Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012"

Transkript

1 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren

2 Innhold 1. Sammendrag Hovedområder og indikatorer Elever og undervisningspersonale Lærertetthet Antall elever og lærerårsverk Læringsmiljø Trivsel med lærerne Mobbing på skolen Faglig veiledning Mestring Faglig utfordring Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon...28 For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 2 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

3 1. Sammendrag Tilstandsrapport for kåfjordskolen brukes som et utgangspunkt for å kartlegge ståsted for kåfjordskolen. Ståsted kartlegges gjennom brukerundersøkelser for elever, foreldre og ansatte. Våren har skolene også gjort en kartlegging gjennom egne ståsteds- og organisasjonsanalyser. Resultatene er utarbeidet gjennom data fra skoleporten. Rapporten legges frem for drøfting på den enkelte skole blant elever, ansatte og foreldre. På bakgrunn av rapporten drøftes nye tiltak og målsetninger innenfor den enkelte skole. Rapporten drøftes på rektormøter og i Hovedutvalget for oppvekst og omsorg. Rapporten lages som referatsak til kommunestyret. Gjennom resultater fra tidligere undersøkelser har skole-eier valgt prioriterte satsningsområder gjennom styringskort. Noen av disse områdene kommenteres særskilt i denne rapporten. Side 3 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

4 2. Hovedområder og indikatorer 2.1. Elever og undervisningspersonale 2.2. Om Elever og undervisningspersonale Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: - tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) - lærertetthet (lærertetthet trinn, lærertetthet trinn) Lærertetthet Lærertetthet trinnindikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet trinnindikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering I Kåfjord kommune gis alle elever tilbud om like mange undervisningstimer uavhengig av om du velger opplæring i samisk, finsk eller norsk fordypning. Dette utgjør i underkant av 5 stillinger. Ved Manndalen skole velger ca 80 % av elevene samisk, mens det i Olderdalen velger ca 80 % av elevene norsk fordypning. Trollvik Side 4 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

5 Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar Årsverk for undervisningspersonale ,6 42,1 44,2 44,6 44,0 44,2 40,5 37,9 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier, Grunnskole Vurdering Kåfjord kommune gir like mange undervisningstimer til elevene uanhengig av om de velger opplæring i samisk, finsk eller norsk. Kommunestyret vedtok å fortsatt opprettholde dette tilbudet våren Kommunen mottar årlig ca kr ,- fra Fylkesmannen. Dette tilsvarer lønnsutgifter til ca 5 hele lærerstillinger ( kr ), samt ca kr ,- til administrasjon og kompetanseheving. Til finskundervisningen mottas ca kr ,- fra Fylkesmannen, noe som dekker behovet i forhold til en 10 % lærerstilling. I tillegg bruker kommunen i overkant av 1, 5 stilling til elever som velger fordypning i norsk, lønnsmidler for ca kr ,-. På bakgrunn av de ulike språkvalg som tilbys i Kåfjord kommune har vi behov for ca 6, 5 flere stillinger enn i ordinære skoler dersom vi fortsetter med dagens organisering og gruppedelinger. Disse stillingene er medregnet i lærertettheten, og må tas med i betrakning når en vurderer lærertetthet pr elev i kåfjordskolen. Side 5 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

6 2.3. Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: trivsel mobbing på skolen faglig veiledning mestring faglig utfordring Trivsel med lærerne Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 6 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

7 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 7 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

8 Mobbing på skolen Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 8 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

9 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Vurdering I forhold til videre arbeid mot mobbing i skolen er alle skolene i ferd med å lage konkrete tiltaksplaner i forhold til oppfølging av trivselsplanen som nylig er revidert og vedtatt. Olderdalen og Manndalen skole hadde tilsyn innenfor området våren. Begge skolene fikk merknader og avvik. Arbeidet med å lukke avvikene er påbegynt. Side 9 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

10 Faglig veiledning Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Side 10 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

11 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 11 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

12 Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 12 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

13 Faglig utfordring Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 7 Begge kjønn Grunnskole Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Trinn 10 Begge kjønn Grunnskole Side 13 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

14 2.4. Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Styringskortet har satt opp følgende måloppnåelse for nasjonale prøver i 5. trinn: : færre enn 30 % av elevene skal ligge på det laveste mestringsnivået- nivå 1. Mål oppnådd med 27, 8 %. 2013: mål om at færre enn 25 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 1.. mål om å øke andelen elever opp til mestringsnivå 2 til 35 %. Mål oppnådd med 44, 4 %. 2013: mål om øke andelen elever på mestringsnivå 2 til 40%. : mål om å øke 35 % av andelen elever til det høyeste mestringsnivået- nivå 3. Mål er ikke oppnådd med resultat på 27, 8%. 2013: mål om å øke 35 % av andelen elever til det høyeste mestringsnivået- nivå 3. Side 14 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

15 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Skolen jobber bevisst med måloppnåelse omkring forbedring av resultater i forhold til nasjonale prøver gjennom bevisstgjøring av den enkelte ansattes ansvar, kompetanseheving, samt kontinuerlig fokus på resultatmål. Skolene sier seg fornøyde med lokale måloppnåelser innenfor mestringsnivå 1 og 2, men registrerer at vi fortsatt ligger under landsgjennomsnittet. Vi er fornøyde med å ligge over landsgjennomsnittet i mestringsnivå 3, og erkjenner at vi må igangsette ytterligere tiltak for å heve elever som allerede er faglig sterke. Dette gjøres gjennom ytterligere tilpasset opplæring, og med muligheter for at elever kan hospitere på høyere klassetrinn i ulike fag. Det finnes store variasjoner mellom de ulike skolene, noe som sees i sammenheng med mangfold i elevgrupper samt ansattes kompetanse og skolens fokus på bevisstgjøring omkring nasjonale prøver. Med få elever vil det alltid være store og varierende forskjeller fra år til år da enkeltelevers resultater vil være svært utslagsgivende på statistikkene. Side 15 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

16 Nasjonale prøver lesing ungd. trinn Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Side 16 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

17 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Side 17 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

18 Lokale mål Styringskortet har satt opp følgende måloppnåelse for nasjonale prøver, regning, i 5. trinn: : færre enn 45 % av elevene skal ligge på det laveste mestringsnivået- nivå 1. Resultat 42, 9%. 2013: mål om at færre enn 30 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 1.. mål om å øke andelen elever opp til mestringsnivå 2 til 35 %. Resultat 33, 3%. 2013: mål om øke andelen elever på mestringsnivå 2 til 40%. : mål om å øke 20 % av andelen elever til det høyeste mestringsnivået- nivå 3. Mål oppnådd med resultat på 23, 8%. 2013: mål om å øke 30 % av andelen elever til det høyeste mestringsnivået- nivå 3. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Side 18 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

19 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Sammenlignet med landet forøvrig kan ikke skolene si seg fornøyde med resultatene på nasjonale prøver i regning. Vi sier oss likevel fornøyde med å ha oppnådd en bedring av resultater i henhold til våre lokale mål. Vi erkjenner at vi har utfordringer med å oppnå bedre resultater innenfor regning, og har igangsatt etterutdanning og kompetanseheving av lærere innenfor matematikkfaget. Ved utlysning av stillinger ble kompetanse i matematikk spesielt vektlagt Nasjonale prøver regning ungd. trinn Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at de: forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene de får er rimelige kan vise effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Side 19 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

20 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Side 20 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

21 Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål Styringskortet har satt opp følgende måloppnåelse for nasjonale prøver i 5. trinn: : færre enn 30 % av elevene skal ligge på det laveste mestringsnivået- nivå 1. Resultat 39, 1 %. 2013: mål om at færre enn 25 % av elevene skal ligge på mestringsnivå 1.. mål om å øke andelen elever opp til mestringsnivå 2 til 50 %. Resultat 47, 8%. 2013: mål om beholde andelen elever på mestringsnivå 2 til 50%. : mål om å øke 20 % av andelen elever til det høyeste mestringsnivået- nivå 3. Resultat 13, 0%. 2013: mål om å øke 25 % av andelen elever til det høyeste mestringsnivået- nivå 3. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Side 21 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

22 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Sammenlignet med landet forøvrig, og egne lokale mål kan vi ikke si oss fornøyd med at 39, 1 % av våre elever ligger på det laveste mestringsnivået i engelsk. Vi har mål om å øke ferdighetene i engelsk slik at flere elever oppnår resultater innenfor mestringsnivå 2 og 3. Resultater oppnås gjennom å jobbe med engelsk i alle fag, samt bevisst satsning på læringsstrategier og de 5 ferdighetene lesing, regning, skriving, muntlig og digitale ferdigheter Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Side 22 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

23 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Side 23 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

24 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Side 24 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

25 Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Lokale mål Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Side 25 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

26 2.5. Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode 2010 Grunnskole Indikator og nøkkeltall Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Troms fylke 97,9 96,3 96,6 Nasjonalt Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier, Grunnskole, Side 26 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

27 3. System for oppfølging (internkontroll) Tjenesteområde SKOLER Styringskort for skolene i Kåfjord Kåfjordskolen Resultat Mål Mål Mål Mål Tjenester / brukere (overordnet mål for tjenester?) Øke deltakelse i foreldreundersøkelse % Dokumentasjon av faglig kartlegging 95 % 100 % 100 % 100 % Antall overgangsmøter barnehage/skole Nasjonale prøver: Lesing 5. trinn mestringsnivå 1 37, Lesing 5. trinn mestringsnivå 2 29, Lesing 5. trinn, mestringsnivå 3 33, Regning 5. trinn mestringsnivå 1 54, Regning 5. trinn mestringsnivå 2 29, Regning 5. trinn, mestringsnivå 3 16, Engelsk 5. trinn, mestringsnivå 1 39, Engelsk 5 trinn mestringsnivå2 47, Engeslk 5.trinn mestringsnivå Grunnskolepoeng 39,5 39,6 39,8 4 Trivsel på SFO 4 4,2 4,4 4,5 Andel elever med spes.undv 15,20 % 15 % 14 % 12 % Organisasjon Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,8 4,9 5 5,2 Faglig og personlig utvikling 3,7 3,9 4 4,2 Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær 8,1 7,5 7 6,5 Økonomi Budsjettavvik 0 % 0 % 0 % 0 % VURDERING AV OPPNÅDDE MÅL PR SEPTEMBER : Organisasjon: Samarbeid og trivsel med kollegaer har oppnådd målet med et resultat på 5, 0. Faglig og personlig økning har oppnådd målet med et resultat på 4, 1. Side 27 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september

28 4. Konklusjon Konklusjon vil komme etter drøfting med rektorene i løpet av september. Tilstandsrapporten vil drøftes i Hovedutvalget for oppvekst og omsorg. Side 28 av 28 - Tilstandsrapport for kåfjordskolen- våren. UNDER UTARBEIDING - 3. september