Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159"

Transkript

1 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag til endringer i introduksjonsloven på høring. Høringsbrev og høringsnotat er lagt ut på direktoratets internettside: Udir.no - Høring forslag til læreplan i arbeidslivsfag. Høringsfristen er Endringene i læreplan for arbeidslivsfaget skal avløse den gjeldende forsøkslæreplanen. Utdanningsdirektoratet foreslår endringer i læreplanen når det gjelder formål, hovedområder, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål. Endringene skal etter planen tre i kraft fra og vil gjelde fra og med opplæringsåret Byrådet er i hovedsak enig i forslag til læreplan i arbeidslivsfag, men har en merknad: Byrådet stiller spørsmål ved om det bør være valgfritt for skoleeier å tilby arbeidslivsfag på skolene. Alle skoler bør ha et alternativ til språkfag, og det er viktig at alle skoler har gode tilbud innenfor praktiske fag som et tilbud til elever som ikke ønsker å velge fremmedspråk eller fordypning. Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter 7 Byrådet selv avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering. Saken ansees ikke for å være prinsipiell. Byråden for barnehage og skole innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Bergen kommune avgir høringsuttalelse slik det fremgår av saksutredningen. 2. Melding om vedtak sendes bystyrets kontor Dato: 13. januar 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Jana Midelfart Hoff byråd for barnehage og skole 1

2 Saksutredning: 1 Bakgrunn Det er gjennomført et forsøk med et nytt fag på ungdomstrinnet arbeidslivsfag- fra skoleåret 2009/2010: arbeidslivsfag. I Meld. St. 20 På rett vei ( ) varslet Kunnskapsdepartementet at de ville ta sikte på å gjøre arbeidslivsfaget obligatorisk. Forutsetningen var at sluttevalueringen viste et like positivt helhetsbilde som de foreløpige evalueringene. Forskerne anbefalte i sluttrapporten at arbeidslivsfaget bør bli et permanent fag på ungdomstrinnet (Bakken mfl. 2013). I Bergen er det femten skoler som tilbyr faget skoleåret 2014/015. Endringene som nå er gjort i læreplan for arbeidslivsfaget skal avløse den gjeldende forsøkslæreplanen. Utdanningsdirektoratet foreslår endringer i læreplanen når det gjelder formål, hovedområder, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål. Endringene skal etter planen tre i kraft fra og vil gjelde fra og med opplæringsåret Kunnskapsdepartementet har besluttet at arbeidslivsfaget skal bli et permanent fag på ungdomstrinnet fra skoleåret 2015/2016. Faget skal være et frivillig tilbud for skolene, som et alternativ til fremmedspråk eller til språklig fordypning i engelsk, norsk eller samisk. 2. Dagens læreplan Elever på årstrinn skal i dag enten ha fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk eller samisk, eller arbeidslivsfag, jf. forskrift til opplæringsloven 1-8. Det forelå ingen læreplan ved oppstarten av forsøket. Forsøkslæreplanen ble klar våren 2010 og gjort gjeldende fra skoleåret 2010/11. Intensjonen med arbeidslivsfaget er å gi elever som ønsker det, større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring. Arbeidslivsfaget skal knyttes til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring, men tilpasses ungdomstrinnets nivå. Formålet skal være å styrke elevenes faglige motivasjon, samtidig som det ivaretar utviklingen av grunnleggende ferdigheter på en god måte. Elevene skal vurderes med karakter i faget, og karakteren skal telle ved inntak til videregående opplæring. 3. Direktoratets vurderinger og forslag - læreplan Direktoratets utkast til læreplan skal avløse gjeldende forsøkslæreplan. Følgende endringer er gjort: Tydeliggjort sammenhengen mellom formål og kompetansemål Knyttet faget tettere opp mot fag- og yrkesopplæring Gjort språklige presiseringer i læreplanen, spesielt i kompetansemålene Tilpasset teksten om grunnleggende ferdigheter bedre til fagets egenart 3.1 Formål, hovedområder og grunnleggende ferdigheter. I formålet er det gjort et tydeligere skille mellom samfunnsperspektivet, individperspektivet og i beskrivelsen av hvordan skolene skal jobbe med faget. Formålet viser også tydeligere sammenhengen mellom arbeidslivsfaget og fag- og yrkesopplæringen. Det er også gjort språklige presiseringer i formålet for å tydeliggjøre hva eleven skal oppnå i faget. Tittelen på det ene hovedområdet er endret fra Yrkesetikk og arbeidsmiljø, til Yrkesetikk. Dette begrunnes med at yrkesetikk er et dekkende begrep slik kompetansemålene nå er utformet. Det er også foretatt språklige presiseringer i teksten. Grunnleggende ferdigheter er endret fordi teksten i forsøksplanen var for lite dekkende for fagets innhold. Teksten er nå bedre tilpasset fagets egenart og følger gjeldende rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Direktoratet ber om høringsinstansenes syn på om de grunnleggende ferdighetene er tilpasset fagets egenart. 2

3 Byrådets kommentar Byrådet mener at de grunnleggende ferdigheter er tilpasset fagets egenart 3.2 Kompetansemål Innholdsmessig er kompetansemålene samlet sett uendret, men enkelte ord og elementer er flyttet eller slått sammen. Dette har ført til at to av kompetansemålene er slått sammen under hovedområdet Tjenester og produkter. Kompetansemålet om helse, miljø og sikkerhet er omformulert. Det nye kompetansemålet mener direktoratet er bedre tilpasset skolens arbeid med faget. Entreprenørskap er lagt inn i et kompetansemål. Direktoratet ber om høringsinstansenes syn på: om kompetansemålene har et realistisk omfang i forhold til timetallet i faget om læreplanen gir et godt grunnlag for underveisvurdering om læreplanen gir et godt grunnlag for sluttvurdering om eksamensordningen i faget er hensiktsmessig Byrådets kommentar Byrådet har ingen merknader til de ovennevnte spørsmålene om kompetansemål, læreplan og eksamensordning. 3.3 Endringer i forskriften Innføringen av arbeidslivsfaget som et permanent fag fra skoleåret 2015 medfører behov for endringer i forskrift til opplæringsloven 1-8 og 1-9 og i forskrift til privatskoleloven 2A-6. Det skal være frivillig for skoleeier å tilby arbeidslivsfag. Skoleeiere som velger å tilby arbeidslivsfag er likevel forpliktet til å tilby opplæring i fremmedspråk i minst ett av de fire språkene tysk, fransk, spansk eller russisk, og språklig fordypning i minst et av fagene norsk, engelsk, samisk eller matematikk. Arbeidslivsfaget erstatter altså ikke fremmedspråk eller fordypning i fag. Skoleeier kan i tillegg tilby fordypning i matematikk. Forslag til en midlertidig læreplan i fordypning matematikk vil bli sendt på høring i løpet av høsten. Utdanningsdirektoratet ønsker at alle skoler skal få anledning til å tilby et alternativ til språkfag og arbeidslivsfag fra høsten 2015 uten å gå veien om forsøk. Direktoratet foreslår derfor et nytt, siste ledd i 1-8 i forskrift til opplæringsloven og tilsvarende endring i 2A-6 i forskrift til privatskoleloven. Direktoratet spør høringsinstansene om forslaget til endring i forskriftene er hensiktsmessige. Gjeldende forskrift 1-8 Opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping i grunnskolen Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal i tillegg til opplæring i engelsk ha opplæring i eit framandspråk til eller språkleg fordjuping i engelsk, norsk eller samisk. Når ein elev har valt anten framandspråk eller språkleg fordjuping, skal eleven normalt ha faget på heile ungdomstrinnet. Når opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping tek til, kan elevane i første halvåret gjere omval i samråd med skolen. Når det ligg føre særlege grunnar, kan skoleeigaren godkjenne overgang på eit seinare tidspunkt. Skoleeigaren skal tilby opplæring i framandspråk i minst eitt av dei fire språka tysk, fransk, spansk eller russisk etter læreplanen i framandspråk på nivå I ved kvar skole. I tillegg kan det vere tilbod om andre språk, også ikkje-europeiske, etter same læreplanen. Skoleeigaren bestemmer kva for framandspråk elevane skal få tilbod om, og korleis dette skal organiserast. Skoleeigaren skal tilby opplæring i språkleg fordjuping i minst eitt av faga norsk, engelsk eller samisk ved kvar skole. Skoleeigaren bestemmer kva for språkleg fordjuping elevane skal få tilbod om, og korleis dette skal organiserast. 3

4 Elevar som har hatt opplæring i framandspråk eller språkleg fordjuping, har ikkje rett til å halde fram med opplæring i det framandspråket eller den språklege fordjupinga dei har begynt på, dersom dei skifter skole. Skoleeigaren bør likevel, så langt det er mogleg, leggje til rette for at elevane kan halde fram med opplæring i det språket dei har begynt på. Skoleeigarar kan tilby arbeidslivsfaget til elevar som begynner på 8. trinn i skoleåra 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015, som eit alternativ til eitt framandspråk til, eller til språkleg fordjuping i engelsk, norsk eller samisk. Skoleeigarar som vel å tilby arbeidslivsfaget for elevar på 8. trinn i skoleåra 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015, må tilby faget for desse elevane gjennom alle dei tre åra på ungdomstrinnet. For arbeidslivsfaget gjeld første ledd, andre, tredje og fjerde punktum og fjerde ledd tilsvarande. Føresegna får ein tilsvarande bruk for elevar som er omfatta av 1-9 første ledd i forskrifta. Gjeldende forskrift 1-9.Nærmare om opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping i grunnskolen Elevar som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk, er unnatekne frå kravet om opplæring i framandspråk eller språkleg fordjuping i grunnskolen. Desse elevane har likevel rett til opplæring i framandspråk eller språkleg fordjuping dersom dei ønskjer det. Elevar som får opplæring i finsk som andrespråk etter opplæringslova 2-7, norsk teiknspråk etter opplæringlova 2-6 eller særskild språkopplæring etter opplæringslova 2-8, kan etter søknad bli fritekne frå kravet om opplæring i framandspråk eller språkleg fordjuping. Elevar som er unnatekne frå kravet om opplæring i framandspråk eller språkleg fordjuping, skal få forsterka opplæring i engelsk, norsk, samisk, finsk eller eit anna språk som eleven alt har eit grunnlag i. Forslag til ny forskrift 1-8 Opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal i tillegg til opplæring i engelsk ha opplæring i eit framandspråk til, språkleg fordjuping i engelsk, norsk eller samisk eller opplæring i arbeidslivsfaget. Skoleeigaren skal tilby opplæring i framandspråk i minst eitt av dei fire språka tysk, fransk, spansk eller russisk etter læreplanen i framandspråk på nivå I ved kvar skole. I tillegg kan det vere tilbod om andre språk, også ikkje-europeiske, etter den same læreplanen. Skoleeigaren bestemmer kva for framandspråk elevane skal få tilbod om, og korleis dette skal organiserast. Skoleeigaren skal tilby opplæring i språkleg fordjuping i minst eitt av faga norsk, engelsk eller samisk ved kvar skole. Skoleeigaren bestemmer kva for språkleg fordjuping elevane skal få tilbod om, og korleis dette skal organiserast. Skoleeigarar kan i tillegg tilby arbeidslivsfaget. Elevar som har hatt opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping eller arbeidslivsfaget, har ikkje rett til å halde fram med opplæring i det faget dei har begynt på, dersom dei skifter skole. Skoleeigaren bør likevel, så langt det er mogleg, leggje til rette for at elevane kan halde fram med opplæring i det språket eller faget dei har begynt på Når ein elev har valt anten framandspråk, språkleg fordjuping eller arbeidslivsfag, skal eleven ha faget på heile ungdomstrinnet. Elevane kan i det første halvåret likevel gjere omval i samråd med skolen. Når det ligg føre særlege grunnar, kan skoleeigaren godkjenne overgang på eit seinare tidspunkt. Skoleeigarar kan tilby fordjuping i matematikk til elevar som begynner på 8. trinn i skoleåret 2015/2016, som eit alternativ til eitt framandspråk til, til språkleg fordjuping i engelsk, norsk eller samisk eller arbeidslivsfaget. Skoleeigarar som vel å tilby fordjuping i matematikk for elevar på 8. trinn i skoleåret 4

5 2015/2016, må tilby faget for desse elevane gjennom alle dei tre åra på ungdomstrinnet. For fordjuping i matematikk gjeld fjerde og femte ledd tilsvarande. Føresegna får ein tilsvarande bruk for elevar som er omfatta av 1-9 første ledd i forskrifta. Forslag til ny forskrift 1-9.Nærmare om opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen Elevar som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk, er unnatekne frå kravet om opplæring i framandspråk eller språkleg fordjuping i grunnskolen. Desse elevane har likevel rett til opplæring i framandspråk eller språkleg fordjuping dersom dei ønskjer det, eventuelt også arbeidslivsfaget dersom skoeleigaren tilbyr dette faget. Elevar som får opplæring i finsk som andrespråk etter opplæringslova 2-7, norsk teiknspråk etter opplæringlova 2-6 eller særskild språkopplæring etter opplæringslova 2-8, kan etter søknad bli fritekne frå kravet om opplæring i framandspråk eller språkleg fordjuping. Elevar som er unnatekne frå kravet om opplæring i framandspråk eller språkleg fordjuping, skal få forsterka opplæring i engelsk, norsk, samisk, finsk eller eit anna språk som eleven alt har eit grunnlag i. Byrådets kommentar Byrådet stiller spørsmål ved om det bør være valgfritt for skoleeier å tilby arbeidslivsfaget på skolene. Alle skoler bør ha et alternativ til språkfag, og det er viktig at alle skoler har gode tilbud innenfor praktiske fag - som alternativ til elever som ikke ønsker å velge fremmedspråk eller fordypning. 3.4 Andre spørsmål til høringsinstansene Direktoratet stiller og en rekke andre spørsmål til høringsinstansene: I hvilken grad det er enighet om endringene i læreplanene Om det er god sammenheng mellom formål og kompetansemål Om læreplanen gir grunnlag for tilpasning til ulike yrkesfaglige aktiviteter Om det er andre kommentarer til endringsforslaget Byrådets kommentarer Byrådet er i enig i endringene som er foreslått i læreplanen, at det er sammenheng mellom formål og kompetansemål og at læreplanen gir grunnlag for tilpasning til ulike yrkesfaglige aktiviteter. Som vist til foran mener byrådet imidlertid at alle skoler bør tilby arbeidslivsfag og at dette ikke bør være frivillig for skoleeier å innføre. 3.5 Økonomiske og administrative konsekvenser Forslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser. 5

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&&

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&& Saksframlegg Arkivsak: 04/02068 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN K-kode: A20 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Driftstyret ved

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 Innholdsoversikt:

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer