PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm"

Transkript

1 PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon til idrettstinget (høring av 12. november) frist 13. desember Det vises til tidligere behandling av saken, styrebehandlet konsekvensutredning, brev til NIF og idrettskretser av , drøfting på IR-seminaret og det var tema på møtet med særkretsene/regionene i Akershus I brevet til NIF og idrettskretser datert fremmer AIK forslag om å opprettholde balansen i idrettstinget samt øke representasjon både for særforbund og for idrettskretser med 19 representanter. Fra idrettskretsenes styrking skal det velges representant fra minst ett idrettsråd. AIK har i likhet med mange andre savnet de gode begrunnelsene for å skulle gjøre store endringer i norsk idretts øverste organ. Det er verdifullt å beholde den balanse som ligger i dagens ordning, og norsk idrett fungerer meget godt. I forbindelse med organisasjonsmessige høringer er det idrettskretsenes som hører idrettsrådene og særforbundene som hører særkretser/regioner. AIK har dog drøftet saken med særkretser og regioner Det er ikke et enhetlig syn i særidrettene, og det fremkommer også ønske om å beholde balansen i norsk idrett fra enkelte særidretter. Blant idrettsrådene ble saken diskutert etter at alle dokumenter var sendt ut i forkant. De store linjer i konsekvensanalysen og argumentasjonen ble fulgt opp av idrettsrådene, og det ble uttalt at idrettsrådene har tillit til at idrettskretsen følger opp dette på en skikkelig måte. Det ble annonsert at man ikke kunne forvente noe skriftlig svar. Selv om det kunne være enkeltformuleringer man ikke helt kunne si seg enig i, ble det gitt støtte for helheten i det synet styret har presentert fra IR-seminaret. I tillegg til prinsippet om balanse bør idretten endre beregningen fra antall idrettslag/grupper til å beregne representasjon ut fra medlemmer/aktive. Dette vil også gi et mer rettferdig utslag for særforbundene. Tilbakemelding fra Bærum kajakklubb (datert 6.12.) ble delt ut. Sørum Idrettsråd har svart skriftlig og uttrykt tillit til AIK. Side 1

2 Det vil bli sendt ut en ny høring fra NIF som vil være idrettsforbundets forslag til lovendring. Sak 71/10 AIK avgir sitt høringssvar i tråd med tidligere brev og forslag om opprettholdt balanse og endring av kriterier for representasjon basert på aktivitets- og medlemstall. AIK bekrefter at brevet fra Bærum kajakklubb er mottatt og forelagt styret. Saken følges opp innen Forslag på kandidater til komiteer i NIF Det vises til sak 68/10 som ble behandlet på ekstraordinært styremøte på Gardermoen. Styret vedtok: AIKs komité jobber videre med ytterligere forslag på verv til komiteene. Forslag legges frem på styremøtet May redegjorde. Det jobbes med å samle inn informasjon om de forskjellige utvalgene og de kravspesifikasjoner som gjelder. Komiteen sjekker vedrørende komiteenes krav og vurderer andre kretsers kandidater. Innstilling sendes til styret innen Kandidatene må være forespurt. Sak 72/10 Forslag til plan og budsjett 2011 Grunnlaget for tiltaksplanen og budsjettet er tingvedtaket, AIKs handlingsplan , vedtatt Tiltakene er i stor grad nedfelt der, dog ikke i omfang og budsjett. Det som står listet opp under pkt er det aller viktigste. Det er dette styret skal svare for på kretstinget i I forslag til tiltak for 2011 har dette første prioritet. Samtidig finnes det noen usikkerhetsmomenter i budsjettarbeidet; økonomiplanen fra fylkeskommunen er ikke vedtatt. Den behandles i fylkestingets desembermøte. Det er gitt muntlige signaler om videreføring av øremerkede poster, men disse er ikke tatt med i økonomiplan (offentlig på akershus.no). Indeksregulering av rammetilskuddet følger av rådmannens forslag. Tiltaksplanen er en oversikt over tiltak med budsjettmessige konsekvenser. Tiltaksplanen dekker naturligvis ikke alt AIK gjør. Det er mange forhold både styret og administrasjonen blir brakt inn i av organisasjonen, alt fra representasjon til alvorlige lovsaker eller service. Det vises også til diskusjonssaken i forrige styremøte ( ) hvor organisasjonssjefen uttrykte at administrasjonen har begrensede personalressurser i forhold til de opplevde forventninger og ambisjoner. Ref utdelt notat. Det må til en mer normalisering av arbeidssituasjonen for deler av staben, samtidig som det er behov for å styrke basisfunksjoner som: Side 2

3 styrking av rammebetingelser koordinering og styrking av idrettsråd anleggsstrategi i samarbeid med idrettsråd og særkretser Deler av dette ligger innenfor de foreslåtte tiltak, men noen vesentlig styrking av arbeidet har vi ikke ressurser til. Grunnlag for inntektspostene Grunnlaget for budsjettets hovedposter på inntektssiden er signaler fra NIF om å budsjettere med tilsvarende som inneværende år. NIF har søkt KUD om samme sum til NIF/IK som i inneværende år, pluss prisstigning på totalsøknaden, men med redusert utslag for prisstigning på post 1. Tilskudd til idrettskretser ligger på post 1. På utdanningssiden yter NIF tilskudd øremerket til prioriterte tiltak innenfor klubbutvikling etc. Dette er midler som må rapporteres og evt. overføres til neste år. Fra Akershus fylkeskommune er det lagt inn tall fra rådmannens forslag til økonomiplan. Tilskuddene er justert for lønns- og prisvekst. I inneværende år ble det gitt kr ekstra fra fylkeskommunen til AIK. Det var en engangsbevilgning som ikke er videreført. Forslag til budsjetterte tiltak og totalbudsjett må ses på som en første budsjettbehandling hvor styret kan gi signaler om endring av prioriteringer og omfang på tiltak. Det endelige resultatet for regnskapet i 2010 vil ved budsjettbehandling i neste runde (februar) kunne gi åpning for styrking av enkelte tiltak/poster. Den endelige behandling av budsjett i NIF og fylkeskommunen vil også være på plass, og vi kan få korrigerte tall og saldere budsjettet. Blant tiltak/poster som kan være aktuelle å styrke i neste runde: Tilskudd til organisasjonen (idrettslag og idrettsråd) Oppfølging av forprosjektet EU-Idretten-Frivilligheten (ikke konkludert) Tilføre prosjektmidler for verdiarbeid 1 Tidligere vedtak om istandsetting av nye lokaler 2 Generell oppgradering av Idrettens Hus, inne og ute stipulert kr 0,5 mill. 2 1 Det vises til forrige styremøte hvor midler til idrettsråd for verdiprosesser og lignende ikke ble fordelt på grunn av manglende søknader. Administrasjonen ble bedt Side 3

4 om å foreslå fordeling av resterende kr ,-. Det foreslås å ta midlene inn i 2011-budsjettet i neste runde og fordele kr til idrettsrådene regionsvis (4 regioner) og bistå med råd om arrangement. Det finnes allerede gode plattformer for slike arrangement i de fleste regionene. Med et solid bidrag fra AIK kan man få dekket kostnadene til gode foredragsholdere på en samling. 2 Det vises til forrige styremøte. Disse tiltakene ble foreslått finansiert via disponering av egenkapitalen. Større kostnadsposter og prosjekter Tiltaksplanen har en total nettokostnad på kr ,-. Det er en økning i forhold til 2010 på kr ,-. etsleder har hatt møte med fylkesordfører for å kunne få prolongert støtten fra fylkeskommunen fra i fjor. Fylkestinget vedtar saken Økning av kursavgift er feil signal, hvis den skal endres bør den heller gå nedover. Ref kr 550 i år og forslag var kr 600 i Signaler fra styret dersom fylkeskommunen ikke bevilger økt rammetilskudd: Kjernevirksomhet, herunder punkt ene 1 og 3 må skjermes (blant tiltak/poster som kan være aktuelle å styrke i neste runde). Idrettens Hus trenger en oppgradering. Må revurdere ressursbruk på krevende EU-prosjekter. Foreløpig tiltaksplan og budsjett for 2011 vedtas i tråd med fremlagte forslag og styrets signaler. Budsjettet legges frem for endelig saldering på styremøtet i februar Administrasjonen bes å innarbeide eventuelle endringer i rammevilkårene som følger av vedtak i fylkestinget og i idrettsstyret. Sak 73/10 Frivillighetsprisen saken unntas offentlighet Side 4

5 Sak 74/10 Tilskudd idrettslag og idrettsråd Idrettslag /Idrettsråd Ullensaker/Kisa IL Vollen Ungdomslag Kløfta IL åkstad IL Son Håndballklubb IL Jutul Hvam IL Øvrevoll Hosle IL Rælingen IR Vestby IL Tiltak Gjennomføring startmøte og 3 moduler i det nasjonale kompetanseløftet for IR. Follo Drømmelag. Mennesker med handikap som ønsker å være med i fysiske aktiviteter ønsker å utvide sitt tilbud. Vedtak , ,- Side 5

6 Asker IBK Lederutdanning for å skape en inkluderende kultur ,- BVIF Minerva Idrettsskole Nittedal IL Fotball Jenter 97 Medvind, en gruppe for barn med spesielle behov. Sosial sammenkomst med mat. Treningsleir i Spania ,- 0,- 0,- Soon IF SSK Skjetten Østmarka IL SSK Skjetten Svømming Aktivitetskurs og dommerkurs Coachingtjeneste fra Svømmeforbundet Reservebenken skal brennes idrettsdag i september Tilrettelegging for funksjonshemmede. 0,- 0, ,- Totalt 9 Rune og Arild erklærte seg inhabile. Tildeling i tråd med tabellen ovenfor. Sak 75/10 saken unntas offentlighet Side 6

7 Sak 76/10 Representasjon Statens idrettskonferanse Statens idrettskonferanse 2011 gjennomføres i Tønsberg. Programmet ligger på nettstedet: Konferansen samler hele norsk idrett og organiseres av Kulturdepartementet (KUD). Årets konferanse har overskriften Er idrett for alle?, med følgende underpunkter: Alle skal med, men får alle plass? En åpen og inkluderende idrett. Finner alle og må alle ha et tilbud i idretten? Fysisk aktivitet som kommersiell virksomhet. Supplement eller trussel? Framtidig statlig idrettspolitikk; muligheter og utfordringer Deltakerkostnad er kr ,- per deltaker ved påmelding før 15. desember. Det er tidligere sendt ut informasjon om konferansen til styret med spørsmål om hvilke som har anledning til å delta. Fra styret deltar leder Sven Even Maamoen, Arild Nyheim, Bent Ringvold, Oda Marie Often og Rune Engeseth. Fra administrasjonen deltar Johan Conradson på hele konferansen og Runar Sveen en dag. Sak 77/10 Møteplan 1. halvår 2011 Det legges det opp til fem styremøter i første halvår. Dette er ett ekstra møte i forhold til tidligere praksis, grunnen er høringsfristen for Idrettspolitiske Dokument som skal legges frem på Idrettstinget. Dette behandles I tillegg legges det også opp til et utvidet styremøte og styreseminar, første helgen i februar. Møtene er koordinert med Idrettskretsledersamling ( ), og Idrettstinget ( ). Det er foreslått møter på tirsdager, med unntak av styreseminaret i februar måned. Følgende datoer foreslås: 18.1, , 22.3., 12.4 og Møteplan for 1. halvår vedtas som foreslått. Side 7

8 Sak 78/10 Forslag utvidelse av leieavtale Det vises til sak 26/10 og 52/10. Administrasjonen har den senere tid arbeidet med utvidelse av leiearealet. Et forslag til avtale om å overta lokalene etter Edda digital og Marie-France fra 1. januar 2011 foreligger nå. Det har vært uttrykt et ønske om å få et større møterom på huset, og nå byr anledningen seg til å gjøre en utvidelse. Akershus idrettskrets inngår kontrakt vedrørende leie av areal merket Edda Digital under forutsetning av endrede oppsigelsesvilkår og tilfredsstillende dekning for økonomien. Styreleder gis fullmakt til å undertegne leieavtale. Det jobbes videre med del to av leieavtale vedrørende møterom (Marie-France). Nytt forslag til avtale behandles i forbindelse med saldering av budsjettet i Sak 79/10 Søknad om midler fra særidretter med lag i Akershus Særkretser/regioner og særforbund uten særkretser/regioner med lag i Akershus har mottatt brev om utlysing av idrettsmidlene for Det er i tillegg presentert på AIKs nettsider og i Ajour med AIK. Søknadsfristen var 1. desember og AIK behandler og innstiller på fordelingen til Akershus Fylkeskommune innen Midlene kommer til utbetaling våren 2011 og fylkesrådmannens forslag til fordeling i 2011 er kr ,- (ref AIKs budsjett og fylkeskommunens økonomiplan). Midlene fordeles etter organisasjonsforhold, antall lag og aktivitet i særkretsen/regionen/særforbundet (for lag i AIK). Oversikt over søkere legges frem på møtet. Tilskudd til særforbund uten særkretser/regioner vil være aktuelt fra punkt C nedenfor, ref også til styresak 64/10. Følgende prinsipper legges til grunn ved fordelingen: a) Alle særkretser/regioner som organisasjonsmessig er tilsluttet Akershus Idrettskrets, tildeles støtte ut fra kretsens lagsantall (idrettslag, eller gruppe i idrettslag). Denne delen er ment som tilskudd til særkretsene/regionene for at de skal kunne drive sin organisasjon (styre, utvalg, komiteer), gjennom planlegging, økonomistyring, visjonsdebatter, utvikling, idrettspolitisk holdningspåvirkning, samarbeid med politikere etc. Side 8

9 Fordelingsnøkkel Tilskudd kr lag/ grupper eller flere b) Alle søkere med lag i Akershus tildeles et grunnbeløp på kr 400,- pr lag i Akershus. Dette tilskuddet gis for å sette særkretsene/regionene i stand til å administrere / tilrettelegge aktivitet for lagene (serier, kretsløp, stevner osv). Bedriftsidrettskretsen får et grunntilskudd tilsvarende halvparten av den største ordinære særkretsen. c) Tilskudd til aktivitet. Det legges vekt på tiltak for barn og ungdom samt integrering. Administrasjonen gis fullmakt til å innstille på fordeling av midler til idrettsformål basert på gjeldene retningslinjer og tidligere prinsipper for fordeling. C: ORIENTERINGSSAKER a) Søknader om midler fra særkretser/særidretter (lagt frem) Referatsaker: b) Protokoll fra kontrollkomiteen (lagt frem) c) Anleggsbistand, en oversikt (viser også særidrett) mangler Opptak av lag: Side 9

10 Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Nordhaug Golfklubb Harald Bruu Golf Bærum Nittedal Triathlonklubb Anette Racer-Farth Triathlon Nittedal a) Navnendring: Norsk Skibestigning endret navn til: Norsk Skialpinisme b) Gjennopptak: Kolbotn Bordtennisklubb, Oppegård c) Medlemsundersøkelsen 2010 Tap av medlemskap iht. NIFs lov 2-16 Vestby Voltige Klubb, Vestby d) Representasjon AIK-styret: Sted Dato Representert av: Ski Aktivitetslag for funksjonshemmede 30 år Rune Engeseth Særkretsmøte Idr.hus, Strømmen Sven, Vidar, Jon, May, Rune, Oda IR-seminar, Gardermoen Sven, May, Oda, Bent, Jon, Vidar, Arild, Rune, Kjell Ap, Akershus fylkesparti Vidar Bøe Nordiskt Idrottsmöte, Göteborg Sven Even Maamoen Adm. Side 10

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2012-2014 Utsendelsesdato: 28. februar 2013 Merknadsfrist: 7. mars 2013 Møtetid: Tirsdag 26. februar 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer