Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for læreplan 2 Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk 1. Innledning: Kort om endringsforslagene Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk. Forslaget tydeliggjør at læreplanen er likeverdig, men ikke identisk med førstespråksplanen i norsk. Endringene har som mål å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene i faget og å bidra til en mer realistisk og håndterbar plan ut fra de rammene faget har. Endringene i læreplanen er gjort i samsvar med endringer i læreplanen i Samisk I og på bakgrunn av endringene i læreplanen i norsk. Vi foreslår følgende endringer i læreplanen: Justert formålstekst Justerte hovedområder Revidert beskrivelse av grunnleggende ferdigheter Endringer i kompetansemålene Endringer i vurderingsordningene Vedlegg 5 er forslag til revidert læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk. Frist for innlevering av høringsuttalelser står i det felles høringsbrevet. 2. Bakgrunn Læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk ble fastsatt i I 2010 justerte Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Sametinget læreplanen på grunnskolenivå for å styrke leseopplæringen. Samtidig ble planen justert på Vg1 studieforberedende og på Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram for å gjøre planen mer relevant for alle utdanningsprogram. Endringene i læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk ble gjort på bakgrunn av tilsvarende endringer i den ordinære læreplanen i norsk. Kunnskapsdepartementet har nå bedt Utdanningsdirektoratet om å gjennomgå og revidere læreplanen i norsk sammen med de andre fellesfagene. Departementet ber samtidig direktoratet om å utrede konsekvenser for andre læreplaner i tilknytning til faget norsk. Det betyr at læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk gjennomgås ut fra de samme retningslinjene som departementet har lagt til grunn for Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 9 gjennomgangen av den ordinære læreplanen i norsk. Læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk justeres parallelt og i samsvar med læreplanen i samisk som førstespråk. Departementet legger til grunn at gjennomgangen skal ha vekt på at de grunnleggende språkferdighetene til elevene å lese og å uttrykke seg muntlig og skriftlig blir utviklet grundig og systematisk gjennom hele skoleløpet. Samtidig legger departementet vekt på at den reviderte læreplanen skal ha en god balanse mellom språklæring og kultur/kunnskapsinnhold. I Sametingets melding om opplæring og utdanning (2011) heter det: Et overordnet mål for Sametingets opplæringspolitikk er at samiske elever har et likeverdig utdanningstilbud i forhold til andre norske elever. Sametinget vil derfor arbeide for at det ved utvikling av nye læreplaner og revisjon av eksisterende læreplaner, tilpasses omfang og innhold i de ulike fagene, slik at den totale belastningen blir overkommelig. Dette vil innebære at samisk innhold erstatter deler av det nasjonale innholdet i ulike fag. Sametinget ser at det er behov for å foreta slike grep, selv om opplæringen ikke blir identisk med annen nasjonal opplæring (s.64). 1 Sametinget fremholder at Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk ut fra dette grunnsynet bør utformes som en andrespråksplan. Ifølge Sametinget bør det overordnede målet om funksjonell tospråklighet stå uendret, men tospråklighet betyr ikke at elever med samisk som førstespråk skal oppnå samme kompetanse i norsk som enspråklige elever. 3. Gjeldende læreplan Læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk er gjennomgående og dekker hele det 13-årige skoleløpet. Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Læreplanen er strukturert i fire hovedområder som utfyller hverandre og som må sees i sammenheng: Muntlige tekster, Skriftlige tekster, Sammensatte tekster og Språk og kultur. Faget har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring. I yrkesfaglige utdanningsprogram er det fastsatt kompetansemål etter Vg2 og etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. I kapitlet om sluttvurdering i faget er det fastsatt at elevene skal ha to standpunktkarakterer - én i norsk hovedmål skriftlig og én i norsk muntlig - etter 10. årstrinn, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram/vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i norsk hovedmål på de samme årstrinnene, og kan også trekkes ut til muntlig eksamen. Det følger av forskrift til opplæringsloven 1-11 at elever som følger læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk ikke skal ha opplæring i skriftlig sidemål, men 1

3 Side 3 av 9 skal kunne forstå tekster på bokmål og nynorsk og ha allmenn kjennskap til språksituasjonen i Norge. 4. Direktoratets vurderinger og forslag til endringer I dette kapitlet beskriver og begrunner vi hvilke endringer som er foreslått. Hensikten med endringene er å legge til rette for systematisk utvikling av de grunnleggende ferdighetene i samsvar med fagets egenart og med læreplanene i Samisk I og Læreplan i norsk. Høringsutkastet er utformet i nært samarbeid med Sametinget og på bakgrunn av faglige råd fra en læreplangruppe i norsk for elever med samisk som førstespråk. For å sikre en helhetlig gjennomgang av læreplanene i norsk, har medlemmene av læreplangruppen også sittet i læreplangruppen for førstespråksplanen i norsk Formål med faget Utdanningsdirektoratet foreslår å legge til A. en presisering av at norskfaget skal bidra til å utvikle elevenes språkkompetanse ut fra et andrespråksperspektiv. B. et avsnitt om tekstlesing som understreker at sammensatte tekster inngår i det tekstbegrepet faget bygger på. Læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk er en læreplan for elever som ikke har norsk som sitt førstespråk. Elever som følger denne planen, vokser ikke opp med et idiomatisk norsk omkring seg på samme måte som elever som har norsk som førstespråk. Selv om et overordnet mål er funksjonell tospråklighet, er det ikke rimelig å forvente at elever med samisk som førstespråk skal mestre alle de språklige nyansene i norsk på samme måte som elever med norsk som førstespråk. Vi foreslår derfor at dette perspektivet legges inn i formålsteksten. Sammensatte tekster er en del av tekstbegrepet som ligger til grunn for læreplanen. Vi mener at dette bør presiseres i formålsteksten. Vi ber om høringsinstansenes syn på endring i formålsteksten: Det er hensiktsmessig å fremheve andrespråksperspektivet i formålsteksten Hovedområder i faget Utdanningsdirektoratet foreslår følgende endringer: A Sammensatte tekster tas ut som eget hovedområde B Muntlige tekster og Skriftlige tekster endres til Muntlig kommunikasjon og Skriftlig kommunikasjon. Hovedområdet Språk og kultur endres til Språk, kultur og litteratur

4 Side 4 av 9 Årstrinn Hovedområder Vg1 Vg3 Muntlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, kultur og litteratur I Kunnskapsløftet fra 2006 ble sammensatte tekster fremhevet som en viktig del av det moderne norskfaget. Siden 2006 er denne typen tekster innarbeidet som en del av et moderne tekstbegrep, og vi vurderer det derfor slik at det ikke lenger er nødvendig å synliggjøre dem i et eget hovedområde. I forslaget til justert plan er sammensatte tekster tatt inn på lik linje med andre tekster i alle de tre hovedområdene. Vi foreslår videre å endre navnene på de tre hovedområdene for å tydeliggjøre innholdet. Betegnelsen kommunikasjon fanger opp både reseptive og produktive element i hovedområdene, og samsvarer bedre med betegnelsene på tilsvarende hovedområder i Samisk I. Vi foreslår å legge til litteratur i det siste hovedområdet for å sidestille språk og litteratur i hovedområdet. Tekstene som forklarer innholdet i hovedområdene, er justert slik at de samsvarer med endringer vi foreslår i kompetansemålene. Forslaget til justerte tekster i Muntlig kommunikasjon og Skriftlig kommunikasjon innebærer for eksempel at både reseptive og produktive element er tydeliggjort. Vi ber om høringsinstansenes syn på endringene i hovedområdene: Sammensatte tekster er en del av det utvidede tekstbegrepet og bør fjernes som eget hovedområde. Nye navn på hovedområdene tydeliggjør innholdet i hvert område Timetall i faget Se det felles høringsbrevet om endringer i læreplaner Grunnleggende ferdigheter i faget Vi foreslår følgende endringer i tekstene om grunnleggende ferdigheter: A Muntlige ferdigheter, Å kunne skrive og Å kunne lese: Arbeid med strategier fremheves. B Å kunne skrive: Det er lagt til en presisering av at det forventes en viss forskjell i skrivekompetanse i norsk hos elever med samisk I og elever med norsk som førstespråk. C Å kunne regne: Det presiseres at regning i faget innebærer å skape helhetlig mening i tekster der en må se ulike uttrykksformer i sammenheng. D Digitale ferdigheter: Det presiseres at digitale ferdigheter er en del av lese- og skriveopplæringen i faget, og ordet nye er tatt ut.

5 Side 5 av 9 Hensikten med å justere innledningstekstene er å synliggjøre en systematisk utvikling og progresjon i grunnleggende ferdigheter i kompetansemålene. Strukturen i tekstene samsvarer med Rammeverk for grunnleggende ferdigheter 2 som definerer de ulike ferdighetene og sier noe om hvordan de utvikles. Strategier for muntlig kommunikasjon, skrivestrategier og lesestrategier er fremhevet som et viktig grunnlag for språklæring gjennom hele grunnopplæringen. Norsk er ikke førstespråket til elever som følger denne læreplanen. Det er derfor rimelig å forvente en viss forskjell i skrivekompetanse mellom elever som følger læreplanen i norsk for elever med førstespråk, og elever som følger ordinær læreplan i norsk. Se også kommentar til punkt 4.1. ovenfor. Definisjonen av regning er snevret noe inn sammenlignet med definisjonen i gjeldende plan. Forståelse for form, system og komposisjon har med tekstforståelse å gjøre, ikke regneferdighet. Vi foreslår derfor at regning i faget blir avgrenset til å kunne tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder grafiske fremstillinger, tabeller og statistikk. Teksten om digitale ferdigheter er oppdatert og gjort mer konkret. Å bruke digitale verktøy er ikke lenger noe nytt i faget, og arbeid med digitale tekster er en integrert del av opplæringen i dag. Vi ber om høringsinstansenes syn på endringene i tekstene om de grunnleggende ferdigheter: Tekstene tydeliggjør hva grunnleggende ferdigheter innebærer i faget Kompetansemål i faget Vi foreslår justeringer i mange av kompetansemålene i faget. Endringene omfatter alle hovedområdene i læreplanen. Noen kompetansemål er lagt til, andre er fjernet, delt eller slått sammen med andre mål. Noen mål er formulert om eller flyttet til andre hovedområder. Endringene har ikke ført til en mer omfattende læreplan. Styrking av muntlige ferdigheter, lesing og skriving Mange av endringsforslagene i kompetansemålene skal tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene på fagets premisser. Vi har lagt særskilt vekt på å legge til rette for en systematisk utvikling av muntlige ferdigheter, å kunne lese og å kunne skrive gjennom hele skoleløpet. Eksempler på nye/justerte mål: Muntlige mål Kompetansemål etter 4.årstrinn lytte til andre, forstå og delta i enkle samtaler om egne opplevelser og erfaringer Kompetansemål etter 7.årstrinn forstå noe svensk og dansk tale 2 Se det felles høringsbrevet om endringer i læreplaner.

6 Side 6 av 9 Lesing Kompetansemål etter 7.årstrinn lese og samtale om enkle tekster på den norske målformen som elevene ikke har skriftlig opplæring i Kompetansemål etter 10.årstrinn lese enkle tekster på svensk og dansk og gjengi og kommentere innholdet Skriving Kompetansemål etter 10.årstrinn uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og mestre de fleste sentrale regler i formverket Kompetansemål etter Vg3 uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og god språkføring, og mestre sentrale språklige formkrav Lytting og muntlig samhandling er viktig for språklæring, og er derfor styrket i læreplanen for samiske elever som har samisk som førstespråk. Endringene samsvarer med progresjonen i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Forståelse av svensk og dansk tale er viktig kompetanse også for samiske elever, særlig med tanke på samarbeid mellom samer i Norge og Sverige. I forslaget til justert læreplan i norsk er tidlig kjennskap til det språklige mangfoldet i Norge fremhevet som en ressurs for utviklingen av barn og unges språkkompetanse. Det samme forholdet gjelder for elever med samisk som førstespråk. Det innebærer at denne elevgruppen også skal få møte tekster på både bokmål og nynorsk tidligere enn i gjeldende plan, og at de skal kunne lese og forstå tekster på svensk og dansk. Elever med samisk som førstespråk møter imidlertid de ulike språkvariantene på et senere årstrinn enn elever som følger den ordinære læreplanen i norsk, og kompetansekravene er noe lavere. Utviklingen av skriveferdigheter i norsk løper parallelt med skriveopplæringen på førstespråket samisk, men i forslag til justert læreplan er kompetansekravene tydeliggjort. Elevene skal skrive tekster i ulike sjangere på norsk, men kravene til ordforråd, språkføring og formell mestring er ikke like høye som for elever som har norsk som førstespråk. Justering av bredden og kompleksiteten i kompetansemålene Vi foreslår å fjerne eller justere særlig krevende kompetansemål i faget for å gi planen et mer realistisk nivå når det gjelder bredde og kompleksitet. De fleste endringene samsvarer med tilsvarende justeringer i den ordinære læreplanen i norsk. Dette gjelder særlig mål som grenser opp mot andre fagdisipliner, for eksempel mediekunnskap Eksempel: Kompetansemål etter Vg2 bruke ulike medier for å presentere ulike teksttyper krever omfattende kunnskaper ut over det norske perspektivet i faget Eksempel: Kompetansemål etter Vg3

7 Side 7 av 9 gjøre rede for hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste hundreårene er særlig tid-/ressurskrevende Eksempel: Kompetansemål etter Vg3 gjennomføre arbeidet med en selvvalgt oppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne Tilbakemeldinger fra sektoren viser at læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk blir oppfattet som omfattende og krevende, i likhet med den ordinære læreplanen i norsk. Særlig i videregående opplæring er enkelte kompetansemål vanskelige å nå innenfor tidsrammen i faget, mens andre mål ligger i ytterkanten av det som kan sies å være ansvarsområdet til norskfaget. Kompetansemålene som dreier seg om arbeid med fordypningsemne på 10.årstrinn og på Vg3 i både Samisk I og norsk for elever med samisk som førstespråk, er særlig tidkrevende og overlapper hverandre til dels. Vi foreslår derfor at arbeidet med fordypningsemner på 10. trinn og Vg3 legges til førstespråket samisk. Andre endringer i kompetansemålene I tillegg til endringene over foreslår vi disse justeringene: flytting av kompetansemål innenfor og på tvers av hovedområdene flytting av mål på tvers av årstrinn sammenslåing eller deling av mål endret ordlyd i enkelte mål Hovedområdene Muntlig kommunikasjon og Skriftlig kommunikasjon inneholder både reseptive og produktive mål. For å få en ryddigere struktur innen hovedområdene foreslår vi å ordne målene slik at reseptive mål kommer først, deretter produktive. Innen hovedområdet Språk, kultur og litteratur foreslår vi en rekkefølge der språkmål kommer først, deretter kultur/litteraturmål, og til slutt mål som dreier seg om bruk av kilder. I tilfeller der mål er flyttet på tvers av hovedområder, dreier det seg om mål som er aktuelle for både muntlig og skriftlig kommunikasjon. For å unngå gjentakelser er de plasserte under hovedområdet Språk, kultur og litteratur. Dette gjelder blant annet noen av språklæringsmålene. Av praktiske grunner bør elever med samisk som førstespråk gjennomgående arbeide med de samme språk- og kulturemnene i norsk som elever med norsk som førstespråk. Dette innebærer at noen mål på videregående nivå flyttes for å samsvare med den ordinære læreplanen i norsk. Eksempel på flytting av mål i samsvar med ordinær læreplan i norsk: Kompetansemål fra Vg3 til Vg2 gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra 1830-årene til vår tid Målene i gjeldende plan har ulikt omfang og ulik detaljeringsgrad. For å gjøre målene mer likartet, foreslår vi at mål som ligger nær hverandre innholdsmessig, blir slått

8 Side 8 av 9 sammen. Andre mål er forenklet uten at de er slått sammen med andre. I noen mål foreslår vi justeringer for å tydeliggjøre innholdet. Eksempel på tydeliggjøring av innhold: Kompetansemål etter Vg2 Fra tolke fra samisk til norsk i dagligdagse situasjoner og i saker som angår skolen Til referere på norsk muntlige samiske tekster om dagligdagse situasjoner og saker som angår skolen Totalt sett er tallet på kompetansemål noe redusert i forslaget til justert plan. Flere mål er slettet, men noen mål er også lagt til. Dette henger sammen med at målene for de grunnleggende språkferdighetene er spesifisert, og progresjonen er tydeliggjort. Noen omfattende mål med til dels sprikende innhold foreslår vi å dele for at de skal bli tydeligere og mer brukbare i praksis. Vi ber om høringsinstansenes syn på endringene i kompetansemålene: Endringene uttrykker en realistisk progresjon i - muntlige ferdigheter - å kunne lese - å kunne skrive Tydeliggjøringen av forventet skrivekompetanse er hensiktsmessig. Endringene som gjelder bredde og kompleksitet - gjør omfanget i planen mer håndterlig - skaper god balanse mellom ferdigheter og kultur/dannelse i planen - legger til rette for et godt samarbeid med læreplanen i Samisk I og ordinær læreplan i norsk 4.6. Vurdering i faget En sentral del av oppdraget om å revidere den ordinære læreplanen i norsk er å gjennomgå sluttvurderingsordningene, og flere alternativer blir sendt på høring. Når det gjelder læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk, foreslår Sametinget å videreføre ordningen med to standpunktkarakterer, en i muntlig og en i skriftlig. Opplæringen i muntlige og skriftlige språkferdigheter er sentralt i læreplanen. Men det er også viktig å se vurderingsordningene i de to læreplanene i norsk i sammenheng. Dersom resultatet av høringen til den ordinære norskplanen blir at man velger én standpunktkarakter i ordinær norsk, bør det vurderes om læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk skal ha samme sluttvurderingsordning etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram som engelskfaget, det vil si én felles standpunktkarakter. Høringsinstansene bør også ta stilling til om læreplanen kan ha bare én standpunktkarakter på alle trinn dersom ordinær norsk får det. Derfor ber vi høringsinstansene ta stilling til tre alternative modeller.

9 Side 9 av 9 Vi foreslår å videreføre de gjeldende eksamensordningene i faget, med både skriftlig og muntlig eksamen som trekkfag. Endringsforslagene gjelder bare standpunktkarakterene. Alternativ 1 videreføring av gjeldende ordning Elevene skal ha to standpunktkarakterer i norsk, en muntlig og en skriftlig, etter 10. trinn, etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram/påbygging til generell studiekompetanse. Alternativ 2 én karakter for yrkesfag Elevene skal ha to standpunktkarakterer i norsk, en muntlig og en skriftlig, etter 10. trinn og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram/påbygging til generell studiekompetanse. Elevene skal ha én standpunktkarakter etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Alternativ 3 én standpunktkarakter Elevene skal ha én standpunktkarakter etter 10. trinn, etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram/påbygging til generell studiekompetanse. Vi ber om høringsinstansenes syn på endringer i sluttvurdering: Det er hensiktsmessig å videreføre de gjeldende eksamensordningene. Det er hensiktsmessig å videreføre ordningen med to standpunktkarakterer etter 10. trinn, Vg2 yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram. Det er hensiktsmessig å innføre én felles standpunktkarakter etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er hensiktsmessig å innføre én standpunktkarakter etter 10. trinn, Vg2 yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram dersom dette blir valgt for ordinær norsk. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser Endringene i læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk har ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Vedlegg 5A Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk v Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 12/4172-16 Beaivi/Dato: 01.02.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk Innledning Sametinget sender med dette forslag

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Hedmark

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Hedmark Høringssvar fra Utdanningsforbundet Hedmark om endringer i læreplanen i norsk i grunnskolen og videregående opplæring Utdanningsforbundet Hedmark meiner formålet med opplæringa i faget er blitt tydeligere

Detaljer

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Vår dato: 08.04 2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6124 Deres referanse: Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Fastsatt som

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 01.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt

Detaljer

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk Læreplan i fremmedspråk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/fsp1-01 Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer,

Detaljer

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene VEDLEGG 1 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 4-2010 Dato: 09.12.2010 Sted: Oslo SRY-sak 20-05-2010 Dokument Innstilling:

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 201005356 Dato 06.12.10 Oppdragsbrev nr: Oppdrag: Frist for tilbakemelding: 42-10 Tillegg nr.

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet RETNINGSLINJER FOR UTFORMING AV LÆREPLANER FOR FAG Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Læreplan i samisk som andrespråk

Læreplan i samisk som andrespråk Læreplan i samisk som andrespråk Fastsatt som forskrift av Sametinget 25.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/sas1-04 Formål Samene er ett folk som bor i Norge, Sverige, Finland og Russland,

Detaljer

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter

Revidert læreplan i norsk. Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Revidert læreplan i norsk Orientering om endringer i læreplanen i norsk med vekt på grunnleggende ferdigheter Struktur Kort om oppdrag og oppdragsbrev Kort om hva som er endret i planen Kort om hovedområder

Detaljer

Læreplan i finsk som 2. språk

Læreplan i finsk som 2. språk Læreplan i finsk som 2. språk Læreplanen for finsk som andrespråk skal ivareta rettighetene til finskopplæring for elever med kvensk-finsk bakgrunn, jf. Opplæringslovens 2-7. Disse rettighetene gjelder

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Notáhta Notat Min čuj./vår ref: 12/4173-19 Beaivi/Dato: 29.01.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Innledning Sametinget sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

Fagdag norsk Hamar 28. oktober 2014 v/ Mette Thoresen, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1

Fagdag norsk Hamar 28. oktober 2014 v/ Mette Thoresen, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1 Fagdag norsk Hamar 28. oktober 2014 v/ Mette Thoresen, Utdanningsdirektoratet, Vurdering 1 3 Eksamen 2014 En dag forberedelse en del av elevens eksamen Mindre materiell, innlest/talesyntese Veiledning

Detaljer

Kontaktinformasjon. Hva slags høringsinstans. Navn på høringsinstans * Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Kontaktinformasjon. Hva slags høringsinstans. Navn på høringsinstans * Foreldreutvalget for grunnopplæringen Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Norsk for døve og sterkt tunghørte Norsk tegnspråk Frist for å sende inn høringsuttalelse er 15.04.2013 Kontaktinformasjon Navn på høringsinstans

Detaljer

Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 29.10.2015 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til høringsinstansene Høring forslag til læreplaner i studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

Skriving i revidert læreplan i norsk

Skriving i revidert læreplan i norsk Skriving i revidert læreplan i norsk Læreplanene i fem gjennomgående fag skal revideres. Forslag til reviderte læreplaner i engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og norsk er sendt på høring med frist

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag

Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag Byrådssak 40/13 Høringsuttalelse om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag ASKI ESARK-03-201300286-5 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 05.12.2012 fra

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Disposisjon bakgrunn for revisjonen formålsteksten hovedområder grunnleggende ferdigheter kompetansemål -lytting -hovedmål/sidemål-bokmål/nynorsk -skriving

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.08.13 Formål med faget Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Saksbehandler: Hild Stokke Vår dato: 13.04.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1350 Deres referanse: Høringsinstansene Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.08.13 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor3-03 Formål Norsk for elever med samisk

Detaljer

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk.

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å definere

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING MED KORT BOTID I NORGE Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge er likeverdig

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Midlertidig fastsatt læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Læreplanen ble midlertidig fastsatt av Kunnskapsdepartementet 05.07.2013 for skoleåret 2013-2014. 23.06.2015

Detaljer

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10

Utdanningsdirektoratets anbefalinger til endringer i læreplaner for gjennomgående fag oppdrag 42-10 Våre saksbehandlere: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 10.04.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/2762 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Utdanningsdirektoratets anbefalinger

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

REVIDERT LÆREPLAN I ENGELSK 2013

REVIDERT LÆREPLAN I ENGELSK 2013 REVIDERT LÆREPLAN I ENGELSK 2013 Plan for dagen: Bakgrunn hvorfor, hva og av hvem? Grep gjort for å styrke og tydeliggjøre grunnleggende ferdigheter Grep gjort for å bedre progresjon Endringer verdt å

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes muligheter

Detaljer

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14

Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 Utredning og vurdering av om halvårskarakterer bør utgjøre en bestemt prosentandel av standpunktkarakteren, jf. oppdragsbrev 18-14 1. Innledning Utdanningsdirektoratet skal, i henhold til oppdragsbrev

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I ENGELSK

FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I ENGELSK FORSLAG TIL REVIDERT LÆREPLAN I ENGELSK Utkast fra læreplangruppen. April 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 PT01 Elektrofag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen

Detaljer

Læreplan i samisk som førstespråk

Læreplan i samisk som førstespråk Læreplan i samisk som førstespråk Fastsatt som forskrift av Sametinget 25.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/sfs1-04 Formål Samene er ett folk som bor i Norge, Sverige, Finland og

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse, identitetsutvikling

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Bruke gamle eksamensoppgaver både skriftlig og muntlig. Flere oppgaver for å kunne vise en bredde (f eks skrivedager) Velge 3 sjangere i løpet av 2

Bruke gamle eksamensoppgaver både skriftlig og muntlig. Flere oppgaver for å kunne vise en bredde (f eks skrivedager) Velge 3 sjangere i løpet av 2 Om sluttvurdering, hentet fra Rundskriv nr 1, 2010, Udir http://www.udir.no/rundskriv/rundskriv-2010/udir-1-2010-individuell-vurdering-i-grunnskolen-og-videregaendeopplaring/ Standpunktkarakteren I femte

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12

LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12 LÆREPLAN I ENGELSK Høringsutkast 05.12.12 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk. Engelsk

Detaljer

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO

Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag. Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud i den videregående skolen og læreplanrevisjon i fellesfag Dag Fjæstad NAFO Innføringstilbud Departementet har foreslått at innføringstilbud skal bli lovlig «regelverket ikke bør være til

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn og unge i kultur

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK Utdanningsdirektoratets forslag til høringsutkast

LÆREPLAN I ENGELSK Utdanningsdirektoratets forslag til høringsutkast LÆREPLAN I ENGELSK Utdanningsdirektoratets forslag til høringsutkast 1.10.12 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk

Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26.september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet med

Detaljer

Læreplan i finsk som 2. språk

Læreplan i finsk som 2. språk Læreplan i finsk som 2. språk Læreplanen for finsk som andrespråk skal ivareta rettighetene til finskopplæring for elever med kvensk-finsk bakgrunn, jf. Opplæringslovens 2-7. Disse rettighetene gjelder

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det:

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det: Saksbehandler: Åge Hanssen Vår dato: 07.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/5733 Deres referanse: Fylkeskommunene Godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget Utdanningsdirektoratet har

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i norsk 7.trinn (2017-2018) Uke Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering 34-37 på bokmål og

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016

NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016 NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: Emne: Læremiddel: Frå Saga til CD Arbeidsmåte: Vurdering 35-36 - beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-02. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni Gjelder fra

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-02. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni Gjelder fra Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra 01.08.2010 Gjelder til 31.07.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-02 Formål Det engelske språket er i bruk overalt.

Detaljer

Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode

Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode Realkompetansevurdering som vurderingsordning og metode Vurdering og verdsetting av den voksnes kompetanse Sentrale spørsmål: Hva innebærer det at den voksnes kompetanse er likeverdig? Hvordan sikre at

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Periode 1: UKE 34- UKE 39 -drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land. -Lage,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk

Lokal læreplan i fremmedspråk Lokal læreplan i fremmedspråk Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker

Detaljer

Høringsbrev om forslag til forsøkslæreplan i fremmedspråk på barnetrinnet

Høringsbrev om forslag til forsøkslæreplan i fremmedspråk på barnetrinnet Vår saksbehandler: John Christian Christiansen Direkte tlf: 23301346 john.christian.christiansen@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27. april 2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/1462 Deres referanse:

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 Eksamen 2014 Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 En time om sluttvurdering 1. Læreplankompetanse 2. Eksamen lokalt gitt muntlig 3. Eksamen lokalt gitt skriftlig 2 Forskriften om vurdering

Detaljer

Høringssvar 9.mars 2009

Høringssvar 9.mars 2009 Høringssvar 9.mars 2009 Endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og endring i forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4 Innledning Endring av vurderingsdelen av forskriften til opplæringsloven

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Høringsutkast

LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Høringsutkast LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE Høringsutkast 05.12.12 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt, skriftlig, tegnspråklig og talespråklig. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006

Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2006 Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2006 Formål Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannendefag. Faget legger vekt på religiøse

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer