Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene."

Transkript

1 Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen Christian Grorud

2 UtslippfralettekjøretøyeriAkershus 1 Bakgrunn IkommunenesarbeidmedklimaplanerbliroftedatafraStatistisksentralbyrå(SSB)lagt tilgrunnforberegningavutslippfraveitrafikken.selvomdetfinnessvakhetermed dettedatagrunnlaget,erdetlitengrunntilåtroatfaktiskefeilisegselvrepresenterer noenvesentligeproblemerforkommunene.imidlertiderssb sdatafremstiltforåvise utslippinnenforkommunenesgeografiskegrenser,oginkludererderforall gjennomgangstrafikk.vedatdetikkeskillesmellomegengenererttrafikk,dvs interntrafikkogtrafikksomstarterellerstopperikommunen,blirdetvanskeligå vurdereomfangetavdettrafikkvolumetsompåvirkesgjennomkommunal(ogregional) virkemiddelbruk. 2 Hensikt,datagrunnlagogmetodikk Hovedhensiktenmedanalysensomherpresenteres,eråviseomfangetav persontransportmedlettekjøretøyer(hovedsakeligpersonbiler)somstarterog/eller stopperikommunen ogsomderforkanantasåværepåvirkeligavkommunalog regionalpolitikkogvirkemiddelbruk.viderehardetværtmeningenåfremskaffeslike tallutenågåveienomnyetrafikktellingerellerkostbardatabehandling. DatagrunnlageterhentetfratrafikkmodellenEmma/Fredrik,byggerpåtrafikktellinger fra2003oggiriutgangspunktetantallreisermellomakerhuskommuneneinnbyrdes, mellomkommuneneogoslosbydeler ogmellomkommuneneogregionenforøvrig. Foråkonverteredissereisenetiltrafikkarbeidogutslipp,erfølgendeberegningerog forutsetningerbenyttet: Trafikkvekstiperioden 2003til2007 OmregningfraYDTtilår. Omregningfrareisertil personkm. Bilbelegg Utslippskoeffisient Foråfåmedtrafikkvekstenerdengenerelletrafikkveksteni regionenbenyttet,ogalletallfra2003eroppjustertmed5,5%. DatafratrafikmodellenEmma/Fredrikerhentetutiformav yrkesdøgntrafikk(ydt),ogeromregnettilårsvolumvedå benyttekonverteringsfaktoren310yd/år. Forallekommunerogbydelererdetgjortantagelserometteller flerediskretepunktersomrepresentererstart ellerstoppstedi kommunen/bydelen. Vedomregningfrapersonkmtilkjøretøykmerdetlagttilgrunn atgjennomsnittsbilenhar1,15passasjerer. utslippetersatttil168gram/kjøretøykmforallereiser.

3 3 Brukavresultatene Fordelingenavreiserutoginnavkommunen påulikedelregioner erdetviktigste resultatetavdeforeliggendeanalysene.medutgangspunktidennefordelingenkan kommuneneogfylkeskommunenarbeidevideremedåutviklebl.a: Kollektivtilbud. Boliger,næringoghandelsvirksomhet. Gang ogsykkelveinett Mangeavreisenemedlettekjøretøyerstarterienkommuneogstopperienannen.Ved åtrekkeutalletallforreisersomantasåkunnepåvirkesavkommunene,vilhverreise derforbelastestokommuner:bådedenturenstarteriogdenderdenstopper.vedå leggetureninnibeggekommuners utslippsregnskap blirdendermedtalttoganger. Dettegjøratsummenavdeutslippsomhererberegnetikkeerkorrekt. Påtrossavusikkerheteridatagrunnlagogberegningergirfordelingstalleneforden enkeltekommuneenpekepinnomhvilkedeleravtrafikkarbeidetenbørstudere nærmere,somleddiarbeidetmedklimaplaner.

4 4 SamletoversiktforAkershuskommunene Somdetfremgåravfigur1erdetstoreforskjellermellomkommunene.Deterviktigå merkeseghovedformåletmedfremstillingen,someråvisehvordantrafikken(ekskl. gjennomgangstrafikken)fordelerseg;hvilkedelregionerdenenkeltekommune kommuniserermedgjennombrukenavlettekjøretøyer. Somidefølgendetabellerforhverenkeltkommune,erreisenegruppertisyvregioner; 1. Eksterntrafikk;ReisermellomkommunenogstederutenforAkershus/Oslo. 2. Til/fraØvreRomerike 3. Til/fraNedreRomerike 4. Til/fraFollo 5. Til/fraOslo 6. Til/fraAsker/Bærum 7. Interntikommunen Ullensakerskillersegfraandrekommuner,antageligpgaomfattendepersontransport tilogfrahovedflyplassen.idenandreendenavskalaenfremstårnesoddensomen kommunemedlitepersonbiltrafikk,noesomantageligskyldesatmyeav parsontransportenforegårmedbåt/ferge/buss. Figur1Utslippsfordeling,tonnCO2percapita,fralettekjøretøyeriAkershus kommunene,ekskl, gjennomgangstrafikk.verdienekanikkesummeresforfylketunderett,menindikererfordeligenav reisemålvedtrafikkinnogutavkommunene,samtomfangetavkommuneinterntrafikkmedlette kjøretøyer. Kilde: Vista Analyse AS.

5 5 Akershuskommunene,ialfabetiskrekkefølge. Itabellenesomfølgernedenfor,visestrafikkarbeidmedlettekjøretøyer,innenog inn/utavkommunen,eksklgjennomgangstrafikk: Kolonne1fravenstreviserantalletreiserperår. Kolonne2:Antallkjøretøykm. Kolonne3:Tallmessigandelavreisene. Kolonne4:Andelikm Kolonne5:Gjsn.Distanseperreise. Kolonne6:Utslippetavdrivhusgasseritonnekvivalenterperinnbygger. Asker Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Asker % 16% 7,4 0,19 Til/fraBærum % 34% 17,2 0,41 Til/fraOslo % 35% 20,8 0,41 Til/fraFollo % 7% 45,8 0,08 Til/fraNedreRomerike % 5% 42,9 0,06 Til/fraØvreRomerike % 3% 63,9 0,03 Suminterntrafikk % 100% 16,3 1,18 Eksterntrafikk % 21% 22,4 0,32 Sum,alltrafikk ,3 1,50 Aurskog Høland Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,AurskogHøland % 11% 8,9 0,14 Til/fraAsker/Bærum % 4% 71,3 0,05 Til/fraOslo % 36% 56,4 0,44 Til/fraFollo % 7% 79,1 0,09 Til/fraNedreRomerike øvrig % 30% 36,2 0,37 Til/fraØvreRomerike % 12% 46,1 0,15 Suminterntrafikk % 100% 32,2 1,23 Eksterntrafikk % 23% 105,4 0,38 Sum,alltrafikk ,5 1,60

6 Bærum Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Bærum % 15% 5,9 0,15 Til/fraAsker % 20% 17,2 0,20 Til/fraOslo % 44% 12,3 0,44 Til/fraFollo % 7% 37,8 0,07 Til/fraNedreRomerike % 9% 34,1 0,09 Til/fraØvreRomerike % 4% 58,3 0,04 Suminterntrafikk % 100% 12,7 0,99 Eksterntrafikk % 21% 40,8 0,25 Sum,alltrafikk ,8 1,24 Eidsvoll Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Eidsvoll % 7% 7,1 0,08 Til/fraAsker/Bærum % 4% 68,3 0,04 Til/fraOslo % 34% 53,2 0,38 Til/fraFollo % 1% 70,9 0,01 Til/fraNedreRomerike % 28% 35,7 0,31 Til/fraØvreRomerike, øvrig % 26% 23,0 0,29 Suminterntrafikk % 100% 27,4 1,12 Eksterntrafikk % 18% 46,1 0,25 Sum,alltrafikk ,6 1,37 Enebakk Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Enebakk % 4% 7,9 0,05 Til/fraAsker/Bærum % 7% 53,7 0,10 Til/fraOslo % 49% 41,7 0,69 Til/fraøvrigeFollo % 20% 31,1 0,28 Til/fraNedreRomerike % 16% 31,1 0,23 Til/fraØvreRomerike % 3% 54,9 0,05 Suminterntrafikk % 100% 33,2 1,40 Eksterntrafikk % 14% 69,2 0,22 Sum,alltrafikk ,7 1,62

7 Fet Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Fet % 2% 4,1 0,02 Til/fraAsker/Bærum % 6% 42,9 0,08 Til/fraOslo % 46% 27,8 0,57 Til/fraFollo % 4% 45,4 0,05 Til/fraNedreRomerike øvrig % 31% 13,0 0,38 Til/fraØvreRomerike % 11% 34,5 0,14 Suminterntrafikk % 100% 19,9 1,23 Eksterntrafikk % 17% 78,1 0,26 Sum,alltrafikk ,8 1,49 Frogn Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Frogn % 5% 4,6 0,04 Til/fraAsker/Bærum % 12% 44,8 0,12 Til/fraOslo % 40% 37,7 0,39 Til/fraøvrigeFollo % 36% 18,5 0,35 Til/fraNedreRomerike % 5% 57,0 0,05 Til/fraØvreRomerike % 1% 75,6 0,01 Suminterntrafikk % 100% 22,5 0,95 Eksterntrafikk % 22% 34,3 0,27 Sum,alltrafikk ,4 1,23 Gjerdrum Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Gjerdrum % 1% 5,1 0,02 Til/fraAsker/Bærum % 6% 45,1 0,07 Til/fraOslo % 40% 29,7 0,48 Til/fraFollo % 3% 48,1 0,03 Til/fraNedreRomerike % 28% 18,3 0,34 Til/fraØvreRomerike, øvrig % 21% 20,0 0,26 Suminterntrafikk % 100% 22,5 1,19 Eksterntrafikk % 11% 68,9 0,14 Sum,alltrafikk ,2 1,34

8 Hurdal Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Hurdal % 7% 8,6 0,09 Til/fraAsker/Bærum % 5% 91,6 0,06 Til/fraOslo % 21% 78,8 0,28 Til/fraFollo % 0% 94,1 0,00 Til/fraNedreRomerike % 13% 65,7 0,17 Til/fraØvreRomerike, øvrig % 54% 31,9 0,70 Suminterntrafikk % 100% 32,9 1,31 Eksterntrafikk % 29% 53,0 0,53 Sum,alltrafikk ,9 1,83 Lørenskog Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Lørenskog % 5% 4,1 0,07 Til/fraAsker/Bærum % 8% 31,2 0,11 Til/fraOslo % 54% 14,9 0,78 Til/fraFollo % 6% 36,5 0,09 Til/fraNedreRomerike øvrig % 17% 9,2 0,25 Til/fraØvreRomerike % 11% 38,1 0,16 Suminterntrafikk % 100% 13,7 1,46 Eksterntrafikk % 17% 68,3 0,31 Sum,alltrafikk ,9 1,76 Nannestad Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Nannestad % 3% 6,7 0,04 Til/fraAsker/Bærum % 4% 72,7 0,05 Til/fraOslo % 35% 56,9 0,47 Til/fraFollo % 1% 75,0 0,02 Til/fraNedreRomerike % 22% 45,0 0,29 Til/fraØvreRomerike, øvrig % 36% 21,8 0,48 Suminterntrafikk % 100% 31,3 1,34 Eksterntrafikk % 11% 57,1 0,16 Sum,alltrafikk ,9 1,50

9 Nes Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Nes % 10% 6,7 0,12 Til/fraAsker/Bærum % 3% 79,8 0,03 Til/fraOslo % 26% 65,0 0,30 Til/fraFollo % 1% 82,2 0,01 Til/fraNedreRomerike % 17% 52,1 0,19 Til/fraØvreRomerike, øvrig % 43% 26,2 0,49 Suminterntrafikk % 100% 25,3 1,14 Eksterntrafikk % 20% 32,9 0,29 Sum,alltrafikk ,5 1,43 Nesodden Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Nesodden % 12% 8,9 0,09 Til/fraAsker/Bærum % 8% 57,7 0,06 Til/fraOslo % 37% 47,2 0,28 Til/fraøvrigeFollo % 36% 31,8 0,27 Til/fraNedreRomerike % 5% 66,2 0,04 Til/fraØvreRomerike % 2% 84,8 0,02 Suminterntrafikk % 100% 28,8 0,74 Eksterntrafikk % 17% 53,0 0,15 Sum,alltrafikk ,2 0,89 Nittedal Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Nittedal % 4% 4,1 0,04 Til/fraAsker/Bærum % 8% 30,4 0,09 Til/fraOslo % 47% 15,0 0,50 Til/fraFollo % 5% 42,7 0,06 Til/fraNedreRomerike øvrig % 22% 12,9 0,23 Til/fraØvreRomerike % 13% 32,7 0,14 Suminterntrafikk % 100% 15,2 1,06 Eksterntrafikk % 26% 67,3 0,38 Sum,alltrafikk ,0 1,43

10 Oppegård Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Oppegård % 5% 4,1 0,06 Til/fraAsker/Bærum % 9% 27,0 0,10 Til/fraOslo % 44% 12,3 0,47 Til/fraøvrigeFollo % 29% 19,1 0,31 Til/fraNedreRomerike % 9% 33,8 0,10 Til/fraØvreRomerike % 3% 55,1 0,03 Suminterntrafikk % 100% 14,2 1,07 Eksterntrafikk % 25% 56,7 0,35 Sum,alltrafikk ,4 1,42 Rælingen Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Rælingen % 3% 4,1 0,04 Til/fraAsker/Bærum % 7% 38,1 0,08 Til/fraOslo % 48% 22,8 0,55 Til/fraFollo % 5% 35,6 0,05 Til/fraNedreRomerike øvrig % 28% 9,3 0,31 Til/fraØvreRomerike % 8% 33,7 0,10 Suminterntrafikk % 100% 15,4 1,13 Eksterntrafikk % 11% 75,5 0,14 Sum,alltrafikk ,9 1,26 Skedsmo Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Skedsmo % 6% 4,1 0,09 Til/fraAsker/Bærum % 6% 36,4 0,09 Til/fraOslo % 48% 20,8 0,73 Til/fraFollo % 6% 38,4 0,08 Til/fraNedreRomerike øvrig % 19% 9,9 0,29 Til/fraØvreRomerike % 15% 29,6 0,24 Suminterntrafikk % 100% 15,4 1,52 Eksterntrafikk % 20% 72,7 0,38 Sum,alltrafikk ,3 1,90

11 Ski Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Ski % 5% 4,1 0,06 Til/fraAsker/Bærum % 8% 40,6 0,10 Til/fraOslo % 47% 26,2 0,54 Til/fraøvrigeFollo % 28% 14,1 0,33 Til/fraNedreRomerike % 9% 45,2 0,10 Til/fraØvreRomerike % 3% 64,5 0,03 Suminterntrafikk % 100% 18,3 1,17 Eksterntrafikk % 22% 38,4 0,32 Sum,alltrafikk ,6 1,49 Sørum Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Sørum % 2% 4,1 0,02 Til/fraAsker/Bærum % 5% 52,1 0,07 Til/fraOslo % 40% 37,1 0,56 Til/fraFollo % 2% 53,6 0,03 Til/fraNedreRomerike øvrig % 30% 20,8 0,41 Til/fraØvreRomerike % 22% 27,1 0,30 Suminterntrafikk % 100% 26,3 1,40 Eksterntrafikk % 14% 81,8 0,23 Sum,alltrafikk ,1 1,63 Ullensaker utslipp Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise Internt,Ullensaker % 6% 6,7 0,14 Til/fraAsker/Bærum % 7% 55,9 0,16 Til/fraOslo % 40% 39,7 0,90 Til/fraFollo % 4% 60,9 0,08 Til/fraNedreRomerike % 21% 28,3 0,49 Til/fraØvreRomerike, øvrig % 23% 22,4 0,51 Suminterntrafikk % 100% 26,1 2,27 Eksterntrafikk % 29% 62,7 0,92 Sum,alltrafikk ,4 3,20

12 Vestby Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Vestby % 5% 4,1 0,04 Til/fraAsker/Bærum % 11% 53,6 0,09 Til/fraOslo % 38% 40,2 0,32 Til/fraøvrigeFollo % 39% 18,7 0,33 Til/fraNedreRomerike % 6% 54,6 0,05 Til/fraØvreRomerike % 1% 78,4 0,01 Suminterntrafikk % 100% 21,7 0,84 Eksterntrafikk % 35% 16,0 0,46 Sum,alltrafikk ,3 1,30 Ås Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Vestby % 5% 4,1 0,04 Til/fraAsker/Bærum % 11% 53,6 0,09 Til/fraOslo % 38% 40,2 0,32 Til/fraøvrigeFollo % 39% 18,7 0,33 Til/fraNedreRomerike % 6% 54,6 0,05 Til/fraØvreRomerike % 1% 78,4 0,01 Suminterntrafikk % 100% 21,7 0,84 Eksterntrafikk % 35% 16,0 0,46 Sum,alltrafikk ,3 1,30

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk 3,00 2,50 Eksterntrafikk Til/fra Øvre Romerike Til/fra Nedre Romerike

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned (1) Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

Hvorfor toppkontroll?

Hvorfor toppkontroll? 1 Hvorfor toppkontroll? Hafslund i dag Varme og Infrastruktur Tekniske Tjenester Marked Venture Kraftproduksjon, nettdrift, fjernvarme, bredbånd og eiendom. Entreprenør, installasjon, el-sikkerhet, sikkerhet

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov

Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov Fylkesmannens kontaktmøte 2014 Son 2.september Av Geir Vinsand Tema De nasjonale bekymringer Grensevandring

Detaljer

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK:

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK: Aurskog- Høland Asker mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK: Eventrystund på arabisk. Passer for barn fra 3 år 10.30: Eventrystund i biblioteket. Vi leser billedbøker, eventry, dikt, rim og regler.

Detaljer

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Temadag Energi Norge 2012-03-15 noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Noen hovedtall i Hafslund Netts dekningsområde Hafslund Fylker (Oslo Akershus og Østfold)

Detaljer

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4.

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4. Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008 Hafslund Nett Norges største netteier med: 533 000 kunder

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Knut Vareide Telemarksforsking 5,0 54 000 0,03 1,2 Årlig vekst Endring andel 4,0 Folketall 49 000 44 000 0,03 0,02 Andel av Norge 1,0 3,0 39 000 0,02 08 0,8 2,0 34 000

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper DLE-konferansen 2007 Sigurd Kvistad Innhold Hafslund Nett Organisering av DLE-aktiviteter i Hafslund Nett Hvorfor Hafslund Nett valgte å kjøpe tjenester

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai

Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai Dagsorden Akershus SVs representantskap 3. september, kl. 18:00 Fylkestingssalen, Galleri Oslo Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai 11/14 Uttalelse:

Detaljer

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange?

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? Nullvekstmålet Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? To hovedproblemstillinger Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport,

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse Plansekretariatet for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per 01.01 i 2010 1 123 400 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning.

Detaljer

Rehabiliteringsnettverket.

Rehabiliteringsnettverket. Rehabiliteringsnettverket. Aktører: kommune/bydel, sykehus, nav og brukere KOMMUNE/ SYKEHUS/ ANNET ALNA KONTAKTPERSON ADRESSE TELEFON / E-POST Ingejerd Yanai KE- Barn og unge Bydel Alna E-post: ingejerd.yanai@bal.oslo.kommune.no

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus

Næringsanalyse for Akershus Næringsanalyse for Akershus A Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den syvende

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold - Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert

Detaljer

Samhandlingsreformen - erfaringer til nå. Ortopedisk kongress 25.april 2014 Bente Heggedal Gerner Ass. samhandlingssjef ved Akershus

Samhandlingsreformen - erfaringer til nå. Ortopedisk kongress 25.april 2014 Bente Heggedal Gerner Ass. samhandlingssjef ved Akershus Samhandlingsreformen - erfaringer til nå. Ortopedisk kongress 25.april 2014 Bente Heggedal Gerner Ass. samhandlingssjef ved Akershus universitetssykehus 2 Stovner Grorud Alna Kommuner/bydeler i Ahus sitt

Detaljer

Aktører: kommune/bydel, sykehus, nav og brukere

Aktører: kommune/bydel, sykehus, nav og brukere Rehabiliteringsnettverket. KOMMUNE/ SYKEHUS/ ANNET ALNA Aktører: kommune/bydel, sykehus, nav og brukere KONTAKTPERSON ADRESSE TELEFON / E-POST Hanne Isaksen Fagkonsulent pleie, rehabilitering og omsorg

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Forord Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene

Detaljer

KVU Oslo-Navet Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Offentlig høring

KVU Oslo-Navet Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Offentlig høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no sentralbord 05280 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.

Detaljer

Akershus. Knut Vareide. Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet. 23. Januar 2013 Lørenskog

Akershus. Knut Vareide. Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet. 23. Januar 2013 Lørenskog Akershus Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet 23. Januar 2013 Lørenskog Knut Vareide Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025. Asplan Viak H2004-046. våren 2005

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025. Asplan Viak H2004-046. våren 2005 650 000 625 000 600 000 575 000 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 2004 2009 2014 2019 2024 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025 Asplan Viak H2004-046 våren 2005

Detaljer

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 Akershus universitetssykehus (Ahus) har lagt bak seg en periode med rivende utvikling. Vi har flyttet inn i et av Europas mest moderne

Detaljer

Søkningen til teknologi- og realfagstudier for Oslo-regionen 2001 2007

Søkningen til teknologi- og realfagstudier for Oslo-regionen 2001 2007 RAPPORT 1/2008 Søkningen til teknologi- og realfagstudier for Oslo-regionen 2001 2007 Pål Børing vein Kyvik NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Follo Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Follorådet. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som

Detaljer

Bestiller kompetanse i nettselskapet - DLE

Bestiller kompetanse i nettselskapet - DLE Bestiller kompetanse i nettselskapet - DLE Eliaden 7.6.2012 Frode Remvang Hafslund Nett DLE s.1 Agenda - Organisasjon - Hva gjør vi i DLE? - Fungerer det i praksis? - Fremgangsmåte ved kjøp av kontrolltjenester

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Invitasjon til opplæring nytt rundskriv høsten 2015

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Invitasjon til opplæring nytt rundskriv høsten 2015 Helseavdelingen Adressater etter liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Artskart. Hvordan finne informasjon om artsmangfold? Nils Valland, Artsdatabanken Seminar om forvaltning av naturdata, Oslo 05.06.

Artskart. Hvordan finne informasjon om artsmangfold? Nils Valland, Artsdatabanken Seminar om forvaltning av naturdata, Oslo 05.06. Artskart Hvordan finne informasjon om artsmangfold? Nils Valland, Artsdatabanken Seminar om forvaltning av naturdata, Oslo 05.06.2013 Rolle Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold

Detaljer

OSLO (N) Enebakkneset Grunneierlag, er søker Frivilling organisasjon Re-etablering av Edelkreps i Bøhlertjern edelkreps 10000 FET (N)

OSLO (N) Enebakkneset Grunneierlag, er søker Frivilling organisasjon Re-etablering av Edelkreps i Bøhlertjern edelkreps 10000 FET (N) Tiltak kommune Søker Søker-kategori Tiltaksnavn Truet art/naturtype FM: Utbetalt Norsk Botanisk Forening Frivilling organisasjon Skjøtsel på Dragehodelokalitet, Nakholmen dragehode 13000 Oslo våtmarkssenter

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Ringerike garantert mulighetenes region!

Ringerike garantert mulighetenes region! Ringerike garantert mulighetenes region! Oppstartsseminar med styringsgruppe og arbeidsgrupper for Ringerike og Jevnaker kommuner Thorbjørnrud hotell 5.mars 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema Nasjonale

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 - SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 - SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Detaljer

Informasjon om regnskapsrevisjon

Informasjon om regnskapsrevisjon Informasjon om regnskapsrevisjon Hvem er vi? Romerike revisjon IKS (RRI) ble opprettet i 2014 og er en sammenslutning av de tre tidligere revisjonsdistriktene på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike

Detaljer

Nasjonalt reformbilde og veivalg for Øvre Romerike. Årskonferanse Øvre Romerike Utvikling Hurdalssjøen 8.mai 2014 Av Geir Vinsand

Nasjonalt reformbilde og veivalg for Øvre Romerike. Årskonferanse Øvre Romerike Utvikling Hurdalssjøen 8.mai 2014 Av Geir Vinsand Nasjonalt reformbilde og veivalg for Øvre Romerike Årskonferanse Øvre Romerike Utvikling Hurdalssjøen 8.mai 2014 Av Geir Vinsand Tema Nasjonal og lokal grensevandring Prinsipper og føringer fra Vaboutvalget

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Lørenskog

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Lørenskog Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Lørenskog KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 13/2012 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Lørenskog.

Detaljer

INSTALLATØRMØTE 22.04.2015 - OSLO

INSTALLATØRMØTE 22.04.2015 - OSLO 1 INSTALLATØRMØTE 22.04.2015 - OSLO AGENDA Informasjon fra Hafslund Nett Sammenslåing Hafslund Nett/Fortum Felles tilsynssystem - herunder endring i elektronisk rettemelding. Relevant info fra tilknytnings

Detaljer

Næringsanalyse for Øvre Romerike

Næringsanalyse for Øvre Romerike Næringsanalyse for Øvre Romerike Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 21/2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Utvikling. Rapporten er laget

Detaljer

NOMINASJON TIL FYLKESSTYRET. fra lokallag:

NOMINASJON TIL FYLKESSTYRET. fra lokallag: NOMINASJON TIL FYLKESSTYRET fra lokallag: Vedlegg til sak 12 Nominer kandidater til de forskjellige verv på bakgrunn av kunngjøringslisten Hvis dere ikke setter inn noe navn blir det sett på om dere ikke

Detaljer

Saksfremlegg. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å innføre veiledende stønadstak på dekning av husleie gradert etter familiestørrelse.

Saksfremlegg. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å innføre veiledende stønadstak på dekning av husleie gradert etter familiestørrelse. Saksfremlegg Arkivsak: 07/741 Sakstittel: ØKONOMISK SOSIALHJELP - NORMER K-kode: F01 Saksbehandler: Bjørn Robert Groven Innstilling: 1. Sørum kommune innfører statens veiledende satser for utmåling av

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD

AKERSHUS OG OSLO INNHOLD ir. 1/87 5. januar 1987 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD Emne Side 21 Folkemengde etter kjønn og alder, 1. januar 1986 (K) 1 21 Folketallet i kommunene, 1. oktober 1986 (K) 6 21 Utenlandske statsborgere, 1. januar

Detaljer

Næringsanalyse Akershus

Næringsanalyse Akershus Næringsanalyse Akershus Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 20/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den niende rapporten i en serie årlige

Detaljer

11 mill kr. 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Ombygging. 47 mill kr. Hakadal ungdomsskole Idrettshall. 49 mill kr. 120 mill kr

11 mill kr. 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Ombygging. 47 mill kr. Hakadal ungdomsskole Idrettshall. 49 mill kr. 120 mill kr 6.1 Oversikt over referanseprosjekter PROSJEKTLEDELSE BYGGHERRE PROSJEKT PROSJEKT KOSTNAD MERKNADER Nittedal kommune Rotnes skole 11 mill kr Kirkeby Skole 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Hakadal ungdomsskole

Detaljer

Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet?

Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet? Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet? Smartgridkonferansen 10.-11.sept 2013 s.1 Hafslund Nett Transformatorstasjoner 168 Hurdal Nettstasjoner 13 530 Luftledning HS [km] 2 021 Nannestad

Detaljer

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018 Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Situasjonen inn i 2015 Stor aktivitet - både offentlig og privat Presset byggherrekapasitet Etterslepet reduseres

Detaljer

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Befolkningsvekst rundt Oslo

Befolkningsvekst rundt Oslo Befolkningsvekst rundt Oslo Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo. Regionen har både innvandringsoverskudd, nettoinnflytting fra resten av landet

Detaljer

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bakgrunn for prosjektet Akershus sykehusomrde % innvandrere fra Asia, Afrika,

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

TROS OG LIVSSYNSSAMFUNN AHUS SEKTOR. Prost Torstein Lalim. Tlf.66938961/ 99542542, Epost: TorLal@skedsmo.kommune.no

TROS OG LIVSSYNSSAMFUNN AHUS SEKTOR. Prost Torstein Lalim. Tlf.66938961/ 99542542, Epost: TorLal@skedsmo.kommune.no TROS OG LIVSSYNSSAMFUNN AHUS SEKTOR DEN NORSKE KIRKE NEDRE ROMERIKE PROSTI Prost Torstein Lalim. Tlf.66938961/ 99542542, Epost: TorLal@skedsmo.kommune.no SKEDSMO KOMMUNE Menighetene Lillestrøm, Strømmen

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Akershus Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag til Rammeavtale) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak Oppfølging - Akershus Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Felles formannskapsmøte Øvre Romerike 25.april 2013 Bård Vestøl Birkedal og Bjørn Oscar Unander Analyse og Strategi AS Agenda

Detaljer

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Det får være grenser. Om kommunereformen NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema De aller villeste kommunegrensene Grensevandring i Hordaland Hvis det blir tid:

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI

INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI 1 INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI AGENDA Informasjon fra Hafslund Nett Sammenslåing Hafslund/Fortum. Felles tilsynssystem - herunder endring i elektronisk rettemelding. Relevant info fra tilknytnings avdeling

Detaljer

Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8

Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8 Fylke Kommune Skole Prøvekode Gjennomsnitt % M-nivå 1 % M-nivå 2 % M-nivå 3 % M-nivå 4 % M-nivå 5 Akershus Asker Arnestad skole NPENG05 2,2 14,3 50,8 34,9 0,0 0,0 Akershus Asker Arnestad skole NPLES05

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Invitasjon til gruppeveiledninger, akuttmedisinsk kurs, møte om takstbruk og valg av tillitsvalgt

Invitasjon til gruppeveiledninger, akuttmedisinsk kurs, møte om takstbruk og valg av tillitsvalgt Til turnusleger i Oslo og Akershus, kommune -og bydelsoverleger veiledere av turnusleger Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Akershus Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Mental Helse er ett av i alt 19 fylkeslag i Mental Helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Vår erfaringskompetanse innenfor psykisk helse

Detaljer

Trafikkvurdering Dagligvareetablering på Dal i Eidsvoll. ViaNova Plan og Trafikk AS 2014-08-22

Trafikkvurdering Dagligvareetablering på Dal i Eidsvoll. ViaNova Plan og Trafikk AS 2014-08-22 Trafikkvurdering Dagligvareetablering på Dal i Eidsvoll 2014-08-22 Oppdragsgiver Oppdragsgivers referanse Oppdragsrapport Trafikkvurdering Dagligvareetablering på Dal i Eidsvoll Rapport-type Prosjektnr./navn

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer som møtte:

Detaljer