FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/ Fra styremøte i Lakselv januar Til stede: May Bente Eriksen

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen"

Transkript

1 FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård Marit Arntzen leder nestleder medlem medlem medlem organisasjonssjef idrettsfaglig konsulent SAKSLISTE S-SAK 69/12-14 GODKJENNING AV PROTOKOLLER S-SAK 70/12-14 SAKER TIL ORIENTERING S-SAK 71/12-14 LANGTIDSPLAN S-SAK 72/12-14 LANGTIDSBUDSJETT S-SAK 73/12-14 ÅRSPLAN 2014 S-SAK 74/12-14 BUDSJETT 2014 S-SAK 75/12-14 FORDELING AV REPRESENTANTER FRA IDRETTSRÅD OG SÆRKRETSER/REGIONER TIL IDRETTSKRETSTINGET 2014 S-SAK 76/12-14 SAKER TIL IDRETTSKRETSTINGET 2014 S-SAK 77/12-14 DEKNING AV DELTAKELSE FRA IDRETTSRÅD TIL IDRETTSKRETSTINGET 2014 S-SAK 78/12-14 FORSLAG OM ENDRING AV TILSKUDDSORDNINGEN TIL VOFO S-SAK 79/12-14 SAMARBEIDSAVTALE MED UiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET S-SAK 80/12-14 AVSETNINGER I BALANSEN S-SAK 81/12-14 MØTEPLAN 2014 S-SAK 82/12-14 DISPONERING AV OVERSKUDD FOR REGNSKAP 2013

2 S-SAK 68/12-14 GODKJENNING AV PROTOKOLLER Følgende protokoller er til godkjenning; - Protokoll 13/12-14 fra styremøte i Karasjok fredag 18.oktober Protokoll 14/12-14 fra styremøte (mailmøte) mandag 6.januar 2014 Protokoll 13/12-14 fra styremøte i Karasjok fredag 18.oktober 2013, og protokoll 14/12-14 fra styremøte (mailmøte) mandag 6.januar 2014, godkjennes. S-SAK 69/12-14 SAKER TIL ORIENTERING a) Representasjoner May Bente Eriksen; Fylkeskommunens strategiseminar, Vadsø års jubileet for samarbeidet Finnmark Murmansk fylke, Murmansk Møte med Sportskomiteen i Murmansk, Murmansk Møte i Barents Sportskomite Norge, Tromsø Møte med Finnmark fylkeskommune vedr. regionale kulturstrategier, Vadsø Ole Dyrstad: Seminaret «Ærlig talt», Hammerfest Konferansen om barne- og ungdomsidrett, Trondheim Trond Østgård; NIF s lov- og domseminar, Oslo Fylkeskommunens strategiseminar, Vadsø Møte med Ishavskraft, Alta «Ærlig talt» - konferanse, Alta års jubileet for samarbeidet Finnmark Murmansk fylke, Murmansk Møte med Sportskomiteen i Murmansk, Murmansk Møte med NIF og Norges ishockeyforbund, Oslo Møte med Olympiatoppen, Oslo Møte med NIF og særforbund, Oslo Møte med NIF og idrettskretser (org.sjefer), Oslo Møte i Barents Sportskomite Norge, Tromsø Marit Arntzen; NIFs utviklingsdager for utdanningskontakter, Oslo Kommuneforum, Vadsø Ærlig talt, Hammerfest NIFs barne- og ungdomskonferanse, Trondheim Stiftelsen Extra-samling, Oslo

3 b) Foreløpig regnskap pr Viser til vedlagte regnskap. Org.sjefen vil orientere nærmere om regnskapet på styremøte. c) Status handlingsplan 2013 Viser til vedlagte status for handlingsplan Status for planen vil bli gjennomgått på møtet. d) Idrettslagsundersøkelsen 2013 Org.sjefen vil redegjøre undersøkelsen på møtet. Orienteringene tas til etterretning. S-SAK 71/12-14 LANGTIDSPLAN Vedlagt ligger forslag til langtidsplan for Finnmark idrettskrets. Planen bygger i hovedsak på idrettskretsens lovpålagte oppgaver og NIF s vedtatte Idrettspolitiske dokument (IPD) Planen er lagt opp etter NIF s forslag til mal for langtidsplaner i idrettskretser, med 6 innsatsområder; - 1. Aktiviteten - 2. Idrettsorganisasjonen - 3. Finansiering og rammebetingelser - 4. Idrettsanlegg - 5. Idrett og folkehelse - 6. Idrett og samfunn Langtidsplanen skal endelig godkjennes av Finnmark idrettskrets sitt ting i Kautokeino 10.mai Forslaget til langtidsplan, med innkomne endringer fra styremøte, for Finnmark idrettskrets godkjennes. Planen legges fram på idrettskretstinget 2014 for endelig vedtak. S-SAK 72/12-14 LANGTIDSBUDSJETT Vedlagt følger forslag til langtidsbudsjett I langtidsbudsjettet har man lagt til grunn 3 % økning i inntekter og utgifter. Man har også lagt til grunn at administrasjonen reduseres fra 3,6 stillinger til 3,0 stillinger fra 1.mars Styret i Finnmark godkjenner forslag til langtidsbudsjett Langtidsbudsjett legges fram for idrettskretstinget 2014 for endelig godkjenning.

4 S-SAK 73/12-14 ÅRSPLAN 2014 Vedlagt følger forslag til årsplan for 2014 for Finnmark idrettskrets. Årsplan 2014 er utarbeidet på bakgrunn av idrettskretsens lovpålagte oppgaver og NIF s vedtatte Idrettspolitiske plan (IPD) for denne perioden. I tillegg er det tatt med vår involvering i idrettens Barentssamarbeid. Tiltakene i årsplan 2014 bygger videre på de overordnede målene som er satt opp i vår Langtidsplan Årsplan 2014 for Finnmark idrettskrets, med vedtatte tillegg fra styremøte, godkjennes. S-SAK 74/12-14 BUDSJETT 2014 Vedlagt følger forslag på Budsjett 2014 for Finnmark idrettskrets. Budsjettet har tatt utgangspunkt i forslag til Årsplan 2014, vårt foreløpige regnskap for 2013, samt forventede tilskudd fra NIF og Finnmark fylkeskommune for Forslag til Budsjett 2014 for Finnmark idrettskrets godkjennes. S-SAK 75/12-14 FORDELING AV REPRESENTANTER FRA IDRETTSRÅD OG SÆRKRETSER/REGIONER TIL IDRETTSKRETSTINGET 2014 Vedlagt følger forslag til fordeling av representanter fra idrettsråd og særkretser/regioner til Finnmark idrettskrets sitt ting i Kautokeino mai I lov for Finnmark idrettskrets heter det; 9 Representasjon på idrettskretstinget På idrettskretstinget møter med stemmerett: a) Idrettskretsens styre. b) 35 representanter fra særkretsene c) 35 representanter fra Idrettsrådene i henhold til idrettskretsens lov. d) Idrettslagene med 1 representant hver Særkretser og idrettsråd skal tildeles like mange representanter. Representanter må være valgt på årsmøte/ting eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt idrettskretsen senest en uke før tinget.

5 Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer. d) Revisor. Idrettskretsens styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av idrettskretsen. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. Fordelingen er gjort etter antall lag for særkretser/regioner, og etter antall medlemskap for idrettsråd. Forslag til fordeling av representanter fra idrettsråd og særkretser/regioner til Finnmark idrettskrets sitt ting i Kautokeino mai 2014 godkjennes.. S-SAK 76/12-14 SAKER TIL IDRETTSKRETSTINGET 2014 I forbindelse med saker som skal behandles på idrettskretstinget kan styret foreslå saker som skal opp. I denne forbindelse foreslås det at styret foreslår følgende saker; - Driftsmidler til særkretser/regioner Driftsmidler til særkretser/regioner Styret i Finnmark idrettskrets har tidligere vedtatt at dagens kriterier skal tas opp på nytt på idrettskretstinget. Dette fordi vi i dag kun har 15 særidretter som har etablert særkrets/region, dette av totalt 40 særidretter. Flere av særforbundene uten særkrets/region har kommet med innsigelser på dagens ordning, og NIF har også uttalt at det er aktiviteten for særidretten som bør gi grunnlag for tilskudd, og ikke organisasjonsformen til idretten. Dagens tildelingskriterier gir tilskudd etter antall lag og medlemmer i særidretten i Finnmark. En ny ordning kan forvaltes etter mange forskjellige kriterier, og styret bør bestemme seg for hvilken ordning man skal gå for. Finnmark idrettskrets tar opp følgende sak på idrettskretstinget 2014; - Driftsmidler til særkretser/regioner Styret i Finnmark idrettskrets bes at det arbeides videre med følgende modell; - Særkretsene får tilskudd slik som i dag, men en prosentsats på 20% av rammebeløpet settes av til regioner og særidretter uten særkrets i fylket, midler som de kan søke på til tiltak for sine klubber i kretsen. I forbindelse med idrettskretstinget settes det av tid til et idrettspolitisk tema; - Idrettens framtid i Finnmark

6 Temaet knyttes opp mot Finnmark fylkeskommunes Idrettspolitiske handlingsplan , som skal utarbeidet og vedtas i 2014 i fylkeskommunen. S-SAK 77/12-14 DEKNING AV DELTAKELSE FRA IDRETTSRÅD TIL IDRETTSKRETSTINGET 2014 Idrettskretsene har et særskilt ansvar for å følge opp idrettsrådene i kretsen. I denne sammenheng har FIK brukt å dekke kostnadene for representanter fra idrettsrådene til idrettskretstinget. Finnmark idrettskrets dekker opphold- og reise for to representanter fra hvert idrettsråd i fylket til idrettskretstinget Det forutsettes at representantene fra idrettsrådene samordner reisene sine. SAK 78/12-14 FORSLAG OM ENDRING AV TILSKUDDSORDNINGEN TIL VOFO Idrettens Studieforbund Finnmark v/finnmark Idrettskrets fremmer følgende forslag til Voksnopplæringsforbundet i Finnmark: Prosedyrer for tildeling av tilskudd, som tildeles på bakgrunn av vo-timetall året før, endres slik at søknader ikke er nødvendig. Tildeling gjøres administrativt og godkjennes av voksenopplæringsforbundets styre før utbetaling til det enkelte studieforbund. S-SAK 79/12-14 SAMARBEIDSAVTALE MED UiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Viser til vedlagte forslag til samarbeidsavtale. Den foreslåtte samarbeidsavtalen mellom NIF, Olympiatoppen, Troms idrettskrets, Finnmark idrettskrets og UiT Norges arktiske universitet er en videreføring av tidligere avtaler mellom Universitetet i Tromsø (UiT) og Høgskolen i Finnmark (HiF) med Norges Idrettsforbund, Olympiatoppen og henholdsvis Troms og Finnmark idrettskretser. Som en følge av fusjon mellom UiT og HiF er det utarbeidet en ny og justert avtale. Finnmark idrettskrets slutter seg til samarbeidsavtalen mellom NIF, Olympiatoppen, Troms idrettskrets, Finnmark idrettskrets og UiT Norges arktiske universitet. S-SAK 80/12-14 AVSETNINGER I BALANSEN I forbindelse med regnskapsavslutning for 2013 er det behov for å rydde litt opp i balansen vår.

7 Styret i Finnmark idrettskrets omdisponerer avsetningene i balansen slik; - Post 2171 avsetning etterutdanning ansatte kr overføres post 2000 egenkapital - Post 2173 Styrets disposisjon kr avsettes til ny avsetting i balansen til; Rehabilitering/vedlikehold Idrettens hus. - Post 2182 Avsetning Murmanskutveksling kr overføres post 2000 egenkapital S-SAK 81/12-14 MØTEPLAN 2014 Følgende datoer er allerede spikret for møter og konferanser; - Styremøte FIK, Lakselv OLT Nord Tromsø Barents Sportskomite Norge, Tromsø Barents Sportkomite, Tromsø KS konferanse, Alta Årsmøte VOFO, Hammerfest Anleggsseminar, Hammerfest Barents Winther Games, Tromsø NIF Org.sjef-møte, Gardermoen IK-ledermøte, Gardermoen FIK ting, Kautokeino Saksbehandlerseminar, Østfold NIF ledermøte, Bergen Arctic Race, IK-ledermøte, NIF s lov- og domkonferanse, Oslo NNI-møte, Bodø NIF samling Gen.sekr og org.sjefer, Oslo I tillegg til disse møtene må vi få på plass styremøter i Finnmark idrettskrets og Superhelga vår. Aktuell dato for Superhelga vil være I tillegg til overstående møter fastsettes følgende møter; - Styremøte i Tromsø under Barents Winter Games (4.-6.april) - Superhelga i Alta oktober. S-SAK 82/12-14 DISPONERING AV OVERSKUDD FOR REGNSKAP 2013 Finnmark idrettskrets sitt regnskap for 2013 viser i dag et overskudd pr på totalt kr , inkludert overskuddet på kr for Barents Sportskomite. Overskuddet skyldes i hovedsak reduserte kostnader på avd. 10 Administrasjon og avd.20 Idrettens Hus.

8 Årsaken til de reduserte kostnadene er nedbemanning i administrasjonen fra 3,6 stillinger til 3,1 stillinger, og at man ikke har foretatt investeringer på Idrettens Hus. Finnmark idrettskrets hadde et underskudd i 2012 på kr og i 2011 på kr Det foreslås derfor at årets overskudd overføres vår Egenkapital post 2000 for å styrke denne posten. Barents Sportskomite sitt overskudd foreslås overført Egenkapital BU post 2001, og disponeres av styret i Barents Sportskomite Norge. Finnmark Idrettskrets sitt regnskapsmessige overskudd for 2013 overføres balansen Egenkapital post Barents Sportskomite sitt overskudd for 2013 foreslås overført Egenkapital BU post 2001, og disponeres av styret i Barents Sportskomite Norge

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

Styreprotokoll 5/14-16. Fra styremøte i Bodø søndag 2.november 2014. Til stede: May Bente Eriksen. Jon-Arne Dolonen Ingrid Steinlein

Styreprotokoll 5/14-16. Fra styremøte i Bodø søndag 2.november 2014. Til stede: May Bente Eriksen. Jon-Arne Dolonen Ingrid Steinlein FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 5/14-16 Fra styremøte i Bodø søndag 2.november 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Jon-Arne Dolonen Ingrid Steinlein Bjørn Roald Mikkelsen Trond Østgård

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS

FINNMARK IDRETTSKRETS FINNMARK IDRETTSKRETS Styreprotokoll 4/16-18 Fra styremøte fredag 24.februar 2017 i Alta Til stede: May Bente Eriksen Bjørn Roald Mikkelsen Otilie Næss Jørunn Iversen Erik Karlstrøm Trond Østgård Marit

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS

FINNMARK IDRETTSKRETS FINNMARK IDRETTSKRETS Styreprotokoll 8/16-18 Fra styremøte i Tana tirsdag 26.august 2017 Til stede: Bjørn Roald Mikkelsen Jørunn Iversen Otilie Næss Trond Østgård Marit Arntzen Forfall: May Bente Eriksen

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styre og varamedlemmer. Styreprotokoll 1/ Fra styremøte i Lakselv tirsdag 30.august 2016

FINNMARK IDRETTSKRETS Styre og varamedlemmer. Styreprotokoll 1/ Fra styremøte i Lakselv tirsdag 30.august 2016 FINNMARK IDRETTSKRETS Styre og varamedlemmer Styreprotokoll 1/16-18 Fra styremøte i Lakselv tirsdag 30.august 2016 Til stede: May Bente Eriksen leder Bjørn Roald Mikkelsen nestleder Ole Dyrstad medlem

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styre og varamedlemmer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styre og varamedlemmer FINNMARK IDRETTSKRETS Styre og varamedlemmer Styreprotokoll 3/16-18 Fra styremøte fredag 18.november 2016 kl.10.00 på Alfheim, Tromsø. Til stede: May Bente Eriksen Bjørn Roald Mikkelsen Otilie Næss Jørunn

Detaljer

Idrettens Studieforbund Finnmark

Idrettens Studieforbund Finnmark Idrettens Studieforbund Finnmark 10. ORDINÆRE TING Kautokeino 10. og 11. mai 2014 Innhold: ISF Finnmarks saksliste Styrets beretning for 2012 og 2013 Vedtekter for Idrettens Studieforbund SAKSLISTE 1.

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS

FINNMARK IDRETTSKRETS FINNMARK IDRETTSKRETS Styreprotokoll 5/16-18 Fra styremøte lørdag 20.mai i 2017 i Alta Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Jørunn Iversen Kathrine Figenschau Olsen Erik Karlstrøm Trond Østgård Marit

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 20/2016-2017 MANDAG 12. MARS 2018 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS. Styreprotokoll STYREMØTE 2/ Dato: 22. august 2018 Organisasjon: Finnmark idrettskrets Møtested: Idrettens Hus Lakselv

FINNMARK IDRETTSKRETS. Styreprotokoll STYREMØTE 2/ Dato: 22. august 2018 Organisasjon: Finnmark idrettskrets Møtested: Idrettens Hus Lakselv Styreprotokoll STYREMØTE 2/18-19 Dato: 22. august 2018 Organisasjon: Finnmark idrettskrets Møtested: Idrettens Hus Lakselv DELTAKERE May Bente Eriksen leder Otilie Næss styremedlem Fredrik Helgesen styremedlem

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Styreprotokoll 3/ Fra styremøte i Lakselv onsdag 27.august Til stede: May Bente Eriksen. Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard

Styreprotokoll 3/ Fra styremøte i Lakselv onsdag 27.august Til stede: May Bente Eriksen. Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 3/14-16 Fra styremøte i Lakselv onsdag 27.august 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Bjørn Roald Mikkelsen

Detaljer

Protokoll 2/12-14. fra styremøte i Lakselv 15.- og 16.august 2012. Til stede: May Bente Eriksen

Protokoll 2/12-14. fra styremøte i Lakselv 15.- og 16.august 2012. Til stede: May Bente Eriksen Protokoll 2/12-14 fra styremøte i Lakselv 15.- og 16.august 2012 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Jon Arne Dolonen Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Trond Østgård Marit Arntzen leder nestleder

Detaljer

Finnmark Idrettskrets ting 2018

Finnmark Idrettskrets ting 2018 Finnmark Idrettskrets ting 2018 Saksliste 1 GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE 2 GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 2.1 Godkjenne av innkalling og saksliste 2.2 Godkjenne av forretningsorden

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 18/2016-2017 TIRSDAG 5. DESEMBER 2017 SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.1/2016-18 Dato / tid: 26.mai 2016 Sted: Bardufosstun Tilstede: Knut Bjørklund, Elisabeth Rognli, Jan-Harald Jansen, Hege Lynum Pedersen,

Detaljer

Finnmark idrettskrets ting 2014

Finnmark idrettskrets ting 2014 Finnmark idrettskrets ting 2014 Protokoll Åpning Tinget ble åpnet av leder May Bente Eriksen Følgende hilste til tinget: Tom Johansen, Finnmark fylkeskommune Kirsti Skog, Norges idrettsforbund 1.0 KONSTITUERING

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 13/2016-2017 LØRDAG 13. MAI 2017 SCANDIC HAVET, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styre og varamedlemmer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styre og varamedlemmer FINNMARK IDRETTSKRETS Styre og varamedlemmer Styreprotokoll 9/16-18 Fra styremøte i Lakselv 19.november 2017 Til stede: May Bente Eriksen Bjørn Roald Mikkelsen Erik Karlstrøm Trond Østgård Marit Arntzen

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 2/2016-2017 ONSDAG 11. MAI 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning: - Fra styremøte 11/14-16 (tlf.møte) 25.08.14

Følgende protokoller er til godkjenning: - Fra styremøte 11/14-16 (tlf.møte) 25.08.14 FINNMARK IDRETTSKRETS Styret STYREPROTOKOLL 12/14-16 Fra styremøte fredag 6.november 2015 i Vadsø Til stede; May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Bjørn Roald Mikkelsen Marita Jakola Skansen Trond

Detaljer

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett Troms idrettskrets 1.0 FORORD Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle Idrettsglede for alle Langtidsplan 2016-2020 og langtidsbudsjett 2016-2018 Finnmark idrettskrets Langtidsplan 2016-2020 Innledning Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument (IPD) 2015 2019 som er styrende

Detaljer

INNKALLING TIL IDRETTSKRETSTING OG TING IDRETTENS STUDIEFORBUND I TRØNDELAG PÅ SCANDIC HELL HOTELL, STJØRDAL LØRDAG 5. MAI 2018

INNKALLING TIL IDRETTSKRETSTING OG TING IDRETTENS STUDIEFORBUND I TRØNDELAG PÅ SCANDIC HELL HOTELL, STJØRDAL LØRDAG 5. MAI 2018 Til Særkretser Idrettsråd Særforbund med representasjonsrett Kopi Revisor, Kontrollkomiteen, Norges Idrettsforbund 5.februar 2018 INNKALLING TIL IDRETTSKRETSTING OG TING IDRETTENS STUDIEFORBUND I TRØNDELAG

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref:

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 8/2016-2017 FREDAG 18. NOVEMBER 2016 ALFHEIM STADION, TROMSØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle FINNMARK IDRETTSKRETS REVIDERT LANGTIDSPLAN 2018-2019 Idrettsglede for alle FINNMARK IDRETTSKRETS Finnmark idrettskrets Postboks 194 - Torgsenteret 9711 LAKSELV Tel 78 46 02 60 www.finnmarkik.no Tinget

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2016

Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2016 Organisasjonsledd, komiteer, utvalg og andre tilknyttet Telemark idrettskrets Vår ref: Sondre Fjelldalen 21.01.2016 Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2016 Telemark idrettskrets (TIK) innkaller

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS.

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Til styret i Vestfold Idrettskrets Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Generelt: Reglementet for delegering av myndighet i Vestfold

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2018-2019 MANDAG 28. MAI 2018 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP

Detaljer

Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2018

Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2018 Organisasjonsledd, komiteer, utvalg og andre tilknyttet Telemark idrettskrets Vår ref: Sondre Fjelldalen 25.01.2018 Innkalling til Telemark idrettskrets Ting 2018 Telemark idrettskrets (TIK) innkaller

Detaljer

Lov for Vestfold idrettskrets

Lov for Vestfold idrettskrets Lov for Vestfold idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestfold idrettskrets, stiftet 27. april 1919, med senere endringer, senest av 12. november 2011, godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Sør-Trøndelag idrettskrets og Idrettens studieforbund Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag idrettskrets og Idrettens studieforbund Sør-Trøndelag Ekstraordinært ting 2017 Sør-Trøndelag idrettskrets og Idrettens studieforbund Sør-Trøndelag Sakspapirer Søndag 26. november 2017 Innholdsfortegnelse Tidsramme... 2 Åpning... 2 Sakliste Sør-Trøndelag idrettskrets...

Detaljer

Lovnorm for HEDMARK IDRETTSKRETS. Stiftet

Lovnorm for HEDMARK IDRETTSKRETS. Stiftet Lovnorm for HEDMARK IDRETTSKRETS Stiftet 03.05.1919 Lov for Hedmark idrettskrets, stiftet 03.05.1919, med senere endringer, senest av 22.04.2012, godkjent av Idrettsstyret 1 den 28.11.2011 I. INNLEDENDE

Detaljer

Lovnorm for idrettskretser

Lovnorm for idrettskretser Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 9/2016-2017 ONSDAG 14. DESEMBER 2016 SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

Til Særkretser Idrettsråd Særforbund med representasjonsrett 21. januar 2016

Til Særkretser Idrettsråd Særforbund med representasjonsrett 21. januar 2016 Til Særkretser Idrettsråd Særforbund med representasjonsrett 21. januar 2016 INNKALLING TIL IDRETTSKRETSTING OG TING IDRETTENS STUDIEFORBUND I SØR- TRØNDELAG PÅ RØROS 22. 24. APRIL 2016 1. Styret i Sør-Trøndelag

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

TIL ALLE KLUBBER. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest søndag 08. april.

TIL ALLE KLUBBER. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest søndag 08. april. TIL ALLE KLUBBER Det nærmer seg tid for Tinget 2018 i Norges Squashforbund. Tinget avholdes på Olympiatoppen Sportshotell Sognsvann søndag 06. mai kl 12.00 17.00. Forslag som ønskes behandlet må være styret

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 12/2016-2017 TIRSDAG 4. APRIL 2017 SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1/ Utsendelsesdato: 25. juni 2018 Merknadsfrist: 2. juli 2018

PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1/ Utsendelsesdato: 25. juni 2018 Merknadsfrist: 2. juli 2018 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1/2018-2020 Utsendelsesdato: 25. juni 2018 Merknadsfrist: 2. juli 2018 Møtetid: Mandag 18. juni 2018 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Lovnorm for idrettskretser

Lovnorm for idrettskretser Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

Lovnorm for idrettskretser

Lovnorm for idrettskretser Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 11/2016-2017 TORSDAG 9. FEBRUAR 2017 SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

Til særkretser, idrettsråd, særforbund med representasjonsrett 25. oktober 2017

Til særkretser, idrettsråd, særforbund med representasjonsrett 25. oktober 2017 Til særkretser, idrettsråd, særforbund med representasjonsrett 25. oktober 2017 Innkalling til ekstraordinært idrettskretsting og ekstraordinært ting for Idrettens studieforbund i Sør-Trøndelag på Scandic

Detaljer

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets

Regionaliseringsprosessen Vestfold og Telemark idrettskrets Interimsstyret Møte nr. 06 Protokoll Lørdag 05.01.2019 kl. 1000-1200, Clarion Hotel Energy, Stavanger Interimsstyre: Per-Eivind Johansen, leder Geir Berge Nordtveit, nestleder Bjørn Walle, styremedlem

Detaljer

Møteprotokoll. Idrettskretsstyremøte nr /2019. Dato/tid: Onsdag 3. april 2019, kl Sted: Idrettens Hus, Sandefjord, møterom 4

Møteprotokoll. Idrettskretsstyremøte nr /2019. Dato/tid: Onsdag 3. april 2019, kl Sted: Idrettens Hus, Sandefjord, møterom 4 Møteprotokoll Idrettskretsstyremøte nr. 10-2018/2019 Dato/tid: Onsdag 3. april 2019, kl. 1730-2030 Sted: Idrettens Hus, Sandefjord, møterom 4 Stadionveien 5 Til stede: Fra styret Per-Eivind Johansen, Trude

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 31.januar 2018

Deres ref: Vår ref: 31.januar 2018 Alle klubber i Vest-Agder Idrettsrådene i Vest-Agder Særkretser/ Regioner Kopi NIF Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell- fadder VAI Kontrollkomiteens leder Valgkomiteens leder Revisor Deres ref: Vår ref:

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2016-2017 ONSDAG 15. JUNI 2016 VIA SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 14/2014-2015 TORSDAG 14. OG FREDAG 15. JANUAR 2016 SCANDIC HAVET, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 14/2016-2017 TIRSDAG 13. JUNI 2017 SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSKRETSER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015, revidert av Idrettsstyret 28. september 2017.

LOVNORM FOR IDRETTSKRETSER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015, revidert av Idrettsstyret 28. september 2017. LOVNORM FOR IDRETTSKRETSER Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015, revidert av Idrettsstyret 28. september 2017. Veiledning til lovnorm for idrettskretser Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protokoll styremøte Troms idrettskrets Møte: Dato / tid: Sted: Tilstede: Forfall: PROTOKOLL FRA STYREMØTE Nr.6/2018-19 5.desember 2018, kl.17:00-20:30 Bardufosstun Knut Bjørklund, Jonny Ternlind (tlf),

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 5/2014-2015 FREDAG 13. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD,

Detaljer

Finnmark idrettskrets ting 2018

Finnmark idrettskrets ting 2018 Finnmark idrettskrets ting 2018 Protokoll Åpning Tinget ble åpnet av idrettskretsleder May Bente Eriksen Følgende hilste til tinget: Rune Rafaelsen, Sør-Varanger kommune Tom Tvedt, Norges Idrettsforbund

Detaljer

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du?

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du? Svømmeforbundet? Idrettskretsen?!! Idrettsrådet? NIF? Du? Mål Øke kjennskap og kunnskap om hva en idrettskrets driver med, og hvilke tilbud idretten i fylket kan benytte seg av. Organisering Idrettspolitisk

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Vestfold idrettskrets 40. ordinære kretsting Lørdag Oslofjord Convention Center

Vestfold idrettskrets 40. ordinære kretsting Lørdag Oslofjord Convention Center Vestfold idrettskrets 40. ordinære kretsting Lørdag 21.4.2018 Oslofjord Convention Center Side 2 av 86 Innhold Åpning (kl. 1100)... 4 1. Godkjenne de frammøtte representantene... 4 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 21. mars 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 22 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Olve Morken(på telefon), Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Berit Gjelten, Ådne Røkkum og Sigrid Bratsberg

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1/2016-2018 Utsendelsesdato: 17. juni 2016 Merknadsfrist: 24. juni 2016 Møtetid: Mandag 14. juni 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

VELKOMMEN TIL KRETSTING 2019 Nordland Gymnastikk- og Turnkrets

VELKOMMEN TIL KRETSTING 2019 Nordland Gymnastikk- og Turnkrets VELKOMMEN TIL KRETSTING 2019 Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Fredag 15. mars Kl. 18:00 Kl. 21:00 Åpent Forum Middag på hotellet Lørdag 16. mars Kl. 09:30 Kl. 10:00 Kl. 13:00 Kl. 14:00 Kl. 20:00 Registrering

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Rogaland idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettskretser Ufravikelig lovnorm Idrettskretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret

Detaljer

Styremøte / Protokoll mandag 12. mars 2018 kl på Idrettens Hus i Sandefjord

Styremøte / Protokoll mandag 12. mars 2018 kl på Idrettens Hus i Sandefjord Styremøte 17-2016/2018 - Protokoll mandag 12. mars 2018 kl. 1800 på Idrettens Hus i Sandefjord Fra styret:,, Arne Svardal, Inger-Johanne Warholm, Merete Danielsen, Stein Olaf Olsen Fra adm.: Lisbeth Danielsen

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

LOV FOR HORDALAND IDRETTSKRETS

LOV FOR HORDALAND IDRETTSKRETS LOV FOR HORDALAND IDRETTSKRETS Stiftet 1919 Vedtatt av idrettskretstinget, med senere endringer av 9. april 2016, godkjent av NIF 12. februar 2018. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettskretsen

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS IDRETTSKRETS (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015)

LOV FOR AKERSHUS IDRETTSKRETS (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015) LOV FOR AKERSHUS IDRETTSKRETS (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015) Lov for Akershus idrettskrets, stiftet 17.09.1988. Vedtatt av idrettskretstinget 16.04.2016. Godkjent av NIF

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

PROGRAM OG SAKLISTE IDRETTSKRETSTINGET april 2018

PROGRAM OG SAKLISTE IDRETTSKRETSTINGET april 2018 PROGRAM OG SAKLISTE IDRETTSKRETSTINGET 2018 20. april 2018 Quality Strand Hotel, Gjøvik Rammeprogram for Idrettskretstinget 2018 (tider kan kun oppfattes som veiledende) Kl 17:00 Kl 17:30 Kl 17:55 Kl 18:00

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS

FINNMARK IDRETTSKRETS FINNMARK IDRETTSKRETS Styreprotokoll 13/16-18 Fra styremøte torsdag 25.januar 2018 i Tromsø Til stede: May Bente Eriksen Bjørn Roald Mikkelsen Ole Dyrstad Jørunn Iversen Trond Østgård Marit Arntzen Forfall:

Detaljer