Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene."

Transkript

1 Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen Christian Grorud

2 UtslippfralettekjøretøyeriAkershus 1 Bakgrunn IkommunenesarbeidmedklimaplanerbliroftedatafraStatistisksentralbyrå(SSB)lagt tilgrunnforberegningavutslippfraveitrafikken.selvomdetfinnessvakhetermed dettedatagrunnlaget,erdetlitengrunntilåtroatfaktiskefeilisegselvrepresenterer noenvesentligeproblemerforkommunene.imidlertiderssb sdatafremstiltforåvise utslippinnenforkommunenesgeografiskegrenser,oginkludererderforall gjennomgangstrafikk.vedatdetikkeskillesmellomegengenererttrafikk,dvs interntrafikkogtrafikksomstarterellerstopperikommunen,blirdetvanskeligå vurdereomfangetavdettrafikkvolumetsompåvirkesgjennomkommunal(ogregional) virkemiddelbruk. 2 Hensikt,datagrunnlagogmetodikk Hovedhensiktenmedanalysensomherpresenteres,eråviseomfangetav persontransportmedlettekjøretøyer(hovedsakeligpersonbiler)somstarterog/eller stopperikommunen ogsomderforkanantasåværepåvirkeligavkommunalog regionalpolitikkogvirkemiddelbruk.viderehardetværtmeningenåfremskaffeslike tallutenågåveienomnyetrafikktellingerellerkostbardatabehandling. DatagrunnlageterhentetfratrafikkmodellenEmma/Fredrik,byggerpåtrafikktellinger fra2003oggiriutgangspunktetantallreisermellomakerhuskommuneneinnbyrdes, mellomkommuneneogoslosbydeler ogmellomkommuneneogregionenforøvrig. Foråkonverteredissereisenetiltrafikkarbeidogutslipp,erfølgendeberegningerog forutsetningerbenyttet: Trafikkvekstiperioden 2003til2007 OmregningfraYDTtilår. Omregningfrareisertil personkm. Bilbelegg Utslippskoeffisient Foråfåmedtrafikkvekstenerdengenerelletrafikkveksteni regionenbenyttet,ogalletallfra2003eroppjustertmed5,5%. DatafratrafikmodellenEmma/Fredrikerhentetutiformav yrkesdøgntrafikk(ydt),ogeromregnettilårsvolumvedå benyttekonverteringsfaktoren310yd/år. Forallekommunerogbydelererdetgjortantagelserometteller flerediskretepunktersomrepresentererstart ellerstoppstedi kommunen/bydelen. Vedomregningfrapersonkmtilkjøretøykmerdetlagttilgrunn atgjennomsnittsbilenhar1,15passasjerer. utslippetersatttil168gram/kjøretøykmforallereiser.

3 3 Brukavresultatene Fordelingenavreiserutoginnavkommunen påulikedelregioner erdetviktigste resultatetavdeforeliggendeanalysene.medutgangspunktidennefordelingenkan kommuneneogfylkeskommunenarbeidevideremedåutviklebl.a: Kollektivtilbud. Boliger,næringoghandelsvirksomhet. Gang ogsykkelveinett Mangeavreisenemedlettekjøretøyerstarterienkommuneogstopperienannen.Ved åtrekkeutalletallforreisersomantasåkunnepåvirkesavkommunene,vilhverreise derforbelastestokommuner:bådedenturenstarteriogdenderdenstopper.vedå leggetureninnibeggekommuners utslippsregnskap blirdendermedtalttoganger. Dettegjøratsummenavdeutslippsomhererberegnetikkeerkorrekt. Påtrossavusikkerheteridatagrunnlagogberegningergirfordelingstalleneforden enkeltekommuneenpekepinnomhvilkedeleravtrafikkarbeidetenbørstudere nærmere,somleddiarbeidetmedklimaplaner.

4 4 SamletoversiktforAkershuskommunene Somdetfremgåravfigur1erdetstoreforskjellermellomkommunene.Deterviktigå merkeseghovedformåletmedfremstillingen,someråvisehvordantrafikken(ekskl. gjennomgangstrafikken)fordelerseg;hvilkedelregionerdenenkeltekommune kommuniserermedgjennombrukenavlettekjøretøyer. Somidefølgendetabellerforhverenkeltkommune,erreisenegruppertisyvregioner; 1. Eksterntrafikk;ReisermellomkommunenogstederutenforAkershus/Oslo. 2. Til/fraØvreRomerike 3. Til/fraNedreRomerike 4. Til/fraFollo 5. Til/fraOslo 6. Til/fraAsker/Bærum 7. Interntikommunen Ullensakerskillersegfraandrekommuner,antageligpgaomfattendepersontransport tilogfrahovedflyplassen.idenandreendenavskalaenfremstårnesoddensomen kommunemedlitepersonbiltrafikk,noesomantageligskyldesatmyeav parsontransportenforegårmedbåt/ferge/buss. Figur1Utslippsfordeling,tonnCO2percapita,fralettekjøretøyeriAkershus kommunene,ekskl, gjennomgangstrafikk.verdienekanikkesummeresforfylketunderett,menindikererfordeligenav reisemålvedtrafikkinnogutavkommunene,samtomfangetavkommuneinterntrafikkmedlette kjøretøyer. Kilde: Vista Analyse AS.

5 5 Akershuskommunene,ialfabetiskrekkefølge. Itabellenesomfølgernedenfor,visestrafikkarbeidmedlettekjøretøyer,innenog inn/utavkommunen,eksklgjennomgangstrafikk: Kolonne1fravenstreviserantalletreiserperår. Kolonne2:Antallkjøretøykm. Kolonne3:Tallmessigandelavreisene. Kolonne4:Andelikm Kolonne5:Gjsn.Distanseperreise. Kolonne6:Utslippetavdrivhusgasseritonnekvivalenterperinnbygger. Asker Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Asker % 16% 7,4 0,19 Til/fraBærum % 34% 17,2 0,41 Til/fraOslo % 35% 20,8 0,41 Til/fraFollo % 7% 45,8 0,08 Til/fraNedreRomerike % 5% 42,9 0,06 Til/fraØvreRomerike % 3% 63,9 0,03 Suminterntrafikk % 100% 16,3 1,18 Eksterntrafikk % 21% 22,4 0,32 Sum,alltrafikk ,3 1,50 Aurskog Høland Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,AurskogHøland % 11% 8,9 0,14 Til/fraAsker/Bærum % 4% 71,3 0,05 Til/fraOslo % 36% 56,4 0,44 Til/fraFollo % 7% 79,1 0,09 Til/fraNedreRomerike øvrig % 30% 36,2 0,37 Til/fraØvreRomerike % 12% 46,1 0,15 Suminterntrafikk % 100% 32,2 1,23 Eksterntrafikk % 23% 105,4 0,38 Sum,alltrafikk ,5 1,60

6 Bærum Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Bærum % 15% 5,9 0,15 Til/fraAsker % 20% 17,2 0,20 Til/fraOslo % 44% 12,3 0,44 Til/fraFollo % 7% 37,8 0,07 Til/fraNedreRomerike % 9% 34,1 0,09 Til/fraØvreRomerike % 4% 58,3 0,04 Suminterntrafikk % 100% 12,7 0,99 Eksterntrafikk % 21% 40,8 0,25 Sum,alltrafikk ,8 1,24 Eidsvoll Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Eidsvoll % 7% 7,1 0,08 Til/fraAsker/Bærum % 4% 68,3 0,04 Til/fraOslo % 34% 53,2 0,38 Til/fraFollo % 1% 70,9 0,01 Til/fraNedreRomerike % 28% 35,7 0,31 Til/fraØvreRomerike, øvrig % 26% 23,0 0,29 Suminterntrafikk % 100% 27,4 1,12 Eksterntrafikk % 18% 46,1 0,25 Sum,alltrafikk ,6 1,37 Enebakk Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Enebakk % 4% 7,9 0,05 Til/fraAsker/Bærum % 7% 53,7 0,10 Til/fraOslo % 49% 41,7 0,69 Til/fraøvrigeFollo % 20% 31,1 0,28 Til/fraNedreRomerike % 16% 31,1 0,23 Til/fraØvreRomerike % 3% 54,9 0,05 Suminterntrafikk % 100% 33,2 1,40 Eksterntrafikk % 14% 69,2 0,22 Sum,alltrafikk ,7 1,62

7 Fet Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Fet % 2% 4,1 0,02 Til/fraAsker/Bærum % 6% 42,9 0,08 Til/fraOslo % 46% 27,8 0,57 Til/fraFollo % 4% 45,4 0,05 Til/fraNedreRomerike øvrig % 31% 13,0 0,38 Til/fraØvreRomerike % 11% 34,5 0,14 Suminterntrafikk % 100% 19,9 1,23 Eksterntrafikk % 17% 78,1 0,26 Sum,alltrafikk ,8 1,49 Frogn Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Frogn % 5% 4,6 0,04 Til/fraAsker/Bærum % 12% 44,8 0,12 Til/fraOslo % 40% 37,7 0,39 Til/fraøvrigeFollo % 36% 18,5 0,35 Til/fraNedreRomerike % 5% 57,0 0,05 Til/fraØvreRomerike % 1% 75,6 0,01 Suminterntrafikk % 100% 22,5 0,95 Eksterntrafikk % 22% 34,3 0,27 Sum,alltrafikk ,4 1,23 Gjerdrum Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Gjerdrum % 1% 5,1 0,02 Til/fraAsker/Bærum % 6% 45,1 0,07 Til/fraOslo % 40% 29,7 0,48 Til/fraFollo % 3% 48,1 0,03 Til/fraNedreRomerike % 28% 18,3 0,34 Til/fraØvreRomerike, øvrig % 21% 20,0 0,26 Suminterntrafikk % 100% 22,5 1,19 Eksterntrafikk % 11% 68,9 0,14 Sum,alltrafikk ,2 1,34

8 Hurdal Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Hurdal % 7% 8,6 0,09 Til/fraAsker/Bærum % 5% 91,6 0,06 Til/fraOslo % 21% 78,8 0,28 Til/fraFollo % 0% 94,1 0,00 Til/fraNedreRomerike % 13% 65,7 0,17 Til/fraØvreRomerike, øvrig % 54% 31,9 0,70 Suminterntrafikk % 100% 32,9 1,31 Eksterntrafikk % 29% 53,0 0,53 Sum,alltrafikk ,9 1,83 Lørenskog Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Lørenskog % 5% 4,1 0,07 Til/fraAsker/Bærum % 8% 31,2 0,11 Til/fraOslo % 54% 14,9 0,78 Til/fraFollo % 6% 36,5 0,09 Til/fraNedreRomerike øvrig % 17% 9,2 0,25 Til/fraØvreRomerike % 11% 38,1 0,16 Suminterntrafikk % 100% 13,7 1,46 Eksterntrafikk % 17% 68,3 0,31 Sum,alltrafikk ,9 1,76 Nannestad Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Nannestad % 3% 6,7 0,04 Til/fraAsker/Bærum % 4% 72,7 0,05 Til/fraOslo % 35% 56,9 0,47 Til/fraFollo % 1% 75,0 0,02 Til/fraNedreRomerike % 22% 45,0 0,29 Til/fraØvreRomerike, øvrig % 36% 21,8 0,48 Suminterntrafikk % 100% 31,3 1,34 Eksterntrafikk % 11% 57,1 0,16 Sum,alltrafikk ,9 1,50

9 Nes Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Nes % 10% 6,7 0,12 Til/fraAsker/Bærum % 3% 79,8 0,03 Til/fraOslo % 26% 65,0 0,30 Til/fraFollo % 1% 82,2 0,01 Til/fraNedreRomerike % 17% 52,1 0,19 Til/fraØvreRomerike, øvrig % 43% 26,2 0,49 Suminterntrafikk % 100% 25,3 1,14 Eksterntrafikk % 20% 32,9 0,29 Sum,alltrafikk ,5 1,43 Nesodden Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Nesodden % 12% 8,9 0,09 Til/fraAsker/Bærum % 8% 57,7 0,06 Til/fraOslo % 37% 47,2 0,28 Til/fraøvrigeFollo % 36% 31,8 0,27 Til/fraNedreRomerike % 5% 66,2 0,04 Til/fraØvreRomerike % 2% 84,8 0,02 Suminterntrafikk % 100% 28,8 0,74 Eksterntrafikk % 17% 53,0 0,15 Sum,alltrafikk ,2 0,89 Nittedal Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Nittedal % 4% 4,1 0,04 Til/fraAsker/Bærum % 8% 30,4 0,09 Til/fraOslo % 47% 15,0 0,50 Til/fraFollo % 5% 42,7 0,06 Til/fraNedreRomerike øvrig % 22% 12,9 0,23 Til/fraØvreRomerike % 13% 32,7 0,14 Suminterntrafikk % 100% 15,2 1,06 Eksterntrafikk % 26% 67,3 0,38 Sum,alltrafikk ,0 1,43

10 Oppegård Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Oppegård % 5% 4,1 0,06 Til/fraAsker/Bærum % 9% 27,0 0,10 Til/fraOslo % 44% 12,3 0,47 Til/fraøvrigeFollo % 29% 19,1 0,31 Til/fraNedreRomerike % 9% 33,8 0,10 Til/fraØvreRomerike % 3% 55,1 0,03 Suminterntrafikk % 100% 14,2 1,07 Eksterntrafikk % 25% 56,7 0,35 Sum,alltrafikk ,4 1,42 Rælingen Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Rælingen % 3% 4,1 0,04 Til/fraAsker/Bærum % 7% 38,1 0,08 Til/fraOslo % 48% 22,8 0,55 Til/fraFollo % 5% 35,6 0,05 Til/fraNedreRomerike øvrig % 28% 9,3 0,31 Til/fraØvreRomerike % 8% 33,7 0,10 Suminterntrafikk % 100% 15,4 1,13 Eksterntrafikk % 11% 75,5 0,14 Sum,alltrafikk ,9 1,26 Skedsmo Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Skedsmo % 6% 4,1 0,09 Til/fraAsker/Bærum % 6% 36,4 0,09 Til/fraOslo % 48% 20,8 0,73 Til/fraFollo % 6% 38,4 0,08 Til/fraNedreRomerike øvrig % 19% 9,9 0,29 Til/fraØvreRomerike % 15% 29,6 0,24 Suminterntrafikk % 100% 15,4 1,52 Eksterntrafikk % 20% 72,7 0,38 Sum,alltrafikk ,3 1,90

11 Ski Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Ski % 5% 4,1 0,06 Til/fraAsker/Bærum % 8% 40,6 0,10 Til/fraOslo % 47% 26,2 0,54 Til/fraøvrigeFollo % 28% 14,1 0,33 Til/fraNedreRomerike % 9% 45,2 0,10 Til/fraØvreRomerike % 3% 64,5 0,03 Suminterntrafikk % 100% 18,3 1,17 Eksterntrafikk % 22% 38,4 0,32 Sum,alltrafikk ,6 1,49 Sørum Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Sørum % 2% 4,1 0,02 Til/fraAsker/Bærum % 5% 52,1 0,07 Til/fraOslo % 40% 37,1 0,56 Til/fraFollo % 2% 53,6 0,03 Til/fraNedreRomerike øvrig % 30% 20,8 0,41 Til/fraØvreRomerike % 22% 27,1 0,30 Suminterntrafikk % 100% 26,3 1,40 Eksterntrafikk % 14% 81,8 0,23 Sum,alltrafikk ,1 1,63 Ullensaker utslipp Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise Internt,Ullensaker % 6% 6,7 0,14 Til/fraAsker/Bærum % 7% 55,9 0,16 Til/fraOslo % 40% 39,7 0,90 Til/fraFollo % 4% 60,9 0,08 Til/fraNedreRomerike % 21% 28,3 0,49 Til/fraØvreRomerike, øvrig % 23% 22,4 0,51 Suminterntrafikk % 100% 26,1 2,27 Eksterntrafikk % 29% 62,7 0,92 Sum,alltrafikk ,4 3,20

12 Vestby Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Vestby % 5% 4,1 0,04 Til/fraAsker/Bærum % 11% 53,6 0,09 Til/fraOslo % 38% 40,2 0,32 Til/fraøvrigeFollo % 39% 18,7 0,33 Til/fraNedreRomerike % 6% 54,6 0,05 Til/fraØvreRomerike % 1% 78,4 0,01 Suminterntrafikk % 100% 21,7 0,84 Eksterntrafikk % 35% 16,0 0,46 Sum,alltrafikk ,3 1,30 Ås Antall Kilometer Andelantall Andelkm Km/reise utslipp Internt,Vestby % 5% 4,1 0,04 Til/fraAsker/Bærum % 11% 53,6 0,09 Til/fraOslo % 38% 40,2 0,32 Til/fraøvrigeFollo % 39% 18,7 0,33 Til/fraNedreRomerike % 6% 54,6 0,05 Til/fraØvreRomerike % 1% 78,4 0,01 Suminterntrafikk % 100% 21,7 0,84 Eksterntrafikk % 35% 16,0 0,46 Sum,alltrafikk ,3 1,30

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk 3,00 2,50 Eksterntrafikk Til/fra Øvre Romerike Til/fra Nedre Romerike

Detaljer

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo 1 Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo For Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Av Oddvar Lindholm 22. februar 2014 2 Innledning og forutsetninger. Fylkesmannen

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2014

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2014 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2014 Forsidefoto: Andreas Bostad Thaule Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2014 Innbetalt skogfond Innbetalt skogfond

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2015

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2015 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2015 Forsidefoto: Andreas Bostad Thaule Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2015 Innbetalt skogfond Innbetalt skogfond

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 18 141 188 OA 0200 AKERSHUS 17 18 19 20 4 925

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2016

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2016 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2016 Forsidefoto: Kari Bjørnø Vangen Forord Fylkesmannen i Oslo og Akershus fører regnskap over skogfondmidlene og rentemidlene av skogfondet.

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Informasjon om skjønnsmidler for 2017

Informasjon om skjønnsmidler for 2017 Samordningsstaben Kommuner i Akershus Oslo kommune Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kommunereformen Arbeidsverksted fremtidsbilder 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Utredningsplikten brev fra Sanner 28.10.2015 Alle kommuner skal ta

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Akershus og Oslo

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Akershus og Oslo Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Akershus og Oslo Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned (1) Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

Hvorfor toppkontroll?

Hvorfor toppkontroll? 1 Hvorfor toppkontroll? Hafslund i dag Varme og Infrastruktur Tekniske Tjenester Marked Venture Kraftproduksjon, nettdrift, fjernvarme, bredbånd og eiendom. Entreprenør, installasjon, el-sikkerhet, sikkerhet

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

Kommunereformen i hovedstadsregionen

Kommunereformen i hovedstadsregionen Kommunereformen i hovedstadsregionen Fylkesgruppemøte, 28.oktober 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kolossal befolkningsvekst om 15 år Forventet vekst på 30 prosent

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Jeg skal ikke snakke om formuesskatten, ei heller om skatt på arbeidende kapital. I Sverige var det en helt annen debatt i forkant

Jeg skal ikke snakke om formuesskatten, ei heller om skatt på arbeidende kapital. I Sverige var det en helt annen debatt i forkant Jeg skal ikke snakke om formuesskatten, ei heller om skatt på arbeidende kapital I Sverige var det en helt annen debatt i forkant av deres fjerning av formuesskatten Formuesskatten er et missfoster, det

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Matrikkel. Årsmøter mars/april 2016

Matrikkel. Årsmøter mars/april 2016 Matrikkel Årsmøter mars/april 2016 Matrikkel MF og MUF Bygg Adresse Matrikkel v 3.7 Endring i Matrikkelforskriften Sentral føringsenhet Kommunereformen Elektronisk tinglysing MF og MUF Kartverket sender

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Dato Spillestart Spillested Korpsnavn Besetning Korpstype Divisjon :00 Lørenskog Kultursenter - Triaden Strømmen og Skjetten skolekorps

Dato Spillestart Spillested Korpsnavn Besetning Korpstype Divisjon :00 Lørenskog Kultursenter - Triaden Strømmen og Skjetten skolekorps 20.03.2009 18:00 Lørenskog Kultursenter - Triaden Strømmen og Skjetten skolekorps janitsjar skolekorps div1 20.03.2009 18:25 Lørenskog Kultursenter - Triaden Skedsmo Skolekorps janitsjar skolekorps div1

Detaljer

Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov

Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov Dagens kommune- og fylkesinndeling i Oslo og Akershus grensevandring med tolkning av reformbehov Fylkesmannens kontaktmøte 2014 Son 2.september Av Geir Vinsand Tema De nasjonale bekymringer Grensevandring

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Kommunereformarbeidet

Kommunereformarbeidet Kommunereformen Statuskartlegging: Kommunereformarbeidet i Akershus pr. januar 2015 Forord Fylkesmannen ønsker å takke for en god oppstart med kommunereformarbeidet høsten 2014. Vi har noen måneder med

Detaljer

Uke Dag Kl Produksjon Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole

Uke Dag Kl Produksjon Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole 2 Ma 09.01.2017 09:15 09:55 NO. 4 Vormsund ungdomsskole Nes Vormsund ungdomsskole 8-10 147 147 Elevene fordeles på to 2 Ma 09.01.2017 10:15 10:55 NO. 4 Vormsund ungdomsskole Nes Vormsund ungdomsskole 8-10

Detaljer

Merknad utøver. Uke Dag Kl Produksjon Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole

Merknad utøver. Uke Dag Kl Produksjon Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole Kontaktperson : Emilie Christensen emilie.s.christensen@gmail.com 977 82181 2 Ma 09.01.2017 09:15 09:55 NO. 4 Vormsund ungdomsskole Nes Vormsund ungdomsskole 8-10 147 147 Elevene fordeles på to 2 Ma 09.01.2017

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Adressater etter liste Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2012/11001-2 M-NA Catrine Curle 18.06.2012 INFORMASJON TIL KOMMUNER I OSLO OG AKERSHUS OM DEN UTVALGTE

Detaljer

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Temadag Energi Norge 2012-03-15 noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Noen hovedtall i Hafslund Netts dekningsområde Hafslund Fylker (Oslo Akershus og Østfold)

Detaljer

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK:

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK: Aurskog- Høland Asker mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK: Eventrystund på arabisk. Passer for barn fra 3 år 10.30: Eventrystund i biblioteket. Vi leser billedbøker, eventry, dikt, rim og regler.

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4.

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4. Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008 Hafslund Nett Norges største netteier med: 533 000 kunder

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier Økonomiplan 2015-2018 - vekst og utvikling, men også omstilling Presentasjon for politiske partier 13.11.2014 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling

Detaljer

«Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker» Barbara Hoffmann og Signe-Lise Dahl IMDi Øst

«Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker» Barbara Hoffmann og Signe-Lise Dahl IMDi Øst «Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker» Barbara Hoffmann og Signe-Lise Dahl IMDi Øst Tilskuddsordningen Tilskudd 1: engangstilskudd på kr 181

Detaljer

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen. Informasjonsmøte på utdanningsområdet 21. april 2017

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen. Informasjonsmøte på utdanningsområdet 21. april 2017 Aktuell informasjon fra Fylkesmannen Informasjonsmøte på utdanningsområdet 21. april 2017 Program 09:00 Velkommen "De voksne så liksom bare forbi", Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk, Universitet

Detaljer

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper DLE-konferansen 2007 Sigurd Kvistad Innhold Hafslund Nett Organisering av DLE-aktiviteter i Hafslund Nett Hvorfor Hafslund Nett valgte å kjøpe tjenester

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Nettplanlegging i et krevende landskap

Nettplanlegging i et krevende landskap Nettplanlegging i et krevende landskap Kristin Melander Vie, Statnett Arealpolitikk og infrastruktur Forbedring av prosesser? Omdømme og framtidsutsikter 24.11.2011 1 Tema for presentasjonen 1. Statnett

Detaljer

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Knut Vareide Telemarksforsking 5,0 54 000 0,03 1,2 Årlig vekst Endring andel 4,0 Folketall 49 000 44 000 0,03 0,02 Andel av Norge 1,0 3,0 39 000 0,02 08 0,8 2,0 34 000

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess!

Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess! Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess! BRANNVESENKONFERANSEN 2017 Terje Surdal/Daglig leder Alarmsentral Brann Øst AS/Leder 110-Forum -et spørsmål om prosess!

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

«Follorapporten» 2016 Enebakk som egen kommunekonsekvenser

«Follorapporten» 2016 Enebakk som egen kommunekonsekvenser 1 Kommunereformvedtak i Akershus og innsendte dokumenter Oversikt per 15.8.2016 har i august gjennomgått kommunereformvedtakene i Akershus og innsendte dokumenter. Vi presenterer en oppsummering i tabellen

Detaljer

Innspill til Kulturforum

Innspill til Kulturforum Innspill til Kulturforum 7. mars 2012 Gaute Aarbakke Solaas FAU Smestad Skole Leder Midtre Rælingen Vel Hvilken betydning har et aktivt kulturliv i Rælingen for oss som bor her? Kultur skaper kontakt mellom

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange?

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? Nullvekstmålet Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? To hovedproblemstillinger Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport,

Detaljer

Vedlegg 2. Kommunereformvedtak i Akershus, utredninger og innbyggerhøring

Vedlegg 2. Kommunereformvedtak i Akershus, utredninger og innbyggerhøring 1 Vedlegg 2. Kommunereformvedtak i Akershus, utredninger og innbyggerhøring Utredningsplikten, basert på stortingsflertallet i kommuneproposisjon 121 S, er beskrevet i brev av 30.11.2015 fra Kommunal-

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal,

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse Plansekretariatet for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten

Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten Fylkesberedskapsrådet Østfold 06.04.17 Terje Surdal/Daglig leder Alarmsentral Brann Øst AS Dagens agenda Brann- og redningstjenesten

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per 01.01 i 2010 1 123 400 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. Juli

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. Juli Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom boligbyggingen i Akershus ? Utgave: B Dato:

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom boligbyggingen i Akershus ? Utgave: B Dato: Akershus Fylkeskommune Hvor kom boligbyggingen i Akershus 2000-2010? Utgave: B Dato: 2010-12-21 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune Rapportnavn: Hvor kom boligbyggingen i Akershus

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai

Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai Dagsorden Akershus SVs representantskap 3. september, kl. 18:00 Fylkestingssalen, Galleri Oslo Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai 11/14 Uttalelse:

Detaljer

KVU Oslo-Navet Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Offentlig høring

KVU Oslo-Navet Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Offentlig høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no sentralbord 05280 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2017

Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2017 Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2017 v/ Samordningsstaben Fakra Butt Tor Håkon Skomsvold Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

Rehabiliteringsnettverket.

Rehabiliteringsnettverket. Rehabiliteringsnettverket. Aktører: kommune/bydel, sykehus, nav og brukere KOMMUNE/ SYKEHUS/ ANNET ALNA KONTAKTPERSON ADRESSE TELEFON / E-POST Ingejerd Yanai KE- Barn og unge Bydel Alna E-post: ingejerd.yanai@bal.oslo.kommune.no

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Å rsberetning 2015 Åkershus Unge Høyre. Akershus Unge Høyres Generalforsamling oktober 2015

Å rsberetning 2015 Åkershus Unge Høyre. Akershus Unge Høyres Generalforsamling oktober 2015 Å rsberetning 2015 Åkershus Unge Høyre Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2015 24. oktober 2015 1 Kjære medlemmer, 2015 har vært et innholdsrikt år for Akershus Unge Høyre. Vi har holdt et svært høyt

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer