HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS Hovedutfordringer for Tromsidretten Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet i ungdomsidretten Øke kompetansen innen idrett på alle områder og nivå Skape bedre rammevilkår for den frivillige idretten med særlig fokus på å utvikle idrettsrådene i de små kommunene Samarbeide med idretten i Finnmark og Nordland for å utvikle felles strategier i saker som angår landsdelen Handlingsplanen for Troms idrettskrets med målsetninger og tiltaksmål innen hovedområdene: 1. Rammebetingelser TIK vil bidra til en positiv verdiskapning i samfunnet og arbeide for bedre rammevilkår for idretten. Styrke idrettens rammevilkår på lokalt og regionalt nivå Styrke frivilligheten som organisasjonsverdi i idretten i Troms A. Arbeide for bedre rammevilkår for idretten, både på lokalt-, fylkes- og nasjonalt plan B. Styrke dialogen med kommunene i samarbeid med idrettsrådene C. Delta aktivt i samarbeid med Troms fylkeskommune innen idrett og folkehelse D. Skape grunnlag for økt samarbeid og dermed økt tilskudd fra fylket til idretten i Troms E. Øke synligheten av idrettens egenverdi for enkeltmennesket og idrettens verdiskapning i samfunnet F. Fullføre Ildsjelprosjektet og utvikle andre tiltak for å øke frivilligheten i idretten G. Vise respekt for idrettens frivillige E. Arbeide for en bedre statlig finansieringsordning for bygging av idrettsanlegg

2 2. Organisasjon og kompetanseutvikling TIK skal jobbe for å utvikle idrettslagene og idrettsrådene som organisasjon, og tilby alle ledere og tillitsvalgte relevant lederutdanning. Styrke idrettslagene ved hjelp av gode kurs- og utviklingstilbud Videreutvikle eksisterende og utvikle nye og gode møteplasser for idretten Styrke idrettsrådenes funksjon og rolle i kommunen Arbeide med organisasjonsutvikling A. Gi alle idrettslag og idrettsråd ilbud om utviklingsprosesser, kurs og organisasjonsutvikling B. Gjennomføre kurs og gi veiledning i innføring av KlubbAdmin C. Arrangere fagseminarer og tverridrettslige temadager i samarbeid med særidretten D. Arrangere regionale idrettsrådsamlinger for erfaringsutveksling og felles utvikling E. Stimulere idrettsrådene til å inngå samarbeidsavtaler med kommunen F. Gi veiledning innen lov og organisasjonsarbeid for idrettslag, idrettsråd og særkretser 3. Anlegg og arrangement i Nord TIK skal støtte aktivt opp under etablering av idrettsanlegg i fylket og region. TIK skal bidra i utvikling av arrangementskompetanse i tromsidretten. TIK skal bidra i utviklingen av Bardufosstun som landsdelens idrettssenter. Mål Utvikle idrettspolitisk anleggsplan for idretten i Troms Arbeide for at alle har tilgang på idrettsanlegg Idrettskretsen og idrettsrådene skal ha en aktiv rolle som kompetent høringsinstans og prioritere overfor relevante myndigheter Øke aktivitet og kompetanse innen idrettsarrangement Utvikle Bardufosstun idrettssenter i samarbeid med NIF A) Arbeide for programsatsingsmidler til idrettsanlegg i Troms B) I samarbeid med IR arbeide for gratis bruk av idrettsanlegg i alle kommuner C) Engasjere IR i kommunalt planarbeid for idrettsområdet D) Øke kompetansen for idrettslagene innen anlegg gjennom prosjektet «Anleggsløftet for tromsidretten» E) Bistå i videreutvikling av idrettsarrangement og arrangementskomptetansen i Troms gjennom samarbeid med aktuelle arrangører

3 G) I samarbeid med særidretten og samfunn arbeide strategisk for flere store idrettsarrangement til Troms. H) I samarbeid med Bardufosstun, vertskommune og fylket utvikle de til et enda bedre senter for idretten I) Motivere idretten i landsdelen til å benytte Bardufosstun som idrettssenter J) Det skal jobbes med at det skal kunne tildeles spillemidler til kalde fotballhaller 4. Aktivitet 4.1 Barneidrett TIK skal jobbe for at alle barn, også funksjonshemmede møter et inkluderende og variert idrettstilbud der de bor. Barneidretten skal drives av trenere med god kompetanse på aktivitet for barn. Utvide tilbudet om idrettsskoler til flere kommuner Bedre kompetansen blant trenere i barneidretten Bidra til at barn møter et trygt og inkluderende idrettstilbud A) Synliggjøre verdien av et variert aktivitetstilbud for barns trivsel og utvikling B) Aktivt arbeide for etablering av idrettsskoler i alle kommuner i Troms C) Sørge for at alle trenere i barneidretten får tilbud om aktivitetslederkurs barneidrett i nærheten av der de bor D) Arrangere temadager og fellessamlinger hvor trenere og ledere i barneidretten kan få kompetansepåfyll og erfaringsutveksling E) Følge opp at aktiviteten skjer i tråd med Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett F) Tilby verdikvelder om barneidrett lokalt i klubber G) Tilby klubbesøk og utviklingsprosesser til alle idrettsskoler 4.2 Ungdomsidrett TIK vil legge til rette for at ungdom, også funksjonshemmede får et variert og attraktivt idrettstilbud der det er plass til alle. Legge til rette for at ungdom er med på å bestemme sin egen idrettshverdag. Gi ungdom mulighet og kompetanse til reell medbestemmelse i eget aktivitetstilbud Utvikle og fornye aktivitetstilbudet for ungdom Inkludere uorganisert ungdom

4 A) Bidra til at ungdom skal få utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner B) Utdanne flere unge trenere og ledere C) Arrangere eget ungdomsseminar D) Arrangere fagdager på idrettslinjer med fokus på både topp og breddeidrett E) Stimulere nye idretter til etablering og vekst F) Stimulere klubber til å opprette idrettsskoler for ungdom G) Samarbeide med ungdoms- og videregående skoler om utdanning av aktivitetsledere H) Stimulere til breddetilbud som er åpne for alle ungdommer I) Utvikle «Ungdomsprosjektet» videre og gjennom det etablere idrettsskoler for ungdom J) Bidra til større samarbeid med videregående skole og idrettslag for å nytte ressursen i ungdom som tar idrettsfaglig utdanning 4.3 Voksenidretten TIK skal bidra til at flere voksne, også funksjonshemmede driver idrett i regi av idrettslagene. Motivere flere idrettslag til å etablere aktivitetstilbud for voksne A) Utvikle flere mosjons- og aktivitetstilbud for voksne i idrettslagene B) Gi flere voksne mennesker tilbud om fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv, gjennom tiltak som Aktiv på Dagtid og samarbeidstiltak med offentlige instanser og andre frivillige organisasjoner. C) Utvikle samarbeidet med bedriftsidretten for å skape bedre og bredere idrettstilbud for voksne i arbeidslivet 4.4 Toppidrett TIK vil være en pådriver og bidragsyter for gode rammevilkår og tilgjengelig kompetanse for de som ønsker å satse på idrett på et høyt nivå med bosted i Troms. Styrke aktivitet og rammevilkår for Olympiatoppen Nord-Norge Styrke et helhetlig trenings- og utdanningstilbud regionalt Styrke rammevilkår for utdanning og kompetanseutvikling for trenere Utvikle idrettens samarbeid med Universitetet i Tromsø

5 A)TIK skal være en aktiv samarbeidspart for utvikling og gode rammevilkår for Olympiatoppen Nord-Norge B) TIK skal ha et aktivt samarbeid med UiT i utviklingen av Idrettshøgskolen i nord og samarbeidsavtalen mellom UiT og idretten. c) TIK skal være en samarbeidspart for OLT nord i kompetansearbeid for trenere d) Bidra til at Idrettshøgskolen i nord har et bevisst internasjonalt perspektiv i tråd med politiske føringer for nordområdesatsingen. 5. Folkehelse TIK vil i samarbeid med frivillige, private aktører og offentlige organisasjoner bidra til økt fysisk aktivitet i samfunnet. Påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn Flere i aktivitet innenfor idretten i Troms Bidra til bedre folkehelse gjennom gode aktivitetstilbud lokalt A) Arbeide for tilførsel av friske midler til finansiering av bærekraftige tiltak lokalt B) Videreføre og utvikle nye lavterskeltilbud i regi av idretten C) Stimulere idretten til å samarbeide med kommunene om folkehelsearbeidet D) Stimulere bedrifter til å tilrettelegge for trening i arbeidstiden E) Samarbeide med skoler for å utdanne unge aktivitetsledere F) Samarbeide med private aktører for økt oppslutning om fysisk aktivitet 6. Idrett og Samfunn TIK skal stimulere til mangfold og ivaretakelse av alle i tromsidretten ved at nye idretter slippes til og gis samme mulighet for vekst og utvikling. TIK vil i samarbeid med de øvrige nordnorske idrettskretsene fortsette arbeidet med internasjonalt engasjement. Ha fokus på inkludering av nye grupper og idretter Være pådriver for Miljøprofil for idretten i Troms Utvikle idretten i nordområdene Informere og motivere flest mulig idrettslag til antidopingarbeid

6 A) Videreutvikle inkludering i idrettslag i samarbeid med idrettsråd og kommunene B) Bistå i etablering av nye idretter i fylket C) Sertifisere Idrettens Hus Alfheim som Miljøfyrtårn D) Motivere idrettslag til å bli miljøbevisste i sin drift og aktivitet E) Bidra til at Idrettens Barentssamarbeid gis forutsigbar økonomiske rammer F) Bidra til at idrettilbudet og kompetansehevende tiltak på tvers av landene utvikles G) Bidra til at flere idretter involveres seg i Barentsidretten og nyttiggjør seg de rammevilkår som finnes for idrettssamarbeidet i Barents H) Bidra i videreutviklingen av Barents Games I) Samarbeide med Antidoping Norge for at flest mulig idrettslag skal sertifiseres som Rent idrettslag

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Bolyst gjennom ildsjeler

Prosjektbeskrivelse. Bolyst gjennom ildsjeler Prosjektbeskrivelse Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger Prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler ble valgt som nasjonalt Bolystprosjekt i 2012. Prosjektet

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Den norske toppidrettsmodellen 2022 Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Oversendt fra styringsgruppen til Idrettsstyret 11.april 2015 Den norske toppidrettsmodellen

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2013-2016 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Bakgrunnstall... 4 Samiskopplæring

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Idrett, politikk og økonomi

Idrett, politikk og økonomi Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi Du spiller på juniorlaget i håndballklubben. Laget får beskjed fra klubbstyret at dere må stille opp på flere dugnader fordi A-laget har fått ny trener som er langt

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer