NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse"

Transkript

1 Sandnes kommune NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse MUNTLIGE TEKSTER Mål for opplæringen er at eleven skal - uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon - si sin mening - uttrykke og begrunne egne meninger, lytte til andre og referere til deres synspunkter - ta stilling til og kritisk vurdere og reflektere - drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende - oppfatte at språk kan virke diskriminerende og sårende - forstå hvordan språket kan virke diskriminerende og trakasserende, og vise respekt for andre mennesker gjennom språkbruk - vurdere eksempler, se ulike nyanser og begrunne hvorfor språket er diskriminerende eller trakasserende - delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film - gjenfortelle innholdet i en tekst, en film eller et teaterstykke - sammenlikne tekster, filmer og teaterstykker, og anvende kunnskap om litteratur, film og teater - analysere, forstå symboler og andre virkemidler, se tekst/teater/film i lys av samtid og nåtid - forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale - høre forskjell på dansk, svensk og norsk - lære ord og uttrykk på dansk og svensk - fokusere på forskjeller og årsaker med utgangspunkt i kunnskap om språkhistorie -lede og referere møter og diskusjoner - være gruppeleder - lede et klassemøte og referere fra møtet - forberede og lede en planlagt diskusjon - vurdere egne og andres muntlige framføringer - fylle ut et vurderingsskjema - gi konkrete tilbakemeldinger som de utformer med egne ord - gi konkrete og begrunnede tilbakemeldinger - gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere Foredrag: lese fra manus Dramatisering: delta i rollespill Opplesing: lese høyt Foredrag: fortelle fritt, vise kunnskap Dramatisering: lære roller utenat Opplesing: lese forberedt tekst med flyt Foredrag: reflektere rundt et fagstoff Dramatisering: leve seg inn roller Opplesing: lese med innlevelse og tolke tekst

2 SKRIFTLIGE TEKSTER - lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspreget på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri - skille skjønnlitteratur fra sakprosa - finne sjangerkjennetegn i tekster - reflektere over virkemidler som er brukt i tekster -vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter -gjenkjenne de vanligste sjangrene og produsere liknende tekster - bruke sjangerkjennetegn systematisk - bruke relevante virkemidler og gjøre seg nytte av de mulighetene sjangeren har - begrunne egne valg av litteratur og lesing med utgangspunkt i kunnskap om lesestrategier - lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk - velge skjønnlitteratur ut fra egne forutsetninger - hente informasjon ut fra ulike sakpregede tekster - skrive et kort referat av det de har lest - begrunne valg av skjønnlitteratur - velge hensiktsmessige lesestrategier i arbeidet med ulike sakpregede tekster, inkludert diskontinuerlige tekster - forstå innholdet i tekstene og svare på enkle spørsmål - velge ulike lesestrategier og begrunne valgene - få med seg detaljer i tekstene og ha god forståelse for hva tekstene handler om - formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon - skrive innholdsreferat fra for eksempel en bok - skildre miljø og personer og ha noe forståelse for tema - reflektere over det de har lest (tema, budskap, virkemidler) -gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster - gjenkjenne noen virkemidler og bruke de enkleste - ha kunnskap om de ulike virkemidlene og prøve å bruke dem i egne tekster - forstå og bruke virkemidler bevisst i ulike sjangrer

3 SKRIFTLIGE TEKSTER forts. - uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk - ha et enkelt språk med forståelig syntaks - ha et klart og presist språk med flyt, variert syntaks og ordvalg - ha et klart språk med god flyt, variert syntaks og ordvalg som er tilpasset mottaker og sjanger - vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst - krysse av på et ferdiglaget vurderingsskjema - forklare hva de får til og hva de ikke er fornøyd med - vurdere egen skriveutvikling og bruke et fagspråk i vurderingen av egne tekster - bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systmatisering av eget arbeid - skrive tekster på pc, velge skrifttype og skriftstørrelse, linjeavstand og marger, lage mapper og arkivere, bruke stavekontroll på bokmål og nynorsk, sette inn topptekst og bunntekst - redigere tekster, flytte tekstdeler, tilpasse skrifttype - produsere sammensatte tekster, f.eks. avissider - bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder - finne relevante kilder innenfor et gitt tema - lese og velge ut relevant stoff, oppgi kilder - formulere egne tekster basert på kildestoff, sammenlikne og vurdere kritisk stoff fra ulike kilder, referere til benyttede kilder

4 SAMMENSATTE TEKSTER - bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster - lage enkle tegneserier, plakater, filmsnutter og enkle power pointpresentasjoner - ta i bruk virkemidler i arbeidet med tegneserier, plakater, film og power point-presentasjoner, redigere - ha kunnskap om og bruke virkemidler på en hensiktsmessig måte - vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder - skille informasjon fra underholdning, skille mellom reklame og annen informasjon - vurdere estetiske virkemidler i f.eks. reklame og film, si noe om målgruppe og budskap - reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder, vise kritisk sans og gjør bevisste valg - gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster -kjenne til at det er regler om personvern og opphavsrett - ha noe kunnskap om regler og lover om personvern og opphavsrett, f.eks. Vær varsom - plakaten - være bevisst på kildebruk på bakgrunn av kunnskaper om opphavsrett og publisering

5 SPRÅK OG KULTUR - presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar - finne forskjeller og likheter mellom samtidstekster og klassiske tekster - forstå tekstene i lys av samtiden - reflektere over tema og uttrykksmåte i ulike tekster i et samfunns- og tidsperspektiv - gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk - forstå at samfunn og kultur er forskjellig i Norge og fra land til land - beskrive og diskutere forskjeller og likheter i samfunnsforhold, verdier og tenkemåter som kommer fram i tekster fra ulike kulturer - forklare forskjeller i samfunnsforhold, verdier og tenkemåter på bakgrunn av samfunnsmessige, kulturelle og historiske perspektiver - presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema - samle og velge ut relevant stoff om et valgt emne, og presentere resultatet i en eller annen form - vise kunnskap og forståelse om et tema og presentere temaet på en strukturert måte - ha en klar problemstilling, presentere egne refleksjoner i tillegg til det utvalgte faktastoffet, svare på tilleggsspørsmål - gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av norske talemål - forstå at vi har dialekter i Norge, høre forskjell på f.eks. østnorsk og vestnorsk, foreta en grovinndeling av landet vårt inn i språkområder - kjenne igjen flere målmerker og plassere dialektområder på kartet - beskrive målmerkene og plassere dialektområder på norgeskartet med kjennetegnene som utgangspunkt

6 SPRÅK OG KULTUR forts. - forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag - kjenne til viktige språkpersoner som f.eks. Ivar Aasen og Knud Knudsen - kjenne til at vi har to målformer i Norge - ha noe kunnskap om norsk språkhistorie - forstå hvorfor vi har to sidestilte målformer - forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag - gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland - vite at noen i Norge har samisk som morsmål - kjenne til bakgrunnen for lovverk og rettigheter i forbindelse med samisk språk - sammenlikne språksituasjonen med forholdene for andre urbefolkninger - forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når enkle fortellinger, tegneserier og poplyrikk oversettes til norsk - velge en tekst og prøve å oversette den helt eller delvis fra engelsk til norsk - vise at mening og uttrykk både videreføres og endres - reflektere over og forklare hvorfor og hvordan mening og uttrykk endres

7 Hva er norsk muntlig? - dramatiseringer og rollespill - forberedte samtaler om faglige emner - utforskende samtaler om f.eks. litteratur, film, reklame og andre sammensatte tekster - forberedte opplesinger og deklamasjoner - foredrag / presentasjoner av bl.a. resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema - diskusjoner - kunnskapsprøver om bl.a. språklige og litterære emner Hva er norsk skriftlig? - skriftlige tekster i ulike sjangrer - sammensatte tekster, f.eks. tegneserier, reklame og film

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 8.trinn (5ème) Kompetansemål 8. 10. klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Uttrykke egne meninger i diskusjoner

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 8 Faglærar: Camilla Støen Bakke Læreverk/forlag: Neon 8 Studiebok og Tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

2. trinn 2. trinn. SKOLEBIBLIOTEKPLAN Ekholt 1-10 skole

2. trinn 2. trinn. SKOLEBIBLIOTEKPLAN Ekholt 1-10 skole 2. trinn 2. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Elevene skal kunne finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing. enkle strategier for leseforståelse. Informasjonskompetanse -

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I NORSK FOR 9.KLASSE 2011/2012 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35 Film vs. tekst Delta i utforskende samtale om litteratur og

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Innholdsfortegnelse Ungdomsskole... 3 Valgfaget levande kulturarv... 3 Valgfaget sal og scene... 4 Kunst og handverk 8, 9, 10 Kompetansemål

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk 10 015/016 Hege B. Knudsen fordypning Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk fordypning 9 015/016 Åshild A. Asmussen Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

1. trinn 1. trinn Kompetansemål

1. trinn 1. trinn Kompetansemål Skolebibliotekplanen er laget for å vise hva og på hvilke områder skolebiblioteket kan bidra. Tips i arbeid med informasjonskompetanse: informasjonskompetanse.no. (Her finner du IK-trappa) 1. trinn 1.

Detaljer