Høgskolen i Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Oslo og Akershus"

Transkript

1 Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning

2 Innhold 1. Innledning Målgruppe og opptakskrav Organisering Læringsutbytte Internasjonalisering Innhold Arbeidsformer Vurdering Kvalitetssikring... 4 Emnebeskrivelse

3 1. Innledning På alle trinn i grunnopplæring og på arbeidsplasser er det elever, lærerkandidater eller ansatte som har liten eller mangelfull kompetanse i norsk språk. Dette gjelder særlig de som har et annet morsmål enn norsk, eller der norsk er andrespråket deres. I grunnopplæringen følger elever med et annet morsmål enn norsk Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, som er en nivåbasert ferdighetsplan. For grunnskolen sier Opplæringsloven 2-8, første ledd, at: Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkelig dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Opplæringsloven har ingen bestemmelser om en tilsvarende rett for elever innen videregående opplæring, men også elever i den videregående skolen kan få særskilt norskopplæring dersom de har behov for det til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Slik tilrettelagt norskopplæring krever kompetanse i å tilrettelegge opplæring i norsk som andrespråk. 2. Målgruppe og opptakskrav Målgruppe er lærere i grunnopplæring og andre som legger til rette for opplæring av barn, ungdom og voksne i norsk som andrespråk. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. 3. Organisering Studiet tilbys på deltid med halv progresjon/15 studiepoeng per semester. Det veksles mellom studiesamlinger på høgskolen og nettstøttet arbeid over høgskolens elektroniske læringsplattform. 4. Læringsutbytte Nærmere informasjon om læringsutbytte, se avsnittet «Emnebeskrivelse». Studentene skal utvikle grunnleggende kunnskap om tospråklighet og andrespråkslæring slik at de er i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere norskopplæring for språklige minoriteter etter gjeldende planer og forskrifter. Studentene skal gjennom studiet opparbeide en forståelse for og reflektere over hva det vil si å være tospråklig, og hvilke konsekvenser det får for elevenes læring, faglige utvikling og for organisering og tilrettelegging av opplæringen. Studiet skal også utvikle en forståelse hos studentene for de ressurser og utfordringer ulike kulturelle og språklige elevgrupper representerer. 5. Internasjonalisering Studiet Norsk som andrespråk er et ledd i internasjonaliseringen av det norske samfunnet. Økt kunnskap om andre etniske grupper, innsikt i hva det vil si å praktisere et annet språk enn sitt morsmål i opplæringssammenheng, vil øke forståelsen for de utfordringer som mennesker møter i en verden med økt mobilitet og internasjonalisering. Bevissthet om at språk er kulturrelatert, og at ikke alle mennesker forstår tekst- og sjangerbegrepet på samme måte, kan fremme toleranse for mennesker på tvers av landegrenser. Forståelse av ulike samhandlingsmønstre i et flerkulturelt perspektiv, kan bidra til større åpenhet og aksept for inkludering av mennesker uavhengig av etnisk bakgrunn i et samfunn. Å stimulere til samarbeid og toleranse mellom elever i en flerkulturell skole, vil også åpne for større toleranse mellom ulike etniske grupper i et internasjonalisert arbeidsliv og et flerkulturelt samfunn. 3

4 6. Innhold Innholdet i studiet er delt i to emner; Lesing og læring i en tospråklig kontekst og Skriving og tekstkultur. I emnene ivaretas hovedområdene i Læreplan for grunnleggende norsk for språklige minoriteter : Språk og kultur, Lytte og tale, Lese og skrive og Språklæring. I tillegg ivaretas grunnleggende ferdigheter gjennom arbeidsmåter og oppgaver i studiet. 7. Arbeidsformer Studiesamlingene vil være arena for teoretiske framlegg og drøftinger og for utveksling av erfaringer. Ved samlingene vil ulike arbeidsformer bidra til å utvikle studentenes faglige og personlige utvikling, og til økt refleksjonsnivå. Mellom samlingene må studentene være innstilt på forarbeid og etterarbeid, både i grupper og individuelt. En viktig del av læringsprosessen er bruk av det pedagogiske verktøyet høgskolens elektroniske læringsplattform. Kommunikasjon mellom studentene og fagansvarlige, og studentene imellom skjer i stor grad via nett. Arbeidsformene i studiet vil blant annet være: Forelesning, dialog, problembasert læring osv Arbeid i grupper Gi og motta veiledning individuelt og i gruppe Individuelt arbeid, litteraturstudier, refleksjoner osv Skriftlige oppgaver som logg, rapport, refleksjonsnotat, vurdering av elevtekster og læringsmateriell, didaktiske tilrettelegginger osv Arbeid over nett Studiet forutsetter at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen. De ulike emnene vil knyttes til forskjellige aktiviteter, og det forutsettes at studentene bidrar på forskjellige måter i gjennomføringen av disse. 8. Vurdering Gjennom hele studiet gis tilbakemeldinger over nett på studentoppgaver. Arbeidskravene i de enkelte emner må være godkjent av høgskolen før studenten kan gå opp til eksamen. Eksamen i NOR6611 er individuell hjemmeeksamen over én uke. Eksamen i NOR6621 er skoleeksamen på seks timer. Det framgår av emneplanene mer detaljert informasjon om den enkelte eksamen. Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler, forskrift om studier og eksamen og utfyllende bestemmelser til forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Akershus. Se høgskolen nettsider Emnekode Emnenavn Sp Eksamensform Vurderingsuttrykk NOR6611 Lesing og læring i en 15 Hjemmeeksamen A F tospråklig kontekst individuell, syv dager NOR6621 Skriving og tekstkultur 15 Skriftlig eksamen med tilsyn, seks timer A F 9. Kvalitetssikring Studiet følger høgskolens kvalitetssikringssystem og skal bidra til: å sikre høy kvalitet på utdanningene 4

5 skape et godt studie- og læringsmiljø for studentene sikre at studentene gjennomfører sine studier med gode resultater og innenfor normert tid Høgskolen skal gjennom sine studietilbud utdanne yrkesutøvere som gjennom sitt studium har tilegnet seg ferdigheter, kunnskaper og holdninger som er viktige for deres personlige utvikling og som samtidig er relevante for det samfunn og den yrkesutøvelse de skal inngå i. Kvalitetssikringssystemet skal ivareta følgende funksjoner: sikre en stadig kvalitetsforbedring av høgskolens utdanningstilbud sikre at studentene når arbeidslivets behov for kompetente yrkesutøvere sikre at krav og forventninger fra overordnet myndighet ivaretas Emnebeskrivelse NOR6611 Lesing og læring i en tospråklig kontekst Engelsk navn Type studie Norsk som andrespråk Studiepoeng 15 Semester Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Generell studiekompetanse eller tilsvarende. Læringsutbytte Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har kunnskap om sentrale begreper innen fagområdet tospråklighet grunnleggende språklæringsteorier i et tospråklighetsperspektiv ordlæring lesestrategier flerkulturalitet Ferdigheter Studenten kan tilrettelegge for læring gjennom lesing forutse utfordringer for tospråklige når det gjelder reseptive ferdigheter Generell kompetanse Studenten kan tilrettelegge for opplæring i en flerkulturell kontekst kan vise toleranse og inkluderende holdninger Innhold - Tospråklighet og språkinnlæring; barn, ungdom og voksne 5

6 - Tospråklighet og styringsdokumenter - Ord og begrepslære - Leseteorier og lesing av fagtekster - Arbeid med skjønnlitterære tekster i det flerkulturelle klasserommet - Organisering av tospråklig opplæring og lesing i kontekst Arbeidsformer - Forelesning, dialog, problembasert læring osv - Arbeid i grupper - Gi og motta veiledning individuelt og i gruppe - Individuelt arbeid, litteraturstudier, refleksjoner osv - Skriftlige oppgaver underveis som logg, rapport, refleksjonsnotat, vurdering av elevtekster og læringsmateriell, didaktiske tilrettelegginger osv - Bruk av høgskolens elektroniske plattform Praksis Det forutsettes at studentene så langt det er mulig prøver ut ny kunnskap i egen eller andres praksis. Arbeidskrav - Skrive og dele logg - Løse oppgaver (individuelt grupper, skriftlig muntlig) relatert til arbeidsformer og innhold i samlingene - Delta på minimum 80 % av samlingsdagene Eksamensform Hjemmeeksamen, individuell, syv dager. Vurderingsuttrykk Bokstavkarakter A-E for bestått og F for ikke bestått Hjelpemidler til eksamen Alle tilgjengelige. Kunnskapsløftet med relevante læreplaner, Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere Sensorbruk To interne sensorer. Litteratur Se fagside under 6

7 NOR6621 Skriving og tekstkultur Engelsk navn Type studie Norsk som andrespråk Studiepoeng 15 Semester Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Bestått NOR Læringsutbytte Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har kunnskap om språket som system kunnskap om tekstkulturer og tekstlingvistikk i et andrespråksperspektiv kunnskap om kartlegging og vurdering av tospråklige elevers tekster Ferdigheter Studenten kan tilrettelegge for utvikling av skrivekompetanse i et tospråklighetsperspektiv har gode ferdigheter i egen tekstskriving Generell kompetanse Studenten har evne til å formidle toleranse og inkluderende holdninger Innhold - Språket som system, språktypologi, kontrastiv språkbeskrivelse - Tekstorganisering og tekstkulturer - Kultur og språkkontakt - Organisering av tospråklig undervisning og skriving i kontekst - Kartlegging og vurdering av språkferdigheter Arbeidsformer - Forelesning, dialog, problembasert læring osv - Arbeid i grupper - Gi og motta veiledning individuelt og i gruppe - Individuelt arbeid, litteraturstudier, refleksjoner osv - Skriftlige oppgaver underveis som logg, rapport, refleksjonsnotat, vurdering av elevtekster og læringsmateriell, didaktiske tilrettelegginger osv - Bruk av høgskolens elektroniske plattform Praksis Det forutsettes at studentene så langt det er mulig prøver ut ny kunnskap i egen eller andres praksis. Arbeidskrav - Skrive og dele logg 7

8 - Mellom hver samling: skrive en oppgave relatert til arbeidsformer og innhold i samlingen - Delta på minimum 80 % av samlingsdagene Eksamensform Individuell, skriftlig eksamen under tilsyn, seks timer. Vurderingsuttrykk Bokstavkarakter A-E for bestått og F for ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Kunnskapsløftet med relevante lærerplaner Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere Sensorbruk To interne sensorer. Litteratur Se fagside under 8

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring Flerspråklige elever og tilpasset opplæring av kirsten palm Arbeidsformene i den ordinære undervisningen betyr mye for flerspråklige elever som får sin undervisning i vanlige klasser. Men det kan være

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Språkets har stor betydning for likeverdig deltakelse i samfunnet: -for å bli gode samfunnsborgere som kan bidra til fellesskapets

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk.

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Framtidens norskfag Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Rapport Arbeidsgruppe nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet Januar

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer