Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge 1. Innledning Utdanningsdirektoratet sender på høring forslag til læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge. Læreplanen er en tilpasset versjon av videregående nivå i den ordinære læreplanen i norsk, beregnet på elever som skal lære mye på kort tid. Planen skal bare brukes av elever og privatister som har kort botid i Norge, og som har enkeltvedtak om særskilt norskopplæring. Vedlegg 7 viser forslaget til læreplan i norsk for elever med kort botid i Norge. Frist for innlevering av høringsuttalelse står i det felles høringsbrevet. 2. Bakgrunn for forslaget Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å vurdere aktuelle tiltak for å sikre best mulig norskopplæring i videregående opplæring for elevgruppen med kort botid i Norge, slik at de kan fullføre opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Bakgrunnen for oppdraget er at Østberg-utvalget i NOU 2010: Mangfold og mestring påpeker at elever som kommer til Norge sent i skoleløpet har en krevende opplæringssituasjon. De må på kort tid lære seg norsk og tilegne seg et betydelig omfang fagkunnskap før de kan avlegge eksamen etter den ordinære læreplanen i norsk. Utvalget mener derfor at det må opprettes en særskilt ordning for sent ankomne elever som gir dem mulighet til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse uten å gå opp til ordinær eksamen i norsk. Direktoratet har som svar på oppdraget fra departementet utredet og vurdert ulike modeller som kan gi denne elevgruppen yrkes- eller studiekompetanse uten at de skal avlegge eksamen etter den ordinære læreplanen i norsk. På bakgrunn av utredningen tilrådde direktoratet at det ble utarbeidet en tilpasset variant av læreplanen i norsk for Vg1-Vg3, med en en sluttvurdering som oppfyller kravene til studie- eller yrkeskompetanse. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 11 Direktoratet la i sitt svar til grunn at planen skulle utarbeides parallelt med justeringen av den ordinære læreplanen i norsk, og at den i likhet med den justerte norskplanen skal tas i bruk fra skoleåret Gjeldende ordning Bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og Læreplanverket for Kunnskapsløftet setter rammer for norskopplæringen. I dette kapitlet redegjør vi for gjeldende rettslige og læreplanrelaterte rammer for opplæringen av elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Gjeldende rett Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til videregående opplæring, jf. opplæringsloven 3-1. Inntak til videregående opplæring er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 6, se særlig 6-9 og Vilkårene for inntak er ikke knyttet til den kompetansen eleven har i ulike fag, men til at eleven har fått et vitnemål fra norsk grunnskole eller tilsvarende. Vitnemål skrives ut når eleven har fullført det 10. året - uavhengig av kompetansen eleven har i fagene. En elev kan tas inn til videregående opplæring med karakteren 1 eller ikke vurderingsgrunnlag i standpunktkarakter og eksamenskarakter i norsk. Elever i videregående opplæring må ha sluttvurdering i samsvar med kravene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet og i forskrift til opplæringsloven 3-42 for å få vitnemål. Det innebærer at alle fag og eksamener som skal stå på vitnemålet, må være bestått. Det er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet at norsk skal være ett av fagene i videregående opplæring. Opplæringen i norsk skal følge den ordinære læreplanen i norsk, med mindre det er særskilt hjemmel for avvik. Læreplanen i norsk er en førstespråksplan med høye krav til språk- og kulturforståelse, særlig i videregående opplæring. Kompetansemålene for videregående opplæring bygger direkte på kompetansemålene for grunnskolen, og forutsetter at dette stoffet er kjent. Opplæringsloven 3-1 femte ledd gir minoritetsspråklige elever rett til inntil to år ekstra videregående opplæring dersom eleven har behov for det Særskilt språkopplæring og læreplanen i grunnleggende norsk Elever i videregående opplæring med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring til han eller hun har tilstrekkelig kompetanse til å følge den ordinære læreplanen i norsk, jf. opplæringsloven Elevens ferdigheter i norsk skal kartlegges før det blir gjort et enkeltvedtak. På bakgrunn av kartleggingen kan det vedtas at eleven skal følge læreplanen i grunnleggende norsk i en periode. Bestemmelsen gir også hjemmel for morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Læreplanen i grunnleggende norsk er delt inn i tre nivåer. Når eleven har nådd målene i nivå tre, skal han eller hun overføres til den ordinære læreplanen i norsk. I og med at læreplanen i grunnleggende norsk er en overgangsplan, har den ikke vurdering med karakter. For å få sluttvurdering må eleven overføres til den ordinære læreplanen i norsk.

3 Side 3 av 11 Dette må gjøres i god tid før standpunktkarakterene skal fastsettes slik at læreren får grunnlag for vurdering ut fra kompetansemålene i den ordinære læreplanen i norsk. Rambøll Management gjennomførte i en følgeevaluering av implementeringen av nye læreplaner for språklige minoriteter. 1 Evalueringen viste at læreplanen i grunnleggende norsk blir tatt i bruk i økende grad, men at læreplanen i større grad er tatt i bruk i grunnskolen enn i videregående opplæring. Av evalueringen fremgår det at skolene som ikke har tatt i bruk læreplanen i grunnleggende norsk, oppgir at særskilt norskopplæring gis etter tilpasninger i den ordinære læreplanen i norsk. I den grad læreplanen i grunnleggende norsk brukes i videregående opplæring, er det som en «støtteplan» til den ordinære læreplanen i norsk Overgangsordningen for elever med kort botid/særskilt språkopplæring Læreplanen Norsk som andrespråk i Reform 94 ble ikke videreført i Kunnskapsløftet. Det betyr at det i dag ikke finnes noen læreplan med sluttvurdering for elever med norsk som andrespråk. Elever og privatister med kort botid i Norge eller rett til særskilt språkopplæring har imidlertid som en overgangsordning rett til å gå opp til en egen eksamen etter Norsk som andrespråk fra Reform 94. Kort botid er her definert som seks år, det vil si at elever og privatister som har bodd i Norge i mindre enn seks år, kan ta eksamen etter denne overgangsordningen. Ordningen er midlertidig og gjelder for elever/privatister som skal opp til sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, påbygging til generell studiekompetanse eller til lokalt gitt skriftlig eksamen på Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er en dispensasjonsordning som bare gjelder skriftlig eksamen. Disse elevene skal ha standpunktkarakterer, og eventuelt muntlig eksamen, etter den ordinære læreplanen i norsk. Overgangsordningen er forlenget inntil en permanent ordning for denne elevgruppen er etablert. 2 Våren 2010 evaluerte direktoratet eksamen i norsk hovedmål på Vg3, medregnet eksamen i denne overgangsordningen. Flertallet av sensorene som deltok i evalueringen beskriver kompetansen til elever som gikk opp etter overgangsordningen, som lav eller svært lav. Samtlige informanter i evalueringen uttrykker at minoritetsspråklige elever har behov for en tilrettelagt eksamen, noe som ble bekreftet av Skrivesenterets faglige del av evalueringen. 4. Direktoratets vurderinger og forslag til læreplan Utdanningsdirektoratets forslag til en tilpasset læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge, bygger på forslaget til justert ordinær læreplan i norsk. Justeringen av den ordinære læreplanen i norsk har som mål å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene i norskfaget, å styrke skrivekompetansen i hovedmålet, å 1 2

4 Side 4 av 11 sikre godt samsvar mellom vurderingsordningene og kompetansemålene, og å skape en mer realistisk og håndterbar plan ut fra de rammene faget har. Forslaget til læreplan for elever med kort botid i Norge er utviklet ut fra de samme grunnleggende prinsippene som forslaget til justert ordinær læreplan i norsk, og er i tillegg tilpasset elever med en annen språklig og kulturell bakgrunn. Høringsutkastet er utformet etter faglige råd fra en læreplangruppe med omfattende erfaring fra norskopplæring av minoritetsspråklige i videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet foreslår følgende: Det innføres en tilpasset læreplan med sluttvurdering for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge og enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, slik at disse får en mulighet til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse uten sluttvurdering etter den ordinære læreplanen i norsk. Læreplanen er en tilpasset versjon av videregående nivå i den ordinære læreplanen i norsk, beregnet på elever som skal lære mye på kort tid. Planen løper parallelt med den ordinære planen gjennom Vg1, Vg2 og Vg3 og speiler denne planen, uten å kreve at elevene er innforstått med norsk språk og kultur gjennom mange års opplæring. Læreplanen gjøres gjeldende for minoritetsspråklige elever og privatister med botid inntil seks år og med rett til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven I dag er det et krav at elevene ved avslutningen av faget norsk i videregående opplæring mestrer norsk på førstespråksnivå, det vil si at den enkelte har en kompetanse som tilsvarer karakteren 2 eller bedre etter den ordinære læreplanen i norsk. Utdanningsdirektoratet mener at førstespråkskompetanse i norsk skal være målet for elever som begynner opplæringen i løpet av barneskolen, uansett hva elevens språklige bakgrunn måtte være. Når det gjelder elever i videregående opplæring med kort botid i Norge, foreslår direktoratet at denne elevgruppen bør få mulighet til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse på bakgrunn av sluttvurdering etter en tilpasset læreplan. Minoritetsspråklige elever som kommer til Norge og starter opplæringen i ungdomsskolealder eller senere, trenger som regel lengre tid enn yngre elever på å lære norsk godt. Samtidig får de kortere opplæringstid enn yngre elever. Mange av dem har ikke en reell mulighet til å bestå eksamen etter den ordinære læreplanen i norsk, og de får derfor ikke vitnemål eller studiekompetanse. Inntak til høyere utdanning i Norge for studenter som har generell studiekompetanse, er basert på mestringsnivå B2 i det europeiske rammeverket for språk (Common European Framework CEF). Det er ingenting som tyder på at studenter med et språklig ferdighetsnivå på andrespråksnivå B2 ikke klarer seg i høyere utdanning når de ellers har studiekompetanse. Forslaget til tilpasset læreplan for sent ankomne elever bygger opp mot en sluttkompetanse på B2- nivå. En tilpasset læreplan for elever i videregående med kort botid i Norge skal speile den ordinære læreplanen i den forstand at den inneholder de samme hovedområdene og

5 Side 5 av 11 emnene, men tilpasset elever med en annen språk- og kulturbakgrunn. Selv om elever som følger en særskilt læreplan i norsk, vil ha utbytte av å gå i egne grupper i norsktimene, vil det på mange skoler være vanskelig å organisere slike grupper på grunn av lavt antall minoritetsspråklige elever. I sammenholdte klasser vil det være mulig for elevene å få opplæring i de samme emnene samtidig, selv om de følger ulike læreplaner. Elevene vil fortsatt ha nytte av å bruke læreplanen i grunnleggende norsk som en «støtteplan», enten ved å bruke den som innføringsplan eller parallelt med læreplanen for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge. Begrepet kort botid har hittil vært brukt for å avgrense og definere den elevgruppen som ikke kan forventes å klare kravene i den ordinære læreplanen i norsk i løpet av grunnopplæringen. I forbindelse med overgangsordningen er begrepet definert som seks år. Forskning beregner 5-7 år som den tiden det tar å lære et språk godt nok til at det blir et redskap for læring. Elever kan nå førstespråkskompetanse tidligere eller senere enn det antall år som blir fastsatt. Direktoratet foreslår at hovedvilkåret for om en elev skal kunne få sluttvurdering etter en annen læreplan enn den ordinære læreplanen i norsk, bør være elevens språklige kompetanse. Dette ivaretas gjennom rett til særskilt språkopplæring, basert på kartlegging av språkferdigheter, jf. opplæringsloven I tillegg bør også vilkåret om kort botid videreføres, slik som i overgangsordningen i dag. Dette vil være særlig viktig for privatister som ikke har rett til særskilt språkopplæring. Vi ber om høringsinstansenes syn på forslag til læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge: Det er hensiktsmessig å innføre en egen læreplan i norsk i videregående opplæring som er tilpasset elever med kort botid i Norge. Læreplanen gjøres gjeldende for minoritetsspråklige elever med rett til særskilt språkopplæring og inntil seks års botid i Norge Formålet med faget Utdanningsdirektoratet foreslår at formålsteksten for tilpasset læreplan i norsk for elever i vgo med kort botid utformes i samsvar med formålet i høringsforslaget til den ordinære læreplanen i norsk, og at den i tillegg presiserer at den tilpassete læreplanen er likeverdig med Læreplan i norsk når det gjelder innhold, men at den har et tydeligere språklæringsperspektiv fremhever at det er viktig å se norsk språk og kultur i lys av egen erfaringsbakgrunn og kunnskap om eget morsmål Målgruppen for læreplanen er elever med så kort botid i Norge at det ikke er realistisk å forvente førstespråkskompetanse i norsk. Læreplanen er en andrespråksplan med et tydeligere språklæringsperspektiv enn den ordinære læreplanen i norsk. Innholdsmessig ender læreplanen imidlertid opp på samme nivå som læreplanen i norsk, selv om den har en annen tilnærming til faget. Læreplanen for elever med kort botid i Norge har et betrakterperspektiv på norsk språk og kultur og krever ikke at elevene er innforstått med

6 Side 6 av 11 den norske kulturarven på samme måte som den ordinære læreplanen i norsk. Et komparativt perspektiv på språk og kultur er viktig for å fremme kulturforståelse og læring, og elevenes kunnskap om eget språk og egen kultur er vesentlige bidrag i arbeidet med å lære norsk. Vi ber om høringsinstansenes syn på forslag til formål med faget: Læreplanen er likeverdig med den ordinære læreplanen i norsk ut fra et andrespråksperspektiv Hovedområder i faget Utdanningsdirektoratet foreslår at inndelingen i hovedområder følger inndelingen i den ordinære læreplanen i norsk. Dette innebærer at begge læreplaner har følgende inndeling i hovedområder: Årstrinn Hovedområder Muntlig Skriftlig Språk, Vg1-Vg3 kommunikasjon kommunikasjon kultur og litteratur Hovedområdene Muntlig kommunikasjon og Skriftlig kommunikasjon dekker både reseptive og produktive element i hovedområdene, og de samsvarer godt med tilsvarende hovedområder i andre læreplaner for språk. Hovedområdet Språk, kultur og litteratur sidestiller språk, kultur og litteratur i hovedområdet, noe som er viktig for å ivareta dannelsesdelen i norskfaget, både i den ordinære læreplanen i norsk og i en tilpasset læreplan for elever med kort botid. Læreplanen for sent ankomne skal i størst mulig grad speile den ordinære læreplanen i norsk når det gjelder emner og hovedområder, slik at opplæringen av elever med andrespråkskompetanse og elever med førstespråkskompetanse kan foregå i samme gruppe der det er hensiktsmessig. Vi ber om høringsinstansenes syn på forslag til hovedområder i faget: Inndelingen i hovedområder er hensiktsmessig for denne læreplanen Grunnleggende ferdigheter i faget Utdanningsdirektoratet foreslår at læreplanen for elever med kort botid vektlegger de grunnleggende ferdighetene på bakgrunn av Rammeverk for grunnleggende ferdigheter 3 på samme måte som høringsforslaget til den ordinære læreplanen i norsk. Her er det lagt særlig vekt på en tydelig progresjon i de språklige ferdighetene Å kunne lese, Å kunne skrive og Muntlige ferdigheter. Arbeid med grunnleggende språkferdigheter i norskfaget er særlig viktig for elever med kort botid i Norge. I læreplanen for denne målgruppen samsvarer beskrivelsene av de enkelte grunnleggende ferdighetene med tilsvarende beskrivelser i den ordinære læreplanen i norsk, men Utdanningsdirektoratet foreslår i tillegg å legge vekt på følgende for elever med kort botid: systematisk arbeid med muntlige ferdigheter lesing av egnede tekster 3 Se det felles høringsbrevet om endringer i læreplanene.

7 Side 7 av 11 forventet skrivekompetanse på andrespråksnivå For elever med kort botid i Norge vil et systematisk arbeid med muntlige ferdigheter være særlig viktig. Å kunne lytte til og forstå ulike typer muntlige tekster i opplæringssituasjonen er avgjørende for læring i norsk og andre fag, og å kunne kommunisere muntlig er viktig for å utvikle kunnskaper og ferdigheter og sosial og kulturell kompetanse. Muntlige ferdigheter er også et viktig grunnlag for utviklingen av gode lese- og skriveferdigheter. Tekstutvalget elevene leser, må være egnet for målgruppen, det vil si at tekstene må være tilpasset elevens språklige nivå og kulturelle forståelse. Norsk er ikke førstespråket til elever som følger denne læreplanen. Det er derfor rimelig å forvente en viss forskjell i skrivekompetanse mellom elever som følger læreplanen i norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, og elever som følger den ordinære læreplanen i norsk. Vi ber om høringsinstansenes syn på grunnleggende ferdigheter i faget: Kravene til språkkompetanse er rimelige ut fra et andrespråksperspektiv Kompetansemål i faget Utdanningsdirektoratet foreslår at kompetansemålene i denne læreplanen tar utgangspunkt i kompetansemålene i den ordinære læreplanen i norsk, men at de tilpasses elevgruppen med kort botid. Noen mål vil derfor være felles for de to læreplanene, noen er nyskrevet eller skrevet om for denne læreplanen, mens andre mål er strøket. Selv om læreplanen for elever med kort botid skal speile den ordinære planen i norsk, er noen mål hentet fra lavere årstrinn i den ordinære norskplanen for å sikre en progresjon tilpasset målgruppen. Dette gjelder særlig mål for språklæring og grunnleggende ferdigheter. Styrking av grunnleggende ferdigheter Et hovedmål med justering av den ordinære læreplanen i norsk er å styrke grunnleggende ferdigheter og legge til rette for en systematisk progresjon i utviklingen av ferdighetene. Utdanningsdirektoratet foreslår en ytterligere styrking av lesing, skriving og muntlige ferdigheter i læreplanen for elever med kort botid. Dette innebærer flere språklæringsmål enn i den ordinære læreplanen i norsk Eksempel på mål hentet fra lavere trinn: Vg1 variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving bratt progresjon i lesing, skriving og muntlige ferdigheter Eksempel på progresjon lytting: Vg1 forstå vanlige idiomer og ha et tilstrekkelig stort ordforråd til å kunne forstå undervisningen og diskusjonene i klasserommet Vg3 lytte til og forstå muntlig norsk godt nok til å kunne delta aktivt i ulike former for muntlig kommunikasjon og følge resonnementer i lengre muntlige presentasjoner

8 Side 8 av 11 spesifiserte mål for andrespråkskompetanse Eksempel på mål for formell skrivekompetanse på Vg3 sammenlignet med tilsvarende mål i ordinær læreplan i norsk: Læreplan for elever med kort botid uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og god språkføring og mestre sentrale regler i formverk og ortografi Ordinær læreplan i norsk uttrykke seg med et presist og variert ordforråd og mestre de språklige formkravene på hovedmålet Minoritetsspråklige elever som kommer til Norge i ungdomsskolealder eller senere, trenger intensiv og målrettet språktrening for å bli i stand til å fullføre opplæringen med studie- eller yrkeskompetanse. En læreplan tilpasset denne elevgruppen bør derfor ha en tydelig språklæringsprofil med kompetansemål som sikrer en god progresjon i elevenes språkferdigheter. Selv om denne læreplanen har en krevende progresjon og forventer en betydelig utvikling av elevenes ferdigheter i løpet av kort tid, er det ikke realistisk å forvente førstespråkskompetanse ved endt løp. Elevene skal skrive tekster i ulike sjangere på norsk, men kravene til ordforråd, språkføring og formell mestring er ikke like høye som for elever som har norsk som førstespråk. Bredde og kompleksitet i kompetansemålene I høringsforslaget til den ordinære læreplanen i norsk er særlig krevende kompetansemål justert for å gi læreplanen et mer realistisk nivå når det gjelder bredde og kompleksitet. Dette gjelder særlig mål som grenser opp mot andre fagdisipliner, eller som krever omfattende kunnskaper ut over det norske perspektivet i planen. I læreplanen for elever med kort botid foreslår Utdanningsdirektoratet i tillegg å modifisere eller fjerne enkelte kompetansemål som er særlig krevende for elever med en annen språk- og kulturbakgrunn enn den norske Eksempel på fjernet mål på Vg3 skrive essay og retoriske analyser på hovedmålet Eksempel på modifisert mål på Vg2 gjøre rede for hovedlinjer i norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830-årene til vår tid knytte enkelte kompetansemål opp mot elevenes språk- og erfaringsbakgrunn Eksempel på Vg2 gjøre rede for likheter og forskjeller mellom moderne norsk språk og eget morsmål tydeliggjøre kompetansemål som krever at elevene er innforstått med norsk kultur Eksempel på Vg2 Ordinær læreplan i norsk: forklare hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene Læreplan for elever med kort botid:

9 Side 9 av 11 forklare hvorfor Norges historie, landets politiske situasjon og romantikken bidro til at ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene Elever med kort botid i Norge må innenfor rammene av opplæringen settes i stand til både å beherske norsk språk og å ta del i norsk kultur og samfunnsliv. Et sterkt fokus på språklæring er nødvendig for denne gruppen, men det er også nødvendig å gi dem et perspektiv på kulturdelen av norskfaget. Mange sider ved norsk kultur som er velkjent og selvfølgelig for en som har vokst opp i Norge, vil være fremmed og uforståelig for mange med kort opphold i landet. Disse elevene har behov for en opplæring som i tillegg til språklæringen også gir en innføring i og hjelp til å forstå de kulturelle aspektene. Et sammenlignende perspektiv som aktiviserer den språk- og kulturkompetansen elevene kommer til Norge med, kan gi elevene større forståelse for norsk språk og kultur. Omfang i læreplanen Forslaget til læreplan i norsk for elever med kort botid i Norge har noen flere kompetansemål enn den ordinære læreplanen i norsk på videregående nivå. Noen mål er strøket i læreplanen for elever med kort botid, men flere mål er lagt til for å sikre en god progresjon i utviklingen av elevenes ferdigheter og kunnskaper i norskfaget. Selv om læreplanen har en krevende progresjon, legger forslaget opp til at arbeidsmengden i faget er realistisk ut fra elevenes forutsetninger og rammene for faget. Samtidig er det tatt høyde for at læreplanen skal bygge opp mot en språklig og kulturell sluttkompetanse som gjør at elevene klarer seg i høyere utdanning og yrkesliv. Vi ber om høringsinstansenes syn på kompetansemål i faget: Progresjonen i grunnleggende ferdigheter er godt tilpasset elevgruppen. Det er god balanse mellom ferdigheter og kultur/dannelse. Læreplanen har et hensiktsmessig omfang. Læreplanen gir elevene et godt grunnlag for videre utdanning og yrkesliv Vurdering i faget Utdanningsdirektoratet foreslår at den tilpassete læreplanen får sluttvurderingsordninger som tilsvarer den ordinære læreplanen i norsk, med unntak av skriftlig sidemål. Grunnlaget for karakterene skal være de samlete kompetansemålene i læreplanen, jf. forskrift til opplæringsloven 3-3. Standpunktkarakterene skal baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen eleven har i faget, jf Eksamen skal være i samsvar med læreplanverket, og eksamenskarakteren skal gi uttrykk for elevens eller privatistens kompetanse slik den kommer fram på eksamen, jf I høringsnotatet til den ordinære læreplanen i norsk er det lagt fram tre alternative modeller for sluttvurderingsordningen. Problemstillingene som er knyttet til egen karakter eller egen eksamen i skriftlig sidemål, er ikke aktuelle for den tilpassete læreplanen. Hvis alternativ 1 eller 2 velges for den ordinære læreplanen i norsk, blir vurderingsordningen for den tilpassete læreplanen slik:

10 Side 10 av 11 Alternativ 1-2 tilpasset læreplan Standpunktkarakterer: Elevene skal ha to standpunktkarakterer i norsk, en muntlig og en skriftlig. Eksamen Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram: Elevene kan trekkes ut til lokalt gitt skriftlig eksamen i norsk. De kan i tillegg trekkes ut til muntlig eksamen. Eksamen Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse: Elevene skal opp til skriftlig eksamen i norsk. De kan i tillegg trekkes ut til muntlig eksamen. Alternativ 1-2 har samme omfang som den nåværende overgangsordningen for elever med kort botid. Utdanningsdirektoratet vurderer dette som den mest tjenlige vurderingsordningen for den tilpassete læreplanen. Hvis resultatet av høringen blir at man velger vurderingsalternativ 3 for den ordinære læreplanen, 4 det vil si én standpunktkarakter og sluttvurdering med eksamen både etter Vg2 og Vg3, må det likevel vurderes om tilpasset læreplan bør følge denne hovedmodellen. De to eksamenene i norsk vil da prøve kompetansemålene for henholdsvis Vg1-2 og Vg3. Alternativ 3 tilpasset læreplan Standpunktkarakterer: Elevene skal ha én standpunktkarakter. Eksamen Vg2 yrkesfag: Elevene kan trekkes ut til lokalt gitt skriftlig eksamen. De kan i tillegg trekkes ut til muntlig eksamen. Eksamen Vg2-Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse: Elevene skal opp til skriftlig eksamen i norsk etter Vg2 og Vg3. De kan i tillegg trekkes ut til muntlig eksamen i norsk etter Vg3. Vi ber om høringsinstansenes syn på vurderingsordningen i faget: Elevene bør ha to standpunktkarakterer. Elevene bør ha en obligatorisk skriftlig eksamen etter Vg3 i samsvar med tilpasset læreplan. Alternativ 3 for den ordinære læreplanen i norsk kan også vurderes for tilpasset læreplan. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser Påmeldingstallene til eksamen i overgangsordningen tilsier at læreplanen vil brukes av ca elever på studieforberedende utdanningsprogram, men det vil variere fordi det er direkte knyttet til innvandringspolitiske forhold. Hensikten med å innføre en tilpasset læreplan for elever med kort botid er å gjøre det mulig for dem å oppnå studiekompetanse eller yrkeskompetanse uten å beherske norsk på førstespråksnivå, hvis de ellers består de andre fagene. Det kan bidra til å redusere frafallet i videregående opplæring for denne elevgruppen. 4 Se omtale i høringsnotatet til den ordinære læreplanen i norsk.

11 Side 11 av 11 Vi viser til det felles høringsbrevet som gjør greie for økonomiske og administrative konsekvenser for alle læreplanene. De konsekvensene som særlig gjelder eksamensordningene i norsk, er beskrevet i høringsnotatet til den ordinære planen. Alternativ 1-2 vil være en forlenging av overgangsordningen som allerede er godt etablert, mens alternativ 3 innebærer en ekstra eksamensdag og vil medføre økte utgifter til sensur, uavhengig av hvilken læreplan eleven følger. Vedlegg 7A Læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for læreplan 2 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Uttalelse - Kompetanse Norge Status: Innsendt av: Innsenders

Detaljer

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk v Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 12/4172-16 Beaivi/Dato: 01.02.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk Innledning Sametinget sender med dette forslag

Detaljer

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Vår dato: 08.04 2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6124 Deres referanse: Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Fastsatt som

Detaljer

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10 Våre saksbehandlere: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 10.04.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/2762 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Utdanningsdirektoratets anbefalinger

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud Departementet har foreslått at innføringstilbud skal bli lovlig «regelverket ikke bør være til

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 01.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Notáhta Notat Min čuj./vår ref: 12/4173-19 Beaivi/Dato: 29.01.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Innledning Sametinget sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag Byrådssak 40/13 Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag ASKI ESARK-03-201300286-5 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 05.12.2012 fra

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Disposisjon bakgrunn for revisjonen formålsteksten hovedområder grunnleggende ferdigheter kompetansemål -lytting -hovedmål/sidemål-bokmål/nynorsk -skriving

Detaljer

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE Program onsdag 23.01.: 10.00 11.00: Læreplanrevisjonen. Gjennomgang ved Ingrid 11.15 12.00: Henning Fjørtoft: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 1. Innledning Utdanningsdirektoratet skal, i henhold til oppdragsbrev

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Læreplanen ble midlertidig fastsatt av Kunnskapsdepartementet 05.07.2013 for skoleåret 2013-2014. 23.06.2015

Detaljer

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Læreplan i grunnleggende norsk Opplæringen etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal fremme

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Høgskolen I Oslo, Postboks 4, St.Olavs plass, 013 Oslo Til Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) 1. Innledning

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 4. Opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov Opplæring etter 4A-1 første ledd første punktum er som hovedregel

Detaljer

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO Begynnende samordning mellom VO og ordinære skoleløp http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-tilgrunnskoleopplaring-etter-opplaringsloven-kapittel-4a/?read=1

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 29.10.2015 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til høringsinstansene Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 201005356 Dato 06.12.10 Oppdragsbrev nr: Oppdrag: Frist for tilbakemelding: 42-10 Tillegg nr.

Detaljer

Norskfaget i videregående opplæring morsmålsfag og fremmedspråk Dag Fjæstad

Norskfaget i videregående opplæring morsmålsfag og fremmedspråk Dag Fjæstad Norskfaget i videregående opplæring morsmålsfag og fremmedspråk Dag Fjæstad Med skolereformen Kunnskapsløftet som kom i 2006, forsvant faget norsk som andrespråk (NOA) i norsk grunnopplæring. Da hadde

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Høring om Østberg-utvalgets innstilling

Høring om Østberg-utvalgets innstilling Høringsuttalelse NOU 2010:7 Høring om Østberg-utvalgets innstilling NOU 2010:7 Mangfold og mestring Randaberg kommune Følgende kapitler blir kommentert: Kap 1 Generelle kommentarer Kap 4 Minoritetsspråklige

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge er likeverdig

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode

Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode Vurdering og verdsetting av den voksnes kompetanse Sentrale spørsmål: Hva innebærer det at den voksnes kompetanse er likeverdig? Hvordan sikre at

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Målformer i grunnskolen

Målformer i grunnskolen Målformer i grunnskolen Vi gir her en samlet oversikt over reglene som gjelder for målformer i grunnskolen. Målgruppen er primært rektor, skoleeier og fylkesmenn, men informasjonen kan også være nyttig

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk på ungdomstrinnet

Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk på ungdomstrinnet Side 1 av 6 VÅRE SAKSBEHANDLERE Ellen Marie Bech, Avdeling for læreplanutvikling FRIST FOR UTTALELSE 15.0.2015 PUBLISERT DATO 1.01.2015 VÅR REFERANSE 2015/237 Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

INFORMASJON TIL LÆRERE I GRUNNSKOLEN OM SLUTTVURDERING, FASTSETTING AV STANDPUNKTKARAKTERER OG BEHANDLING AV KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTERER I FAG

INFORMASJON TIL LÆRERE I GRUNNSKOLEN OM SLUTTVURDERING, FASTSETTING AV STANDPUNKTKARAKTERER OG BEHANDLING AV KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTERER I FAG INFORMASJON TIL LÆRERE I GRUNNSKOLEN OM SLUTTVURDERING, FASTSETTING AV STANDPUNKTKARAKTERER OG BEHANDLING AV KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTERER I FAG Skoleåret 2015/2016 Innhold Regler for sluttvurdering Fastsettelse

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet

Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene 16.9.2016 Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av læreplanene fornyelse av læreplanen i naturfag Innføre bærekraftig utvikling

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Kompetanse for mangfold Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Mål for økta Kjenne innholdet i 2-8 og 3-12 mm. Vite hva man skal gjøre når man får elever med minoritetsspråklig bakgrunn Før

Detaljer

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret:

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret: Oversikt over endringer i retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 08.02.2016 og nytt skriv 03.03.2017) Rundskriv Udir-1-2015

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.08.13 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor3-03 Formål Norsk for elever med samisk

Detaljer

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen Oppvekst- og utdanningsavdelinga Veiledning i vurderingsarbeid og veien mot standpunktkarakter i fag i grunnskolen 2015 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Forskrift til opplæringsloven kapittel 3....

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.08.13 Formål med faget Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan

Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan Navn på høringsinstansen: Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Navn på kontaktperson: Joachim Majambere 1 Formål

Detaljer

Else Ryen UiO / NAFO Seminar 17.april 2012

Else Ryen UiO / NAFO Seminar 17.april 2012 Else Ryen UiO / NAFO Seminar 17.april 2012 Læreplaner for språklige minoriteter GRUNNSKOLEN: 1974: Norsk som fremmedspråk 1987: Norsk som andrespråk. Morsmål 1997 (98): Norsk som andrespråk (overgangsfag

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Veiledning. Våren Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter

Fylkesmannen i Nordland Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Veiledning. Våren Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter Fylkesmannen i Nordland Oppvekst- og utdanningsavdelingen Veiledning Våren 2011 Begrunnelse for karakter ved klage på standpunktkarakter Grunnskolen 2 Innledning Denne veiledningen er en innføring i de

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Skoleåret 2015/2016 1

Skoleåret 2015/2016 1 1 Skoleåret 2015/2016 INNHOLD REGLER FOR SLUTTVURDERING I FAG... 1 Overordnet mål og grunnlag for vurdering i fag, forskrift til Opplæringsloven 3-1, 3-2 og 3-3:... 1 Sammenhengen mellom underveisvurdering

Detaljer

Læreplan i finsk som 2. språk

Læreplan i finsk som 2. språk Læreplan i finsk som 2. språk Læreplanen for finsk som andrespråk skal ivareta rettighetene til finskopplæring for elever med kvensk-finsk bakgrunn, jf. Opplæringslovens 2-7. Disse rettighetene gjelder

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Skoleåret 2016/2017 1

Skoleåret 2016/2017 1 1 Skoleåret 2016/2017 INNHOLD REGLER FOR SLUTTVURDERING I FAG... 1 Overordnet mål og grunnlag for vurdering i fag, forskrift til Opplæringsloven 3-1, 3-2 og 3-3:... 1 Sammenhengen mellom underveisvurdering

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTE OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Romssa suohkan Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk språk, uavhengig hvor de bor i Norge. Dette betyr

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 Gjelder for alle studieforberedende utdanningsprogram Fagkoder: NOR1213, NOR1233 Fellesfag Årstrinn: Vg3 Melding om trekk: 2 virkedager

Detaljer

INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ

INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ INFORMASJONSHEFTET OM OPPLÆRING I SAMISK I TROMSØ Tromsø kommune Retten til opplæring i samisk Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Dette betyr at samiske elever

Detaljer

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Notat Fra: Til: Sekretariatet Utvalget Dato: 02.02.15 Saksnr.: Kopi: Sekretariatet Saksbehandler: Torun Riise/Knut. G. Arsen/Susanne Skjørberg FELLESFAGENE PROBLEMNOTAT

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Inntak til videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Inntak til videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Inntak til videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-til-grunnskoleopplaringetter-opplaringsloven-kapittel-4a/ 4.2.3 Personer under 25

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole Dato: 16. februar 2012 Byrådssak 1084/12-1 Byrådet Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole ASKI SARK-03-201100106-39 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Språkets har stor betydning for likeverdig deltakelse i samfunnet: -for å bli gode samfunnsborgere som kan bidra til fellesskapets

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Revidert læreplan i norsk Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Struktur Kort om oppdrag og oppdragsbrev Kort om hva som er endret i planen Kort om hovedområder

Detaljer