Vurderingsveiledning 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurderingsveiledning 2009"

Transkript

1 Vurderingsveiledning 2009 ENG1002/ENG1003 Engelsk Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål

2 Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2009 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om sluttvurdering etter Kunnskapsløftet, og en fagspesifikk del (Del 2) med informasjon om vurdering i det enkelte faget og kjennetegn på måloppnåelse i faget til sentralt gitt eksamen. Målgruppa for veiledningen er lærere, elever, voksne i grunnskoleopplæring, privatister, sensorer og foresatte. Veiledningen bruker konsekvent benevnelsen elev/eleven. Det er viktig at veiledningen er kjent for alle parter før eksamen. Læreren bør gjennomgå veiledningen sammen med elevene. Vurderingsveiledningen erstatter ikke forskriften med læreplanene som grunndokumenter i vurderingsarbeidet. Del 1 Fellesdel Sluttvurdering i Kunnskapsløftet Det elevene skal lære, er fastsatt som kompetansemål i læreplanene. Kompetanse er definert som evnen til å møte en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet/oppgave. Kompetanse er det man gjør og får til i møte med utfordringer. 1 Sluttvurdering har som formål å gi informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av opplæringen i grunnskolen og ved avslutningen av faget i videregående opplæring. Eksamensoppgavene blir utformet slik at de prøver kompetanse slik den kommer til uttrykk i læreplanene. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det eleven mestrer i forhold til aktuelle kompetansemål. Eksamenstiden til sentralt gitt skriftlig eksamen er fem timer. Eksamensoppgavene prøver derfor færre kompetansemål i faget enn det som skal legges til grunn for standpunktvurderingen. Det å kunne finne informasjon og vurdere nytten av den i ulike arbeidsprosesser er sentralt i Kunnskapsløftet. I opplæringen er det viktig å veilede eleven i å vurdere kritisk hvilke hjelpemidler han/hun vil ha nytte av i arbeidet med å løse ulike typer oppgaver. 1 Stortingsmelding nr. 30 ( ) ENG1002/ENG1003 Engelsk, vurderingsveiledning Side 2 av 8

3 Grunnleggende ferdigheter i kompetansemålene Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene i alle læreplanene for fag. Dette betyr at kompetansemålene f.eks. inneholder krav om å kunne bruke digitale verktøy i faget og å kunne skrive på måter som er relevante i faget. Derfor vil grunnleggende ferdigheter kunne prøves ved sentralt gitt eksamen som en integrert del av den fagkompetansen eleven skal ha utviklet. To hovedmodeller for sentralt gitt skriftlig eksamen og hjelpemidler Så langt det er mulig, bør det tilrettelegges for at avviklingen av sentralt gitt eksamen kan skje på datamaskin. Sentralt gitt skriftlig eksamen i Kunnskapsløftet følger to hovedmodeller: Modell 1 Eksamen med eller uten forberedelsesdel Modell 1 kan være både med og uten forberedelsesdel. Dersom det er forberedelsesdel, er den begrenset til én dag på skolen. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. På eksamensdagene er alle hjelpemidler tillatt med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk, samisk, finsk som 2. språk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Eksamenstiden er 5 timer. Modell 2 Todelt eksamen Modell 2 er en todelt eksamen. Del en er uten hjelpemidler (skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt). På del kan en ikke elevene bruke datamaskin. På del to er alle hjelpemidler tillatt med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamenstiden er 5 timer. Begge delene av prøven skal utformes slik at de kan løses på ulike nivå, dvs. at alle elever skal utfordres til å vise hva de kan. Våren 2009 vil matematikk i grunnskolen og matematikk, fysikk, kjemi og biologi i videregående opplæring benytte modell 2. Hjelpemidler, kommunikasjon og kildebruk Felles for begge modellene er at elevbesvarelsene skal vise elevens individuelle kompetanse, jf. forskriften til opplæringsloven 3-19 (grunnskolen) og 4-23 (videregående opplæring): Hjelpemiddel til eksamen Eksamen kan organiserast med eller utan hjelpemiddel. Departementet fastset kva for hjelpemiddel som er tillatne i kvart fag ved sentralt gitt eksamen. Ved lokalt gitt eksamen bestemmer skoleeigaren kva for hjelpemiddel som skal tillatast. Tillatne hjelpemiddel må vere formålstenlege og relevante for eksamen og ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere elevens eigen kompetanse. ENG1002/ENG1003 Engelsk, vurderingsveiledning Side 3 av 8

4 4-23. Hjelpemiddel til eksamen Eksamen kan organiserast med eller utan hjelpemiddel. Departementet fastset kva for hjelpemiddel som er tillatne i kvart fag ved sentralt gitt eksamen. Ved lokalt gitt eksamen bestemmer skoleeigaren kva for hjelpemiddel som skal tillatast. Tillatne hjelpemiddel må vere formålstenlege og relevante for eksamen og ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere elevens eller privatistens eigen kompetanse. Eksamensoppgavene blir utformet slik at eleven må bruke kilder og hjelpemidler på en kritisk måte. Egne notater fra opplæringen i faget kan være et relevant hjelpemiddel til eksamen. Elevene kan velge å ta med ulike hjelpemidler, avhengig av hva som er formålstjenlig og relevant for den enkelte. Når alle hjelpemidler er tillatt på eksamen, krever det at elevene har fått trening i å arbeide med kilder og vet hvordan man bruker dem på en ryddig måte. Det finnes ulike måter å oppgi kilder på. I denne sammenheng er det helt nødvendig å være pålitelig. Det betyr at alle kilder som blir brukt til eksamen, skal eleven oppgi på en slik måte at leseren kan finne fram til kilden. Det må stå forfatter og fullstendig tittel på så vel lærebøker som annen litteratur. Dersom eleven bruker utskrift eller sitat fra nettsider, skal han/hun oppgi nøyaktig adresse og nedlastingsdato. Det er f. eks. ikke tilstrekkelig med Forskrifter og retningslinjer Læreplanene og forskriften til opplæringsloven gir bestemmelser om elev- og lærlingvurdering i grunnopplæringen. Forskrift til opplæringsloven ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet med nye felles karakterbeskrivelser for hele grunnopplæringen ( 3-8 og 4-8): Karakterar i fag Det skal nyttast talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Berre heile talkarakterar skal nyttast. Dei enkelte karaktergradane har dette innhaldet: a) Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. b) Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. c) Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. d) Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. e) Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. f) Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Grunnlaget for vurdering med karakter er kompetansemålene slik de er formulert i læreplanene for fag. ENG1002/ENG1003 Engelsk, vurderingsveiledning Side 4 av 8

5 SENTRALE BEGREPER I VURDERINGSARBEIDET Kompetanse Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse Underveisvurdering Sluttvurdering I St.meld. nr. 30 ( ) Kultur for læring beskrives kompetanse som evnen til å møte komplekse utfordringer. Kompetansemålene angir hva elevene skal kunne mestre etter endt opplæring på ulike årstrinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå de fastsatte kompetansemålene. Kjennetegn på måloppnåelse er en beskrivelse av kvaliteten på det eleven mestrer i forhold til kompetansemål i læreplanen. Begrepene kjennetegn og kriterier blir brukt om hverandre og betyr det samme. Underveisvurdering har til hensikt å fremme læring, bidra til at eleven utvikler sin kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Sluttvurdering har til hensikt å gi informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av opplæringen i grunnskolen og ved avslutningen av faget i videregående opplæring. Normbasert og kriteriebasert vurdering I norm- eller grupperelaterte vurderinger bestemmes kvaliteten på den enkelte elevs resultater i lys av de andre elevenes prestasjoner. Elevene rangeres og får karakterer etter hvordan den enkelte plasserer seg i forhold til andre. I mål- eller kriterierelaterte vurderinger bestemmes kvaliteten på den enkelte elevs resultater utelukkende på grunnlag av vedkommendes måloppnåelse, uavhengig av prestasjonene til de andre elevene. I Norge har vi et kriteriebasert vurderingssystem. ENG1002/ENG1003 Engelsk, vurderingsveiledning Side 5 av 8

6 DEL 2 Vurdering av sentralt gitt skriftlig eksamen i Engelsk VGI Studieforberedende utdanningsprogram / VG2 Yrkesfaglige utdanningsprogram Eksamen Eksamen i ENG1002 / ENG1003 / ENG 1005 / ENG 1006 Engelsk fellesfag er organisert med en forberedelsesdag på skolen og en 5 timers skriftlig prøve. Forberedelsen gjelder hoveddel 2 av eksamensprøven (oppgave 3), mens hoveddel 1 er uten forberedelse (oppgavene 1 og 2). Forberedelse Det er gitt mulighet til å forberede et felles tema for å sikre at oppgavene er relevante for hele elevgruppen, og for å ivareta målet om å rette oppmerksomheten mot hele den engelsktalende verden i opplæringen. I forberedelsen får elevene et oppgitt tema som de skal forberede til hoveddel 2 (oppgave 3). Forberedelsen kan gjennomføres med eller uten tilgang til Internett. Forberedelsesdagen er en vanlig skoledag, og elevene skal ha veiledning. Det er spesielt viktig å notere kilder som kan være relevante, ettersom de som blir brukt på eksamensdagen, skal oppgis i besvarelsen (jf. veiledningen del 1). Eksamen Som nevnt består eksamensoppgaven av to hoveddeler. Hoveddel 1 er knyttet direkte til arbeidet underveis i opplæringen og dekker kompetansemål fra hovedområdene Språklæring og Kommunikasjon. Hoveddel 2 er knyttet tematisk til forberedelsesdelen og henter innholdet fra kompetanseområdet Kultur, samfunn og litteratur. Det må presiseres at kommunikasjonsdelen i læreplanen også blir prøvd i hoveddel 2, fordi oppgavene i denne delen er basert på at det skal produseres en lengre tekst, ut fra en gitt problemstilling hvor det blir stilt klare krav om tilpassing til kommunikasjonssituasjonen mht. sjanger, stilnivå og presentasjon av relevante kunnskaper. Hoveddel 1 består av to oppgaver Oppgave 1: Denne oppgaven er for det meste basert på flervalgsoppgaver som prøver ulike typer lingvistisk kompetanse på grunnleggende nivå, i tillegg til å prøve leseforståelsen på ulik vis. Leseforståelsen blir nå prøvd særskilt, uten at vurderingen av denne kompetansen blir påvirket av formelle skrivefeil hos eleven. Skriveferdighetene blir prøvd i andre deler av oppgavesettet. Oppgave 2: I denne oppgaven kan eleven velge mellom to alternativer som prøver lingvistisk kompetanse og skriveferdighet på ulik måter. Den ene av deloppgavene har en viss vinkling mot studieforberedende retninger, mens den andre har yrkesfaglig vinkling. Alle eksaminander bør likevel kunne svare på begge. Hoveddel 2 omfatter én oppgave Oppgave 3: Denne oppgaven er basert på et oppgitt tema, som elevene har arbeidet med i forberedelsestiden. Elevene skal skrive en tekst som er et relevant svar på ENG1002/ENG1003 Engelsk, vurderingsveiledning Side 6 av 8

7 problemstillingen i den oppgaven som er valgt, og som er tilpasset til den oppgitte kommunikasjonssituasjonen. Hvordan språket er brukt, tekststrukturen, relevansen til den gitte problemstillingen og bruken av kilder er sentrale momenter i vurderingen. Ettersom selvstendig bruk av ulike kilder er en del av kompetansemålene i læreplanen, blir også bruken av kildene en del av vurderingsgrunnlaget. Egenprodusert tekst kan vurderes på alle nivåer. En besvarelse som er basert på klipping og liming, kan ikke vurderes som egenprodusert, og blir derfor vurdert til laveste nivå. Spesielt om vurderingen av den samlede besvarelsen Hoveddel 1 og del 2 er betraktet som likeverdige deler, og det er den samlede kompetansen eleven viser, som skal vurderes. Se vurderingsmatrisen på neste side. ENG1002/ENG1003 Engelsk, vurderingsveiledning Side 7 av 8

8 Generell vurderingsveiledning for skriftlig engelsk, VG1 Studieforberedende utdanningsprogram / VG2 Yrkesforberedende utdanningsprogram Denne veiledningen må suppleres av den oppgavespesifikke veiledningen og læreplanen. Kompetansenivå 6 og 5 skrive en tekst som besvarer oppgaven på grundig og utdypende måte Innhold Struktur Språk vise gode kunnskaper og evne til selvstendig vurdering bruke innhold fra ulike angitte kilder på selvstendig og kritisk måte skrive en tekst med klar og hensiktsmessig struktur, god flyt og bruk av avsnitt, og variert bruk av tekstbindere skrive korrekt, variert og idiomatisk engelsk, selv om tilfeldige feil kan forekomme bruke et bredt og variert ordforråd, ulike setningsmønstre og korrekt ortografi vise god beherskelse av språkets formverk og tegnsetting 4 og 3 skrive en tekst som er relevant for oppgaven og med tydelig budskap bruke innhold fra ulike kilder på rimelig selvstendig og kritisk måte 2 skrive en tekst med relativt enkelt innhold og en viss grad av selvstendighet, men ikke nødvendigvis med fullstendig relevant innhold til en viss grad bruke innhold fra ulike kilder vise vilje til å kommunisere ved å prøve å svare på alle deloppgavene skrive en tekst med god struktur, hensiktsmessig bruk av avsnitt og rimelig variert bruk av tekstbindere skrive med en viss grad av sammenheng bruke et ordforråd som er stort nok til å uttrykke det meste om et gitt tema bruke variert setningsbygging bruke rimelig korrekt ortografi og språkføring vise god kontroll på tegnsettingen bruke enkelt ordforråd i noen grad bruke variert setningsbygging til en viss grad bruke korrekt ortografi og syntaks bruke enkel tegnsetting 1 Eleven har svært lav kompetanse i faget. ENG1002/ENG1003 Engelsk, vurderingsveiledning Side 8 av 8

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen

Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen Eksamensveiledning for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og hvordan denne skal vurderes. Veiledningen skal være kjent for elever, voksne

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 Eksamensmøte Molde 10.02.2015 v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 2 Om sluttvurdering i forskriften III. Sluttvurdering V: Eksamen 3-3/4-11 Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer