Årsrapport Tannhelse. Tannhelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse"

Transkript

1 Årsrapport

2 Årsrapport tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave og målsetning er å gi rett hjelp til rett tid og sette innbyggerne i Akershus i stand til å bevare tenner for livet. Målene som er satt for tannhelsetjenesten er nådd, og tannhelseresultatene for 5-, 12- og 18-åringer er bedre enn året før. Ca personer er under tilsyn. Det er behandlet i alt pasienter.

3 Årsrapport 2013 Fordeling av driftsutgifter 1,5% Avtalefestet pensjon 6,4% Administrasjon sentralt 14,1% Fellesutgifter tannhelse 1,3% Ahus og fengselsklinikker 23,5% 7 klinikker i Asker og Bærum 17,9% 6 klinikker i Follo 16,6% 5 klinikker i Nedre 18,7% 8 klinikker på Nord-Østre Områdets andel av totale driftsutgifter i 2013: 3,2% Måloppnåelse Fylkeskommunen skal ha en helsefremmende politikk n for 5-åringer er god og på nivå med gjennomsnittet for fylkene i Øst-Norge *). 83,6 prosent av alle 5-åringer var uten hull i tenner. Dette er bedre enn året før. Andel 12-åringer som er undersøkt/behandlet er på nivå med gjennomsnittet for Øst-Norge. Gjennomsnittlig antall tenner med hull var 0,9. n for 18-åringer var i 2013 bedre enn i Gjennomsnittlig antall tenner med hull var på 3,6. Resultatet var bedre enn for Øst-Norge. 31 prosent av 18-åringer hadde fem eller flere hull. Det er totalt ca personer under tilsyn i Akershus, og det er behandlet om lag pasienter i de prioriterte gruppene. Dekningsgraden er på samme nivå som gjennomsnittet for fylkene i Øst-Norge. I tillegg er det behandlet ca i andre grupper. Netto driftsutgifter pr. pasient i tannhelse er 180 kr lavere enn gjennomsnittet for fylkene i Øst-Norge. *) Øst-Norge omfatter fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland

4 Årsrapport 2013 FORTSATT GOD TANNHELSE BLANT BARN OG UNGDOM I AKERSHUS Det er satt som mål at tannhelsen, målt ved kariessituasjonen for 5-, 12- og 18-åringer, skal være lik eller bedre enn gjennomsnittet for Øst-Norge. Andelen 5-åringer med kariesfrie tenner var på 83,8 prosent i Det er et bedre resultat enn året før, da resultatet var 81,2 prosent. Resultatet betyr at det er god tannhelse blant 5 åringer og om lag fire av fem barn er helt uten hull. For 12- og 18-åringene er målet satt ut fra gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring. Her er resultatet for 12-åringer et gjennomsnitt på 0,9 tenner og for 18-åringer 3,6 tenner med karieserfaring. Dette er en bedring sammenlignet med året før. Hovedinntrykket de siste årene er at det er en stabil tannhelsesituasjon for de tre aldersgruppene. NØKKELTALL TANNHELSE - KVALITET Øst-Norge ) 5-åringer Andel med kariesfrie tenner 83,8 % 81,2 % 79,8 % 84,3 % 12-åringer Tenner med karieserfaring 1) 0,9 0,9 1,0 0,9 18-åringer Tenner med karieserfaring 1) 3,6 3,7 3,8 3,6 1) Karieserfaring vil si at en har erfaring med hull 2) Øst-Norge omfatter fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, og Oppland. Foreløpige tall for 2013 (pr. mars 2014) Resultatene varierer likevel noe mellom de fire tannhelsedistriktene i Akershus. Resultatene f.eks. for 5- åringene er best i Asker-Bærum og dårligst på Nedre. Nesten samme regionale mønster gjelder også for andre prioriterte grupper - 12-åringer og 18-åringer, foruten at i disse gruppene er det Nord-Østre som kommer dårligst ut. 5 ÅRINGER UTEN HULL 2013, REGIONALE RESULTATER Prosent Asker/Bærum Akershus Follo Nord-Østre Nedre

5 Årsrapport ÅRINGER - ANTALL TENNER MED HULL, GJENNOMSNITT 2013 Antall 1,2 18 ÅRINGER - ANTALL TENNER MED HULL, GJENNOMSNITT 2013 Antall 5 1,0 0,8 0,6 0,4 0, Asker/Bærum Akershus Follo Nord-Østre Nedre Asker/Bærum Akershus Follo Nord-Østre Nedre TILFREDSSTILLENDE DEKNINGSGRAD loven definerer hvilke befolkningsgrupper eller personer som skal få gratis tannbehandling. Det var prioriterte personer i Akershus i Av disse var under tilsyn av tannhelsetjenesten. Dette er flere enn året før. De prioriterte gruppene fordeles i fem ulike grupper (A D) etter alder, diagnose og institusjonstilknytning. Det var dekningsgrad på over 95 prosent både for gruppe A og B - se tabell. I tillegg til prioriterte grupper A-D gis det tannbehandling til innsatte i fengsler, rusmiddelmisbrukere og til voksne betalende pasienter. I alt ble om lag personer undersøkt/behandlet og det er 1100 flere enn året før. NØKKELTALL TANNHELSE - KAPASITET Akershus Øst-Norge Gruppe Personer under tilsyn (%) *) A Barn og ungdom 1-18 år 95,2 94,8 95,0 96,1 B Psykisk utviklingshemmede over 18 år 95,1 94,8 93,6 94,9 C1 Eldre og uføre i institusjon 71,4 72,9 78,3 77,6 C2 Personer i hjemmesykepleie 23,7 25,1 24,4 22,7 D Ungdom år 67,1 65,2 69,5 77,3 *) Personer under tilsyn: personer undersøkt av tannlege/tannpleier, gitt nødvendig behandling eller gitt tilbud om oppfølging.

6 Årsrapport 2013 ANTALL UNDERSØKTE / BEHANDLEDE PASIENTER 2013 A Barn og ungdom 0-18 år B Psykisk utviklingshemmede over 18 år C1 Eldre og uføre i institusjon C2 Personer i hjemmesykepleie D Ungdom år Sum prioriterte grupper F Fengsel 433 E2 Rusmiddelmisbrukere 556 F Voksne betalende pasienter SUM Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til de prioriterte gruppene. I Akershus er 96 prosent av alle 12-åringer undersøkt/ behandlet i løpet av siste tre år. Tilsvarende tall for 18-åringer og gruppe B er henholdsvis 92 prosent og 90 prosent. Tallene bekrefter en høy dekningsprosent og lavt frafall. tjenestens egen registrering viser at 82,1 prosent av personene i gruppe C2 Personer i hjemmesykepleie, med rett til fri tannbehandling, er under tilsyn, mot 84,7 prosent i Mange i denne gruppen ønsker å benytte egen tannlege i stedet for tannhelsetjenestens tilbud. FOLKEHELSEARBEID tjenesten arbeider for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid, og det er et mål er å sette befolkningen i stand til å bevare en god munnhelse gjennom livet. For å oppnå dette samarbeider vi med ulike aktører innenfor helse- og omsorgstjenester, folkehelserådgivere i kommuner, skoler, barnehager og organisasjoner. Kosthold, ernæring, helsefremmende og forebyggende arbeid, samt rusforebyggende tiltak er sentrale områder. Vi har også utarbeidet et eget tannhelse- og folkehelseprogram for voksne innvandrere som går på de kommunale opplæringssentrene. Verdens vanndag arrangeres i form av opplysningstiltak for ansatte, pasienter og pårørende på helsetorgene på Akershus universitetssykehus og Bærum sykehus. Verdens tobakksfrie dag markeres på tannklinikkene, og det arbeides med tobakk- og snusforebygging ved konsultasjoner på tannklinikkene. n i befolkningen er jevnt over svært god, men det er fortsatt noen som har tannhelseproblemer. De samme sosiale ulikhetene vi generelt finner i helse, finner vi også i tannhelse, og bedringen i tannhelse ser ut til å gå raskest i den delen av befolkningen som har høyest utdanning. SIC-indeksen beskriver gjennomsnittlig antall tenner med hull i den tredjedelen av aldersgruppen som har dårligst tannhelse. Indeksen varierer mye for 15- og 18-åringer i kommuner i Akershus. SIC-INDEKS FOR KOMMUNER Antall tenner med hull Frogn Oppegård Nesodden Asker Bærum Lørenskog Nittedal Vestby Ski Skedsmo Rælingen Enebakk Ås Sørum Ullensaker Aurskog- Høland Gjerdrum Nes Fet Eidsvoll Nannestad Hurdal 0 SIC-indeks 18-åringer SIC-indeks 15-åringer 62 63

7 Årsrapport 2013 SYKEFRAVÆRET GIKK NED Sykefraværet i tannhelsetjenesten gikk ned- fra 8,5 prosent i 2012 til 7,6 prosent i en viktig forklaring til dette er et godt arbeidsmiljø. Der det er mulig å gjennomføre, tilrettelegges i tillegg arbeidsplassene i forhold til universell utforming, med bl.a. heve- og senkebord. TANNKLINIKKENE BLIR STØRRE OG FÆRRE I september 2013 ble det åpnet ny klinikk på Dønski. Klinikken ligger i et nytt bygg, hvor den andre delen av bygget utgjøres av nytt auditorium til Dønski videregående skole. Klinikken har ti behandlingsrom og erstatter Levre tannklinikk som er lagt ned. Skedsmokorset tannklinikk ble totalrehabilitert og utvidet med to behandlingsrom. Klinikken ble gjenåpnet i september 2013 og fremstår som en ny og moderne tannklinikk med fem behandlingsrom. Vormsund tannklinikk ble nedlagt og inngår i utvidet og totalrehabilitert tannklinikk på Årnes med fem behandlingsrom. Nye Årnes tannklinikk åpner i januar Ved utgangen av året disponerer tannhelsetjenesten 26 ordinære klinikker. I tillegg disponeres klinikk på Ahus, Ullersmo og Ila fengsler samt fire sykehjem. Alle nybygde klinikker og klinikker som rehabiliteres tilfredsstiller krav til universell utforming, både med tanke på pasienter og de ansatte. KOSTRA-TALLENE VISER LAV RESSURSBRUK PR. PASIENT Det er satt som mål at kostnadseffektiviteten, målt som netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn, skal være på nivå med gjennomsnittet for Øst- Norge (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland). Foreløpige KOSTRA-tall for 2013 viser at Akershus har et lavere kostnadsnivå enn de øvrige fylkene i gruppen. NETTO DRIFTSUTGIFTER PR. PRIORITERT PERSON UNDER TILSYN Kroner Akershus Østfold Hedmark Oppland Øst-Norge

8 Årsrapport Skedsmokorset tannklinikk ble totalrehabilitert og utvidet med to behandlingsrom i 2013.

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000

Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 Årsmelding for tannhelsetjenesten 1999 og 2000 IK-2758 Oslo 15. november 2001 Innhold: 1.Innledning 2. Grunnlaget for årsmeldingen 3. Resultater 3.1 Personell 3.2 Omfangsdata 3.3 Tannhelsedata 3.4 Økonomidata

Detaljer

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE...

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Hullete tannhelsestatistikk

Hullete tannhelsestatistikk Andreas Hedum Hullete tannhelsestatistikk Er tannhelse et helsepolitisk stebarn? Selv om dårlig tannhelse kan oppleves som et like stort problem som annen sykelighet, må den norske befolkning i stor grad

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Forord Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet Et godt tilbud til de som trenger det mest Utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon 13.

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren

Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren Helse Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren Vi bruker stadig mer penger på helse i Norge. Helse utgjør i dag 10 prosent av totalproduksjonen i samfunnet målt ved bruttonasjonalproduktet. I kommunehelsetjenesten

Detaljer

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater 2009/29 Notater Berit Otnes Notater Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Foreløpig rapport Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer