!Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing"

Transkript

1 !Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Hva er skolebasert kompetanseutvikling? Hvorfor satse på lesing? Praktiske eksempler / erfaringer fra piloteringen Lesesenteret

2 Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

3 - Opplæringen blir mer praktisk og variert, og oppleves utfordrende kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ogskolebasert relevant. og svake alle ansatte, deltar iferdigheter en utviklingsprosess egen - ledelsen Elever med grunnleggende i lesing ogpåregning arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, blir færre. ferdigheter når det gjelder læring, undervisning - holdninger Elever medoggode grunnleggende ferdigheter i lesing og regning og blir samarbeid. flere. - Guttenes grunnleggende ferdigheter i lesing heves. - Elevenes motivasjon for å lære bedres.

4 6 prinsipper for skolebasert kompetanseutvikling Kompetanseutvikling på både organisasjons- og individnivå Innsats over tid Differensiert tilbud til skolene Lett tilgjengelig materiell Likeverdige tilbud i alle lærerutdanningsregionene Kunnskapsutvikling på alle nivåer Lesesenteret

5 Paradigmeskifte Før fikk skolene pakker med pedagogisk innhold. Nå er skolene bestillere. Dette er en ny måte å drive skoleutvikling på. Utfordring: Hvordan kan skolene vite hva de trenger støtte på? Lesesenteret

6 Hva kan skolene bestille hjelp til? Lesesenteret

7 Ny praksis Stiller spørsmål Ny planlegging Hva innebærer det å jobbe skolebaserte for å bedre kvaliteten på opplæringen? Planlegge og igangsette aksjon Ny kunnskap Dokumentasjon

8 Ny praksis Stiller spørsmål Ny planlegging Skoleutvikling handler ikke om å endre seg en gang for alle, men om å utvikle endringskompetanse i et kollektivt fellesskap over tid. Planlegge og igangsette aksjon Ny kunnskap Dokumentasjon

9 Ny praksis Stiller spørsmål Ny planlegging Kompetanseutvikling virker best dersom den knyttes tett opp til den praksisen som skal endres. Planlegge og igangsette aksjon Ny kunnskap Dokumentasjon

10 Ny praksis Stiller spørsmål Ny planlegging De skolene som har felles mål for utvikling av skolen som organisasjon og forbedring av pedagogisk praksis, lykkes best Planlegge og igangsette aksjon Ny kunnskap Dokumentasjon

11 Ny praksis Stiller spørsmål Ny planlegging Der ny praksis kan supplere eller erstatte tidligere tanke- og handlingsmønster, skjer utviklingen raskest. Planlegge og igangsette aksjon Ny kunnskap Dokumentasjon

12 Rektors rolle Rektor leder prosessene på skolen. Hun vil være synlig og involvere seg i ethvert utviklingsarbeid. Det betyr ikke at hun har svar på alle veivalg, men må se ting i sammenheng. Rektor skal ikke bare beslutte, men motivere til å prøve ut nye tiltak. Lesesenteret

13 Rektors rolle Rektor Skolen leder har laget prosessene et årshjul på skolen. for å Hun sikre vil være helhet, synlig systematikk og involvere og seg forankring i ethvert utviklingsarbeid. i skolens planer. Det Hele betyr skolen ikke inkluderes at hun i har prosjektplanen svar på alle som veivalg, har hovedmål, men se delmål ting i og sammenheng. milepæler. Rektor skal ikke bare beslutte, men motivere til å prøve ut nye tiltak. Lesesenteret

14 Hvorfor satse på lesing? Færre elever på de laveste nivåene i 2009 enn i Avstanden mellom de som skårer høyt og de som skårer så svakt at de kan risikere å falle utenfor i skole og samfunn, viser seg å være større enn OECDgjennomsnittet. Ulikhetene mellom kjønn er større i Norge enn i de fleste land. Guttene ligger mer enn et skoleårs progresjon bak jentene. Norske elever ser ut til å bruke et begrenset repertoar av læringsstrategier og arbeidsformer. Flere gutter enn jenter har negative holdninger til lesing og rapporterer at de leser kun hvis de må og bare for å hente den informasjonen de trenger. Lav leseskår korrelerer i stor grad med negative holdninger til lesing og lite tid brukt på lesing på fritiden (Kjærnsli og Roe, 2010)

15 Alle lærere = språklærere De grunnleggende ferdighetene integrerer lesing, skriving og muntlighet i alle fag på premissene til det enkelte fag. Lesing og skriving er et viktig redskap for refleksjon og!alle utvikling fag har av kunnskap sin terminologi i alle fagog sine uttrykksmåter og sine teksttyper. For første Å lese gang og i skrive norsk skolehistorie i naturfag, er RLE, det slått!samfunnsfag fast at det å ( ) er annerledes forstå, lære enn og utøve å lese et og fag skrive ikke kan i norskfaget. sees uavhengig Å av lære det et å fag innebærer skape mening å!kunne med lese, språket skrive og andre og uttrykke meningsbærende seg muntlig eller på en semiotiske ressurser!fagrelevant i faget (Berge måte. 2005:163). Lesesenteret

16 Alle lærere = språklærere De grunnleggende ferdighetene integrerer lesing, skriving og muntlighet i alle fag på premissene til det enkelte fag. Lesing og skriving er et viktig redskap for refleksjon og utvikling av kunnskap i alle fag For første gang i norsk skolehistorie er det slått fast at det å forstå, lære og utøve et fag ikke kan sees uavhengig av det å skape mening med språket og andre meningsbærende eller semiotiske ressurser i faget (Berge 2005:163). Lesesenteret

17 Hvilke lesemåter kreves for å lykkes i ulike fag? I et forskningsprosjekt ba forskerne eksperter i matematikk, kjemi og historie forklare hvordan de tenkte og hvordan de arbeidet med fagspesifikke tekster i sine disipliner. Hva tror du at de fant? Teaching Disciplinary Literacy to Adolescents: Rethinking Content-Area Literacy E6C F4-80AD C336C9/0/ ShanahanArticle pdf ) Lesesenteret

18 Multiple source-literacy (Wineburg 1991) Kildegransking er viktige arbeidsmåter når eksperter leser historiske tekster. Ekspertleseren vil stille seg spørsmål som hva er forfatterens posisjon, hensikt, motivasjon. Var forfatteren deltaker, øyenvitne, hadde vedkommende førstehåndsinformasjon, fremstår kilden troverdig, finnes andre versjoner av hendelsen, hvilken informasjon er mest sannsynlig.? Historiebevissthet et mål i historiefaget Lesesenteret

19 Fra høringsutkastet til revisjon av K06.. Lesing for informasjonsinnhenting og kritisk lesing av kjelder tek til med å finne informasjon i enkle tilrettelagde kjelder og å vurdere om informasjonen er nyttig. Seinare blir evna til å gjere eigne informasjonssøk, samanlikning av informasjon og kritisk vurdering av relevansen, truverdet og formålet til kjeldene oppøvd. Lesesenteret

20 Beskrivelse av lesing som grunnleggende ferdighet i fag FAG! LESEAKTIVITET! TEKSTTYPE! Naturfag! Samfunnsfag! Mat og helse! Kunst og håndverk Samle informasjon, tolke, reflektere! Sette seg inn i, granske, tolke, reflektere, vurdere kritisk! Granske, tolke, reflektere. Vurdere kritisk.! Tolke tegn og symboler, få inspirasjon til skapende arbeid, kommunisere, nyttiggjøre seg informasjon (vurdere kritisk) Bøker, brosjyrer, aviser, Internett, bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, diagrammer, symboler.! Fagtekster, skjønnlitteratur, bilder, film, tegninger, grafer, tabeller, globus, kart, oppslagsverk, aviser, Internett. Faglige tekster (oppskrifter, bruksveiledninger, varemerking, reklame, informasjonsmateriell)! Diagrammer og andre visuelle representasjoner (f.eks. bruksanvisninger, arkitekttegninger)!

21

22 Eksempel: Å stille spørsmål ved lesing som grunnleggende ferdighet Problemstilling: Er lesing som grunnleggende ferdighet en integrert del av undervisni ngen vår? Analyse av eksisterende praksis Vi har ikke reflektert nok over hva fagspesifikk lesing i det enkelte fag innebærer Mulige aksjoner i et fag:???

23 Hva sier forskning om lesing, skriving og læremiddelbruk i skolen? Læreboka spiller en dominerende rolle i faget. Pensum? Mye substansutvikling og svarjakt i motsetning til tekstskaping og strategiutvikling Elevene blir i stor grad overlatt til seg selv med lesingen og skrivingen Elevene utnytter i liten grad den hjelpen boka gir. Les fra s. til og svar på spørsmål. Inviterer ikke til fagrelevant lesing og skriving. Læreverkene initierer i liten grad bevisst arbeid med lesestrategier gjennom de oppgavene elevene får. Dette arbeidet blir overlatt til lærerne. Lesesenteret

24 Hva sier forskning om lesing, skriving og læremiddelbruk i skolen? Læreboka spiller en dominerende rolle i faget. Pensum? Mye substansutvikling og svarjakt i motsetning til tekstskaping og strategiutvikling Elevene blir i stor grad overlatt til seg selv med lesingen og skrivingen Elevene utnytter i liten grad den hjelpen boka gir. Les fra s. til og svar på spørsmål. Inviterer ikke til fagrelevant lesing og skriving. Læreverkene initierer i liten grad bevisst arbeid med lesestrategier gjennom de oppgavene elevene får. Dette arbeidet blir overlatt til lærerne. Lesesenteret

25 Ulike aspekt ved lesing Hva slags spørsmål stilles til tekstene? Kunne finne fram og hente ut informasjon Kunne tolke og trekke slutninger Kunne reflektere over og vurdere form og innhold i det de har lest (Roe 2011:177) Lesesenteret

26 Hvordan vurderes elevene? Prøver som tester hukommelse mer enn forståelse Oppmuntrer til skippertakspugging Elever med svake skriveferdigheter får ikke vist hva de kan Relativt reliable men trolig lav validitet. Dersom læreren på prøver ønsker å teste noe annet enn husk, kan han tenke seg hvordan spørsmålet ville blitt om eleven hadde tilgang på kilder. Spørsmål som blir meningsløse med kilder måler sjelden elevenes kompetanse! For å kunne utøve fagrelevant skriving må elevene få mulighet til å produsere tekst ut fra åpne spørsmål.

27 Eksempel: Fremmer undervisningen de ulike aspektene ved lesing? Problemstilling: I hvilken grad fremmer undervisningen vår de ulike aspektene ved lesing? Analyse av eksisterende praksis Bruken av oppgavene i lærebøkene inviterer til svarjakt Prøvene våre tester i stor grad elevenes evne til å huske Mulige aksjoner:??

28

29 Om å gi skolene bestillerkompetanse Nå trur ikkje vi at det er avgjerande at vi er fysisk til stades når de begynner med dette planarbeidet Før vi kjem, ønskjer vi at de tek ein runde internt og førebur dykk. De kan til dømes sjå ein film om lesing i alle fag i fellesskap. Deretter foreslår vi at de diskuterer kva som var interessant for dykk i filmen? Kva fekk de stadfesta at de gjer mykje av allereie? Kva nye begrep og reiskap fekk de i høve til det å vere leselærar i alle fag? Og kva ser de kunne vore spennande å ta tak i med tanke på å utvikle dykkar praksis? Lesesenteret

30 Kva fekk de stadfesta at de gjer mykje av allereie? Kva slags nye omgrep og reiskap fekk de i høve til å vere leselærar i alle fag? Kva ser de kan vere spanande å ta tak i med tanke på eigen praksisutvikling? Er det noko de får lyst til å prøve ut? Dette ønsker vi hjelp til å utvikle oss med hensyn til. Høgtlesing Gå gjennom vanskelege ord/definisjonar Leitelesing Understreking av ord Førlesing og førforståing av tekst Elevane forklarar for kvarandre Informasjonskort Definisjonskort Ordbank Spørsmålskort Refleksjonslogg med faste startsetningar Debattkafè Elevane må forklare meir til kvarandre, i staden for å få definisjonen servert av lærar Debattkafé Definisjonskort Debattkafè Elevaktive måtar å arbeide med fagstoff på.

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø

Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013. Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Ressurslærerseminar Del 2 13.11.2013 Jan Inge Reilstad og Dag Husebø Tenkt plan for dagen Ta opp tråder fra i går og forlenge disse Lesedidaktikk og alignment Vise eksempel på samarbeid Analysere praksiseksempel

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012 FoU i Praksis 2012 Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Trondheim, 23. og 24. april 2012 Redigert av Ingar Pareliussen, Bente Bolme Moen, Anne Beate Reinertsen og

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet

Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing som grunnleggende ferdighet 1 Om grunnleggende ferdigheter de grunnleggende ferdighetene er selve kjernen i Kunnskapsløftet disse ferdighetene er den basis hver og en av oss må ha for å kunne delta

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd?

Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd? Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd? Artikkelen presenterer hovedfunnene i en masteroppgave i spesialpedagogikk. Funnene viser at det er nær sammenheng mellom elevenes

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes. i fagene LESING. GAN Aschehoug

Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes. i fagene LESING. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes LESING i fagene GAN Aschehoug 1 Innhold Mål med boka Bokas oppbygning og innhold Stillasbygging Strategilæring Vurdering Bruk av boka Modelleringstekstene

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Fem prinsipper for god skriveopplæring

Fem prinsipper for god skriveopplæring Skriving på ungdomstrinnet Fem prinsipper for god skriveopplæring Foto: Rido/Fotolia.com av trude kringstad og trygve kvithyld Det er et paradoks at det mediet elever bruker for å vise kunnskap og kompetanse

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Godt rustet for framtida?

Godt rustet for framtida? Acta Didactica 4/2001 Svein Lie Marit Kjærnsli Astrid Roe Are Turmo Godt rustet for framtida? Norske 15-åringers kompetanse i lesing og realfag i et internasjonalt perspektiv Programme for International

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer