Erfaringer og vurderinger av eksamen våren 2012 og 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer og vurderinger av eksamen våren 2012 og 2013"

Transkript

1 Erfaringer og vurderinger av eksamen våren 2012 og 2013 Utdanningsdirektoratet har våren 2012 gjennomført ca sentralt gitte skriftlige eksamener i grunnskolen, 1500 i grunnskoleopplæring for voksne og i videregående opplæring. Det ble gjennomført eksamen i ca. 350 ulike eksamenskoder. RAPPORT SIST ENDRET: Innhold Innledning 1. Forsøk med eksamen med Internett Erfaringer fra forsøket Noen funn fra evalueringen 2. Eksamensresultater i matematikk våren Annullering av eksamen i matematikk høsten Vurderte elevsvar 5. Oppdrag om privatistordningen 6. Oppdrag om lokalt gitt muntlig eksamen 7. Bruk av PAS/ PGS til lokalt gitt eksamen 8. Arbeidsgruppe for sikker eksamensgjennomføring 9. Nye eksamensordninger Side 1 av 10

2 Samfunnsøkonomi Fremmedspråk nivå Matematikk Innledning Vi trykker og sender ut alle eksamensoppgaver på papir til skolene, men det er nå normalordning å levere eksamensbesvarelsene elektronisk i vårt prøvegjennomføringssystem PGS. Den totale andelen eksamener som ble gjennomført i PGS våren 2012, var 62 %, men i en del fag er andelen godt over 90 %. Unntatt fra ordningen er eksamen i matematikk og realfag som har en todelt eksamen, hvor den ene delen gjennomføres på papir uten tilgang til hjelpemidler utover vanlige skrivesaker. Noen få skoler velger å skanne inn elevenes eksamensbesvarelser i disse tilfellene. I tillegg gjennomfører en del privatistkontorer fremdeles papirbasert eksamen. Den IKT-baserte eksamenen har bidratt til en vesentlig sikkerhetsforbedring og effektivisering i gjennomføringen av eksamen, ikke minst når det gjelder sensuren. Der vi tidligere måtte sende alle eksamensbesvarelser pr. post, er nå eksamensbesvarelsene som er levert i PGS, tilgjengelig for sensorene dagen etter at eksamen er gjennomført. Mange sensorer opplever dette som en vesentlig forbedring av rammene for sensuren. Dette brevet oppsummerer gjennomføringen av eksamen våren 2012 og angir noen prioriterte oppgaver for Flere større saker er behandlet og oversendt departementet i egne brev, og omtales derfor kort i dette brevet. Brevet inkluderer omtale og oppfølging av: 1. Forsøk med eksamen med Internett 2. Eksamensresultater i matematikk våren Annullering av eksamen i matematikk høsten Vurderte elevsvar 5. Oppdrag om gjennomgang av privatistordningen 6. Oppdrag om lokalt gitt eksamen 7. Bruk av PAS/PGS til lokalt gitt eksamen 8. Arbeidsgruppe for sikker eksamensgjennomføring 9. Nye eksamensordninger 1. Forsøk med eksamen med Internett Side 2 av 10

3 Våren 2012 gjennomførte Utdanningsdirektoratet et begrenset forsøk med adgang til å bruke Internett på eksamen. Bakgrunnen for forsøket var at vi i økende grad får henvendelser fra skoler som benytter nett-baserte hjelpemidler i opplæringen, og som ønsker at elevene skal få tilgang til disse hjelpemidlene også under eksamen. Aktiv bruk av Internett er etter hvert en integrert del av opplæringen i mange fag, og det er sånn sett et relevant hjelpemiddel for elevene å ha tilgang til Internett på selve eksamensdagen. Jf. omtale av bakgrunnen for dette forsøket i Utdanningsdirektoratets brev til Kunnskapsdepartementet i brev av 19. desember Erfaringer fra forsøket Det var 15 skoler med til sammen ca. 100 elever som deltok i forsøket. Fagene var internasjonal engelsk og reiseliv og språk 2. Vi mente det var viktig å gjennomføre dette som et lite og begrenset forsøk i første omgang for å få erfaring med hvordan en slik eksamensordning kan fungere. Særlig ønsket vi å få bedre kjennskap til hva som kjennetegner en god eksamensgjennomføring når også Internett er tiltatt. Det ble presisert at elevene ikke kunne bruke Internett til å kommunisere med hverandre. Vi la vekt på å ha en god dialog med skolene som deltok i forsøket, og gjennomførte blant annet to møter med dem, ett i forkant av eksamen og ett etter eksamen. I diskusjonen på disse møtene ble det tydelig at skolene vurderer utfordringene ved en slik eksamensordning noe ulikt. Mange er positive og mener dette er en mer relevant måte å prøve elevenes kompetanse på i dag, mens andre er bekymret for om det er mulig effektivt å kontrollere at elevene ikke kommuniserer når de også kan benytte Internett. Det er direktoratets vurdering at diskusjoner knyttet til sikkerhet under eksamensgjennomføringen er aktuelle uavhengig av om elevene har tilgang til Internett. Skolene må uansett vurdere hvordan de kan sikre eksamensgjennomføringen når elevene benytter PC til eksamen, jf. diskusjonen under punkt Noen funn fra evalueringen Evalueringen som ble gjennomført av Rambøll Management, konkluderer med at forsøket har vært vellykket, jf. rapport oversendt til Kunnskapsdepartementet 16. oktober Rapporten viser at den praktiske gjennomføringen har foregått uten særlige utfordringer, og at elevene er positive til å bruke Internett som hjelpemiddel under eksamen. Litt over halvparten av elevene ved forsøksskolene synes at tilgang til Internett gir bedre muligheter til å vise hva de kan enn ved eksamen uten tilgang til Internett. Lærerne og sensorene er mer delte. Mange lærere oppga i spørreundersøkelsen at de var skeptiske til en slik eksamensordning for de svakt presterende elevene. Evalueringen viser at tilgang til Internett ikke har påvirket elevenes eksamensresultater i positiv eller negativ retning. Dette er kontrollert ved å sammenligne eksamenskarakterene de fikk, med karakterene de fikk til halvårsvurdering/standpunkt sist de fikk karakter i fagene internasjonal engelsk, reiseliv og språk 2, norsk og matematikk. Mange elever, uavhengig av faglig nivå, oppgir at de synes det har vært nyttig å ha Internett tilgjengelig. Det ga dem mulighet til å finne og Side 3 av 10

4 sjekke faktaopplysninger, til å få innspill til formuleringer og språkbruk, og det ga dem også en trygghetsfølelse. Internett brukes aktivt i opplæringen i mange fag. Å søke etter informasjon og bruke den på en selvstendig og kritisk måte er en viktig kompetanse i mange fag og i dagens kunnskapssamfunn. Utdanningsdirektoratet er opptatt av at eksamen skal oppleves som relevant av elevene. Vi mener at erfaringene fra forsøket og funnene i evalueringen tilsier at vi bør fortsette med forsøket våren Særlig mener vi at det er tre funn i årets evaluering som er interessante å følge videre: Hvordan elevene opplevde nytten av å ha tilgang til Internett, uavhengig av deres faglig nivå Hvordan elevene bruker Internett som hjelpemiddel under eksamen Holdninger hos lærere, elever og sensorer til en slik eksamensordning Skolene som deltok i forsøket våren 2012, blir invitert til å fortsette å delta også våren I tillegg vil alle fylkeskommuner få delta med ytterligere én til to skoler. Vi har understreket at skolene som skal delta våren 2013, må sette seg inn i evalueringsrapporten fra 2012, og særlig merke seg hva som kreves av skolene og elevene for at en slik eksamensgjennomføring skal være vellykket. Våren 2013 vil forsøket utvides med to fag: Internasjonal engelsk Reiseliv og språk 2 Rettslære Medie- og informasjonskunnskap Forsøket våren 2013 skal også evalueres. 2. Eksamensresultater i matematikk våren 2012 Våren 2012 var det en del oppmerksomhet knyttet til eksamensresultatene i matematikk i grunnskolen. Resultatene for eksamen i matematikk på 10. trinn er lavere enn i norsk og engelsk. 34 % av elevene som har hatt eksamen i matematikk, har fått karakteren 1 eller 2. Av disse har 10,4 % karakteren 1, og 23,6 % karakteren 2. Karaktersnittet på nasjonalt nivå er derimot ganske stabilt (3,2 i 2010, 3,1 i 2011 og 2012), så det er selve fordelingen mellom de ulike karakterene som er endret. At flere elever får karakteren 1 til eksamen nå enn før, betyr ikke at vi automatisk kan si at det er elevenes kompetanse i matematikk som har blitt dårligere, fordi eksamensresultatene ikke kan si noe om utviklingen over tid. Det er sammensatte årsaker til karakterutviklingen i matematikk, og etter direktoratets vurdering er en del av forklaringen knyttet til at læreplanen i Kunnskapsløftet er mer krevende enn tidligere læreplaner. Vi mener også at innføringen av todelt eksamen i grunnskolen i 2009 er en del av forklaringen på karakterutviklingen i matematikk. Her skal den ene delen av eksamen gjennomføres uten hjelpemidler, Side 4 av 10

5 for eksempel uten kalkulator. I tillegg har det vært et generelt arbeid på vurderingsfeltet med økt fokus på kjennetegn på måloppnåelse. I tillegg til karakterutviklingen er det flere andre aktuelle problemstillinger rundt innhold og kompetanse i matematikk som tilsier at det er behov for en gjennomgang av matematikkfaget. Utdanningsdirektoratet vil på et senere tidspunkt fremme et forslag om satsing på realfag, der det blant annet blir foreslått en gjennomgang av strukturen og innholdet i matematikktilbudet i hele grunnopplæringen. Se også Utdanningsdirektoratets brev til Kunnskapsdepartementet av 3. desember 2012 om privatistordningen. 3. Annullering av eksamen i matematikk høsten 2011 Eksamen i matematikk 1T ble annullert høsten 2011 som følge av at direktoratet ble utsatt for ID-tyveri, dokumentforfalskning og bedrageri. Vi viser til brev av 19. september 2012 for en nærmere omtale av saken. Politiet etterforsket saken, og vedkommende har tilstått forholdene og vedtatt en bot. Saken er nå avsluttet fra politiets side. I det nevnte brev foreslår Utdanningsdirektoratet to tiltak som oppfølging av denne saken. Det ene er å innføre en bestemmelse i forskrift til opplæringsloven som gir anledning til å ilegge karantene i slike alvorlige saker, det vil si at vedkommende ikke får ta eksamen før tidligst om ett år. Direktoratet har også anbefalt Kunnskapsdepartementet å arbeide for at det fremmes et sivilt søksmål, siden annullering av eksamen har hatt store kostnader for staten. Se nevnte brev for nærmere omtale og beregninger. 4. Vurderte elevsvar Utdanningsdirektoratet har publisert vurderte elevsvar i norsk på 10. trinn og på Vg3 i videregående opplæring. Dette er ment som veiledningsressurser for lærere som støtte i underveis- og sluttvurderingen, og for å få en mer lik vurderingspraksis i fag. Til de vurderte elevsvarene har vi også beskrevet begrunnelsene for de ulike karakterene, i tillegg til en generell informasjon om vurdering i norskfaget. Bakgrunnen for dette arbeidet var de svært gode tilbakemeldingene vi har fått på de vurderte elevtekstene som brukes i sensorskoleringen til hver eksamen. Sensorskolering er et av våre viktigste virkemidler for å kvalitetssikre sensuren til sentralt gitt eksamen. På sensorskoleringene er vi opptatt av aktivt å jobbe med tolkningsfellesskap. Det vil si at alle sensorer, med utgangspunkt i styringsdokumenter som læreplan, lov og forskrift, gjør så like vurderinger som mulig av den kompetansen elevene viser i eksamensbesvarelsene. På sensorskoleringene gjør vi dette ved å la sensoren jobbe med et utvalg reelle elevbesvarelser, for siden å diskutere hvordan vi vurderer kompetansen de uttrykker. Mange sensorer har etterlyst tilsvarende kurs også for lærere. Vi mener dette er en god tilnærming til å jobbe med en felles vurderingspraksis. Vi har derfor forsøkt å legge til rette for at skolene og skoleeiere kan gjennomføre tilsvarende kurs eller ha slike diskusjoner i kollegiet. Dette har vi gjort ved å publisere elevsvar fra eksamen med endelige karakterer og kommentarer i norsk for grunnskolen og for Vg3 studieforberedende utdanningsprogram. Vi har nå startet arbeidet med å gjøre dette i andre utvalgte fag. Side 5 av 10

6 5. Oppdrag om privatistordningen Kunnskapsdepartementet ba Utdanningsdirektoratet i oppdragsbrev om å gjennomgå ordningen med privatisteksamen og vurdere behovet for endringer. Bakgrunnen var at omfanget av privatistordningen har vokst så mye at det noen steder er vanskelig å gjennomføre eksamenene på en faglig forsvarlig måte, samtidig som inntektene fra privatistgebyret ikke dekker de reelle kostnadene ved å gjennomføre privatisteksamen. Utdanningsdirektoratet har i brev av 3. desember 2012 sendt svar til Kunnskapsdepartementet. Vi mener at ordningen, slik den har utviklet seg, har noen negative konsekvenser fordi en så stor andel av privatistene samtidig er elever i ordinær opplæring. Vi mener det er viktig å bevare det opprinnelige formålet med ordningen, nemlig at det skal være et tilbud om å dokumentere kompetanse i et fag man ikke tidligere har fått opplæring eller sluttvurdering i. I brevet foreslår vi tiltak som vi mener vil bidra til å redusere omfanget av ordningen noe, samtidig som det opprinnelige formålet med privatisteksamen bevares. Utdanningsdirektoratet foreslår at det kun skal være privatister som ikke tidligere har bestått et fag, som kan føre karakterer på et førstegangsvitnemål. Det betyr at elever som tar opp igjen eksamener for å forbedre karakterer mens de fortsatt er elever i videregående opplæring, ikke vil få førstegangsvitnemål. Videre forslår vi at dersom en elev velger å ta enkelte fag som privatist, vil hun eller han miste sin status som heltidselev, og dermed også prioritet ved videre opptak. Vi foreslår også at det er siste karakter som skal føres på vitnemålet. Det betyr at kandidater som tar den samme eksamen flere ganger, ikke lenger kan velge hvilken karakter de ønsker å få ført på vitnemålet, men vil få siste karakter. Vi foreslår også å øke privatistgebyret.1 Dette for å bidra til at fylkeskommunens inntekter kommer mer i samsvar med utgiftene knyttet til privatisteksamen, men også for å redusere frafallet til eksamen. Fylkeskommunene melder at omtrent 25 % av de påmeldte kandidatene ikke møter til eksamen, og vi mener dette blant annet er et uttrykk for at avgiften er for lav. I vårt svar til departementet foreslår vi også en justering i eksamensordningen for privatister der ordningen skiller seg fra eksamensordningene for elever. Dette gjelder naturfag for privatister på Vg1. Av samme grunn varsler vi også at vi sammen med de faglige rådene vil gjennomgå eksamensordningen for privatister på Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogrammer. 6. Oppdrag om lokalt gitt muntlig eksamen Våren 2012 var det en del debatt i media knyttet til gjennomføring av lokalt gitt muntlig eksamen med forberedelsedel. Debatten dreide seg i hovedsak om hvorvidt sensorene klarer å skille godt nok mellom arbeidet elevene har gjort i forberedelsestiden, og den kompetansen de viser på selve eksamen. Den forberedte presentasjon tok ofte en stor del av eksamenstiden, og det ble påpekt at en del elever har foreldre som kan bidra vesentlig i forberedelsedelen, i motsetning til en del andre elever. Slik sett kunne en ikke være sikker på at det alltid var elevens egen kompetanse som ble vurdert. Kunnskapsdepartementet ga derfor Utdanningsdirektoratet i oppdrag å vurdere hvordan vi best kan sikre en enhetlig, nasjonal praksis Side 6 av 10

7 når det gjelder gjennomføring og vurdering av elevene ved lokalt gitt eksamen. I vårt utkast til høringsbrev som ble sendt Kunnskapsdepartementet 28. august 2012, foreslo vi blant annet å begrense forberedelsestiden til maksimalt én dag. Videre foreslo vi en presisering av at eksamenstiden ikke skal brukes til å holde en presentasjon som eleven har laget i forberedelsestiden, og at elevene ikke kan bruke hjelpemidler under selve eksamen. Endelig høringsbrev er planlagt sendt ut i løpet av januar Endringene er foreslått å gjelde fra 1. august Bruk av PAS/ PGS til lokalt gitt eksamen Prøveadministrasjonssystemet PAS og prøvegjennomføringssystemet PGS er utviklet av Utdanningsdirektoratet for å utarbeide, gjennomføre og administrere både prøver og sentralt gitte eksamener. Innføringen av PAS/PGS, som har skjedd gradvis fra 2008, har i vesentlig grad bidratt til å heve kvaliteten på gjennomføringen av sentralt gitt skriftlig eksamen gjennom økt effektivitet og bedre sikkerhet. I forbindelse med sentralt gitt eksamen benyttes PAS/PGS til å utarbeide eksamensoppgaver, til å bestille prøvemateriell og til å melde på kandidater til eksamen. Dessuten brukes de under selve eksamensgjennomføringen og til sensur og klagebehandling. En arbeidsgruppe som er nedsatt av fylkeskommunene og med deltakere fra Utdanningsdirektoratet, har konkludert med at det er ønskelig at også fylkeskommunene får mulighet til å gjennomføre sine lokalt gitte skriftlige eksamener gjennom PAS/PGSsystemet. I rapporten fra arbeidsgruppen heter det at fylkeskommunene ønsker seg en teknisk løsning for eksamensgjennomføringen som gjør det mulig å ta i bruk alle sentrale deler av PAS/PGS slik det benyttes av Utdanningsdirektoratet i dag. Å utvikle IT-systemer som PAS/PGS er svært ressurskrevende og kostbart. Det er derfor åpenbare gode samfunnsøkonomiske argumenter for at fylkeskommunene skal få ta i bruk dette systemet til sine lokale eksamener, i stedet for å utvikle sitt eget system. Utdanningsdirektoratet har derfor sammen med fylkeskommunene samarbeidet om å utarbeide avtaler som på en tilfredsstillende måte kan regulere ansvaret for å gjennomføre og finansiere lokalt gitte eksamener i PAS/PGS. Staten ved Utdanningsdirektoratet skal fremdeles være systemeier av PAS/PGS, men fylkeskommunene får en brukertilgang. Det er også et sentralt punkt i avtalene å sikre at det fremdeles er fylkeskommunene som har ansvaret for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen, jf. forskrift til opplæringsloven Det er planlagt å gjennomføre de første lokale eksamener i PAS/PGS-systemet våren 2014, og systemet skal være i full drift fra høsten Arbeidsgruppe for sikker eksamensgjennomføring Det er skoleeieren som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av eksamen.* Å kontrollere at reglene for hjelpemiddelbruk overholdes, er et lokalt ansvar. Tilbakemeldinger til direktoratet tyder på at det er variasjon i hvilken grad skoleeierne opplever det utfordrende å sikre eksamensgjennomføringen. Side 7 av 10

8 I Utdanningsdirektoratets brev til Kunnskapsdepartementet 19. desember 2011 beskrev vi noen utfordringer knyttet til å sikre eksamensgjennomføringen. Som et oppfølgende tiltak ønsket vi å nedsette en arbeidsgruppe med deltakere fra fylkeskommunene og kommunene., Gruppen skulle se på ulike utfordringer som skolene har i arbeidet med å sikre eksamensgjennomføringen, og komme med praktiske råd og tips til hvordan skolene på en god måte kan sørge for gjennomføringen. Høsten 2012 har et utvalg representanter fra fylkeskommunene og kommunene hatt møter med Utdanningsdirektoratet for å diskutere hva som kjennetegner en god eksamensgjennomføring, og hvordan dette kan variere med skolestørrelse og andre forhold. Vi er nå i ferd med å ferdigstille dette arbeidet, og vil publisere en oversikt med gode råd og tips på våre hjemmesider etter nyttår. *Forskrift til opplæringsloven 3-28: Kommunen har ansvaret for å trekkje fag og elevar til sentralt gitt eksamen i grunnskolen og for den praktiske gjennomføringa av eksamen. Fylkeskommunen har ansvaret for å trekkje fag og elevar til eksamen og for den praktiske gjennomføringa av eksamenen for elevar og privatistar i vidaregåande opplæring 9. Nye eksamensordninger Utdanningsdirektoratet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre eksamensordninger, og bruker innspill fra for eksempel evalueringer, fagmiljøer og sensorer i dette arbeidet. Vi er nå i ferd med å endre eksamensordningen i tre fag, i samfunnsøkonomi 2, fremmedspråk nivå 1 og matematikk, jf. vårt brev til KD 19. desember Samfunnsøkonomi 2 Fra våren 2013 blir sentralt gitt skriftlig eksamen i samfunnsøkonomi gjennomført som en todelt eksamen, hvor del én er uten hjelpemidler. Bakgrunnen for denne endringen er at vi våren 2011 evaluerte eksamen i samfunnsøkonomi 2. ILS og Rambøll sto for evalueringen og anbefalte direktoratet å vurdere en todelt eksamensordning (en del uten hjelpemidler og en del med alle hjelpemidler tillatt), hovedsakelig på bakgrunn av det de beskriver som en for lav kompleksitet i læreplanen. Undersøkelsen viste også at dagens eksamensordning har lav oppslutning blant lærere og sensorer i dette faget. Etter en nærmere vurdering besluttet direktoratet å endre eksamensordningen i samfunnsøkonomi 2, og i mars 2012 ble det sendt ut to eksempeloppgaver med en todelt modell til alle skoler, med oppfordring om å gi tilbakemelding. Tilbakemeldingene viste at de fleste er svært positive til en ny eksamensordning og til eksempeloppgavene. 9.2 Fremmedspråk nivå 1 Som beskrevet i brev til Kunnskapsdepartementet 19. desember 2011, har Utdanningsdirektoratet besluttet Side 8 av 10

9 å endre eksamensordningen i fremmedspråk nivå 1. Bakgrunnen er at dagens eksamensordning gjør faget mer akademisk enn det læreplanen tilsier. Det er etter direktoratets vurdering ikke hensiktsmessig med en femtimers skriftligeksamen for elver på dette nivået i fremmedspråk. Kunnskapsdepartementet har gitt sin tilslutning til endringen i brev av 13. januar Vårt forslag er at læreplanen endres slik at eksamensordningen for fremmedspråk nivå I i videregående opplæring både for elever og privatister endres fra en femtimers skriftlig eksamen til en kombinert skriftlig-muntlig eksamen. Forslaget til justert læreplan vil bli sendt på høring i løpet av januar Samtidig vil vi sende på høring et forslag til endring i 3-30 i forskrift til opplæringsloven, slik at den nye eksamensformen forskriftsfestes. Utdanningsdirektoratet nedsatte en arbeidsgruppe i desember 2011 som har gitt oss råd om faglig innhold og hensiktsmessige rammer for en ny eksamensordning for fremmedspråk nivå I. På bakgrunn av arbeidsgruppens anbefalinger ble det utarbeidet eksempeloppgaver i fransk, spansk og tysk med tilhørende vurderingsveiledning og tilbakemeldingsskjema for lærere. Oppgavene ble publisert på våre hjemmesider i september Endringen er planlagt å tre i kraft fra 1. august 2013 og vil gjelde fra og med opplæringsåret Første eksamen etter den nye ordningen blir våren Matematikk Utdanningsdirektoratet har foreslått å justere eksamensordningen for matematikk. Forslaget innebærer å innføre nye minstekrav til bruk av digitale verktøy på eksamen i samsvar med krav i læreplanen. I tillegg er eksamenskodene i teoretisk matematikk og programfag matematikk i videregående opplæring foreslått endret ved at del 1 av eksamen skal vare i 3 timer, mens del 2 skal vare i 2 timer. Bakgrunnen for endringen er det gjort rede for i Utdanningsdirektoratets brev til Kunnskapsdepartementet av 19. desember På våre hjemmesider har vi publisert eksempeloppgaver på forslagene til ny eksamen i matematikk, og har bedt skolene gi oss tilbakemeldinger på oppgavene før 28. februar Endringene vil etter planen tre i kraft fra skoleåret Fant du det du lette etter? JA NEI Side 9 av 10

10 Side 10 av 10

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Erfaringer og vurderinger av eksamen Innhold. Innledning RAPPORT SIST ENDRET: Innledning

Erfaringer og vurderinger av eksamen Innhold. Innledning RAPPORT SIST ENDRET: Innledning Erfaringer og vurderinger av eksamen 2013 RAPPORT SIST ENDRET: 20.10.2014 Innhold Innledning 1. Forsøk med eksamen med Internett - 1.2 Resultater fra evalueringene - 1.3 Forsøket videreføres 2. Ny forskrift

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Eksamen i fremmedspråk

Eksamen i fremmedspråk Eksamen i fremmedspråk For elever i grunnskolen, nivå I: elevene kan trekkes ut til lokalt gitt muntlig eksamen For elever i videregående skole, alle nivåer: elevene kan trekkes ut til sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Eksamen med tilgang til Internett Forsøk våren 2012 Sissel Skillinghaug

Eksamen med tilgang til Internett Forsøk våren 2012 Sissel Skillinghaug Eksamen med tilgang til Internett Forsøk våren 2012 Sissel Skillinghaug Forsøk eksamen med adgang til Internett Bakgrunn: Henvendelser til direktoratet Internettbaserte hjelpemidler Behov for erfaring

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Erfaringar frå eksamen 2012 Høyringar

Erfaringar frå eksamen 2012 Høyringar EKSAMEN HØYRINGAR 1 Erfaringar frå eksamen 2012 Høyringar 2 Norsk og engelsk Tilbakemelding: Tekstheftet i norsk og engelsk er for omfattande. Udir: Arbeidsmengda vil bli redusert våren 2013 3 Endringar

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

Oppsummering og vurdering av eksamensgjennomføring våren 2009 og evaluering av eksamen 2010

Oppsummering og vurdering av eksamensgjennomføring våren 2009 og evaluering av eksamen 2010 Vår saksbehandler: Sissel Skillinghaug Direkte tlf: 23 30 13 98 E-post: sissel.skillinghaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 10.11.2009 Deres dato: Vår referanse: 2009/3757 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Her oppsummerer vi gjennomføringen av eksamen våren 2014 og angir noen prioriterte oppgaver for 2015.

Her oppsummerer vi gjennomføringen av eksamen våren 2014 og angir noen prioriterte oppgaver for 2015. Erfaringer og vurdering av eksamen 2014 og 2015 Her oppsummerer vi gjennomføringen av eksamen våren 2014 og angir noen prioriterte oppgaver for 2015. RAPPORT SIST ENDRET: 22.04.2015 Utgiver: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Rammeverk for eksamen. Innhold. 1.Hva er rammeverk for sentralt gitt skriftlig eksamen? ARTIKKEL SIST ENDRET:

Rammeverk for eksamen. Innhold. 1.Hva er rammeverk for sentralt gitt skriftlig eksamen? ARTIKKEL SIST ENDRET: Rammeverk for eksamen ARTIKKEL SIST ENDRET: 14.02.2017 Innhold 1.Hva er rammeverk for sentralt gitt skriftlig eksamen? 2.Hva er eksamen? 3.Organiseringen av arbeidet med eksamen - 3.1 Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Dette brevet oppsummerer gjennomføringen av eksamen våren og høsten 2015, og angir noen prioriterte oppgaver for 2016.

Dette brevet oppsummerer gjennomføringen av eksamen våren og høsten 2015, og angir noen prioriterte oppgaver for 2016. Erfaringer og vurderinger av eksamen 2015 og 2016 Dette brevet oppsummerer gjennomføringen av eksamen våren og høsten 2015, og angir noen prioriterte oppgaver for 2016. RAPPORT SIST ENDRET: 05.04.2016

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag Erfaringer eksamen 2013 1 Slik fordelte trekket seg i fylket: Engelsk: 624 elever Matematikk: 602 elever Norsk: 510 elever Norsk (NOR1415): 27 elever Klager: Engelsk: 6 Matematikk: 14 Norsk hovedmål: 24

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK Alle elever skal opp til 3 eksamener: Obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skriftlig Obligatorisk praktisk eksamen i medier og kommunikasjon Eksamen i et trekkfag

Detaljer

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014 Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Endret 20. mars 2014 Vi har presisert

Detaljer

Skolen i digital utvikling Sissel Skillinghaug

Skolen i digital utvikling Sissel Skillinghaug Skolen i digital utvikling 14.11.2014 Sissel Skillinghaug Bakgrunn Til eksamen er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon Bakgrunnen for forsøket

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring.

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. Regler for muntlig eksamen Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.01.2016 Muntlig eksamen

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Fremmedspråk nivå I og II Nynorsk/Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra

Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra 10.10.13. I denne presentasjonen gjengis alle endringer med forskriften på bildene og teksten fra rundskriv Udir 1/14 i notatfeltet.

Detaljer

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 Eksamensmøte Molde 10.02.2015 v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 2 Om sluttvurdering i forskriften III. Sluttvurdering V: Eksamen 3-3/4-11 Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vurdering. Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer. Presiseringer og endringer i regelverket

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vurdering. Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer. Presiseringer og endringer i regelverket Vurdering Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer Presiseringer og endringer i regelverket Antall klager 419 371 302 255 2009 2010 2011 2012 Norsk sidemål skriftlig 1 % Norsk hovedmål

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2007 Årstrinn: Vg2 Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator Felles

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/0 Det er fremdeles nedgang i eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer. Jentene

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB Alle elever skal opp til 3 eksamener: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål - obligatorisk Skriftlig eksamen i et trekkfag Muntlig eller muntlig/praktisk eksamen

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Sist oppdatert mars 2017 Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 2+3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 2+3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 2+3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkode: IDR2014 Felles programfag Årstrinn:Vg3 Forberedelsestid: 45

Detaljer

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1.

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1. Vår dato : Vår referanse : 03.12.2012 2012/1598 Deres dato : Deres referanse : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep. 0032 Oslo Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF Alle elevene på Vg3 innen studieforberedende utdanningsprogram skal opp til 4 eksamener Eksamen i norsk hovedmål er obligatorisk. Det tilbys

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2017 SPR3008 Internasjonal engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål SPR3008 Internasjonal engelsk Eksamensveiledning for vurdering av sentralt

Detaljer

Erfaringer og vurdering av eksamen 2010 og 2011

Erfaringer og vurdering av eksamen 2010 og 2011 Vår saksbehandler: Sissel Skillinghaug Direkte tlf: 23 30 13 98 E-post: sissel.skillinghaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 07.12.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/4809 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 Eksamen 2014 Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 En time om sluttvurdering 1. Læreplankompetanse 2. Eksamen lokalt gitt muntlig 3. Eksamen lokalt gitt skriftlig 2 Forskriften om vurdering

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Eksamensavvikling ved Karasjok skole

Eksamensavvikling ved Karasjok skole Eksamensavvikling ved Karasjok skole VÅREN 2017 Informasjon til elever og foresatte om retningslinjer for eksamen i grunnskolen våren 2017 Revidert: 02.05.2017 Informasjon om eksamen På 10.trinn trekkes

Detaljer

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I FREMMEDSPRÅK ELEVER 2015 Studieforberedende utdanningsprogram: ST, STFO, ID, MD Fagkoder: FSPXXXX, PSPXXXX Fag: Fransk, spansk, tysk, kinesisk, japansk, russisk Fellesfag og

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Lokal muntlig / muntlig-praktisk eksamen eksamensdato melding om eksamen Vg1,Vg2,Vg3 onsdag 7.juni fredag 2.juni Vg1,Vg2,Vg3 torsdag

Detaljer

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen juli 2016 Innholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. ORGANISERING AV EKSAMEN... 4 2.1 Rammer for eksamen...

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 Gjelder for alle studieforberedende utdanningsprogram Fagkoder: NOR1213, NOR1233 Fellesfag Årstrinn: Vg3 Melding om trekk: 2 virkedager

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Gjennomføring av skriftlig eksamen Alle skriftlige eksamener begynner kl.0900. Frammøte i eksamenslokalet seinest kl. 0830. Det er

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2017

Om vurdering og eksamen 2017 Om vurdering og eksamen 2017 Underveisvurdering Underveisvurdering i grunnskolen er all vurdering fra 1. trinn og fram til sluttvurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering skal brukes som et redskap

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3001, IDR3002, IDR3003 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

Treningslære 1 IDR2011. Felles programfag Vg2 Idrettsfag

Treningslære 1 IDR2011. Felles programfag Vg2 Idrettsfag UTDANNING Vurderingsveiledning for lokalt gitt skriftlig eksamen Treningslære 1 IDR2011 Felles programfag Vg2 Idrettsfag Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen august 2015 Innholdsfortegnelse 1. FELLESINFORMASJON

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Høring - fordypning i matematikk på ungdomstrinnet

Høring - fordypning i matematikk på ungdomstrinnet Høring - fordypning i matematikk på ungdomstrinnet Uttalelse - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: jma@fug.no Innsendt

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2007 Årstrinn: Vg2 Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator Felles

Detaljer

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene VEDLEGG 1 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 4-2010 Dato: 09.12.2010 Sted: Oslo SRY-sak 20-05-2010 Dokument Innstilling:

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Vurderingsveiledning 2009

Vurderingsveiledning 2009 Vurderingsveiledning 2009 ENG1002/ENG1003 Engelsk Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2009 Denne

Detaljer

Utdanningsdirektoratet foreslår å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk i:

Utdanningsdirektoratet foreslår å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk i: Høring forslag til vektlegging av kildekritikk og kildebruk i valgfrie læreplaner i programfag i samfunnsfag og økonomi innenfor programområdet i språk, samfunnsfag og økonomi på studiespesialisering 1.

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 10.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4975 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Kommuner Fylkeskommuner Videregående skoler Grunnskoler Udir-04-2013 - Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om ordningen med å

Detaljer

Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet

Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet Sentralt gitt eksamen - grunnskolen Fredfoss 7. februar 2014 Vibeke Norheim Holm, Fylkesmannen i Buskerud 06.02.2014 1 Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet Elever og voksne i grunnskolen/grunnskole for voksne

Detaljer

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Lovgrunnlaget Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Paragraf 3-29 første ledd pålegger

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15 KVALITETSSYSTEM Område: Lokalt gitt eksamen Kvalitet: Gjennomføring Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Gjennomføring av lokalt gitt eksamener Kapittel: 03 Dokument nr: 01 Godkjent dato:

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015 Skriftlig eksamen 2015 Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved at noen fag har eksamen

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Merknader til 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

Merknader til 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014 Merknader til 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring Bestemmelsen regulerer lokalt gitt eksamen for videregående opplæring. Det er flere former for lokalt

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG0012 Engelsk 10. trinn Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i 2012 Denne vurderingsveiledningen

Detaljer

Forord: Vadsø, 3. november 2010

Forord: Vadsø, 3. november 2010 Praktisk eksamen Forord: Vadsø, 3. november 2010 Dette heftet skal gi rammer og være til støtte for alle som er involvert i arbeidet med praktisk, tverrfaglig eksamen på VG2 ved skolene våre. De faglige

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Lokalt gitt muntlig eksamen

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Lokalt gitt muntlig eksamen Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 10.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4975 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring - Forslag til forskriftsendringer - Lokalt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Apalløkka skole Apalløkka skole. Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016

Oslo kommune Utdanningsetaten. Apalløkka skole Apalløkka skole. Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016 Apalløkka skole Apalløkka skole Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016 Eksamen våren 2016 Elevene skal ha: skriftlig eksamen i ett fag muntlig eksamen i ett fag Skriftlig eksamen Matematikk Engelsk Norsk

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Vurderingsveiledning - generell del

Vurderingsveiledning - generell del Vurderingsveiledning - generell del Eksamen i Norsk, NOR1206, Yrkesfaglig utdanningsprogram, VG2 Videregående skole, Nord-Trøndelag fylkeskommune Eksamenssettet består av to deler. Del 1 utarbeides på

Detaljer

NUS-eksamen høst 2016

NUS-eksamen høst 2016 NUS-eksamen høst 2016 Informasjonsmøte om NUS-eksamen, Kuben VGS Generelt om NUS-eksamen NUS-eksamen er en rett du har hvis du var syk under eksamen eller har fått karakteren "1" i et fag. Hvis du består

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2017 SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3 Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensveiledningen

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Sensorveiledning MAT1015 Matematikk 2P

Sensorveiledning MAT1015 Matematikk 2P Sensorveiledning 25.05.2012 MAT1015 Matematikk 2P 1 Om sensorveiledningen Sensorveiledningen inneholder kommentarer til enkeltoppgaver og publiseres på eksamensdagen etter at eksamen er avviklet. Sensorene

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 STSA/B STR - STF/STFE

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 STSA/B STR - STF/STFE INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 STSA/B STR - STF/STFE Alle elevene på Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram skal trekkes ut til én eksamen. Eksamensformen kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Eksamen 2016 Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Generelt: Skriftlig eksamen offentliggjøres fredag 13.05.16 i Portalen og i klasserommet (utdeling av brev) Eksamensperiode:

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN Gjeldende fra 10. februar 2014 1. MÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Målet med lokalt gitt muntlig eksamen er at elevene skal få vise

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF AKTUELLE EKSAMENSFAG Elever i Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram kan trekkes ut til eksamen i følgende fag: Engelsk - sentralt gitt skriftlig eksamen

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer