Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk"

Transkript

1 v Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 12/ Beaivi/Dato: Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk Innledning Sametinget sender med dette forslag til endringer i læreplan i samisk som førstespråk på høring, se høringsbrev datert for mer bakgrunnsinformasjon. I dette notatet beskrives og begrunnes endringer som er foreslått i revidert læreplan i samisk som førstespråk og det begrunnes hvorfor det er nødvendig med endringer. Revidert læreplan kan lastes ned her: De viktigste endringene i læreplanen er at språkutviklingsperspektivet er styrket, grunnleggende ferdigheter er tydeligere og to hovedområder er slått sammen til ett hovedområde, slik at antallet hovedområder er redusert. Sametinget inviterer alle interesserte til å gi høringsuttalelse. Vi ber om at høringsuttalelsen gis på skjemaet som er laget til det formålet og sendes til oss elektronisk. Skjemaet kan lastes ned her: Høringsuttalelse sendes til no Frist for innlevering av høringsuttalelse er Forslag til endringer Vi foreslår følgende endringer i læreplanen: Justering av tekst om formål med faget Endring av navn på hovedområde og justering av tekst Revidert beskrivelse av grunnleggende ferdigheter i faget Endringer i kompetansemålene i faget Endringer i vurderingsordningene i faget 1 Justering av tekst om formål med faget 1.1 Endring av setning - Et felles språk uavhengig av riksgrenser Følgende setning Samisk er et offisielt språk i Norge, Sverige og Finland og det er et mål at samisk språk skal bevares og videreutvikles for kommende generasjoner endres til:

2 Samisk er et offisielt språk i Norge, Sverige og Finland og det er et mål at samisk språk skal bevares og videreutvikles for kommende generasjoner som et felles språk uavhengig av riksgrenser. Begrunnelse: Samisk er et språk som samer kan kommunisere med på tvers av landegrensene. Språket er stadig i endring og språkene i nasjonalstatene har stor påvirkning på samisk slik at det er fare for at språkene utvikler seg i hver sin retning. Derfor foreslås en endring om bevisstgjøring av viktigheten for fellespråk over landegrensene og at det er nødvendig å arbeide systematisk med begrepsutvikling og språkkunnskaper. 1.2 Tilføyelse av ny setning i fagets formål Det foreslås at en setning om kulturell kompetanse legges til i fagets formål: Kulturell kompetanse innebærer å ha kunnskap om, og respekt for kulturelle likheter og ulikheter i og mellom samiske samfunn. Begrunnelse: Det er likheter og ulikheter mellom samiske samfunn og samiske språk. Kunnskap om andre samiske språk og dialekter kan bidra til å fremme respekt og toleranse for hverandres språkbakgrunn og også gi språklig trygghet og identitet. 1.3 Avnitt om utvidet tekstbegrep legges til Det foreslås at et avsnitt om utvidet tekstbegrep legges til i fagets formål. Begrunnelse: Faget bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster. Presisering i formålet av at et utvidet tekstbegrep er en del av opplæringen samsvarer med endringer i kompetansemålene. Elevene skal lese både sakprosa og skjønnlitteratur. De skal produsere ulike typer tekster og tilpasse språk og form til formålet. Gjennom å lese og skrive utvikler elevene språkferdigheter som gjør dem i stand til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig og gi uttrykk for egne tanker og meninger og formidle faglig innhold til andre 2. Endring av navn på hovedområde og justering av tekst 2.1 Hovedområdene Tradisjonell kunnskap og Språket i bruk foreslås slått sammen og endret til Språk, kultur og litteratur. Begrunnelse: Tradisjonell kunnskap foreslås tatt ut som eget hovedområde og kompetansemålene flyttes til andre hovedområder. Dette foreslås for å styrke den delen av faget og med få helheten i den tradisjonelle kunnskapen gjennom hele skoleløpet. Det foreslås å slå sammen hovedområdene og endre navnet for å tydeliggjøre innholdet i hovedområdet. Selv om litteratur er en del av kulturen, er det viktig å synliggjøre betydningen av samisk litteratur i språklæring. I forslaget til revidert læreplan i samisk som andrespråk foreslås samme navn på hovedområdene. Det er viktig at læreplanene i samisk harmoniserer med hverandre der det er mulig. Likelydende hovedområder vil gjøre det mere oversiktlig og lettere med samarbeid mellom fagene. Læremidler utviklet for samisk som førstespråk vil kunne brukes i samisk som andrespråk og omvendt. Dette forslaget vil også gjøre at hovedområdene harmoniserer med hovedområdene i norskplanene. Det skal tilrettelegge for et godt samarbeid med fagene samisk og norsk. Sverige og Finland understreker også betydning av litteratur, og forslaget vil være en tilnærming også til de læreplanene. 2

3 2.2 Beskrivelsen av alle hovedområder Beskrivelsen av alle hovedområder er revidert. Det presiseres at strategier skal være en del av opplæringen og er tatt med under hovedområder. I opplæringen skal elevene utvikle både muntlige og skriftlige ferdigheter og forståelse for samisk språk. Utvikling av begrep er tatt med under alle hovedområdene. Kompetansemål om kunnskaper i grammatikk er under hovedområdet språk, kultur og litteratur, men er også innbakt i kompetansemålene i muntlig og skriftlig kommunikasjon. 3. Revidert beskrivelse av grunnleggende ferdigheter i faget Teksten som beskriver de grunnleggende ferdighetene er justert i samsvar med styrking av språklære. Det er føyd til en beskrivelse av hvordan ferdighetene utvikles, og arbeid med lese- og skrivestrategier og strategier for muntlig formidling er presisert. Disse strategiene er et viktig grunnlag for språkopplæring gjennom hele grunnopplæringen Endringer i betegnelser I høringsforslagene er betegnelsene for tre av de fem grunnleggende ferdighetene endret. Betegnelsen «å kunne uttrykke seg muntlig» er endret til «muntlige ferdigheter». Betegnelsen «å kunne uttrykke seg skriftlig» er endret til «å kunne skrive» Betegnelsen «å kunne bruke digitale verktøy» er endret til «digitale ferdigheter». Begrunnelse: Betegnelsen muntlige ferdigheter synliggjør i større grad det tosidige ved ferdigheten som både produktiv (tale og samtale) og reseptiv (lytte). Betegnelsen ivaretar det dialogiske aspektet ved ferdigheten, og viser til et forhold mellom en som ytrer seg og en som lytter. Betegnelsen «å kunne bruke digitale verktøy» retter oppmerksomheten mot programvare og digitalt utstyr, som er i hurtig forandring og utvikling. Ved å endre betegnelsen til «digitale ferdigheter» blir de kognitive og kunnskapsmessige dimensjonene som holdninger, forståelse og kommunikasjon vektlagt sterkere. 3.2 Beskrivelse av grunnleggende ferdigheter er endret foreslåtte endringer Muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne skrive: Tekstene er revidert for å synliggjøre en systematisk utvikling og progresjon i grunnleggende ferdigheter. Arbeid med strategier fremheves i beskrivelsen av grunnleggende ferdigheter. Samisk som førstespråk har ansvar for å utvikle lese- og skriveferdigheter, fra den første leseopplæringen og enkle tekster til forståelsen av stadig mer komplekse tekster. Videre er begrepsutvikling og språklig bevissthet vektlagt og at elevene skal kunne produsere tekster i ulike sjangere. Å kunne regne: Det handler om å kunne tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder framstillinger, tabeller og statistikk og å skape en helhetlig mening i sammensatte tekster. Tilegnelse av matematiske begrep på samisk presiseres. Digitale ferdigheter: Det presiseres at digitale ferdigheter er en del av lese- og skriveopplæringen i faget og er viktig for å nyttiggjøre seg av digitale hjelpemidler i egen språklæring og i kommunikasjon med andre. 3

4 4. Kompetansemål i faget Det er foreslått justeringer i de fleste av kompetansemålene i faget. Endringene omfatter alle hovedområdene i læreplanen. Noen kompetansemål er lagt til, andre er fjernet, delt eller slått sammen med andre mål. Noen mål er omformulert eller flyttet til andre hovedområder. Endringene har ikke ført til en mer omfattende læreplan. 4.1 Styrking av muntlige ferdigheter, lesing og skriving Mange av endringsforslagene i kompetansemålene skal tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene på fagets premisser. Det er lagt vekt på systematisk arbeid med utvikling av ferdighetene å lese og å uttrykke seg muntlig og skriftlig gjennom hele skoleløpet. Eksemplene under viser hvordan målene er utformet: Mål for lytting og lytteforståelse Kompetansemål etter 2. årstrinn lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon Tydeligere progresjon i muntlig kommunikasjon og retorisk kompetanse Kompetansemål etter 4. årstrinn følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål Kompetansemål etter 7. årstrinn lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta Kompetansemål etter Vg1 bruke retorikk som måte å argumentere på Flere skrivemål og tydeligere progresjon i utviklingen av skrivekompetanse Kompetansemål etter 7. årstrinn gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger Flere språklæringsmål Kompetansemål etter 4. årstrinn skrive enkle fortellende, beskrivende og reflekterende tekster inspirert av eksempeltekster bøye verb i presens og preteritum og gjenkjenne kondisjonalisformer og de vanligste imperativformene Kompetansemål etter 7. årstrinn beherske et variert ordforråd og uttrykke seg på en nyansert og situasjonstilpasset måte 4.2 Kompetansemål om grammatikk Mange av endringsforslagene i kompetansemålene skal tydeliggjøre språklige formkrav. I forslaget til revidert læreplan er noen kompetansemål som omhandler grammatikk omformulert og noen er lagt til. Begrunnelse: Det er lagt vekt på systematisk arbeid med utvikling av ferdighetene å lese og å uttrykke seg muntlig og skriftlig og formelle ferdigheter i språk gjennom hele skoleløpet. Progresjonen i å utvikle ordforråd og begrepslæring er styrket. Eksemplene under viser hvordan målene er utformet: Kompetansemål etter 2. årstrinn samtale om verb, substantiv og adjektiv Kompetansemål etter 7. årstrinn 4

5 mestre bøyning av verb i indikativ, kondisjonalis og imperativ og gjenkjenne potensialisformer Kompetansemål etter Vg3 bruke ordavledninger, possessive suffikser og uttrykke seg med et variert ordforråd i egne tekster 4.3 Nye og utvidede kompetansemål Det er tilføyd nye kompetansemål om samiske språk og dialekter, begrepsutvikling og språkrøkt Kompetansemål etter 4. årstrinn beherske tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger Kompetansemål etter 10. årstrinn drøfte språkrøkt og hvordan språkutvikling kan ivaretas Kompetansemål etter Vg1 lytte til, forstå og gjengi relevant informasjon fra ulike samiske språk 4.4 Flytting, fjerning, sammenslåing, deling eller forenkling av kompetansemål Det foreslås å fjerne eller justere omfattende og tidkrevende kompetansemål i faget for å gi planen et mer realistisk nivå når det gjelder bredde og kompleksitet, slik at det blir bedre tid til å konsentrere seg om innlæring av språket. Generelt formulerte kompetansemål om arbeid med lesestrategier er fjernet. Kompetansemål som hører andre fags ansvarsområde er fjernet. Endring av det samiske innholdet i høringsutkastene til læreplanene i naturfag og samfunnsfag, tilsier at det samfunnsfaglige lærestoffet kan nedtones. Selv om kompetansemål med samfunnsfaglig innhold er fjernet i læreplanen, så vil læreren ha mulighet til å velge både skjønnlitterære - og fagtekster hvor samfunnsfaglige temaer tas opp. Eksempler på fjernede kompetansemål: Kompetansemål etter 10.årstrinn vurdere virkemidler i reklame og underholdingsmedier og reflektere over hvilken påvirkning de har Kompetansemål etter Vg1 diskutere begrepene morsmål, tospråklighet og funksjonell tospråklighet på grunnlag av egen språksituasjon og egne erfaringer og vurdere egne språkferdigheter i flere språk og i forskjellige språksammenhenger Kompetansemål etter 10. årstrinn lede og referere fra møter og diskusjoner, uttrykke egne meninger og vurdere hva som er saklig argumentasjon Kompetansemål etter Vg3: samtale om kommunikasjonsmåter i ulike kulturer Kompetansemål etter 7. årstrinn: bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo Eksempler på deling og forenkling av kompetansemål: Kompetansemål etter 2. årstrinn gjenkjenne språklyder og skrive små og store bokstaver dele ord i stavelser 5

6 er slått sammen til trekke lyder sammen til ord og dele ord i stavelser Kompetansemål etter 4. årstrinn samtale om lokale samiske stedsnavn og deres betydning og sammenligne med norske og andre stedsnavn om slike finnes er endret til samtale om lokale stedsnavn 5. Vurdering i faget En sentral del av oppdraget med revidering av den ordinære læreplanen i norsk har vært å gjennomgå sluttvurderingsordningene, og flere alternativer er sendt på høring. Sametinget har drøftet de ulike vurderingsordningene med Utdanningsdirektoratet før de gikk ut på høring. Sametinget mener at det bør være samme ordning for samisk som førstespråk som for norsk, se høringsnotat for norsk på Utdanningsdirektoratets nettside. 5.1 Standpunktkarakterer i samisk som førstespråk Det foreslått å endre ordningen med standpunktkarakterer. Sametinget ber om synspunkter på hvilken av følgende foreslåtte ordninger som synes å passe best. Alternativ 1 videreføring av gjeldende ordning 10. årstrinn Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og en skriftlig i samisk som førstespråk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én muntlig og en skriftlig i samisk som førstespråk Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Elevene skal ha to standpunktkarakterer én muntlig og en skriftlig i samisk som førstespråk Alternativ 2 én standpunktkarakter 10. årstrinn Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Elevene skal ha én standpunktkarakter i samisk som førstespråk Elevene skal ha én standpunktkarakter i samisk førstespråk Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Elevene skal ha én standpunktkarakter i samisk førstespråk 6

7 5.2 Eksamen for elever Sametinget foreslår ikke endring av eksisterende eksamensordning i samisk som førstespråk. Årstrinn Ordning 10. årstrinn Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig og muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Elevene kan trekkes ut til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 5.3 Eksamen for privatister Årstrinn Ordning 10. årstrinn Se gjeldende ordning for grunnskoleopplæring for voksne. Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Påbygging til generell studiekompetanse Privatistene skal opp til skriftlig og muntlig eksamen. Skriftlig og muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Privatistene skal opp til skriftlig eksamen på Vg3- nivå. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. I tillegg skal de opp til eksamen i muntlig. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Dearvvuođaiguin/Med hilsen Inga Hætta Skarvik Seniorrådgiver/Seniorráđđeaddi 7

8 v

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE

FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE Program onsdag 23.01.: 10.00 11.00: Læreplanrevisjonen. Gjennomgang ved Ingrid 11.15 12.00: Henning Fjørtoft: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Utdanningsforbundet Østfold har sendt følgende gjennomgående læreplaner ut på høring: Engelsk Matematikk fellesfag og matematikk 2T og 2P Naturfag

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring C-språk 5-5 (C-språk 1,5 og 2,5) Studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oslo, juni 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Fylkessamling IKVO Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Hovedmomenter Om NAFO Revisjon av gjennomgående læreplaner Høring om innføringstilbud Samarbeid mellom voksenopplæring og videregående skole

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk som førstespråk Felles allment fag Oslo, mai 2000 Kirke, utdannings-, og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk.

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Framtidens norskfag Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Rapport Arbeidsgruppe nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet Januar

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 201005356 Dato 06.12.10 Oppdragsbrev nr: Oppdrag: Frist for tilbakemelding: 42-10 Tillegg nr.

Detaljer