Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og"

Transkript

1 ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 8 Faglærar: Camilla Støen Bakke Læreverk/forlag: Neon 8 Studiebok og Tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel Arbeidsmåter - kunne skriva enkle Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt dikt med og saman med andre. presentasjon av seg - presentera dikt sjølv og presentera munnleg i klassen. desse munnleg. - samtala om innhald og - kunne gjera greie for ordval i dikta. innhaldet i eigne dikt munnleg Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere. Elevvurdering korleis? - Elevlogg. - uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike tekster på bokmål og nynorsk. - Vise hvordan sjangere kan bygges opp på ulike mpter. - kunne dei grunnleggjande skrivereglane som stor og liten forbokstav, samanskriving og reglar for orddeling. - vita korleis ein kan utdjupe ulike ytringar. - vita kva ein 35 Grunnleggjande dugleikar i norskfaget: skriva. Studieboka, kapittel 4, s presskrivingsoppgåver. - individuelt arbeid med tekst for å repetera skrivereglane. - Arbeid med oppgåver individuelt og i par. - munnlege - Skriveoppgåve med vurdering utan karakter.

2 - vurdere egne og andres muntlige framføringar. tekstbindar er, og finna døme på dei i tekstar. - kunne gje døme på ulike munnlege kommunikasjonsfor mer. - kunne forstå skilnaden på krav ein stiller til sendar og mottakar i ein samtale. 36 Grunnleggjande dugleikar i norskfaget: snakka. Studieboka, kapittel 3, s arbeid med munnlege oppgåver i par. - Diskusjonar i små og store grupper. - bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa. - Formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolking og refleksjon. - uttrykke egne meninger i disjusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon. - Drøfte hvordan - læra seg ulike lesestrategiar, og kunne bruka dei på ulike teksttypar. - lære om ulike lesefasar, og kunne nytta desse i arbeid med ukjent tekst. - kunne skriva enkle bokmeldingar Kunne reflektera over samanhengen mellom samtalemål og samtaleform. - vita kva argumentering er, og finna fram til Grunnleggjande dugleikar i norskfaget: lesa. Studieboka, kapittel 2, s Oppbrot og ansvar. Kjærleik og kjønnsroller. Grunnleggjande dugleik: snakka. Studiebok, kapittel 3, s Tekstsamling, kapittel 1. - Lærarforelesing. - Individuelt arbeid med oppgåver om lesestrategiar. - Individuelt arbeid med bokmelding. - Lærarforelesning. - Arbeid med ulike tekstar individuelt og i par. - Samtalar i klassen om tekst. - Nasjonal prøve i lesing

3 språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende. - Lese kritisk og vurdere teksters troverdighet. - Gjenkjenne ulike måter å argumentere på i - formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolking og refleksjon. - Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere. argument i skrifteleg tekst. - læra om korleis ein kan tolka tekstar og bruka dette på tekstutdrag. - Kunne laga eit rollespel og framføre det for klassen. 40 Oppbrot og ansvar. Kjærleik og kjønnsroller. Grunnleggjande dugleik: lesa. Studieboka, kapittel 2, s Tekstsamling, kapittel 1, s anna tekstutdrag frå Jon Fosse. Temaveke: Jon Fosse - Lærarforelesing. - Arbeid med tolking av tekst individuelt og i fellesskap. - Dramatisering av tekstar av Jon Fosse. - Innlevering av bokmelding. Vurdering med karakter. - Vurdering av Jon Fosse-dramatisering med karakter. - formidle muntlig - kunne tolka ulike 42 Oppbrot og ansvar. Kjærleik - lesing av tekstutdrag.

4 og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolking og refleksjon. tekstutdrag. og kjønnsroller. Grunnleggjande dugleik: lesa. Studieboka, kapittel 2, s Tekstsamling, kapittel 1. - Arbeid med oppgåver til tekstane. - Samtale om tekstutdraga. - tolke og vurdere ulike former for - formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolking og refleksjon. - - finna fram til frampeik i filmen. - Kunne skriva ei enkel filmmelding. - kunne forklara kva skjønnlitteratur er, og gje døme på ulike typar av skjønnlitteratur og kva som kjenneteiknar dei. - Få kunnskap om ulike skrivefasar. - Kunne planleggja og gjennomføra ein 43 Oppbrot og ansvar. Kjærleik og kjønnsroller. Film: Døden på Oslo S Skrive skjønnlitterært. Studieboka, kapittel 4, s Arbeid med filmen. - Skriving av filmmelding. - Lærarforelesing - Arbeid med oppgåver individuelt og i grupper. - Skriving av ymse skjønnlitterære tekstar. - Vurdering av filmeldinga med karakter. - Innlevering av skrifteleg arbeid (eventyr). Vurdering med karakter.

5 - Uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på nynorsk. - Vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. skriveprosess. - Kunne vurdera eige tekstprodukt. - Uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på nynorsk. - Vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. - Formidle skriftlig - kunne reflektera over eigen skriveprosess og setja seg eigne mål for vidare skriving. - Kunne gjera greie for innhaldet i ulike tekstar, òg det ein må lesa mellom linene. - Kunne argumentera godt både skriftleg og munnleg om sjølvvalte samfunnsspørsmål Makt og motmakt. Tekstsamling, kapittel 2 - Arbeid individuelt og i par/grupper med tekstar i form av oppgåver i tekstsamlinga, gruppesamtalar. - Gruppediskusjonar om aktuelle tema i samfunnet. - Tentamen.Vurdering med karakter. - Innlevering av bokmelding av sjølvvalt bok. - Vurdering av eigen tentamen og vurdering av eiga utvikling i løpet av hausten. - Vurdering av evna hjå elevane til å føra sakleg og god argumentasjon om samfunnsaktuelle spørsmål.

6 og muntlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolking og refleksjon. - Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon. - tolke og vurdere ulike former for - Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige - Vurdere estetiske virkemidler i tekster hentet fra informasjons- og underholdningsme dier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. - tolke og vurdere ulike former for - Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne - læra om grafiske verkemiddel. - Læra å forma ord til bruk i samansette tekstar. - Kunne produsera eigne samansette tekstar som til dømes reklameplakatar og rebusar. - Kunne vurdera effekten av verkemiddel i samansette tekstar. - kunne laga ein teikneserie. - Læra om teikneseriar med tanke på handling, komposisjon og spenningskurve. 2-4 Ord og bilete. Samansette tekstar. Studieboka, kapittel 5, s Helt og antihelt. Samansette tekstar. Teikneseriar. Studieboka, kapittel 5, Tekstsamlinga, kapittel 3. - Arbeid med oppgåver i studieboka individuelt og i par. - Klassediskusjonar med tolking av ulike samansette tekstar. - Gruppearbeid med produksjon av reklameplakat. - Arbeid med oppgåver i studieboka og tekstsamlinga. - Klasseromsdiskusjon med tolking av ulike tekstar. - Arbeid med - Vurdering av reklameplakat med karakter. - Vurdering av eige produkt. - Vurdering av teikneserie med karakter.

7 norskfaglige og tverrfaglige - Vurdere estetiske virkemidler i tekster hentet fra informasjons- og underholdningsme dier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. eigenprodusert teikneserie. - uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon. - Vise hvordan sjangre kan bygges opp på ulike måter. - uttrykke egne meninger i diskusjoner og - læra om foredrag og sakprosa. - læra om foredrag og sakprosa. - Skriva ein enkel 8 Løgn og sanning. Grunnleggjande dugleikar: snakka og skriva. Studieboka, kapittel 3 og 4, s , Tekstsamlinga, kapittel Løgn og sanning. Grunnleggjande dugleikar: snakka og skriva. - Lærarforelesing. - Arbeid med oppgåver i studieboka og tekstsamlinga. - Lesa ulike saktekstar. - Lærarforelesing. - Arbeid med oppgåver i studieboka og tilbakemeldingar - Innlevering av

8 vurdere hva som er saklig argumentasjon. - Vise hvordan sjangre kan bygges opp på ulike måter. sakprega tekst (intervju). Studieboka, kapittel 3 og 4, s , Tekstsamlinga, kapittel 4. tekstsamlinga. - Lesa ulike saktekstar. skriftleg produkt (sakprosa). - Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder. - Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere. - Presentere viktige temaer og utrrykksmåter i - Kunna gjera greie for trekk ved norsk ungdomslitteratur, til dømes før og no, ulike sjangrar. - Laga ei god problemstilling Litteratur i endring. Litteraturbølgjer - Prosjekt- og temaarbeid (gruppe). - Vurdering av skriftleg produkt og munnleg presentasjon.

9 sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillingar i klassiske verk fra norsk litteraturarv. - gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres - tolke og vurdere ulike former for - Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige - Vurdere estetiske virkemidler i tekster hentet fra informasjons- og underholdningsme dier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. - Lese og skrive sjangrew, både sakspreget på - Kunna vurdera effekten av biletebruk saman med skriftlege tekstar. - Kunna diskutera innhald og tematikk i ulike tekstar. - Kunna vurdera funksjonaliteten av samansette tekstar på nettet. - Kunna gjera greie for korrekt bruk av kjelder Røyndom og fantasi. Samansette tekstar, kapittel 5, s Tekstsamlinga, kapittel 5 - Klassesamtale om tekstar. - Oppgåveløysing i studieboka og tekstsamlinga. - Arbeid med ulike internettsider.

10 nynorsk. - Delta i utforskande samtaler om litteratur, teater og film. - Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere. - gjøre rede for noen kjennetegn ved hovudgrupper av norske talemål. - Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag. - Gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland. - Kunna fortelja om ei bok, ein film eller eit teaterstykke med innleving. - Gjera greie for innhald og tematikk i ulike - Kunna delta i spontane dramatiseringssituas jonar Undersøkja og gjera greie for trekk ved eigen dialekt/språkbruk både skriftleg og munnleg. - Kunna gjera greie for trekk ved dei to norske skriftspråka og samisk språk i Noreg Møte kommunikasjon. Munnleg produksjon. Studieboka, kapittel 3, s Tekstsamlinga, kapittel 6. - Samtale om bøker, film og teater i grupper og i klassen. - Oppgåveløysing i studieboka og tekstamlinga. - Teatersport. - Rollespill. Språkstreif - Individuelt prosjektarbeid. - Vurdering av skriftleg produkt og munnleg presentasjon.

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 8.trinn (5ème) Kompetansemål 8. 10. klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Uttrykke egne meninger i diskusjoner

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf 56 19 26 80 Faks 56 19 26 81 e-post osteroy.ungdomsskule@osteroy.kommune.no web www.osteroy.ungdomsskule.no Musikal Osterøy ungdomsskule Hatland 5282 Lonevåg

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 403 MIL TIL FOTS Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 12.08-2013 Oppegård kommune Lise Wang Eriksen (lise-wang.eriksen@trondheim.kommune.no ) TILBAKEBLIKK - Hattie

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE Program onsdag 23.01.: 10.00 11.00: Læreplanrevisjonen. Gjennomgang ved Ingrid 11.15 12.00: Henning Fjørtoft: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret. FYR 13.-14.oktober 2014 Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.no Tomas Bjørnstad, Østfold FYR høst 2014 MÅL OG MØTEPLASSER ELEKTRO OG NORSK Å presentere kunnskap skriftlig,

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk som førstespråk Felles allment fag Oslo, mai 2000 Kirke, utdannings-, og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet

Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet Skriving og fagkompetanse Skriftleg eksamen med reviderte læreplanar Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet Korleis prøver vi skrivekompetanse til eksamen? Litt om eksamen Skriving i fag ein sveip innom

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Samfunnsfag Formål for faget Samfunnsfag skal bidra til å fremme elevenes forståelse for betydningen av teknologi og entreprenørskap. på denne måten

Detaljer