Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/15 TIRSDAG, 26. MAI 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter, og Torgrim Bilstad. Rune Engeseth Oddleif Dahlen, Johan Conradson og Runar Sveen. A: DISKUSJONSSAK Idrettstinget i Trondheim 5.7. juni 2015 Det vises til tidligere utsendte tingdokumenter. Se sakliste 1-16, hovedsakelig bør fokus være på sakene Det vises til notat om tingsaker i forkant av møtet Styret ba om fokus på de 10 viktigste saker AIK må mene noe om. Det er viktig å ta opp saker der styret må diskutere avvik fra idrettsstyrets innstilling. En må være realistisk i forhold til hva det er mulig å oppnå på et Idrettsting med svært mange saker. Det kan være en fordel å fokusere på det aller viktigste for å kunne oppnå gjennomslag. 1. Regnskap, beretninger, rapportering, OL og PL ok? 2. IPD og LTB, sak 10A og 10B - her bør tyngden av innsats legges inn. a. AIKs saker i. Fremme fornyet tekst til forslag om å styrke idrettsrådene (forslag 69) samt forberede innlegg. Forslaget må kobles til både IPD (=langtidsplan) og LTB (langtidsbudsjett). Se forslagstekst nedenfor. Tidligere forslag strykes, inkludert forslaget om andel av Lokale Aktivitetsmidler (LAM). Idretten må jobbe for en felles mal for hvordan idrettslagene selv bør organisere en finansiering av idrettsrådene (tilsvarende som andel av LAM, men ikke direkte knyttet til LAM). Teksten bør plasseres i IPD under «Idrettspolitiske føringer» (side 7). Det burde være et eget tema om organisasjonsutvikling hvor dette fremkommer, men det mangler. 1

2 «Idrettsrådenes evne og kapasitet til å samhandle og påvirke kommunenes anleggsplaner og økonomiske tildelinger er avgjørende for idrettslagene og utviklingen av norsk idrett både for topp og bredde. NIF skal styrke idrettsrådenes mulighet til å forbedre idrettens rammebetingelser lokalt gjennom økt kompetanse samt finansiering via spillemidlene.» Langtidsbudsjettet, forslag til justering: «Tilskudd til idrettsrådene, samlet kr 5 millioner per år og indeksjustert fra og med 2016 innarbeides i NIFs LTB. Innplassering i postfordelingen skal skje etter god organisasjonsmessig behandling.» ii. Fordele oppgavene internt: 1. Hvem skal ta ordet på tinget 2. Evt. ytterligere kontakt med IK og SF i forkant iii. Vurdere å ta ordet til andre av AIKs forslag iv. Vurdere å trekke forslag? b. IPD og definisjoner, ref notat Er det korrekt? c. IPD helheten i. Idrettstinget skal behandle NIFs langtidsplan og langtidsbudsjett (ref NIFs lov 3-4 punkt o). Kan IPD i sin nåværende form anses som NIFs langtidsplan? Den fremstår som en plan for hele norsk idrett, ikke som en plan hvor NIF ved idrettsstyret er forpliktet til å oppnå et sett av mål. Hvordan skal dette iverksettes og hvem har ansvaret. Hvis alle skal finne sitt ansvar blir det ikke gode resultater. Idrettstinget bør kreve at det fremkommer tydeligere hva idrettsstyret går til valg på og hva tinget skal kreve rapport på om fire år. «NIF skal styrke norsk idrett ved å»: Formuleringene 1-8 på side 5? Øvrige endringsmuligheter? 3. Retningslinjer, sak 11 og 12 a. Sak 12A er resultatet av behandlingen av IKs rammetilskudd fra kretsledermøtet i Trondheim (samt tidligere prosess). Dersom det skal bli en økning til idrettskretsene må det fremmes forslag til sak 10B, langtidsbudsjett. Bør AIK ta en rolle, eller overlate til Rogaland som har vært den idrettskretsen som har ført saken. Styret må diskutere hvordan en stiller seg til dette. En økning på kr 4 millioner har vært målet. 4. Lovsaker a. Det vises til notat før møtet b. AIKs forslag 22 støttes i innstillingen c. AIKs forslag 26 støttes i et alternativ = ok. AIKs forslag kan trekkes? 5. Andre forslag a. Forslag 10 om innstramming i regnskapsåret, negativ for IL? b. Forslag 21 om idrettskretstingets sammensetting i. Kommentert i notat for ok? c. Forslag 39 og 40 fra NFF Idrettsstyrets innstilling i sak 64 2

3 i. tidligere kort kommentert ii. ny kunnskap? d. Forslag 69 (AIK) bearbeidet tekst omtalt ovenfor e. Forslag 70 (AIK) støttes ikke. Vurderes trukket? f. Forslag 77 om høydehus (fra skiskytter, friidrett og svømmeforbund) i. Foreslår fortsatt generelt forbud ii. Ønsker å åpne for begrenset bruk iii. Idrettsstyret støtter ikke, begrunnet med verdigrunnlag og kunstig stimulering iv. Idrettsstyret mener WADA er i bevegelse på området og viser til NIFs idrettsmedisinsk etiske råd v. Rådet har eget vedlegg til saken og viser til Tvedt-utvalget som uttalte at «Olympiatoppen skal være i førersetet i verdidebatten» vi. Idrettsstyret vil arbeide for et internasjonalt forbud 6. Valg a. AIK hadde forslag til kandidat som ikke er innstilt av valgkomiteen. Skal AIK gjøre ytterligere arbeid i den saken? b. Innspill til valgkomiteens innstilling? 7. Idrettens studieforbund a. Dette er en organisering for å kunne få VO-midler til kurs. OK Etter gode diskusjoner og intern arbeidsfordeling kan styret fokusere på de viktigste sakene frem mot tingforhandlingene. Diskusjonene og arbeidet pågår helt frem til vedtak er fattet. Signaler fra styret: a) Forslag 69 o AIK ber om et møte med SFF samt Buskerud IK for å bearbeide formuleringene i AIKs forslag om finansiering av idrettsrådene. Det er ikke et mål i seg selv å finansiere idrettsrådene, men å sørge for gode anleggsplaner som igjen betyr bedre anleggsdekning. Styreleder følger opp, administrasjonen bistår. o Vidar Bøe følger opp noen utvalgte kommuner i forhold til betydningen av gode idrettsråd/ konsekvensene av IR som ikke fungerer. Administrasjonen bistår. b) Styreleder og org.sjef lager forslag til arbeidsfordeling c) Definisjoner, helhet i IPD og teksten i «Den norske idrettsmodellen» inkluderes i b. 3

4 B: BESLUTNINGSSAKER Sak 13/15 Tildeling midler IL AIKs tilskuddsordninger I tråd med vedtatt budsjett ble det utlyst midler til idrettslag i tilskuddsordningene; 20pluss, 60pluss,, Frivillig pluss og Midler til idrett for funksjonshemmede. I 2015 har vi kun en søknadsrunde der fristen var 5. mai. Midler til idrett for funksjonshemmede blir behandlet i egen styresak. Det kom inn 120 søknader, og det ble totalt søkt om kr ,-. Totalt er det satt av kr ,- til fordeling. Tabellen nedenfor viser de søknadene som er innstilt på støtte. Se vedlegg med oversikt over alle søknadene. Søknadene som har blitt innstilt kjennetegnes ved at de tilfredsstiller tildelingskriteriene for den enkelte ordning, og de felles tildelingskriteriene gjeldende for alle ordningene. AIK mottok også denne runden veldig mange gode søknader, så det har vært vanskelig å skille mellom de forskjellige søknadene. Ordning Idrettslag Hva Tildelt beløp 20pluss Asker judoklubb Oppstart av tilbud for å rekruttere flere voksne på judotrening, blant annet via selvforsvarskurs, generelle judotreninger og ekstra teknikktreninger for målgruppen. Søknadssum: 20pluss Drøbak Golfklubb Oppstart av sosiale klubbkvelder med forskjellige aktiviteter som banespill og enkle konkurranser. Mål om å rekruttere tidligere juniorspillere (menn år) tilbake til klubben. Søknadssum:. 20pluss Oppegård IL Videreutvikle konseptene og utvide tilbudet til foreldretrening gjennom egen og fellestrening som sirkeltrening, styrke, løpegruppe og innebandy. Søknadssum 20pluss SSK Skjetten Videreutvikle tilbudet om vanngymnastikk svømming for kvinner i alderen 30 til 50 år. Ved å nivådele gruppen. Søknadssum 20pluss Son Håndballklubb Oppstart av et mosjonstilbud én gang i uka for kvinner og menn med allsidige aktiviteter som håndball, badminton, basket, fotball og svømming. Søknadssum 60pluss Asker tennisklubb Videreutvikle tennis på dagtid for aldersgruppen 60+. Søknadssum:. 60pluss Fet IL Videreutvikling ukentlig trimtilbud til kvinner og menn 60+, kombinert med en 4

5 sosial kafé/åpent klubbhus. Søknadssum:. 60pluss Friskis&Svettis Asker og Bærum Utvikle og trykke en «seniorbrosjyre» med informasjon om treningstilbudet tilrettelagt for målgruppen. Søknadssum: 8 000,-. 60pluss Nesodden tennisklubb Oppstart av treningstilbud 2 ganger i uka på dagtid for de eldre. Søknadssum: Frivillig pluss Bærum Sportsklubb Trykke opp overdeler med logo med Bærums logo på til de frivillige i klubben som skal fremme fellesskapsfølelsen. Søknadssum:. Frivillig pluss Frivillig pluss Drøbak Frogn idrettslag, friidrett Rælingen Håndballklubb Arrangere samling for de frivillige og innkjøp av felles overtrekksdrakter som skal skape fellesskapsfølelse. Søknadssum:. Organisere en samling med foredragsholder for de frivillige ved sesongstart, der målet er å rekruttere frivillige og skape forståelse for hvordan bidra i idrettslaget. Søknadssum: 7 500, ,- Asker seilforening Bærum Frisbeeklubb Bærums Verk og Hauger IF Dalen IL Drøbak Golfklubb Gjelleråsen IF Setskog Idrettsforening Skal arrangere to kvelder der alle barn i nærmiljøet er invitert. Målet er å gi en innføring i seiling/maritim aktivitet/sikkerhet på sjøen mm. Søknadssum:. Videreutvikle frisbeegolfbanen på Rud. Sette opp tee-signe skilt og utkastfelt på den eksisterende banen som er tilgjengelig for alle i nærmiljøet. Søknadssum ,-. Arrangere sommerferiefotball, et arrangement for alle barn og unge i alderen 6-19 der det er kostnadsfritt å delta. Unge ledere brukes som aktivitetsledere. Søknadssum ,-. Kryssfinansiering til etablering av lengdegrop med tilløp med mål om å utvikle friidrettsaktiviteten i idrettslaget, samt komme alle ungene på Dalen skole til gode i skoletiden. Søknadssum ,-. Oppstart av jentekvelder, treninger og kurs kun for «jenter». Mål om å rekruttere flere kvinnelige medlemmer og ufarliggjøre gold som en idrett. Planlagt to åpne kvelder der personene kan komme å prøve. Søknadssum: 1 Videreutvikling av klatrekvelder og klatrekurs med mål å etablere en stabil klatregruppe. Unge ledere skal stå ansvarlig for aktiviteten. Søknadssum: ,- Skal sette opp skilt og karttavler til ny trimløype og tilstøtende ski og turløyper på Setskog. Søknadssum: , ,- 5

6 S. Hølands idretts- og ungdomslag Arrangere en villmarkshelg med lek, slit og mestring som tema for ungdommer mellom år. Er en del av pågående prosjekt «vondt er gøy», en treningsgruppe for ungdom som driver ulike idrettslige- og mosjonspregede aktiviteter. Søknadssum: ,- 1 Isabel Bergerseter erklærte seg inhabil. Det ble stilt spørsmål om beløpenes størrelse vedrørende tildeling til «frivillig pluss». Foreslås å ta opp kriteriene til ny vurdering. Midlene tildeles i tråd med beløpene i tabellen over, samt at kriteriene for tilskuddsordningene tas opp til vurdering før neste tildeling. Sak 14/15 Tildeling midler Idrett for funksjonshemmede Tilskudd til utvikling av nye og etablerte tilbud til funksjonshemmede. Vi har fått inn mange søknader til fordeling og gledelig mange nye tilbud. Det er kr til fordeling. Vi mottok 30 søknader, og det er en bra fordeling på tildelingen for regionene med 4 fra Follo 5 fra vest og 5 fra Romerike. Vi har prioritert å gi mye til to søknader som skal tilrettelegge anlegget sitt da de ikke søker spillemidler på dette. Utvalget foreslår prioritering av nye tiltak, kompetanseheving, utstyr og tilrettelegging anlegg. Ordning: Tiltak for funksjon shemme de Lag: Tilskudd til: Tildeling: Ski IL turn Oppstart av nytt parti og innkjøp av utstyr. Utgifter hjelpetrener. Søknadssum Nesodden Treneropplæring og markedsføring. Tennisklubb Søknadssum Drøbak Frogn IL Utgifter til ekstra ledsagere da gruppa har vokst mye. Søknadssum Follo Håndball Videreutvikling av nytt tilbud. Markedsføring, utstyr. Søknadssum Vivil IL Nytt langrennstilbud. Utdanning av instruktører og utgifter til arena. Søknadssum

7 Haga Golfklubb Fornebu Bordtennisklubb Asker Fotball Bærum Verk Hauger IF Hammer Turn SSK Skjetten Svømming Lillestrøm og Omegn Bueskyttere Ullensaker Cykleklubb Enebakk Vannskiklubb Lillestrøm Sportsklubb Nytt golftilbud som søker støtte til utstyr. Søknadssum Styrking av trenerteamet. Søknadssum Styrking av trenerteamet til lag i sterk vekst. Søknadssum Utstyr, materiell til gjennomføring av treningssamling også for nybegynnere. Søknadssum Videreutvikle ungt tilbud til barn og kjøp av utstyr. Søknadssum Utdanning av 3 4 trenere. Ønsker egne kurs for funksjonshemmede. Søknadssum Asfaltering av trilleveger slik at skytteren er selvhjulpne. Søknadssum Dekning av innkjøp av tandemsykkel for rekruttering. Søknadssum Søker støtte til utbedring av anlegg så funksjonshemmede kommer lett til. Søknadssum Markedsføring av nytt tilbud til ungdom. Utgifter til ekstra trenere. Søknadssum Isabel Bergerseter og Nordis Vik Olausson inhabile. Midlene tildeles i tråd med beløpene i tabellen over. Sak 15/15 Fordeling av midler til idrettsråd i 2015 I styresak 74/14 ble det besluttet at idrettsrådstildelingen på ,- skulle deles i tre i 2015: Rask fordeling av LAM: 5000,- per IR, anslag 20 IR = ,- Deltagelse konferanser, 3000,- per IR anslag 15 IR = ,- Til søknader restbeløp = ,- I denne omgang er det deltagelse på nasjonale konferanser og midler til søknader som skal fordeles. Totalt har 12 idrettsråd deltatt på nasjonale konferanser. Det utgjør kr ,-. 7

8 De idrettsrådene som tildeles 3.000,- er: - Asker - Aurskog/Høland - Bærum - Fet - Lørenskog - Nannestad - Nittedal - Oppegård - Skedsmo - Sørum - Ullensaker - Vestby De resterende 9.000,- av denne fordelingen foreslås overført til søknader, slik at midler til søknader økes til ,-. Søknadsfristen var satt til Det kom inn 14 søknader fra 7 idrettsråd, og det ble søkt om totalt ,-. Idrettsråd Søkt midler til Fordeling Asker Verdiseminar ,- Søknadssum: ,- Asker Høstkonferanse ,- Søknadssum: ,- Aurskog Høland Kick-off samling med tema 5.000,- folkehelse. Søknadssum: ,- Bærum Høstseminar for idrettslagene ,- Søknadssum: ,- Lørenskog Kompetanseutvikling innad i 4.000,- IR. Søknadssum: ,- Lørenskog Verdiseminar ,- Søknadssum: ,- Ullensaker Verdiseminar 5.000,- Søknadssum: ,- Vestby Folkemøte med politikerne 7.500,- Søknadssum: ,- Vestby Ærlig talt seminar ,- Søknadssum: ,- Ås Idrettskonferanse med 7.500,- politikerne i kommunen Søknadssum: ,- Totalt ,- Midlene fordeles i tråd med ovenstående tabell. 8

9 Sak 16/15 Den Store Kurshelgen Det vises til diskusjonssak 02/15, der det kom tydelig frem at kretsstyret mener at Den Store Kurshelgen (DSK) er en viktig møteplass, som AIK gjenkjennes ved, og som er med å bidra til et godt omdømme. Samarbeid med særidretter er en forutsetning for å lykkes, og det bør derfor videreføres. Det ser ut til at det er lettere å få med deltakere på høsten, og en del av de særidrettene vi tidligere har samarbeidet med har signalisert at vinter/vår ikke passer for dem. I utformingen av programmet bør man ha fokus på å gi idrettslagene faglig påfyll. Det bør diskuteres hvordan arrangementet kan utvikles og forbedres. Når det gjelder valg av lokaler bør vi vurdere om også andre steder enn NIH kan være egnet. AIK skal også i fremtiden arrangere Den Store Kurshelgen, men arrangementet flyttes tilbake til høsten. Modellen der AIK er vertskap, og særidretter inviteres med inn i et samarbeid, videreføres. DSK skal være en arena for faglig påfyll. Alternativer til NIH bør vurderes. Sak 17/15 Forslag til årsrapport 2014 Se vedlegg. Tekstmessig skal det jobbes videre, og konklusjoner skal formuleres. Styret bes gi kommentarer på innhold som evt. mangler, vinklinger og annet som bør korrigeres. Styret ga uttrykk for at årsrapporten så langt ser meget bra ut. Styreleder delte ut bidrag til forord i rapporten. Forslag til årsrapport for 2014 ferdigstilles i tråd med styrets signaler. Sak 18/15 Spillemidlenes utvikling frem mot 2020 Se vedlagte rapport fra AIKs anleggskonsulent. Se også avsnitt om Idrettsanlegg i IPD, side 11. «vil norsk idrett at følgende skjer: a) Etterslepet i utbetalingen av spillemidler til idrettsanlegg må fjernes i løpet av tingperioden.» Styret tar rapporten til orientering. 9

10 Sak 19/15 Høring den norske toppidrettsmodellen» Se vedlagte brev og rapport med høringsfrist Rapportens sammendrag gir en god oversikt. Man kan merke seg formuleringen: «Satsing på større bredde i toppidretten (flere utøvere og/eller flere idretter) forutsetter betydelig styrking av de økonomiske rammer.» Det skisseres tre mulige ambisjonsnivåer. De forutsetter 4%, 21% eller 43% vekst i perioden. Styret bes gi signaler til høringen. Signaler fra styret: Finansiering er et vanskelig tema, hvor skal man ta pengene fra? Toppidrett burde vært skilt ut økonomisk fra annen idrett På hvilket nivå sklir toppidretten ut av vårt ansvarsområde? Når skal vi stoppe? Toppidrett og forbilder betyr mye for barn og unge Ideelt sett burde de som har tjent mest kunnet avstå fra stipender o.l. Utstyrshysteriet i barneidretten kommer fra toppidretten Mange ser opp til topputøverne må passe på at bredden ikke lider Ingen annen sektor er så eliteorientert som idrett Utviklingen i finansiering for toppidrett vs idrettskretser taler for seg selv I klubber som har topputøvere kommer diskusjonene om hvem som skal dekke treningsleire o.l. Klubb vs forbund Styrets signaler kan fremmes som spørsmål for å få frem forskjellsbehandlingen Leder og org.sjef gis fullmakt til å formulere AIKs svar på høringen om toppidrettsmodellen. Sak 20/15 AIKs kretsting 2016 Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget som avholdes året før og året etter Idrettstinget i mars-juni. Tingperioden er to år. I 2016 skal AIK avholde sitt 11. ordinære kretsting. Kretstinget rullerer mellom de 4 regionene (Vestregionen, Øvre Romerike, Nedre Romerike og Follo). I 2016 skal kretstinget i henhold til denne rulleringen avholdes på Øvre Romerike. AIK har tidligere vedtatt å avholde kretsting etter følgende modell: 10

11 Annet hvert ting gjennomføres med seminar og overnatting. Da gjennomføres det et idrettsfaglig seminar fredag, og kretstinget avholdes påfølgende lørdag. Annet hvert ting gjennomføres i løpet av en kort lørdag, evt. på kveldstid en ukedag. I 2016 legges det opp til kretsting med seminar og hotellovernatting med middag for deltakerne/ tingdelegatene. Den endelige beslutningen om hvilken variant som velges må tas i budsjettbehandlingen. Kretsstyret bes gi signaler om mulige temaer/ foredragsholdere til seminaret. Det har vist seg vanskelig å finne helger som passer i mai/juni, og derfor foreslås det at tinget avholdes siste halvdel av april eller evt er aktuelle datoer. AIKs 11. ordinære kretsting avholdes på Øvre Romerike, i løpet av april Administrasjonen bes finne egnet hotell. Tinget gjennomføres med seminar og overnatting, og kostnadene innarbeides i budsjettforslaget for C: Orienteringssaker a) Idrettsmerket 100 år, epost fra NIF b) Utvikling regionalt for idrett for FH, epost 4.5. c) Temamøte regional plan d) AIKs rolle i regionalplan Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Nitelva Turnforening Ivan Gorbunovs Turn Skedsmo Nintai Nunchakuklubb Bærum Matias Jung Vegå Kampsport Bærum Asker Snowboard og Freestyle Klubb Anders Fallet Snowboard Freestyle Asker b) Navnendring: 11

12 Asker Fotball Herrer endret navn til: Asker Fotball c) Organisasjonsendring: Nes Ishockeyklubb omorganisert til allianseidrettslag iht. NIFs lov 10-7 (7) Representasjon styret: Representasjon AIK- Styret Sted Dato Representert av: Januar: IR-seminar Drammen Vidar, Torgrim, Jon, Gro- Helen Februar Åpning av Nadderudhallen Sven E. Maamoen Mars Rælingen IR årsmøte Jon Syversen NMF Region Øst regionsting Kjell Kvifte Skedsmo IR årsmøte Sven E. Maamoen Vestby IR årsmøte Torgrim Bilstad Enebakk IR årsmøte Kjell Kvifte Eidsvoll IR årsmøte Gro-Helen R. Svendsen Nittedal IR årsmøte Sven, Nordis Bærum IR årsmøte Nordis V. Olausson Lørenskog IR årsmøte Jon Syversen Akershus Friidrettskrets kretsting Gro-Helen R. Svendsen Nesodden IR årsmøte Kjell Kvifte Oppegård IR årsmøte Rune Engeseth Asker IR årsmøte Isabel Bergerseter Ski IR årsmøte Rune Engeseth Ås IR årsmøte Rune Engeseth Hurdal IR årsmøte Gro-Helen R. Svendsen Ullensaker IR årsmøte Jon Syversen Aurskog-Høland IR årsmøte Jon Syversen April Frogn IR årsmøte Kjell Kvifte Kolbotn IL 100 år Torgrim Bilstad Ferdighetsmerkestevne Kolbotn Bokseklubb Torgrim Bilstad Sørum IR - årsmøte Nordis V. Olausson Gjerdrum IR årsmøte Kjell Kvifte Dialogmøte Ullevål IPD Sven E. Maamoen Nasjonal konferanse for idrettsråd Stjørdal Nordis, Vidar, Jon 12

13 Nes Arena åpning av anlegg Sven E. Maamoen, Gro- Helen, Vidar Mai Lørenskog IR styremøte info fra AIK Nordis, Vidar, Jon Temamøte planarbeid Akershus Fylkeskommune Kjell Kvifte og Torgrim Bilstad Adm. 13