FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE"

Transkript

1 FYR-SAMLING JANUAR 2013 LÆREPLANREVISJON OG LESEFORSTÅELSE

2 Program onsdag : : Læreplanrevisjonen. Gjennomgang ved Ingrid : Henning Fjørtoft: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Kommentarer til læreplanrevisjon og læreplanforståelse : Diskusjon om vesentlige punkt i læreplanrevisjonen i grupper. 13: : Lunsj :00: Henning Fjørtoft: Å arbeide i litteraturlaboratoriet. Leseforståelse og metakognisjon i norskfaget 16: : Plenum. Hva ønsker vi å kommentere i høringsuttalelsen fra FYR? 20.00: Skrivesenteret spanderer middag på Grand Café. Program torsdag : : Publisering av undervisningsopplegg : Skriving i grupper og plenum: Høringsuttalelse til læreplanrevisjon. Eksamensordning på yrkesfaglige programområder : Lunsj og avslutning. VI har møterommet til klokka er Hvis noen har en ekstra time til rådighet, kan vi bruke den til å ferdigstille og finpusse høringsuttalelse.

3 SKRIVING I REVIDERT LÆREPLAN I NORSK

4 Formålsteksten Tatt ut: Slik representerer faget en demokratisk offentlighet som ruster til deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv. Endret: Med utgangspunkt i denne språksituasjonen skal det legges til rette for at barn og unge får et bevisst forhold til språklig mangfold og lærer å lese og skrive både bokmål og nynorsk. Nytt: Med utgangspunkt i denne språksituasjonen skal barn og unge få et bevisst forhold til språklige uttrykk og lære å lese og skrive både bokmål og nynorsk.

5 Hvorfor er det behov for tydeligere læreplaner? Evalueringen av Kunnskapsløftet viser «at det varierer hvor godt integrert arbeidet med de grunnleggende ferdighetene er i skolehverdagen». Høringsbrev om endringer i læreplaner LK06

6 Delrapport 3: Underveis, men i svært ulikt tempo Frøydis Hertzberg: Arbeid med grunnleggende ferdigheter «I delrapport 2 konkluderte vi med at intensjonen med grunnleggende ferdigheter ikke var blitt godt nok kommunisert, og at kravet om å endre praksis derfor ikke ble oppfattet som særlig meningsfylt.»

7 EN KLAR BESTILLING, OPPDRAGSBREV 42-10: Beskrivelse av oppdraget: Departementet vurderer at det er behov for å gjennomgå sentrale læreplaner slik at det legges til rette for god progresjon i utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele opplæringsløpet. Departementet ønsker derfor at læreplanrevideringen skal omfatte alle de fem grunnleggende ferdighetene; å kunne lese, skrive, uttrykke seg muntlig, regne og digitale ferdigheter i læreplanene for norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.

8 «GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER» Et uheldig begrep i en literacy-reform? «Selve begrepet «grunnleggende ferdigheter» betyr ikke at det handler om ferdigheter på et elementært nivå, men om ferdigheter som er grunnleggende og nødvendige redskaper for læring og utvikling i alle fag på alle trinn, og også i arbeid og samfunnsliv.» Høringsbrev om endringer i læreplaner LK06

9 RAMMEVERKET «Rammeverket definerer de fem ferdighetene, skisserer deres funksjon og beskriver progresjonen i hver av dem på fem nivåer, uavhengig av fag. Rammeverket ble fastsatt av departementet i januar 2012 og har vært et verktøy for læreplangruppene i arbeidet med å tydeliggjøre ferdighetene.» Høringsbrev om endringer i læreplaner LK06

10 GRUNNLEGGENDE SKRIVEFERDIGHETER Ferdighetsområder i å kunne skrive: Planlegge og bearbeide innebærer å kunne ta i bruk ulike strategier og kilder som forberedelse til skriving, og å være i stand til å revidere tekster på bakgrunn av egen vurdering og andres tilbakemeldinger. Å utforme innebærer å kunne beherske og ta i bruk rettskriving, grammatikk, setningsoppbygging og tekstbinding på papir og skjerm sammen med andre uttrykksmidler som bilder, figurer og symboler på en hensiktsmessig måte. Kommunisere innebærer å kunne uttrykke meninger, drøfte problemstillinger, dele kunnskap og erfaringer gjennom å tilpasse egne tekster til mottaker, innhold og formål. Reflektere og vurdere innebærer å bruke skriving som redskap for å kunne følge med på og å utvikle bevissthet om egen læring. Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Utdanningsdirektoratet 2012

11 Ferdighetsområde Planlegge og bearbeide Å bearbeide tekster betyr: Nivå 1: Gjør enkle endringer i tekster etter tilbakemeldinger Nivå 2: Omarbeider tekster etter tilbakemeldinger Nivå 3: Vurderer og reviderer tekster og beskriver kvaliteter ved dem Nivå 4: Reviderer tekster og vurderer kvaliteter ved dem Nivå 5: Foretar kritisk revisjon av egne tekster

12 Grunnleggende ferdigheter: EN INTEGRERT DEL AV KOMPETANSEN I FAGET «I de innledende tekstene om grunnleggende ferdigheter er det føyd til en beskrivelse av hvordan ferdighetene utvikles. Hensikten med tilføyelsen er å synliggjøre hvordan de grunnleggende ferdighetene i faget skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i faget, og hvordan ferdigheten er en integrert del av kompetansen på ulike nivåer. Endringen skal bidra til å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene som redskap for læring gjennom hele det 13-årige løpet.» Høringsbrev om endringer i læreplaner LK06

13 Harmonisering av læreplanene i NORSK OG NATURFAG Vg1: Naturfag: Bærekraftig utvikling argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster Naturfag: Bioteknologi sammenlikne argumenter i tekster med ulike synspunkter på bruken av en aktuell type bioteknologi Norsk: Skriftlig kommunikasjon gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster Forslag til reviderte læreplaner

14 ENDRINGAR I LÆREPLANEN I NORSK «Forslaga har som mål å tydeleggjere dei grunnleggjande ferdigheitene i norskfaget, styrkje skrivekompetansen i hovudmålet, sikre godt samsvar mellom vurderingsordningane og kompetansemåla, og skape ein meir realistisk og handterbar læreplan ut frå dei rammene faget har.» «Sjølv om det viktigaste formålet med revisjonen er ei meir systematisk utvikling av dei grunnleggjande språkferdigheitene, legg departementet vekt på at den reviderte læreplanen skal ha ein god balanse mellom språklæring og kultur-/ kunnskapsinnhald.» Høyringsnotat om endringar i læreplanen i norsk

15 NORSK: Formål med faget kulturforståelse kommunikasjon dannelse og identitetsutvikling perspektiv på teksthistorien det historiske og det samtidige det nasjonale og det globale det språklige mangfoldet «Samtidig er norskfaget et redskapsfag som skal utvikle elevenes språkkompetanse ut fra de evner og forutsetninger den enkelte har. Muntlige ferdigheter, lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag på alle trinn. Faget skal motivere til lese- og skrivelyst, og bidra til å utvikle gode læringsstrategier.» Høringsutkast

16 Å kunne skrive i norsk er å ytre seg på en hensiktsmessig måte og kommunisere med andre ved å bruke skriftspråket. Det er også en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på og en metode for å lære. Å skrive tekster i et bredt utvalg sjangere på skjerm og papir er et spesielt norskfaglig ansvar. Det innebærer å være i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tekster som er tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i norskfaget innebærer å arbeide systematisk med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap og ulike skrivestrategier for å bli i stand til å skrive stadig mer komplekse tekster. Det innebærer videre å kunne uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet på både hovedmål og sidemål, men det er forventet at elevene har et større og mer presist ordtilfang og behersker formverket noe bedre på hovedmålet enn på sidemålet.

17 PROGRESJON I KOMPETANSEMÅL: Etter 2.årstrinn: Skrive etter mønster fra enkle eksempeltekster og ut fra andre rammer for skriving Etter 4.årstrinn :Skrive enkle, fortellende, beskrivende og reflekterende tekster inspirert av eksempeltekster Etter 7.årstrinn: Bruke sjangertrekk fra sakprosatekster og skjønnlitterære tekster i egen skriving og tilpasse egne tekster til mottaker Etter 10.årstrinn: Skrive tekster tilpasset mottaker og formål i et bredt utvalg sjangere etter mønster fra eksempeltekster og andre rammer for skriving Etter Vg1: Skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram etter mønster fra ulike mønstertekster Eksplisitt skriveopplæring?

18 Skriving etter VG2 Yrkesfag: gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram etter mønster fra ulike eksempeltekster tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv skrive kreative tekster med bruk av ulike språklige virkemidler bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster mestre språklige formkrav og uttrykksmåter på hovedmålet vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett.

19 Omdiskuterte skrivemål: Etter Vg2: skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon skrive kreative tekster, litterære tolkninger og resonnerende tekster, med utgangspunkt i norsk tekst- og språkhistorie Kommentarer: «med fokus» er en uheldig uttrykksmåte Er ikke alle tekster «kreative»? Essay er tatt ut på Vg2. Det er en god sjanger å bruke når elevene skal skrive om «det norske» og om «kulturmøter og kulturkonflikter».

20 Å bearbeide tekster Etter Vg1 skal elevene kunne vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier Spørsmål: På Vg2 og Vg3 fins det ingen kompetansemål som sier noe om å bearbeide tekster

21 FORMELLE SPRÅKFERDIGHETER: Etter 4.årstrinn: strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving Etter 7.årstrinn: mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting Etter 10.årstrinn: uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding på hovedmålet uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og mestre de fleste sentrale regler i formverket på sidemålet.

22 HOVUDMÅL / SIDEMÅL: «I brev til Utdanningsdirektoratet 8.februar 2912 presiserer departementet at kompetansemåla skal tydeleggjere den språkkompetansen elevane skal oppnå i hovudmål og sidemål.» «Eit av dei viktigaste måla med revisjonsarbeidet er å styrkje skrivekompetansen i hovudmålet for alle elevane.» «formålet med opplæringa i hovudmålet er å styrkje den språklege tryggleiken og identiteten til elevane. Formålet med opplæringa i sidemålet er å styrkje språkforståinga til elevane og gi dei eit grunnlag for å meistre begge målformene i samfunnsliv og yrkesliv. Høyringsnotat om endringar i læreplanen i norsk

23 INTENSJON OM Å STYRKE LESING PÅ SIDEMÅLET: Etter 2.årstrinn: lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem Etter 4.årstrinn: lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse Etter 7.årstrinn: lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over form og innhold i teksten beskrive hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap, og sammenligne tekster på bokmål og nynorsk Etter 10.årstrinn: lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger bruke grammatiske begreper til å sammenligne nynorsk og bokmål.

24 AMBISJONER FOR SLUTTKOMPETANSE I HOVEDMÅL OG SIDEMÅL: uttrykke seg med et presist og variert ordforråd og mestre de språklige formkravene på hovedmålet uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og god språkføring, og mestre sentrale formkrav på sidemålet (flyttes evt. til Vg2) skrive litterære tolkninger, drøftinger og utgreiinger, informative og kreative tekster skrive essay og retoriske analyser på hovedmålet

25 Vurdering i faget: «Ein sentral del av oppdraget om å revidere læreplanen i norsk er å gjennomgå sluttvurderingsordningane.» Tre alternative hovudmodellar: Alternativ 1: Vidareføring av dei gjeldande sluttvurderingsordningane Alternativ 2: To standpunktkarakterar Ein eksamensdag, med både hovud- og sidemål etter 10.klasse Alternativ 2.1.: Ein eksamensdag, med både hovud- og sidemål etter Vg2 Alternativ 2.2.: To eksamensdagar, ein i hovudmål og ein i sidemål Alternativ 3: Éin standpunktkarakter Éin dags skriftlig hovudmål etter 10.klasse Eksamen i skriftlig sidemål etter Vg2 (éin standpunktkarakter i norsk etter Vg2) Eksamen i skriftlig hovudmål etter VG3 (Høyringsbrev om endringar i læreplanen i norsk)

26 Grunngiving for å foreslå færre standpunktkarakterer «det å skaffe karaktergrunnlag i tre parallelle disiplinar kvart halvår blir overordna omsyn» «I prinsippet er det òg dei same kompetansemåla som ligg til grunn for tre ulike karakteruttrykk i gjeldande læreplan» «Ei ordning med éin felles standpunktkarakter (alternativ 3) vil understreke at skriftleg og munnleg kompetanse er nært knytt saman i opplæringa. Elevane arbeider parallelt med munnleg og skriftleg aktivitet, både som reiskap for forståing og som grunnlag for eigen tekstproduksjon. Mange moderne tekstar har dessutan både munnlege og skriftlege element.»

27 Alternativ 3 : obligatorisk eksamen i skriftlig sidemål etter Vg2 Styrking av skriveopplæringa? Progresjon i skriveopplæringa på videregående? Skrive mindre komplekse oppgavetyper (kompetansemål Vg2)? Skrive kortere tekster -> større mulighet for eksplisitt skriveopplæring? Helhetlig syn på faget og grunnleggende ferdigheter? Forutsetter hensiktsmessige eksamensoppgaver.

28

29 Grunnleggende ferdigheter som redskap i opplæringa for helhetlig kompetanse i alle fag. LESE LYTTE SKRIVE SAMTALE

30 IMPLEMENTERING En påminnelse om evalueringsrapportene: «Kunnskapsløftet tung bør å bære» (2009, 2010) «Underveis, men i svært ulikt tempo» (2011) «På de samme stier som før» (2012)

31 Hertzberg, fra «Underveis, men i svært ulikt tempo»: «Når vi konkluderer med at punktet om grunnleggende ferdigheter ikke er godt nok kommunisert ned til skolenivå, kan det være fordi det utdanningspolitiske byråkratiet faktisk sitter inne med en forståelse som ligger nærmere det instrumentelle ferdighetsbegrepet enn med DeSeCos kompetansebegrep. Selve uttrykket grunnleggende ferdigheter legger også opp til en slik forståelse; det så å si ber om å bli tolket som noe man helst bør ha gjort seg ferdig med på barnetrinnet (jf. det engelske uttrykket basic writing, som dekker elementær rettskriving og tegnsetting).»

32 Oppdragsbrev 42 10: 3) Implementering Departementet legger vekt på at det skal legges til rette for at de reviderte læreplanene implementeres med best mulig effekt og med et tydelig fokus på grunnleggende ferdigheter. Direktoratet bes legge fram forslag til en samlet implementeringsplan med forslag til tiltak som kan omfatte veiledningsmateriell, inkl. nettbaserte veiledninger til læreplaner, kompetanseheving og evt. andre tiltak. Implementeringsplanen skal omfatte tidsrammer og forslag til milepæler for de ulike tiltakene.

33 Vurderingsordninger tre hovedmodeller Alternativ 1 tre karakterer, som i dag Alternativ 2 to karakterer Alternativ 3 én karakter Høringsuttalelsene fra skolene vil ha avgjørende innflytelse på hvordan vurderingsordningene blir. KD vil ha et alternativ som virker samlende og har oppslutning Høringsinstansene skal se på sammenhengen mellom ungdomstrinnet og vgo, men i uttalelsen kan de legge mest vekt på det trinnet de kjenner best

34 Alternativ 1 Tre standpunktkarakterer (gjeldende ordning) Tre standpunktkarakterer etter ungdomstrinnet og studieforberedende utdanningsprogram To standpunktkarakterer etter Vg2 på yrkesfag Eksamen etter 10. årstrinn: Elevene kan trekkes ut til to dagers skriftlig eksamen i norsk, med en dag hovedmål og en dag sidemål, og får to karakterer Eksamen etter Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse: Elevene skal opp til eksamen i skriftlig hovedmål. De kan i tillegg trekkes ut til eksamen i skriftlig sidemål.

35 Alternativ 2 To standpunktkarakterer To standpunktkarakterer, en i muntlig og en i skriftlig norsk Eksamen etter 10. årstrinn: Elevene kan trekkes ut til én dags skriftlig eksamen i norsk, med en oppgave på sidemålet og en på hovedmålet, og får en felles karakter. Eksamen etter Vg3 og påbygging til generell studiekompetanse to alternativer: Alternativ 2.1: Elevene skal opp til én dags skriftlig eksamen i norsk, med en oppgave på sidemålet og en på hovedmålet, og får en felles karakter. Alternativ 2.2: Elevene skal opp til en eksamen i skriftlig hovedmål og en eksamen i skriftlig sidemål, og får to karakterer.

36 Alternativ 3 Én standpunktkarakter Én felles standpunktkarakter i norsk Eksamen etter 10. årstrinn: Elevene kan trekkes ut til én dags skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Eksamen etter Vg2 i studieforb. utdanningsprogram: Elevene skal opp til eksamen i skriftlig sidemål. Eksamen etter Vg3 i studieforb. utdanningsprogram: Elevene skal opp til eksamen i skriftlig hovedmål. For påbygging til generell studiekompetanse må eksamen i hovedmål og sidemål legges samtidig etter ett år.

37 Alternativ 3 Én standpunktkarakter Én felles standpunktkarakter i norsk Eksamen etter 10. årstrinn: Elevene kan trekkes ut til én dags skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Eksamen etter Vg2 i studieforb. utdanningsprogram: Elevene skal opp til eksamen i skriftlig sidemål. Eksamen etter Vg3 i studieforb. utdanningsprogram: Elevene skal opp til eksamen i skriftlig hovedmål. For påbygging til generell studiekompetanse må eksamen i hovedmål og sidemål legges samtidig etter ett år.

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Fylkessamling IKVO Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Hovedmomenter Om NAFO Revisjon av gjennomgående læreplaner Høring om innføringstilbud Samarbeid mellom voksenopplæring og videregående skole

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 201005356 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 201005356 Dato 06.12.10 Oppdragsbrev nr: Oppdrag: Frist for tilbakemelding: 42-10 Tillegg nr.

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Linjerespons veiledning før punktum er satt

Linjerespons veiledning før punktum er satt Linjerespons veiledning før punktum er satt Responsarbeid i en hektisk vurderingshverdag VIBEKE LORENTZEN OG MARTHE LØNNUM Klasse 10A får linjerespons. Skriving kan til tider oppleves som et strev. En

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Fagovergripende kompetanser

Fagovergripende kompetanser Fagovergripende kompetanser Mandatet Utvalget er bedt om å vurdere i hvilken grad dagens faglige innhold dekker de kompetanser og de grunnleggende ferdigheter som utvalget vurderer at elevene vil trenge

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk.

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Framtidens norskfag Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Rapport Arbeidsgruppe nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet Januar

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer