Vurderingsveiledning 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurderingsveiledning 2012"

Transkript

1 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål

2 Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt skriftlig eksamen i fremmedspråk. Vurderingsveiledningen gjelder alle språk som faller inn under kategorien fremmedspråk i LK06, unntatt kinesisk som har egen vurderingsveiledning. Fagene har felles læreplan. Kjennetegnene på måloppnåelse må tilpasses og tolkes ut fra de ulike språkenes egenart. Vurderingsveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen og hvordan denne vurderes. Vurderingsveiledningen skal være kjent for elever, lærere og foresatte i god tid før eksamen. Sensorene skal bruke vurderingsveiledningen som en felles referanseramme i sitt arbeid. 1 Organisering av sentralt gitt skriftlig eksamen i fremmedspråk Sentralt gitt skriftlig eksamen i fremmedspråk varer i 5 timer. 1 Så langt det er mulig, bør sentralt gitt eksamen være IKT-basert. 2 Hjelpemidler til sentralt gitt eksamen i fremmedspråk Hjelpemidler til sentralt gitt eksamen i fremmedspråk følger denne modellen: Modell 1 Eksamen Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Hensiktsmessig bruk av hjelpemidler er nødvendig for at elevene skal kunne vise sin kompetanse i henhold til kompetansemålene i læreplanen. Ulike typer ordbøker, grammatikker, læreverk, egne skriftlige arbeider og retteprogrammer er hjelpemidler elevene kan få bruk for og ha nytte av på eksamen. Når alle hjelpemidler er tillatt til hele eller deler av eksamen, krever det at elevene gjennom opplæringen har blitt veiledet i å vurdere kritisk hvilke hjelpemidler de vil ha nytte av i arbeidet med å løse ulike typer oppgaver. Det er eleven selv, gjerne i samråd med læreren, som velger hvilke hjelpemidler som er formålstjenlige for den enkelte. 3 Kilder Dersom det er aktuelt for eleven å bruke kilder i besvarelsen enten fordi oppgaven krever det, eller fordi eleven velger å bruke kilder må disse oppgis på en etterrettelig måte. Det finnes ulike måter å oppgi kilder på. Det vesentlige er at alle kilder som blir brukt til eksamen, skal oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. 1 I tegnspråk som fremmedspråk er skriftlig eksamen en prøve i tekstskaping. Eleven leser av oppgavene på dvd, og i stedet for å skrive produserer eleven tekst som tas opp på video. Vurderingsveiledning fremmedspråk Side 2 av 10

3 Eleven skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på så vel lærebøker som annen litteratur. Dersom eleven bruker utskrift eller sitat fra nettsider, skal han/hun oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Dersom sensor mistenker at en besvarelse inneholder kopiert materiale som ikke er oppgitt i besvarelsen, kan han/hun sende den til plagiatkontroll. 4 Vurdering av eksamensbesvarelsen Læreplanene og forskrift til opplæringsloven er grunndokumenter for vurderingsarbeidet. Forskrift til opplæringsloven 3-25 og 4-18 slår fast følgende: Eksamen skal organiserast slik at eleven/deltakaren eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven/deltakaren eller privatisten slik den kjem fram på eksamen. Kompetanse er i denne sammenhengen definert som evnen til å møte en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave. 2 Eksamensoppgavene blir utformet slik at de prøver denne kompetansen. Grunnlaget for å vurdere kompetansen elevene viser i eksamensbesvarelsene, er kompetansemålene i læreplanen for fag. 3 Sentralt gitt skriftlig eksamen kan prøve elevenes kompetanse innenfor alle de tre hovedområdene i læreplanen, men ikke alle kompetansemålene blir prøvd i hvert eksamenssett. Oppgavene vil åpne for at flere ulike kompetansemål kan prøves samtidig. Språklæring kan prøves både direkte og indirekte. Elevene kan vise sin kompetanse innen for eksempel hjelpemiddelbruk, kildebruk eller valg av arbeidsmåter når de leser og produserer tekster. Elevene kan også for eksempel bli bedt om å reflektere over språklæring eller gi eksempler på egne strategier. Kommunikasjon innebærer både leseforståelse og målspråklig produksjon. Leseforståelsen kan prøves direkte ved at eleven blir bedt om å skrive om aspekter ved en tekst enten på norsk eller på målspråket. Leseforståelse kan også prøves indirekte ved at målspråklige tekster fungerer som utgangspunkt for produksjon på målspråket. Det å skrive på målspråket kan prøves ved at eleven skriver flere ulike tekster, eller ved å gi én mer omfattende skriveoppgave. Læreplanens hovedområde språk, kultur og samfunn åpner for at elever kan vise sin kompetanse innen svært ulike temaer. Vurderingen legger vekt på om eleven bruker informasjon og kunnskap på en måte som både er relevant for oppgaven, og som fungerer som en naturlig del av en egenprodusert tekst. Det er helheten av elevens produksjon som skal vurderes. Kompetanse skal gi uttelling uansett hvor og hvordan den kommer til syne i et relevant svar. 2 Stortingsmelding nr. 30 ( ) Kultur for læring. 3 Forskrift til opplæringsloven 3-3 og 4-3. Vurderingsveiledning fremmedspråk side 3 av 10

4 De grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemålene i alle læreplanene for fag. Derfor vil grunnleggende ferdigheter kunne prøves indirekte til sentralt gitt eksamen. Grunnleggende ferdigheter utgjør ikke et selvstendig grunnlag for vurdering. 5 Karakterer Forskrift til opplæringsloven 3-4 og 4-4 har generelle karakterbeskrivelser for grunnopplæringen: a) Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. b) Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. c) Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. d) Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. e) Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. f) Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Kjennetegnene på måloppnåelse i denne vurderingsveiledningen gir en nærmere beskrivelse av hva for eksempel god kompetanse i faget vil si for et bestemt fag til skriftlig eksamen. 6 Hva er kjennetegn på måloppnåelse? På de tre neste sidene finner du kjennetegn på måloppnåelse ved sentralt gitt skriftlig eksamen i fremmedspråk på nivå I, II og III. Kjennetegnene på måloppnåelse skal bidra til en felles forståelse av kravene til eksamen og til en mer rettferdig vurdering. Kjennetegnene på måloppnåelse tar utgangspunkt i kompetansemålene. De beskriver kvaliteten på det eleven mestrer av målene i læreplanen. Kjennetegnene på måloppnåelse beskriver det elevene får til og mestrer, ikke det de ikke får til. Kjennetegnene kan gjelde både enkeltmål og flere mål om gangen. Vurderingsveiledning fremmedspråk side 4 av 10

5 Kjennetegn på måloppnåelse i fremmedspråk, nivå I Tekstforståelse vise litt tekstforståelse vise ganske god forståelse av hovedinnhold og/eller detaljer forstå hovedinnhold og detaljer gjøre seg forstått gjennom et enkelt ordforråd bruke et tilstrekkelig og brukbart ordforråd bruke et variert og ganske presist ordforråd enkel rettskriving og noe enkel grammatikk stort sett rettskriving og enkel grammatikk grunnleggende rettskriving og grammatikk Språk til en viss grad bruke målspråkets setningsoppbygging bruke ganske god og variert setningsoppbygging, stort sett innenfor målspråkets struktur bruke variert setningsoppbygging, for det meste innenfor målspråkets struktur bruke noe enkel tekstbinding bruke variert tekstbinding bruke variert og nokså målrettet tekstbinding skrive tekster med en viss sammenheng tilpasse til mottaker/ på en svært enkel måte skrive tekster med ganske god sammenheng tilpasse til mottaker/ på en enkel måte skrive tekster med god sammenheng stort sett tilpasse til mottaker/ Innhold beskrive sider ved dagligliv, kultur og samfunnsforhold på en svært enkel måte uttrykke meninger og følelser nokså klart beskrive og sammenlikne sider ved dagligliv, kultur og samfunnsforhold på en enkel måte uttrykke meninger og følelser beskrive og sammenlikne sider ved dagligliv, kultur og samfunnsforhold uttrykke meninger og følelser klart Språklæring bruke kilder og hjelpemidler på en enkel måte bruke kilder og hjelpemidler nokså formålstjenlig bruke kilder og hjelpemidler kritisk Relevans og helhet svare delvis relevant på oppgavene og skrive tekster som formidler et innhold stort sett svare relevant på oppgavene og skrive tekster som kommuniserer enkelt eller nokså godt svare relevant på oppgavene og skrive tekster som kommuniserer godt Vurderingsveiledning fremmedspråk side 5 av 10

6 Kjennetegn på måloppnåelse i fremmedspråk, nivå II Tekstforståelse 2 vise noe forståelse bruke et enkelt ordforråd enkel rettskriving og noe grunnleggende grammatikk 3 4 vise ganske god forståelse av hovedinnhold og/eller detaljer bruke et nokså godt eller godt og relevant ordforråd stort sett rettskriving og grunnleggende grammatikk 5 6 forstå hovedinnhold og detaljer bruke et meget godt eller svært godt og presist ordforråd rettskriving og mer komplekse grammatiske strukturer Språk bruke målspråkets setningsoppbygging på en enkel måte bruke enkel tekstbinding bruke ganske god og variert setningsoppbygging, oftest innenfor målspråkets struktur bruke noe målrettet tekstbinding bruke variert og mer kompleks setningsoppbygging, hovedsakelig innenfor målspråkets struktur bruke variert og målrettet tekstbinding skrive tekster med nokså god sammenheng skrive tekster med god sammenheng skrive tekster med meget god sammenheng delvis tilpasse til mottaker/ stort sett tilpasse målrettet til mottaker/ tilpasse målrettet til mottaker/ uttrykke noe kunnskap om geografi og historie i språkområdet beskrive sider ved geografi og historie i språkområdet på en enkel måte gjøre rede for sider ved geografi og historie i språkområdet Innhold beskrive dagligliv, kultur og samfunnsforhold på en enkel måte beskrive og reflektere noe over dagligliv, kultur og samfunnsforhold beskrive og reflektere over dagligliv, kultur og samfunnsforhold uttrykke meninger, følelser, holdninger og opplevelser nokså klart uttrykke meninger, følelser, holdninger og opplevelser ganske godt uttrykke meninger, følelser, holdninger og opplevelser klart og nyansert Språklæring bruke kilder og hjelpemidler på en enkel måte bruke kilder og hjelpemidler nokså formålstjenlig bruke kilder og hjelpemidler kritisk Relevans og helhet svare delvis relevant på oppgavene og skrive tekster som kommuniserer på en enkel måte stort sett svare relevant på oppgavene og skrive tekster som kommuniserer nokså godt svare relevant på oppgavene og skrive tekster som kommuniserer meget godt eller svært godt Vurderingsveiledning fremmedspråk side 6 av 10

7 Kjennetegn på måloppnåelse i fremmedspråk, nivå III Tekst forståel se 2 vise ganske god forståelse av hovedinnhold og/eller detaljer bruke et nokså godt og relevant ordforråd 3 4 forstå hovedinnhold og detaljer bruke et godt og relevant ordforråd 5 6 vise nyansert forståelse bruke et svært godt og presist ordforråd stort sett rettskriving og grunnleggende grammatikk rettskriving og mer komplekse grammatiske strukturer rettskriving og komplekse grammatiske strukturer Språk bruke nokså god og variert setningsoppbygging innenfor målspråkets struktur bruke noe variert tekstbinding bruke ganske god og variert setningsoppbygging innenfor målspråkets struktur bruke variert og noe målrettet tekstbinding bruke variert og kompleks setningsoppbygging, overveiende innenfor målspråkets struktur bruke variert og målrettet tekstbinding skrive tekster med ganske god sammenheng skrive tekster med god sammenheng skrive tekster med svært god sammenheng stort sett tilpasse målrettet til mottaker/ tilpasse målrettet til mottaker/ tilpasse meget godt til mottaker/ Innhold Kilder beskrive historie, geografi og religion på en enkel måte beskrive språk-, kultur- og samfunnsforhold, og reflektere over disse, på en enkel måte diskutere sider ved det flerkulturelle samfunnet og enkelt begrunne egne standpunkt beskrive form og formidle en viss forståelse av kunst på en enkel måte presentere opplevelser og erfaringer på en grei måte bruke kilder nokså formålstjenlig beskrive historie, geografi og religion på en relativt oversiktlig måte beskrive språk-, kultur- og samfunnsforhold på en relativt oversiktlig måte og reflektere over disse diskutere sider ved det flerkulturelle samfunnet og begrunne egne standpunkt beskrive form og formidle en nokså god forståelse av innhold i kunst presentere opplevelser og erfaringer godt bruke relevante kilder formålstjenlig gjøre rede for historie, geografi og religion på en oversiktlig måte gjøre rede for språk-, kultur- og samfunnsforhold på en oversiktlig måte og reflektere over disse diskutere sider ved det flerkulturelle samfunnet og begrunne egne standpunkt på en reflektert måte beskrive form nøyaktig og formidle en god forståelse av innhold i kunst skildre opplevelser og erfaringer presist og utfyllende bruke relevante kilder kritisk Hovedinntrykk skrive tekster som kommuniserer og til en viss grad fungerer som en helhet svare delvis relevant på oppgavene skrive tekster som fungerer godt som en helhet uten noe særlig som forstyrrer kommunikasjonen svare stort sett relevant på oppgavene skrive tekster som fungerer svært godt som en helhet der eventuelle unøyaktigheter ikke forstyrrer kommunikasjonen svare utfyllende og relevant på oppgavene Vurderingsveiledning fremmedspråk side 7 av 10

8 Vurderingsskjema fremmedspråk Kompetanse Karakter Kandidatnummer: Lav 2 Nokså god God 3 4 Meget god Svært god 5 6 Ordforråd Rettskriving og grammatikk Tekstforståelse Setningsbygning Språk Tekstbinding og flyt Logisk sammenheng Kunnskap Refleksjon Innhold Originalitet/ kreativitet/ selvstendighet Relevans Kommentarer til bruken av hjelpemidler og kilder Tilpasning til Språklæring Helhetlig vurdering Eget karakterforslag: Endelig karakter: Vurderingsveiledning fremmedspråk side 8 av 10

9 Blank side Vurderingsveiledning fremmedspråk Side 9 av 10

10 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 NOR1211 NOR1231 Norsk hovedmål NOR1212 NOR1232 Norsk sidemål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elever og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 014 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Bokmål Innhold 1 Vurdering eksamensmodell og vurdering av

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2003 DATA-

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer