Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon"

Transkript

1 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokoll STYREMØTE 02/16 TIRSDAG, 1. MARS 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter og Torgrim Bilstad. Gro-Helen Randem Svendsen og Rune Engeseth Guro Røen, Heidi Annette Garthus, Johan Conradson og Runar Sveen. A: DISKUSJONSSAK Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 08/16 Aktiv på dagtid veien videre Aktiv på Dagtid (ApD) er et aktivitetstilbud for personer mellom 18 og 67 år, som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Aktivitetene er tilrettelagt av idrettslag (IL) i samarbeid med kommuner. ApD i Akershus startet opp i 2004 som et felles initiativ med fylkeskommunen. Flere idrettslag og kommuner har kommet til etter hvert og inngått i konseptet over flere år. Per er det ApD i ti kommuner og 18 IL. De siste tre årene har deltakerantallet og involverte kommuner / IL vært på et stabilt nivå. I 2015 var det totalt deltakere i ApD. I 2015 tildelte AIK totalt kr ,- fordelt på de involverte idrettslagene. Dette utløste over kr ,- i økonomisk støtte fra de involverte kommunene til tiltaket lokalt. De siste årene har de økonomiske forutsetningene for AIK blitt forandret. I 2014 mottok vi tilskudd fra Helsedirektoratet via Norges idrettsforbund (kr ,-) og tilskudd fra søknadsordning Utviklingsmidler fra fylkeskommunen (kr ,-). Dette ga en totalsum på kr ,-. I 2015 ble midlene fra Helsedirektoratet fjernet, og eneste inntekt på prosjektet var da prosjektmidlene fra fylkeskommunen på kr ,-. De siste årene har prosjektet gått i betydelig underskudd, og derfor har kostnadssiden måtte reduseres. Eksempelvis ble tilskudd til IL redusert fra kr ,- i 2014, til kr ,- i Likevel gikk ApD med et underskudd på ca ,-. Her er ikke administrative ressurser medregnet, de kommer i tillegg. I de første årene av prosjektet var økonomien langt mer forutsigbar fordi dette inngikk i langsiktige partnerskapsavtaler. Det innebar også en viss dekning av 1

2 AIKs kostnad til arbeidet med prosjektet. De senere år har økonomien vært avgjort i løpet av første halvår, og tiltaket har ikke gått i økonomisk balanse, som påpekt og forklart ovenfor. AIK har i stor grad tatt den økonomiske risiko og selv finansiert større andel av tiltaket. Administrasjonen i AIK har vært i god dialog med administrasjonen i fylkeskommunen, men vi har foreløpig ikke fått noen indikasjoner på økt satsning / støtte fra fylket. Dette gjør fremtiden usikker, og har gjort at vi ser oss nødt til å se på veien videre. Tidspunktet passer også med tanke på at ny Virksomhetsplan (VP) trer i kraft fra 2017, hvor tiltak innenfor denne etter hvert skal defineres. Vi skisserer derfor følgende tre scenarioer for veien videre for ApD i Akershus: A. Fortsette som nå I. Fordeler - Godt etablert konsept - AIK blir satt pris på av kommunene / ILene fordi vi har hatt rollen som videreutvikler, koordinator og tildelt midler - Deltakerne er fornøyde (deltakerundersøkelse gjennomføres også i februar 2016) II. Ulemper - Variert forankring i kommunene / ILene - Økonomi: Reduksjon i midler siste år innebærer lite handlingsrom. Prosjektet er på sitt laveste nivå, og dette går utover kvaliteten i tilbudet regionalt og lokalt. - Stor arbeidsinnsats sammenlignet med hva man får igjen. Tar opp arbeidskapasitet på tiltak som ligger noe utenfor idrettskretsens kjernevirksomhet. B. Forandre modellen I. Fordeler - Sterkere merkevare - Økt kvalitet - IL / kommuner / deltakere som er involvert vil kunne få bedre oppfølging og bli mer fornøyde (bli satset på) II. Ulemper - Krever større arbeidsinnsats - Større økonomisk grunnlag - Litt på siden av idrettskretsens kjernevirksomhet. Vil ta (menneskelige) ressurser fra andre prosjekter / områder. III. Kritiske forutsetninger for forandring av modell - Betydelig økning av friske midler fra fylkeskommunen til AIK og fra kommunene til ILene - Satse på de stedene man allerede har lykkes og / eller der det er gode forutsetninger for å lykkes 2

3 - Større stillingsprosent (50%, ny stilling) dedikert til arbeidet med ApD C. Legge ned I. Fordeler - Frigjort administrativ ressurs til arbeid med klubbutvikling og andre prioriterte områder under Delmål 2 i ny VP Enklere å «forsvare» for egen organisasjon ressursbruk på tiltak som ligger tettere på kjernevirksomheten - Midler / ressurser som opprinnelig har gått til ApD, kan frigjøres til andre prosjekter, som prosjektene under Ungdomsidrett (YouMe, Young Active)? Kan fortsatt involvere de samme ILene som var med i ApD. En nedleggelse / avslutning av AIKs oppfølging i ApD betyr ikke at vi vil miste kontakten med de involverte ILene. II. Ulemper - ApD har lang fartstid som prosjekt i AIK. Mye jobb har blitt lagt ned både internt i AIK og hos de deltakende IL og kommuner. Det vil derfor være mye følelser involvert i det støtten kuttes fra AIK og de får beskjed om prosjektet skal legges ned. Vi tror imidlertid at i de IL hvor kommunen er sterkt involvert, slik de bør være, vi tilbudet kunne «overleve». - Det er en risiko at flere av IL legger ned tilbudet, og deltakerne mister sitt ApD-tilbud - Konseptet «ApD i Akershus» risikerer å forsvinne Det har over lengre tid vært samtaler med vår partner i fylkeskommunen vedrørende fremtiden for dette tiltaket. AIK har vist at idretten kan være en god partner i å utvikle/drifte tiltak i samarbeid med det offentlige, men det betinger at rammene er forutsigbare og forsvarlige. Administrasjonen orienterte innledningsvis. Signaler fra styret: - ApD er et viktig og godt tilbud til mange - Synd vi må trekke oss ut, hva vil skje med tilbudet? - Er det andre mulige partnere? - Omdømmet, verdiprofilen er viktig for AIK - Mange svake grupper som trenger inkludering - Denne målgruppa faller ofte utenfor de gruppene som eksisterer - En krevende gruppe, og hovedeier bør være kommune/ Nav - Det er ønskelig å gjøre mer for svake grupper - Saken må tas opp med fylkespolitikerne - AIK må undersøke nærmere med andre partnere, dette må være klart i god tid før budsjett

4 Styret vil igangsette en undersøkelse av mulige partnere som kan gi nye muligheter for fortsettelse av Aktiv på Dagtid. Saken behandles på nytt i første styremøte etter kretstinget. Sak 09/16 Kretstinget Regnskap, årsrapport og langtidsbudsjett er lagt frem som egne saker. Andre saker på kretstinget er: 1. Innkomne forslag: Det er ikke innkommet forslag. 2. Lovsak: a. Oppdatering av AIKs lov: Ny lovnorm for idrettskretser er utarbeidet og denne legges til grunn. Det innarbeides tidligere formuleringer vedrørende representasjon som kretstinget har vedtatt i forbindelse med lagsrepresentasjon og representasjon for særidretter uten regionalt tillitsvalg organ. Dette fremgår av 12 i AIKs gjeldende lov. b. Endring i lov: I tråd med tidligere behandling i styret, samt vedtak på Idrettstinget med endring i NIFs lov, fremmes forslag til endring i AIKs lov. Det er etter AIKs forslag åpnet for å ha flere nestledere samt valgfritt om en skal ha varamedlemmer. i. I 15 om valg av styre spesifiseres 1. og 2. nestleder i tillegg til leder. ii. Antall styremedlemmer settes til 6, og varamedlemmer til null. En lovendring på tinget må vedtas med 2/3 flertall, og endringen i punkt b) får evt. effekt fra og med neste kretsting. Det forutsettes godkjenning av NIF. 3. Idrettspolitisk plattform (IPP). Vedlagt følger ny versjon av IPP. Det følger også en versjon som viser hvilke endringer som er foretatt. 4. Oppdatert versjon av Virksomhetsplan følger vedlagt. 5. Styrets innstilling til ny valgkomité Innstillingen oversendes/legges frem på møtet. Tre styremedlemmer ble utnevnt i forrige møte for å legge frem forslag. 6. Hederstegn. Innstilling til Idrettsprisen er mottatt fra særkretser/idrettsråd. Kandidater legges frem på møtet. 4

5 Styret nedsetter en komité for hederstegn, og administrasjonen sender ut kriteriene. Tingdokumenter som beskrevet ovenfor vedtas som foreslått. Lovnorm i bearbeidet form sendes til styret sammen med protokollen fra møtet. En komité bestående av Vidar Bøe, Jon Syversen og Tore Milsett fremmer forslag om tildeling av Hedersprisen til to personer. Sak 10/16 Regnskap 2015 Det vises til årsregnskap for 2015 (vedlagt) som inneholder resultatregnskap, balanse, noter, styrets årsberetning og kommentarer til regnskapet. Resultatregnskapet viser et underskudd på kr ,- mot et budsjettert underskudd på kr ,-. For kommentarer til resultatregnskapet vises det til forklaringene som ligger ved årsregnskapet. Revisjonen blir foretatt 26. februar, og kontrollkomiteen vil ha sitt møte den 29.februar. Beretninger fra disse vil bli ferdigstilt etter at styret har godkjent årsregnskapet. Revisor har ikke hatt kommentarer som tilsier noe annet enn at regnskapet kan anbefales godkjent. AIKs «annen egenkapital» skulle i tråd med styrevedtak i sak 11/15 være kr Etter disponeringer av årsresultatet i 2015 er den på kr Dette vil si at vi reduserer «annen egenkapital» med kr Sum egenkapital er på kr pr Beslutning om størrelsen på «annen egenkapital» gjøres i sak 12/16, i forbindelse med regulering av budsjett for Det fremlagte regnskapet godkjennes. Årets resultat disponeres på følgende måte: kr belastes annen egenkapital og kr er tilført fra avsetning rådet for funksjonshemmede. Kr avsettes til Young Active. Sum egenkapital etter disponeringer er kr Sak 11/16 Årsrapport 2015 Vedlagt følger forslag til innholdet i årsrapporten. Det vil bli bearbeiding av grafikk og illustrasjoner slik at rapporten blir tilsvarende tidligere år. 5

6 Forordet fra Sven ble delt ut på møtet. Gjennomføring av kretstinget og hvordan dialogen med salen gjennomføres på tinget blir sak i aprilmøtet. Innholdet i årsrapport for 2015 vedtas i tråd med utsendt tekst samt styrets innspill i møtet. Sak 12/16 Budsjett 2016 I desember 2016 ble det vedtatt et foreløpig budsjett, og det var flere forhold som var usikre. Det lå an til å kunne bli et bedre resultat i 2015 enn budsjettert, samt at det har vært usikkerhet om hvor stort NIFs rammetilskudd ville være. Som vist i regnskapet for 2015 var det ikke ytterligere midler som kunne gå til dekning av et underskudd i inneværende år. I etterkant av første behandling i desember har det kommet frem flere faktorer som må vurderes i forhold til regulering av budsjettet. I budsjettet lagt frem i desember var det et foreløpig underskudd på kr Som følge av resultatet i 2015 og det faktum at AIKs «annen egenkapital» nå er på styrevedtatt nivå, bør vi innrette driften i tråd med de gjeldende rammene. I tillegg er det varslet om endringer i modellen for rammetilskudd fra NIF (vi har fremdeles ikke mottatt beskjed om vårt tilskudd), samt at vi ser at renteinntekter og mva.-kompensasjonen vil bli redusert i Disse faktorene må vi ta høyde for i budsjettet: Mva-kompensasjon reduseres Finansinntekter reduseres Antatt reduksjon i rammetilskudd fra NIF Økte inntekter på kursadministrasjon for særidrettene Netto utgjør dette økning av underskuddet med kr Totalt underskudd er da på kr Nedenfor følger en rekke mulige endringer for å redusere underskuddet. Det har i tidligere år vært rom for å tildele ekstra tilskudd til idrettslag og idrettsråd på grunn av overskudd i regnskapene. Nå foreslår vi å redusere tilskuddene, men dersom det i annet halvår kan revideres og se at det finnes grunnlag for å reversere flere av kuttene tas saken opp igjen. Når det gjelder reduksjonen til idrettsråd vil det gjelde den delen av tilskuddet som går til søknadsbaserte tilskudd, ikke tilskuddet som alle kan få ved å fordele LAM innen en angitt frist. Ordningen har gitt relativt store tilskudd til noen få idrettsråd. 6

7 Redusere tilskudd til idrettsråd, det søknadsbaserte tilskuddet Fjerne tilskuddsordningene 20+, 60+, frivillighet, egenutviklede aktivitetskonsepter og utvikling av integrering i klubber Øke prisene på kurs slik at alle kurs vi arrangerer skal gå i balanse. Dette gjelder barneidrettskurs og fellesidrettslige utdanningstiltak som tidligere har vært subsidiert Redusere underskuddet på DSK Kun arrangere ett lederkurs for ungdom (to har vært standard og ligger i planen for året) Redusere kostnader så langt det er mulig i administrasjonen. Deltagelse på kurs, seminarer, samlinger etc. reduseres Behovet for å delta/hvor mange som skal delta må vurderes fra gang til gang. Stipulerer ca. 15 ned både på adm. og styret. Øke den administrative andelen for tiltaket «inkludering i idrettslag» Øke budsjettert inntekt på salg av tjenester via anleggskonsulent Dersom alle tiltakene gjennomføres, vil det budsjetterte underskuddet bli på kr Kr av dette underskuddet dekkes av egenkapital med selvpålagte restriksjoner, mens tas fra «annen egenkapital». AIKs «annen egenkapital» vil da bli på kr Det ble informert om at rammetilskuddet fra NIF var feil beregnet i første brev, og korrekt sum til Akershus for 2016 skal være kr Dette fremgikk av brev 1. mars. Budsjett for 2016 endres i tråd med ovennevnte justeringsforslag. Dersom situasjonen i løpet av året skulle gi rom for å tilbakeføre kuttene, tas saken opp til ny vurdering. 7

8 Sak 13/16 Langtidsbudsjett Langtidsbudsjett (LTB) skal behandles på kretstinget. Grunnlaget for LTB er sammendraget av budsjettet for 2016, og retningen i LTB for angir fortsatt stor satsing på idrettslagene og idrettsrådene, spesielt innenfor kompetanseutvikling. Det er lagt til grunn en lønns- og prisvekst på 3%. Nedenfor vises forslag basert på de rammer som p.t. er kjent. Budsjettet korrigeres i tråd med NIFs vedtak om rammetilskudd når det blir mottatt. Inntekter Vedtatt Forslag til LTB Endring i perioden %- endring i perioden Offentlige tilskudd % Andre inntekter % Sum driftsinntekter % Kostnader Lønns- og personalkostnader % Tilskudd % Andre driftskostnader % Sum driftskostnader % Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter Årsresultat LTB viser en reduksjon av kostnader som følge av endret modell for rammetilskudd, og reduksjonen er fordelt på tilskudd (våre tilskudd til IL og IR) samt driftskostnader. Langtidsbudsjett for legges frem for kretstinget i tråd med ovennevnte. NIFs endelige rammetilskudd tilpasses modellen. 8

9 Sak 14/16 Regionalt kompetansesenter morgendagens utøvere Det vises til tidligere informasjon og presentasjon på møtet med Oslo idrettskrets 5.1. (Nordis Vik Olausson, Kjell Kvifte og Runar Sveen deltok) samt dialogmøtet med NIF i november (Sven E. Maamoen og Runar Sveen deltok). Trond Pedersen, utviklingssjef i Olympiatoppen (OLT) deltok i begge møtene. I sine presentasjoner har OLT beskrevet at de regionale senterne skal: Utfordre og støtte særforbundenes utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere og toppidrettssatsingen regionalt. Primære målgrupper er: Morgendagens toppidrettsutøvere og dagens toppidrettsutøvere (bosatt i regionen) samt deres trenere og støtteapparat/trenings-miljøer. Det gjenstår å plassere to kompetansesentre på Østlandet. De to senterne vil bli sett i sammenheng når OLT skal avgjøre plasseringen. Det ligger an til et senter vest for Oslo og et i Oslo/øst for Oslo. Dersom senteret vest for Oslo kommer i Drammen vil det kanskje være en fordel for unge utøvere i Vestregionen i Akershus. Dette vil bli avgjort i 1. kvartal fikk vi vite i januar. Opprettelsen av senterne har vært avhengige av et spleiselag («med stort regionalt bidrag» - sitat fra presentasjonen til OLT), og interessen i de fleste regioner har vært betydelig. Tilsynelatende har både fylkeskommuner og kommuner vært villige til å gå inn med finansiering. Østfold idrettskrets har markert sitt ønske om å få senteret til sin region, men både Oslo og Akershus har så langt vært tilbakeholdne med å markere sitt syn. Det foreligger ingen søknad eller forhandling p.t. med Akershus fylkeskommune. Selvaags planer for et stort innendørs skianlegg på Lørenskog har aktualisert Akershus som et alternativ. Dette har også OLT pekt på som interessant. OLT har også lagt vekt på at det er viktig med god prosess og god forankring før de tar en avgjørelse. I møtet på Ekeberg 5.1.ble idrettskretsene bedt om å inkludere Østfold i diskusjonene. Østfold IK har tatt initiativ til et administrativt møte Det blir en orientering om status og evt. planer/vedtak i den enkelte krets. Styret i AIK bør diskutere en mulig fremdrift og en ønsket veg videre. Skal AIK søke fylkeskommunen om et betydelig bidrag i denne saken, eller er det andre områder som er viktigere. Administrasjonen refererte kort fra møtet på Ekeberg Signaler fra styret: Viktig å ikke se for snevert (ref OL-prosessen) 9

10 Filial-modellen er nærliggende Dersom Østfold har gode planer og finansiering vil det være riktig at deres initiativ støttes Et nærliggende alternativ for kompetansesenter for ski-idrett vil være det store prosjektet Selvaag planlegger på Lørenskog Geografi ikke avgjørende for hvor kompetansesenter må være Det er viktig å føre en god dialog med fylkeskommunen Dette må ikke gå på bekostning av eksisterende rammer, det må finnes rammer i andre sektorer enn idrett Det ble lagt vekt på ordet dialog og ikke forhandling i vedtaket. Styrets prinsippdiskusjon og føringer danner et grunnlag for evt. videre dialog og prosess med Akershus fylkeskommune. Selvaags planer for etablering i Lørenskog er en foretrukket plassering dersom et regionalt senter skal etableres i Akershus. Sak 15/16 Prosjekt Integrering av flyktninger gjennom idrett, skriftlig behandling Styresak ble sendt ut for skriftlig behandling. Spørsmål fra ISCA om å bli partner i Nordpluss-prosjekt om flyktninger og idrett. Se vedlegg fra ISCA. AIK er blitt spurt om å delta i søknad sammen med organisasjoner fra Danmark, Sverige og Island. Prosjekteier og ansvarlig for søknaden er ISCA, International Sport and Culture Association. AIK har tidligere deltatt i et EUprosjekt hvor ISCA var prosjekteier. Den gangen ble samarbeidet initiert av NIF. Prosjektets økonomiske omfang er Euro. Det påligger ikke AIK å bidra med egne kontante midler for deltakelse. Arbeidsinnsatsen er estimert til Euro. AIK er blitt spurt av ISCA om å delta av to grunner: 1. ISCA er opptatt av å nå ut til grasrotorganisasjoner. En regional aktør som AIK er «grasrot» på et Europeisk nivå. 2. ISCA har, som nevnt, samarbeidet med AIK tidligere, og de er derfor kjent med oss, og de er trygge på at vi leverer. Prosjektet skal pågå mellom 1. juni mai

11 Prosjektets mål er: "The project s overall objective is to strengthen the social inclusion of asylum seekers and refugees via sport and physical activities in the Nordic region" Målet skal nås gjennom å: 1. Kunnskapsbase for læringsmuligheter for flyktninger hvor idrett benyttes som verktøy 2. Bedre kunnskap hos deltakende organisasjoner om hvordan de formidler kunnskapen til flyktninger 3. Etablere nettverk for hvordan idretten kan jobbe innenfor fagfeltet 4. Forankre og spre resultatet av prosjektet Fylkeskommunen stiller seg positiv til prosjektet og vil bidra med kroner når prosjektet starter opp. De er kjent med at AIK ikke har direkte kostnader forbundet med prosjektet. AIKs arbeidsoppgaver som de fremgår i vedlegget er: 1. Finne 10 organisasjoner. Vi har flere som har mottatt midler for gjennomføring av tiltak for flyktninger, i tillegg til de idrettslag som inngår i Inkludering i idrettslag. 2. Være teknisk arrangør for en kick-off. I det inngår det å booke hotel og lokaler for møtet. Slik administrasjonen leser prosjektbeskrivelsen inngår det ikke mer forarbeid enn det. 3. Delta på workshops Styret har tidligere mottatt en orientering som var noe mer kortfattet, og der fremgikk ikke tidsaspektet (at estimert medvirkning er fordelt på 2 år) samt at flere spurte om mulige økonomiske sider (tilskuddsmulighet og kostnad). Dette er nå klarere omtalt. AIK takker ja til deltakelse i prosjektet, i tillegg forutsetter styret at vi kommer tilbake til organiseringen når man vet mer om prosjektet. C: Orienteringssaker a) Årsmøter i idrettsråd b) Møte med IR 9.3. c) Brev fra NIF vedr rammetilskudd, versjon 2, 1. mars d) Mal for budskap til årsmøter i idrettsråd sendes ut 11

12 Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Vestby Kampsportsklubb Arild Knudsen Kampsport Vestby Bærum Cheerdance Klubb Johan Kleven Amerikanske Bærum idretter b) Tap av medlemskap Representasjon styret: Metro Bowlingklubb, Lørenskog Sted Dato Representert av: Desember Ski Svømmeklubb 50 år Kjell Kvifte Distriktsrådet for HV 02 møte Jon Syversen 2016 Sted Dato Representert av: Januar: Samarbeidsmøte OIK Nordis Vik Olausson, Kjell Kvifte Idrettsgalla og idrettsgallaseminar, Lillehammer Sven E. Maamoen Bisettelse Lars Roar Langslet Sven E. Maamoen Nittedal IL jubileumsfest 100 år Gro-Helen R. Svendsen Februar: Bisettelse Carl Egil Wang Sven E. Maamoen Frivillighetsprisen YRUIL Rune Barkenes Isabel Bergerseter Adm. 12

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/16 - TIRSDAG 3. MAI 2016 Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS - PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/16 MANDAG, 13. JUNI 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson,

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/12 ONSDAG 23. MAI 2012 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Sven E. Maamoen, Oda

Detaljer

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter.

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/17 TIRSDAG, 13. JUNI 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/16-19.10. 2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL STYREMØTE 06/16-06.09.2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen.

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen. PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/ LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/ LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/16-6.12.2016 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 18/2014-2016 Utsendelsesdato: 14. mars 2016 Merknadsfrist: 18. mars 2016 Møtetid: Onsdag 1. mars 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015. Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad

PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015. Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett Troms idrettskrets 1.0 FORORD Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 Møtetid: Mandag 16. november 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud Ungdomsidretten i Akershus: Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud - Hva vet vi og hva gjør vi? Guro Røen, Rådgiver, Akershus idrettskrets IR-seminar, torsdag 16. mars 2017 66 % Akershus idrettskrets

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET Møtetid: Mandag 21. juni 2010 KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 22.09.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 220910-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 220910-01 Økonomi Sigurd 220910-02 Kommunikasjon

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2014 Dato: 280114 Tid: 1730 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 13 2004/2007 26-27 mai 2005 Rica Klubben Hotell, Tønsberg Sak 112 Godkjennelse protokoll for idrettsstyremøte nr. 12, 26.

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2014-2015 TIRSDAG 7. OKTOBER 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protokoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.3/2010-12 Dato / tid: 14.oktober 2010 Sted: Idrettens Hus Bardufoss Tilstede: Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Jan-Tore Skjærvik, Johan

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 26/2009-2012 Utsendelsesdato: 10. november Merknadsfrist: 17. november Møtetid: Tirsdag 8. november 2011 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/16-15. 11. 2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Anne Kristine Linnestad, Isabel Bergerseter

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 7/2014 Dato: fredag 051214 Tid: 1730 Sted: Haugesund Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. S A K S L I S T E

Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. S A K S L I S T E 4 Vår dato;; 17.11.2015 Vår referanse;; Til: Forbundsstyrets medlemmer Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. Møtested : Ullevål Station Møtestart : 24.november 2015 kl. 10.00 Møteslutt

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2016 1 Innledning: Handlingsplanen bygger på Virksomhetsplan og Idrettspolitisk plattform, vedtatt på Idrettskretstinget 23. april 2016. Disse planene bygger Idrettspolitisk dokument, vedtatt

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Trondheim 13. november 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland, Ronald Lindberg, Bjørn Åge

Detaljer

Styremøte / Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl på Idrettens Hus

Styremøte / Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl på Idrettens Hus Til stede: Styret Styremøte 12-2016/2018 - Protokoll onsdag 18. oktober 2017 kl 1800-2145 på Idrettens Hus Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Per-Eivind Johansen Valgkom. Ann-Kristin

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Jon Syversen, Gro-Helen Randem Svendsen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Cecilie Nyquist

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3022-18.12.2015 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2016-2018 Utsendelsesdato: 26. juni 2017 Merknadsfrist: 2. juli 2017 Møtetid: Tirsdag 21. juni 2017 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle Idrettsglede for alle Langtidsplan 2016-2020 og langtidsbudsjett 2016-2018 Finnmark idrettskrets Langtidsplan 2016-2020 Innledning Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument (IPD) 2015 2019 som er styrende

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 6/2014-2016 onsdag 10. desember 2014 kl 18:00 hos Org.sjef på Fevik

Protokoll fra styremøte nr. 6/2014-2016 onsdag 10. desember 2014 kl 18:00 hos Org.sjef på Fevik Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 6/2014-2016 onsdag 10. desember 2014 kl 18:00 hos Org.sjef på Fevik Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Siri Marie Gundersen Anne Blakstad Julie

Detaljer

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter.

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/17-24. JANUAR 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter. Arild Nyheim, Anne Kristine

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 9. 10.12.2011 Tid: Møtestart kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Ellen Krogstad Kjell Kruke

Detaljer

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE DEN 18.02.2015 Tilstede: Forfall: Dessuten møtte: Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/ , mandag kl 18:00 på Idrettens Hus, Sparebanken Sør Amfi

Protokoll fra styremøte nr. 3/ , mandag kl 18:00 på Idrettens Hus, Sparebanken Sør Amfi Myra, 25.08.2016 Styreperioden 2016-2018 Protokoll fra styremøte nr. 3/2016-2018, mandag 22.08.2016 kl 18:00 på Idrettens Hus, Sparebanken Sør Amfi Tilstede var: Kirsten Borge Siri Marie Gundersen Anne

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2013

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2013 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2013 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 2 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2009-2012 Utsendelsesdato: 27. april Merknadsfrist: 3. mai

KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2009-2012 Utsendelsesdato: 27. april Merknadsfrist: 3. mai PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2009-2012 Utsendelsesdato: 27. april Merknadsfrist: 3. mai Møtetid: Onsdag 14. april 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/15 TIRSDAG, 26. MAI 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 01/16-2. FEBRUAR 2016 - AKERSHUS IDRETTSKRETS

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 01/16-2. FEBRUAR 2016 - AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 01/16-2. FEBRUAR 2016 - AKERSHUS IDRETTSKRETS Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Saksliste årsmøte EFK 2014 10 april kl 1900 - ORS

Saksliste årsmøte EFK 2014 10 april kl 1900 - ORS Saksliste årsmøte EFK 2014 10 april kl 1900 - ORS Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt to representanter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening Sak 4 Årsmelding og regnskap 2009 Norsk Havreforening Innhold: Styrets årsmeldning Resultat- og balanseregnskap Noter Utarbeidet i samarbeid med: SRT AS RegnskapsTjeneste Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Ås Idrettsråd, styremøte 21.mai 2014 kl. 18:00-20:00. Klubbhuset Ås IL v/ås stadion

Ås Idrettsråd, styremøte 21.mai 2014 kl. 18:00-20:00. Klubbhuset Ås IL v/ås stadion Protokoll Møtedato tid og sted: Deltakere: Ås Idrettsråd, styremøte 21.mai 2014 kl. 18:00-20:00. Klubbhuset Ås IL v/ås stadion Anders Glende (Ås IL), Oddbjørn Granlund (Holstad volley), Thor Ringstad (Nordby

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 2/2016-2017 ONSDAG 11. MAI 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 REFERAT

ÅRSMØTE 2016 REFERAT ÅRSMØTE 2016 REFERAT Referat fra Årsmøte 29. mars 2016 Idrettens Hus, Ekeberg 18:00 20:00 Leder i Bueskytterkretsen Marius Haslestad ønsket alle velkommen og introduserte Torgrim Bilstad fra Akershus Idrettskrets

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

C Ø PROTOKOLL. TIK styremøte

C Ø PROTOKOLL. TIK styremøte PROTOKOLL NORGES I DRETTSFORBUND Telemark idrettskrets IL :4~ ~11111111111111111k_ C Ø TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 9-2016/2018 Dag: Mandag 6.mars 2017 Tid: kl. 1700-1920 Sted: Idrettens

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Bakgrunn, status og planer

Bakgrunn, status og planer Bakgrunn, status og planer Presentasjon for Norges Håndballforbund Stavanger, 12. juni 2010 Rolf Thorsen Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) Stiftet 17. november 2009 45 (av 54) særforbund deltok i

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 13.02.14 kl. 1900 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 5 Godkjenning av protokoll og Jan innkalling 6 Regnskap 2013 Kirsten, Sverre 7 Fritak pga økonomi

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer