Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær eller tlf Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: kl. 9:30 - Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSKART Side 1/13 12/ Open orientering Saker til behandling KVALITETSSIKRING I SKOLENE I HOL - NASJONALE PRØVER /13 12/ Overordna plan for pleie- og omsorgstjenestene i Hol kommune /13 12/ /13 12/ /13 12/ Geilo Skisenter AS - Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med fusjon. Referatsaker Takk for oppmerksomhet ved Bjarne August Skarstens bortgang - Kultur og oppvekst / kultur og levekår Takk for oppmerksomhet ved vårt bryllup - Juliane og Lars Inge Tverberg Hol, Line Sperrevik Perrson leder Reidun Bøkko sekretær 1

2 Saker til behandling 1/13 KVALITETSSIKRING I SKOLENE I HOL - NASJONALE PRØVER 2012 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Grete Tandberg Fosshagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og levekår /13 Saken avgjøres av: Utvalg for kultur og levekår Vedlegg: Resultater fra Nasjonale prøver i Hol på 5.trinn sammenlignet over tid. Resultater fra Nasjonale prøver i Hol på 8. og 9.trinn sammenlignet over tid. Dokument i saka: Nettstedet: Utdanningsdirektoratet: Veileder for skoleeiere og skoleledere Nasjonale prøver Kvalitetsvurderingssystemet for skolene i Hol kommune. Saksopplysninger: Nasjonale prøver er en av flere vurderingsformer både i det nasjonale og det kommunale kvalitetsvurderingssystemet. Det primære formålet med nasjonale prøver, er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i regning, lesing på norsk og i engelsk lesing. De nasjonale prøvene er utviklet i forhold til kompetansemål i læreplanen etter 4. og 7. trinn og blir avholdt i september/oktober på 5. og 8. og 9.trinn. 9. trinn gjennomfører samme prøve i regning og lesing som elevene på 8. trinn. Sammenligning av resultatene kan dermed gi en indikasjon på progresjon i regne- og leseferdighet. Det er ikke prøver i engelsk for 9.trinn. Selv om nasjonale prøver primært skal gi styringsinformasjon til skole og skoleeier, er det også forutsatt at prøvene skal komme til nytte for den enkelte elevs pedagogiske utvikling i samarbeid mellom lærer, elev og foresatte. Utdanningsdirektoratet har utviklet ulike rapporter for resultatene på skole-, kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå. Gjennom nettstedet kan allmenheten, skolene og skoleeier få tilgang til resultatene. Kommunens resultater kan sammenlignes med andre kommuner, med fylket eller med nasjonalt nivå og en kan sammenligne resultater med tidligere års prøver. 2

3 Skoleporten er underlagt personvernloven. Nettstedet består av en åpen og en pålogget del. Opplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere enkeltindivider er taushetsbelagte og skal unntas offentlighet. Skoleeier og skoleledere kan logge seg på for å få tilgang til dataene for enheter man har ansvaret for. Rektor og lærere har adgang til å hente ut rapporter fra PAS, både på elev, gruppe og skolenivå. Resultatene presenteres på en skala med ulike mestringsnivåer der en er det svakeste. Skalaen har tre nivåer for 5.trinn og fem nivåer for 8. og 9.trinn. Elevene blir fordelt på de ulike mestringsnivåene etter sin poengsum på prøven. Det er viktig å være klar over at elevene innenfor hvert nivå har fått ulike poengsummer på prøven, og at enkelte elever kan ha fått en poengsum som ligger nær en grenseverdi mellom to nivå. Hvert nivå på skalaen har en tekst som forteller noe om ferdighetene til eleven, og er utgangspunkt for oppfølging av resultatene på skolene og for tilbakemelding til elever og foresatte. Hovedregelen er at Nasjonale prøver er obligatorisk for alle elever, men det finnes muligheter for fritak for elever med rett til spesialundervisning etter enkeltvedtak i Opplæringslova. Dette gjelder i tilfeller der eleven følger et undervisningsopplegg som er så avvikende fra det de blir prøvd i ved NP, at resultatet ikke vil være nyttig for utforming av opplæringen. Også for elever fra språklige minoriteter som mottar særskilt norskopplæring etter 2-8, gis det muligheter for fritak. Forhold til overordna plan: Drøfting av resultatene av Nasjonale prøver er et tiltak i kvalitetsvurderingssystemet for skoleverket i Hol kommune. Vurdering: Resultater 5.trinn. Gjennomsnittlig mestringsnivå nasjonalt, er satt til 2,0 på alle prøvene på 5.trinn. Nasjonale prøver i engelsk skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter i engelsk er i samsvar med kompetansemål i læreplanen, knyttet til leseforståelse, vokabular og grammatikk. Målet for Hol kommune er at >80% av elevene skal ligge på nivå 2 og 3 på NP i engelsk. Høsten 2012 var det ca 70% av elevene som skårte på nivå 2 og 3. Totalt ligger elevene på 5.trinn litt under det nasjonale snittet. De 30% av elevene som skårer på laveste nivå, har engelskkunnskaper som tilsvarer lav måloppnåelse i forhold til målene i kunnskapsløftet. Nasjonale prøver i lesing er ikke en prøve i norskfaget, men en prøve i lesing som grunnleggende ferdighet, det vil si som del av fagkompetansen i alle fag. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing: 1. finne informasjon 2. tolke og forstå 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Målsetningen for skolene i Hol er at >80% skal ligge på mestringsnivå 2 og 3. Høsten 2012 var det ca 79% av eleven som plasserte seg på mestringsnivå 2 og 3. Skolene i Hol ligger likt med det nasjonale snittet, men vi har mindre andel av våre elever på det laveste og det høyeste nivået. På nivå 2 kan leseferdighetene variere svært. Det gjelder å identifisere behov og interesser for å følge opp den enkelte. Utfordringen på nivå 3, er å utvikle de gode leseferdighetene eleven allerede har. Ca. 21% har resultater som plasserer dem på mestringsnivå 1. Disse elevene trenger tett oppfølging når det gjelder utvikling av leseferdighet. Lesing som grunnleggende ferdighet er viktig i forhold til å kunne tilegne seg kunnskap i alle fag. 3

4 Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i samsvar med kompetansemål der regneferdigheter er integrert. Målet for Hol kommune er at >75% av elevene på 5.trinn skal ligge på mestringsnivå 2 og 3. Resultatene viser at ca. 77 % av elevene ligger på dette nivået. Snittet for Hol, ligger likt med landsgjennomsnittet. Resultatene viser at det er store variasjoner mellom skolene i kommunen, men at vi samlet sett holder det nasjonale nivået. På 5.trinn var det få elever som ble fritatt fra NP. Resultater 8.trinn: Målet for NP på ungdomstrinnet er at Hol skal ligge over landsgjennomsnittet. Snittet på nasjonalt nivå er 3.0 i engelsk og 3,1 i lesing og regning. Nasjonale prøver i engelsk skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter i engelsk er i samsvar med kompetansemål i læreplanen for engelsk, knyttet til leseforståelse, vokabular og grammatikk. Snittet for Hol kommune, 2,8 ligger litt under snittet for landet som er 3,0. Ca.36 % av elevene har engelskkunnskaper som viser lav måloppnåelse i forhold til mål i læreplanen. Ca 64% skårer innenfor akseptabelt nivå, men det er en svært liten andel som skårer på høyeste nivå. Dette er resultater som ikke samsvarer med det som ble oppnådd da disse elevene gjennomførte NP på 5.trinn. Da var snittet deres over det nasjonale snittet. Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar med kompetansemål der leseferdigheter er integrert. Ca 71% av elevene skårer innenfor de tre høyeste nivåene. Dette er et svakere resultat enn landsgjennomsnittet og vår egen målsetning. Også her er resultatet svakere enn det var da disse elevene ble kartlagt på 5. trinn. Svært få elever skårer på nivå 5. Nasjonale prøver i regning er ikke en prøve i matematikk som fag, men en prøve i regning som grunnleggende ferdighet. Ca 70% ligger på de tre høyeste mestringsnivåene. Resultatene i Hol samsvarer med resultatene nasjonalt på alle mestringsnivå. Det er størst prosentandel jenter på nivå 5. Resultatene for denne gruppen ved forrige testing var at snittet i Hol, lå litt over det nasjonale snittet. Resultater 9.trinn: På 9.trinn gjennomføres samme prøven i lesing som på 8.trinn. Resultatet viser at snittet ligger på 3,4 mens snittet nasjonalt ligger på 3,5. Ca 86% av elevene ligger på nivå 3, 4 og 5. Det er få elever som skårer på høyeste nivå. Den største andelen av disse er jenter. Resultatene for 9.trinn i 2012 ligger litt over det disse elevene presterte på 8.trinn i Prøven i regning er også den samme som gjennomføres på 8.trinn. Elevene fra Hol ungdomsskole har et snitt på 3,5, litt over landsgjennomsnittet som er 3,4. Sammenlikner en med resultatene for dette kullet fra 8.trinn, indikerer det at eleven har hatt en fin framgang i grunnleggende ferdigheter i regning. Prøvene er ulike fra år til år og en kan derfor ikke sammenlikne direkte. Få elever ble fritatt fra Nasjonale prøver på 8. trinn, mens det på 9.trinn var 16% som ble fritatt fra prøven i lesing og 7% i regning. 4

5 Når skolene har sett resultatene for den enkelte elev, brukes de som utgangspunkt for samtaler med elevene og foreldrene som en form for underveisvurdering. Resultatene fra Nasjonale prøver sammen med annen informasjon, danner grunnlag for å tilrettelegge tiltak. Dersom resultatene fra prøvene indikerer at det er behov for mer kartlegging, kan dette gjennomføres med andre typer tester. Tiltak som leseprosjekter/lesekurs, matematikkurs, egnet programvare på data, gruppeundervisning og bruk av tolærersystem, settes inn der skolen vurderer det som nødvendig. Det er også viktig at en ser resultatene for skolen over tid og vurderer om de skal få konsekvenser for skolens videre praksis. Ungdomsskolen kommuniserer resultater fra 8. trinn til barneskolene. Denne informasjonen kan brukes sammen med annen informasjon som skolene sitter med, til å vurdere kvaliteten på egen undervisningspraksis. Det er en oppgave for lærere i alle fag å ha fokus på grunnleggende ferdigheter som lesing og regning. Alle lærere på skolen bør derfor involveres i resultatene og hvordan de skal følges opp. Rådmannens innstilling: Utvalg for kultur og levekår tar saken til orientering. 5

6 2/13 Overordna plan for pleie- og omsorgstjenestene i Hol kommune Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 147 Saksbehandler Jan Olav Helling Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og levekår /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Overordna plan for pleie- og omsorgstjenestene i Hol kommune Dokument i saka: Uttale fra Eldrerådet Saksopplysninger: Dette er en rullering av pleie- og omsorgsplanen som ble vedtatt i Planprosessen har hatt god bredde med både tillitsvalgte og tjenesteytere som aktive medlemmer av plangruppa. Planen har i tillegg vært til behandling i Eldrerådet og Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne, som har gitt full tilslutning til hovedlinjene i planen. Hovedprinsippene og mål for pleie og omsorgstjenesten i planperioden tar utgangspunkt i forrige PLO-plan, men er modifisert på bakgrunn av at det har vært utvikling av tjenestene og av at lovverket er endret. Forhold til overordna plan: Kommuneplan , vedtatt k-sak 88/10. Økonomiske konsekvenser: Planen foreslår 2 nye investeringstiltak utover de som allerede er vedtatt i økonomiplan. Disse er ikke kostnadsberegnet. Vurdering: Overordna plan for pleie- og omsorgstjenestene i Hol kommune er en temaplan som legger de langsiktige og overordnede strategiene for de framtidige omsorgstjenestene i Hol kommune, samt føringer på hvordan omsorgstjenestene skal organiseres i framtida. Dette er en rullering av PLO planen som ble vedtatt i Den rullerte planen legger opp til små endringer når det gjelder mål og prinsipper, sammenlignet med forrige plan. Planen foreslår flere nye driftstiltak, mens det legges opp til kun to mindre investeringstiltak 6

7 ut over det som allerede er innarbeidd i økonomiplanene. Disse to er ikke kostnadsberegnet. Planen går grundig inn i de utfordringene som omsorgstjenestene i Hol står overfor både i planperioden og i et lengre tidsperspektiv. Det er likevel knyttet stor usikkerhet til flere av utfordringene, og tiltak i siste del av planperioden og videre framover vil være avhengig av utvikling og trender i samfunnet på mange områder. Det er f.eks uklart hvordan den kommende eldrebølgen vil innvirke på pleie- og omsorgstjenestene, og det er for tidlig å si noe om effekten av samhandlingsreformen. Planen bygger på et mål om at innbyggerne og gjester i Hol kommune skal få nødvendige og kvalitetsmessig gode helse- og omsorgstjenester, og at innbyggerne skal kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og forsvarlig. Dette innebærer at tjenestene som ytes skal være i forhold til pasientens eller brukerens behov. Planen foreslår ingen endring i hovedstruktur, da det fortsatt legges opp til at hjemmebaserte tjenester skal være basistilbudet i helse- og omsorgstjenestene og at kommunen skal ha to likeverdige bo- og behandlingssentre. Det foreslås likevel en annen organisering av hjemmetjenestene enn tidligere. Hensikten med dette er å styrke fagmiljøene og møte den utviklingen som beskrives ved at flere og flere innbyggere under 67 år har behov for sammensatte tjenester som krever en større del av helse- og omsorgstjenestens ressurser. Videre legges det opp til en mer fleksibel bruk av institusjonsplassene og døgnbemannede omsorgsboliger. Plangruppa har lagt til grunn at antall plasser med heldøgns omsorg vil være tilstrekkelig i planperioden, men vil forelå at behovet fram mot 2050 utredes videre. I januar 2012 ble samhandlingsreformen innført, fulgt av ny folkehelselov og ny lov om kommunal helse og omsorgstjeneste. Dette har hatt betydning for planarbeidet og vil få betydning for kommunens pleie og omsorgstjeneste. Det må likevel understrekes at folkehelseperspektivet skal med i all kommunal planlegging, og folkehelse skal vektlegges i all kommunal virksomhet. Selv om det er behandlet i denne planen skal det ikke lenger ses på som en oppgave bare for helsetjenestene i kommunen.. Rådmannens innstilling: Hol kommunestyre vedtar overordna plan for pleie- og omsorgstjenestene i Hol kommune

8 3/13 Geilo Skisenter AS - Søknad om skjenkebevilling i forbindelse med fusjon. Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Vesla Sedal Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og levekår /13 Saken avgjøres av: Søknader om salgs- og skjenkebevilling avgjøres av formannskapet etter delegert myndighet fra kommunestyret. Utvalg for kultur og levekår skal avgi uttale jf. alkohollovens 1-7. Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Søknad fra Geilo Skisenter AS Saksopplysninger: Geilo Taubane AS og Geilolia Skisenter AS har fra fusjonert til Geilo Skisenter AS. I medhold til alkohollovens 1-10 søker Geilo Skisenter AS om ny skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for de serveringssteder Geilo Taubane As og Geilolia Skisenter AS har drevet. Daglig leder: Stein Georg Verpe Søknaden gjelder følgende serveringssteder: Havsdalskroa Styrer: Stein Georg Verpe Stedfortreder: Turid Bratli Gruppe 1, 2 og 3 Stugu Kafe Styrer: Johan Bergqvist Stedfortreder: Unni Nymoen Forselv Moen Gruppe 1, 2 og 3 Skarvegrotta Styrer: Unni Nymoen Forselv Moen Stedfortreder: Johan Bergqvist Gruppe 1, 2 og 3 8

9 Forhold til overordna plan: Rusmiddelpolitisk handlingsplan med alkoholpolitiske retningslinjer for perioden , vedtatt i møte K-sak 21/12. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Viser til Rusmiddelpolitisk handlingsplan med alkoholpolitiske retninglinjer for perioden , vedtatt i møte K-sak 21/12. Vurdering: En imøtekommelse av søknaden vurderes ikke som tilrettelegging for økt alkoholomsetning da det også tidligere har vært skjenkebevilling i de samme lokaler. Rådmannens innstilling: Uttale fra utvalg for kultur og levekår: Utvalg for kultur og levekår har merket seg de generelle samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger alkoholbruk fører til. Utvalget har ingen spesielle helsemessige og/eller sosialfaglige merknader til søknaden om skjenkebevilling fra Geilo Skisenter AS. Skjenketiden må settes innenfor den maksimaltid som kommunestyret har vedtatt for Bevillingsperioden

10 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 1/13 12/ Takk for oppmerksomhet ved Bjarne August Skarstens bortgang - Kultur og oppvekst / kultur og levekår 2/13 12/ Takk for oppmerksomhet ved vårt bryllup - Juliane og Lars Inge Tverberg 10

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 BEFOLKNINGSDATA... 5 2.1 Befolkningssammensetning... 5 2.2 Fødselsoverskudd... 5 2.3 Inn- og utflytting... 6 2.4 Pendling...

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer