Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting"

Transkript

1 TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal

2 Innhold Side 1.0 Tidsramme Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag Åpning Godkjenne de fremmøtte representanter til Idrettens Studieforbund i 4 Sør-Trøndelags ting. 2.3 Godkjenne den oppsatte sakliste og forretningsorden Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive 4 protokollen. 2.5 Behandle ISFs beretning for tingperioden Behandle ISFs regnskap med revisors melding for 2010 og Behandle Strategiplan Behandle Langtidsbudsjettet Behandle innkomne forslag og saker Valg (gjennomføres etter valg i Sør-Trøndelag Idrettskrets) Sakliste Sør-Trøndelag Idrettskrets Godkjenne de fremmøtte representanter til Sør-Trøndelag Idrettskrets 6 ting. 3.2 Godkjenne den oppsatte sakliste og forretningsorden Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive 6 protokollen 3.4 Behandle Sør-Trøndelag Idrettskrets beretning for tingperioden Behandle Sør-Trøndelag Idrettskrets regnskap med revisors melding 7 for 2010 og Behandle Strategiplan Behandle Langtidsbudsjettet Behandle innkomne forslag og saker Ansettelse av statsautorisert revisor Valg 8 2

3 1. Tidsramme Fredag og lørdag og 21. april 2012 Skifer hotell, Oppdal Fredag 20. april Oppmøte, registrering for fredag Åpning/velkommen Styreleder Terje Roel Idrettsfaglige innslag se eget program 2030 Middag Lørdag 21. april Idrettsfaglige innslag se eget program Oppmøte, registrering for lørdag, kaffe Åpning, kulturinnslag, taler Styreleder Terje Roel Idrettspresidenten s betraktninger Godkjenne fremmøtte representanter Tingforhandlinger Dirigent Ole Ivar Folstad Lunsj Tingforhandlinger Dirigent Ole Ivar Folstad 3

4 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 2.1. Åpning Felles åpning av tinget i Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag Idrettskrets Kretsstyrets leder Terje Roel åpner tinget og ønsker representanter og gjester velkommen. 2.2 Godkjenne de fremmøtte representanter til Idrettens Studieforbund i Sør- Trøndelags ting. Se representasjonsliste. 2.3 Godkjenne den oppsatte sakliste og forretningsorden. Styret i Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelags forslag til forretningsorden: Tinget gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover. Ordet forlanges ved fremvisning av representantnummer. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag begrenses taletiden til 10 minutter og 1 minutt for annen og tredje gang. Forøvrig kan dirigentene når disse finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek for inntegnede talere. Til forretningsorden tillates kun å ta ordet 1 gang med høyst varighet på 2 minutter til hver sak pr godkjent tingdelegat. Delegaten viser representantnummer, henvender seg til ordstyrer og sier Til forretningsorden, og framfører sitt innspill. Forslag skal leveres skriftlig til ordstyrer undertegnet med forslagstillers navn og navnet på det organisasjonsledd en representerer. Tidligere fremsatte forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall hvis gjeldende lov ikke bestemmer noe annet. I protokollen innføres bare framleggene og avstemmingsresultatet, samt de fattede beslutninger. Møtets forhandlinger er offentlige. 2.4 Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Styret i Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelags forslag til dirigent: Ole Ivar Folstad Styret i Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelags forslag til sekretær: Bjørg Østvik Skauge Styret i Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelags forslag til representanter til å skrive under protokollen: Forslag fremmes direkte på tinget. 4

5 2.5 Behandle Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelags beretning for tingperioden Intet å berette 2.6 Behandle Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelags regnskap med revisors melding for 2010 og Intet å berette 2.7 Behandle strategiplan Ingen strategiplan til behandling 2.8 Behandle Langtidsbudsjettet Intet langtidsbudsjett til behandling 2.9 Behandle innkomne forslag og saker Ingen forslag til behandling Valg (Gjennomføres etter valg i Sør-Trøndelag Idrettskrets) En gjør oppmerksom på at styret i Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag vil være personidentisk med idrettskretsens styre. Følgende skal velges: Idrettskretsens styre Leder Nestleder 5 styremedlemmer 2 varamedlemmer Kontrollkomite: 2 medlemmer 2 varamedlemmer Valgkomite: Leder 2 medlemmer 1 vararepresentant Representanter til Idrettens Studieforbunds ting sentralt i 2013(???)): Styret i Idrettens Studieforbund Sør-Trøndelags innstilling: Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelags ting gir styret i Idrettens Studieforbund i Sør- Trøndelag mandat til å velge ut representanter til Idrettens Studieforbunds ting i 2015 og eventuelle ekstra-ordinære ting. 5

6 3.0 Sakliste Sør-Trøndelag Idrettskrets 3.1 Godkjenne de fremmøtte representanter til Sør-Trøndelag Idrettskrets ting. Se representasjonsliste 3.2 Godkjenne den oppsatte sakliste og forretningsorden. Idrettskretsstyrets forslag til forretningsorden: Tinget gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover. Ordet forlanges ved fremvisning av representantnummer. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag begrenses taletiden til 10 minutter og 1 minutt for annen og tredje gang. Forøvrig kan dirigentene når disse finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek for inntegnede talere. Til forretningsorden tillates kun å ta ordet 1 gang med høyst varighet på 2 minutter til hver sak pr godkjent tingdelegat. Delegaten viser representantnummer, henvender seg til ordstyrer og sier Til forretningsorden, og framfører sitt innspill. Forslag skal leveres skriftlig til ordstyrer undertegnet med forslagstillers navn og navnet på det organisasjonsledd en representerer. Tidligere fremsatte forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall hvis gjeldende lov ikke bestemmer noe annet. I protokollen innføres bare framleggene og avstemmingsresultatet, samt de fattede beslutninger. Møtets forhandlinger er offentlige. 3.3 Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Idrettskretsstyrets forslag til dirigent: Ole Ivar Folstad Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets forslag til sekretær: Bjørg Østvik Skauge Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets forslag til representanter til å skrive under protokollen: Forslag fremmes direkte på tinget. 6

7 3.4 Behandle Sør-Trøndelag Idrettskrets beretning for tingperioden Årsberetning for tingperioden vedtas. 3.5 Behandle Sør-Trøndelag Idrettskrets regnskap med revisors melding for 2010 og Vedlegg: Regnskap for 2010 Noter til regnskap for 2010 Årsberetning for 2010 Kontrollkomitéens rapport 2010 Fullstendighetserklæring for 2010 Revisjonsberetning for 2010 Regnskap for 2011 Noter til regnskap for 2011 Årsberetning for 2011 Kontrollkomitéens rapport 2011 Fullstendighetserklæring for 2011 Revisjonsberetning for 2011 Regnskapene for 2010 og 2011 vedtas. 3.6 Behandle strategiplan Vedlegg Forslag til strategisplan for tingperioden Strategitidsplanen for tingperioden vedtas. 3.7 Behandle Langtidsbudsjettet Vedlegg: Forslag til langtidsbudsjett for tingperioden Kommentarer til langtidsbudsjett for Langtidsbudsjett for tingperioden vedtas. 7

8 3.8 Behandle innkomne forslag og saker Tildeling av fylkestilskudd. Sør-Trøndelag Idrettskrets foreslår å videreføre nåværende ordning for tildeling av fylkestilskudd fram til neste kretsting i Nåværende ordning for tildeling av fylkestilskudd opprettholdes fram til neste kretsting i Endring av representasjonsreglement i ny 12 fra STIK NTNUI gis en representant på STIK tinget Begrunnelse: Styret i STIK mener at NTNUI som er Norges største idrettslag bør være representert på STIK sitt ting. Dette vil også sikre studentidretten ett fast mandat på tinget Endring av representasjonsreglement 12 fra Norges Golfforbund Særforbund som ikke har representasjon på kretstinget gjennom ordningen for særkretsen kan etter søknad bli representert på samme måte som særkretsen (regioner) som strekker seg over mer enn ett fylke. Representanten må være medlem i et idrettslag knyttet til Sør-Trøndelag idrettskrets. Det forutsettes at forbundet har minst 5 klubber i kretsen. Representanten må være valgt av klubbene i kretsen/regionen og meldt idrettskretsen seinest en uke før tinget. Begrunnelse: Styret i STIK støtter forslaget men at siste del av siste setning strykes. Med bakgrunn i at alle representantene skal ha lik dato for innmelding av sin representant. Ny lovtekst ved godkjenning av sak og blir: 12 Representasjon på idrettskretstinget (1)På idrettskretstinget møter med stemmerett: a) Idrettskretsens styre. b) Representanter etter følgende skala: 1 a. 60 representanter for særkretsene og bedriftsidretten fordeles slik: i. Hver krets, 1 representant. ii. NTNUI 1 representant (hvis de gjør krav på sin representant) iii. Særidretter med minimum 5 idrettslag 1 representant iv. De resterende særkretsrepresentantene fordeles mellom særkretsene i forhold til antall tilsluttede lag så langt representasjonsantallet rekker. Ingen idrett skal ha flere enn 10 representanter til sammen på kretstinget. For idretter som har regionalisert seg og derved er representert i flere fylker, så begrenses representasjonen i forhold til den delen av aktiviteten som ligger innenfor Sør-Trøndelag idrettskrets grenser. b. 60 representanter for idrettsrådene fordeles slik: i. Hvert idrettsråd: 1 representant. De resterende representantene fra idrettsrådene fordeles mellom idrettsrådene basert på medlemstall. 1 Representasjon iht. vedtak på idrettskretstinget, dog slik at idrettsråd skal være representert. Lagsrepresentasjon kan benyttes. Særkretser kan til vanlig bare ha representasjonsrett på ett idrettskretsting. Hvis en særkrets strekker seg over mer enn ett fylke (idrettskrets), avgjør særkretsen hvilket idrettskretsting den skal være representert på. Særkrets med mange medlemslag kan gis dispensasjon av idrettskretsen(e) til å møte med fulle rettigheter på flere idrettskretsting. Representanten(e) må være medlem i et idrettslag knyttet til vedkommende idrettskrets. Særkretsen kan få observatørstatus på andre idrettskretsting i regionen ved forespørsel til vedkommende idrettskrets, som avgjør dette på fritt grunnlag. For bedriftsidretten vedtas eventuelt egen representasjonsordning. Pkt. b) justeres tilsvarende. 8

9 3.8.4 Vedta ny lov med de endringer som er vedtatt i sak og Hele loven med endringer ligger som vedlegg. 3.9 Ansettelse av statsautorisert revisor til å revidere Sør-Trøndelag Idrettskrets regnskap, og fastsette dennes honorar Dagens avtale med KPMG videreføres i neste tingperiode. Idrettskretsstyret får fullmakt til å fastsette honorar Valg for Sør-Trøndelag Idrettskrets Vedlegg: Valgkomiteens innstilling. En gjør oppmerksom på at idrettskretsens styre vil være personidentisk med styret i Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. Følgende skal velges: Idrettskretsens styre Leder Nestleder 5 styremedlemmer 2 varamedlemmer Kontrollkomite: 2 medlemmer 2 varamedlemmer Valgkomite: Leder 2 medlemmer 1 vararepresentant Representanter til Idrettstinget 2015: Idrettskretstinget gir Idrettskretsstyret mandat til å velge ut representanter til Idrettstinget for 2015 og eventuelle ekstra-ordinære ting 9

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer