Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon"

Transkript

1 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/17 ONSDAG, 3. MAI 2017 Til stede: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Anne Kristine Linnestad Torgrim Bilstad, Isabel Bergerseter og Glenn Due-Sørensen (til og med sak A). Forfall: Fra adm.: Heidi Annette Garthus, Guro Røen, Johan Conradson og Runar Sveen. A: DISKUSJONSSAK Grunnlag for utarbeidelse av en strategi for ungdomsidretten i Akershus. Se vedlagte notat. Det blir gitt en innledning i møtet. Følgende temasider fra idrettsforbundet.no gir også et godt grunnlag: AIKs arbeid bygger på de føringene som følger av disse samt Idrettspolitisk Dokument (IPD) og tilhørende utviklingsplaner. For barn og ungdom gjelder: d8/utviklingsplan-01-barn-og-ungdom---versjon pdf Fra møtet: Guro Røen (adm.) presenterte bakgrunn for saken, oversikt over styrende dokumenter samt mulige innsatsområder som et grunnlag for diskusjonen. Presentasjonen ble delt ut. AIK hadde invitert to ungdommer som begge har erfaring fra Lederkurs ungdom. Kristin Nielsen og Benjamin Hebnes ga hver sin innledning og deltok i diskusjonen. Følgende momenter til innhold i strategi Ungdom og idrett i Akershus ble notert: - AIK skal synliggjøre og formidle de gode historiene (bl.a. synliggjøre rollemodeller) fra idretten i Akershus både om aktiviteten, ungt engasjement og lederskap - Stimulere til ungt lederskap er viktig både lokalt i idrettslagene og på kretsnivå - Fortsatt satsning på Lederkurs for ungdom - Se bredt aktivitetstilbud (fellesidrettslig) i sammenheng med egenorganisert aktivitet. Idretten som tilrettelegger ifm sine anlegg. - Opprette ungdomsutvalg i Akershus - Jobbe for to unge representanter inn i kretsstyret - Kulturendring satt i system - Videregående skole som mulig rekrutteringsarena av ledere - Involvering av idrettsråd 1

2 B: BESLUTNINGSSAKER Sak 19/17 Godkjenne protokoll fra forrige styremøte Det vises til tidligere utsendt protokoll fra styremøte samt AIKs rutiner for godkjenning. Protokoll fra styremøte godkjennes. Sak 20/17 Årsrapport AIK 2016 Vedlagt følger forslag til innholdet i årsrapporten, samt mal for ny layout. Årsrapporten 2016 bygger på samme struktur som årsrapport 2015, siden dette er rapportering ut fra samme virksomhetsplan. Årsrapporten 2016 har ny layout, som følge av ny logo og profil for AIK. Det vil bli ytterligere bearbeiding av språk, grafikk, illustrasjoner og noe innhold. Årsrapporten er bygget opp slik at leseren først blir kjent med AIK og ekstraordinære tiltak i 2016, før det rapporteres på de tre delmålene i virksomhetsplanen; organisasjon, anlegg og samfunn. Etter dette følger komplett årsregnskap og organisatoriske forhold. Rapporten avsluttes med en sak om den nye virksomhetsplanen som ble vedtatt i 2016, men som gjelder fra Utarbeidelsen skjedde i Administrasjonen fortsetter jobben med å ferdigstille årsrapporten 2016 i tråd med styrets signaler i møtet, og det sendes ut en ny versjon til styret senest 16. mai. Fra møtet: Innspill om rekkefølge og viktige saker i innledningen. Korrektur følges opp av adm. før utsending neste versjon. Bruk av faktabokser, for eksempel vedrørende «Young Active» Innholdet og ny layout for årsrapport for 2016 vedtas i tråd med utsendt tekst og layout, samt styrets innspill i møtet. Ny versjon sendes styret senest 16. mai

3 Sak 21/17 Forslag til avtale med TINE Det vises til sak 5/17 vedrørende utarbeidelse av samarbeidsavtale med TINE. Etter interne samtaler om hva det er ønskelig å ha med i en slik avtale, samt møter med TINE har vi fått et forslag på en samarbeidsavtale fra TINE, se vedlegg. Hovedpunkter i samarbeidsavtalen er: TINE stiller med lunsj og drikke på Den Store Kurshelgen TINE stiller med lunsj og drikke på to daglig leder samlinger pr. år. TINE stiller med produkter til utdeling på Grenseløse idrettsdager TINE stiller med servering/drikke på to Temakvelder pr år. Hvis praktisk mulig, stiller TINE med en av sine profiler på noen av arrangementene. Som gjenytelser skal AIK: Synliggjøre TINE som samarbeidspartner med Akershus idrettskrets i nyhetsbrev, sosiale medier og på hjemmesiden TINE får ha med sak(er) i nyhetsbrev etter behov Link til Smart Idrettsmat skal ligge på hjemmesiden og på Facebook i hele perioden TINE får kontaktinformasjon til deltagere på de samlingene som TINE er tilstede på Ved utdeling av kursmapper kan TINE levere informasjon Administrasjonen har vært i samtale med NIF angående innholdet i avtalen, og den vil bli kontrollert av advokat i NIF før en eventuell signering. Styret ber om at avtalen gjennomgås på nytt med TINE med målsetting om å få avtaleperiode på 2 år. Styret ber administrasjonen foreta en ny forhandling med TINE om avtalens varighet med sikte på å få en avtaleperiode på 2 år. Dette innarbeides dersom mulig. I motsatt fall godkjennes samarbeidsavtalen med TINE slik den ble fremlagt. Avtalen signeres etter gjennomgang av NIFs advokater. Sak 22/17 Tilskudd idrettsråd Det vises til tidligere diskusjon vedrørende fordeling av midler til idrettsrådene. Dette ble tatt opp på seminaret med idrettsrådene (Lillestrøm kultursenter), og det har blitt gjentatt via en questbackundersøkelse til alle idrettsråd. Sum budsjettert tilskudd til idrettsråd i 2017 er kr I undersøkelsen som styret tidligere vedtok å gjennomføre ble det spurt om: - Hvor ofte er det ønskelig med samlinger med AIK, og hvilke tema ønskes - Innspill vedrørende tildeling av midler - Forespørsel om ønske om bistand fra AIK Undersøkelsen ble sendt ut 5.4. med frist 1.5. Foreløpig er det få som har svart, og det ble sendt ut en påminnelse Vedlagt følger oversikt over svarene som hittil er innkommet. En oppdatert oversikt vil klargjøres etter fristen og denne gjøres 3

4 tilgjengelig før styremøtet. I etterkant av seminaret med idrettsrådene ble det også sendt ut et standard skjema for tilbakemelding (respons på hvert tema i seminaret). Se også vedlegg for dette. Det var også positiv respons på evalueringen av IR-seminaret når det gjelder evt. bidrag fra AIK til å dekke første års kostnad pluss kurs ved innføring av ny mal for nettside til idrettsråd. 7 av 10 svarte «ja», og 3 av 10 svarte «vet ikke». Det ble vist til ny versjon av undersøkelsen hvor signalene fra idrettsrådene ble gjengitt. Budsjettert tilskudd til idrettsråd, kr , fordeles slik i 2017: AIK setter av inntil kr til dekning av kostnad første året vedrørende felles mal for nettsider til idrettsråd via Atea. Kr per idrettsråd avsettes som grunntilskudd til alle idrettsråd. Overskytende beløp, kr , avsettes for tilskudd etter søknad. Styret vil se videre på omlegging av ordningene. Sak 23/17 Prinsipper for tildeling midler i ordningen «Inkludering i idrettslag» Tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» er rettet mot særskilte utfordringer som idrettslag i en del av de største byene og kommunene står overfor. Nytt for 2017 er at samtlige idrettslag i Akershus har anledning til å søke på ordningen. Det fremkommer ikke av tildelingsbrevet fra Idrettsforbundet, eller Kulturdepartementet, men ble akseptert etter tilleggssøknad. Se vedlagt tildelingsbrev og skjema for søknader. Fordeling av midler i ordningen Inkludering i idrettslag skal følge retningslinjer i tildelingsbrevet fra idrettsforbundet og kulturdepartementet. Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Undersøkelser viser at barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen. Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn - med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Tiltakene som det gis tilskudd til skal understøtte idrettslagenes primæraktiviteter. Tilskuddene skal i all hovedsak gå direkte til aktivitet og i minst mulig grad benyttes til å dekke honorarer eller lønn. Krav til rapportering Kulturdepartementet har endret kravene til rapportering de siste årene. Nytt for i år er et felles søknadsskjema og rapporteringsskjema. Videre ønsker kulturdepartementet å få lister over hvilke idrettslag som får tildeling. Til sist skal rapportene fra i år drøfte årsaker til resultatene i større grad. Dette skaper et annerledes krav til idrettskretsen som forvaltningsorgan. Mer kontakt og kommunikasjon med idrettsråd og idrettslag som mottar tilskudd vil kunne møte disse kravene. I dag mottar noen idrettslag midler gjennom idrettsråd. Det gjør at deres opplevelse av å delta i ordningen er annerledes enn de som søker 4

5 idrettskretsen om midler. Det har for eksempel vært vanskeligere å få disse med på den årlige konferansen. En mer lik kontakt mellom idrettslag som deltar i ordningen, og idrettskretsen, vil kunne være en løsning. Utfordringer for tildeling av midler for å motvirke økonomiske barrierer Tildeling av midler til barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne har noen utfordringer ved seg. Det er verdt å merke seg at målgruppen innvandrere og barn i familier med lavere betalingsevne i noen grad er overlappende. Men ikke alle innvandrere har lavere betalingsevne, og ikke alle med lavere betalingsevne er innvandrere. Det finnes god statistikk på kommunenivå for denne gruppen. Den største utfordringen er å få vite hvem som faktisk er i målgruppen, ettersom opplysningene på individnivå er taushetsbelagt. En måte for et idrettslag å forholde seg til det på er å støtte «dem som ikke betaler». Når midlene i ordningen er ganske begrenset vil dette være en lite treffsikker måte å nå ut til målgruppen på. Den andre måten innebærer at idrettslaget tilbyr åpne aktiviteter, der hvem som helst kan delta. Dette kan ikke være en ordning for all aktivitet i et idrettslag. Det må være begrensede aktiviteter. Utfordringer her er at en heller ikke da vet om en når ut til riktig gruppe. Disse aktivitetene vil også i noen grad være begrensede i omfang. Aktiviteter i skoleferier er slike tiltak. En tredje og mer treffsikker måte er at denne delen av ordningen blir fordelt via idrettsråd, i samarbeid med kommunene. I Skedsmo har kommunen et «Aktivitetskort». Der er det kommunen og NAV som saksbehandler tildelingen. En utfordring for dem er at antallet som mottar Aktivitetskortet er lavere (mellom 2-300) enn antallet som er i målgruppen for ordningen Inkludering i idrettslag. Midler fra Inkludering i idrettslag kan bidra til å øke antallet mottakere. Dersom kommunen saksbehandler og idrettsrådet utbetaler midler via kommunen i eksempelvis en modell som Skedsmo har med aktivitetskort, da trenger ikke idretten å forholde seg til taushetsbelagte opplysninger. 5

6 Tabell: Barn i husholdninger med lavinntekt (0 17 år), samt deltakelse i idrett (på ungdomsskoletrinnet). A: Barn 0 17 år i familier med lavinntekt (kommunale grenser for lavinntekt). Gjennomsnitt i Norge i 2015: 8,5 %. Kilde BUFDIR B: Barn 0 17 år i familier med lavinntekt siste år. Norge 8,5 % 2015 C: Innvandrere. I 2016 var snitt i Norge 13,4 % og Akershus 15,2 % (kilde imdi.no) D: Deltakelse idrett (undersøkelse i ungdomsskolen i forskjellige år) Akershussnitt 66 %. Kilde ungdata.no Kommune A. B. C. D. A eller B + D C + D Asker 8.7 % (1 259) 5.7 % (823) 16,2 % 68 % Aurskog- Høland 7 % (236) 8.5 % (284) 10,5 % 59 % x Bærum 7.5 % (2 193) 4.5 % (1 318) 16,8 % 72 % Eidsvoll 7.5 % (404) 7.9 % (428) 11,5 % - Enebakk 6.3 % (167) 5.9 % (154) 12,3 % 58 % Fet 6.3 % (164) 5.3 % (139) 13 % 64 % Frogn 7.1 % (239) 5.5 % (184) 10,3 % 67 % Gjerdrum 7.5 % (116) 5.5 % (85) 11,9 % 73 % Hurdal 8.1 % (47) 9.8 % (57) 8,4 % - Lørenskog 8.4 % (686) 7 % (568) 19,2 % 67 % Nannestad 8.2 % (237) 8.1 % (235) 15,1 % 54 % x Nes (Ake.) 6.1 % (272) 6 % (269) 10,2 % 56 % Nesodden 7.3 % (323) 5.6 % (248) 12,2 % 68 % Nittedal 6.1 % (345) 4.3 % (245) 12 % 66 % Oppegård 7 % (447) 5.1 % (325) 12,1 % 72 % Rælingen 6.6 % (271) 5.5 % (224) 16,9 % 64 % x Skedsmo 10.1 % (1 190) 8.9 % (1 055) 18,6 % 63 % x x Ski 7.6 % (564) 6.1 % (451) 13,7 % 63 % x Sørum 6.5 % (286) 5.4 % (239) 14,1 % 61 % x Ullensaker 8.5 % (711) 7.8 % (659) 17,1 % 59 % x x Vestby 7.4 % (301) 5.9 % (238) 12,8 % 62 % Ås 6.5 % (282) 6.5 % (282) 17,9 % 59 % x 6

7 Kommuner med lavere deltakelse i ungdomsskolen og høyere andel med barn og ungdom i familier med lavinntekt: Aurskog-Høland, Skedsmo og Ullensaker. Kommuner med lavere andel deltakelse og høyere andel innvandrere: Nannestad, Rælingen, Skedsmo, Ski, Ullensaker og Ås. Kommuner med høyere andel med barn og ungdom i familier med lavinntekt: Asker, Aurskog-Høland, Hurdal, Lørenskog, Skedsmo, Ullensaker. Ordningen er åpen for alle idrettslag, men ovenstående kommuner bør prioriteres først. Forslag til prinsipper for tildeling i Akershus: Fordeling av midler i ordningen Inkludering i idrettslag skal følge retningslinjer i tildelingsbrevet fra idrettsforbundet. Ordningen Inkludering i idrettslag er åpen for alle idrettslag i Akershus. AIK skiller på tildeling til Barn og ungdom i familier med lavinntekt, og tiltak hvor målgruppen er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn. For tiltak hvor hensikten er å støtte barn og ungdom i familier med lavinntekt, skal tildeling skje i samarbeid med idrettsrådene, og fortrinnsvis også kommunene. Tildelingen fra AIK skjer til idrettsråd. Offentlig statistikk legges til grunn ved prioritering av tiltak mellom kommuner for tiltak til barn og ungdom i familier med lavinntekt. Tildelingen veies etter målgruppens størrelse. Tildeling til tiltak for å inkludere innvandrere i idrettslag skjer direkte til idrettslag. Tilskuddsmottakere som mottar over kr skal følges opp via samtaler mellom AIK og tilskuddsmottakerne. Hensikten er å bedre rapportering, både gjennom økt kjennskap for AIK om arbeidet lokalt, og for at tilskuddsmottakere skal få anledning til diskusjon om utfordringer og mulige løsninger. Samtlige tilskuddsmottakere skal delta på årlig konferanse. Prinsippene følges fullt ut i Momenter fra møtet: Tabellen ovenfor ble oppdatert for Sørum kommune (C+D) Noe midler er tilgjengelig for senere fordeling Der AIK tildeler via idrettsråd er rapporteringen til AIK viktig De ovennevnte forslag til prinsipper for tildeling av midler til idrettslag innenfor ordningen «Inkludering i idrettslag» vedtas. Sak 24/17 Tildeling midler «Inkludering i idrettslag» Det vises til sak 23 om prinsipper for fordeling av midler i ordningen Inkludering i idrettslag, samt vedlegg med utfyllende kommentarer til søknadene. 7

8 AIK ble tildelt kr til ordningen Inkludering i idrettslag. Det var mer enn budsjettert. Samtlige idrettslag som søkte over kr ble tilsendt noen tilleggsspørsmål for å utfylle søknadene. Nytt forslag til tildeling er basert på de svarene, samt prinsippene beskrevet i egen sak. Det vil etter første tildeling stå igjen kr til disposisjon. Administrasjonen er i samtaler med idrettsrådene i Skedsmo, Lørenskog og Aurskog-Høland for å etablere ordninger for støtte innenfor målet om å redusere økonomiske barrierer. I tillegg kan det finnes muligheter til å tildele noen midler til idrettslag som ikke får tildeling fra flyktningefondet. Se vedlagte tabell som er mer utfyllende. Søknadssum Tildeling Økonomiske Tildeling Innvandrere Totalt Søker barrierer Rælingen Idrettsråd Bærumsvømmerne SSK Skjetten Svømming Østmarka IL Kolbotn IL, Brytegruppa Kolbotn IL Kolbotn IL, Basket Eidsvold Turn Fotball Ullensaker Idrettsråd Strømmen IF Fotballgruppa Hammer Turn Lørenskog Mangler Idrettsforening Stabæk Turnforening Heggedal IL Vidar Bøe og Torgrim Bilstad var inhabile. Det tildeles midler i ordningen Inkludering i idrettslag i henhold til ovenstående tabell. Sak 25/17 Fordeling av midler fra nedlagte IL Ved nedleggelser av idrettslag tilfaller midlene NIF, det vil si den respektive idrettskrets. AIK har kutyme for å tildele midlene i tråd med nedlagte idrettslags eget ønske eller til annet idrettslag i den kommunen idrettslaget eksisterte. 8

9 Det er standard prosedyre å sjekke om det finnes eiendeler i form av anlegg, utstyr eller innestående midler ved nedleggelser eller oppløsning av idrettslag. Nå har AIK tre idrettslag hvor noe midler kan fordeles. Idrettslag Beløp Kommentar Nesodden ,24 Snowboardklubb Enebakk Trekkhundklubb 4 133,83 Mørdre Hestesportklubb Revisor opplyser at det er ca Klubben ønsker at midlene overføres til Nes Rideklubb Det foreslås at administrasjonen ved senere saker kan effektuere slik omdisponering uten styrevedtak dersom summen er under kr Det ble foreslått at beløp under kr øremerkes idrett for funksjonshemmede i regi av AIK. Der hvor idrettslaget selv har et spesifikt ønske om fordeling av restmidler til et annet idrettslag imøtekommes dette. I tilfeller hvor slikt ønske ikke er fremsatt tilfaller beløp under kr formålet idrett for funksjonshemmede. Ved innestående midler over kr fremmes sak for styret. I øvrige tilfeller gis administrasjonen fullmakt til å iverksette prosesser i tråd med vedtak i denne sak. Sak 26/17 Regionalt råd for anlegg I henhold til «Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv » som ble vedtatt i fylkestinget skal det i løpet av første halvår 2017 opprettes et regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet i Akershus. Hensikten med et slikt råd er å etablere et rådgivende organ som kan bidra til økt samarbeid mellom kommuner og regioner om anleggsutvikling. Rådet vil også kunne arbeide for å fremme ulike aktiviteter på tvers av kommuner. Det vises til vedlagte brev fra Akershus Fylkeskommune. Frist for tilbakemelding er d.å. Vedlagt følger også mandat for rådet. Akershus idrettskrets bes om å oppnevne to personer til deltakelse i rådet. Rådet oppnevnes for en periode på to år. Oppnevnelsen skal skje etter følgende kriterier: Representantene kan komme fra paraplyorganisasjonens administrasjon, eller underlagte lag og organisasjoner Personene bør fortrinnsvis være administrativt ansatte Minst en av personene fra hver organisasjon bør ha fagkunnskap om anlegg og områder for fysisk aktivitet En representant fra hvert kjønn AIKs anleggskonsulent bør være en meget aktuell representant til rådet. Den anleggsfaglige kunnskapen er derved ivaretatt. I følge ovennevnte er det ikke et 9

10 absolutt krav at representantene må være administrativt ansatte, så der bør styret kunne stå relativt fritt til å oppnevne. Representantene kan komme fra underlagte lag og organisasjoner, og det betyr at i vårt tilfelle kan det være aktuelt fra idrettslag, særidretter (krets/region) og idrettsråd. Administrasjonen har ikke kontaktet mulige kandidater. Styret bør diskutere hvordan sammensetningen ideelt sett bør være før en tar kontakt med aktuell person. Det ble gitt forslag på representanter som administrasjonen kontakter. Akershus idrettskrets innstiller to personer til Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet i Akershus. AIKs anleggskonsulent innstilles som en av representantene, og representant nummer to kontaktes i etterkant av styrets diskusjon. Sak 27/17 Innspill til valgkomiteen Neste kretsting for Akershus idrettskrets er våren Tinget er foreløpig ikke berammet, men fra høsten 2017 er det viktig å sette i gang prosesser for å sikre et best mulig resultat. Valgkomiteen har en viktig rolle, og AIK har god tradisjon for å bistå valgkomiteen. Slik bistand kan være: - Møte valgkomiteen i et styremøte (leder av komiteen har bedt om å få komme på styremøtet i september) - Tilbud om utsending av informasjon og spredning via AIKs kanaler - Møte med styreleder og organisasjonssjef dersom valgkomiteen ønsker dette - Innspill til valgkomiteen på hva som er viktig i rekrutteringsarbeidet Styret bør drøfte hvilke innspill det er viktig å gi til valgkomiteen. Hvilken erfaring, bakgrunn og egenskaper bør kandidater til styret ha. Momenter fra diskusjonen: - Unge representanter - Siste styre før evt. sammenslåing - Viktig å ha en sammensetting av medlemmer som både ser fremover og som ivaretar driften Styreleder og organisasjonssjef får fullmakt til å gi signaler til valgkomiteen om hvordan styret vurderer hva som bør vektlegges i arbeidet med å finne egnede kandidater til neste års kretsting. Styrets diskusjon og momenter i møtet danner grunnlaget for henvendelsen. 10

11 Sak 28/17 Frivillighetsprisen unntatt offentlighet AIK har utlyst frivillighetsprisen og mottatt innspill som følger av vedlegg til saken. Kandidatene oppfyller kriteriene med god margin. Prisen holdes hemmelig inntil utdelingen foretas. Fem personer tildeles AIKs frivillighetspris i tråd med innstilling og kandidat fremlagt i møtet. Sak 29/17 Forespørsel om frivillighetskonferanse høsten 2017 De regionale frivillige organisasjonene (paraplyorganisasjonene) i Akershus har ved flere tilfeller organisert felles konferanser, bearbeidet høringer fra fylkeskommunene samt hatt felles interesser og samarbeid i andre saker. En av organisasjonene (Akershus barne- og ungdomsråd) har nylig sendt ut en forespørsel til de regionale organisasjonene om det er interesse for å samarbeide om en regional frivillighetskonferanse. Tema som er foreslått er regionalreformen/regional omorganisering i organisasjonene. «Uansett hva som kommer ut av reformen som skal behandles på Stortinget før sommeren så er dette med sammenslåing/omorganisering av regionledd noe som er aktuelt i flere organisasjoner. Her kunne en også bringe inn erfaringer fra den prosessen som nå kjøres i trøndelagsfylkene.» Det foreslås evt. å gjøre nødvendige forberedelser før sommeren. Det er ikke kapasitet til å ta et arrangøransvar i denne omgang. Styret ønsker for øvrig at AIK bidrar til gjennomføring i tråd med budsjett og kapasitet. AIK har ikke kapasitet til å være arrangør, men utover det skal idrettskretsen bidra til en eventuell konferanse. Sak 30/17 Studietur AIK Det vises til tidligere diskusjon og avsetning av midler til studietur. Administrasjonen har i den sammenheng vært i kontakt med Oslo idrettskrets. De har planer om en studietur til Stockholm og København i september, og tema vil være utvikling av idrettspolitikk i storbyer. Stockholm kan bli byttet ut med Gøteborg, men det er ikke lagt konkrete planer. OIK har imidlertid tradisjon for at dette er en studietur for administrasjonen, pluss at styret inviteres med. Det innebærer at det sannsynligvis blir arrangert midt i uken, og at det vil delta et par fra styret i tillegg til administrasjonen. Dette skiller seg sannsynligvis fra AIKs intensjon, og det ser derfor ikke ut til at det er aktuelt å samarbeide. Det bør styret avklare. AIK må diskutere målet for en eventuell studietur og hvordan organisere planarbeidet. Kanskje er det fornuftig å ha en komité som jobber med både program, tidsskjema og sted. 11

12 Det ble vist til kontakt med det regionale idrettsforbundet i Stockholm via idrettskonferansen i april d.å. Dette er en mulig kontakt for AIK i denne sammenheng. Det ble også vist til mulig kontakt med Akershuskommuners vennskapskommuner. Ski og Oppegård har Solna (nær Stockholm) som vennskapskommune. Det er ofte kultursjefer i kommunene som kontaktnettverket vedr vennskapskommunene. Studieturen er ment for styret og administrasjonen, men tema må naturligvis være egnet. Det nedsettes en komité for å vurdere program, tidsskjema og sted for en studietur i AIKs regi. Komiteen melder tilbake til styret på neste styremøte. Vidar Bøe fra styret pluss en fra administrasjonen utgjør komiteen. Sak 31/17 Møteplan 2. halvår Følgende er forslag til møteplan for høsten 2017: Styret ber om at innkalling sendes via Outlook. Styremøter for AIK avholdes kl. 17 på følgende tirsdager høsten 2017: Møtene er åpne. 12

13 C: Orienteringssaker a) Notat om medlemstall og aktive medlemmer og lokale aktivitetsmidler (vedlagt) b) Oppfølging av idrettslag, leder informerte c) Foreløpig evaluering av årsmøter i idrettsrådene (styret) d) Konferanse i samarbeid med fylkeskommunen e) Kretsledermøte Gardermoen f) Oslo Idrettskrets 100 år - Oslo kommune inviterte til feiring 3.5. (adm. deltar) g) Kontakt med VoFo h) Forberedelser til NIFs Ledermøte i Bodø mai. i) Idrettens fanesaker til Stortingsvalget 11. september 2017 Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Rotorving Aero Klubb Linda Christine Luftsport Skedsmo Lilleng b) Oppløsning iht. NIFs lov 22 Nes Danseklubb c) Utsettelse av frist for årsmøte 2017 til april mnd. Holter Idrettsforening Asker Snowboard og Freestyleklubb Stabæk IF Bærum Hundekjørerklubb d) Utsettelse av frist for årsmøte 2017 til juni mnd. Norsk Dragracing Gardermoen dispensasjon gitt av NIF e) Godkjente bedriftsidrettslag Watercircles Bærum kommune Øvre Romerike Brann og Redning Ullensaker kommune f) Søknad om dispensasjon fra NIFs lov kjønnsfordeling Lørenskog Gymnastikklag styresammensetning representasjon årsmøte IR og SF-ting. Nes Sykkelklubb styresammensetning Badebyen Drøbak Fotballklubb styresammensetning representasjon årsmøte IR Follo Flyklubb styresammensetning Lørenskog Ride og kjøreklubb styresammensetning Lillestrøm amerikanske fotballklubb styresammensetning Enebakk pistolklubb styresammensetning Asker Rideklubb styresammensetning repr. årsmøte IR

14 Representasjon AIK- Styret Sted Dato Representert av: Januar: Idrettsgalla og idrettsgallaseminar Hamar Nordis, Vidar, Jon, Glenn Nyttårsforestilling Danseklubben Studio Isabel Bergerseter Bisettelse Harald Skoglund Vidar, Kjell, Torgrim Lørenskog idrettsråd - verdiseminar Nordis, Vidar Februar Temakveld «Doping angår det oss» Vidar Bøe Mars: Enebakk IR årsmøte Kjell Kvifte Rælingen IR årsmøte Isabel Bergerseter Bærum IR årsmøte Nordis Vik Olausson Skedsmo IR årsmøte Vidar Bøe Vestby IR årsmøte Torgrim Bilstad Frogn IR årsmøte Kjell Kvifte IR-seminar, Lillestrøm kulturhus Nordis, Vidar, Jon, Torgrim, Isabel Nes IR årsmøte Glenn Due Sørensen Lørenskog IR årsmøte Jon Syversen Norges Motorsportforbund Region Øst regionsting Kjell Kvifte Lørenskog Karateklubb årsmøte Vidar Bøe Oppegård IR årsmøte Anne Kristine Linnestad Hurdal IR årsmøte Vidar Bøe Eidsvoll IR årsmøte Vidar Bøe Ås IR årsmøte Glenn Due Sørensen Utdeling av diplom fylkesvinner årets ildsjel 2016 Ingar Bekke Lommedalens IL Vidar Bøe April: Lillestrøm Sportsklubb 100 år Nordis Vik Olausson Nittedal IR årsmøte Vidar Bøe Ski IR - årsmøte Torgrim Bilstad Akershus Svømmekrets - kretsting Kjell Kvifte Sørum IR årsmøte Isabel Bergerseter Asker IR - årsmøte Nordis Vik Olausson Kretsledermøte Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe 14

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter.

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/17 TIRSDAG, 13. JUNI 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/16 - TIRSDAG 3. MAI 2016 Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS - PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/16 MANDAG, 13. JUNI 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL STYREMØTE 06/16-06.09.2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4177-18.12.2015 Tilskuddsbrev Inkludering i idrettslag 2016 Kulturdepartementet viser til søknad av 3. november

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/6749-04.01.2017 Tilskuddsbrev - Inkludering i idrettslag 2017 - Kulturdepartementet viser til søknad av 1.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen.

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen. PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/16-19.10. 2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe,

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/12 ONSDAG 23. MAI 2012 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Sven E. Maamoen, Oda

Detaljer

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud Ungdomsidretten i Akershus: Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud - Hva vet vi og hva gjør vi? Guro Røen, Rådgiver, Akershus idrettskrets IR-seminar, torsdag 16. mars 2017 66 % Akershus idrettskrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/ LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/ LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/16-6.12.2016 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter.

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/17-24. JANUAR 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter. Arild Nyheim, Anne Kristine

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/16-15. 11. 2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Anne Kristine Linnestad, Isabel Bergerseter

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/15 TIRSDAG, 26. MAI 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 7/2012-2013 ONSDAG 30. JANUAR 2013 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokoll STYREMØTE 02/16 TIRSDAG, 1. MARS 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2016-2018 Utsendelsesdato: 26. juni 2017 Merknadsfrist: 2. juli 2017 Møtetid: Tirsdag 21. juni 2017 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Trondheim 15. september 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen(sak 76, 77, 78, 79, 80), Linda Hofstad Helleland(sak 76, 77,

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.1/2016-18 Dato / tid: 26.mai 2016 Sted: Bardufosstun Tilstede: Knut Bjørklund, Elisabeth Rognli, Jan-Harald Jansen, Hege Lynum Pedersen,

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord.

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Tilstede: Trude Halvorsen, Rolf Gunnar Haagensen, Jan Olav Hay, Inger Ness, Torbjørn Nilsen. Fra administrasjonen: Bjørn

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Trondheim 9. april 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Jul Linda Hofstad

Detaljer

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl 0900-1515 på Scandic Park Hotell Sandefjord Til stede: Trude Halvorsen, Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Merete Danielsen,

Detaljer

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo 1 Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo For Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Av Oddvar Lindholm 22. februar 2014 2 Innledning og forutsetninger. Fylkesmannen

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2016-2017 ONSDAG 15. JUNI 2016 VIA SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015. Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad

PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015. Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Inkludering i Idrettslag Søknad 2015

Inkludering i Idrettslag Søknad 2015 Inkludering i Idrettslag Søknad 2015 Hvem kan søke? Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF), gjennom Idrettsrådet i Trondheim kan søke. Målgruppe Målgruppen for Inkludering i idrettslag

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protokoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.3/2010-12 Dato / tid: 14.oktober 2010 Sted: Idrettens Hus Bardufoss Tilstede: Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Jan-Tore Skjærvik, Johan

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

Informasjon om skjønnsmidler for 2017

Informasjon om skjønnsmidler for 2017 Samordningsstaben Kommuner i Akershus Oslo kommune Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kommunereformen Arbeidsverksted fremtidsbilder 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Utredningsplikten brev fra Sanner 28.10.2015 Alle kommuner skal ta

Detaljer

Kommunereformarbeidet

Kommunereformarbeidet Kommunereformen Statuskartlegging: Kommunereformarbeidet i Akershus pr. januar 2015 Forord Fylkesmannen ønsker å takke for en god oppstart med kommunereformarbeidet høsten 2014. Vi har noen måneder med

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1/2016-2018 Utsendelsesdato: 17. juni 2016 Merknadsfrist: 24. juni 2016 Møtetid: Mandag 14. juni 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 18/2014-2016 Utsendelsesdato: 14. mars 2016 Merknadsfrist: 18. mars 2016 Møtetid: Onsdag 1. mars 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 10/2014-2016 MØTESTED: Idrettssenteret Molde MØTEDATO: 21.10.15 KLOKKESLETT: 16:45-19:30, mat fra 16:10 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 Møtetid: Mandag 16. november 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 13/2014-2016 MØTESTED: Lillehammer hotell, Lilllehammer MØTEDATO: 19.02.16 KLOKKESLETT: 14:30 18:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/ Bergen, 2. mars 2016 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 16/2014-2016 Dato: 1. mars 2016 Sted: Skype Møtetid: kl. 16:30-19:40 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre, leder Ane Grete Vik, nestleder Cecilie

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2016 1 Innledning: Handlingsplanen bygger på Virksomhetsplan og Idrettspolitisk plattform, vedtatt på Idrettskretstinget 23. april 2016. Disse planene bygger Idrettspolitisk dokument, vedtatt

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr.6. Tone Fjærvoll fra valgkomiteen i NHF kl

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr.6. Tone Fjærvoll fra valgkomiteen i NHF kl NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.6 Tidspunkt: Torsdag 10. januar 2013 Møtetid: 17.00 20.00 Sted: Strømmen Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Odd Granerud Leder X Anne Berit

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 27. september kl. 18.00 Sted: Sagene samfunnshus, møterom Trinserud Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Tilstede: Einar, Axel, daglig leder Agenda 1. Godkjenning

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 27. september kl. 18.00 Sted: Sagene samfunnshus, møterom Trinserud Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Tilstede: Agenda 1. Godkjenning av protokoll AU godkjenner

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET Møtetid: Mandag 21. juni 2010 KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Styremøte / Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl på Idrettens Hus

Styremøte / Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl på Idrettens Hus Til stede: Styret Styremøte 12-2016/2018 - Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl 1800-2145 på Idrettens Hus Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Per-Eivind Johansen Valgkom. Ann-Kristin

Detaljer

Lokale Aktivitetsmidler

Lokale Aktivitetsmidler Lokale Aktivitetsmidler Sak til årsmøte i Sola Idrettsråd 17.februar 2011 Revidert etter vedtak i årsmøte Arbeidsgruppen har bestått av: Arne Gravdal, Sola Golfklubb Inger Danielsen, Havdur IL Wilhelm

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer