Dei mest relevante formuleringane for oss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dei mest relevante formuleringane for oss"

Transkript

1 Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og sosiolekter, men også andre språk enn norsk. Norsk språk og kultur utvikles i en situasjon preget av kulturelt mangfold og internasjonalisering, i samspill med nordiske nabospråk og minoritetsspråk i Norge og med impulser fra engelsk. I dette språklige og kulturelle mangfoldet utvikler barn og unge sin språkkompetanse. Med utgangspunkt i denne språksituasjonen skal det legges til rette for at barn og unge får et bevisst forhold til språklig mangfold og lærer å lese og skrive både bokmål og nynorsk. I Norge er både norsk og samisk offisielle språk, og er likestilte skriftlige målformer. Vi bruker mange ulike dialekter og talemålsvarianter, men også andre språk enn norsk. Det språklige mangfoldet er en ressurs for utviklingen av barns og unges språkkompetanse. Med utgangspunkt i denne språksituasjonen skal barn og unge få et bevisst forhold til språklige uttrykk og lære å lese og skrive både. Formålet med opplæringen i er å styrke elevenes språklige trygghet og identitet. Formålet med opplæringen i skriftlig sidemål er å utvikle elevenes språkforståelse og gi et grunnlag for mestring av begge målformene i samfunns- og yrkesliv. Dette skjer gjennom arbeid med ulike sjangere på (-) Hovudområda Grunnleggjande dugleikar (-) Det innebærer videre å kunne uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet på både hovedmål og sidemål, men det er forventet at elevene har et større og mer presist ordtilfang og behersker formverket noe bedre på enn på. KOMPETANSEMÅLA TRINN LK06 2. trinn 4. trinn - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk HØYRINGSFRAMLEGGET - lytte til tekster på og samtale om dem - vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav, og mellom talespråk og skriftspråk - samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk - forstå noe svensk og dansk tale

2 - lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse - beskrive likhet og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge - samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer - forstå noe svensk og dansk tale 7. trinn Muntlige tekster: - opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner - lese et mangfold av tekster i ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk: norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og sakprosatekster - gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet - eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på, dialekt og gruppespråk - presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barneog ungdomslitteratur på og i oversettelse fra samisk - finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter - forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål - lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse - beskrive eget talemål og sammenlikne med andres - samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk - forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre - opptre i ulike språkroller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon - lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på, og reflektere over innhold og form i teksten - lese enkle tekster på svensk og dansk og gjengi og kommentere innholdet - prøve ut ulike språkvarianter i egen skriving på - presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på og i oversettelse fra samisk - sammenligne talemål i eget miljø med noen andre talemålsvarianter og med de skriftlige målformene - gi eksempler på noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk - lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet - beskrive hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap, og sammenligne tekster på - kjenne til enkelte bokstaver, ord og uttrykk på et av de samiske språkene - reflektere over hvordan språk kan uttrykke og

3 10. trinn Muntlige tekster: - drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende - forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale - lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri - lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk - uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på - gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av norske talemål skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker - lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk - lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere på og formidle mulige tolkninger - gjengi innholdet og finne tema i et utvalg tekster på svensk og dansk - uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding på mestre de fleste sentrale regler i formverket på - drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende - gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av talemål i Norge, og diskutere holdninger til ulike talemål og til de skriftlige målformene nynorsk og bokmål - forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag - gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland - bruke grammatiske begreper til å sammenligne nynorsk og bokmål - forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk i Norge og om utbredelsen av de samiske språkene VG1 + yrkes- VG2 - gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk - drøfte innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk ' - bruke et bredt register av språklige - reflektere over hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk - lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål -mestre språklige formkrav og uttrykksmåter på

4 virkemidler i egen skriving, i sakprosa og kreative tekster, på - forklare grammatiske særtrekk ved norsk språk, sammenlignet med andre språk - mestre sentrale formkrav og uttrykksmåter på - forklare grammatiske særtrekk i norsk og sammenligne med andre språk VG2 - forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell bevissthet - lese et utvalg sentrale tekster fra middelalderen fram til 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhold - gi eksempler på flerspråklighet og drøfte fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn - - gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk - skrive essay, litterære tolkninger og resonnerende tekster på, med utgangspunkt i litterære tekster for norsk - drøfte sider ved norsk språkpolitikk og kulturutvikling i et globaliseringsperspektiv - skrive kreative tekster, litterære tolkninger og resonnerende tekster, med utgangspunkt i norsk - uttrykke seg med et presist og variert ordforråd og mestre de språklige formkravene på mestre sentrale formkrav på forskjeller mellom de nordiske språkene forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk VG3 - beherske formverk og tekstbinding på - skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving på - bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen skjønnlitterære skriving på - uttrykke seg med et presist og variert ordforråd og mestre de språklige formkravene på god språkføring, og mestre sentrale formkrav på - skrive essay og retoriske analyser på - bruke kunnskap om tekst, sjanger og språklige virkemidler i egen skriving

5 Påbygg - samtale om utviklingen av samisk språk og kultur i lys av norsk språk- og fornorskingspolitikk - beskrive og sammenligne de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk - gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk og for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter - beherske formverk og tekstbinding på - skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på med utgangspunkt i litterære tekster og norsk - skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving på - bruke kunnskap om tekst, sjanger og litterære virkemidler i egen skjønnlitterær skriving på - drøfte sider ved norsk språkpolitikk og kulturutvikling i et globaliseringsperspektiv - samtale om utviklingen av samisk kultur i lys av norsk språk- og fornorskingspolitikk - beskrive og sammenligne de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk - gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk og for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter - gjøre rede for trekk ved utviklingen av samisk språk og kultur og konsekvenser av norsk språkog fornorskingspolitikk - drøfte sider ved norsk språk- og kulturutvikling i et internasjonalt perspektiv - beskrive og sammenligne språksituasjonen i de nordiske landene - gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål - uttrykke seg med et presist og variert ordforråd og mestre de språklige formkravene på god språkføring, og mestre sentrale formkrav på - skrive essay og retoriske analyser på - skrive kreative tekster, litterære tolkninger og resonnerende tekster, med utgangspunkt i norsk - bruke kunnskap om tekst, sjanger og språklige virkemidler i egen skriving - drøfte sider ved norsk språk- og kulturutvikling i et internasjonalt perspektiv - gjøre rede for trekk ved utviklingen av samisk språk og kultur og konsekvenser av norsk språkog fornorskingspolitikk - beskrive og sammenligne språksituasjonen i de nordiske landene - gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål forskjeller mellom de nordiske språkene

6 VURDERINGSORDNINGAR forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk

7 Type LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET 10. trinn - 3 standpunktkarakterar, 1 i sidemål skriftleg. - Norsk skriftleg er trekkeksamen, to dagars med sidemål eine dagen, og eigen sidemålskarakter. Alt 1: - Som LK06 Alt 2: - 2 std.pkt.karakterar, éin felles skriftleg. - Norsk skriftleg trekkeksamen, eindags felleseksamen for både bm og nn. Felles karakter. VG2 YF VG3 + påbygg - 2 standpunktkarakterar, éin skriftleg - norsk skriftleg trekkeksamen i hovudmål - 3 standpunktkarakterar, 1 i sidemål skriftleg. - Oblig eksamen skriftleg i hovud, sidemål som trekkfag Alt 3: - éin 1 felles standpunktkarakter i norsk - Norsk skriftleg trekkeksamen, eindags felleseksamen for både bm og nn. Felles karakter. Alt 1: - som i LK06 Alt 2: -????? Alt 3: -????? Alt 1: - som LK06 Alt 2.1: - felles skriftleg standpunktkarakter i norsk - felles eksamensdag for hovud- og sidemål, med felles karakter Alt 2.2: - felles skriftleg standpunktkarakter i norsk - obligatorisk eksamen i både hovud- og sidemål, med kvar sine eksamensdagar og karakterar Alt 3: - Éin 1- felles standpunktkarakter i norsk - Avsluttande sidemålseksamen i VG2 - Avsluttande hovudmålseksamen i VG3

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE Program onsdag 23.01.: 10.00 11.00: Læreplanrevisjonen. Gjennomgang ved Ingrid 11.15 12.00: Henning Fjørtoft: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer

Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Ny GIV - påbygging norsk Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Avgjørende for læring og kompetanseutvikling i fag 1. At eleven arbeider hardt og mye 2. og fokuserer på det som er viktig i faget

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Innholdsfortegnelse Ungdomsskole... 3 Valgfaget levande kulturarv... 3 Valgfaget sal og scene... 4 Kunst og handverk 8, 9, 10 Kompetansemål

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget.

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget. GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET Samlagets nye norskverk for.-7. trinn Denne tabellen viser hvordan med trinnvis fører frem til læringsmålene i. Med forbehold om endringer. Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen

Detaljer

Del l: Om modellen. Del 2: Lokal plan 8. 10. trinn NYNORSKMODELL. Holmlia skole, Oslo kommune

Del l: Om modellen. Del 2: Lokal plan 8. 10. trinn NYNORSKMODELL. Holmlia skole, Oslo kommune NYNORSKMODELL Holmlia skole, Oslo kommune Del l: Om modellen Modellen bygger på Kunnskapsløftet, spesielt læreplanen i norsk Relevante kompetansemål i læreplanen i norsk etter 10. trinn: Elevene skal kunne:

Detaljer

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 8 Faglærar: Camilla Støen Bakke Læreverk/forlag: Neon 8 Studiebok og Tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo, 16.3.2011

Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo, 16.3.2011 Norsk skriftlig eksamen og vurdering Oslo, 16.3.2011 Dag Fjæstad, NAFO, medlem av fagnemnda i norsk Disposisjon Nytt 2010 / 2011 Tankene bak norskeksamen i Kunnskapsløftet Eksamensoppgavene våren 2010

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer