Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014"

Transkript

1

2 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

3 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad

4 Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk i norsk skole anno 2014» Utdanningsdirektoratet og Norsk matematikkråd

5 Eksamensresultater En del diskusjon omkring eksamensresultater i matematikk Hvorfor varierer eksamensresultatene i enkelte koder? Kan vi sammenlikne eksamensresultatene fra år til år? Har vi gjort det enklere å få karakteren 2 i matematikk?

6 Statistikk (Skoleporten) Gjennomsnittskarakter Sentralt gitt skriftlig eksamen. Matematikk LK06. Elever MAT0010 Matematikk 10. årstrinn MAT1011 Matematikk 1P MAT1015 Matematikk 2P MAT1005 Matematikk 2P-Y MAT1013 Matematikk 1T REA3022 Matematikk R1 REA3024 Matematikk R2 REA3026 Matematikk S1 REA3028 Matematikk S2 Vår 2009 Vår 2010 Vår 2011 Vår 2012 Vår 2013 Vår 2014

7 Eksempel: 1P og 2P-Y våren 2012 (Forhåndssensur) Eksamen Arbeidsmengde Vanskegrad 1P (snitt 2,1) Rimelig Noe høy i Del 2 2P-Y (snitt 2,2) Rimelig Rimelig 1P: Få oppgaver på lavt nivå. Poenggrense for 2: 14 poeng 2P-Y: Mange oppgaver på høyt nivå, få på lavt nivå Poenggrense for 2: 13 poeng

8 Statistikk (Skoleporten)

9 Statistikk (Skoleporten)

10 Sammenligne karakterresultater fra eksamen? Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i faget. (F. 3-17) Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen. (F. 3-25) Eksamensoppgavene er ikke pilotert, men erfaringsbasert. Eksamensoppgavene måler ikke trend. Eksamensoppgavene er ikke identiske. Utvise forsiktighet med å sammenligne eksamensoppgavene og eksamensresultatene.

11 Vurdering Hvorfor varierer eksamensresultatene i enkelte koder? Eksamensoppgavene: Arbeidsmengde? Vanskegrad? For stor tekstmengde? For komplekse/vanskelige oppgaver? For uklare / dårlige formulerte oppgaver? For lite forutsigbare oppgaver? Opplæringen: Dårlige faglige forutsetninger? Dårlige og lite effektive regnestrategier? For dårlig/lavt nivå på opplæringen? For dårlig grunnlag fra tidligere skolegang? For lite arbeid med faget? For ambisiøse læreplaner i forhold til opplæringen?

12 Karaktergrenser Karakter 2: Fra 12 poeng. Justert høsten Bakgrunn: Flere oppgaver i Del 1 gir 1 poeng som tidligere ga 2 poeng Kjennetegn for karakteren 2 må alle være oppfylt. Hvis ikke karakter 1 12 poeng er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for karakter 2 12 poeng ingen absolutt grense, men i praksis et minimum 12 poeng og veldig smal kompetanse bør gi karakteren 1 Sensor må vurdere hvilke oppgaver er løst bredden i kompetansen som er vist

13 Krav til karakter 2 (Eksamensveiledningen)

14 Eksempel: REA3024 Matematikk R2

15 Eksempel: REA3024 Matematikk R2 Eksamen Del 1 Antall delspørsmål Del 2 Antall delspørsmål Totalt Arbeidsmengde Vanskegrad Karakter Våren Rimelig Rimelig 3,4 Våren Rimelig Rimelig 3,4 Våren Noe stor Rimelig 3,4 Våren Noe stor Rimelig 3,5 Våren Noe stor Rimelig/ noe stor 3,8 Våren Rimelig/ noe stor Rimelig 3,2

16 Statistikk (Skoleporten) Sentralt gitt skriftlig eksamen. Matematikk LK06. Elever MAT0010 Matematikk 10. årstrinn 30.0 MAT1011 Matematikk 1P Andel karakter MAT1015 Matematikk 2P MAT1005 Matematikk 2P-Y MAT1013 Matematikk 1T REA3022 Matematikk R REA3024 Matematikk R Vår 2009 Vår 2010 Vår 2011 Vår 2012 Vår 2013 Vår 2014 REA3026 Matematikk S1 REA3028 Matematikk S2

17 Ny eksamensordning fra og med våren 2015 Del 1: 2 timer / 3 timer Uten hjelpemidler Del 2: 3 timer / 2 timer Alle hjelpemidler

18 Ny eksamensordning fra og med våren 2015 Del 1 uten hjelpemidler Grunnskole: 2 timer 1P, 2P, 2P-Y: 2 timer 1T, 2T, 2T-Y: 3 timer R1, R2, S1, S2: 3 timer

19 Ny eksamensordning fra og med våren 2015 Del 2 med alle hjelpemidler Datamaskin med: Grunnskole: Graftegner, regneark 1P, 2P, 2P-Y: Graftegner, regneark 1T, 2T, 2T-Y: Graftegner, CAS R1, R2, S1, S2: Graftegner, CAS

20 Eksempeloppgaver https://pgsf.udir.no/dokumentlager/ DokumenterAndrekataloger.aspx?proveType=EV&katalog=Forslag +til+ny+eksamensordning+i+matematikk+videreg Passord: Eksempel %u00e5ende&periode=alle

21 «Matematikk i norsk skole anno 2014» Rapport fra ekstern arbeidsgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet Faggjennomgang av matematikkfagene 28 forslag

22 «Matematikk i norsk skole anno 2014» Forslag 1. Å gjøre kartleggingsprøvene i regning for 1. og 3. trinn obligatoriske. Forslag 2. Å utvikle et program for å utdanne ressurslærere i matematikk for de første trinnene. Forslag 3. Å utvikle målrettede etterutdanningskurs som inneholder sider ved matematikkfaget der norske elever er svake faglig (for eksempel algebra). Forslag 4. Å gjennomføre en nasjonal undersøkelse av kunnskapsnivået til lærerstudentene på GLU 1 7 og GLU Forslag 5. Å utvikle og iverksette nye og kvalitativt forskjellige tiltak for å rekruttere flere jenter til matematikkfaget. Det bør vurderes om tiltak bør settes inn tidlig, allerede på 5.-7.trinn, da forskning viser at mange jenter begynner å miste interessen for matematikk når de er i denne alderen.

23 «Matematikk i norsk skole anno 2014» Forslag 6. Å tydeliggjøre problemløsings- og modelleringskompetanse, kommunikasjonskompetanse og hjelpemiddelkompetanse i fellesfaget matematikk i den norske læreplanen. Forslag 7. Å gi elever med lav matematikkarakter fra grunnskolen tilbud om et matematikkurs, der det arbeides målrettet med grunnleggende begreper, i sommerferien eller etter ordinær skoletid første halvår i videregående opplæring. Forslag 8. Å innføre standpunktkarakter i matematikk muntlig på 10. trinn. Forslag 9. Å utarbeide veiledende årsplaner i matematikk på trinn og læreplanmål i matematikk etter 8. og 9. trinn. Forslag 10. Å utarbeide mer detaljerte kompetansemål i fellesfaget matematikk.

24 «Matematikk i norsk skole anno 2014» Forslag 11. Å følge opp styrkingen av algebra i læreplanen ved å sette fokus på god matematikkopplæring, for eksempel ved å se på Singapores «model method». Forslag 12. Å utvide timetallet i matematikk på mellomtrinnet og ungdomstrinnet slik at det kommer på nivå med trinn, dvs. 140 timer på hvert trinn. Forslag 13. Å fjerne 2T fra tilbudsstrukturen. Forslag 14. Å endre opptakskravet i matematikk for grunnskolelærerutdanninger som gir undervisningskompetanse i matematikk til programfag i matematikk, S1 eller R1. Forslag 15. Å iverksette forskning på elevenes valg på individnivå, dvs. følge elevenes vei gjennom utdanningsløpet i Kunnskapsløftet.

25 «Matematikk i norsk skole anno 2014» Forslag 16. Å utrede utkastet til ny struktur i fagtilbudet i matematikk på studiespesialiserende utdanningsprogrammer basert på nivåer, som skissert i delkapittel 5.3. Forslag 17. Å igangsette et pilotforsøk i et eller noen utvalgte fylker ved eksamen våren 2015 ved at den yrkesrettede delen av eksamen i 1 P-Y utarbeides på skolenivå. Forslag 18. Å utrede en ny modell for læreplanene i matematikk på Vg1 på yrkesfaglig utdanningsprogram. Vi foreslår å prioritere enten: Modell B: Læreplanen består av en fellesdel og en del som er tilpasset hvert av de 9 utdanningsprogrammene eller Modell D: Det lages en egen tilpasset læreplan for hvert av de ni yrkesfagligeutdanningsprogrammene. Forslag 19. Å utvikle et nytt matematikkfag på Vg3 påbygging som er felles for alle elever på Vg3 påbygging som ikke bygger direkte på matematikk fra Vg1 yrkesfag. Dette faget skal gi generell studiekompetanse sammen med matematikk på Vg1.

26 «Matematikk i norsk skole anno 2014» Forslag 20. Å iverksette forskning på skolenes arbeid med grunnleggende ferdigheter i matematikkfaget. Forslag 21. Å iverksette forskning på hvordan de fem grunnleggende ferdighetene utvikles og hvordan de støtter elevenes læring i matematikk. Forslag 22. Å vurdere om grunnleggende ferdigheter i regning kan få en annen betegnelse som i mindre grad er i konflikt med hverdagsbruk av termen «regning». Forslag 23. Å satse på etterutdanning av lærere i matematikkdidaktikk knyttet til bruk av digitale verktøy. Forslag 24. Å gjennomgå kompetansemålene i i læreplanene i matematikk for videregående opplæring med et særlig blikk for «nye» fagområder knyttet til digitale verktøy.

27 «Matematikk i norsk skole anno 2014» Forslag 25. Å vurdere å lage et nasjonalt tilbud til elever i Vg1 som har allerede har tatt matematikk 1T. Forslag 26. Å vurdere å lage et eget valgfag i matematikk for ungdomstrinnet. Forslag 27. Å utrede om matematikkfaget i grunnskolen bør deles i en basisdel og en utvidet del i tråd med anbefalingene i rapporten «Matematikk for alle». Forslag 28. Å gjennomføre en systematisk gjennomgang og synliggjøring av forskning som viser effekten av ulike organiseringsformer.

28 Utdanningsdirektoratet og Norsk matematikkråd UH-sektor Eksamensordningen Eksamensoppgavene Læreplanene Faggrupper

29

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning

Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning Anders Bakken Rapport nr 9/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Prestasjonsforskjeller

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer