOR1415 EKSAMEN 2013: HEILT HELT? EKSEMPELOPPGAVER: EN HELT HAR MANGE ANSIKTER 2014??? Kursrekke Bergen kommune Skriftlig eksamen i norsk 2014 Marit Røine 30. oktober 2013 Eksamen i norsk

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn og unge i kultur

Detaljer

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og hvordan denne skal vurderes. Veiledningen skal være kjent for elever, voksne

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson The most dangerous experiment we can conduct with our children is to keep schooling the same at a time when every other aspect of our society is dramatically changing. Chris Dede No society educates its

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk som førstespråk Felles allment fag Oslo, mai 2000 Kirke, utdannings-, og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag Halsen ungdomsskole Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag 1 Fremmedspråk på Halsen: Tysk, Deutsch Spansk, Espanol Fransk, Francaise Fordypning: Engelsk,

Detaljer

BYGGER BROER HØRING ST.MELD

BYGGER BROER HØRING ST.MELD Saksfremlegg Saksnr.: 08/3785-1 Arkiv: B02 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SPRÅK BYGGER BROER HØRING ST.MELD 23 (2007-2008) Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer