LOKAL FAGPLAN NORSK TRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN"

Transkript

1 LOKAL FAGPLAN NORSK TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon som er en forutsetning for kommunikasjon med andre både når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv. Å tale og lytte er grunnleggende menneskelige aktiviteter som i norskfaget blir videreutviklet gjennom systematisk opplæring i ulike muntlige sjangere og aktiviteter. Å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk er også et ansvarsområde i norskfaget, fra den første skriveopplæringen til den videre skriveopplæringen gjennom 13 år. Skriftligheten i samfunnet er økende, ikke minst gjennom utviklingen av digitale kommunikasjonsformer, og kravet til å mestre skriftlig framstilling i ulike sjangere har blitt større. Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er også en kommunikasjonsform og en metode for å lære. Å kunne lese i norsk er en grunnleggende ferdighet som norskfaget tar et særskilt ansvar for gjennom den første leseopplæringen og den videre leseopplæringen som foregår gjennom hele det 13-årige løpet. Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse. Lesing er avhengig av kulturforståelse, og samtidig utvikler lesing kulturforståelse. Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen, og kan utvikle evnen til å tolke og forstå ulike tekster. Dermed får de erfaringer som gir mulighet for læring og opplevelse og for å forstå seg selv og samfunnet. Å kunne regne i norsk er en ferdighet som forutsetter et annet språk enn verbalspråket. Men disse språkene har et felles kunnskapsområde når det gjelder begrepsutvikling, logisk resonnement og problemløsning. Det gjelder også forståelse for form, system og komposisjon. Ved lesing av sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske framstillinger, tabeller og statistikk viktig for forståelse. Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.

2 Hovedområder for faget norsk Muntlige tekster Sentralt er utvikling av ulike språklige roller og sjangere og forståelse for hvordan man tilpasser språk og form til mottaker og til formål med teksten. Kommunikasjon er en sentral dimensjon av faget. Eleven skal få anledning til å bli bevisst sine meninger, ytre seg, bli hørt og få svar. Det blir lagt større vekt på muntlig kompetanse gjennom blant annet undersøkende samtale og refleksjon. Det blir også lagt stor vekt på utvikling av ordforråd og begreper. Skriftlige tekster Lesing og skriving er parallelle prosesser i den enkeltes læringsforløp. Eleven utvikler skrivekompetanse gjennom å lese og lesekompetanse gjennom å skrive. Dette skjer gjennom arbeid med ulike sjangere med økende krav til forståelse for sammenhenger mellom tekstens form og funksjon. Det blir i læreplanen lagt stor vekt på metaperspektivet, det vil si å lære gjennom å se egen utvikling. Det blir lagt stor vekt på å hjelpe elevene til å utvikle et repertoar av ulike lese- og skrivestrategier. Sammensatte tekster Elevene må forholde seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige og skriftlige. Vi har fått inn et nytt tekstbegrep der de sammensatte tekstene har en viktig plass. Elevene må i større grad lære å forholde seg til tekster hvor skrift, lyd og bilder henger sammen. Norskfaget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, refleksjon og vurdering. Språk og kultur Det er lagt stor vekt på at elever skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur og innsikt i hvordan språk og tekst har endret seg over tid og fortsatt er i endring. Elevene får utforske og oppleve både gode norske forfattere og forfattere fra verdenslitteraturen

3 8.TRINN 9.TRINN 10.TRINN Kompetansemål 8. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1. Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse: Muntlige tekster Eleven skal kunne variere stemmebruk Eleven skal ha en innføring i grunnprinsipper for saklig diskusjon/samtale. Idébanken Gi tegn for å snakke, vente på tur, være saklig, delta i samtale, lytte oppmerksomt. Ikke gi respons når elever snakker uten å rekke opp handa. 2. Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskrimenerende og trakasserende 3. Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film Eleven skal kunne gjøre rede for nettvettregler. De skal kunne drøfte diskriminerende og trakasserende språkbruk Eleven skal være med i muntlige samtaler rundt litterære tekster som noveller/fortellinger, sagalitteratur og folkediktning. Lære seg noen litterære virkemidler. Kjenne igjen sjangertrekk. 4. Forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale 5. Lede og referere møter og diskusjoner Eleven skal lære å variere stemmebruk Eleven skal ha en innføring i grunnprinsipper for saklig diskusjon/samtale. 6. Vurdere egne og andres muntlige framføringer Samarbeid med samfunnsfag, knyttes til klasseråd, lede møter. Sender / mottaker kan oppfatte budskap ulikt. Klasseråd, samfunnsfag, dramatisering, saft.no, reddbarna.no, Foreldre må også bevisstgjøres. Boka Les og forstå. Lage eventyrhefte. Lesekvart, høytlesing og stillelesing.

4 7. Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere 1. Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk:artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri Eleven skal kunne delta i aktiviteter som foredrag, intervju og dramatisering. Elevene skal kunne bruke digitale hjelpemidler som for eksempel power point i en presentasjon. Holde foredrag om et selvvalgt tema uten for mye bruk av manus. Være bevisst på eget kroppsspråk, mottakerbevissthet. Skriftlige tekster 1. Elevene skal lese tekster i følgende sjangere: Noveller/ fortellinger, sagalitteratur/norrøn mytologi og folkediktning/ nasjonalromantikk. I tillegg skal det leses sakprosa, med vekt på avistekster. Elevene skal ha en oversikt over ulike former for studieteknikk, som for eksempel tankekart. Powerpoint læres i samarbeid med kunst og håndverk. Lese norske eventyr. Se eventyrfilmer. Se også boka Les og forstå. VØSL-skjema, venndiagram, tokolonnenotat 2. Bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa 3. Orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon 4. Lese kritisk og vurdere teksters troverdighet 2. Elevene skal skrive tekster i skjønnlitterære sjangere som fortelling, novelle, eventyr, sagn og tegneserier. Elevene skal skrive sakprosa i ulike sjangere som for eksempel intervju og reportasje. Det skal drives med sjangereksperimentering. Elevene skal bruke grunnleggende kunnskaper i studieteknikk i utformingen av litterære tekster. Skrive et moderne eventyr, lage en tegneserie, lese lokale sagn, skrive en avistekst.

5 5. Gjenkjenne ulike måter å argumentere på i tekster 6. Begrunne egne tekstvalg med utgangspunkt i egne lesepreferanser og formålet med lesingen 7. Lese og gjengi innholdet i et utvalg av tekster på svensk og dansk 8. Formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon. 9. Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster 10. Uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk 11. Vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter 12. Vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst 13. Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid 14. Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder 1. Tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster Elevene skal lese litteratur av ulik vanskegrad. Elevene skal foreta en skriveaktivitet som for eksempel loggskriving og skriving av bokanmeldelser. Eleven skal ha kunnskaper om rettskriving, tegnsetting og grammatikk. Det skal startes med skriftopplæring i nynorsk. Det skal arbeides med selvinnsikt i skrivearbeidet Alle elever skal kunne bruke tekstbehandlings-systemer som for eksempel word i skrivearbeidet. Alle elever skal ha grunnleggende kunnskaper om søking på internett, og kunne være kritisk i forhold til ulike nettsteder. Finne presise søkeord Sammensatte tekster Lese ei felles bok Charlie og sjokoladefbrikken Eg er med deg Kim, Torvald Sund Lese ei selvvalgt bok. Logg eller selvevaluering Lærer viser hva og hvordan han/hun vurderer elevtekster Hefte i kildebruk, Det er du som bestemmer, skriv logg

6 2. Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster 3. Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder 4. Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster 1. Presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar 2. Gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk 3. Presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema 4. Gjøre rede for noen kjennetegn ved hovvedgrupper av norske talemål 5. Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for Eleven skal analysere tekst og bilder i aviser, og reflektere over påvirkning av språk og bilde. Eleven skal kunne lage tegneserier. Eleven skal lære nettvett. Eleven skal vise at han forstår hva som ligger i personvern og opphavsrett. Bilde og tekstkopiering må ta hensyn til opphavsrett Språk og kultur Eleven skal ha kjennskap til lokalhistorisk kultur og språk Eleven skal ha kjennskap til virkemidler i eventyr og sagn. Eleven skal presentere resultatet av fordyping i et forfatterskap. Skriv om en forfatter og si litt om hans/hennes produksjon og liv. Eleven skal kunne hovedtrekk i språkhistoria. Lære virkemidler i tegneserier. Snakke om avisartikler Her kan fantastisk litteratur brukes. Eks. Harry Potter, Drakeblod (Idar Lind), Narnia, Brødrene Løvehjerte. Internett nettvett Det er du som bestemmer, hefte Lese bøker og dikt av lokale forfattere Lokale sagn Samarbeid med samfunnsfag, Tur til Ole Vig-bautaen Ivar Haugen Lars Moa Ruben Eliassen Fantasy-litteratur,tegneserier,eventyr Språktreet opp til 1500-tallet Runealfabet

7 språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag 6. Gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland 7. Forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når enkle fortellinger, tegneserier og poplyrikk oversettes til norsk

8 Kompetansemål 9. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 1. Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon 2. Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskrimenerende og trakasserende 3. Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse Muntlige tekster Eleven skal lære forskjellen mellom subjektivitet og objektivitet i språkbruken. Eleven skal delta i utforskende samtaler om film. Idébanken Sammenlign læreboktekst med SE og Hør artikkel. Reklame kan brukes Schindlers liste. Samarbeid med historie i samfunnsfag 4. Forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale Eleven skal kunne delta i diskusjoner rundt enkle svenske og danske tekster Se forskjeller og likheter i språkene. Lese tekstutdrag. Kulturell skolesekk Veiviseren, i forhold til samisk Populærmusikk från Vittula, film. 5. Lede og referere møter og diskusjoner Eleven skal kunne lage et møtereferat. Lage et rollespill, hvor to debatterer, eventuelt vise en TV-debatt. Elevene skal referere dette. 6. Vurdere egne og andres muntlige framføringer Elevene skal ha en oversikt over ulike former for studieteknikk, som for eksempel tankekart.l språkbruksanalyse. Eleven skal kunne gi saklig tilbakemelding på foredrag. 7. Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere Eleven skal kunne gjennomføre foredrag med bruk av digitale hjelpemidler. Han skal oppøves i bruk av tale og skal ha kjennskap til dramatisering som presentasjonsmåte. Snakke ut i fra stikkord på powerpoint. Bruke kroppsspråk, stemmebruk, blikkkontakt.

9 1. Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk:artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri 2. Bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa 3. Orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon 4. Lese kritisk og vurdere teksters troverdighet 5. Gjenkjenne ulike måter å argumentere på i tekster 6. Begrunne egne tekstvalg med utgangspunkt i egne lesepreferanser og formålet med lesingen 7. Lese og gjengi innholdet i et utvalg av tekster på svensk og dansk 8. Formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på Skriftlige tekster Eleven skal lese tekster i følgende sjangere: Noveller/ fortellinger, lyrikk dramatikk og roman. Det skal arbeides med litteratur som er skrevet i følgende perioder: barokken, opplysningstiden, romantikken, nasjonalromantikken, realismen og naturalismen. Kunne kjennetegn for de forskjellige sjangere og gjengi hovedtrekk i de litterære periodene. Det skal leses resonnerende tekster, artikler og formelle brev Det skal skrives dikt, noveller og sakprosatekster som artikler, intervju, reportasjer og formelle brev. Bruke sjangertrekkene fra de forskjellige sjangerene. Pos-skriving Eleven skal ha oversikt over ulike former for studieteknikk, som for eksempel tankekart. Det skal arbeides med enkle svenske og danske tekster. Kunne snakke om og reflektere over det de leser. Lære spesielle gloser/skrivemåter Eleven skal arbeide med ulike sjangere Det skal arbeides med referat og notatteknikker. Låne klassesett av romaner på fylkesbiblioteket. Erlend Loe: Naiv super. Kim Småge: Interrail Skriveøkter Skrive stikkord i alle fag. Få tak i essensen i teksten. Repetisjon av 8.pensum Lese : Att døda et barn. Stig Dagerman. Per Petterson: Ut å stjæle hester Bokrapport /bokanmeldelse

10 tolkning og refleksjon. 9. Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster 10. Uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk 11. Vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter 12. Vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst 13. Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid 14. Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder 1. Tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster 2. Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster Eleven skal lære om lyriske virkemidler som rim, rytme, gjentagelse, kontraster, symboler og språklige bilder. Skrive egne dikt der elevene bruker forskjellige virkemidler. Eleven skal forstå de ulike ordklassene, og noen kunnskaper om setningsanalyse. Det skal arbeides med nynorsk grammatikk med vekt på de ulike ordklassene. Elevene skal kunne finne subjekt, verbal, direkte og indirekte objekt i setninger. Elevene skal kunne bøye adjektiv, substantiv, verb og pronomen Eleven skal kunne vurdere egne tekster. Pos Lage disposisjoner for tekster Elevene skal mestre å arbeide med ulike teksttyper digitalt. Det skal arbeides med sakprosatekster. Eleven skal lage og bruke mapper på skolenett. Bruke karrieremappa aktivt og legge inn minst to tekster. Sammensatte tekster Eleven skal ha kunnskap om forskjellige virkemidler i reklame. De skal kunne reflektere rundt påvirkning av lyd, språk og bilder, og bruke kunnskapen i egne arbeider. Reklame

11 3. Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder 4. Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster 1. Presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar 2. Gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk Kjenne til hvordan overdrivelse, kontraster, positive og negative ord, slagord, humor, frykt og følelser brukes i reklametekster Lage en egen reklame for et produkt Språk og kultur Eleven skal ha kunnskap om samiske tekster og kulturelle forhold hos minoriteter. Referat fra tekster og filmer som omhandler samisk kultur. Tverrfaglig arbeid i musikk, samfunnsfag og KRL. Web-design og lay-out Samiske rettigheter og utbredelse. Aktuelle filmer: Veiviseren Kautokeino-opprøret Pop-lyrikk Åsa Blind Hefte om samisk kultur: Gávnos Hefte fra Kulturell skolesekk

12 3. Presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema 4. Gjøre rede for noen kjennetegn ved hovvedgrupper av norske talemål 5. Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag 6. Gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland 7. Forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når enkle fortellinger, tegneserier og poplyrikk oversettes til norsk Eleven skal presentere et resultat av en fordyping i et språklig emne. Sette seg inn i en språkhistorisk periode Powerpoint

13 Kompetansemål 10. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse Idébanken 1. Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon 2. Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskrimenerende og trakasserende 3. Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film Muntlige tekster Eleven skal kunne delta i samtaler om teater med vekt på tolkinga av stykkene. 4. Forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale 5. Lede og referere møter og diskusjoner Eleven skal kunne lede og referere møter og diskusjoner. Alle skal kunne lede en debatt 6. Vurdere egne og andres muntlige framføringer Eleven skal kunne delta i og reflektere rundt ulike sjangere. Eleven skal kunne prinsippene for saklig argumentasjon. Begrunne vurdering av egne og andres framføringer. Eleven skal vise kunnskap og innsikt i egen lesestrategi. Eleven skal reflektere over og bruke den strategien denne mestrer best for å lære. Velge realistisk vanskegrad i lesekvarten 7. Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere 1. Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk:artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt Se læringmål for 8. og 9. I 10. skal det legges vekt på avansert bruk av digitale verktøy som for eksempel power point Skriftlige tekster Eleven skal ha kunnskap om naturalismen og realismen. Eleven skal ha kunnskap om litteratur som er skrevet etter 1900, med vekt på modernismen. Tur til teater Sammenligning film/teater Lesekvart og fagstoff i ulike fag Karens jul Karen. Tekstsamlinga til Norsk i tiende og

14 brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri 2. Bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa 3. Orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon 4. Lese kritisk og vurdere teksters troverdighet 5. Gjenkjenne ulike måter å argumentere på i tekster 6. Begrunne egne tekstvalg med utgangspunkt i egne lesepreferanser og formålet med lesingen 7. Lese og gjengi innholdet i et utvalg av tekster på svensk og dansk 8. Formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon. 9. Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster 10. Uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk 11. Vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter 12. Vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst 13. Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og Eleven skal kunne reflektere rundt og vise at de kan bruke litterære virkemidler. Skrive tekster der eleven viser sjangerkunnskap og bruker litterære virkemidler Eleven skal arbeide med tolkning og analyse av skjønnlitteratur sakprosatekster. Det legges vekt på fortellermåter og synsvinkler/komposisjon. Kunne analysere en novelle og en roman Det arbeides med drøftende og argumenterende tekster Eleven skal kunne vurdere egne tekster og egen skriveutvikling. Eleven skal kunne fylle ut et vurderingsskjema der denne vurderer språk, innhold og oppbygging. tekster 1 og 2 i Kontekst Handgranateplet Ingelin Røssland Innføringsbok

15 systematisering av eget arbeid 14. Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder 1. Tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster 2. Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster 3. Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder 4. Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster 1. Presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar Det skal arbeides med kildebruk og kildekritikk. Alle elever skal kunne skrive kildehenvisninger og referanselister. Eleven skal bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder Sammensatte tekster Eleven skal kunne lage og dramatisere en tekst. Eleven skal kunne bruke og gjenkjenne virkemidler brukt i drama Eleven skal kunne sammenligne ulike sjangere, som for eksempel bok og film Lese en novelle/ bok og se filmatiseringen etterpå for å finne likheter og ulikheter Språk og kultur Eleven skal kunne gjøre rede for kulturell påvirking i litteraturen. Eleven skal kunne forklare hvorfor litteraturen er blitt som den er blitt i de forskjellige litterære periodene. Nettvettregler fra Redd Barna Film/bilder Drageløperen Litteratur fra nyrealismen og frem til i dag.?? Litteratur fra nyrealismen og frem til i dag. Romaner og noveller Stikkord: Gud/avgud makt/motmakt/

16 2. Gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk 3. Presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema 4. Gjøre rede for noen kjennetegn ved hovvedgrupper av norske talemål 5. Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag 6. Gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland 7. Forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når enkle fortellinger, tegneserier og poplyrikk oversettes til norsk Elevene skal presentere resultatet av fordyping i et litterært tema. Gjør rede for en litteraturperiode og en sentral forfatter/tema i denne perioden Elevene skal kunne noe om dialekter i Norge. Lære om målmerker og dialekter Blanding av muntlig og skriftlig sjangere oppbrudd/ansvar Berlinerpoplene Vildanden Forfatterbiografier Dialekter og sosiolekter Typisk norsk Kebabnorsk Dialektprøver

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 8.trinn (5ème) Kompetansemål 8. 10. klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Uttrykke egne meninger i diskusjoner

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk som førstespråk Felles allment fag Oslo, mai 2000 Kirke, utdannings-, og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE Program onsdag 23.01.: 10.00 11.00: Læreplanrevisjonen. Gjennomgang ved Ingrid 11.15 12.00: Henning Fjørtoft: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer