ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune"

Transkript

1 ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009

2 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn: prøve ut kjennetegn på måloppnåelse i fagene Norsk, matematikk, samfunnsfag og mat og helse ungdomstrinn: lage og prøve ut kjennetegn på måloppnåelse i de samme fagene Alle lærerne på skolen deltar

3 VURDERING DILEMMA I ARBEIDET MED Å LAGE KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE

4 Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne *uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon *drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende *delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film *forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale *lede og referere møter og diskusjoner *vurdere egne og andres muntlige framføringer *gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri begrunne egne valg av litteratur og lesing med utgangspunkt i kunnskap om lesestrategier lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster Språk og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av norske talemål forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når enkle fortellinger, tegneserier og poplyrikk oversettes til norsk

5 27 kompetansemål noen til dels kompliserte og sammensatte, er beskrevet i fagplanen Vår jobb: utvikle og prøve ut kjennetegn for karakterene 2, 3 / 4 og 5/6 for disse kompetansemålene Hvorfor?: en mer presis beskrivelse av dem en mulighet til å beskrive hva eleven kan og hva som kreves for en høyere måloppnåelse til bruk i vurderingen (hvilken?): av ulike produkt? standpunktkarakter (skriftlig bokmål og nynorsk + muntlig) et måleredskap? vurdering av læring eller et veiledningsredskap vurdering for læring

6 skriftlige tekster historisk samtidig språk og kultur norskfaget sammensatte tekster nasjonalt globalt muntlige tekster

7 10.trinn bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster karakteren 2: karakteren 3 og 4: karakteren 5 og 6: Mulige produkter : skrive artikler (fagartikkel, nyhetsartikkel), egen bildebok, tegneserier, reklamer,muntlige presentasjoner (foredrag, kåseri ), blogg på nett, egen hjemmeside, animasjonsfilm, rollespill/dramatisering,.

8 Sammensatte tekster? nasjonalromantikken politisk kunst Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster.

9 10.trinn bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster 7.trinn lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene 2.trinn 4.trinn lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier

10 Etter VG 3 stud.spes sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken Etter VG2 stud.spes analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier Etter VG1 stud.spes og VG2 yrkesfaglige kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster

11 7.trinn lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene kjennetegn på lav måloppnåelse: gi eksempler på noen regler for bruk av tekster hentet fra Internett bruke noen relevante virkemidler i sammensatte tekster, presentasjoner og framføringer bruke noen estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon benytte seg av digitale verktøy i egne produkter og produksjoner kjennetegn på høy måloppnåelse: bruke noen regler for bruk av tekster hentet fra Internett bruke og begrunne valg av varierte virkemidler i sammensatte tekster, presentasjoner og framføringer bruke estetiske virkemidler formålstjenlig i egen tekstproduksjon velge ulike digitale verktøy formålstjenlig til egne produksjoner og presentasjoner tolke og drøfte hensikten med og konsekvensene av virkemidler i ulike nye medier/massemedier

12 VG1 med kompetansemål 10.trinn med kompetansemål (og kjennetegn): På 10.trinn bør vel elevene kunne mer (høyere krav) enn på 7.trinn, men ikke så høye som på VG1? 7.trinn med kompetansemål og kjennetegn

13 PLANLEGGING tradisjonelt lærerens oppgave, liten grad av elevdeltakelse elevene involveres i planleggingen - avdekking av forkunnskap - mulige sluttprodukt diskuteres - evalueringskriterier drøftes og avklares GJENNOMFØRING elevene deltar/gjennomfører veiledning/underveisvurdering knyttes til opplegget kjennetegnene/kriteriene som ble drøftet i planleggingen benyttes EVALUERING et produkt vurderes av lærer produktet vurderes summativ vurdering kjennetegnene benyttes elevene deltar gjennom egenvurdering, evt også vurdering av hverandre MAPPE KAN VÆRE FORMÅLS- TJENLIG FOR Å TA VARE PÅ ET LANGSIKTIG LÆRINGSPERSPEK

14 Artikkel/ Intervju Kjennetegn på karakteren 2 Kjennetegn på karakteren 3 og 4 Kjennetegn på karakteren 5 og 6 OVERSKRIFT eleven bruker overskrift overskriften har god sammenheng med innholdet i artikkelen INGRESS eleven bruker ingress ingressen er klart atskilt fra resten av teksten og gir et sammendrag av denne AVSNITT/ -OVERSKRIFTER eleven bruker avsnitt eleven bruker avsnittsoverskrifter overskriften er fengende og gir lyst til å lese mer ingressen viser klart hva teksten handler om og gir lyst til å lese videre avsnittsoverskriftene gir et godt inntrykk av hva avsnittet handler om INNHOLD innholdet holder seg stort sett til saken innholdet gir et godt inntrykk av den aktuelle saken innholdet presenteres slik at leseren utfordres til å engasjere seg SPRÅK fullstendige setninger og sammenheng variasjon i ordvalg og setningsoppbygging. Flere fortellermåter De forskjellige fortellermåtene er brukt BILDE eleven har med et bilde bildet illustrerer teksten bildet er fengende og stimulerer leseren til å lese artikkelen KILDER kilder er oppgitt sitat er uthevet i tekst og kilde er oppgitt RETTSKRIVING/ TEGNSETTING bruk av kilder og sitater glir naturlig inn i elevens egn tekstproduksjon se generelle krav se generelle krav se generelle krav

15 Obligatorisk prosjekt 9.trinn Fra fagplanen i norsk: Elevene skal kunne : presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar.

16 Presentasjon for elevene og drøfting presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: 1. presentere: hvordan presentere?: skriftlig eller muntlig presentasjon? 2. Hva?: sentrale samtidstekster og klassiske verk, Hva er en tekst: iflg læreplanen: skriftlige tekster, muntlige tekster og sammensatte tekster Mulige sjangrer: - sakprosa: artikler, essay, nettbaserte tekster; hjemmeside, blogg - skjønnlitterære sjangrer: roman, novelle, dikt, tegneserie

17 tema samtidstekst klassisk verk kjærlighet og kjønnsroller helt og antihelt virkelighet og fantasi makt og motmakt løgn og sannhet oppbrudd og ansvar 1: Eleven må selv finne/velge ut en samtidstekst, som ligger innenfor ett av disse temaene 2: Læreren hjelper elevene med å finne en tekst/klassisk verk, som ligger innenfor det samme temaet

18 Presentasjonsform: Vi/lærerne har i dette opplegget bestemt at det skal være en muntlig presentasjon, støttet av PowerPoint. Denne vil foregå i små grupper (5-6 elever som har konkrete responsoppgaver; skriftlig og muntlig). De andre elevene arbeider med en skriftlig tekst. Hva må være med i presentasjonen: presentasjon av temaet presentasjon av de to tekstene (tittel og forfatter) noe om forfatterne og periodene hvordan de to tekstene behandler temaet, f.eks: - sjanger og sjangertrekk (likheter og forskjeller) - virkemidler i tekstene - refleksjon og kunnskap om tidsperioden sammenligning

19 Eksempler på valg av elev og anbefalinger fra lærer tema samtidstekst klassisk verk kjærlighet og kjønnsroller helt og antihelt virkelighet og fantasi makt og motmakt løgn og sannhet oppbrudd og ansvar Tir N a Noir Kolbein Falkeid Pitbull-Terje -Endre Lund Eriksen De fire og han som gjør galt verre -Hans Frederik Follestad Flode alene -Trond Viggo Torgersen og Vivian Zahl Olsen Ord over grind -Halldis Moren Vesaas (1955) Et dukkehjem -Henrik Ibsen (1879) Pan Knut Hamsun (1894) Karens jul -Amalie Skram (1855)

20 Hva skal vurderes og vurderingsform(er): Muntlige ferdigheter: drøfte med elevene hva vi legger i dette snakke høyt og tydelig ikke lese fra manus kroppsspråk blikk-kontakt Annet: bruk av PowerPoint innhold i presentasjonen vurdering av seg selv vurdering av andre

21 Muntlig framlegg Kjennetegn på karakteren 2 Kjennetegn på karakteren 3 og 4 Kjennetegn på karakteren 5 og 6 Muntlige ferdigheter eleven gjennomfører en muntlig framføring eleven benytter i liten grad manuskript - forholder seg i stedet i større grad til punktene på PPT tydelig stemme og noe blikk-kontakt med salen eleven er fri fra manus, og til dels også punktene på PPT Klar, tydelig stemme, god pusteteknikk, passe tempo i framføringen Bruk av PowerPoint eleven har laget en PowerPoint presentasjon presentasjonen har punktvis oppsetting og blir brukt i presentasjonen presentasjonen holder seg til sak presentasjonen understøtter den muntlige framføringen presentasjonen har en klar struktur og illustrerer teamet Innhold 2 tekster blir presentert og sammenlignet tekstene illustrerer temaet forfatter presenteres sammen med tidsperioden bruk av sjanger og virkemiddel kommenteres temaet står i fokus og presentasjonen bruker tekstene til å belyse temaet forfatter- og tidsperiodeopplysningene brukes for å sammenligne (likheter og forskjeller)

22 Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne *uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon *drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende *delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film *forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale *lede og referere møter og diskusjoner *vurdere egne og andres muntlige framføringer *gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri begrunne egne valg av litteratur og lesing med utgangspunkt i kunnskap om lesestrategier lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster Språk og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av norske talemål forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når

23 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.. åpner en arena der de får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. Slik representerer faget en demokratisk offentlighet som ruster til deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv. Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode - å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling. Bruk av arbeidsplaner i skolen gjøre eller lære?

24 Sluttvurdering (vurdering av læring) EKSAMEN skriftlig eksamen i matematikk, norsk og engelsk muntlig eksamen i alle fag unntatt praktisk/estetiske fag og Utdanningsvalg Hensikt med eksamen? Hvordan styrer eksamen (skriftlig) våre arbeidsformer? Eksamen skal vere i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. STANDPUNKTKARAKTER grunnlaget for standpunktkarakter? er det mulig å sette standpunktkarakter uten en eller annen form for mappe? BEDØMMING - RETTFERDIGHET SORTERINGS- ELLER VEILEDNINGSFUNKSJON

25 Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne *uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon *drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende *delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film *forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale *lede og referere møter og diskusjoner *vurdere egne og andres muntlige framføringer *gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri begrunne egne valg av litteratur og lesing med utgangspunkt i kunnskap om lesestrategier lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster Språk og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av norske talemål forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når enkle fortellinger, tegneserier og poplyrikk oversettes til norsk

26

27

28 Standpunktvurdering skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen ( 3-3, 4-4 i forskrift til opplæringslova og privatskolelova) Standpunktkarakteren skal ikke være noe gjennomsnitt av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes ( 3-7, 4-6, 4-7 i forskrift til opplæringslova). Standpunktkarakteren skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget. Dette betyr at det i de fleste fag ikke kan legges avgjørende vekt på en enkelt prøve. En prøve som bare måler deler av elevens kompetanse i faget vil ikke være et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens samlede kompetanse i faget. Standpunktvurderingen må ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag. Gjennom underveisvurdering får lærer og elev kunnskap om elevens faglige progresjon og det kompetansenivået som eleven har oppnådd ved avslutningen av opplæringen

29 Standpunktkarakteren må baserast på eit breitt vurderingsgrunnlag som samla viser kompetansen eleven har i faget, jf Eleven skal ha høve til å forbetre kompetansen sin i faget inntil standpunktkarakteren er fastsett. Rettstryggleiken skal sikrast ved at eleven blir gjort kjend med kva det er lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller han sine standpunktkarakterar. (fra Høringsutkastet) Er det i det hele tatt mulig å sette rettferdige standpunktkarakterer uten en eller annen form for mappe? Mappen vil, i tillegg til å være et godt pedagogisk redskap, i høy grad ivareta kravene om dokumentasjon som ligger i høringsutkastet

30 Elevundersøkelsen (2007 og 2008) viser at elever i liten grad involveres i vurderingsarbeidet, dette gjelder særlig på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Det er viktig å tydeliggjøre eleven, læringen, lærekandidaten og den voksnes rett til egenvurdering. I denne forbindelse har skolen et ansvar for at eleven, lærlingen, lærekandidaten og den voksne gjøres kjent med grunnlaget for vurdering, men også hva det legges vekt på i vurderingen av hans/hennes kompetanse. En styrking av underveisvurdering bør etter Utdanningsdirektoratets mening gjøres ved å tydeliggjøre hva vurderingen skal omfatte, og hvilke kvalitetskrav som stilles til den informasjonen som eleven, lærlingen eller lærekandidaten får. Forskning viser at elever som lærer å vurdere eget arbeid, øker sitt læringsutbytte og er mer motiverte enn elever som passivt mottar lærerens dom.

31 Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne uttrykke seg muntlig i norsk:.lytte og tale, kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon forutsetning for sosialt liv, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv. Å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk:.skriftligheten i samfunnet er økende og kravet til å mestre skriftlig framstilling i ulike sjangere er blitt større. Skriving er: -en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på - en kommunikasjonsform - en måte for å lære - Å kunne lese i norsk: særskilt ansvar for norskfaget gjennom den første leseopplæringen og den videre leseopplæringen gjennom hele det 13-årige løpet. Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse Lesing er avhengig av kulturforståelse, og samtidig utvikler lesing kulturforståelse - Å kunne regne i norsk:..et annet språk, men med felles kunnskapsområde når det gjelder begrepsutvikling, logisk resonnement og problemløsning. Forståelse for form, system og komposisjon grafiske framstillinger, tabeller og statistikk - Å kunne bruke digitale verktøy i norsk: nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Nye læringsarenaer og gir nye mulighete Evne til kritisk vurdering og bruk av kilder

32 NASJONALE PRØVER. SKALA OG MESTRINGSBESKRIVELSER FOR NASJONALE PRØVER PÅ 8.TRINN MESTRINGSNIVÅ 5: FINNE: lokalisere og kombinere ulike elementer som finnes flere steder i en tekst, og skille relevant informasjon fra sterkt konkurrerende informasjon TOLKE: forstå tvetydigheter, meningsinnhold som står i motsetning til det forventede eller meningsinnhold som er negativt uttrykt i en tekst REFLEKTERE: vurdere form eller innhold i en tekst kritisk og analytisk, eller å utforme hypoteser ved å sammenligne, kontrastere eller kategorisere informasjon i en tekt MESTRINGSNIVÅ 2: FINNE: lokalisere tydelig uttrykte elementer i en tekst med noe konkurrerende informasjon TOLKE: trekke enkle slutninger eller oppfatte hovedtemaet i en tekst på bakgrunn av informasjon som ikke er tydelig uttrykt REFLEKTERE: bruke personlige meninger eller holdninger til å vurdere form eller innhold i en tekst MESTRINGSNIVÅ 1: FINNE: lokalisere tydelig uttrykte elementer i en tekst med konkurrerende informasjon TOLKE: trekke enkle slutninger eller oppfatte hovedtemaet i en tekst når innholdet er tydelig uttrykt i teksten REFLEKTERE: bruke personlige meninger til å kommentere form eller innhold i en tekst

33 Erfaringer så langt: 1. Eget arbeid med kompetansemålene - innebærer læreplananalyse og fagforståelse 2. Fokus på et 13-årig læringsløp - innebærer et fokus på sammenheng og progresjon 3. Arbeid i klasserommet sammen med elevene fokus på elevmedvirkning, fagdidaktikk, vurdering som en del av læringsløpet Mine foreløpige konklusjoner: 1.Viktig at den enkelte lærer får anledning til å arbeide aktivt med utarbeidelsen av kjennetegnene. mao IKKE en database med forpliktende nasjonale kjennetegn men heller en oversikt over veiledende kjennetegn, der læreren selv må ta stilling og involvere elevene i dette arbeidet.

34 a) Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. b) Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. c) Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. d) Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. e) Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. f) Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. (hentet fra Høringsutkastet) a) Karakteren 6 uttrykker fremragende (avansert) kompetanse b) Karakteren 5 uttrykker høy kompetanse c) Karakteren 4 uttrykker god kompetanse d) Karakteren 3 uttrykker grunnleggende kompetanse e) Karakteren 2 uttrykker enkel kompetanse f) Karakteren 1 uttrykker lav kompetanse (fra Erling Lars Dale)

35 Elev- og lærerforutsetninger Vurdering Mål Innhold Rammefaktorer Arbeidsmåter Bjørndal og Lieberg 1978

36 Revidert Bloom taksonomi (2002) Huske Forstå Anvende Analyse Evaluere Skape Fakta Begrep Prosedyre Metakognisjon

37 Hva kan jeg fra før om dette emnet/temaet? Hva er mine kjennetegn på måloppnåelse? KIS Skjema 6 For eleven: Planlegging av egen læring Hvordan (arbeidsmåter), når (tidsplan) og hvor skal arbeidet gjennomføres? Hvordan kan jeg finne ut om jeg lærer noe underveis? Hvordan skal jeg vurdere mitt eget arbeid til slutt? Hvordan skal arbeidet mitt vurderes av lærer?

38 Hva har jeg lært? Hvordan vet jeg at jeg har lært dette? Hva har vært lett? Hvorfor? Hva har vært vanskelig? Hvorfor? KIS Hvordan har mine arbeidsmåter og valg av arbeidssted fungert? Skjema 7 For eleven: Vurdering av egen læring Har jeg fulgt tidsplanen? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva vil jeg gjøre mer av eller mindre av neste gang? Er det noe jeg ønsker å drøfte med lærer? Er det noe jeg behøver hjelp for å forstå? Hvordan kan jeg arbeide i tiden fremover, for å lære enda mer? Hvordan kan læreren hjelpe meg til å lære enda mer?

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Fylkessamling IKVO Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Hovedmomenter Om NAFO Revisjon av gjennomgående læreplaner Høring om innføringstilbud Samarbeid mellom voksenopplæring og videregående skole

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk.

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Framtidens norskfag Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Rapport Arbeidsgruppe nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet Januar

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring En teoretisk analyse av lærerens vurderingskompetanse Ingunn Larsen Masteroppgave i pedagogikk Kunnskap, utdanning og læring Det Utdanningsvitenskaplige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer