PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Wenche Larsen og Rune Engeseth Heidi Annette Garthus, Johan Conradson, Kent Simonsen og Runar Sveen. A: DISKUSJONSSAK Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 25/14 Ledermøtet Det vises til innkalling og dagsorden på ledermøtet, se nedenfor. Kretsleder innleder. Reformprosessen i IOC Idrettsstyrets årsberetning NIFs regnskap og langtidsbudsjett Årsberetning og regnskap for Idrettens studieforbund Status Idrettspolitisk dokument Status søkeprosessen for OL/PL 2022 Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets anbefalinger Valg av medlemmer til valgkomiteen for Idrettstinget 2015 Idrettens eierskap til idrettsarrangementer Idrettens strategi for folkehelsearbeidet Det ble vist til utsendt notat fra kretsleder, med følgende punkter: 1 Det er et mål at medlemmene av IOC velges 2. Det fremmes forslag om vurdering av faste lokaliseringer av sommer- og vinter OL 3. Det fremmes forslag om representasjon av idrettsråd på idrettstinget 4. Det etableres en fast nasjonal overbygning for idrettsrådene 5. Årsmøtet i idrettsrådet kan vedta en fast andel av LAM til idrettsrådets styre 6. Det gjennomføres en bred undersøkelse om idrettslagenes rammevilkår og forbedring av disse 1

2 I tilknytning til punktene 3 og 5 ble det fremmet forslag om en bred handlingsplan for å styrke idrettsrådene. Det ble poengtert at økonomi har en betydning for idrettsrådene, og at det er behov for ressurser i form av ansettelser i idrettsrådene. Sven E. Maamoen stiller som representant for AIK på NIFs ledermøte. Sakene følges opp i tråd med signaler fra styret. Sak 26/14 NIFs valgkomité Det vises til tidligere behandling i sak 22/14. På kretsledersamlingen 9. mai blir saken tatt opp for å vedta kretsenes nominasjon til medlemmer i NIFs valgkomité. Styret i AIK vurderer aktuelle kandidater. Styreleder foreslo Vidar Bøe som kandidat til NIFs valgkomité Kretsleder fremmer AIKs kandidat til NIFs valgkomité på samlingen Sak 27/14 Utvikling av Den Store Kurshelgen I tråd med styresak 17/14 har det blitt jobbet videre med Den Store Kurshelgen 2015 (DSK) på NIH helgen 27.februar 1. mars Lokaler på NIH har blitt booket, og vi har begynt å snakke med aktuelle foredragsholdere. For å kunne gjøre endelige avtaler for DSK 2015 må det avklares et budsjett som administrasjonen kan jobbe etter. For DSK 2013 hadde AIK et underskudd på kr ,-. Kr ,- av dette underskuddet var en faktura fra 2011 på bevertning som vi ikke hadde mottatt i rett tid. I forslaget for budsjett for DSK 2015 har vi lagt oss på nivå med resultatet for DSK Forslag til budsjett ser slik ut: Deltageravgifter Sum inntekter Vedlikehold nettsider Bevertning Leie lokaler Reklame/annonser/trykking 1 2

3 Gave foredragsholdere Diverse kostnader Foredragsholdere Sum Kostnader Resultat DSK For å kunne få oppnå denne inntekten foreslås det å øke deltageravgiften for deltagere fra andre særkretser/særforbund som også har trenerkurs eller lignende (og derfor har behov for ytterligere lokaler) til kr. 650,-. Dette er en kostnad som vi fakturerer særkrets/særforbund, og som ikke sendes ut til deltagerne direkte. For deltagere på hovedprogrammet foreslås det å beholde deltageravgiften på kr. 550,-. For DSK 2016 har vi fått forslag på 11.- til 14. februar 2016 fra Norges Varemesse (NV), denne helgen sammenfaller med Ungdoms OL på Lillehammer. Dette, sammen med at responsen fra særforbund/kretser ikke var som ønsket i forrige runde og at kostnadssiden ved et slikt arrangement er store og usikre, gjør at det ser ut til at et slikt arrangement på NV ikke er et godt alternativ for DSK For DSK 2016 foreslås det å fortsette kommunikasjonen med NV, men å se på andre type løsninger. F.eks. om det er mulig å legge DSK inn i Aktiv2016. Det foreslås også å se på andre løsninger, f.eks. på NIH. AIK bør evaluere tidspunktet etter arrangementet i Det fremlagte budsjettet vedtas som styringsdokument og innarbeides i budsjettprosessen for Deltageravgiften for deltagere fra andre særkretser/særforbund som også har trenerkurs eller lignende (behov for egne lokaler) økes til kr. 650,-, mens deltageravgiften på hovedprogrammet beholdes slik den er. DSK legges ikke til , og administrasjonen jobber videre med andre løsninger for DSK 2016 på Norges Varemesse. Sak 28/14 Tilskudd til idrettslag og idrettsråd Saken omfatter flere elementer. Tilskudd 20pluss, 60pluss, egendefinerte prosjekter og frivillig pluss. I tråd med styresak 04/14 ble det utlyst midler til idrettslag i tilskuddsordningene; 20pluss, 60pluss, Egendefinerte prosjekter, Frivillig pluss og Midler til idrett for funksjonshemmede. Søknadsfrist for første runde var 6. april. Midler til idrett for funksjonshemmede blir behandlet i eget avsnitt. 3

4 I runde 1 kom det inn 150 søknader, og det ble totalt søkt om kr ,-. Totalt er det satt av kr til fordeling i søknadsrunde 1. Det foreslås å flytte kr fra Frivillig pluss til 60 pluss. Tabellen nedenfor viser de søknadene det foreslås å støtte. Se vedlegg med oversikt over alle søknadene. Søknadene som har blitt innstilt kjennetegnes ved at de tilfredsstiller tildelingskriteriene for den enkelte ordning, og de felles tildelingskriteriene gjeldende for alle ordningene. AIK mottok også i denne runden veldig mange gode søknader. Ordning Idrettslag Hva Innstilling beløp 20pluss Asker Tennisklubb Oppstart av cardiotennis for alle nivåer.,- Innkjøp av fellesutstyr. Søknadssum: 9 480,-. 20pluss Lillestrøm Kampsportklubb Oppstart av lavterskeltilbud for å få flere aktive i aldersgruppen. Innkjøp av fellesutstyr. Søknadssum: , ,- 60pluss Lørenskog Ishockeyklubb Allianseidrettslag Pensjonistishockey på formiddagen. Støtte til banemannskap. Tilbudet er gratis for deltagerne. Søknadssum: ,-. 60pluss NRC Tigers Oppstart av Bestemor Pom Pom dansegruppe for ensomme og inaktive eldre. Inkludere de eldre i klubbens øvrige frivillige aktiviteter. Søknadssum: ,-. 60pluss Funnefoss Vormsund IL Tilby åpent treningsrom, badstue og kafeteria for eldre i hele Nes kommune. Søknadssum: ,-. Frivillig pluss Dikemark Rideklubb Introduksjonsmøte for nye foreldre i miljøet med eksternt foredrag og til en sommeravslutning. Søknadssum: ,-. Foreslåes å tildeles midler til introduksjonsmøte/foredragsholder Frivillig pluss Son Håndballklubb Kick off for de frivillige med eksternt foredrag til inspirasjon og kompetanseheving. Søknadssum:10 000,-.,-,-,-,-,- Egendefinerte prosjekter Egendefinerte prosjekter Egendefinerte prosjekter Enebakk Idrettsforening (TurboFjøla snowboardklubb) Ski IL Håndball Lommedalen Golfklubb Gjøre om eksiterende brakker til varmestue og klubbhus. Med mål om å skape et bedre miljø. Søknadssum: 1,-. Verdiarbeid ifm klubbens fire verdier; Respekt, innsats, samhold og smil RISS. Søknadssum ,-. Oppstart av fotballgolf. Søknadssum , , , ,- 4

5 Egendefinerte prosjekter Egendefinerte prosjekter Bærum Frisbeeklubb Gjerdrum o-lag Oppstart av frisbeegolf. Søknadssum ,-. Oppstart av «Sprek i Gjerdrum». Søknadssum: , , ,- Tilskudd til utvikling av nye og etablerte tilbud til funksjonshemmede. AIK har totalt kr til fordeling i to omganger (vår og høst). 18 søknader og en søknadssum på totalt kr vitner om stor aktivitet og stort behov for midler i lagene. Søknadene er fordelt på 3 fra Follo, 6 fra Asker og Bærum og 8 fra Romerike. I tillegg mottok AIK en søknad fra landslag for døve i fotball som faller utenfor våre kriterier. I innstillingen er det lagt ekstra vekt på nye tiltak, kompetanse, forsterking av tiltak med flere trenere og utstyr. To søknader på omfattende anlegg er ikke foreslått i tildeling, men følges ekstra opp videre. AIKs utvalg for idrett for funksjonshemmede har vurdert søknadene sitt møte og fremmer forslag på denne tildeling til følgende 16 idrettslag: Lag: Tilskudd gis til: Innstilling: Danseklubben Støtte til utstyr Air Track. Søknadssum Studio 1 Hammer Turn Støtte til tilrettelegging, utstyr og honorar ekstra trenere. Søknadssum Drøbak Golfklubb Støtte til opplæring av spillere og nye fra Sunnaas og Catosentret. Søknadssum Nesodden Judoklubb Støtte til utstyr og flere trenere til ny gruppe synshemmede. Søknadssum Bærums Verk IF Støtte til ekstra trenere og ledsagere. Søknadssum Bærum Kajakklubb Støtte til sikkerhetsutstyr og skolering av foreldre som hjelpetrenere. Søknadssum Friskis & Svettis Støtte til utdanning av flere trenere, markedsføring Oppegård og besøk på skoler. Søknadssum Team U og I Støtte til markedsføring og utvikling av tilbud. Lørenskog Danseklubb Søknadssum Hurdal Idrettslag Støtte til spesialutstyr for nytt tilbud el-innebandy. Søknadssum Nedre Romerike HIL Støtte til ekstra trenere for barn Søknadssum Asker Tennisklubb Støtte til utgifter til kurs som spesialballer

6 Idrettsråd: I styresak 24/14 ble det besluttet at kr. 3,- av midlene til tilskudd idrettsråd skulle fordeles etter søknader. AIK har utlyst midler hvor idrettsrådene kan søke til egne aktiviteter. Søknadsfrist var satt til Vi har fått inn seks søknader: Idrettsråd Søkt midler til Innstilling Lørenskog Forbedre hjemmesider,- Asker Styrke styrets kompetanse 0,- gjennom deltagelse på seminarer etc. Asker Årlig høstkonferanse ,- Asker AIR Forum.,- Bærum Høstseminar for idrettslagene ,- Sørum Utvikling av prosjektleder i idrettsråd og idrettslag i Sørum ifm bygging/utvikling av anlegg.,- Søknader vedlegges. Midlene fordeles i tråd med ovenstående tabeller. Sak 29/14 Forskuttering av spillemidler Etterslepet på spillemidler er i mange kommuner årsaken til at byggingen av anlegg blir utsatt i flere år. I vårt fylke kan vi for eksempel vise til Eidsvoll kommune hvor flere anlegg ikke blir påstartet før tilsagn på spillemidler er gitt. Fra godkjent søknad til tilsagn blir gitt kan det gå 3-4 år, og dette er selvfølgelig svært uheldig. Saksgang. Den formelle søknaden om spillemidler blir godkjent av fylkeskommunen i hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse i løpet av mai/juni hvert år. Når godkjennelse blir vedtatt er søknaden samtidig godkjent av KUD. Søknader vil/kan samtidig formelt bli avvist, med begrunnelse i at det ikke er tilstrekkelig med midler. De Søknadene vil dermed havne i køen for etterslep. Idrettslagene kan starte byggingen av sine anlegg, men de må da forskuttere spillemidlene ved egne midler eller opptak av lån. For de fleste idrettslag vil opptak av lån bli dyrt(7-8 % rente), fordi nesten ingen av idrettslagene kan stille med garanti. 6

7 De aller fleste kommuner ønsker ikke å forskuttere spillemidlene til idrettslagene, fordi kommunen ikke har noen formell garanti for at spillemidlene vil bli utbetalt. Alle vet at spillemidlene vil bli utbetalt før eller senere, men når det ikke finnes en formell skriftlig garanti vil ikke kommunen forskuttere. Den eneste kommunen hvor forskuttering er satt i system er i Nittedal kommune, og her mener rådmann at godkjent spillemiddelsøknad er en tilstrekkelig garanti. AIK har diskutert denne saken med både fylkesadministrasjon og KUD, og de kan selvfølgelig ikke garantere at spillemidlene blir utbetalt. Årsaken som oppgis er at hele spillemiddelordningen kan opphøre og dermed kan ikke noen garanti gis. AIK har også fremlagt saken for NIFs administrasjon, og de ønsker at AIK sender en formell henvendelse om saken, slik at den kan bli behandlet sentralt hos NIF. Idrettsanlegg er en av de viktigste forutsetningene for å opprettholde og skape ny aktivitet i idrettslagene. AIK tilskriver NIF, og ber om at de følger opp saken med KUD. Målet er å bidra til at kommunene kan ha god nok trygghet til å kunne forskuttere spillemidler til godkjente spillemiddelsøknader. Sak 30/14 AIKs årsrapport 2013 Det vises til vedlagte årsrapport og tidligere behandling. Innholdet er ytterligere komplettert og språket er bearbeidet. Den endelige utgaven vil inneholde kobling til intervjuene av AIKs styremedlemmer. Mindre språklige justeringer kan fortsatt innarbeides. Styret var meget fornød med innhold og design. Årsrapporten godkjennes, og administrasjonen klargjør rapporten til utsendelse senest 14. mai. 7

8 Sak 31/14 Innkomne forslag til kretstinget Bærum Kampsport Klubb foreslår å etablere en ressursgruppe i AIK (Idrettskrim), som skal jobbe mot økonomisk kriminalitet i Akershusidretten (se vedlegg). De ønsker at forslaget inntas i AIKs lov kapittel V. ØVRIGE BESTEMMELSER, under 21. Også «14 Idrettskretstingets oppgaver» får en tilføyelse om at det skal velges medlemmer til Idrettskrim. Oslo idrettskrets fremmet et lignende forslag for idrettstinget 2011 (Idrettstingets sak nr. 49), men da var det snakk om å etablere et nasjonalt organ for behandling av idrettskriminalitet. Forslaget ble trukket og vedtatt oversendt fra Idrettstinget til Idrettsstyret for nærmere oppfølgning av styret. Generalsekretæren nedsatte en arbeidsgruppe med kompetanse på juss og økonomi som vurderte det oversendte lovforslaget. Arbeidsgruppen har gjennomført møte med Oslo Idrettskrets og revisjons- og rådgivningsselskapet BDO. «Pr. tiden ( ) er det generalsekretærens vurdering at det konkrete forslaget om et eget «Idrettens økokrim» for å avdekke slike saker ikke opprettes i den foreslåtte form. Dette bl.a. fordi det er en rekke tiltak av preventive tiltak som først bør prioriteres. Videre er det slik at en sentral etterforskningsenhet ikke vil ha den nødvendige politimyndighet og virkemidler, som f.eks. mulighet til å foreta beslag i bevismateriale etc.» Forslaget i fra Bærum Kampsport Klubb innebærer at det skal etableres et eget organ for behandling av idrettskriminalitet i Akershus. Forslaget belyser ikke de økonomiske konsekvensene ved etablering av «Idrettskrim». AIK ser behovet for et varslingsorgan, som kan ta i mot bekymringsmeldinger blant annet i saker som gjelder økonomisk kriminalitet, og som har tid og ressurser til å følge opp saker. Vi mener imidlertid at dette bør være et nasjonalt ansvar (NIF), og at ikke hver enkelt idrettskrets bør etablere et eget organ for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Saken legges frem for behandling på kretstinget. Kretsstyret støtter ikke forslaget fra Bærum Kampsport Klubb om å etablere «Idrettskrim». Klubben inviteres til kretstinget for å kunne presentere sitt forslag. 8

9 Sak 32/14 Kretstinget, saksdokumenter Forslag til saksdokumenter for AIKs kretsting ligger vedlagt. Valgkomiteens innstilling foreligger foreløpig ikke. Kretsstyrets forslag til ny valgkomité er egen sak. AIKs virksomhetsplan ble vedtatt for fire år på forrige kretsting. En illustrert utgave legges frem på styremøtet, se o-sak. Forslag til langtidsbudsjett (LTB) for ligger også vedlagt. Dette er basert på vedtatt budsjett for Momenter til budsjettet: På inntektssiden er det lagt til grunn en økning på 2,5 % i året på andre inntekter. På posten offentlige tilskudd har det blitt tatt en vurdering av hvert enkelt tilskudd vi får fra NIF og AF. NIF rammetilskudd og kompetansetilskudd er økt med 3 % pr år ihht langtidsbudsjett for NIF. AF ramme er økt med 2,5 % i året, og folkehelsemidlene fra AF er økt til kr ihht AIKs krav/forventning om fullfinansiering av folkehelsetiltakene. De øvrige tilskuddene fra NIF og AF er holdt uforandret i perioden. På kostnadssiden er det i utgangspunktet lagt til grunn en økning på 2 % i året, men på tilskudd har vi tatt en vurdering ut fra den enkelte inntektspost. Aktiv på Dagtid, MerIdrett og inkludering idrettslag holdes på uforandret nivå, mens de øvrige tilskuddene økes med 2 % for I 2016 brukes samme beregning, men posten tilskudd økes med ytterligere slik at budsjettet går i balanse. For å kunne opprettholde nivået på tilskudd er andre driftskostnader redusert i 2015, for så å øke med 2% i Budsjettet i 2014 ble saldert med disponering av egenkapitalen ( ), men budsjettene for 2015 og 2016 er satt opp i balanse. Saksdokumentene til AIKs kretsting vedtas slik de foreligger, og administrasjonen gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer frem mot kretstinget. Forslag til langtidsbudsjett vedtas. Sak 33/14 Forslag til ny valgkomité Det vises til tidligere behandling i sak 21/14. Ad hoc-utvalget legger frem endelig forslag til ny valgkomité. Komiteen jobber videre. Innstillingen fra styret skal sendes ut

10 Sak 34/14 Hederstegn Tradisjonelt deler AIK ut hederstegnene Hederspris og Idrettspris. AIKs utvalg for nominering av hederspris er innkalt til møte 7.5. Innstilling til styret vil foreligge kort tid etter det. Særkretser og idrettsråd har blitt anmodet om å innstille kandidater til Idrettsprisen. Frist ble satt til Administrasjonen lager forslag til styret så snart innstillingene foreligger. Sak 35/14 Styreseminar AIK I tråd med tidligere vedtak er det bestilt rom og møtelokaler slik at styreseminaret kan avholdes rett i etterkant av kretstinget. Valgkomiteen har også fulgt opp dette med informasjon til nye kandidater. Administrasjonen har forespurt styret om dato er satt av, og fem representanter har svart positivt. Målet med styreseminaret er å bli kjent med hverandre, diskutere arbeidsform og organisering samt klargjøre roller og rollefordeling mellom styret og administrasjonen. Det bør være et fulltallig styre for å gjennomføre et slikt kick-off. Endelig avklaring gjøres på styremøtet. De tidsmessige rammene er fra kretstingets slutt til kl. 15 neste dag. Sted er det samme som kretstinget, Scandic Hotell, Asker. Styret bes om å diskutere rammer for innhold på seminaret. Det ble foreslått opplæring i Admincontrol og bruk av presentasjonsprogram som en del av styreseminaret. Styreleder og org.sjef gis fullmakt til å etablere innholdet på styreseminaret. Styret bes melde saker til junimøtet. Sak 36/14 NIFs OL/PL 2022-kampanje Det vises til informasjon fra NIF om 22-kampanjen. NIF ber om innspill på navn som kan være aktuelle i flere sammenhenger. Sitat fra NIFs informasjon: «Dette er en bredt anlagt kampanje med formål å styrke opinionens/ «folk flest» sin oppfatning av OL/PL Fra idrettens side er det allerede gjort betydelig arbeid på dette felt, og oppgaven er å finne individer/forbilder/ordførere/bedrifter eller andre som kan ta en synlig posisjon i lokal- og riksmedia. For vår del innen idretten er det spesielt interessant å 10

11 finne talspersoner som står utenfor idretten, som er troverdige og som enkelt kan få spalteplass. Vi kan være behjelpelig med argumentasjon, men det er likevel en tanke at hver enkelt her kan få lansere sine egne motiv. Disse kan være knyttet til idrettens egne (ungdom, frivillighet, idrettsutvikling), men også på siden av disse (kommersielt, turisme m.m.). Kampanjeperioden er kontinuerlig frem til Regjeringen har avgitt sitt syn på OL/PL-saken, og kan forlenges til og med Stortingsbehandlingen. Vedlagt er en skisse til målgrupper. Hver idrettskrets oppfordres til å finne en representant for hver av målgruppene som vises i modellen under her.» Styret la vekt på at idretten også må få frem de samfunnsmessige verdiene et OL/PL-arrangement innebærer. Personer som kan fronte dette må foreslås. Ordførerne i Lørenskog, Bærum og Hurdal foreslås. For å fronte verdisiden ble det foreslått Einar Øverenget og Vidar Bøe. Styret ønsket ikke å være konkret på aktuelle bedrifter, men det er flere store konsern som vil være interesserte i effektene av et OL/PL. Styret melder inn aktuelle navn innenfor kategoriene. 11

12 Sak 37/14 Frikjøp av utstyr for styremedlemmer som trer ut av styret Styret vedtok å anskaffe ipad fra og med 2012, og det ble forutsatt at utstyret var til utlån i funksjonsperioden for det enkelte styremedlem. Det ser foreløpig ut til at de fleste i det sittende styret foreslås videre fra valgkomiteen, og at det kan bli to som ikke fortsetter. Styret bør vurdere om avtroppende styremedlemmer skal gis et gunstig tilbud for å kjøpe ut den ipad den enkelte har hatt til lån. Det bør vurderes én pris for 2 år og én pris for 4 år eller lengre. Det er satt av budsjett for innkjøp av et begrenset antall nye, og det er fornuftig om vi skifter ut utstyret litt og litt. En brukt ipad tilsvarende den AIK kjøpte i 2012 koster kr 1800,- på Finn.no. Innkjøpspris da den var ny var kr 4.590,-. Bent Ringvold inhabil. Innstilling: Styremedlemmer tilbys å overta den ipaden de har lånt til følgende priser: Etter to år: kr 1.000,- Etter fire år: kr 500,- C: Orienteringssaker a) Illustrert versjon av virksomhetsplanen lagt i adm.contrl b) Rapport om spillemidler 2013 (NIF) lagt i adm.contrl c) Fordeling midler folkehelse og idrett skole, over budsjett d) Kretsledermøtet 9.5. e) Protokoll fra møte i kontrollkomiteen f) NM i friidrett, verdiarbeidet, Vidar orientert g) Demo av «idrettskartet», ref. vedtak i sak 20/14, se kartet h) Årsmøtene i idrettsrådene: i) Styremøte 3. juni presentasjon hos fylkeskommunen. 12

13 Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Drøbak Multisport Borg Bringsværd Triathlon Frogn Eidsvoll Fristil Roy Arne Holtet Kampsport Eidsvoll Taekwondoklubb Bingsfoss Sportsklubb Rolf Reikvam Håndball Sørum b) Nedlagt/opphørt: Hauger Fotballklubb, Bærum Drøbak Petanqueklubb, Frogn c) Navneendring: Ås-UMB Orientering endret navn til: Ås-NMBU Orientering Asker Judo Club endret navn til: Asker Judoklubb d) Gjenopptak: Eiksmarka Ishockeyklubb, Bærum Representasjon styret: 2014 Sted Dato Representert av: Januar: Åpning av Hurdal Skole og kultursenter idr.hall Sven E. Maamoen Møte med idrettsrådene på Øvre Romerike, ØRU Jon Syversen Februar: Heggedal 100 år Oda M. Often Bisettelse John Ole Nafstad Bent Ringvold Mars Rælingen IR årsmøte utdeling frivillighetspris Jon Syversen Skedsmo Idrettsråd årsmøte Sven E. Maamoen IR-ledermøte, Bærum Idrettspark Sven, Kjell, Jon NMF Region Øst Regionsting Kjell Kvifte Bærum Idrettsråd årsmøte Oda M. Often Vestby Idrettsråd årsmøte Rune Engeseth Nesodden Idrettsråd årsmøte Kjell Kvifte Nesodden IF utdeling frivillighetspris Kjell Kvifte Enebakk IR årsmøte Vidar Bøe Samling Inkludering i idrettslag Sven E. Maamoen Åpning av Jessheim Is- og Flerbrukshall Sven E. Maamoen Utdeling av frivillighetspris Eidsvoll Idrettsråd årsmøte Gro H. Svendsen Asker Idrettsråd årsmøte Sven E. Maamoen 13

14 Nittedal Idrettsråd årsmøte Vidar Bøe NM Turn Jr Oda M. Often Akershus Fylkeskommune planprogram fysisk Kjell Kvite aktivitet, idrett og friluftsliv Lørenskog Idrettsråd årsmøte Sven E. Maamoen Ski Idrettsråd årsmøte Rune Engeseth Akershus Svømmekrets kretsting Kjell Kvifte Aurskog/Finstadbru SK utdeling av Gro H. Svendsen frivillighetspris Ullensaker Idrettsråd årsmøte utdeling av Sven E. Maamoen frivillighetspris Aurskog-Høland IR årsmøte Gro H. Svendsen Ås Idrettsråd årsmøte Rune Engeseth April Oppegård Idrettsråd årsmøte Rune Engeseth Nes Idrettsråd - årsmøte Bent Ringvold Frogn Idrettsråd årsmøte Kjell Kvifte Asker IR, integreringskonferanse Oda M. Often Nesodden Tennisklubb åpning av tennishall Kjell Kvifte Sørum Idrettsråd årsmøte Jon Syversen Adm. 14

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015)

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 37 2011-2015 26. og 27. juni 2014 Valnesfjord Helsesportsenter/Fauske Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) Sak

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD I PERIODEN MARS 2013 MARS 2014.

ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD I PERIODEN MARS 2013 MARS 2014. ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD I PERIODEN MARS 2013 MARS 2014. Året 2013 Vi har i årsmøteperioden lagt bak oss et vellykket vinter OL sett fra landets side. Det er kanskje pompøst og starte en årsberetning

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2010

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2010 Oslo Idrettskrets Årsberetning 2010 KRETSSTYRET I OSLO Kretsstyret, fra venstre foran Anya Sødal, Nordstrand Basketballklubb, Helene Bugge, Nordmarka Ryttersportklubb og Richard Pedersen, Grorud IL. Bak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 25 2007-2011 16.-17. juni 2009 Radisson Blu Park, Fornebu Godkjent av Idrettsstyret 19.08.2009 Sak 260 Protokoll

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer