Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter."

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/ JANUAR 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter. Arild Nyheim, Anne Kristine Linnestad og Glenn Due-Sørensen. Heidi Annette Garthus, Johan Conradson og Runar Sveen. A: DISKUSJONSSAK Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 1/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte godkjennes. Sak 2/17 Forslag til tiltak og budsjett for 2017 Se vedlagt forslag til totalbudsjett samt detaljplaner. Det vises til vedtak i forrige styremøte. Grunnlaget er vedtatt virksomhetsplan og styresak 65/16 fra desember. Vedtatt IPP gjelder også fra 2017 og AIK må trekke opp hovedlinjer for å få god kontakt med politiske partier på fylkesnivå, stortingsbenken og hovedutvalget for vår sektor i Akershus fylkeskommune (spesielt vedr regional plan). Dette er ikke tatt inn i gjeldende sak, og det har ikke budsjettmessige konsekvenser. Satsingen er vridd noe fra tidligere år, det er noe mer fokus på lov og organisasjon i kombinasjon med kompetansehevende tiltak. Dvs mer tiltak av forebyggende art knyttet til målet om «Alle godkjente idrettslag». Dreining som vedtatt vedrørende tidligere folkehelsetiltak i skolen og i Aktiv på Dagtid overgang til mer oppfølging innenfor idrettslagene. Fortsatt stor satsing på ungdom og utvikling i IL = «Morgendagens IL». Dette omfatter også arbeidet med inkludering i idrettslag (iii), som også har ekstern finansiering. 1

2 Den vedtatte avviklingen av YouMe forslås gjennomført litt senere enn tidligere forutsatt. Siden styremøtet 09/16 har vi vært i kontakt med flere av YouMe-skolene og også drøftet videre prosess rundt avvikling av tiltaket med vår lærerkontakt i YouMe. Flere av skolene har allerede startet opp prosessen med å rekruttere nye ledere til neste skoleår, og vi ser at en umiddelbar avvikling kan komme litt for brått på. På grunn av disse omstendighetene har vi lagt til rette for en noe senere utfasing gjennom å budsjettere for oppstart av nytt YouMe-kull 2017/2018, og samlinger frem til og med høsten YouMe avvikles da fra AIKs side medio november 2017, og vil fra 2018 ikke være med i våre budsjetter. Slik sikrer vi en god avløsning og gir skolene og idrettslagene mer tid til å lokalt finne nye måter å samarbeide på. Til idrettsråd (IR) er det beregnet noe direkte støtte pluss kveldsseminar på våren og seminar med overnatting på høsten i sammenheng med Den Store Kurshelgen. Til sammen utgjør dette kr ,-. Selve tilskuddet har AIK tidligere gitt for å stimulere til at idrettsrådet fordeler «Lokale aktivitetsmidler» (LAM) til idrettslagene innen en frist AIK har satt tidlig på høsten. Dette ser ut til å ha en god effekt, LAM-midlene blir raskt fordelt, og de fleste idrettsrådene forholder seg til fristen (20 av 22 i fjor). Beløpet har vært per idrettsråd. Idrettsrådene har disponert dette på ulike måter, men det har ikke vært knyttet til et spesielt formål. Administrasjonen anbefaler at den tildelingsformen opprettholdes. I de årene hvor NIF har gjennomført nasjonale konferanser for IR har AIK ofte gitt en viss støtte for å kunne dekke andel av kostnad til reise/opphold. Det er ikke planlagt noen nasjonal konferanse i Rammetilskudd AF er bekreftet slik som budsjettet viser. Tilskudd til spesielle tiltak (tidligere folkehelse) er ikke avklart. Dette gjelder spesielt satsing på ungdom via Young Active. Fylkesmidler er en forutsetning for å gjennomføre planen. Rammetilskudd fra NIF er ikke avklart. Det forventes en liten nedgang på grunn av endring i kriteriene som favoriserer de minste og middels store. I forbindelse med kutt fra KUD til NIF på post 1 i tilskuddet (NIF sentralt og regionalt) har tre vestlandskretser skrevet brev til idrettsstyret. Alle kretsene har blitt forespurt om å støtte dette slik at representanter for programkomiteen for kretsledermøtene kunne formidle budskapet fra alle i et møte med Tom Tvedt. Det er altså noe usikkerhet rundt tilskuddet fra NIF. Tidligst avklares det i styremøte 21. januar. Andre tilskudd (kompetanse) er ikke avklart, men nivået gir rammene. I prinsippet gjennomføres kompetansetilbudet i balanse. Dersom vi mottar mindre tilskudd på området klubbutvikling, må gjennomføringen bli deretter. Kurs som ikke dekkes via kompetansetilskudd gjennomføres med deltakeravgift slik at det går i balanse. Det er i årets budsjett ikke lagt inn styreseminar (kostet i fjor), for øvrig har vi holdt kostnadene i tråd med 2016, men mer i tråd med forbruk enn med budsjett. Økt til 8 styremøter, økt noe på middag med æresmedlemmer og tillitsvalgte (hvis vi inviterer flere slik vi gjorde i 2016) 2

3 Kursadministrasjon for andre særkretser gjennomføres med noe gebyr slik at vi dekker en andel av lønnskostnader. Satsing på anleggsrådgivning er også som tidligere, her er det gjort endring i forventet «inntjening». Det vil fortsatt kunne være prosjekter som AIK gjør mot betaling, men det er vanskelig å anslå. Budsjettert med inntekt tilsvarende avtale med Norsk Tipping om oppsett av skilt på anlegg. Innføring av ny logo og ny felles profil vil kunne innebære noe kostnader. Det er lagt inn budsjett for kursmapper, noe profilering via rollups o.l. Det er ikke lagt inn noe for profiltøy utover T-trøyer. Dette foreslås vurdert i en senere budsjettrevisjon. I 2016 hadde vi kretsting, den kostnaden får vi ikke i år. I budsjett for avdeling administrasjon (se detaljert oppsett) er det beregnet de 8 faste stillingene pluss en 15% andel som ekstrahjelp primært til innsalg klubbutvikling og kurs. Tidligere har vi hatt en 20% andel hvorav NIF (ved kompetanseutvalget) dekket halvparten. Denne dekningen har vi ikke beregnet i året budsjett som følge av signaler fra administrasjonen i NIF. Detaljert budsjett for områdene klubbutvikling og kurs er ikke endelig bearbeidet. Det som ligger til grunn er en balanse mellom tildelt kompetansetilskudd fra NIF og kursavgifter på inntektssiden og samlet kostnadsramme. Det eksakte volumet er ikke enkelt å beregne, men tilbudet er basert på tilskudd og selvkost. Dette gjelder postene merket med * i den samlede oversikten for tiltak 2017 (og 2016). Det fremlagte totalbudsjett har nå et underskudd på kr Realiteten er noe bedre. Tiltaket merket med ** har en kostnad på kr , men dette er avsatt fra tilskudd i Reelt sett dekkes altså disse kostnadene av prosjekteier ISCA (International Sport and Culture Association). Resultatregnskap for 2016 er foreløpig ikke klart, men det er lite som gjenstår. Det ser ut til at vi går med et overskudd i 2016 som kan bidra til å saldere årets budsjett. Det kan etter administrasjonenes vurdering være forsvarlig å budsjettere med deler av dette. Vi antyder at resultat 2016 kan bli ca. kr ,- bedre enn budsjett. Det kan også være andre disponeringer som kan være ønskelige og som styret kan signalisere, men dette bør evt. tas opp til behandling når regnskapet er klart for fremlegging. Budsjettet må reguleres når alle forutsetninger er på plass og resultatregnskapet for 2016 er avsluttet og behandlet. Det betyr ny behandling på AIKs neste styremøte Momenter fra diskusjonen: Styret ønsket å vurdere nye kriterier for tildeling av midler til idrettsråd. Nye mål? Modernisere? Innspill ønskes fra idrettsrådene. Hvordan utvikle flere fra idrettsrådene slik at flere kan delta aktivt? Tema på IR-seminaret? 3

4 Aktuelt med en samling for hele styret og administrasjonen, a la Barents Games, - tas opp i neste møte når budsjettet revideres. Avklaring vedrørende egne arrangement. Styret kan delta på kurs og samlinger. Husk påmelding. De vedlagte forslag til tiltaksplaner og budsjett vedtas som budsjett for Akershus idrettskrets i De nevnte utdanningstiltak detaljplanlegges innenfor de vedtatte rammer. Endelig budsjett behandles i AIKs styremøte 7. mars. Sak 3/17 Dato og agenda IR-seminar vår 2017 Årlig arrangeres det normalt to seminarer for idrettsrådene i Akershus, i mars og oktober/november. Mulig tid for seminaret er medio mars (kl ) i Lillestrøm Kultursenter. Alle idrettsrådene er bedt om å komme med innspill til tema, foreløpig har det kommet to innspill o Frafall og bortvalg av idrett i barne- og ungdomsidretten. Hvordan få varig interesse? Lørenskog IR o Rom til å prate sammen, og høre hvordan andre idrettsråd løser oppgavene sine. Sørum IR Andre temaer som kan være aktuelle til seminaret i mars: - Fremtidens idrettsanlegg - Nye løsninger for idrettsrådene, nettsider og klubbkontor Det ble vist til mulig innleder vedrørende frafall. IR-seminaret arrangeres 16/3-17 kl i Lillestrøm Kultursenter. Agenda ferdigstilles i tråd med ovennevnte og styrets signaler i møtet. Sak 4/17 Den Store Kurshelgen 2017 Den Store Kurshelgen (DSK) 2017 foreslås arrangert på NIH en av helgene i oktober/november. Dato bestemmes ut fra når NIH har mest ledig kapasitet, og det tas hensyn til andre store arrangement i den grad det er mulig (cup-finalene m.m.). I styresak 16/15 og videre i sak 26/15 ble målsetningen for helgen definert som «En møteplass som AIK gjenkjennes ved, og som gir idrettslagene faglig påfyll». Denne målsetningen ble brukt aktivt under gjennomføringen av DSK 2016, og evalueringen av helgen er positiv (ref. O-sak i styremøte 9/16). Det foreslås derfor å fortsette å jobbe ut fra samme målsetning for DSK

5 DSK 2017 foreslås arrangert etter samme form som DSK 2016, men med en tilpasning av kurs. Administrasjonen har foreløpig begynt å jobbe med arbeidstittelen DSK gir deg en enklere idrettshverdag - «Morgendagens idrettslag». Felles åpning av DSK med en kjent foredragsholder med faglig og motiverende innhold. Etter åpningen tilbys kurs som AIK arrangerer gjennom året f.eks.; Klubbens styrearbeid i praksis, aktivitetslederkurs ungdom, økonomikurs, idrettsanlegg, samling for idrettsråd, nettverkssamling for ungeledere, frivillighet osv. Det foreslås at lærerseminariet på fredag utgår, da dette kurset de siste årene har hatt få påmeldte, og vi har brukt mye ressurser på seminaret. Deltagerne melder seg på det kurset de ønsker å delta på ved påmeldingen. Det foreslås at deltageravgiften for deltagere også i år settes ut fra hvilket kurs de deltar på. F.eks. vil et kurs i KlubbAdmin være rimeligere å delta på, enn ett aktivitetslederkurs. Det foreslås at deltageravgiften for deltagere fra andre særkretser/særforbund holdes uendret på kr. 650,-. Dette er en kostnad som vi fakturerer særkrets/særforbund, og som ikke sendes ut til deltagerne direkte. TINE har også i år sagt at de ønsker å delta under arrangementet. Se egen styresak ang samarbeidsavtale. Styret bes gi forslag på mulige åpningsforedrag som kan settes opp. Forslag til innledere mottas så snart som mulig. Navn ble nevnt: Stig- André Berge og Alexander Stöckl. DSK 2017 arrangeres etter samme «mal» som i 2016, men lærerseminariet utgår. Deltageravgiften for deltagere på AIKs egne kurs settes ut fra hva deltageravgiften på kurset er til vanlig. Deltagere fra andre særkretser/særforbund som også har trenerkurs eller lignende holdes uendret på kr. 650,-. Program ferdigstilles i tråd med ovennevnte og styrets signaler i møtet. Sak 5/17 Samarbeidsavtale TINE TINE var med som samarbeidspartner under DSK 2016, og de bekostet lunsj til alle deltagerne, stand og gjennomføringen av et kurs. De ønsker også å se på andre mulige samarbeidsarenaer i 2017 inkludert DSK Administrasjonen mener at det kan være fornuftig å inngå en samarbeidsavtale for å konkretisere hva som forventes av hver av partene ved et videre samarbeid. 5

6 Styret var positivt overrasket over Tine, og det er flott med en sunnere profil. AIK bør bruke markedsavdelingen i NIF som rådgivere. Administrasjonen utarbeider forslag på samarbeidsavtale med TINE og legger frem denne for styret når den er klar. Sak 6/17 Årsmøter i idrettsrådene Det er årsmøtetid, også for idrettsrådene. Frist for avholdelse er innen utgangen av juni. For idrettslagene er fristen innen utgang av mars. AIK har i mange år valgt å prioritere idrettsrådene og deltatt så langt det er mulig på årsmøtene. Styret har fordelt idrettsrådene slik at alle har et lite antall å forholde seg til. Oversikt finnes på vår nettside, der hvor styret er presentert. Årsmøtet er en viktig arena og en god mulighet for å ha dialog med styret i idrettsrådet samt formidle et budskap til idrettslagene som deltar på årsmøtet. Idrettskretsene har ansvar for å opprette idrettsråd (NIFs lov 5-2). Fra tidligere har følgende vært retningsgivende for representasjon: - Ta tidlig kontakt med leder av IR for å avklare at styret v/ NN kommer fra AIK. Dersom saksdokumenter ikke er mottatt, be om å få oversendt. - Finne, i samråd med leder, egnet sted i agenda for AIKs innspill/hilsen - Sjekk av om det er saker som er problematiske eller noe som ikke er på plass (regnskap, revisjon, valgkomiteens innstilling, kjønnsfordeling, budsjett osv). - Benytt rapportskjema for å melde tilbake til AIKs administrasjon (dette danner grunnlag for o-sak til styret senere i året) - Dersom idrettsrådet ikke har sendt ut innkalling innen tidlig i mai bør man ta en kontakt for å sjekke om årsmøtet er berammet. - Administrasjonen ajourfører oversikt over alle årsmøter som er meldt inn, se AIK har hatt praksis for å lage et felles grunnlag for hva AIK bør formidle. Momenter som kan inngå: - Kort om hva AIK står for og har ansvaret for o Hva er AIKs verdier, mål og fremste satsningsområder o Hvilke tilbud har AIK (og NIF) til idretten lokalt o Aktuelle møteplasser i det tidsrommet årsmøtet avholdes. Det kan være: Felles konferanse med fylkeskommunen Lederkurs for ungdom 6

7 Samling for daglige ledere Andre kurstilbud o Viktige støtteordninger, frister osv o Felles fanesaker foran Stortingsvalget høsten 2017 (11.9.) NIF jobber med dette Det er viktig at AIK formidler et budskap på alle årsmøtene. I noen grad vil budskapet variere ut fra lokale forhold, spesialkompetanse etc. Styremedlemmene bes bytte internt dersom dato ikke passer. Administrasjonen holdes orientert om bytter. Momenter fra diskusjonen: Ha med lovboka AIK videresender invitasjonen til den enkelte som gjør avtaler Viktig å ha forklaring på formuleringene i planene Sigbjørn Johnsen kommer til Aurskog/Høland IR eller 1.6., kan kombineres med et møte med AIK. o Jon og Nordis koordinerer med Sigbjørn Johnsen Administrasjonen forbereder grunnlag for felles budskap til idrettsrådenes årsmøter i tråd med ovennevnte momenter og styrets innspill i møtet. Sak 7/17 Samarbeidsavtale med Akershus fylkeskommune AIK har i nylige samtaler (styreleder og org.sjef før jul) og per epost med Akershus fylkeskommune blitt informert om at gjeldende samarbeidsavtale skal fornyes. Fra AFs side er det nylig gitt følgende signaler: «Vedrørende ny avtale holder vi nå på med legge opp et løp for en evaluering av alle avtaler. For å være litt i forkant kan det være ok å få noen innspill på hvilke prioriterte utviklingsområder dere ønsker inn i en ny avtale. Målet nå er å få mer utviklende, helhetlig og langsiktig perspektiv på samarbeidsavtalene til fordel for begge parter.» De aktuelle utviklingsområdene ut fra tiltaksplanen er spesielt utviklingen av det vi har kalt «morgendagens idrettslag», herunder kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Der hvor det er store kostnader finner vi f.eks. ungdomsløftet, tilbud til funksjonshemmede, inkludering i idrettslag (en del er dekket via spillemidlene), utvikling av idrettsråd, og det brede kurs- og klubbutviklingstilbudet. Se vedlegg 1 til styresak (grunnlaget for plan/budsjett). 7

8 I møter med ledelsen i fylkeskommunen er det naturlig at AIK stiller både med styret og administrasjonen. Det foreslås at styreleder får fullmakt til å sette sammen AIKs deltagelse ut fra anledning og behov. AIK følger opp arbeidet med ny samarbeidsavtale med Akershus fylkeskommune i tråd med ovennevnte og styrets signaler i møtet. Sak 8/17 Møteplan for høst 2017 Styret bes melde inn ønsker og hindringer vedrørende styremøter for høsten Dersom styremedlemmer er forhindret fra å møte bes signaler oversendes styreleder og organisasjonssjef i forkant av møtet. Styret sender inn signaler om dager/uker som ikke passer. Frist 10. februar. Styremøter berammes i samråd med styreleder ut fra innmeldte signaler fra styret. Sak 9/17: Opptak av lag AIK har mottatt søknad fra Sandvika Fotballklubb vedrørende opptak i NIF og særforbund. Det formelle ved søknaden er i orden iht. NIFs lov. Søknaden er sendt til Oslo fotballkrets og Bærum idrettsråd for uttalelse. Bærum idrettsråd har ingen innvendinger mot opptak av Sandvika Fotballklubb. Oslo Fotballkrets anbefaler ikke opptak av idrettslaget med følgende begrunnelse se vedlegg nr. 1. Sandvika Fotballklubb er i brev av meddelt svaret fra Oslo fotballkrets, samt informert om at de kan opprettholde søknaden i henhold til NIFs lov Sandvika Fotballklubb opprettholder sin søknad om medlemskap i NIF og særforbund i brev av Se vedlegg nr. 2 Akershus idrettskrets har med ovennevnte prosess foretatt de høringsrunder som ligger under vårt ansvarsområde. Det er også gjort forsøk på å få idrettslaget innlemmet i andre eksisterende idrettslag i området. Sandvika Fotballklubb opprettholder sin søknad. 8

9 Ut fra tidligere praksis skal det mye til for ikke å kunne bli tatt opp i NIF. Den organiserte idretten har på en måte en monopolsituasjon, hvor medlemskapet innebærer økonomiske tilskuddsordninger og goder som andre ikke kan få tilgang til. En anbefaling fra begge høringsinstanser vil alltid føre til opptak av det søkende laget (når alle formelle krav er i tråd med forutsetningene). Dersom en av høringsinstansene ikke anbefaler opptak vil det bli fremlagt som sak for kretsstyret. NIFs lov 10-1 (3) sier at opptak kan nektes dersom det foreligger saklig grunn. Dersom idrettskretsen avslår søknaden, kan vedtaket klages inn for idrettsforbundet. I den konkrete saken hvor Sandvika Fotballklubb nå bekrefter at de fortsatt ønsker opptak har klubben også blitt gjort kjent med høringsuttalelsene. Dette kan ha en innvirkning i form av at relevante momenter blir gjennomtenkt på nytt. I det konkrete tilfellet har Sandvika Fotballklubb gitt sitt svar på de momentene Oslo fotballkrets har anført. Det er først og fremst anleggskapasiteten som er angitt som grunnlag for uttalelsen mot opptak fra Oslo fotballkrets. Dette er ikke anført av Bærum idrettsråd, og klubben sier selv at de har kontakt med andre klubber og Bærum kommune om situasjonen. Signalet om dårlig anleggskapasitet er imidlertid noe som helt sikkert er svært bekymringsfullt for fotball, spesielt i Oslo. Fotballklubber i Asker og Bærum er organisert i Oslo fotballkrets. Konkurransegrensene styres av hvert enkelt særforbund i den enkelte idrett. Sandvika Fotballklubb har i sin søknad oppgitt 51 medlemmer over 15 år, og de har for en stor del sitt medlemsgrunnlag blant utøvere som ikke lenger finner et tilbud i de klubbene de tidligere har vært medlem i. Fotballklubber har ulike profiler, og medlemsmassen i Sandvika FK ville kanskje vært en del av frafallsstatistikken dersom de ikke hadde funnet et annet tilbud gjennom ny klubb. Se vedlegg 3, stiftelsesprotokoll fra klubben. Etter en samlet vurdering anses det ikke å være saklig grunn for å nekte opptak, og det anbefales at Sandvika Fotballklubb tas opp som medlem. Styret i Akershus idrettskrets godkjenner opptak av Sandvika Fotballklubb som medlem i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Sak 10/17 Forespørsel fra Norges kampsportforbund NKF har forespurt Akershus idrettskrets om å få tilgang til rapport fra PwC. Se vedlagte henvendelse. AIK v/ styreleder og organisasjonssjef har kommunisert både med forbundet og idrettslaget at AIK ser det som naturlig å samspille med aktuell klubb i denne saken. Klubben har blitt bedt om å gi AIK en tilbakemelding på sitt syn, med frist Nærmere informasjon gis i møtet. AIK har foreløpig ikke mottatt tilbakemelding fra klubben. 9

10 Vedtak Styret ønsker å kommunisere med Norges kampsportforbund i etterkant av klubbens tilbakemelding. C: Orienteringssaker a) Henvendelse fra Norges Luftsportforbund, positive, avventer b) Åpenhet c) Verdiseminar, Lørenskog IR d) Felles konferanse med fylkeskommunen e) Nytt i ordningen «Inkludering i idrettslag» f) Innføring av ny logo, plan Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Skuterud Rideklubb Lise K. Tofteberg Rytter Nesodden Nordpolen Sibaji Chakrabarti Cricket Asker Cricketklubb Asker Jessheim Børge Aarnes Frisbee Ullensaker Frisbeeklubb Lørenskog Khalid Khurram Cricket Lørenskog Cricketklubb Indre Oslofjord Undervannsklubb Kjetil Rygh Dykking Nesodden b) Navnendring: Aschehoug Hestesportklubb endret navn til: Ytre Rideklubb med tilhørighet til Enebakk kommune c) Medlemsundersøkelsen 2016 tatt under administrasjon og oppløst ref. styresak 71/16: Bærum Pensjonistbowlere Sandvika Asgard Legens Amerikanske Fotballklubb Mørdre Hestesportsklubb Nesodden Snowboardklubb Rasta Cricket Klubb Skogen IL Skårer Bordtennisklubb Ullensaker Volleyballklubb Varsjøen Futsal Forening 10

11 d) Utmelding av NIF og underliggende org.ledd Romerike Bugg Danseklubb, Ullensaker Jar Dykkeklubb, Bærum Jar Bazar IBK, Bærum Representasjon AIK- Styret Sted Dato Representert av: Januar: Samarbeidsmøte OIK Nordis Vik Olausson, Kjell Kvifte Idrettsgalla og idrettsgallaseminar Lillehammer Sven E. Maamoen Bisettelse Lars Roar Langslet (kulturminister) Sven E. Maamoen Nittedal IL jubileumsfest 100 år Gro-Helen R. Svendsen Februar: Bisettelse - Carl Egil Wang Sven E. Maamoen Frivillighetsprisen YRUIL Rune Barkenes Isabel Bergerseter Mars: Rælingen idrettsråd årsmøte Isabel Bergerseter HV02 Distriktsrådsmøte Jon Syversen Enebakk idrettsråd årsmøte Torgrim Bilstad Vestby idrettsråd årsmøte Rune Engeseth IR samling, Lillestrøm Nordis, Torgrim, Isabel, Jon, Kjell Nesodden idrettsråd årsmøte Kjell Kvifte Oppegård idrettsråd årsmøte Torgrim Bilstad Bærum idrettsråd årsmøte Vidar Bøe Nittedal idrettsråd årsmøte Jon Syversen Akershus skytterkrets kretsting Torgrim Bilstad Eidsvoll idrettsråd årsmøte Gro-Helen R. Svendsen Skedsmo idrettsråd årsmøte Isabel Bergerseter Nes Idrettsråd - årsmøte Sven E. Maamoen Akershus og Oslo Bueskytterkrets kretsting Torgrim Bilstad Lørenskog idrettsråd årsmøte Nordis Vik Olausson Aurskog-Høland idrettsråd årsmøte Jon Syversen April: Akershus Fylkeskommune frivillighetskonferanse Sven, Nordis, Vidar, Jon, Kjell, Torgrim, Rune Sørum IR årsmøte Nordis Vik Olausson Inkluderingskonferansen Nordis, Vidar, Isabel Gjerdrum IR årsmøte Jon Syversen

12 Idrettspolitisk styrelederforum Gardermoen Arild Nyheim Norge Frankrike Ishockeykamp Vidar Bøe Mai Hauger Golfklubb kickoff Isabel Bergerseter IK-ledermøte, Gardermoen Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim NHF Regionsting Gardermoen Nordis Vik Olausson VIVIL Lekene Isabel Bergerseter Juni Akershus Hundekjørerkrets kretsting Isabel Bergerseter Ledermøte NIF Scandic Fornebu Nordis Vik Olausson HV02 Distriktsrådsmøte Jon Syversen OIK kretsting Quality Mastemyr Hotel Nordis Vik Olausson Frivillighetsprisen AFSK Kai Ivar Hogseth Jon Syversen Fet IR årsmøte Jon Syversen Frivillighetsprisen Ski IR Øivind F. Elieson Nordis Vik Olausson August Akershus Fylkeskommune høringsmøte Kolbotn Galleriet (2 møter samme dag) Vidar, Torgrim, Jon, Isabel September Kretsledermøter - Kirkenes Nordis Vik Olausson Kunnskapsturneen «Idrett og alkohol» Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen Grenseløs skoleidrettsdag Ski Isabel Bergerseter Oktober Begravelse Alf Eidsæther (æresmedlem) Vidar Bøe Akershus Fylkeskommune Presentasjons Nordis Vik Olausson årsmelding og planer Frivillighetsprisen Åsen IL Jon Syversen Grenseløs idrettsdag Ekeberg Isabel Bergerseter November Oppfølgingsmøte Grenseløse idrettsdag Ekeberg Isabel Bergerseter Desember Ungdomsidrettskonferansen 2016 Trondheim Vidar Bøe Frivillighetsprisen Oppegård IL Torgrim Bilstad Representasjon AIK- Styret

13 2017 Sted Dato Representert av: Januar: Idrettsgalla og idrettsgallaseminar Hamar Nordis, Vidar, Jon, Glenn Nyttårsforestilling Danseklubben Studio Isabel Bergerseter Bisettelse Harald Skoglund Vidar, Kjell, Torgrim 13

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/16 - TIRSDAG 3. MAI 2016 Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar

Detaljer

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL STYREMØTE 06/16-06.09.2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/ LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/ LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/16-6.12.2016 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/16-19.10. 2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe,

Detaljer

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter.

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/17 TIRSDAG, 13. JUNI 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS - PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/16 MANDAG, 13. JUNI 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen.

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen. PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/12 ONSDAG 23. MAI 2012 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Sven E. Maamoen, Oda

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/16-15. 11. 2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Anne Kristine Linnestad, Isabel Bergerseter

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokoll STYREMØTE 02/16 TIRSDAG, 1. MARS 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/17 ONSDAG, 3. MAI 2017 Til stede: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Anne

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/15 TIRSDAG, 26. MAI 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 22.09.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 220910-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 220910-01 Økonomi Sigurd 220910-02 Kommunikasjon

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie

Detaljer

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud Ungdomsidretten i Akershus: Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud - Hva vet vi og hva gjør vi? Guro Røen, Rådgiver, Akershus idrettskrets IR-seminar, torsdag 16. mars 2017 66 % Akershus idrettskrets

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl 0900-1515 på Scandic Park Hotell Sandefjord Til stede: Trude Halvorsen, Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Merete Danielsen,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2016 1 Innledning: Handlingsplanen bygger på Virksomhetsplan og Idrettspolitisk plattform, vedtatt på Idrettskretstinget 23. april 2016. Disse planene bygger Idrettspolitisk dokument, vedtatt

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Oppsummering av kveldsseminar for særidrettene 20.01.2015 Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Åpning: Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket velkommen til seminaret. Han la vekt på viktigheten

Detaljer

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du?

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du? Svømmeforbundet? Idrettskretsen?!! Idrettsrådet? NIF? Du? Mål Øke kjennskap og kunnskap om hva en idrettskrets driver med, og hvilke tilbud idretten i fylket kan benytte seg av. Organisering Idrettspolitisk

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Velkommen til høstmøte

Velkommen til høstmøte Velkommen til høstmøte For ISU er og særkretser i Oslo 4.november 2015 Agenda Utfordringer og muligheter for Norsk idrett Prioriterte oppgaver for det nye idrettsstyret - idrettspresident Tom Tvedt Arbeidet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015. Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad

PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015. Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 7/2012-2013 ONSDAG 30. JANUAR 2013 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protokoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.3/2010-12 Dato / tid: 14.oktober 2010 Sted: Idrettens Hus Bardufoss Tilstede: Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Jan-Tore Skjærvik, Johan

Detaljer

Styremøte / Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl på Idrettens Hus

Styremøte / Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl på Idrettens Hus Til stede: Styret Styremøte 12-2016/2018 - Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl 1800-2145 på Idrettens Hus Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Per-Eivind Johansen Valgkom. Ann-Kristin

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often,

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 10/2014-2016 MØTESTED: Idrettssenteret Molde MØTEDATO: 21.10.15 KLOKKESLETT: 16:45-19:30, mat fra 16:10 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord.

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Tilstede: Trude Halvorsen, Rolf Gunnar Haagensen, Jan Olav Hay, Inger Ness, Torbjørn Nilsen. Fra administrasjonen: Bjørn

Detaljer

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Jon Syversen, Gro-Helen Randem Svendsen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Cecilie Nyquist

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/2014-2016 MØTESTED: Lillehammer hotell, Lilllehammer MØTEDATO: 19.02.16 KLOKKESLETT: 14:30 18:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014

PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014 Vestfold Fotballkrets Postboks 16, 3249 Sandefjord Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord vestfold@fotball.no http://www.fotball.no/vestfold Sandefjord 22.01.15 PROTOKOLL STYREMØTE TIRSDAG 19. JANUAR 2014 Til

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 18/2014-2016 Utsendelsesdato: 14. mars 2016 Merknadsfrist: 18. mars 2016 Møtetid: Onsdag 1. mars 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 12/ onsdag på Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 12/ onsdag på Sør Amfi, Arendal Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 12/2012-2014 onsdag 2.10.2013 på Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Anne Blakstad Tonje Berger Ausland Julie Sundsdal Nærdal Gunnar Høygilt

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 Møtetid: Mandag 16. november 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/ Bergen, 2. mars 2016 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/2014-2016 Dato: 1. mars 2016 Sted: Skype Møtetid: kl. 16:30-19:40 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder Cecilie

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2014 Dato: 280114 Tid: 1730 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Protokoll styremøte 6/16-18, onsdag 16. november 2016 kl på Larvik Turn, Larvik

Protokoll styremøte 6/16-18, onsdag 16. november 2016 kl på Larvik Turn, Larvik Protokoll styremøte 6/16-18, onsdag 16. november 2016 kl 1700-2100 på Larvik Turn, Larvik Til stede: Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Merete Danielsen, Inger Johanne Warholm Stein Olaf Olsen, Anne

Detaljer

Vestfold Idrettskrets

Vestfold Idrettskrets Styret Vestfold idrettskrets Vestfold Idrettskrets Boks 1225, 3205 Sandefjord. Tlf.: 33 01 42 20 Fax: 33 01 42 25 E-post : vestfold.ik@nif.idrett.no Web : www.nif.idrett.no/vestfold Deres ref: Vår ref:

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1/2016-2018 Utsendelsesdato: 17. juni 2016 Merknadsfrist: 24. juni 2016 Møtetid: Mandag 14. juni 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl 1800-2000 på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Trude Halvorsen, Inger Ness, Bjørn Lauritzen Forfall: Tommy Svendsrud,

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/ MØTEDATO: 1.november 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15)

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/ MØTEDATO: 1.november 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15) INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/2016-2018 MØTESTED: Idrettssenteret, Molde MØTEDATO: 1.november 2017 KLOKKESLETT: 17:00 20:00 (mat fra 16:15) MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Detaljer

Deres ref: Vår ref:510400-v1 17 november 2011

Deres ref: Vår ref:510400-v1 17 november 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll styremøte 1/2012-2014 08.12.2011 kl 1800-1900 på Fritzøe Gård Restaurant

Protokoll styremøte 1/2012-2014 08.12.2011 kl 1800-1900 på Fritzøe Gård Restaurant Protokoll styremøte 1/2012-2014 08.12.2011 kl 1800-1900 på Fritzøe Gård Restaurant Styre- og varamedlemmer: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 26.juni 2017

Deres ref: Vår ref: Dato 26.juni 2017 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS

FINNMARK IDRETTSKRETS FINNMARK IDRETTSKRETS Styreprotokoll 8/16-18 Fra styremøte i Tana tirsdag 26.august 2017 Til stede: Bjørn Roald Mikkelsen Jørunn Iversen Otilie Næss Trond Østgård Marit Arntzen Forfall: May Bente Eriksen

Detaljer

Protokoll BIK styremøte nr. 12 / 14-16

Protokoll BIK styremøte nr. 12 / 14-16 Protokoll BIK styremøte nr. 12 / 14-16 Emne: Styremøte nr. 12 /14-16 Dato: 23. September 2015 Sted: Telefonkonferanse og epost Deltakere: Roar Bogerud, Anne Merethe Groseth, Ketil Husøy, Nora S. Saugerud

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 26.aug 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 26.aug 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref:613220-v1 2.april 2013

Deres ref: Vår ref:613220-v1 2.april 2013 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2016-2018 Utsendelsesdato: 26. juni 2017 Merknadsfrist: 2. juli 2017 Møtetid: Tirsdag 21. juni 2017 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 13/2014-2015 FREDAG 13. NOVEMBER 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 2/2016-2017 ONSDAG 11. MAI 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Årsmøte fredag 13. mars 2015 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 13. mars 2015 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000

Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000 Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen, Arne Roar Hovland, Wilfred Solberg. Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen. Forfall:

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.1/2016-18 Dato / tid: 26.mai 2016 Sted: Bardufosstun Tilstede: Knut Bjørklund, Elisabeth Rognli, Jan-Harald Jansen, Hege Lynum Pedersen,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 14/2014-2015 TORSDAG 14. OG FREDAG 15. JANUAR 2016 SCANDIC HAVET, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.7 2016-18 Tidspunkt: Onsdag 21 juni 2017 Møtetid: 1400 1730 Sted: Scandic hotell, Oslo Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Anne Berit Lund

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 31 2004/2007 15. februar 2007 UBC Ullevål stadion Sak 296 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 30 16. januar 2007 Sak 297

Detaljer

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer