Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser"

Transkript

1 Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål

2 ENG1002/1003 og ENG1005/1006 Eksamensveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2013 Denne eksamensveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen og hvordan denne eksamen skal vurderes. Eksamensveiledningen skal være kjent for elever (og privatister), lærere og foresatte i god tid før eksamen. Sensorene skal bruke veiledningen som en felles referanseramme i sitt arbeid sammen med læreplanen for Vg1/2. Denne eksamensveiledningen erstatter tidligere vurderingsveiledning og sensorveiledning. 1.Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen Forberedelsestid: Eksamen: 1 dag 5 timer sentralt gitt eksamen med sentral sensur Til eksamen er hele læreplanen til og med Vg1/Vg2 aktuell. Eksamensoppgavene består av to deler. I Task 1 kan oppgavene være knyttet til forberedelsesdelen, men trenger ikke være det. Task 2 tar utgangspunkt i temaet i forberedelsesdelen. Dette innebærer at elevene kan prøves i flere deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av forberedelsesdelen. 1.1 Forberedelsesdagen Det er forberedelsesdag til eksamen i ENG1002/1003 og ENG1005/1006. Forberedelsesdagen skal gi elevene mulighet til å sette seg inn i et oppgitt tema. Dette skal sikre at oppgavene kan besvares av alle elever, uansett hvilke temaer de har arbeidet med i opplæringen. Elevene får utdelt forberedelsesmateriell, og de kan få veiledning av faglæreren. Det er viktig at elevene får hjelp til å se mulighetene som forberedelsesdelen rommer, slik at de kan besvare eksamensoppgaver som er knyttet til forberedelsesdelen. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. Elevene kan gå igjennom det de har arbeidet med i faget for å finne relevant stoff. De kan også hente, dele og drøfte ny informasjon. Det er viktig at elevene på forberedelsesdagen noterer relevante kilder, siden kilder som blir brukt på eksamen, skal oppgis i besvarelsen. 1.2 Eksamensoppgavene Eksamensoppgavene utformes med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for faget. Eksamensoppgavene som helhet prøver elevenes kompetanse i hovedområdene Språklæring, Kommunikasjon og Kultur, samfunn og litteratur. Det er to deloppgaver, Task 1 og Task 2. Formålet med inndelingen av eksamensoppgavene i Task 1 og Task 2 er at elevene skal få vise flere sider ved sin skrivekompetanse. I Task 1 skal elevene velge én av to oppgaver, 1a eller 1b. 1a har en yrkesfaglig vinkling, mens 1b vinkles mot studieforberedende utdanningsprogrammer. Begge skal likevel kunne besvares av alle elevene. I begge oppgavene i Task 1 skal elevene skrive en eller flere kortere tekster. Disse oppgavene kan være knyttet til forberedelsesdelen, men trenger ikke være det. Eksamensveiledning ENG1002/1003/1005/1006, 2013 Side 2 av 9

3 I Task 2 er alle oppgavene knyttet til temaet fra forberedelsesdagen. Elevene skal her velge mellom flere oppgaver og skrive en lengre, sammenhengende tekst. Det er den samlede kompetansen eleven viser i besvarelsen, som ligger til grunn for vurderingen. 2. Hjelpemidler til sentralt gitt eksamen Alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Gjennom opplæringen i det enkelte faget skal elevene ha fått veiledning i å vurdere hvilke hjelpemidler de vil ha nytte av i arbeidet med å løse ulike typer oppgaver. Det er eleven selv, gjerne i samråd med læreren, som i forkant av eksamen finner fram til hvilke hjelpemidler som er formålstjenlige. 3. Bruk av kilder Dersom det er aktuelt for eleven å bruke kilder i besvarelsen, må de oppgis på en etterrettelig måte. Det finnes ulike måter å oppgi kilder på, men de må oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Eleven skal oppgi forfatter, utgivelsesår og fullstendig tittel på så vel lærebøker som annen litteratur. Dersom eleven bruker utskrift eller sitat fra nettsider, skal han/hun også oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Dersom sensor mistenker at en besvarelse inneholder kopiert materiell uten kildehenvisning, kan besvarelsen sendes til plagiatkontroll. 4. Vurdering av eksamensbesvarelser Læreplanene og forskrift til opplæringsloven er grunndokumenter for vurderingsarbeidet. Forskrift til opplæringsloven 3-25 og 4-18 slår fast følgende: Eksamen skal organiserast slik at eleven/deltakaren eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven/deltakaren eller privatisten slik den kjem fram på eksamen. Kompetanse er i denne sammenhengen definert som evnen til å møte en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave. 1 Eksamensoppgavene blir utformet slik at de prøver denne kompetansen. Grunnlaget for å vurdere den kompetansen elevene viser i eksamensbesvarelsen, er kompetansemålene i læreplanen for fag. 2 1 St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring. 2 Forskrift til opplæringsloven 3-3 og 4-3. Eksamensveiledning ENG1002/1003/1005/1006, 2013 Side 3 av 9

4 De grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemålene i alle læreplanene for fag. Grunnleggende ferdigheter vil derfor kunne prøves indirekte til sentralt gitt eksamen. Grunnleggende ferdigheter utgjør ikke et selvstendig vurderingsgrunnlag. Elevens besvarelse vurderes av to eksterne sensorer, og dersom disse to er uenige, avgjør en oppmann, jf i forskrift til opplæringsloven. 4.1 Eksamensveiledning erstatter sensorveiledning Sensorveiledninger blir i mange fag publisert på eksamensdagen kl og inneholder tilleggsopplysninger for sensor i vurderingsarbeidet. I 2013 vil denne eksamensveiledningen i engelsk fellesfag erstatte tidligere sensorveiledning og vurderingsveiledning. Bakgrunnen for dette er at sensor og elever i størst mulig utstrekning skal ha fått de samme opplysningene om hvordan besvarelsen vil bli vurdert, jf. forskrift til opplæringsloven 3-1eller 4-1: Det skal vere kjent for eleven, lærlingen og lærekandidaten/deltakaren kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. 4.2 Vurdering av eksamenbesvarelser i engelsk fellesfag Helheten Som nevnt består eksamen av to deier. I Task 1, som ber om kortere tekster, kan oppgavene være knyttet til forberedelsesdelen, men trenger ikke være det. Task 2 ber om en lengre tekst med utgangspunkt i temaet i forberedelsesdelen. Hver del prøver ulike kompetansemål innenfor ulike hovedområder i læreplanen. Sensor må finne fram til elevens samlede kompetanse med utgangspunkt i de oppgavespesifikke kravene og vurderingsmatrisen, og gi en samlet vurdering av den kompetansen eleven har vist på eksamen. Det vil si at vurderingen skal basere seg på et helhetsinntrykk av den totale kompetansen til den enkelte eleven. Dersom eleven ikke har svart på Task 1 eller Task 2, må sensor vurdere det som eleven har skrevet. Oppgavene prøver ulike kompetansemål fra hovedområdene i læreplanen. En elev som ikke svarer på begge oppgavene, får derfor ikke vist helheten av den kompetansen som Task 1 og Task 2 åpner for Task 1 Task 1 er en kortsvarsoppgave som kan kreve at elevene forholder seg til en oppgave eller problemstilling med tema og innhold fra andre deler av læreplanen enn i Task 2. Oppgavene skal gi elevene mulighet til å vise sin kompetanse i å produsere kortere, presise tekster om ulike emner som er tilpasset en gitt kommunikasjonssituasjon Task 2 Task 2 er en langsvarsoppgave, og det forventes derfor en grundigere behandling av tema og bruk av relevante kunnskaper. Elevene skal skrive om ett av flere alternativ. Eksamensveiledning ENG1002/1003/1005/1006, 2013 Side 4 av 9

5 I tillegg til å skrive en kommunikasjonstilpasset tekst med relevant innhold, skal elevene også vise sin kompetanse i tekststruktur og eventuelt også kildebruk. Språket bør være variert, idiomatisk, hensiktsmessig og tilnærmet korrekt. Teksten bør også ha en klar og logisk oppbygning, god indre sammenheng og relevant innhold i samsvar med den oppgaven eleven har valgt. Teksten bør videre dekke innholdet i kulepunktene som er en del av oppgaveinstruksjonen for hver av langsvarsoppgavene. Disse er å betrakte som minimumskrav. Elevene står fritt til å legge til annet relevant innhold, til å utbrodere og eventuelt omdisponere tekst og innhold i forhold til kulepunktene. Ettersom selvstendig bruk av ulike kilder er en del av kompetansemålene i læreplanen, blir også bruken av og henvisning til eventuelle kilder en del av vurderingsgrunnlaget. Dersom eleven bruker kilder, skal disse oppgis på en etterrettelig og tydelig måte. En del oppgaver kan eleven også besvare uten kildebruk. Karakterer Forskrift til opplæringsloven 3-4 og 4-4 har generelle karakterbeskrivelser for grunnopplæringen: a) Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. b) Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. c) Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. d) Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. e) Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. f) Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Kjennetegnene på måloppnåelse i eksamensveiledningen beskriver nærmere hva for eksempel god kompetanse i faget vil si til skriftlig eksamen. 6. Kjennetegn på måloppnåelse Vurderingsmatrisen på side 7 har beskrivelser av kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt eksamen i engelsk etter Vg1 SF/Vg2 YF. Beskrivelsene skal bidra til en felles forståelse av kravene til eksamen og til en mer rettferdig vurdering. Vurderingsmatrisen beskriver kjennetegn på måloppnåelse innenfor tre nivåer i forhold til kompetansemålene. Oversikten over kjennetegn i vurderingsmatrisen må ikke oppfattes som uttømmende, og sensor må benytte eksamensveiledningen og profesjonelt skjønn for å vurdere kompetansen slik den fremkommer i hver enkelt besvarelse. Til skriftlig eksamen kan eleven prøves i kompetansemål til og med Vg1 SF/Vg2 YF fra læreplanen i engelsk. Sensor skal benytte vurderingsmatrisen med kjennetegn på måloppnåelse i vurderingen av eksamen i fellesfag engelsk, og sensor skal se etter hvilken kompetanse eleven viser, jf. beskrivelser av kompetanse i matrisen. Eleven skal til eksamen vise sluttkompetanse. Alt eleven leverer, skal vurderes som en del av elevens kompetanse. Kjennetegnene er til hjelp for sensor i å definere kvaliteten på elevens besvarelse. Ved å benytte kjennetegn på måloppnåelse kan sensor danne seg et bilde av den kompetansen eleven viser. Eksamensveiledning ENG1002/1003/1005/1006, 2013 Side 5 av 9

6 Kjennetegn på måloppnåelse for låg kompetanse (2) En besvarelse på dette nivået viser at eleven har forstått og kan anvende noe av den eksplisitte informasjonen som er gitt i oppgaven og i eventuelle vedlegg. Besvarelsen viser at eleven kan anvende noe kunnskap i faget, for innholdet er stort sett relevant. Tekststrukturen er enkel både på setnings-, avsnitts- og tekstnivå. Teksten kommuniserer med en viss tilpassing til kommunikasjonssituasjonen eller sjangeren. Språket kan være preget av et begrenset ordforråd, upresist ordvalg og upresise setningskonstruksjoner og/eller elevens morsmål. Eventuell kildebruk er uoversiktlig. Karakteren 1 skal brukes i tilfeller der besvarelsen som helhet viser lavere kompetanse i faget enn det som er beskrevet for karakteren 2. Kjennetegn på måloppnåelse for nokså god (3) - god kompetanse (4) En besvarelse på dette nivået viser at eleven forstår, utnytter og anvender eksplisitt og til en viss grad implisitt informasjon i oppgaven og i tilhørende materiell. Eleven kan anvende sine kunnskaper i faget og viser noe innsikt og refleksjon. Innholdet er relevant og stort sett fokusert. Teksten har en kommunikasjonstilpasset struktur med en rimelig god indre sammenheng, er tydelig og har en klar avslutning, Språket kommuniserer godt, er til en viss grad idiomatisk og variert, men det kan forekomme en del formelle feil. Eventuelle kilder er det stort sett gjort rede for, og det er rimelig klart for leseren hva som er sitat, og hva som er elevens tekst. Kjennetegn på måloppnåelse for mykje god (5) framifrå kompetanse (6) En besvarelse på dette nivået har et relevant innhold som er presentert på en tydelig måte. Eleven kan anvende sine kunnskaper i faget og viser høy grad av innsikt, refleksjon og forståelse. Eleven utnytter og anvender både eksplisitt og implisitt informasjon i oppgaven og/eller i tilhørende materiell. Innholdet er grundig, relevant og fokusert. Eleven kan velge selvstendige og utradisjonelle måter å løse oppgaven på. Teksten har en god indre sammenheng og struktur. Eleven bruker en variert, presis og nyansert språkføring og viser evne til å fokusere på det som er viktigst eller mest sentralt, enten det gjelder utvalg av eksempler eller anvendelse av kunnskap. Språket kommuniserer meget godt og er tilnærmet korrekt, idiomatisk og variert og er godt tilpasset kommunikasjonssituasjonen og/eller sjangeren. Eventuelle kilder er det gjort rede for, og eleven bruker dem på en kritisk og forsvarlig måte. Det vil si at eleven bruker kilder til å eksemplifisere eller utdype de ulike delene av teksten, og at kildene er godt integrert i teksten. Det er klart for sensor hva som er egenprodusert, og hva som er kilder. Se vurderingsmatrisen på neste side. Eksamensveiledning ENG1002/1003/1005/1006, 2013 Side 6 av 9

7 Kjennetegn på måloppnåelse ved sluttvurdering i ENG1002/1003/1005/1006 gjelder for sentralt gitt skriftlig eksamen 2013 I n n h o l d S k r i f t l i g k o m m u n i k a s j o n Karakter 1 2 Eleven kan: besvare oppgaven på en stort sett relevant måte og presentere et enkelt Språklæring budskap Kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur Tekststruktur Språk Lavere kompetanse enn nivå 2 Lavere kompetanse enn nivå 2 Lavere kompetanse enn nivå 2 gjøre rede for et emne bruke innhold fra ulike kilder skrive en tekst med en viss tilpassing til kommunikasjonssituasjonen bruke avsnitt bruke tekstbinding bruke et begrenset ordforråd bruke deler av språkets grunnleggende formverk slik at teksten kommuniserer lage sammenhengende setninger skrive forståelig til tross for sviktende ortografi og tegnsetting 3-4 Eleven kan: besvare oppgaven på en relevant måte presentere et budskap på en selvstendig og stort sett tydelig måte gjøre rede for og drøfte et emne bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og ansvarlig måte skrive en tekst som er tilpasset kommunikasjonssituasjonen skrive en sammenhengende tekst med riktig bruk av avsnitt skrive en sammenhengende tekst med en rimelig god oppbygning og hensiktsmessig bruk av tekstbinding bruke et variert ordforråd bruke språkets grunnleggende formverk variere setningsbygningen bruke rimelig korrekt ortografi og tegnsetting 5-6 Eleven kan: besvare oppgaven på en utfyllende og relevant måte presentere et budskap på en selvstendig, reflektert og tydelig måte gjøre rede for og drøfte et emne på en utfyllende måte bruke relevant innhold fra ulike kilder på en selvstendig, kritisk og ansvarlig måte skrive en tekst som er godt tilpasset kommunikasjonssituasjonen skrive en tekst med en klar og hensiktsmessig struktur skrive en sammenhengende tekst med logisk oppbygning og en variert og hensiktsmessig bruk av tekstbinding bruke et bredt ordforråd bruke språkets formverk på en stort sett korrekt og idiomatisk måte bruke ulike setningstyper og -strukturer på en hensiktsmessig måte bruke stort sett korrekt ortografi og tegnsetting Karakteren 1 uttrykker at eleven viser lavere måloppnåelse enn det som det er gjort rede for ovenfor. Eksamensveiledning ENG1002/1003/1005/1006, 2013 Side 7 av 9

8 Vurderingsskjema, ENG1002 / ENG1003 /ENG1005/ENG1006 Skole: Eks. nr.: Karakter: Kompetansenivå Begrunnelse Innhold Språklæring Kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur Tekststruktur Skriftlig kommunikasjon Språk Samlet kompetanse og ytterligere kommentarer Eksamensveiledning 1002/1003/1005/1006, 2013 Side 8 av 9

9 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015 Eksamensveiledning for privatister i matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra våren 2015 Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk Vg3, 2010

Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk Vg3, 2010 Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk Vg3, 2010 Innhold Innledning... 5 Om veiledningen... 5 Hvordan veiledningen kan brukes... 5 Hva er faglighet i norsk?... 6 Hvilke oppgaver gis til skriftlig

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer