PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen, Cecilie Nyquist Stray og Rune Engeseth. Vidar Bøe og Torgrim Bilstad Runar Sveen. A: DISKUSJONSSAK Ingen. B: BESLUTNINGSSAKER Sak 74/14 Forslag til budsjett 2015 Vedlegg, se prosjektmatrise som viser oversikt over alle prosjekter samt detaljer for avdeling 1 og 2. Vedtatt virksomhetsplan er utgangspunktet for tiltakene. Delmålene vi skal jobbe innenfor er organisasjon, anlegg og samfunn. Budsjettforslaget er basert på forutsetninger som; samme antall ansatt % stilling for innsalg klubbutvikling. Det er størst usikkerhet vedr midler fra NIF innenfor folkehelse. Det foreligger heller ikke noen økning eller noen bevilgning p.t. for partnerskap folkehelse med fylkeskommunen. Tiltakene skal evalueres, og det er ikke forventet at fylkeskommunen trapper ned på dette samarbeidet. I tråd med NIFs langtidsbudsjett forutsettes 3% økning rammetilskuddet. Fra fylkeskommunens forslag til økonomiplan er AFs rammetilskudd innhentet. Budsjettet er foreløpig og gjenspeiler et nøkternt og realistisk bilde. Det er noen få endringer i forhold til i fjor. Dette kan ses ved å sammenligne de forskjellige kolonnene i oversiktsbildet som viser alle prosjekter. Studietur er lagt inn i budsjettet i tråd med styrets ønske. Det er ikke foretatt konkrete beregninger, kun satt inn en rund sum. Støtte IL og IR i tråd med tidligere i denne fasen. Idrettsråd ( ) forslås andel til konferanser, rask fordeling av LAM og tilskudd etter søknad. Det blir to nasjonale konferanser for idrettsråd, og idrettsrådene kan selv velge/prioritere hvordan de vil forholde seg. Det foreslås å tildele kr 3000 for deltakelse på nasjonale konferanser. 1

2 Rask fordeling LAM: 5000 pr IR, anslag 20 IR = ,- Deltakelse konferanser, 3000 pr IR anslag 15 IR = ,- Til søknader restbeløp = ,- Mulig nye tiltak innen samarbeid med VGS er avhengig av finansiering. Budsjettet har p.t. et underskudd på kr ,-. Mulige tiltak for å redusere underskuddet: Arbeid med inntektssiden (tilskudd fra fylkeskommunen f.eks.) Øke deltakeravgifter Kutte tiltak (med netto kostnad som monner) Kombinere innsalg Klubbutvikling med vikariatet Kutte kostnader generelt Det er for tidlig å si noe om resultat 2014 og evt. bidrag fra et resultat som kan disponeres i Administrasjonen kan antyde at det er sannsynlig å kunne ha noe midler som kan disponeres neste år. De endelige rammebetingelser fra mva-kompensasjon og NIFs rammetilskudd vil være eksakte innen neste styremøte. Det finnes mulige innstrammingsmuligheter dersom vi må sette inn kutt, men styret bes om å gi signaler om hvor dette evt. skal settes inn. Styret ga følgende signaler i møtet: - Mye bra aktivitet som vi bør beholde - Underskudd er ikke så problematisk for ett år - Vil prioritere ungdom hvis en må velge innenfor folkehelse Det fremlagte budsjett vedtas som AIKs foreløpige budsjett for 2015, og administrasjonen iverksetter tiltakene i tråd med planene. Budsjettet legges frem for endelig behandling Sak 75/14 Fordeling av midler a) Ekstratildeling gjennom tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» b) Idrettsrådstilskudd - restmidler c) MER-Idrett d) Idrettsmidler til særkretser Ordning a): Da AIK gjennomførte fagsamling for idrettslagene i mars, ble kostnadene for samlingen noe lavere en budsjettert. For å unngå å måtte tilbakeføre midler til NIF, foreslås det at Ullensaker idrettsråd (UIR) tildeles restbeløpet på kr UIR har det klart største og mest omfattende prosjektet inn mot målgruppen, og har signalisert at de har behov for mer støtte. Ullensaker IR har dessuten søkt om midler som er relevante for ordningen under punkt b). 2

3 Ordning b): Innenfor AIKs budsjett på prosjekt (Idrettsråd) har vi kr som er udisponert hittil i år. Dette som følge av tidligere tildelinger, antall som fikk midler for rask behandling av LAM og de kostnader som er påløpt ved konferansene. Administrasjonen utlyste en søknadsmulighet og satte en frist på en uke. Vi mottok seks søknader. Tidligere innsendte søknader skulle ikke sendes på nytt. Tidligere i år har AIK fordelt midler til fem idrettsråd i sak 28/14 (møte 03). Asker og Bærum mottok kr hver som tilskudd til sine høstseminarer. Det foreslås å legge til kr 5000 på hver. Se tabell nedenfor med innstilling. Idrettsråd Tildeling Søknadssum Rælingen Ullensaker Ski Frogn Vestby Hurdal Asker Bærum c): Tildeling midler Ungdomsløftet «Lederkurs for ungdom» I tråd med vedtatt budsjett 2014 ble det utlyst midler til idrettslag som hadde deltakere på Lederkurs for ungdom i oktober 2014 eller som har hatt deltakere på Lederkurs tidligere år, i regi AIK. Det kom inn 9 søknader, og det ble totalt søkt om kr Det er satt av kr til fordeling. Dette tilsvarer andre og siste halvpart av midlene som skal tildeles i denne ordningen i Søknadene som har blitt innstilt kjennetegnes ved at de tilfredsstiller tildelingskriteriene for ordningen. Spesielt er det vektlagt at det fremkommer i søknaden at de unge lederne som gikk på kurs er involvert, og at det søkes om tiltak som kan anses mer som utviklende enn som «normal drift». Derfor foreslås det blant annet ikke å støtte søknader om midler til dekning av diverse kurs. Det vises for øvrig til kriteriene for ordningen vedtatt på styremøte 01/13: 3

4 «Idrettslaget søker om midler med hensikt å gjennomføre tiltak som involverer årets deltakere på Lederkurs for ungdom i idrettslagets aktivitetsutvikling og/eller klubbutvikling. Tiltaket det søkes på skal være vedtatt i styret, hvor deltakerne på Lederkurs for ungdom skal ha en sentral rolle i planleggingen og/eller gjennomføringen.» Idrettslag Hva Tildeling Bærum Kampsport Klubb Arrangere en overnattingscamp for barn og unge i klubben, for å styrke miljøet, samt utvikle et konsept for rekruttering av nye medlemmer til klubben. Planlegge en stand på nyåret. Ungdomslederne har ansvar for hele opplegget. Søknadssum , ,- d) Holmen M IF Langrenn i d l e r Hurdal IL t i l s æ Skimt r k r e Tidligere deltakere på Lederkurs har ansvar for å lede en gruppe med ungdomstrenere. Disse har ansvar for å trene barna i klubben. Søker om midler til mer treningsutstyr, da de trenger dette til aktivitetene. Søknadssum ,- Søker om midler til oppstart av Åpen idrettshall, arrangere minst 4 ganger/året. Ønsker å åpne hallen for lokalmiljøets ungdommer, og arrangere disco, turneringer ol. Vise at idretten kan være et fint sted å være, i stedet for å «henge ute». De unge lederne har ansvaret for planlegging og gjennomføring. Søknadssum ,- Arrangere helgesamling for alle medlemmene i klubben, også med foreldre og venner, og på tvers av nye/unge og erfarne/eldre utøvere. Skape et samhold på tvers av alder og grener (hopp, kombinert), og la ikke-medlemmer få prøve idretten med ønske å rekruttere flere utøvere til klubben. V Søknadssum ,- e SUM ,- d forrige tildeling av idrettsmidler til særkretser/særidretter ble en søknad oversett. Dette skyldes vår feil, og årsaken er sannsynligvis at søkeren er ny samt at lederen er leder i to særkretser (vektløfting og styrkeløft). Administrasjonen har derfor ikke oppfattet at det var to søkere. Vektløfterkretsen innstilles derfor på et tilskudd for å rette opp feilen kr 1 500,-. Dette medfører at budsjettet på den posten overskrides med tilsvarende beløp. Rune Engeseth og Cecilie Nyquist Stray meldte seg inhabile i tildeling punkt b , , ,- 4

5 Midler tildeles i tråd med innstilling ovenfor. Kr ,- tildeles i ordning a. Kr tildeles i ordning b. Kr ,- tildeles i ordning c. Kr tildeles under punkt d. Sak 76/14 Ekstraordinært kretsting AIKs tillitsvalgte styremedlemmer har krevende oppgaver, og arbeidsoppgaver er fordelt likt på styremedlemmer og varamedlemmer. De faste representasjons/fadder-rollene kommer i tillegg til oppnevning i faste utvalg og i ad hoc-utvalg. I inneværende periode har styret etablert flere ad hoc-utvalg enn tidligere. Styret har nå kommet i den situasjon at nestleder, Oda Marie Often, har søkt permisjon (datert ). Søknaden gjelder til sommeren 2015 med mulig forlengelse. Oda er AIKs representant i Markarådet i tillegg til annen representasjon. Styret må vurdere om en skal innvilge permisjon eller be om nyvalg. I tillegg har varamedlem Cecilie Nyquist Stray gitt uttrykk for at omfanget av vervet er betydelig større enn forespeilet samt at hun har plager med nakken som gjør at hun må si nei til en del oppdrag. Cecilie er AIKs representant i AIKs Utvalg for funksjonshemmede i tillegg til annen representasjon. Styret er inne i første del av en to-års periode. Det er liten tvil om at teamet svekkes som følge av situasjonen, både i styrets møter og i roller som er fordelt. Konsekvensen vil bli at de øvrige styremedlemmer må ta større andel av belastningen. AIK vil i tillegg kunne få problemer med å stille fulltallig og godt forberedt på Idrettstinget i juni Administrasjonen innstiller derfor at AIK innkaller til ekstraordinært kretsting i henhold til loven, dvs. med kun én sak - valg. Innkalling til ekstraordinært kretsting innebærer minst en måneds varsel ( 16). En må tillegg ta hensyn til at valgkomiteen skal kunne gjøre en jobb. Oda og Cecilie redegjorde for bakgrunnen. Administrasjonen kontakter valgkomiteen og sonderer hva som kan være realistisk dato. Akershus idrettskrets innkaller til sitt andre ekstraordinære kretsting for å supplere styret med ny nestleder og ett varamedlem. Kretstinget avholdes på dato som berammes i styremøtet. Valgkomiteen bes å forberede innstilling av kandidater. Administrasjonen bes finne egnet sted. Nestleder innvilges permisjon inntil videre. 5

6 Sak 77/14 Saker til Idrettstinget Idrettstinget avholdes juni Tinget innkalles innen fem mnd. før tinget holdes, og frist for innsending av forslag til Idrettstinget er fire mnd. AIK har drøftet idrettsrådenes finansiering og status, og dette bør munne ut i et forslag til tinget. Finansieringen ble drøftet og bearbeidet i grupper på IRseminaret i oktober. AIK har i forrige periode behandlet et lovforslag som går ut på å åpne opp for nye idretter i NIF. Forslaget/ styresaken ettersendes. AIKs første møte i 2015 er 24.2., og det er for sent i forhold til fristen ( = fire mnd. før Idrettstinget). Styret ga signaler om at det kan være ønskelig med et møte i forkant av fristen. I tillegg til saker som nevnt ovenfor bør AIK foreslå at varamedlemmer i kretsstyret utgår. Styret bør bestå av leder, nestleder og syv styremedlemmer. Styreleder og org.sjef får fullmakt til å sende inn AIKs forslag til Idrettstinget. Sak 78/14 Jevnlig informasjon om status VP Den vedtatte virksomhetsplanen for må være rettesnoren for all vår virksomhet. På styreseminaret ble det full enighet om å holde den høyt hevet og være (selv)kritiske til andre saker det kan være interessant å ta tak i. Som et bidrag til å holde kursen stø foreslår administrasjonen å presentere jevnlige statusrapporter om hvor langt man er kommet. Virksomhetsplanen er utvilsomt ambisiøs, og det vil kreve vår fulle innsats å oppnå målene. Statusrapportene legges frem som sak tidlig (helst først) i møtene. Det tas sikte på kvartalsvis rapportering. Vedtak Styret ber om at status for virksomhetsplanen legges frem kvartalsvis. 6

7 Sak 79/14 Beramme møter og seminarer AIK har tidligere berammet retorikk-kurs for styret og idrettsråd til lørdag Vi ser nå at styret vil være vesentlig redusert til den datoen (ferie, permisjon, nyvalg). Samtidig er det ønskelig å beramme AIKs vårmøte med idrettsrådene. Som følge av ovennevnte foreslås det å flytte retorikk-kurset og kjøre dette sammen med ledermøtet for IR. Det forslås å kjøre dette en lørdag eller kan være aktuelle datoer. Møtedato sjekkes med styret pr e-post. Kurs i retorikk og ledermøte for idrettsrådene samkjøres. Sak 80/14 Ny person ad-hoc årsrapport og kommunevalg I forrige styremøte (sak 67/14) ble det nedsatt et ad hoc-utvalg for videreutvikling av årsrapporten samt et ad hoc-utvalg som skal jobbe med kommunevalget (sak 65/14). Styret må vurdere om det er behov for supplering. Styret vurderte saken og mener det ikke er behov nå. Det ble ikke oppnevnt nye personer. Sak 81/14 Høring på utkast til forskningsplan for norsk idrett AIK har mottatt e-post av med svarfrist Administrasjonen har ikke hatt anledning til å vurdere planen. Det sendes ut forslag til svar i forkant. Styreleder og org.sjef får fullmakt til å sende inn AIKs svar på høringen. Sak 82/14 Høring 2 Idrettskretsenes rammetilskudd Styret har fått tilsendt «Høring 2» fra Rogaland idrettskrets (mottatt her ). Det har ikke vært tid til å saksbehandle dette, men styret bør reagere på saken. 7

8 Idrettskretsene må få en fullverdig behandling av saken på neste IKledermøte. Vi må kjempe for en større pott. Sven viste til nivået i 92 som var større enn nå i AIK svarer med brev. Saken må behandles på IK-ledermøtet. C: Orienteringssaker a) Protokoll fra møte i kontrollkomiteen (sendes) b) Vikariat og permisjon i staben, Lone Karin Brochmann fra c) Søknader om idrettsmidler, liste gjengitt d) Orientering om søknad midler IL, fra forrige møte ok e) Seminar breddefotballforeningen , Sven f) Folkehelsekonferansen i Levanger NIFs strategi, Jon g) Møte med fylkesdirektør for utdanning , Sven og Runar orienterte h) Konferanse særidretter tirsdag , Sven orienterte i) Evaluering OL / PL ref. pressemelding starter ult nov, ferdig mars med rapport IS. j) Aktiv 2015 Norges varemesse, Runar orienterte k) Konferanse frivillige org Styret godt representert. 8

9 Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Warya Idrettsklubb Asker Bashir Adan Abshir Fotball Asker b) Nedlagt/opphørt/utmelding: Nannestad Skiklubb (oppløst iht. NIFs lov 22 styresak: 70/14) Breivoll Sportsklubb Ishockey c) Medlemsundersøkelsen 2013: Asker og Bærum Fallskjermklubb Drøbak Baseballklubb Kølis FK Nesodden Undervannsklubb Studio Danseklubb Skedsmo (oppløses iht. NIFs lov 22 styresak 71/14) 2014 Representasjon styret: Sted Dato Representert av: Januar: Åpning av Hurdal Skole og kultursenter idr.hall Sven E. Maamoen Møte med idrettsrådene på Øvre Romerike, Øru Jon Syversen Februar: Heggedal 100 år Oda M. Often Bisettelse John Ole Nafstad Bent Ringvold Mars Rælingen IR årsmøte utdeling frivillighetspris Jon Syversen Skedsmo Idrettsråd årsmøte Sven E. Maamoen IR-ledermøte, Bærum Idrettspark Sven, Kjell, Jon NMF Region Øst Regionsting Kjell Kvifte Bærum Idrettsråd årsmøte Oda M. Often Vestby Idrettsråd årsmøte Rune Engeseth Nesodden Idrettsråd årsmøte Kjell Kvifte Nesodden IF utdeling frivillighetspris Kjell Kvifte Enebakk IR årsmøte Vidar Bøe Samling Inkludering i idrettslag Sven E. Maamoen Åpning av Jessheim Is- og Flerbrukshall Utdeling av frivillighetspris Sven E. Maamoen 9

10 Eidsvoll Idrettsråd årsmøte Gro H. Svendsen Asker Idrettsråd årsmøte Sven E. Maamoen Nittedal Idrettsråd årsmøte Vidar Bøe NM Turn Jr. (manlger tekst) Oda M. Often Akershus Fylkeskommune planprogram fysisk Kjell Kvite aktivitet, idrett og friluftsliv Lørenskog Idrettsråd årsmøte Sven E. Maamoen Ski Idrettsråd årsmøte Rune Engeseth Akershus Svømmekrets kretsting Kjell Kvifte Aurskog/Finstadbru SK utdeling av Gro H. Svendsen frivillighetspris Ullensaker Idrettsråd årsmøte utdeling av Sven E. Maamoen frivillighetspris Aurskog-Høland IR årsmøte Gro H. Svendsen Ås Idrettsråd årsmøte Rune Engeseth April Oppegård Idrettsråd Rune Engeseth Nes Idrettsråd - årsmøte Bent Ringvold Frogn Idrettsråd årsmøte Kjell Kvifte Nesodden Tennisklubb åpning av tennishall Kjell Kvifte Sørum IR årsmøte Jon Syversen Mai Haga IF 100 års jubileum Jon Syversen Kretsledermøte Gardermoen Sven E. Maamoen NIFs ledermøte - Bergen Sven E. Maamoen Akershus Skikrets 100 års jubileum Sven E. Maamoen Juni Oslo Idrettskrets kretsting Oda M. Often Oslo og Akershus Skøytekrets - kretsting Gro H. Svendsen Verdiseminar Åråsen stadion Vidar Bøe Seminar ungdoms- OL Sven E. Maamoen NM Friidrett Vidar Bøe Oslo 2022 ambassadør kick off - Mesh Vidar Bøe Frivillighetspris utdeling Østmarka IL Vidar Bøe Nes Arena Grunnstein Sven E. Maamoen August Samråd møte med Akershus Arbeiderparti Sven E. Maamoen Verdiseminar Ullensaker Idrettsråd Gro H. Svendsen, Vidar Bøe Fylkesmannen i O/A Fem år med markaloven Oda M. Often jubileumsseminar September Kretsledermøte Drammen Sven E. Maamoen Besteforeldre for OL Holmenkollen Vidar Bøe Oktober Landskamp U23 Menn Norge - Ukraina Sven E. Maamoen Global Dignity Day Vestby Vgs Kjell Kvifte Bærum IR høstseminar Anleggskonferansen Trondheim Oda M. Often Sven E. Maamoen, Kjell Kvifte

11 IR-seminar Olavsgaard Hotel Sven, Kjell, Vidar, Jon, Rune, Torgrim NIF Idrettspolitisk seminar Sven, Vidar November Gruppemøte - VGS Sven, Vidar Programkomité nasjonal IR-konferanse Sven E. Maamoen Bisettelse Svein Furuseth Sven E. Maamoen Seminar fremtidens breddeklubb, Thon Hotel Opera Sven E. Maamoen Nasjonal Folkehelse konferanse Tr.heim Avklaring vedr. møte med Fylkesdirektør, avdeling for videregående opplæring Jon Syversen Sven E. Maamoen og Vidar Bøe Adm. 11

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE.

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18 - 2-2003 - 200 TINGPAPIRER INNHOLD Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge Side Saksliste 3 Organisasjon forts. Side Forretningsorden 4 Idrettskretsstyrets beretning 5 - Styret 5 - Kontrollkomité

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer