Toppidrett, Vidar innledet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toppidrett, Vidar innledet"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF v daglig leder. A: DISKUSJONSSAK Toppidrett, Vidar innledet - Hva mener vi? - Kan vi representere kretsen når vi diskuterer toppidretten? - Hvem skal styre toppidretten, media, økonomiske krefter? - Når tør AIK å tale, når er vi tause etc - Velger del 1:Verdiene i toppidretten foran kamera (ikke det som skjer bak) o Mener at man svikter på den siden, krav til landslagsutøvere o Respekten for regelverk ved representasjon i media etc. o Når forbilder banner på TV o Hvilke signaler gir toppidrettsutøvere tilbake til yngre utøvere? o Sjampanjen spruter o Skal vi bare godta det? Sånn er det.. o Når låner vi bort navnet vårt? o Hvem er det som styrer? - Har vi mistet den langsomme tiden? Øyeblikkshendelsen styrer. Signaler fra diskusjonen: - Diskutere vår posisjon i dette, jobbe med våre ledd - Påvirke NIF, synliggjøre våre saker - Holdningsarbeid på arenaer vi kan gjøre noe med, ref dommere i barne- og ungdomsidretten - To nivåer, rollemodeller. Symboleffekten topputøvere har, uansett hva media og sponsorer gjør. Den praktiske betydningen er også viktig, vi har større ansvar for å hjelpe nedover i lagene. Bør mene noe om hvordan toppidretten fremstår, men ikke vårt ansvar. - Ja, vi trenger toppidretten. Hvordan skal rollemodellene være? Representere! Holdningene må endres for at de på grunnplanet skal ha noe å strekke seg etter. - Noen idretter setter standard / stiller krav. Lederne har et ansvar. o Blir ikke intervjuet på TV før du har gått «grunnkurset» o Topputøverne er i en spesiell situasjon - Se hva som er vår rolle o Ref forslag på Idrettstinget, våre prioriteringer o Underholderne kunne like gjerne levd sitt eget liv? o Vi repr helheten, ikke motsetning mellom topp og bredde o Vi er fokusert nedover! o For oss blir det hvordan vi prioriterer, hva NIF burde legge mest vekt på Litt forundret over hvor stille vår hovedorganisasjon er når vi ser topputøveres utagering 1

2 o Er vi for passive på fellessiden? Ref forslag på Idrettstinget, men spørsmålet er nå er det riktig at det er AIK som skal gå sterkt ut? o Finnes det i det hele tatt et regelverk for de som representerer? Er det behov for det? o Skal vi påpeke det? I så fall hvordan skal vi påpeke det? Kretsene sammen? o Ja, det er en del av vår oppgave, vi ser det. Skal vi få det til må noen starte.. o Prosessene tar tid o Noen må ha oppgaven, Sven er god foran kamera! Viktig at en god person legger dette frem o Vi skal levere kortsiktig og jobbe langsiktig. o Vi har all mulig grunnlag for å mene noe om det, når NIF ikke gjør det må noen andre gjøre det. o Skal mye til aldri å gjøre en feil ref utøvere. Holdningssaker er viktigere enn at man gjør noe i øyeblikket som er flåsete. - Sven oppsummerte; o Be NIF sette i gang et arbeid for etisk grunnholdninger for unge utøvere o Være på vakt overfor «moderen», prioritere formålene LAM det lokale idrettsarbeidet og anlegg o Metodene: Kretsene gjøre det sammen? Bruke våren, etiske holdninger og rollemodeller. o Se frem mot ledermøtene i NIF og følge opp protokolltilførselen. o Snakke med andre kretser, ref aprilmøtet kretsledermøtet B: BESLUTNINGSSAKER Sak 07/12 Høring fra NIF Endringer i bestemmelser om tilskudd til anlegg Saksfremstilling ettersendt. Administrasjon sendte ut høringsnotat fra NIF til styret den 12. januar 2012 og vår saksinnstilling den 5. februar. Oddleif hadde en rask gjennomgang av høringsnotatet fra NIF hvor hovedpunktene var: Endring av tippenøkkel kan/vil føre til mer midler til anleggsbygging. NIF ønsker å øke satsene til bestemte anleggstyper som i dag får lav dekning. NIF ønsker å beholde dagens sats på 10% til LAM. NIF ønsker først å dekke inn etterslep og deretter øke satsene til anleggene. 2

3 AIKs alternative innstilling er å øke satsene når tippenøkkelen endres og få fjernet etterslepet noe senere. Det er fortsatt noe også usikkert om endringen av tippenøkkel vil skje, og når det eventuelt vil skje. Styret mener at staten har påtatt seg et stadig synkende ansvar for anleggsbygging og mener derfor det er på sin plass at satsene økes. Styret mente at administrasjon hadde gitt et godt svar på NIFs høringsdokument og støtter innstillingen. Styret referert til tinget i 2007 hvor man ønsket å bruke uttrykket Statlige midler på alle dokumenter i forbindelse med spillemidler og tippemidler Forslag til høringsuttalelse med styrets signaler vedtas. Sak 08/12 Idrettsmidler, søknad etter fristen Dette er fylkesmidler som tildeles etter gitte kriterier. Søknadsfristen er 1. desember, og AIKs innstilling skal sendes inn til Akershus fylkeskommune innen Dette er en frist som er innarbeidet hos særkretsene/særforbundene og regionene som søker. Det blir også hvert år sendt ut e-post som forklarer gangen i dette, lagt ut informasjon på våre nettsider og publisert i Ajour med AIK. Etter årets innstilling av idrettsmidler til idrettsformål ble det holdt igjen kr ,- til eventuelle klager. Normalt er det ingen klager. I år var det færre søknader enn tidligere, og det har i tiden etter behandlingen kommet inn en ekstra søknad. Det var forventet at det skulle komme søknader etter fristen. Når en særidrett ikke søker vil det gjerne være én person som har forglemt seg, og det er forståelig at en glipp kan forekomme. Akershus hundekjørerkrets tildeles kr ,-. Tilskuddet belastes avsatt beholdning for eventuelle klager. Sak 09/12 unntatt fra offentlighet Sak 10/12 unntatt fra offentlighet Sak 11/12 Agenda ledermøte for idrettsråd 17. april De neste fire månedene gjennomføres dels vårt eget kretsting, et eventuelt ekstraordinært idrettsting og idrettsrådenes egne årsmøter. Idrettsrådenes og vår egen agenda er med andre ord meget tettpakket. Administrasjonen har derfor valgt å legge ledermøtet for idrettsråd etter deres egne årsmøter. 3

4 Ledermøtet for idrettsråd er med dette som bakgrunn berammet til 17. april. Denne gangen er det Øvre Romerike som skal være vertskap, og Ullensaker IR har sagt seg villig til å være teknisk arrangør. Administrasjonen har følgende forslag til agenda: 1. Ny organisering av IR-forum 2. Kretstinget og virksomhetsplanen 3. Noe å melde til kretsstyret før et ledermøte/ ev ekstraordinært idrettsting og idrettskretsledermøte? Punkt 2 og 3 er i stor grad selvforklarende. Det første punktet kan imidlertid kreve litt forklaring. Med bakgrunn i forslaget til ny virksomhetsidé (organisasjonsutvikling og formidling av idrettens samfunnsverdi) har administrasjonen sett det hensiktsmessig med en forandring av idrettsrådsforumet. Fra dagens organisering av et idrettsinternt forum, til et forum som diskuterer idrettspolitiske problemstillinger i et større perspektiv, enn hva som er tilfelle per i dag. For eksempel vil loven om folkehelse og samarbeidsreformen gi nye muligheter til samarbeide mellom idretten om kommunen. Administrasjonen ser derfor at det kan være riktig å åpne opp forumet og invitere politikere og forskere/samfunnsvitere, inn i en gruppe som diskuterer idrettens utfordringer i lokalmiljøene. Det nye forumet vil bli Akershusidrettens egen think-tank. Hvis kretsstyret går for å forandre på sammensetningen vil gruppens mandat være sak på neste styremøte. Det sees imidlertid som naturlig at gruppen, på oppdrag av idrettskretsstyret, skal kunne diskutere og gi råd om idrettens samfunnsverdi. En kan hevde at dette er noe som idrettskretsstyret skal diskutere og som det har fått mandat til å mene noe om. Gruppens mandat vil imidlertid være å stå til kretsstyrets disposisjon. En kan tenke at presentasjon av konklusjoner fra et møte i forumet blir presentert på et styremøte som møtets diskusjonssak. En kan også mene at forumet, ettersom det til nå består av valgte representanter, er et ledd av idrettsdemokratiet. Men idrettsrådsforumet er et forum som AIK selv har oppnevnt og inngår derfor ikke i det idrettspolitiske kartet. Det må derfor stå kretsstyret fritt å organisere et rådgivende organ, slik som det ønsker. Administrasjonen foreslår at det nye forumet skal være etablert i oktober 2012, med første møte før utgangen av november. Spennende og riktig med ny innretning på forumet! Et tillegg til punkt 3. Det vil være et ledermøte hvis det ikke blir et ekstraordinært idrettsting. Med innspill fra styret vedtas ovennevnte tema. Idrettsrådsforum omstøpes til å bli en tenketank hvor også andre personer enn idrettsrådsledere og kretsstyret kan inngå. 4

5 Sak 12/12 AIKs virksomhetsplan Virksomhetsplanen har blitt behandlet på styreseminaret i november og i styremøte 1/12. Vedtaket på forrige styremøte var at administrasjonen skulle legge frem et forslag til virksomhetsplan til dette møtet. En har dessverre ikke kommet riktig så langt. Det som legges frem på dette styremøtet er likevel et steg frem fra sist møte. Nedenfor ligger et forslag til tre delmålsområder, som er litt annerledes enn de tre nåværende. Utvikling av delmålsområder: Den nåværende planen har tre delmål, men planen innholder også en hel del tiltak som ikke ligger under et delmål. Det står det at disse ikke er mindre viktige, men at de ikke har direkte med delmålene å gjøre. Årsaken til dette har å gjøre med at den forrige virksomhetsideen så entydig rettet seg inn mot klubbutvikling, at delmålsområdene ikke fikk med seg de andre viktige områdene idrettskretsen arbeider med. Problemet med dette er at det ser ut som om disse områdene ikke er viktige, ettersom de for eksempel ikke får en så tydelig plass i årsrapporten. For den nye virksomhetsplanen ønsker en fortsatt å være tydelig og enkel, samtidig som en fanger opp disse viktige tiltakene. I tillegg skal AIK forholde seg til de områdene i IPD som angår en idrettskrets. Administrasjonen har derfor tatt utgangspunkt i IPDs seks kapitler; Aktivitet, Idrettsorganisasjonen, Finansiering, Idrettsanlegg, Idrett og folkehelse, Idrett og samfunn. En har ikke analysert hvilke typer tiltak en må gjennomføre for å imøtekomme IPDs målsetninger. Oppsummert har administrasjonen følgende forslag til delmålsområder: Forslag til delmålsområde ny virksomhetsplan Organisasjon Tiltak som svarer til utfordringer fra IPD Aktiviteten Idrettsorganisasjonen Idrett og folkehelse Tiltak fra AIKs plan Organisasjon og ledelse Aktivitetsutvikling Ressurspersoner Idrettsorganisasjonen Anlegg Idrettsanlegg Anleggsutvikling Samfunn Idrett og samfunn Finansiering Idrett og folkehelse Samfunn 5

6 Ovenfor ser en at Idrett og folkehelse gjenfinnes i to delmål; Aktivitet og Samfunn. Administrasjonen mener at arbeid med folkehelse dels handler om å skape en dialog om folkehelse, og dels om å gjennomføre faktiske tiltak for å bedre folkehelsen. For eksempel vil tiltaket Aktiv på Dagtid ligge i Organisasjon, men en generell dialog om idrettens rammevilkår til folkehelse (for eksempel finansiering av Aktiv på Dagtid) vil ligge innenfor Samfunn. Dette betyr også at administrasjonen har slått sammen dagens delmål Organisasjon og ledelse, samt Aktivitetsutvikling til det første av delmålsområdene Organisasjon. Dette betyr også at all utvikling av idrettsråd og egen organisasjon gjenfinnes der. Til sist betyr dette også at idrettskretsens idrettspolitiske innsats vil komme tydeligere frem i denne planen enn den nåværende. Måling av resultater: Måling av delmålene bør være like enkel som dagens. Noe som betyr at delmålene må innholde målbare størrelser, hvor AIK har full kontroll over gjennomføringen. Vedrørende hovedmålet foreslår administrasjonen at en benytter seg av en spørreundersøkelse til en begrenset andel av idrettslagene i Akershus. Det bør være en overvekt av fleridrettslag (dels er disse de som har flest medlemskap, og dels er det disse som idrettskretsen har størst ansvar for), det bør være en riktig fordeling mellom kommunene og en bør i all hovedsak spørre etter fakta. Administrasjonen kommer tilbake med et utkast til spørreundersøkelse i oktober/november. Virksomhetsplanen blir presentert av styremedlemmene gjennom video på kretstinget. Vedtak De tre delmålsområdene vedtas som beskrevet ovenfor. Administrasjonen gir forslag til målsetninger ved neste styremøte. Styrets innspill tas med i den fortsatte utviklingen av virksomhetsplanen. Sak 13/12 Flytting av styremøtet i mai, ref personalsamling i NIF Idrettsforbundet har berammet saksbehandlingsseminar ( ) og personalseminar ( ). Disse samlingene sammenfaller med vårt styremøte Alle ansatte skal delta på personalseminaret, og 2-3 skal delta på saksbehandlerseminaret. AIK bør flytte møtet en uke frem, dersom mulig. Ledermøtet eller ekstraordinært idrettsting vil foregå juni, og det er viktig at man har et styremøte i forkant. Dette vil også være det første styremøtet for AIK etter kretstinget. Det planlagte styremøtet i mai flyttes til Sak 14/12 Dalbo rideklubb nedlagt disponering av midler 6

7 Dalbo rideklubb er nedlagt og i brev av er protokoll fra årsmøtet oversendt til AIK. Idrettslaget ønsker at pengene skal gå til handicapridning innen idrettskretsen. Det er overført kr Innstilling: Akershus idrettskrets lyser ut midlene i tråd med klubbens ønske og tar opp saken til behandling etter at søknader er innkommet. Sak 15/12 Idrettsrådenes årsmøter, AIKs representasjon Administrasjonen forslår følgende tre tema som grunnlag for styremedlemmenes presentasjoner på idrettsrådenes årsmøter. 1. Kretsting og representasjon fra idrettslagene. Det vil være en kort frist mellom idrettsrådenes valg av idrettslag som skal representere på kretstinget og selve tinget. Det er viktig at idrettslagene så snart som mulig utpeker hvem som skal delta, slik at informasjon kan komme ut til dem. 2. Informasjon om OL-søknad og høring. Det vil trolig være en høring i organisasjonen om dette. Vi gir idrettslagene informasjon om hva som vil skje. 3. Oppfølging etter kommunevalget. Det bør henvises til folderen som AIK har gitt ut samt støtte idrettsrådets arbeid lokalt. Våre kommentarer må ha en lokal tilnærming i den enkelte kommune. Fremheve viktigheten av de felles sakene idretten fremmet. Fanesaker fra sentralt hold, verktøykasse og enhetlig argumentasjon fører frem. AIKs rapportskjema benyttes av styremedlemmene på det enkelte møte. Med innspill fra styret vedtas ovenstående som ramme, og en kortfattet stikkordsliste utarbeides til hjelp for hvert styremedlem. Sak 16/12 Videreføring av prosjektet anleggssite I etterkant av særkretsmøtet ble det sendt ut et brev til et antall særkretser, samt Østfold og Oslo idrettskrets. Fotballkretsene har takket nei, noen kretser har ikke svart, og andre igjen mente at det var for dyrt for dem. Kort sagt var brevet lite suksessfullt. Det er imidlertid en oppgave for idrettskretsene å arbeide med rammebetingelser. Samtidig vil en slik portal være et nyttig verktøy for idrettsrådene. Det er derfor administrasjonens mening at ideen er så bra at en må finne en ny form på den istedenfor å legge den død. Bør fylket være med å finansiere denne? 7

8 AIK går videre med saken, men må finne en ny organisering. Administrasjonen legger frem nytt forslag til neste styremøte. Sak 17/12 Papirløse styremøter, forslag til innkjøp av felles teknologi Det vises til tidligere innspill fra styret om å vurdere overgang til papirløse styremøter og innkjøp av for eksempel ipad. Det er flere gode argumenter for å gå over til elektronisk arkiv og dokumentdistribusjon: Det er enklere å få med seg relevante dokumenter i en travel hverdag hvor kombinasjon av jobb, fritidsaktiviteter og styreverv utgjør en stram agenda. God tilgang til egne og eksterne dokumenter/ nettsteder og kommunikasjon per e-post og sosiale media. Noe innsparing i porto, kopiering arbeid vil det være, men det er ikke et avgjørende argument. Det er motiverende å delta i en arbeidsform som oppfattes som moderne og fremtidsrettet. Enkelte i administrasjonen har noe erfaring med ipad i jobb og privat sammenheng, og verktøyet er relativt enkelt å finne ut av. Selv om det alltid er noe man må settes seg inn i ved oppstart, så er brukerterskelen for ipad lav. Det er flere eksempler på at kommuner har gått over til elektronisk arbeidsform. Fjell kommune har lagt ut en veiledning for hvordan man legger opp sin arbeidsform. unstyret.pdf. Det finnes mengder av informasjon om både sikkerhet og tips for utnyttelse. Det bør eksempelvis være forhåndsinnstilt passord for å åpne enheten, oppsett for å gjenfinne via egen lokaliseringsfunksjon, mulighet for fjernsletting av data, sikker pålogging via trådløst nett (vpn) osv. Dette klargjøres fra administrasjonen. Kostnadsmessig vil én enhet beløpe seg til ca kr Da er det tatt sikte på en løsning med 32 gb minne uten innebygget 3G. Det innebærer at det er nødvendig med trådløs nett eller annen ekstern tilkobling (modem via iphone for eksempel). Org.sjefen mener at administrasjonen bør ha tilgang til det samme utstyret. Saksbehandlerne kan derved jobbe på samme måte i styremøtene og utvikle løsningene sammen med styret gjennom praktisk bruk. Utstyret er naturligvis også praktisk ved annen møte- og seminardeltakelse. Ved en total inkludering vil det være snakk om 17 enheter og ca kr ,- i 8

9 første gangs investering. Det vil sannsynligvis være behov for noe tilleggsutstyr, og budsjettet bør derfor være noe høyere. Følgende foreslås som ramme for innføring av ipad i AIK: En standard ipad med forhåndsinnstilling av sikkerhetskonfigurasjon per person i styret og saksbehandlere i administrasjonen. Utstyret tilhører AIK og følger med vervet/ stillingen. Ordningen starter fra ny tingperiode våren 12. Det er forventet en ny versjon av ipad våren 2012, og dersom ipad 3 lanseres april/mai avventer man innkjøp til dette er klart. Innkjøp behandles budsjettmessig etter fremleggelse av regnskapet for Spørsmål om 3G-kort i ipad. Det er vurdert, men administrasjonen mener at det rent unntaksvis er nødvendig samtidig, som det kan påføre den enkelte en kostnad ved at mobilnett belastes. Styret slutter seg til ovennevnte ramme for innføring av elektronisk arkiv og saksflyt for AIK. Administrasjonen bes om å innarbeide rammene i forslag til revidert budsjett. Sak 18/12 Gjøre noe for finalister i tildelingen av årets ildsjel Det vises til tidligere informasjon om to av akershusidrettens frivillige som kom til finaleplass i kåringen av årets ildsjel. AIK bør følge opp og gi en honnør til disse to. Styret diskuterer mulige former for honnør. En aktuell arena for å vie de en oppmerksomhet er kretstinget i mai. Viktig at disse blir «vist frem.» En god anledning er å invitere til kretstinget, med partner. Det var ønskelig å få sjekket bakgrunn for den enkelte kandidat. En person fra AIK bør følge de opp. Vi bør gjøre dette til en fast sak, og ordningen må gjelde kandidater i hele tingperioden. Administrasjonen sjekker med NIF. AIK følger opp finalister til kåringen av Årets Ildsjel med en oppmerksomhet. C: ORIENTERINGSSAKER a) Idrettsregistreringen, 620 av 673. Så langt medl. registrert. 9

10 b) Seminar i Karlstad Idrettsturisme (VBI), Mette Bugge holdt et meget godt innlegg. c) Siste nytt i forbindelse med evt. søknad om OL i Administrasjonen undersøker hvilke idretter i akershus som kan passe i en olympisk ramme. Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Snarøya Gymnastikk og Turnforening Bjarne Appelquist Gym og turn Bærum b) Utmelding Ferocitas Futsal, Eidsvoll c) Navnendring IL Driv endret navn til: Driv Idrettslag d) Oppløst: Aurskog-Høland Bueskyttere Dalbo Rideklubb e) Representasjon styret: Ingen pr Jon S. prisutdeling frivillighetspris Øvre Romerike Handicap IL Adm. 10

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/12 ONSDAG 23. MAI 2012 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Sven E. Maamoen, Oda

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2016-2017 ONSDAG 15. JUNI 2016 VIA SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS.

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Til styret i Vestfold Idrettskrets Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Generelt: Reglementet for delegering av myndighet i Vestfold

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 7/2012-2013 ONSDAG 30. JANUAR 2013 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen Protokollside 44 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Forfall: Aslak Heim-Pedersen Hege Backstrøm Sandblost Jo Skaali

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 5/2014-2015 FREDAG 13. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 6/2012 Dato: 23-240812 Tid: Sted: Choice Stavanger Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

Vestfold Idrettskrets

Vestfold Idrettskrets Styret Vestfold idrettskrets Vestfold Idrettskrets Boks 1225, 3205 Sandefjord. Tlf.: 33 01 42 20 Fax: 33 01 42 25 E-post : vestfold.ik@nif.idrett.no Web : www.nif.idrett.no/vestfold Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:697195-v1 24.juni 2014

Deres ref: Vår ref:697195-v1 24.juni 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 32/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. mai 2012 Merknadsfrist: 30. mai 2012 Møtetid: Tirsdag 22. mai 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012 Møte med særkretsleddene Stavanger Forum 10. januar 2012 Agenda Retningslinjer for fordeling av fylkesmidler Aktivitetsflater for alle Idrettens kompetansesenter AOB 50 idretter 25 særkretser 23 idrettsråd

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2014 Dato: 280114 Tid: 1730 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

Protokoll styremøte 12/12-14 mandag 17. juni 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll styremøte 12/12-14 mandag 17. juni 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll styremøte 12/12-14 mandag 17. juni 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn Lia, Inger Ness,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 22.09.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 220910-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 220910-01 Økonomi Sigurd 220910-02 Kommunikasjon

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET Møtetid: Mandag 21. juni 2010 KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Jon Syversen, Gro-Helen Randem Svendsen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Cecilie Nyquist

Detaljer

Idrettsanlegg behov for tung satsing

Idrettsanlegg behov for tung satsing Idrettsanlegg behov for tung satsing Seminar samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Tema: Strategi for utbygging av idrettsanlegg Idrettens hus strømmen Tirsdag 20. januar 2015 SFF Særforbundenes

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider www.idrettsforbundet.no/rogaland etter at protokollen er godkjent av styret. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58. Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus.

Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58. Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus. Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58 Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Ragnar Tellefsen Jo Skaali Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 Møtetid: Tirsdag 11. mai 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2014-2016 Utsendelsesdato: 4. mars 2015 Merknadsfrist: 8. mars 2015 Møtetid: Onsdag 25. februar 2015 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Rogaland idrettskrets 2019

Rogaland idrettskrets 2019 Rogaland idrettskrets 2019 Visjon Idretten i Rogaland er anerkjent som fylkets største leverandør av stolte øyeblikk og bedret folkehelse. - Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil. Plakatversjon Stolte øyeblikk

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2008-2010 ONSDAG 24. MARS 2010 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2008-2010 ONSDAG 24. MARS 2010 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2008-2010 ONSDAG 24. MARS 2010 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE ORGANISASJONSLEDD

Detaljer

Til Norges Idrettsforbund Idrettsstyret 0840 Oslo. 05. febuar 2015 VEDØRENDE FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 2015

Til Norges Idrettsforbund Idrettsstyret 0840 Oslo. 05. febuar 2015 VEDØRENDE FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 2015 Til Norges Idrettsforbund Idrettsstyret 0840 Oslo 05. febuar 2015 VEDØRENDE FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 2015 Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund, Sør-Trøndelag Idrettskrets og Oppland Idrettskrets oversender

Detaljer

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016 Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Januar 2016 Formål med dokumentet: Som grunnlag for eget arbeid med ny strategisk plan, og behandling på kretstinget i juni 2016 er det

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 18/2014-2016 Utsendelsesdato: 14. mars 2016 Merknadsfrist: 18. mars 2016 Møtetid: Onsdag 1. mars 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 Idretten i Troms mener ingenting om partipolitikk eller størrelsen oljefondet. Vi er opptatt av at kommuner i fylket fortsatt tilbyr frivilligheten gratis adgang til idrettsanlegg. Sørg for nok idrettsanlegg

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Onsdag 02.09.15 kl. 20.30 22.45 Saksnummer Sak Ansvarlig 46 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 47 Avslutning ekstraordinært årsmøte, prosess Skule

Detaljer

Referat. Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Referat. Det var ingen kommentarer til innkallingen. Referat Møte i : Idrettskretsstyret i Oppland IK Møte nr.: 1/12. Tid/sted: Mandag 30.01.2012 kl. 17:00-21:45 Klubbhuset på Vind, Gjøvik. Møtt: Brørby, Ødegård, Røste, Løberg, Starum, Feiring og Espeseth

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen.

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen. PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Trondheim 9. april 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Jul Linda Hofstad

Detaljer

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord.

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Tilstede: Trude Halvorsen, Rolf Gunnar Haagensen, Jan Olav Hay, Inger Ness, Torbjørn Nilsen. Fra administrasjonen: Bjørn

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Årsberetning Lier Idrettsråd 2014. Ann Kristin Elsrud Sylling Rideklubb (ungdomsrepresentant/kasserer) Styremedlem Jan Hennum NMK Lier

Årsberetning Lier Idrettsråd 2014. Ann Kristin Elsrud Sylling Rideklubb (ungdomsrepresentant/kasserer) Styremedlem Jan Hennum NMK Lier Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Klubb Leder Pål Thomassen IF Liungen Nestleder Christer Beierman Sylling IF Ann Kristin Elsrud Sylling Rideklubb (ungdomsrepresentant/kasserer)

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Idrettsråda si rolle i frivillig arbeid

Idrettsråda si rolle i frivillig arbeid Idrettsråda si rolle i frivillig arbeid Dagkonferanse om folkehelse og frivillig arbeid Quality Hotel Alexandra, Molde 03.12.2008 v/ulrik Opdal Innhold Arbeidsoppgaver definert i loven Felles utfordringer:

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 26/2009-2012 Utsendelsesdato: 10. november Merknadsfrist: 17. november Møtetid: Tirsdag 8. november 2011 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke

Detaljer

Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000

Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000 Protokoll styremøte 30/2008-2011, 17.02.2011 kl 1800-2000 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen, Arne Roar Hovland, Wilfred Solberg. Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen. Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 Styremøte 03/11 ble avholdt lørdag 26. mars på Solstrand Fjordhotell, Os. Møtet startet kl. 13.40 og ble avsluttet kl. 14.40. Navn Oddvar Johan Jensen, kretsleder

Detaljer

Kommunikasjonsplan (2015-2016) Nordland idrettskrets

Kommunikasjonsplan (2015-2016) Nordland idrettskrets Kommunikasjonsplan (2015-2016) Nordland idrettskrets 1.! Innledning En kommunikasjonsplan er en plan som skal fortelle hva vi skal kommunisere til hvem, hvorfor vi ønsker dette og hvordan vi formidler

Detaljer

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl 0900-1515 på Scandic Park Hotell Sandefjord Til stede: Trude Halvorsen, Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Merete Danielsen,

Detaljer

Organisering Fossum IF. Per

Organisering Fossum IF. Per Organisering Fossum IF Per 01.11.2014 Hvorfor denne organisering? Aktivitetene i Fossum IF har økt betydelig og derfor nødvendig å effektivisere ressursbruken Tydeliggjøre ansvarsoppgaver og fordele arbeidsbyrden

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Protokollside 1 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/16-19.10. 2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe,

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protokoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.3/2010-12 Dato / tid: 14.oktober 2010 Sted: Idrettens Hus Bardufoss Tilstede: Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Jan-Tore Skjærvik, Johan

Detaljer

Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl på Idrettens Hus Sandefjord

Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl på Idrettens Hus Sandefjord Protokoll styremøte 12/14-16, tirsdag 13. oktober 2015 kl 1800-2000 på Idrettens Hus Sandefjord Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Trude Halvorsen, Inger Ness, Bjørn Lauritzen Forfall: Tommy Svendsrud,

Detaljer

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE DEN 18.02.2015 Tilstede: Forfall: Dessuten møtte: Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 1 2004/2007 4/5 mai 2004 Hotell Rica Helsfyr, Oslo Orienteringssaker: a) Konstitusjonelle saker b) Styrets arbeidsform og

Detaljer

Protokoll 13. styremøte kl

Protokoll 13. styremøte kl Protokoll 13. styremøte 29.2.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen Vara møter fast: Eli Hereide

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

Idrettsrådet; før, nå og i fremtiden. Fra en uorganisert aktør med liten innflytelse til en velorganisert premissleverandør for idretten i kommunen?

Idrettsrådet; før, nå og i fremtiden. Fra en uorganisert aktør med liten innflytelse til en velorganisert premissleverandør for idretten i kommunen? Idrettsrådet; før, nå og i fremtiden Fra en uorganisert aktør med liten innflytelse til en velorganisert premissleverandør for idretten i kommunen? En rask gjennomgang Idrettsrådene før (milepæler/historikk

Detaljer

Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning

Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning Idrettspolitisk konferanse Rica Hell Hotel, Stjørdal 13. 14.11. 2008 v/ulrik Opdal Innhold Arbeidsoppgaver definert i loven Felles utfordringer: idretten og

Detaljer

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Her

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Her Ullevål stadion, 5. mars 2014 Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Her Høring idrettens strategi for økt fysisk aktivitet i samfunnet folkehelsestrategi for norsk idrett Innledning

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2012-2014 Utsendelsesdato: 28. februar 2013 Merknadsfrist: 7. mars 2013 Møtetid: Tirsdag 26. februar 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 6/2014 Dato: onsdag 291014 Tid: 1630 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 9/2012-2014 Utsendelsesdato: 18. april 2013 Merknadsfrist: 24. april Møtetid: Tirsdag 16. april 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder: Norvald

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer