Minoritetsspråklige i videregående opplæring. En oversikt over gjeldende regelverk og muligheter for tilpassing. Publisert Redigert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Minoritetsspråklige i videregående opplæring. En oversikt over gjeldende regelverk og muligheter for tilpassing. Publisert Redigert"

Transkript

1 Minoritetsspråklige i videregående opplæring En oversikt over gjeldende regelverk og muligheter for tilpassing Publisert Redigert

2 Forord En relativt stor andel elever i videregående opplæring er minoritetsspråklige. Det er ikke et krav til norskkunnskaper for inntak i videregående opplæring, noe som gjør tilrettelegging i videregående opplæring viktig, spesielt for nyankomne elever. Oppland fylkeskommune har i dette heftet samlet informasjon knyttet til minoritetsspråklige elever i videregående opplæring i skole og bedrift. Målsetningen er at heftet skal være et hjelpedokument for arbeidet med minoritetsspråklige elever. Heftet omhandler i utgangspunktet ikke minoritetsspråklige elever i voksenopplæring. Informasjonen baserer seg på gjeldende regelverk i Opplæringsloven kapittel 3 og tilhørende forskrift. Rett til videregående opplæring reguleres i 3-1 og rett til særskilt språkopplæring i Foto: Jørgen Skaug 2

3 Innhold 1. Kartlegging 4 2. Særskilt språkopplæring Rett til særskilt språkopplæring Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Læreplaner Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge videregående opplæring Læreplan i grunnleggende norsk Mulige organisatoriske grep Ekstratimer utenom ordinær skoletid Omdisponering av 280 timer ved studieforberedende utdanningsprogram Omdisponering av 25 prosent av timetallet Bruk av timer til 2. fremmedspråk ved studieforberedende programfag Rett til utvidet tid i videregående opplæring 8 3. Særskilt språkopplæring i innføringstilbud Målgruppe nyankomne minoritetselever Hensikt og mål med innføringstilbud Læreplan i innføringstilbud Fritak fra halvårsvurdering i innføringstilbud Kombinasjonsklasser Behov for særskilt tilrettelegging av eksamen manglende norskkunnskaper Minoritetsspråklige lærlinger og lærekandidater Kontaktinformasjon 13 Informasjon om videregående opplæring på flere språk finnes på 3

4 1. Kartlegging Opplæringslova 3-12: Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Den enkelte skole skal kartlegge elevenes ferdigheter i språk før det fattes vedtak om rett til særskilt språkopplæring. Det anses som hensiktsmessig at faglærer i norsk foretar kartleggingen. PPT kan bistå skolen med utvikling av systemrettet arbeid for minoritetsspråklige elever. Kartleggingen skal bidra til å avgjøre hvilket nivå eleven er på for å gi bedre grunnlag for tilpasset opplæring. Elevenes ferdigheter i norsk skal også kartlegges underveis for å vurdere måloppnåelse og når eleven er på et nivå hvor han eller hun kan følge ordinær opplæring. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) anbefaler at minoritetsspråklige elever kartlegges med utgangspunkt i både UDIRs kartleggingsmateriell for minoritetsspråklige Språkkompetanse i grunnleggende norsk og UDIRs Kartleggingsmateriale for nyankomne minoritetsspråklige ungdommer. Grunnen til at det anbefales å benytte disse to kartleggingsmaterialene er fordi det gir muligheten til å kartlegge både elevers lese- og skrivekompetanse i norsk og elevens kompetanse i andre fag. Dette vil bidra til å angi hvilke fag og områder eleven har behov for ekstra oppfølging. I tillegg finnes det kartleggingsmateriell på NAFO sine hjemmesider, bl.a. prøver som kartlegger leseferdigheter på forskjellige språk, tilgjengelig fra 4

5 2. Særskilt språkopplæring Særskilt språkopplæring for minoritetselever er vanligvis særskilt norskopplæring. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. 2.1 Rett til særskilt språkopplæring Retten til særskilt språkopplæring gjelder frem til eleven har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den ordinære opplæringen. Varighet av behov for særskilt språkopplæring vurderes med utgangspunkt i kartlegging underveis. Retten formaliseres i enkeltvedtak om særskilt språkopplæring som beskriver resultat av kartlegging og skisserer skolens tilbud til eleven. Morsmålsopplæring kan legges til en annen skole enn den eleven til vanlig går på. 2.2 Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Myndighet til å fatte enkeltvedtak er i Oppland fylkeskommune delegert til rektor ved den enkelte videregående skole. I enkeltvedtaket skal det gjøres rede for hvilke kartleggingsmateriale som er benyttet og resultater av kartleggingen. Det skal gis en individuell begrunnelse for elevens behov for særskilt språkopplæring og det skal gjøres rede for organisering, innhold og omfang av opplæringen. Vedtaket hjemles i Opplæringslova 3-12 og kan bare gis for ett år av gangen. Før det fattes enkeltvedtak om særskilt språkopplæring skal det jf. forvaltningsloven 16 gis forhåndsvarsling til eleven og eventuelt foreldre. Eleven skal gjøres kjent med saken og gis mulighet for å uttale seg innen en nærmere angitt frist (jf. forvaltningsloven 17). Når det tas stilling til elevens rett til særskilt språkopplæring er dette et enkeltvedtak som kan påklages. Enkeltvedtak og veileder for særskilt språkopplæring Mal for enkeltvedtak om særskilt språkopplæring ligger som standardtekst i P360. Veileder og rutiner ligger i Kvalitetssystemet. 2.3 Læreplaner Særskilt norskopplæring kan enten gjennomføres med utgangspunkt i den ordinære læreplanen i norsk, med tilpasninger, etter «Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge videregående opplæring» eller med utgangspunkt i læreplanen "Grunnleggende norsk for språklige minoriteter". 5

6 2.3.1 Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Elever med kort botid kan fra høsten 2016 få opplæring og vurdering etter vedtatt «Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge videregående opplæring». For å kunne få opplæring etter læreplanen må elevene ha rett til særskilt norskopplæring etter Opplæringslova 3-12 og ha kortere enn seks års botid. Kort botid regnes som mindre enn seks år på det tidspunktet eleven går opp til eksamen. Læreplanen er kompetansegivende og likeverdig med ordinær norskplan. Den ligger nær opp til ordinær norskplan når det gjelder innhold og struktur, men legger opp til at elevene skal lære mye på kort tid, og er tilpasset elever med en annen språk- og kulturbakgrunn. Planen skiller seg fra ordinær norskplan på disse punktene: Inneholder et tydeligere språklæringsperspektiv Gir støtte til å forstå norsk språk og kultur Trekker inn elevenes kunnskap om eget språk og egen kultur Læreplan i grunnleggende norsk Læreplanen i grunnleggende norsk er nivåbasert etter ferdigheter og er ikke aldersbasert. Hensikten med denne læreplanen er å gi en støtte til opplæring i norsk til eleven har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i norsk. Eleven skal følge den ordinære læreplanen i norsk så raskt det er mulig. Det er også utarbeidet læreplaner i morsmål for språklige minoriteter. Disse læreplanene er også nivådelt og aldersuavhengig. Elever som får opplæring etter læreplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ikke vurderes med karakter og det er ikke et eksamensfag. Eleven må få vurdering med karakter etter ordinær læreplan i norsk for å få vitnemål. Dersom eleven ikke oppnår vurdering med karakter etter ordinær læreplanen i norsk, vil ikke eleven få vitnemål fra videregående opplæring. Eksamensordningen norsk som andrespråk er basert på ordinær læreplan. Elever som tar eksamen i norsk som andrespråk vil få karakter etter ordinær læreplan og kan få vitnemål. 2.4 Mulige organisatoriske grep En utfordring ved de videregående skolene er å finne tilstrekkelig tid til særskilt norskopplæring. Her er en oversikt over mulige organisatoriske grep for innplassering av slik undervisning Ekstratimer utenom ordinær skoletid Elevene som får ekstratimer mister ikke noe av den andre undervisningen. I tillegg er det ofte enkelt timeplanmessig å organisere et slikt tilbud. Det er imidlertid helt avgjørende hvordan timene legges. 6

7 Legges timene svært tidlig eller svært sent på dagen, viser erfaringene at mange faller fra. Ordinære fraværsregler i videregående gjelder ikke for ekstratimer Omdisponering av 280 timer ved studieforberedende utdanningsprogram Minoritetsspråklige elever har anledning til å kunne bruke inntil 280 timer til styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. Disse timene kommer i stedet for 280 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Timetallet kan fordeles over tre år. Ordinære fraværsregler for videregående gjelder ved omdisponering av timer. Vilkåret for at en elev kan gis anledning til en slik omdisponering av timer, er at eleven fylte de generelle vilkårene for inntak til videregående opplæring i Opplæringslova 3-1, og at vedkommende i tillegg har: Mangelfull norsk grunnskoleopplæring på grunn av få års opphold i landet. En språk- og kulturbakgrunn som er fjern fra den norske og som medfører behov for særlig tilrettelegging ut fra dette. Forutsetninger for å kunne ta videregående opplæring og oppnå studiekompetanse på tre år ut fra denne tilretteleggingen. I tillegg kan disse elevene, dersom det er aktuelt Få opplæring etter midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever med kort botid i Norge Nytte den privatistordningen som er gjort greie for under fellesfaget fremmedspråk Om nødvendig få opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Omdisponering av 25 prosent av timetallet Skoleeier ved rektor på den enkelte videregående skole kan omdisponere inntil 25 prosent av timene som er fastsatt i det enkelte fag for enkeltelever når det er grunn til å anta at dette vil kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for den enkelte elev. Omdisponering av timer kan bare skje mellom fag med nasjonal læreplan og forutsetter at målene i læreplanene for fag ikke blir fraveket. Dersom eleven ikke skal få opplæring i alle kompetansenemålene, må kriteriene og prosedyrene for spesialundervisning følges. En slik omdisponering av timetallet må ta utgangspunkt i den enkelte elev og krever samtykke fra elev/lærling/foresatte. Dette betyr at det ikke er mulig å disponere disse timene for hele skoler eller grupper av elever. Omdisponeringen er ikke en rettighet og forutsetter en administrativ beslutning, ikke et enkeltvedtak. Omdisponering av timer avtales skriftlig, vanligvis ikke lenger enn for ett skoleår av gangen og med utgangspunktet i timetallet i fagene på hvert årstrinn. Ordinære fraværsregler for videregående gjelder ved omdisponering av timer. 7

8 2.4.4 Bruk av timer til 2. fremmedspråk ved studieforberedende programfag Elevene på de studieforberedende utdanningsprogrammene kan melde seg opp som privatister i sitt morsmål. De kan da fritas for undervisning i 2. fremmedspråk, og timene som frigis kan brukes f. eks til særskilt språkopplæring. Elever som ønsker det kan, i stedet for å følge opplæringen i fremmedspråk, oppfylle kravet om fremmedspråk ved å ta eksamen som privatist i ett av disse språkene. Dette er ikke obligatorisk undervisning, og det registreres ikke fravær i disse timene. Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå II programfag behøver ikke å avlegge eksamen i fremmedspråk nivå I. Privatister som går opp til eksamen i fremmedspråk nivå III programfag behøver ikke å avlegge eksamen i fremmedspråk nivå II. For mer informasjon om dette se Rett til utvidet tid i videregående opplæring Minoritetsspråklige elever med enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring, har rett til å søke om et fjerde og femte år i videregående opplæring dersom eleven har behov for det i forhold til opplæringsmålene for den enkelte, jf. Opplæringslova 3-1 femte ledd. Elever som har vedtak om utvidet tid, kan søke om fortrinnsrett ved inntaket. Elever som trenger flere år på Vg1, skal tas inn på samme utdanningsprogram etter en individuell vurdering jf i forskrift til Opplæringslova. Søkeren skal tas inn før inntaket etter poeng. For inntak til Vg2 eller Vg3 gjelder tilsvarende regler som er hjemlet i 6-32 i forskrift til Opplæringslova. 8

9 For mer informasjon om mulige organisatoriske løsninger av særskilt språkopplæring, se nettsidene til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) 3. Særskilt språkopplæring i innføringstilbud Fra er det lovfestet at det er mulig å organisere egne grupper, klasser eller skoler for nyankomne minoritetselever jf i Opplæringslova, et såkalt innføringstilbud. Et innføringstilbud etter 3-12 er ikke søkbart. Dette betyr at eleven er tilknyttet et utdanningsprogram og bruker av sin rett til videregående opplæring. Basert på kartlegging er innføringstilbud et tilbud skolene kan gi til elevene om det vurderes til å være for hans eller hennes beste. Det er frivillig og eleven kan takke nei til tilbudet. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder: Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever. 3.1 Målgruppe nyankomne minoritetselever Kunnskapsdepartementet har i Prop. 84 L ( ) uttalt hvem som er å anse som nyankommen i Opplæringslovas forstand. Departementet uttaler at eleven kan regnes som nyankommen selv om han eller hun har bodd i Norge en stund før opplæringspliktig alder, eller dersom eleven kom sent i grunnskoleløpet og skal begynne i videregående opplæring. Departementet mener at begrepet nyankomne ikke bør tidfestes konkret, men at det i seg selv innebærer en viss avgrensning i tid. Den videregående skolen må vurdere om eleven har behov for et innføringstilbud. Et integreringshensyn skal veie tungt dersom eleven allerede har bodd i Norge en stund. I relasjon til om en elev kan betegnes som nyankommen eller ikke, mener departementet at regelverket ikke skal være til hinder for et innføringstilbud som både skoleeier og elev/foreldre ønsker og mener er til det beste for eleven (UDIR). 9

10 3.2 Hensikt og mål med innføringstilbud Lovendringen, nytt femte ledd følger første ledd om rett til særskilt språkopplæring: til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen (jf. Opplæringslova 3-12, 1 ledd). Hensikten med et innføringstilbud er å gi elevene gode nok norskferdigheter til å kunne følge den ordinære undervisningen. Innføringstilbud gir skolene en mulighet til å organisere egne klasser eller grupper hvor det gis et opplæringstilbud som er tilpasset ut i fra de ulike elevenes ferdigheter i norsk. Alle organisatoriske grep skal ta hensyn til den enkelte elevs ferdigheter og behov. Kartleggingen gjort i forkant er derfor veldig viktig. Som skolens øvrige elever skal også elever i innføringstilbud tilegne seg de grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg skriftlig, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og ha digitale ferdigheter. Alle disse områdene må derfor inngå i et innføringstilbud (UDIR). Regelverket er fleksibelt og gir skolene mulighet til å gjøre avvik fra læreplanen. Samtidig som elevene kan følge ordinær undervisning hvis tilpassing muliggjør det. Dersom skolens kartlegging viser at eleven har gode ferdigheter for eksempel i matematikk må skolen vurdere om det er til det beste for eleven å delta i ordinær klasse i matematikkfaget, eller i innføringstilbudet. Dette gjør at et innføringstilbud ikke må være på heltid, men deler av et utdanningsprogram. Elever med vedtak om særskilt språkopplæring i et innføringstilbud kan regnes som heltidselev selv om timeplanene ikke dekkes opp med fullt timeantall. Skolen har gjort en helhetsvurdering av elevens opplæringsbehov som for eksempel har resultert i vg1 over to år. Selv om første året da ikke utgjør fullt timeantall, vil eleven fortsatt regnes som heltidselev. For at en elev skal kunne ta vg1 over to år må han eller hun ha vedtak om særskilt språkopplæring og søke om utvidet tid etter 3-1 femte ledd. 3.3 Læreplan i innføringstilbud Skolen står fritt til å lage et opplæringsløp ut i fra ulike læreplanmål som vil være til det beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbud kan vare inntil to år. Vedtak gjøres for ett år om gangen. I vedtaket kan det gjøres avvik fra læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak krever samtykke fra elev eller foresatte. Eleven har fortsatt mulighet til å gå i et innføringstilbud uten at det gjøres avvik fra læreplanen. Avvik fra læreplanen kan medføre at eleven ikke kan få halvårsvurdering i perioden han eller hun deltar i innføringstilbudet, i ett eller flere fag. 10

11 3.4 Fritak fra halvårsvurdering i innføringstilbud Elever som får hele eller deler av opplæringen sin i innføringstilbud etter vedtak om særskilt språkopplæring 3-12, kan fritas fra halvårsvurdering i fag hele perioden han eller hun er i innføringstilbudet, eleven følger da ikke ordinær læreplan. Når eleven går over til ordinær læreplan kan ikke elevene fritas fra kravene til standpunktvurdering, jf. forskrift Opplæringslova gir mulighet for fritak fra halvtårsvurdering i de fagene som gis i et innføringstilbud. Standpunktkarakteren som eleven får på kompetansebeviset vil vise «IV» (ikke vurdering) i det eller de fagene dette gjelder. Standpunktkarakter skal gis i fag som ikke er en del av innføringstilbudet. Eleven skal ha standpunktkarakter i fag som har vært en del av et innføringstilbud når han eller hun har kompetanse nok til å ta faget som ordinært. 4. Kombinasjonsklasser Tilbudet med kombinasjonsklasse er under utvikling. Ta kontakt med rådgiver i fylkeskommunen eller din lokale videregående skole for informasjon om aktuelle tilbud. Oppland fylkeskommune har tilbud om forberedende år ved Lillehammer videregående skole i samarbeid med Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune. Målgruppen er ungdom med kort botid i Norge som har behov for mer norsk og grunnskoleopplæring for å gjennomføre videregående opplæring. I Lillehammer får elevene tilbud om ett eller to år i kombinasjonsklassen basert på kartlegging av behov. Målet er at elevene skal være best mulig rustet i forkant av at de tar ut retten sin til videregående opplæring. Kombinasjonsklassen er lokalisert på den videregående skolen for å bidra til inkludering av elevene i skolemiljøet og gjøre dem kjent med ulike utdanningsprogram. For elever med rett til videregående opplæring regnes året/årene i kombinasjonsklasse som et år 0 og teller ikke innenfor ordinær rett til videregående opplæring. I kombinasjonsklassen får man også mulighet til å hospitere i ulike fag i videregående og bli kjent med de ulike valgmulighetene og hva som kreves for å fullføre en videregående utdanning. 5. Behov for særskilt tilrettelegging av eksamen manglende norskkunnskaper Hovedregelen etter 3-25 i forskrift til opplæringsloven er at læreplanen fastsetter eksamensformen som skal benyttes. Det følger imidlertid av forskriften 3-32 at elever og privatister med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket. Etter Utdanningsdirektoratets syn er bestemmelsene om tilrettelegging av eksamen primært ment å skulle avhjelpe fysisk eller psykisk sykdom, skade eller 11

12 funksjonsnedsettelse, ikke manglende kompetanse eller kunnskaper. Tiltakene må være tilpasset behovet så langt det er mulig. Etter Utdanningsdirektoratets oppfatning faller fremmedspråklige som ikke behersker norsk skriftlig tilstrekkelig godt til å avlegge eksamen ikke inn under forskriftens bestemmelser om rett til tilrettelegging av eksamen. 12

13 6. Minoritetsspråklige lærlinger og lærekandidater For å kunne bli lærling eller lærekandidat må man ha oppholdstillatelse i Norge og dermed også ha norsk personnummer. Oppholdstillatelsen må innebære at man har rett til å arbeide for at man kan bli lærling. Enkelte oppholdstillatelser gir ikke rett til å arbeide. Det kommer frem av vedtaket om oppholdstillatelse om personen har rett til å arbeide eller ikke. Dersom tillatelsen ikke gir rett til å arbeide, må det fremme ny søknad om en oppholdstillatelse som gir rett til arbeid. For informasjon om oppholdstillatelse og arbeidstillatelse se nettsiden eller ta kontakt med UDI. Overenskomsten mellom de nordiske landene med avtale om at ungdom fra de nordiske landene har rett til videregående opplæring hvis de kan dokumentere fullført grunnskole fra hjemlandet, gjelder kun for opplæring i skole og altså ikke lærlinger, jf. Artikkel 1 i Nordisk utdanningsfellesskap på den videregående skoles nivå. Rettigheter og plikter for lærlinger og lærekandidater gjelder og er lik for alle lærlinger/lærekandidater. Jf. opplæringslov 3-12 gjelder rett til særskilt språkopplæring for opplæring i skole. Lærekandidater som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning etter Opplæringslova kapittel 5. For mer informasjon om lærlinger og lærekandidater vises det til nettsiden under videregående opplæring/ opplæring i bedrift og til nettsiden 7. Kontaktinformasjon Ta kontakt ved spørsmål eller behov for veiledning. Tlf: E-post: Eirin Førsund Feiring Rådgiver minoritetsspråk E-post: Mobil:

14 14

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Minoritetsspråklige ungdom og voksne mellom år i videregående opplæring

Minoritetsspråklige ungdom og voksne mellom år i videregående opplæring Minoritetsspråklige ungdom og voksne mellom 16-24 år i videregående opplæring Hva sier regelverket? REGELVERK SIST ENDRET: 20.05.2016 Rett til videregående opplæring Hovedregelen er at ungdom som har fullført

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO Begynnende samordning mellom VO og ordinære skoleløp http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-tilgrunnskoleopplaring-etter-opplaringsloven-kapittel-4a/?read=1

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven - særlig om innføringstilbud og utvidet tid i videregående opplæring, samt muligheten til å gi mer grunnskoleopplæring Retten til

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS

Minoritetsspråkliges rettigheter. UiS Minoritetsspråkliges rettigheter UiS 19.09.2017 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 3-12 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskilt-sprakopplaring/

Detaljer

Rettigheter for minoritetsspråklige

Rettigheter for minoritetsspråklige 1 Rettigheter for minoritetsspråklige Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 (grunnskole) 3-12 (videregående opplæring) http://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/skole/sangen-om-sarskiltsprakopplaring/

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Uttalelse - Kompetanse Norge Status: Innsendt av: Innsenders

Detaljer

Larvik læringssenter

Larvik læringssenter Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler Thor Heyerdahl barnehage Verdensmesteren Kombinasjonklassen Norskskolen Voksenopplæringa VERKET Tospråklige assistenter Tospråklige lærere

Detaljer

Endringer i regelverket rundt innføringstilbud. Bergen Dag Fjæstad NAFO

Endringer i regelverket rundt innføringstilbud. Bergen Dag Fjæstad NAFO Endringer i regelverket rundt innføringstilbud Bergen 23.10.2012 Dag Fjæstad NAFO 3-12. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar -Nytt femte ledd fra 1.8.2012: Fylkeskommunen kan organisere

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 4. Opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov Opplæring etter 4A-1 første ledd første punktum er som hovedregel

Detaljer

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT 1 Innhold Hvem har rett til særskilt språkopplæring Rammer for gjennomføring av opplæringen Faser

Detaljer

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Inger Hjortland Resultatenhetsleder Larvik læringssenter Inger.hjortland@larvik.kommune.no Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015

Kompetanse for mangfold. Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Kompetanse for mangfold Opplæringsloven 2-8 og 3-12 UiN 24. september 2015 Mål for økta Kjenne innholdet i 2-8 og 3-12 mm. Vite hva man skal gjøre når man får elever med minoritetsspråklig bakgrunn Før

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Kommuner Fylkeskommuner Videregående skoler Grunnskoler Udir-04-2013 - Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om ordningen med å

Detaljer

Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring. Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud

Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring. Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud Grunnskoleopplæring Opplæringsloven 2-1 andre ledd: «Retten til grunnskoleopplæring gjeld

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer

Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus

Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus 1 Rett og plikt i alderen 6 15 år Retten slår inn når det er sannsynleggjort

Detaljer

Minoritetsspråklige barn, unge og voksnes rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven

Minoritetsspråklige barn, unge og voksnes rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven Minoritetsspråklige barn, unge og voksnes rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven Barnehageloven Lov om barnehager 1 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland.

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland. Minoritetsspråklige I 2014 var 33 201 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16-18 år registrert som elev, lærling eller lærekandidat i videregående opplæring. Dette tilsvarer 17 prosent

Detaljer

VELKOMMEN TIL GRUNNSKOLEN I SANDNES KOMMUNE

VELKOMMEN TIL GRUNNSKOLEN I SANDNES KOMMUNE VELKOMMEN TIL GRUNNSKOLEN I SANDNES KOMMUNE Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetaling Noen familier innfrir kriterier for gratis kjernetid 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig

Detaljer

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret:

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret: Oversikt over endringer i retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 08.02.2016 og nytt skriv 03.03.2017) Rundskriv Udir-1-2015

Detaljer

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Veileder Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innledning... 3 Hvem er nyankomne elever?... 3 Enkeltvedtak... 3 Organisering... 4 Tilrettelegging... 4 Kartlegging...

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016 Kontaktmøte skole 3.mai 2016 1 Diverse informasjon Flyktningsituasjonen 2 3 4 5 Tidlig innsats 1.-4. trinn Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn Formålet med ordningen er å sette

Detaljer

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud Departementet har foreslått at innføringstilbud skal bli lovlig «regelverket ikke bør være til

Detaljer

Barn og unge som søker asyl skal ha skolegang

Barn og unge som søker asyl skal ha skolegang Barn og unge som søker asyl skal ha skolegang Hvilke rettigheter har de og hva sier regelverket 7001 Kilde: UDI(mottaksbefolkning), Bufdir (statistikk og analyse) 4227 2162 547 65 Antall barn og unge under

Detaljer

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk?

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? seniorrådgiver Bente Thori-Aamot Høgskolen i Oslo og Akershus 17. april 2012 Disposisjon NOU 2010:7 Mangfold og mestring Generelle rettigheter Særskilt

Detaljer

Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite?

Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite? Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite? Inkludering og opplæring av flyktninger i Vestfold Quality Hotel Tønsberg - 8. november 2016 Saleh Mousavi, NAFO Grunnleggende

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN...

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN... Fylkesrådet FYLKESRÅDSNOTAT FYLKESRÅDSSAK NR.: 251/07 Løpenr.: 28392/07 Saknr.: 04/30-21 Ark.nr.: 223 A03SAKSARKIV Dato: 26.11.2007 Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for utdanning og helse HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer

Vår ref.: Lillehammer, 21. desember 2011 Deres ref.:

Vår ref.: Lillehammer, 21. desember 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref.: 200702307-36 Lillehammer, 21. desember 2011 Deres ref.: Høringssvar fra Oppland fylkeskommune - forslag til endringer

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 HVA ER SENTRALT DE SPESIELLE REGLENE I LOVGIVNINGEN SOM HJEMLER RETTIGHETER FOR MINORITETER DE GENERELLE REGLENE SOM HJEMLER RETTIGHETER

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser? Marit Lunde,10.11

Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser? Marit Lunde,10.11 Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser?,10.11 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innhold Minoritetsspråklige elever og særskilt språkopplæring Fleksibel

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen...2 1.1 Fastsetting av timer...2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir 1 2015 Gyldig Erstatter: Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir 1 2014 Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 Dette rundskrivet gjengir reglene om grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 Dette rundskrivet gjengir reglene om grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Eksempelsamling. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Eksempelsamling. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Eksempelsamling Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Innhold Eksempel A: Delvis integrert tilbud...2 Eksempel B: Tilbud om innføringsklasser ved utvalgte skoler i kommunen...5 Eksempel

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Innføringstjenesten Paletten Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og fremtiden! Innledning Det er nå lovfestet

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir- 3-2012 Dette rundskrivet gjengir reglene om grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel

Detaljer

Rådgiversamling

Rådgiversamling Rådgiversamling 8.12.17 Nye regler fra 1.8.17 Gjelder fra og med elevinntaket 2018 Karen Opplæringsloven 3.1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarande

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger. Avdelingsdirektør Hege Johansen

Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger. Avdelingsdirektør Hege Johansen Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger Avdelingsdirektør Hege Johansen Juridiske rammer Handlingsrommet i gjeldende regelverk - Tilpasset opplæring - 8-2 - Bruk av 25 % - Læreplanverket Forholdet

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-009-06 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen...2 1.1 Fastsetting av timer...2 1.2

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE. Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen

RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE. Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen 1 PROGRAM 09:00-09:15 09:15-10:00 Velkommen. Presentasjon av nettverksledere LVN (lokalt veileder nettverk) Generell søknadsinformasjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Tilsyn med Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever Tilsyn med Finnmark

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE 2010 INNHOLD Innledning.s.3 Mål for mottaksfasen s.4 Begrepsavklaringer...s.4 Rutiner ved mottak

Detaljer

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Læreplan i grunnleggende norsk Opplæringen etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal fremme

Detaljer

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

Regelverksamling

Regelverksamling Regelverksamling 05.12. 2012 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Opplæringslova 2-8 og 3-12 2-8 og 3-12 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter 1.ledd Elevar

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser Kompetanse for mangfold Gjennomgang av caser Case 1 - barnehage Flyktning - gutt 5 år går rundt og gråter og er trøstesløs. Han bor på asylmottak, er foreldreløs og storesøster på 19 år har hovedomsorgen.

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting av timer... 2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Fagdag, minoritetsspråklege

Fagdag, minoritetsspråklege Regelverk og tilsyn Fagdag, minoritetsspråklege Med minoritetsspråklege elevar i grunnopplæringa forstår vi barn, unge og vaksne som har eit anna morsmål enn norsk eller samisk. I denne samanhengen blir

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir--206 Dette rundskrivet gjaldt skoleåret 206/207. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 22.06.206 Utgått Udir-0-206 erstattes av rundskriv Udir-0-207 Innhold

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir--208 Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-0-207. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 27.0.208 Innhold Udir--208 Endringer - Endringer i videregående

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

Endringer fra 2012 til grunnskole

Endringer fra 2012 til grunnskole Endringer fra 2012 til 2013 - grunnskole Tekst/pkt. i skrivet Innledningen Forslag til endring Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre kompetansebevis for voksne i grunnskolen. og

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir--204 Dette rundskrivet gjaldt skoleåret 204-205. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 7.06.204 Utgått! Skjul vannmerke Innhold Udir--204: Endringer Endringer

Detaljer

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8.

Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud. Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. Minoritetsspråklige barn - tospråklig opplæring, morsmål og innføringstilbud Dialogkonferanse Kompetanse for mangfold Nordland 8. juni 2016 Tospråklig fagopplæring Den innledende kartleggingen av elever

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 2 1.1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet... 2 1.2 60-minutters

Detaljer

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen Møte 9.februar 2012 Miniseminar for Oppvekstkomitéen Lokale utfordringer og ønsket utvikling av opplæringstilbudet for målgruppen Presentasjon BRI + FB Bakgrunn og hjemmel for opplæring for denne gruppen

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Veileder Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Innhold Innledning 3 Hvem er nyankomne elever? 3 Kap. 1 Regelverk 4 Grunnskoleopplæring 4 Videregående opplæring 5 Innføringstilbud 6

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Bodø,

Alternative opplæringsmodeller. Bodø, Alternative opplæringsmodeller Bodø, 24.01.2019 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører til enda flere yrker

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell behandling. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell behandling. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell behandling skoleåret 2019-2020 * En veileder i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

Fagsamling for 1. og 2. trinn nyankomne minoritetsspråklige elever. Bergen kommune

Fagsamling for 1. og 2. trinn nyankomne minoritetsspråklige elever. Bergen kommune Fagsamling for 1. og 2. trinn nyankomne minoritetsspråklige elever 1 innhold Innledning Begrepsavklaring Opplæringsloven 2-8 Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i grunnleggende norsk

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK

November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK Informasjon på flere språk Fra søknadsskjema: Minoritetsspråklig inntak Hvem har rett? Reguleres av forskrift til opplæringsloven 6-13. Her gjøres det klart at

Detaljer