Toppidrett, Vidar innledet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toppidrett, Vidar innledet"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF v daglig leder. A: DISKUSJONSSAK Toppidrett, Vidar innledet - Hva mener vi? - Kan vi representere kretsen når vi diskuterer toppidretten? - Hvem skal styre toppidretten, media, økonomiske krefter? - Når tør AIK å tale, når er vi tause etc - Velger del 1:Verdiene i toppidretten foran kamera (ikke det som skjer bak) o Mener at man svikter på den siden, krav til landslagsutøvere o Respekten for regelverk ved representasjon i media etc. o Når forbilder banner på TV o Hvilke signaler gir toppidrettsutøvere tilbake til yngre utøvere? o Sjampanjen spruter o Skal vi bare godta det? Sånn er det.. o Når låner vi bort navnet vårt? o Hvem er det som styrer? - Har vi mistet den langsomme tiden? Øyeblikkshendelsen styrer. Signaler fra diskusjonen: - Diskutere vår posisjon i dette, jobbe med våre ledd - Påvirke NIF, synliggjøre våre saker - Holdningsarbeid på arenaer vi kan gjøre noe med, ref dommere i barne- og ungdomsidretten - To nivåer, rollemodeller. Symboleffekten topputøvere har, uansett hva media og sponsorer gjør. Den praktiske betydningen er også viktig, vi har større ansvar for å hjelpe nedover i lagene. Bør mene noe om hvordan toppidretten fremstår, men ikke vårt ansvar. - Ja, vi trenger toppidretten. Hvordan skal rollemodellene være? Representere! Holdningene må endres for at de på grunnplanet skal ha noe å strekke seg etter. - Noen idretter setter standard / stiller krav. Lederne har et ansvar. o Blir ikke intervjuet på TV før du har gått «grunnkurset» o Topputøverne er i en spesiell situasjon - Se hva som er vår rolle o Ref forslag på Idrettstinget, våre prioriteringer o Underholderne kunne like gjerne levd sitt eget liv? o Vi repr helheten, ikke motsetning mellom topp og bredde o Vi er fokusert nedover! o For oss blir det hvordan vi prioriterer, hva NIF burde legge mest vekt på Litt forundret over hvor stille vår hovedorganisasjon er når vi ser topputøveres utagering 1

2 o Er vi for passive på fellessiden? Ref forslag på Idrettstinget, men spørsmålet er nå er det riktig at det er AIK som skal gå sterkt ut? o Finnes det i det hele tatt et regelverk for de som representerer? Er det behov for det? o Skal vi påpeke det? I så fall hvordan skal vi påpeke det? Kretsene sammen? o Ja, det er en del av vår oppgave, vi ser det. Skal vi få det til må noen starte.. o Prosessene tar tid o Noen må ha oppgaven, Sven er god foran kamera! Viktig at en god person legger dette frem o Vi skal levere kortsiktig og jobbe langsiktig. o Vi har all mulig grunnlag for å mene noe om det, når NIF ikke gjør det må noen andre gjøre det. o Skal mye til aldri å gjøre en feil ref utøvere. Holdningssaker er viktigere enn at man gjør noe i øyeblikket som er flåsete. - Sven oppsummerte; o Be NIF sette i gang et arbeid for etisk grunnholdninger for unge utøvere o Være på vakt overfor «moderen», prioritere formålene LAM det lokale idrettsarbeidet og anlegg o Metodene: Kretsene gjøre det sammen? Bruke våren, etiske holdninger og rollemodeller. o Se frem mot ledermøtene i NIF og følge opp protokolltilførselen. o Snakke med andre kretser, ref aprilmøtet kretsledermøtet B: BESLUTNINGSSAKER Sak 07/12 Høring fra NIF Endringer i bestemmelser om tilskudd til anlegg Saksfremstilling ettersendt. Administrasjon sendte ut høringsnotat fra NIF til styret den 12. januar 2012 og vår saksinnstilling den 5. februar. Oddleif hadde en rask gjennomgang av høringsnotatet fra NIF hvor hovedpunktene var: Endring av tippenøkkel kan/vil føre til mer midler til anleggsbygging. NIF ønsker å øke satsene til bestemte anleggstyper som i dag får lav dekning. NIF ønsker å beholde dagens sats på 10% til LAM. NIF ønsker først å dekke inn etterslep og deretter øke satsene til anleggene. 2

3 AIKs alternative innstilling er å øke satsene når tippenøkkelen endres og få fjernet etterslepet noe senere. Det er fortsatt noe også usikkert om endringen av tippenøkkel vil skje, og når det eventuelt vil skje. Styret mener at staten har påtatt seg et stadig synkende ansvar for anleggsbygging og mener derfor det er på sin plass at satsene økes. Styret mente at administrasjon hadde gitt et godt svar på NIFs høringsdokument og støtter innstillingen. Styret referert til tinget i 2007 hvor man ønsket å bruke uttrykket Statlige midler på alle dokumenter i forbindelse med spillemidler og tippemidler Forslag til høringsuttalelse med styrets signaler vedtas. Sak 08/12 Idrettsmidler, søknad etter fristen Dette er fylkesmidler som tildeles etter gitte kriterier. Søknadsfristen er 1. desember, og AIKs innstilling skal sendes inn til Akershus fylkeskommune innen Dette er en frist som er innarbeidet hos særkretsene/særforbundene og regionene som søker. Det blir også hvert år sendt ut e-post som forklarer gangen i dette, lagt ut informasjon på våre nettsider og publisert i Ajour med AIK. Etter årets innstilling av idrettsmidler til idrettsformål ble det holdt igjen kr ,- til eventuelle klager. Normalt er det ingen klager. I år var det færre søknader enn tidligere, og det har i tiden etter behandlingen kommet inn en ekstra søknad. Det var forventet at det skulle komme søknader etter fristen. Når en særidrett ikke søker vil det gjerne være én person som har forglemt seg, og det er forståelig at en glipp kan forekomme. Akershus hundekjørerkrets tildeles kr ,-. Tilskuddet belastes avsatt beholdning for eventuelle klager. Sak 09/12 unntatt fra offentlighet Sak 10/12 unntatt fra offentlighet Sak 11/12 Agenda ledermøte for idrettsråd 17. april De neste fire månedene gjennomføres dels vårt eget kretsting, et eventuelt ekstraordinært idrettsting og idrettsrådenes egne årsmøter. Idrettsrådenes og vår egen agenda er med andre ord meget tettpakket. Administrasjonen har derfor valgt å legge ledermøtet for idrettsråd etter deres egne årsmøter. 3

4 Ledermøtet for idrettsråd er med dette som bakgrunn berammet til 17. april. Denne gangen er det Øvre Romerike som skal være vertskap, og Ullensaker IR har sagt seg villig til å være teknisk arrangør. Administrasjonen har følgende forslag til agenda: 1. Ny organisering av IR-forum 2. Kretstinget og virksomhetsplanen 3. Noe å melde til kretsstyret før et ledermøte/ ev ekstraordinært idrettsting og idrettskretsledermøte? Punkt 2 og 3 er i stor grad selvforklarende. Det første punktet kan imidlertid kreve litt forklaring. Med bakgrunn i forslaget til ny virksomhetsidé (organisasjonsutvikling og formidling av idrettens samfunnsverdi) har administrasjonen sett det hensiktsmessig med en forandring av idrettsrådsforumet. Fra dagens organisering av et idrettsinternt forum, til et forum som diskuterer idrettspolitiske problemstillinger i et større perspektiv, enn hva som er tilfelle per i dag. For eksempel vil loven om folkehelse og samarbeidsreformen gi nye muligheter til samarbeide mellom idretten om kommunen. Administrasjonen ser derfor at det kan være riktig å åpne opp forumet og invitere politikere og forskere/samfunnsvitere, inn i en gruppe som diskuterer idrettens utfordringer i lokalmiljøene. Det nye forumet vil bli Akershusidrettens egen think-tank. Hvis kretsstyret går for å forandre på sammensetningen vil gruppens mandat være sak på neste styremøte. Det sees imidlertid som naturlig at gruppen, på oppdrag av idrettskretsstyret, skal kunne diskutere og gi råd om idrettens samfunnsverdi. En kan hevde at dette er noe som idrettskretsstyret skal diskutere og som det har fått mandat til å mene noe om. Gruppens mandat vil imidlertid være å stå til kretsstyrets disposisjon. En kan tenke at presentasjon av konklusjoner fra et møte i forumet blir presentert på et styremøte som møtets diskusjonssak. En kan også mene at forumet, ettersom det til nå består av valgte representanter, er et ledd av idrettsdemokratiet. Men idrettsrådsforumet er et forum som AIK selv har oppnevnt og inngår derfor ikke i det idrettspolitiske kartet. Det må derfor stå kretsstyret fritt å organisere et rådgivende organ, slik som det ønsker. Administrasjonen foreslår at det nye forumet skal være etablert i oktober 2012, med første møte før utgangen av november. Spennende og riktig med ny innretning på forumet! Et tillegg til punkt 3. Det vil være et ledermøte hvis det ikke blir et ekstraordinært idrettsting. Med innspill fra styret vedtas ovennevnte tema. Idrettsrådsforum omstøpes til å bli en tenketank hvor også andre personer enn idrettsrådsledere og kretsstyret kan inngå. 4

5 Sak 12/12 AIKs virksomhetsplan Virksomhetsplanen har blitt behandlet på styreseminaret i november og i styremøte 1/12. Vedtaket på forrige styremøte var at administrasjonen skulle legge frem et forslag til virksomhetsplan til dette møtet. En har dessverre ikke kommet riktig så langt. Det som legges frem på dette styremøtet er likevel et steg frem fra sist møte. Nedenfor ligger et forslag til tre delmålsområder, som er litt annerledes enn de tre nåværende. Utvikling av delmålsområder: Den nåværende planen har tre delmål, men planen innholder også en hel del tiltak som ikke ligger under et delmål. Det står det at disse ikke er mindre viktige, men at de ikke har direkte med delmålene å gjøre. Årsaken til dette har å gjøre med at den forrige virksomhetsideen så entydig rettet seg inn mot klubbutvikling, at delmålsområdene ikke fikk med seg de andre viktige områdene idrettskretsen arbeider med. Problemet med dette er at det ser ut som om disse områdene ikke er viktige, ettersom de for eksempel ikke får en så tydelig plass i årsrapporten. For den nye virksomhetsplanen ønsker en fortsatt å være tydelig og enkel, samtidig som en fanger opp disse viktige tiltakene. I tillegg skal AIK forholde seg til de områdene i IPD som angår en idrettskrets. Administrasjonen har derfor tatt utgangspunkt i IPDs seks kapitler; Aktivitet, Idrettsorganisasjonen, Finansiering, Idrettsanlegg, Idrett og folkehelse, Idrett og samfunn. En har ikke analysert hvilke typer tiltak en må gjennomføre for å imøtekomme IPDs målsetninger. Oppsummert har administrasjonen følgende forslag til delmålsområder: Forslag til delmålsområde ny virksomhetsplan Organisasjon Tiltak som svarer til utfordringer fra IPD Aktiviteten Idrettsorganisasjonen Idrett og folkehelse Tiltak fra AIKs plan Organisasjon og ledelse Aktivitetsutvikling Ressurspersoner Idrettsorganisasjonen Anlegg Idrettsanlegg Anleggsutvikling Samfunn Idrett og samfunn Finansiering Idrett og folkehelse Samfunn 5

6 Ovenfor ser en at Idrett og folkehelse gjenfinnes i to delmål; Aktivitet og Samfunn. Administrasjonen mener at arbeid med folkehelse dels handler om å skape en dialog om folkehelse, og dels om å gjennomføre faktiske tiltak for å bedre folkehelsen. For eksempel vil tiltaket Aktiv på Dagtid ligge i Organisasjon, men en generell dialog om idrettens rammevilkår til folkehelse (for eksempel finansiering av Aktiv på Dagtid) vil ligge innenfor Samfunn. Dette betyr også at administrasjonen har slått sammen dagens delmål Organisasjon og ledelse, samt Aktivitetsutvikling til det første av delmålsområdene Organisasjon. Dette betyr også at all utvikling av idrettsråd og egen organisasjon gjenfinnes der. Til sist betyr dette også at idrettskretsens idrettspolitiske innsats vil komme tydeligere frem i denne planen enn den nåværende. Måling av resultater: Måling av delmålene bør være like enkel som dagens. Noe som betyr at delmålene må innholde målbare størrelser, hvor AIK har full kontroll over gjennomføringen. Vedrørende hovedmålet foreslår administrasjonen at en benytter seg av en spørreundersøkelse til en begrenset andel av idrettslagene i Akershus. Det bør være en overvekt av fleridrettslag (dels er disse de som har flest medlemskap, og dels er det disse som idrettskretsen har størst ansvar for), det bør være en riktig fordeling mellom kommunene og en bør i all hovedsak spørre etter fakta. Administrasjonen kommer tilbake med et utkast til spørreundersøkelse i oktober/november. Virksomhetsplanen blir presentert av styremedlemmene gjennom video på kretstinget. Vedtak De tre delmålsområdene vedtas som beskrevet ovenfor. Administrasjonen gir forslag til målsetninger ved neste styremøte. Styrets innspill tas med i den fortsatte utviklingen av virksomhetsplanen. Sak 13/12 Flytting av styremøtet i mai, ref personalsamling i NIF Idrettsforbundet har berammet saksbehandlingsseminar ( ) og personalseminar ( ). Disse samlingene sammenfaller med vårt styremøte Alle ansatte skal delta på personalseminaret, og 2-3 skal delta på saksbehandlerseminaret. AIK bør flytte møtet en uke frem, dersom mulig. Ledermøtet eller ekstraordinært idrettsting vil foregå juni, og det er viktig at man har et styremøte i forkant. Dette vil også være det første styremøtet for AIK etter kretstinget. Det planlagte styremøtet i mai flyttes til Sak 14/12 Dalbo rideklubb nedlagt disponering av midler 6

7 Dalbo rideklubb er nedlagt og i brev av er protokoll fra årsmøtet oversendt til AIK. Idrettslaget ønsker at pengene skal gå til handicapridning innen idrettskretsen. Det er overført kr Innstilling: Akershus idrettskrets lyser ut midlene i tråd med klubbens ønske og tar opp saken til behandling etter at søknader er innkommet. Sak 15/12 Idrettsrådenes årsmøter, AIKs representasjon Administrasjonen forslår følgende tre tema som grunnlag for styremedlemmenes presentasjoner på idrettsrådenes årsmøter. 1. Kretsting og representasjon fra idrettslagene. Det vil være en kort frist mellom idrettsrådenes valg av idrettslag som skal representere på kretstinget og selve tinget. Det er viktig at idrettslagene så snart som mulig utpeker hvem som skal delta, slik at informasjon kan komme ut til dem. 2. Informasjon om OL-søknad og høring. Det vil trolig være en høring i organisasjonen om dette. Vi gir idrettslagene informasjon om hva som vil skje. 3. Oppfølging etter kommunevalget. Det bør henvises til folderen som AIK har gitt ut samt støtte idrettsrådets arbeid lokalt. Våre kommentarer må ha en lokal tilnærming i den enkelte kommune. Fremheve viktigheten av de felles sakene idretten fremmet. Fanesaker fra sentralt hold, verktøykasse og enhetlig argumentasjon fører frem. AIKs rapportskjema benyttes av styremedlemmene på det enkelte møte. Med innspill fra styret vedtas ovenstående som ramme, og en kortfattet stikkordsliste utarbeides til hjelp for hvert styremedlem. Sak 16/12 Videreføring av prosjektet anleggssite I etterkant av særkretsmøtet ble det sendt ut et brev til et antall særkretser, samt Østfold og Oslo idrettskrets. Fotballkretsene har takket nei, noen kretser har ikke svart, og andre igjen mente at det var for dyrt for dem. Kort sagt var brevet lite suksessfullt. Det er imidlertid en oppgave for idrettskretsene å arbeide med rammebetingelser. Samtidig vil en slik portal være et nyttig verktøy for idrettsrådene. Det er derfor administrasjonens mening at ideen er så bra at en må finne en ny form på den istedenfor å legge den død. Bør fylket være med å finansiere denne? 7

8 AIK går videre med saken, men må finne en ny organisering. Administrasjonen legger frem nytt forslag til neste styremøte. Sak 17/12 Papirløse styremøter, forslag til innkjøp av felles teknologi Det vises til tidligere innspill fra styret om å vurdere overgang til papirløse styremøter og innkjøp av for eksempel ipad. Det er flere gode argumenter for å gå over til elektronisk arkiv og dokumentdistribusjon: Det er enklere å få med seg relevante dokumenter i en travel hverdag hvor kombinasjon av jobb, fritidsaktiviteter og styreverv utgjør en stram agenda. God tilgang til egne og eksterne dokumenter/ nettsteder og kommunikasjon per e-post og sosiale media. Noe innsparing i porto, kopiering arbeid vil det være, men det er ikke et avgjørende argument. Det er motiverende å delta i en arbeidsform som oppfattes som moderne og fremtidsrettet. Enkelte i administrasjonen har noe erfaring med ipad i jobb og privat sammenheng, og verktøyet er relativt enkelt å finne ut av. Selv om det alltid er noe man må settes seg inn i ved oppstart, så er brukerterskelen for ipad lav. Det er flere eksempler på at kommuner har gått over til elektronisk arbeidsform. Fjell kommune har lagt ut en veiledning for hvordan man legger opp sin arbeidsform. unstyret.pdf. Det finnes mengder av informasjon om både sikkerhet og tips for utnyttelse. Det bør eksempelvis være forhåndsinnstilt passord for å åpne enheten, oppsett for å gjenfinne via egen lokaliseringsfunksjon, mulighet for fjernsletting av data, sikker pålogging via trådløst nett (vpn) osv. Dette klargjøres fra administrasjonen. Kostnadsmessig vil én enhet beløpe seg til ca kr Da er det tatt sikte på en løsning med 32 gb minne uten innebygget 3G. Det innebærer at det er nødvendig med trådløs nett eller annen ekstern tilkobling (modem via iphone for eksempel). Org.sjefen mener at administrasjonen bør ha tilgang til det samme utstyret. Saksbehandlerne kan derved jobbe på samme måte i styremøtene og utvikle løsningene sammen med styret gjennom praktisk bruk. Utstyret er naturligvis også praktisk ved annen møte- og seminardeltakelse. Ved en total inkludering vil det være snakk om 17 enheter og ca kr ,- i 8

9 første gangs investering. Det vil sannsynligvis være behov for noe tilleggsutstyr, og budsjettet bør derfor være noe høyere. Følgende foreslås som ramme for innføring av ipad i AIK: En standard ipad med forhåndsinnstilling av sikkerhetskonfigurasjon per person i styret og saksbehandlere i administrasjonen. Utstyret tilhører AIK og følger med vervet/ stillingen. Ordningen starter fra ny tingperiode våren 12. Det er forventet en ny versjon av ipad våren 2012, og dersom ipad 3 lanseres april/mai avventer man innkjøp til dette er klart. Innkjøp behandles budsjettmessig etter fremleggelse av regnskapet for Spørsmål om 3G-kort i ipad. Det er vurdert, men administrasjonen mener at det rent unntaksvis er nødvendig samtidig, som det kan påføre den enkelte en kostnad ved at mobilnett belastes. Styret slutter seg til ovennevnte ramme for innføring av elektronisk arkiv og saksflyt for AIK. Administrasjonen bes om å innarbeide rammene i forslag til revidert budsjett. Sak 18/12 Gjøre noe for finalister i tildelingen av årets ildsjel Det vises til tidligere informasjon om to av akershusidrettens frivillige som kom til finaleplass i kåringen av årets ildsjel. AIK bør følge opp og gi en honnør til disse to. Styret diskuterer mulige former for honnør. En aktuell arena for å vie de en oppmerksomhet er kretstinget i mai. Viktig at disse blir «vist frem.» En god anledning er å invitere til kretstinget, med partner. Det var ønskelig å få sjekket bakgrunn for den enkelte kandidat. En person fra AIK bør følge de opp. Vi bør gjøre dette til en fast sak, og ordningen må gjelde kandidater i hele tingperioden. Administrasjonen sjekker med NIF. AIK følger opp finalister til kåringen av Årets Ildsjel med en oppmerksomhet. C: ORIENTERINGSSAKER a) Idrettsregistreringen, 620 av 673. Så langt medl. registrert. 9

10 b) Seminar i Karlstad Idrettsturisme (VBI), Mette Bugge holdt et meget godt innlegg. c) Siste nytt i forbindelse med evt. søknad om OL i Administrasjonen undersøker hvilke idretter i akershus som kan passe i en olympisk ramme. Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Snarøya Gymnastikk og Turnforening Bjarne Appelquist Gym og turn Bærum b) Utmelding Ferocitas Futsal, Eidsvoll c) Navnendring IL Driv endret navn til: Driv Idrettslag d) Oppløst: Aurskog-Høland Bueskyttere Dalbo Rideklubb e) Representasjon styret: Ingen pr Jon S. prisutdeling frivillighetspris Øvre Romerike Handicap IL Adm. 10

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Idrett og inkludering i Akershus

Idrett og inkludering i Akershus Idrett og inkludering i Akershus Eksisterende tiltak og behov for støtte Trygve B. Broch Takk Mange har bidratt i arbeidet med denne rapporten. Først og fremst skal Akershus fylkeskommune takkes for å

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer