Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/15 TIRSDAG, 26. MAI 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter, og Torgrim Bilstad. Rune Engeseth Oddleif Dahlen, Johan Conradson og Runar Sveen. A: DISKUSJONSSAK Idrettstinget i Trondheim 5.7. juni 2015 Det vises til tidligere utsendte tingdokumenter. Se sakliste 1-16, hovedsakelig bør fokus være på sakene Det vises til notat om tingsaker i forkant av møtet Styret ba om fokus på de 10 viktigste saker AIK må mene noe om. Det er viktig å ta opp saker der styret må diskutere avvik fra idrettsstyrets innstilling. En må være realistisk i forhold til hva det er mulig å oppnå på et Idrettsting med svært mange saker. Det kan være en fordel å fokusere på det aller viktigste for å kunne oppnå gjennomslag. 1. Regnskap, beretninger, rapportering, OL og PL ok? 2. IPD og LTB, sak 10A og 10B - her bør tyngden av innsats legges inn. a. AIKs saker i. Fremme fornyet tekst til forslag om å styrke idrettsrådene (forslag 69) samt forberede innlegg. Forslaget må kobles til både IPD (=langtidsplan) og LTB (langtidsbudsjett). Se forslagstekst nedenfor. Tidligere forslag strykes, inkludert forslaget om andel av Lokale Aktivitetsmidler (LAM). Idretten må jobbe for en felles mal for hvordan idrettslagene selv bør organisere en finansiering av idrettsrådene (tilsvarende som andel av LAM, men ikke direkte knyttet til LAM). Teksten bør plasseres i IPD under «Idrettspolitiske føringer» (side 7). Det burde være et eget tema om organisasjonsutvikling hvor dette fremkommer, men det mangler. 1

2 «Idrettsrådenes evne og kapasitet til å samhandle og påvirke kommunenes anleggsplaner og økonomiske tildelinger er avgjørende for idrettslagene og utviklingen av norsk idrett både for topp og bredde. NIF skal styrke idrettsrådenes mulighet til å forbedre idrettens rammebetingelser lokalt gjennom økt kompetanse samt finansiering via spillemidlene.» Langtidsbudsjettet, forslag til justering: «Tilskudd til idrettsrådene, samlet kr 5 millioner per år og indeksjustert fra og med 2016 innarbeides i NIFs LTB. Innplassering i postfordelingen skal skje etter god organisasjonsmessig behandling.» ii. Fordele oppgavene internt: 1. Hvem skal ta ordet på tinget 2. Evt. ytterligere kontakt med IK og SF i forkant iii. Vurdere å ta ordet til andre av AIKs forslag iv. Vurdere å trekke forslag? b. IPD og definisjoner, ref notat Er det korrekt? c. IPD helheten i. Idrettstinget skal behandle NIFs langtidsplan og langtidsbudsjett (ref NIFs lov 3-4 punkt o). Kan IPD i sin nåværende form anses som NIFs langtidsplan? Den fremstår som en plan for hele norsk idrett, ikke som en plan hvor NIF ved idrettsstyret er forpliktet til å oppnå et sett av mål. Hvordan skal dette iverksettes og hvem har ansvaret. Hvis alle skal finne sitt ansvar blir det ikke gode resultater. Idrettstinget bør kreve at det fremkommer tydeligere hva idrettsstyret går til valg på og hva tinget skal kreve rapport på om fire år. «NIF skal styrke norsk idrett ved å»: Formuleringene 1-8 på side 5? Øvrige endringsmuligheter? 3. Retningslinjer, sak 11 og 12 a. Sak 12A er resultatet av behandlingen av IKs rammetilskudd fra kretsledermøtet i Trondheim (samt tidligere prosess). Dersom det skal bli en økning til idrettskretsene må det fremmes forslag til sak 10B, langtidsbudsjett. Bør AIK ta en rolle, eller overlate til Rogaland som har vært den idrettskretsen som har ført saken. Styret må diskutere hvordan en stiller seg til dette. En økning på kr 4 millioner har vært målet. 4. Lovsaker a. Det vises til notat før møtet b. AIKs forslag 22 støttes i innstillingen c. AIKs forslag 26 støttes i et alternativ = ok. AIKs forslag kan trekkes? 5. Andre forslag a. Forslag 10 om innstramming i regnskapsåret, negativ for IL? b. Forslag 21 om idrettskretstingets sammensetting i. Kommentert i notat for ok? c. Forslag 39 og 40 fra NFF Idrettsstyrets innstilling i sak 64 2

3 i. tidligere kort kommentert ii. ny kunnskap? d. Forslag 69 (AIK) bearbeidet tekst omtalt ovenfor e. Forslag 70 (AIK) støttes ikke. Vurderes trukket? f. Forslag 77 om høydehus (fra skiskytter, friidrett og svømmeforbund) i. Foreslår fortsatt generelt forbud ii. Ønsker å åpne for begrenset bruk iii. Idrettsstyret støtter ikke, begrunnet med verdigrunnlag og kunstig stimulering iv. Idrettsstyret mener WADA er i bevegelse på området og viser til NIFs idrettsmedisinsk etiske råd v. Rådet har eget vedlegg til saken og viser til Tvedt-utvalget som uttalte at «Olympiatoppen skal være i førersetet i verdidebatten» vi. Idrettsstyret vil arbeide for et internasjonalt forbud 6. Valg a. AIK hadde forslag til kandidat som ikke er innstilt av valgkomiteen. Skal AIK gjøre ytterligere arbeid i den saken? b. Innspill til valgkomiteens innstilling? 7. Idrettens studieforbund a. Dette er en organisering for å kunne få VO-midler til kurs. OK Etter gode diskusjoner og intern arbeidsfordeling kan styret fokusere på de viktigste sakene frem mot tingforhandlingene. Diskusjonene og arbeidet pågår helt frem til vedtak er fattet. Signaler fra styret: a) Forslag 69 o AIK ber om et møte med SFF samt Buskerud IK for å bearbeide formuleringene i AIKs forslag om finansiering av idrettsrådene. Det er ikke et mål i seg selv å finansiere idrettsrådene, men å sørge for gode anleggsplaner som igjen betyr bedre anleggsdekning. Styreleder følger opp, administrasjonen bistår. o Vidar Bøe følger opp noen utvalgte kommuner i forhold til betydningen av gode idrettsråd/ konsekvensene av IR som ikke fungerer. Administrasjonen bistår. b) Styreleder og org.sjef lager forslag til arbeidsfordeling c) Definisjoner, helhet i IPD og teksten i «Den norske idrettsmodellen» inkluderes i b. 3

4 B: BESLUTNINGSSAKER Sak 13/15 Tildeling midler IL AIKs tilskuddsordninger I tråd med vedtatt budsjett ble det utlyst midler til idrettslag i tilskuddsordningene; 20pluss, 60pluss,, Frivillig pluss og Midler til idrett for funksjonshemmede. I 2015 har vi kun en søknadsrunde der fristen var 5. mai. Midler til idrett for funksjonshemmede blir behandlet i egen styresak. Det kom inn 120 søknader, og det ble totalt søkt om kr ,-. Totalt er det satt av kr ,- til fordeling. Tabellen nedenfor viser de søknadene som er innstilt på støtte. Se vedlegg med oversikt over alle søknadene. Søknadene som har blitt innstilt kjennetegnes ved at de tilfredsstiller tildelingskriteriene for den enkelte ordning, og de felles tildelingskriteriene gjeldende for alle ordningene. AIK mottok også denne runden veldig mange gode søknader, så det har vært vanskelig å skille mellom de forskjellige søknadene. Ordning Idrettslag Hva Tildelt beløp 20pluss Asker judoklubb Oppstart av tilbud for å rekruttere flere voksne på judotrening, blant annet via selvforsvarskurs, generelle judotreninger og ekstra teknikktreninger for målgruppen. Søknadssum: 20pluss Drøbak Golfklubb Oppstart av sosiale klubbkvelder med forskjellige aktiviteter som banespill og enkle konkurranser. Mål om å rekruttere tidligere juniorspillere (menn år) tilbake til klubben. Søknadssum:. 20pluss Oppegård IL Videreutvikle konseptene og utvide tilbudet til foreldretrening gjennom egen og fellestrening som sirkeltrening, styrke, løpegruppe og innebandy. Søknadssum 20pluss SSK Skjetten Videreutvikle tilbudet om vanngymnastikk svømming for kvinner i alderen 30 til 50 år. Ved å nivådele gruppen. Søknadssum 20pluss Son Håndballklubb Oppstart av et mosjonstilbud én gang i uka for kvinner og menn med allsidige aktiviteter som håndball, badminton, basket, fotball og svømming. Søknadssum 60pluss Asker tennisklubb Videreutvikle tennis på dagtid for aldersgruppen 60+. Søknadssum:. 60pluss Fet IL Videreutvikling ukentlig trimtilbud til kvinner og menn 60+, kombinert med en 4

5 sosial kafé/åpent klubbhus. Søknadssum:. 60pluss Friskis&Svettis Asker og Bærum Utvikle og trykke en «seniorbrosjyre» med informasjon om treningstilbudet tilrettelagt for målgruppen. Søknadssum: 8 000,-. 60pluss Nesodden tennisklubb Oppstart av treningstilbud 2 ganger i uka på dagtid for de eldre. Søknadssum: Frivillig pluss Bærum Sportsklubb Trykke opp overdeler med logo med Bærums logo på til de frivillige i klubben som skal fremme fellesskapsfølelsen. Søknadssum:. Frivillig pluss Frivillig pluss Drøbak Frogn idrettslag, friidrett Rælingen Håndballklubb Arrangere samling for de frivillige og innkjøp av felles overtrekksdrakter som skal skape fellesskapsfølelse. Søknadssum:. Organisere en samling med foredragsholder for de frivillige ved sesongstart, der målet er å rekruttere frivillige og skape forståelse for hvordan bidra i idrettslaget. Søknadssum: 7 500, ,- Asker seilforening Bærum Frisbeeklubb Bærums Verk og Hauger IF Dalen IL Drøbak Golfklubb Gjelleråsen IF Setskog Idrettsforening Skal arrangere to kvelder der alle barn i nærmiljøet er invitert. Målet er å gi en innføring i seiling/maritim aktivitet/sikkerhet på sjøen mm. Søknadssum:. Videreutvikle frisbeegolfbanen på Rud. Sette opp tee-signe skilt og utkastfelt på den eksisterende banen som er tilgjengelig for alle i nærmiljøet. Søknadssum ,-. Arrangere sommerferiefotball, et arrangement for alle barn og unge i alderen 6-19 der det er kostnadsfritt å delta. Unge ledere brukes som aktivitetsledere. Søknadssum ,-. Kryssfinansiering til etablering av lengdegrop med tilløp med mål om å utvikle friidrettsaktiviteten i idrettslaget, samt komme alle ungene på Dalen skole til gode i skoletiden. Søknadssum ,-. Oppstart av jentekvelder, treninger og kurs kun for «jenter». Mål om å rekruttere flere kvinnelige medlemmer og ufarliggjøre gold som en idrett. Planlagt to åpne kvelder der personene kan komme å prøve. Søknadssum: 1 Videreutvikling av klatrekvelder og klatrekurs med mål å etablere en stabil klatregruppe. Unge ledere skal stå ansvarlig for aktiviteten. Søknadssum: ,- Skal sette opp skilt og karttavler til ny trimløype og tilstøtende ski og turløyper på Setskog. Søknadssum: , ,- 5

6 S. Hølands idretts- og ungdomslag Arrangere en villmarkshelg med lek, slit og mestring som tema for ungdommer mellom år. Er en del av pågående prosjekt «vondt er gøy», en treningsgruppe for ungdom som driver ulike idrettslige- og mosjonspregede aktiviteter. Søknadssum: ,- 1 Isabel Bergerseter erklærte seg inhabil. Det ble stilt spørsmål om beløpenes størrelse vedrørende tildeling til «frivillig pluss». Foreslås å ta opp kriteriene til ny vurdering. Midlene tildeles i tråd med beløpene i tabellen over, samt at kriteriene for tilskuddsordningene tas opp til vurdering før neste tildeling. Sak 14/15 Tildeling midler Idrett for funksjonshemmede Tilskudd til utvikling av nye og etablerte tilbud til funksjonshemmede. Vi har fått inn mange søknader til fordeling og gledelig mange nye tilbud. Det er kr til fordeling. Vi mottok 30 søknader, og det er en bra fordeling på tildelingen for regionene med 4 fra Follo 5 fra vest og 5 fra Romerike. Vi har prioritert å gi mye til to søknader som skal tilrettelegge anlegget sitt da de ikke søker spillemidler på dette. Utvalget foreslår prioritering av nye tiltak, kompetanseheving, utstyr og tilrettelegging anlegg. Ordning: Tiltak for funksjon shemme de Lag: Tilskudd til: Tildeling: Ski IL turn Oppstart av nytt parti og innkjøp av utstyr. Utgifter hjelpetrener. Søknadssum Nesodden Treneropplæring og markedsføring. Tennisklubb Søknadssum Drøbak Frogn IL Utgifter til ekstra ledsagere da gruppa har vokst mye. Søknadssum Follo Håndball Videreutvikling av nytt tilbud. Markedsføring, utstyr. Søknadssum Vivil IL Nytt langrennstilbud. Utdanning av instruktører og utgifter til arena. Søknadssum

7 Haga Golfklubb Fornebu Bordtennisklubb Asker Fotball Bærum Verk Hauger IF Hammer Turn SSK Skjetten Svømming Lillestrøm og Omegn Bueskyttere Ullensaker Cykleklubb Enebakk Vannskiklubb Lillestrøm Sportsklubb Nytt golftilbud som søker støtte til utstyr. Søknadssum Styrking av trenerteamet. Søknadssum Styrking av trenerteamet til lag i sterk vekst. Søknadssum Utstyr, materiell til gjennomføring av treningssamling også for nybegynnere. Søknadssum Videreutvikle ungt tilbud til barn og kjøp av utstyr. Søknadssum Utdanning av 3 4 trenere. Ønsker egne kurs for funksjonshemmede. Søknadssum Asfaltering av trilleveger slik at skytteren er selvhjulpne. Søknadssum Dekning av innkjøp av tandemsykkel for rekruttering. Søknadssum Søker støtte til utbedring av anlegg så funksjonshemmede kommer lett til. Søknadssum Markedsføring av nytt tilbud til ungdom. Utgifter til ekstra trenere. Søknadssum Isabel Bergerseter og Nordis Vik Olausson inhabile. Midlene tildeles i tråd med beløpene i tabellen over. Sak 15/15 Fordeling av midler til idrettsråd i 2015 I styresak 74/14 ble det besluttet at idrettsrådstildelingen på ,- skulle deles i tre i 2015: Rask fordeling av LAM: 5000,- per IR, anslag 20 IR = ,- Deltagelse konferanser, 3000,- per IR anslag 15 IR = ,- Til søknader restbeløp = ,- I denne omgang er det deltagelse på nasjonale konferanser og midler til søknader som skal fordeles. Totalt har 12 idrettsråd deltatt på nasjonale konferanser. Det utgjør kr ,-. 7

8 De idrettsrådene som tildeles 3.000,- er: - Asker - Aurskog/Høland - Bærum - Fet - Lørenskog - Nannestad - Nittedal - Oppegård - Skedsmo - Sørum - Ullensaker - Vestby De resterende 9.000,- av denne fordelingen foreslås overført til søknader, slik at midler til søknader økes til ,-. Søknadsfristen var satt til Det kom inn 14 søknader fra 7 idrettsråd, og det ble søkt om totalt ,-. Idrettsråd Søkt midler til Fordeling Asker Verdiseminar ,- Søknadssum: ,- Asker Høstkonferanse ,- Søknadssum: ,- Aurskog Høland Kick-off samling med tema 5.000,- folkehelse. Søknadssum: ,- Bærum Høstseminar for idrettslagene ,- Søknadssum: ,- Lørenskog Kompetanseutvikling innad i 4.000,- IR. Søknadssum: ,- Lørenskog Verdiseminar ,- Søknadssum: ,- Ullensaker Verdiseminar 5.000,- Søknadssum: ,- Vestby Folkemøte med politikerne 7.500,- Søknadssum: ,- Vestby Ærlig talt seminar ,- Søknadssum: ,- Ås Idrettskonferanse med 7.500,- politikerne i kommunen Søknadssum: ,- Totalt ,- Midlene fordeles i tråd med ovenstående tabell. 8

9 Sak 16/15 Den Store Kurshelgen Det vises til diskusjonssak 02/15, der det kom tydelig frem at kretsstyret mener at Den Store Kurshelgen (DSK) er en viktig møteplass, som AIK gjenkjennes ved, og som er med å bidra til et godt omdømme. Samarbeid med særidretter er en forutsetning for å lykkes, og det bør derfor videreføres. Det ser ut til at det er lettere å få med deltakere på høsten, og en del av de særidrettene vi tidligere har samarbeidet med har signalisert at vinter/vår ikke passer for dem. I utformingen av programmet bør man ha fokus på å gi idrettslagene faglig påfyll. Det bør diskuteres hvordan arrangementet kan utvikles og forbedres. Når det gjelder valg av lokaler bør vi vurdere om også andre steder enn NIH kan være egnet. AIK skal også i fremtiden arrangere Den Store Kurshelgen, men arrangementet flyttes tilbake til høsten. Modellen der AIK er vertskap, og særidretter inviteres med inn i et samarbeid, videreføres. DSK skal være en arena for faglig påfyll. Alternativer til NIH bør vurderes. Sak 17/15 Forslag til årsrapport 2014 Se vedlegg. Tekstmessig skal det jobbes videre, og konklusjoner skal formuleres. Styret bes gi kommentarer på innhold som evt. mangler, vinklinger og annet som bør korrigeres. Styret ga uttrykk for at årsrapporten så langt ser meget bra ut. Styreleder delte ut bidrag til forord i rapporten. Forslag til årsrapport for 2014 ferdigstilles i tråd med styrets signaler. Sak 18/15 Spillemidlenes utvikling frem mot 2020 Se vedlagte rapport fra AIKs anleggskonsulent. Se også avsnitt om Idrettsanlegg i IPD, side 11. «vil norsk idrett at følgende skjer: a) Etterslepet i utbetalingen av spillemidler til idrettsanlegg må fjernes i løpet av tingperioden.» Styret tar rapporten til orientering. 9

10 Sak 19/15 Høring den norske toppidrettsmodellen» Se vedlagte brev og rapport med høringsfrist Rapportens sammendrag gir en god oversikt. Man kan merke seg formuleringen: «Satsing på større bredde i toppidretten (flere utøvere og/eller flere idretter) forutsetter betydelig styrking av de økonomiske rammer.» Det skisseres tre mulige ambisjonsnivåer. De forutsetter 4%, 21% eller 43% vekst i perioden. Styret bes gi signaler til høringen. Signaler fra styret: Finansiering er et vanskelig tema, hvor skal man ta pengene fra? Toppidrett burde vært skilt ut økonomisk fra annen idrett På hvilket nivå sklir toppidretten ut av vårt ansvarsområde? Når skal vi stoppe? Toppidrett og forbilder betyr mye for barn og unge Ideelt sett burde de som har tjent mest kunnet avstå fra stipender o.l. Utstyrshysteriet i barneidretten kommer fra toppidretten Mange ser opp til topputøverne må passe på at bredden ikke lider Ingen annen sektor er så eliteorientert som idrett Utviklingen i finansiering for toppidrett vs idrettskretser taler for seg selv I klubber som har topputøvere kommer diskusjonene om hvem som skal dekke treningsleire o.l. Klubb vs forbund Styrets signaler kan fremmes som spørsmål for å få frem forskjellsbehandlingen Leder og org.sjef gis fullmakt til å formulere AIKs svar på høringen om toppidrettsmodellen. Sak 20/15 AIKs kretsting 2016 Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget som avholdes året før og året etter Idrettstinget i mars-juni. Tingperioden er to år. I 2016 skal AIK avholde sitt 11. ordinære kretsting. Kretstinget rullerer mellom de 4 regionene (Vestregionen, Øvre Romerike, Nedre Romerike og Follo). I 2016 skal kretstinget i henhold til denne rulleringen avholdes på Øvre Romerike. AIK har tidligere vedtatt å avholde kretsting etter følgende modell: 10

11 Annet hvert ting gjennomføres med seminar og overnatting. Da gjennomføres det et idrettsfaglig seminar fredag, og kretstinget avholdes påfølgende lørdag. Annet hvert ting gjennomføres i løpet av en kort lørdag, evt. på kveldstid en ukedag. I 2016 legges det opp til kretsting med seminar og hotellovernatting med middag for deltakerne/ tingdelegatene. Den endelige beslutningen om hvilken variant som velges må tas i budsjettbehandlingen. Kretsstyret bes gi signaler om mulige temaer/ foredragsholdere til seminaret. Det har vist seg vanskelig å finne helger som passer i mai/juni, og derfor foreslås det at tinget avholdes siste halvdel av april eller evt er aktuelle datoer. AIKs 11. ordinære kretsting avholdes på Øvre Romerike, i løpet av april Administrasjonen bes finne egnet hotell. Tinget gjennomføres med seminar og overnatting, og kostnadene innarbeides i budsjettforslaget for C: Orienteringssaker a) Idrettsmerket 100 år, epost fra NIF b) Utvikling regionalt for idrett for FH, epost 4.5. c) Temamøte regional plan d) AIKs rolle i regionalplan Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Nitelva Turnforening Ivan Gorbunovs Turn Skedsmo Nintai Nunchakuklubb Bærum Matias Jung Vegå Kampsport Bærum Asker Snowboard og Freestyle Klubb Anders Fallet Snowboard Freestyle Asker b) Navnendring: 11

12 Asker Fotball Herrer endret navn til: Asker Fotball c) Organisasjonsendring: Nes Ishockeyklubb omorganisert til allianseidrettslag iht. NIFs lov 10-7 (7) Representasjon styret: Representasjon AIK- Styret Sted Dato Representert av: Januar: IR-seminar Drammen Vidar, Torgrim, Jon, Gro- Helen Februar Åpning av Nadderudhallen Sven E. Maamoen Mars Rælingen IR årsmøte Jon Syversen NMF Region Øst regionsting Kjell Kvifte Skedsmo IR årsmøte Sven E. Maamoen Vestby IR årsmøte Torgrim Bilstad Enebakk IR årsmøte Kjell Kvifte Eidsvoll IR årsmøte Gro-Helen R. Svendsen Nittedal IR årsmøte Sven, Nordis Bærum IR årsmøte Nordis V. Olausson Lørenskog IR årsmøte Jon Syversen Akershus Friidrettskrets kretsting Gro-Helen R. Svendsen Nesodden IR årsmøte Kjell Kvifte Oppegård IR årsmøte Rune Engeseth Asker IR årsmøte Isabel Bergerseter Ski IR årsmøte Rune Engeseth Ås IR årsmøte Rune Engeseth Hurdal IR årsmøte Gro-Helen R. Svendsen Ullensaker IR årsmøte Jon Syversen Aurskog-Høland IR årsmøte Jon Syversen April Frogn IR årsmøte Kjell Kvifte Kolbotn IL 100 år Torgrim Bilstad Ferdighetsmerkestevne Kolbotn Bokseklubb Torgrim Bilstad Sørum IR - årsmøte Nordis V. Olausson Gjerdrum IR årsmøte Kjell Kvifte Dialogmøte Ullevål IPD Sven E. Maamoen Nasjonal konferanse for idrettsråd Stjørdal Nordis, Vidar, Jon 12

13 Nes Arena åpning av anlegg Sven E. Maamoen, Gro- Helen, Vidar Mai Lørenskog IR styremøte info fra AIK Nordis, Vidar, Jon Temamøte planarbeid Akershus Fylkeskommune Kjell Kvifte og Torgrim Bilstad Adm. 13

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/16 - TIRSDAG 3. MAI 2016 Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar

Detaljer

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter.

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/17 TIRSDAG, 13. JUNI 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen.

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen. PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/12 ONSDAG 23. MAI 2012 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Sven E. Maamoen, Oda

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL STYREMØTE 06/16-06.09.2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS - PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/16 MANDAG, 13. JUNI 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson,

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/16-19.10. 2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often,

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/17 ONSDAG, 3. MAI 2017 Til stede: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Anne

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/ LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/ LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/16-6.12.2016 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokoll STYREMØTE 02/16 TIRSDAG, 1. MARS 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015. Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad

PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015. Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/16-15. 11. 2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Anne Kristine Linnestad, Isabel Bergerseter

Detaljer

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Oppsummering av kveldsseminar for særidrettene 20.01.2015 Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Åpning: Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket velkommen til seminaret. Han la vekt på viktigheten

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Jon Syversen, Gro-Helen Randem Svendsen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Cecilie Nyquist

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon

Detaljer

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen Protokollside 44 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Forfall: Aslak Heim-Pedersen Hege Backstrøm Sandblost Jo Skaali

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 10/2014-2016 MØTESTED: Idrettssenteret Molde MØTEDATO: 21.10.15 KLOKKESLETT: 16:45-19:30, mat fra 16:10 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Prosjekt Positiv ettermiddagsaktivitet v/slettebakken Skole

Prosjekt Positiv ettermiddagsaktivitet v/slettebakken Skole #16079 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn SØKNADSINFORMASJON Søknadsid 16079 Innsendt av ARILD ÅGE HOVLAND Sist oppdatert 26.01.2017 Søker SPORTSKLUBBEN TRANE Utlysning Støtte til barne-

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protokoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.3/2010-12 Dato / tid: 14.oktober 2010 Sted: Idrettens Hus Bardufoss Tilstede: Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Jan-Tore Skjærvik, Johan

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 Møtetid: Mandag 16. november 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud Ungdomsidretten i Akershus: Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud - Hva vet vi og hva gjør vi? Guro Røen, Rådgiver, Akershus idrettskrets IR-seminar, torsdag 16. mars 2017 66 % Akershus idrettskrets

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2016 1 Innledning: Handlingsplanen bygger på Virksomhetsplan og Idrettspolitisk plattform, vedtatt på Idrettskretstinget 23. april 2016. Disse planene bygger Idrettspolitisk dokument, vedtatt

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 12/ onsdag på Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 12/ onsdag på Sør Amfi, Arendal Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 12/2012-2014 onsdag 2.10.2013 på Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Anne Blakstad Tonje Berger Ausland Julie Sundsdal Nærdal Gunnar Høygilt

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2018-2021 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 13 381 117 OA 0200 AKERSHUS 18 19 20 21 6 700

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo 1 Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo For Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Av Oddvar Lindholm 22. februar 2014 2 Innledning og forutsetninger. Fylkesmannen

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett Troms idrettskrets 1.0 FORORD Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen

Detaljer

SAK 6.1 Endring av Vivil IL s lov. Lovendringsforslag fra styret. Se eget dokument som er vedlagt sakspapirene til årsmøte. Styret begrunnelse:

SAK 6.1 Endring av Vivil IL s lov. Lovendringsforslag fra styret. Se eget dokument som er vedlagt sakspapirene til årsmøte. Styret begrunnelse: SAK 6.1 Endring av Vivil IL s lov Lovendringsforslag fra styret. Se eget dokument som er vedlagt sakspapirene til årsmøte. Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og NIF s lovnorm.

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 13/2014-2015 FREDAG 13. NOVEMBER 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET Møtetid: Mandag 21. juni 2010 KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for 2016, Tønsberg Idrettsråd Styret har bestått av følgende personer: Leder Pål Hansen, TFK Nestleder/ kasserer Bjørn Arne Thorgeirsson, Eik IF, sekretær

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 32/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. mai 2012 Merknadsfrist: 30. mai 2012 Møtetid: Tirsdag 22. mai 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Organisasjon IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl 0900-1515 på Scandic Park Hotell Sandefjord Til stede: Trude Halvorsen, Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Merete Danielsen,

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Informasjon om skjønnsmidler for 2017

Informasjon om skjønnsmidler for 2017 Samordningsstaben Kommuner i Akershus Oslo kommune Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter.

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/17-24. JANUAR 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad og Isabel Bergerseter. Arild Nyheim, Anne Kristine

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE 2.11.2016 1. Status idretten i Larvik Tall og økonomi Finansiering av idrettsanlegg Gjester: Hilde Elisabeth Singstad og Kjetil Lundeberg 2. Funksjoner, verv og roller i idrettslaget:

Detaljer