Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10"

Transkript

1 Våre saksbehandlere: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2013/2762 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag Innledning Vi viser til oppdragsbrev nr. 42/2010 fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. I brevet blir direktoratet bedt om å revidere læreplanene i de gjennomgående fagene engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag i LK06 og LK06-samisk for å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene i læreplanene. Utkast til reviderte læreplaner har vært på tre måneders høring. Vedlagt dette brevet er Utdanningsdirektoratets oppsummeringer og vurderinger av høringsuttalelsene og våre tilrådninger til endringer i læreplanene etter høringen. Læreplanene som har vært på høring er engelsk engelsk for døve og sterkt tunghørte matematikk fellesfag matematikk 2T og 2P naturfag naturfag samisk norsk norsk for elever med samisk som førstespråk samfunnsfag samfunnsfag samisk Hovedformålet med justeringene er at læreplanene skal legge bedre til rette for systematisk arbeid med elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter gjennom hele det 13-årige opplæringsløpet. Vi sender også over høringsoppsummering av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge, som har vært på høring sammen med de andre læreplanene. Vårt endelige forslag til læreplan ettersendes dersom det er aktuelt å innføre den. 2. Kort om høringen Høringen ble gjennomført i perioden 5. desember 2012 til 5. mars Vi mottok til sammen nesten 900 høringsuttalelser fra ulike instanser, fordelt på grunnskoler, videregående skoler, kommuner, fylkeskommuner, direktorater, departementer, universiteter, høgskoler, nasjonale sentre, diverse interesseorganisasjoner og privatpersoner. I høringen foreslo Utdanningsdirektoratet dette for alle læreplanene i de gjennomgående fagene: Endringer i tekstene om de grunnleggende ferdighetene i faget som tydeliggjør ferdighetene, og som synliggjør progresjonen i ferdighetene gjennom hele opplæringsløpet. Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

2 side 2 av 8 Endringer i kompetansemålene som tydeliggjør de fem grunnleggende ferdighetene og progresjonen i dem gjennom hele opplæringsløpet. For alle de gjennomgående læreplanene ba vi høringsinstansene om å ta stilling til om disse endringene tydeliggjør progresjonen i ferdighetene. Høringsforslaget for de fleste fagene inneholdt også endringer i formålet med faget og i hovedområdene i faget. Høringsinstansene ble bedt om å ta stilling til disse endringene. Når det gjelder norskfaget, var Utdanningsdirektoratet bedt av Kunnskapsdepartementet om å foreta en mer helhetlig gjennomgang av læreplanen. En sentral del av oppdraget om å revidere den ordinære læreplanen i norsk har vært å gjennomgå og foreslå endringer i sluttvurderingsordningene i faget. Vi ba her høringsinstansene ta stilling til ulike alternative modeller for standpunktkarakterer og eksamen i både grunnskolen og videregående opplæring. 3. Kort om direktoratets forslag til endringer i læreplanene Nedenfor følger en kort oppsummering av Utdanningsdirektoratets tilrådinger etter oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene. Engelsk og engelsk for døve og sterkt tunghørte Samlet sett er hensikten at endringene skal tydeliggjøre hva grunnleggende ferdigheter er i engelsk. I høringsutkastet foreslo vi justeringer i formålsteksten, å dele et hovedområde og å endre navnet på et hovedområde. Høringsinstansene støtter justering av formålet, deling av hovedområdet Kommunikasjon, og navn på hovedområdene Muntlig/Direkte kommunikasjon og Skriftlig kommunikasjon, og forslagene opprettholdes. Høringsuttalelsene støtter tydeliggjøringen av muntlige ferdigheter og å kunne lese i planene. Videregående skoler støtter videreføring av én standpunktkarakter som vi omtalte i høringsbrevet. Innholdet i hovedområdet Språk og språklæring blir ikke støttet, og vi opprettholder ikke forslaget. Videre er instansene kritiske til ambisjonsnivået som de mener er hevet etter revideringen. Instansene etterlyser også en klarere progresjon mellom trinn. På bakgrunn av tilbakemeldingene foreslår vi gjennomgående språklige justeringer, presisering av det utvidede tekstbegrepet, justering og flytting av kompetansemål og å beholde betegnelsen Språklæring som i gjeldende plan. Matematikk fellesfag og matematikk 2P og 2T Direktoratet har hatt to læreplaner i matematikk på høring: fellesfaget matematikk og fellesfaget 2P/2T. Den primære hensikten med å revidere disse to matematikkplanene er å tydeliggjøre hva grunnleggende ferdigheter er i matematikk. I høringsutkastene foreslo vi et nytt hovedområde i matematikk 2P. Vi hadde også et høringsspørsmål om algebra er styrket i læreplanen. På bakgrunn av tilbakemeldingene som er kommet i høringen, foreslår vi å legge inn en setning i formålet som viser betydningen av de grunnleggende ferdighetene å lese og å skrive og digitale ferdigheter i matematikkfaget for å klargjøre kommunikasjonsaspektet. Vi forenkler også tekstene som beskriver de fem grunnleggende ferdighetene for å gjøre dem mer lesbare. Videre gjør vi endringer for å synliggjøre matematikkfagets egenart i tekstene om lesing, skriving, muntlig ferdighet og digital ferdighet. I tillegg vil vi endre beskrivelsen av den grunnleggende ferdigheten å regne, slik at den også omfatter det vi tradisjonelt legger i regning.

3 side 3 av 8 Med utgangspunkt i en rekke innspill til matematikk 2P vil vi redusere omfanget av læreplanen noe og vurdere hvordan innholdet i læreplanen kan få et mer praktisk tilsnitt. Vi vil også foreta noen endringer i kompetansemålene for å synliggjøre progresjonen i de grunnleggende ferdighetene, tydeliggjøre kompetansemål for algebra på lavere trinn enn i dagens læreplan, og foreta noen andre innholdsmessige endringer. Naturfag og naturfag samisk Hovedhensikten med revisjonen av naturfagplanene er å tydeliggjøre hva grunnleggende ferdigheter er i naturfag, men departementet åpnet i oppdragsbrev for en noe bredere gjennomgang av læreplanene i faget enn bare å se på de grunnleggende ferdighetene. I høringsforslagene foreslo vi å ta ut Verdensrommet som eget hovedområde, og ville i høringen vite om kompetansen i hovedområdet er tilstrekkelig ivaretatt i andre hovedområder. Vi spurte også om bærekraftig utvikling nå er tydeligere som emne i læreplanene. Utdanningsdirektoratet opprettholder etter høringsoppsummeringen forslaget om å ta ut Verdensrommet som eget hovedområde, men vi foreslår i tillegg å ta inn et kompetansemål etter Vg1 som omhandler elektromagnetisk stråling fra verdensrommet. Videre foreslår vi å gjøre noen endringer i kompetansemål som ivaretar emnet bærekraftig utvikling, både ved å ta inn et kompetansemål og ved å gjøre tilføyelser og strykninger i enkelte mål. Vi foreslår også å gjøre mindre endringer i kompetansemål i andre hovedområder, samt noen språklige justeringer. Norsk Vi har foretatt en helhetlig gjennomgang av læreplanen i norsk. Høringsutkastet til læreplanen i norsk får generelt sett bred støtte fra høringsinstansene. Når det gjelder forslaget til justert formålstekst, er instansene gjennomgående fornøyd med den presiseringen teksten har fått, men har forslag til endringer i enkelte formuleringer. På bakgrunn av tilbakemeldinger foreslår direktoratet å justere teksten slik at formål med opplæringen blir likt for hovedmål og sidemål. Tilbakemeldingen på forslaget om redusert antall hovedområder og nye navn på hovedområdene er positiv, og høringsforslaget opprettholdes, bortsett fra en mindre justering av navnet på hovedområdet Språk, litteratur og kultur. Direktoratet foreslår også at beskrivelsene av de grunnleggende ferdighetene justeres noe for å gjenspeile norskfagets kontekst tydeligere, men formuleringen om ulike forventninger til skrivekompetanse i hovedmål og sidemål blir stående. Når det gjelder kompetansemål i faget, justeres målene noe etter høringen for å klargjøre hvilke teksttyper elevene skal beherske på de ulike trinnene. Progresjonen i skrivemål blir noe justert og målene for grammatikk og tekstkunnskap tydeliggjøres. På bakgrunn av tydelige signaler fra skolesektoren foreslår vi å erstatte skillet i språklige formkrav mellom hovedmål og sidemål med et skille som går på at elevene skal skrive ulike typer tekster med ulik lengde på hovedmål og sidemål, bortsett fra på 10.trinn, der skillet i språklige formkrav opprettholdes. Når det gjelder planens bredde og kompleksitet, foreslår direktoratet at planen strammes noe mer inn på videregående nivå. Høringsuttalelsene gir samlet sett støtte til å endre vurderingsordningene for å få god sammenheng mellom læreplan og vurderingsordninger. Skoler og norskfaglige organisasjoner gir klar støtte til færre standpunktkarakterer, men har ulike meninger om hvilke eksamensordninger som er mest hensiktsmessige. Forslaget i høringsbrevet om å dele norskfaget i videregående skole med en obligatorisk eksamen i norsk skriftlig sidemål etter Vg2 får stor tilslutning. Høringsuttalelsene åpner for å kombinere elementer fra de tre hovedmodellene som er sendt på høring for å ivareta flere hensyn. Direktoratet foreslår to standpunktkarakterer etter 10. årstrinn, en i skriftlig og en i muntlig. Direktoratet foreslår videre én felles standpunktkarakter i norsk for Vg2 yrkesfag, en standpunktkarakter i norsk skriftlig etter Vg2 på studieforberedende programområder, og standpunktkarakterer i norsk skriftlig og muntlig for Vg3 på studieforberedende programområder. Vi foreslår også å videreføre gjeldende eksamensordning etter ungdomstrinnet og å innføre en obligatorisk eksamen i norsk skriftlig på sidemål etter Vg2.

4 side 4 av 8 Forslagene må følges av tiltak for nynorskelever i språkdelte områder og tiltak for å skaffe nok sensorer. Se ellers punkt 5 i brevet for omtale av økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget. Norsk for elever med samisk som førstespråk Få instanser har svart på høringen av denne planen. Bare 2-3 av instansene som har svart, har tilknytning til samiske områder. I høringsutkastet foreslo vi å synliggjøre andrespråkperspektivet i formålsteksten, og spurte om dette var et hensiktsmessig grep. 42 % av instansene, deriblant Utdanningsforbundet, sier seg enig i dette, mens instansene fra samiske områder er kritiske til forslaget. De uttrykker bekymring for at elevene vil velge bort dette faget til fordel for to førstespråk. De ser også muligheten for at noen elever vil velge bort samisk som førstespråk. Språkrådet deler samme bekymring. Sametinget fremholder at norsk for elever med samisk som førstespråk bør utformes som en andrespråksplan. Utdanningsdirektoratet vil derfor drøfte dette nærmere med Sametinget før vi gir departementet en tilråding i dette spørsmålet. Når det gjelder tydeliggjøringen av forventet skrivekompetanse, er mindretallet fra de samiske områdene uenige med den begrunnelsen at ambisjonsnivået er blitt for lavt. Spørsmålet om forventet skrivekompetanse henger sammen med fagets profil som andrespråksplan, og direktoratet venter også her med en tilråding til etter en avklaring med Sametinget. De øvrige høringspåstandene samsvarer med tilsvarende for læreplanen i norsk, og dreier seg om inndeling i og navn på hovedområder, tekstene om grunnleggende ferdigheter og progresjonen i grunnleggende ferdigheter i kompetansemålene. Direktoratet tilrår mindre justeringer på bakgrunn av høringssvarene, og i samsvar med endringer i den ordinære læreplanen i norsk og i samisk som førstespråk. Når det gjelder vurdering i faget, er tilbakemeldingene på direktoratets forslag så å si entydig positive. Direktoratet opprettholder derfor høringsforslaget for vurdering i faget, som innebærer videreføring av ordningen med to standpunktkarakterer og videreføring av gjeldende eksamensordninger. Samfunnsfag og samfunnsfag samisk I høringsutkastene for samfunnsfag foreslo vi å revidere formålsbeskrivelsen for å tydeliggjøre viktige aspekter ved faget. Vi foreslo videre et nytt hovedområde i faget, Utforskaren, etter modell av forskerspiren i naturfag. Etter oppdrag fra departementet har vi også innarbeidet elementer som dreier seg om demokratisk deltakelse fra læreplanen i det tidligere faget elevrådsarbeid. Vi har også tydeliggjort kompetansemål i læreplanene for å fremme elevenes holdninger mot vold knyttet til seksualitet og vold i nære relasjoner. Dette var et tilleggsoppdrag fra departementet i forbindelse med oppfølging av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Høringsutkastene til læreplanene i samfunnsfag får generelt sett bred støtte fra høringsinstansene når det gjelder de sentrale endringsforslagene. Høringen av forslagene til reviderte læreplaner i samfunnsfag viser at et flertall av instansene er positive til hvorvidt de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort, og hvordan progresjonen er synliggjort. Det nye hovedområdet Utforskaren blir positivt mottatt, og vi opprettholder forslaget. Samtidig som instansene i hovedtrekk er positive til høringsforslaget, har vi fått flere innspill som vi vil gjøre justeringer på bakgrunn av. Etter høringen gjør vi mindre justeringer i formålsbeskrivelsen, i tekstene om hovedområder og i tekstene om grunnleggende ferdigheter, og også i enkelte kompetansemål. Justeringene gjør vi for ytterligere å tydeliggjøre de grunnleggende ferdigheter, for å ivareta demokratiaspektet og for å fremme holdninger mot vold i nære relasjoner. En rekke høringsinstanser uttaler at de synes læreplanene enkelte steder er for ordrike, har for tunge formuleringer og et akademisk språk som ikke kommuniserer godt nok med de som skal bruke læreplanene. På grunn av disse tilbakemeldingene gjør vi språklige forbedringer der dette

5 side 5 av 8 er nødvendig og hensiktsmessig, både i formålsteksten, i beskrivelsen av hovedområder og av grunnleggende ferdigheter, samt i kompetansemål. Helt siden oppstarten av Kunnskapsløftet har vi fått tilbakemeldinger om at læreplanene i samfunnsfag er for omfattende og ambisiøse sett i forhold til timeantallet. Mange høringsinstanser understreker også dette i sine tilbakemeldinger. Vi vil i eventuelle kommende oppdrag vurdere behovet for en gjennomgang av bredde og ambisjonsnivå i samfunnsfagplanene. Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge I høringen foreslo vi å innføre en tilpasset læreplan i norsk for minoritetsspråklige i videregående opplæring med kort botid i Norge. Vi ba om høringsinstansenes syn på om det er hensiktsmessig å innføre en slik plan, og om læreplanen bør gjøres gjeldende for minoritetsspråklige elever med rett til særskilt språkopplæring og inntil seks års botid i Norge. Vi spurte også om utkastet til plan er likeverdig med læreplanen i norsk når det gjelder omfang og ambisjonsnivå. Høringsutkastet til læreplanen får generelt sett solid støtte av høringsinstansene. Det er tilnærmet full enighet om at læreplanen bør gjøres gjeldende for minoritetsspråklige elever med rett til særskilt språkopplæring, slik retten er formulert i opplæringslovens paragraf Samtidig er mange av høringsinstansene kritiske til kravet om botid inntil seks år og avviser denne delen av forslaget. Høringsinstansene gir ellers generelt sterk støtte til de fleste forslagene til ny læreplan. På denne bakgrunn tilrår vi at det fastsettes en læreplan i norsk for elever i videregående opplæring som er tilpasset elever med kort botid i Norge. På grunnlag av forslagene over forslår vi at det fastsettes en ny 1-17 i forskrift til opplæringsloven. Ny 1-17 i forskrift til opplæringslova skal lyde: 1-17 Opplæring og eksamen i vidaregåande opplæring etter læreplan i norsk for språklege minoritetar med kort butid i Noreg I enkeltvedtak om særskild språkopplæring etter opplæringslova 3-12 kan det fastsetjast at elevar som har kortare enn seks års butid i Noreg, i faget norsk skal følgje opplæringa og ta eksamen etter læreplan i norsk for språklege minoritetar med kort butid. Privatistar som har eit anna morsmål enn norsk eller samisk, og som har kortare butid i Noreg enn seks år, kan i faget norsk ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklege minoritetar med kort butid. Privatisten må sjølv dokumentere at han eller ho oppfyller vilkåra før sluttdokumentasjonen blir skriven ut. Privatistar som tidlegare har fått sluttvurdering etter læreplanen i norsk, kan ikkje ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklege minoritetar med kort butid. Deltakarar i opplæring som er særskilt organisert for vaksne etter kapittel 4A, som har eit anna morsmål enn norsk og samisk, og som har kortare butid i Noreg enn seks år, kan som ein del av tilpassinga etter 4A-3 første ledd følgje opplæringa og ta eksamen i norsk etter læreplanen i norsk for språklege minoritetar med kort butid. Skoleeigaren gjer enkeltvedtak om dette. Elevar, privatister og deltakarar som oppfyller vilkåra for å følgje læreplanen i norsk for språklege minoritetar, er fritekne frå opplæring i skriftleg sidemål etter Videre oppfølging av endringer i læreplaner og bestemmelser 4.1 Implementering av endringer i læreplanene Utdanningsdirektoratet har som del av oppdragsbrev blitt bedt om å utarbeide en plan for implementering av de reviderte læreplanene i engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Implementeringsplanen tar utgangspunkt i at det ikke nødvendigvis er tilstrekkelig å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene i selve læreplandokumentene, men at det også må følge med tiltak som kan bidra til å styrke implementeringen.

6 side 6 av 8 For å sikre at skolene får støtte i sitt arbeid med å ta i bruk de reviderte læreplanene, revideres veiledningene til hvert av de aktuelle fagene. Veiledningene skal foreligge ved skolestart, samtidig med at læreplanene tas i bruk. Målet med revisjonen av veiledningene er å gjøre dem mer relevante og praktisk nyttige, slik at de kan bli en reell støtte i arbeid med reviderte planer. De nasjonale sentrene har fått i oppdrag å sørge for å utvikle og videreutvikle pedagogisk støttemateriell til de reviderte læreplanene, og sørge for at materiellet er tilgjengelig på nettsidene deres høsten Denne høsten skal det også arrangeres fylkesvise samlinger, hvor lokalt arbeid med læreplaner, grunnleggende ferdigheter og de reviderte læreplanene med kjennetegn på måloppnåelse står på dagsorden. Lokalt arbeid med læreplaner og grunnleggende ferdigheter er også tatt inn som tema i skoleutviklingsverktøyet Ståstedsanalysen. I tillegg er den fagovergripende Veiledning i lokalt arbeid med læreplaner under revisjon for å tydeliggjøre hva det lokale arbeidet med læreplaner innebærer. Samlet sett skal disse tiltakene bidra til å styrke implementeringen av LK06 generelt, med særskilt fokus på de reviderte læreplanene i engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. 4.2 Private skoler med rett til statstilskudd Private skoler med rett til statstilskudd følger Læreplanverket for Kunnskapsløftet eller annen jevngod læreplan. Utdanningsdirektoratet godkjenner alternative læreplaner. For enkelte private skoler kan det være behov for å vurdere nye godkjenninger av læreplaner i fellesfag. Skoler dette er aktuelt for, vil få rimelig tid til å søke om godkjenning for reviderte læreplaner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser I høringsbrevet om endringer i læreplanen for norsk av 5. desember 2012, omtaler Utdanningsdirektoratet økonomiske og administrative konsekvenser av de ulike forslagene til vurderingsordninger. En konsekvens av forslaget om å redusere antall standpunktkarakterer i norskfaget er at norsklærere får en bedre arbeidssituasjon, der det blir mer rom for å prioritere opplæring i grunnleggende ferdigheter, større muligheter for konsentrasjon om emner, og mindre fokus på skriftlige arbeider og dokumentasjon for å sikre et godt nok grunnlag for standpunktvurdering. Flere av høringsinstansene har kommentert at en reduksjon av antall standpunktkarakterer er svært viktig for norsklærernes arbeidssituasjon og for rekruttering av lærere til norskfaget. Det samme har mange instanser kommentert når det gjelder fordeler ved å avslutte deler av faget og eksamen i skriftlig sidemål eller Vg2, fordi dette gir en bedre fordeling av emner og fagstoff over årene, og der både Vg2 og Vg3 vil gi bedre muligheter for konsentrasjon om både emner og skriftlig hovedmål og sidemål. Mange fremhever også at en eksamen i skriftlig sidemål på Vg2 vil gi elevene større motivasjon til å jobbe både med norskfaget og med skriftlig sidemål enn i dag. Direktoratets vurdering er at forslaget til endringer derfor vil ha positive konsekvenser for læreres arbeidssituasjon. I Udir Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet 1 går det fram at elever på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram skal trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i to fag, i tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål. De fleste elevene har to eller tre programfag, og de skal derfor trekkes ut til skriftlig eksamen i enten to programfag 2 eller i ett programfag og sidemål. På Vg2 skal alle elever trekkes ut til eksamen i ett fag skriftlig, muntlig eller muntligpraktisk. De foreslåtte endringene for eksamen i norskfaget skal ikke føre til at det blir mindre sjanse til å trekkes ut til eksamen i et annet fag. Forslaget om å innføre en obligatorisk eksamen i norsk sidemål på Vg2 betyr derfor en ekstra eksamensdag på dette trinnet, og flere påmeldinger til eksamen i programfagene på Vg Sentralt gitt skriftlig eksamen er sluttvurderingsordning i de fleste programfagene på studieforberedende utdanningsprogram, mens fellesfagene har lokalt gitt muntlig eksamen som sluttvurderingsordning i tillegg til standpunktvurderingen.

7 side 7 av 8 Perioden for sentralt gitt skriftlig eksamen for elever på Vg3 i studieforberedende program er i dag to uker. Når eksamen i norsk sidemål ikke lenger vil være trekkfag etter Vg3, vil elevene som hovedregel komme opp til eksamen i alle programfagene sine på dette trinnet. Det fører til at eksamensperioden i videregående opplæring må forlenges med en uke, fordi programfagene skal kunne kombineres på mange måter. Dette innebærer videre at noen eksamensdager må legges før 17. mai. En videreføring av kravet om to skriftlige eksamener på Vg3 i tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål gjør det altså nødvendig å utvide eksamensperioden. Vi vil fraråde å redusere kravet til antall eksamener for elevene på Vg3, fordi dette vil medføre at norskfaget får en uforholdsmessig stor tyngde med to obligatoriske eksamener på bekostning av eksamen i elevenes programfag. Innføringen av en egen obligatorisk eksamen i sidemål etter Vg2 vil føre til en økning i utgiftene til sensur på omlag 18 mill. kroner årlig, fordi samlet antall eksamener øker med en dag ekstra per elev. Obligatorisk eksamen i skriftlig sidemål vil kreve flere sensorer i norsk enn i dag, noe det allerede er utfordringer knyttet til i dagens ordning. Dersom forslaget vedtas, bør vi følge opp med tiltak for å sikre rekruttering av sensorer. Dersom det innføres obligatorisk eksamen i norsk skriftlig sidemål på Vg2, bør denne gjøres gjeldende fra og med skoleåret Det innebærer at obligatorisk eksamen i norsk skriftlig sidemål gjennomføres første gang våren 2015 for elever som begynner på Vg1 høsten Denne eksamen gjøres ikke gjeldende for elever som begynner på Vg2 høsten Disse elevene avlegger eksamen i norsk på Vg3 etter gjeldende ordning. Forslagene for de øvrige fagene vil ikke ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner. Vennlig hilsen Erik Bolstad Pettersen divisjonsdirektør Eli-Karin Flagtvedt avdelingsdirektør Vedlegg Vedlegg 1: Oppsummering av høringsuttalelsene og tilråding til endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte Vedlegg 1A: Forslag til endret læreplan i engelsk Vedlegg 1B: Forslag til endret læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte Vedlegg 2: Oppsummering av høringsuttalelsene og tilråding til endringer i læreplan i matematikk fellesfag og læreplan i matematikk 2T og 2P Vedlegg 2A: Forslag til endret læreplan i matematikk fellesfag Vedlegg 2B: Forslag til endret læreplan i matematikk 2T og 2P Vedlegg 3: Oppsummering av høringsuttalelsene og tilråding til endringer i læreplan i naturfag og i læreplan i naturfag samisk Vedlegg 3A: Forslag til endret læreplan i naturfag Vedlegg 3B: Forslag til endret læreplan i naturfag samisk Vedlegg 4: Oppsummering av høringsuttalelsene og tilråding til endringer i læreplan i norsk Vedlegg 4A: Forslag til endret læreplan i norsk

8 side 8 av 8 Vedlegg 5: Oppsummering av høringsuttalelsene og tilråding til endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk (vedlegget ettersendes) Vedlegg 5A: Forslag til endret læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk (vedlegget ettersendes) Vedlegg 6: Oppsummering av høringsuttalelsene og tilråding til endringer i læreplan i samfunnsfag og i læreplan i samfunnsfag samisk Vedlegg 6A: Forslag til endret læreplan i samfunnsfag Vedlegg 6B: Forslag til endret læreplan i samfunnsfag samisk Vedlegg 7: Oppsummering av høringsuttalelsene og tilråding til endringer i læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vedlegg 7A: Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven Vedlegg 7B: Liste over høringsinstanser læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag Byrådssak 40/13 Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag ASKI ESARK-03-201300286-5 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 05.12.2012 fra

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for læreplan 2 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 201005356 Dato 06.12.10 Oppdragsbrev nr: Oppdrag: Frist for tilbakemelding: 42-10 Tillegg nr.

Detaljer

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud Departementet har foreslått at innføringstilbud skal bli lovlig «regelverket ikke bør være til

Detaljer

Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk på ungdomstrinnet

Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk på ungdomstrinnet Side 1 av 6 VÅRE SAKSBEHANDLERE Ellen Marie Bech, Avdeling for læreplanutvikling FRIST FOR UTTALELSE 15.0.2015 PUBLISERT DATO 1.01.2015 VÅR REFERANSE 2015/237 Høringsbrev Ny læreplan i fordypning i matematikk

Detaljer

Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 29.10.2015 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til høringsinstansene Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 01.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk v Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 12/4172-16 Beaivi/Dato: 01.02.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk Innledning Sametinget sender med dette forslag

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Notáhta Notat Min čuj./vår ref: 12/4173-19 Beaivi/Dato: 29.01.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Innledning Sametinget sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Vår dato: 08.04 2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6124 Deres referanse: Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Fastsatt som

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

VEDLEGG 1 Oppsummering av høringsuttalelsene og tilråding til endringer i læreplanen i engelsk og i læreplanen i engelsk for døve og sterkt tunghørte

VEDLEGG 1 Oppsummering av høringsuttalelsene og tilråding til endringer i læreplanen i engelsk og i læreplanen i engelsk for døve og sterkt tunghørte Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 10.04.2013 Vår referanse: 2013/2762 VEDLEGG 1 og tilråding til endringer i læreplanen i engelsk og i læreplanen i engelsk for døve og sterkt tunghørte

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Uttalelse - Kompetanse Norge Status: Innsendt av: Innsenders

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan

Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan Læreplan i samisk som førstespråk - Høringsuttalelse til forslag til revidert læreplan Navn på høringsinstansen: Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Navn på kontaktperson: Joachim Majambere 1 Formål

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring Vår saksbehandler: Anita Solheim og Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 27.02.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 1. Innledning Utdanningsdirektoratet skal, i henhold til oppdragsbrev

Detaljer

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Beskrivelsene er lettleste og ryddige. Skillet mellom skriftlig og muntlig kommunikasjon er viktig og riktig. Rekkefølgen i beskrivelsene bør gjennomføres

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet - justering av læreplan for samfunnsfag

Høringssvar fra Utdanningsforbundet - justering av læreplan for samfunnsfag Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 25.02.2013 13/00011-15 Rune Baklien Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 24142219 forskning Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høring - fordypning i matematikk på ungdomstrinnet

Høring - fordypning i matematikk på ungdomstrinnet Høring - fordypning i matematikk på ungdomstrinnet Uttalelse - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: jma@fug.no Innsendt

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 Eksamen 2014 Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 En time om sluttvurdering 1. Læreplankompetanse 2. Eksamen lokalt gitt muntlig 3. Eksamen lokalt gitt skriftlig 2 Forskriften om vurdering

Detaljer

Utdanningsdirektoratet foreslår å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk i:

Utdanningsdirektoratet foreslår å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk i: Høring forslag til vektlegging av kildekritikk og kildebruk i valgfrie læreplaner i programfag i samfunnsfag og økonomi innenfor programområdet i språk, samfunnsfag og økonomi på studiespesialisering 1.

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Hva skjer i fagfornyelsen nå? Bente Heian, Avdeling for læreplanutvikling Utdanningsdirektoratet

Hva skjer i fagfornyelsen nå? Bente Heian, Avdeling for læreplanutvikling Utdanningsdirektoratet Hva skjer i fagfornyelsen nå? Bente Heian, Avdeling for læreplanutvikling Utdanningsdirektoratet Fagfornyelsen hva går den ut på? Fagfornyelsen hvor er vi nå? Fase 1 i fagfornyelsen Planlegge fagfornyelsen,

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for private skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for private skoler Side 1 av 8 Private skoler med rett til statstilskudd Privatskoleorganisasjonene Fylkesmennene Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for private skoler Dette rundskrivet omhandler regelverket for

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Kommuner Fylkeskommuner Videregående skoler Grunnskoler Udir-04-2013 - Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om ordningen med å

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VEDLEGG 6 Oppsummering av høringsuttalelsene og tilråding til endringer i læreplan i samfunnsfag og læreplan i samfunnsfag samisk

VEDLEGG 6 Oppsummering av høringsuttalelsene og tilråding til endringer i læreplan i samfunnsfag og læreplan i samfunnsfag samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 og Avdeling for læreplan 2 Vår dato: 10.04.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/2762 Deres referanse: VEDLEGG 6 og tilråding til endringer i læreplan i samfunnsfag

Detaljer

Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet

Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene 16.9.2016 Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av læreplanene fornyelse av læreplanen i naturfag Innføre bærekraftig utvikling

Detaljer

Generelle krav til læreplanen etter forskrift til friskoleloven 2A-1 gjelder alle skoler som driver etter friskoleloven.

Generelle krav til læreplanen etter forskrift til friskoleloven 2A-1 gjelder alle skoler som driver etter friskoleloven. Veiledning om krav til læreplaner for friskoler Denne veiledningen omhandler hvilke krav til innhold og vurdering av opplæringen som stilles til læreplaner for friskoler etter forskrift til friskoleloven

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er: 10. mai 2013 Vår saksbehandler: Hilde Austad Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Vår dato: 15.03.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6605 Deres referanse: Høring om forskriftsendringer Økt fleksibilitet i grunnskolen

Detaljer

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Utdanningsforbundet Østfold har sendt følgende gjennomgående læreplaner ut på høring: Engelsk Matematikk fellesfag og matematikk 2T og 2P Naturfag

Detaljer

Reviderte læreplaner

Reviderte læreplaner Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Maria Duus Utdanningsdirektoratet Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole Dato: 16. februar 2012 Byrådssak 1084/12-1 Byrådet Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole ASKI SARK-03-201100106-39 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO Begynnende samordning mellom VO og ordinære skoleløp http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-tilgrunnskoleopplaring-etter-opplaringsloven-kapittel-4a/?read=1

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning, og eksisterende skoler som søker om endringer i sine læreplaner.

Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning, og eksisterende skoler som søker om endringer i sine læreplaner. Krav til læreplaner for private skoler Udir-2-2011 Forskrift til privatskoleloven om krav til læreplanen trådte i kraft 1. august 2011. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler som søker om godkjenning,

Detaljer

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående

Detaljer

Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode

Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode Vurdering og verdsetting av den voksnes kompetanse Sentrale spørsmål: Hva innebærer det at den voksnes kompetanse er likeverdig? Hvordan sikre at

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Lovgrunnlaget Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Paragraf 3-29 første ledd pålegger

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

Musikk (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Musikk (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Musikk (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Lokalt gitt muntlig eksamen

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Lokalt gitt muntlig eksamen Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 10.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4975 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring - Forslag til forskriftsendringer - Lokalt

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

VEDLEGG 7 Direktoratets tilrådning - Læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

VEDLEGG 7 Direktoratets tilrådning - Læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge side 1 av 18 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1, Avdeling for vurdering 1, Juridisk avdeling 1 Vår dato: 10.04.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/2762 Deres referanse: VEDLEGG 7 Direktoratets

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Mål for samlingen Felles fokus som utgangspunkt for videre lokalt arbeid: Lokalt arbeid med læreplaner

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Engelsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Engelsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Engelsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes muligheter

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Matematikk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det:

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det: Saksbehandler: Åge Hanssen Vår dato: 07.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/5733 Deres referanse: Fylkeskommunene Godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget Utdanningsdirektoratet har

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet RETNINGSLINJER FOR UTFORMING AV LÆREPLANER FOR FAG Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Revidert læreplan i norsk Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Struktur Kort om oppdrag og oppdragsbrev Kort om hva som er endret i planen Kort om hovedområder

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester Saksbehandler: Berit Antonie Holmlimo Statped Statped postmottak, Postboks 113 3081 HOLMESTRAND Vår dato: 11.07.2017 Deres dato: 07.04.2017 Vår referanse: 2014/3921 Deres referanse: 2017/3044 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Eksamen i fremmedspråk

Eksamen i fremmedspråk Eksamen i fremmedspråk For elever i grunnskolen, nivå I: elevene kan trekkes ut til lokalt gitt muntlig eksamen For elever i videregående skole, alle nivåer: elevene kan trekkes ut til sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Saksbehandler: Hild Stokke Vår dato: 13.04.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1350 Deres referanse: Høringsinstansene Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Kost og helse (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Kost og helse (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Kost og helse (Forslag til læreplaner for fag i grunnskolen) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den

Detaljer

Svar på høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte Generell del og Prinsipper for opplæringen

Svar på høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte Generell del og Prinsipper for opplæringen Kunnskapsdepartementet Deres ref Vår ref Dato 17/1340 12.06.17 Svar på høring av forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte Generell del og Prinsipper for opplæringen

Detaljer

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 Eksamensmøte Molde 10.02.2015 v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 2 Om sluttvurdering i forskriften III. Sluttvurdering V: Eksamen 3-3/4-11 Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei

Detaljer

Erfaringer og vurderinger av eksamen våren 2012 og 2013

Erfaringer og vurderinger av eksamen våren 2012 og 2013 Erfaringer og vurderinger av eksamen våren 2012 og 2013 Utdanningsdirektoratet har våren 2012 gjennomført ca. 76 000 sentralt gitte skriftlige eksamener i grunnskolen, 1500 i grunnskoleopplæring for voksne

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014 Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Endret 20. mars 2014 Vi har presisert

Detaljer