Toppidrett, Vidar innledet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toppidrett, Vidar innledet"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF v daglig leder. A: DISKUSJONSSAK Toppidrett, Vidar innledet - Hva mener vi? - Kan vi representere kretsen når vi diskuterer toppidretten? - Hvem skal styre toppidretten, media, økonomiske krefter? - Når tør AIK å tale, når er vi tause etc - Velger del 1:Verdiene i toppidretten foran kamera (ikke det som skjer bak) o Mener at man svikter på den siden, krav til landslagsutøvere o Respekten for regelverk ved representasjon i media etc. o Når forbilder banner på TV o Hvilke signaler gir toppidrettsutøvere tilbake til yngre utøvere? o Sjampanjen spruter o Skal vi bare godta det? Sånn er det.. o Når låner vi bort navnet vårt? o Hvem er det som styrer? - Har vi mistet den langsomme tiden? Øyeblikkshendelsen styrer. Signaler fra diskusjonen: - Diskutere vår posisjon i dette, jobbe med våre ledd - Påvirke NIF, synliggjøre våre saker - Holdningsarbeid på arenaer vi kan gjøre noe med, ref dommere i barne- og ungdomsidretten - To nivåer, rollemodeller. Symboleffekten topputøvere har, uansett hva media og sponsorer gjør. Den praktiske betydningen er også viktig, vi har større ansvar for å hjelpe nedover i lagene. Bør mene noe om hvordan toppidretten fremstår, men ikke vårt ansvar. - Ja, vi trenger toppidretten. Hvordan skal rollemodellene være? Representere! Holdningene må endres for at de på grunnplanet skal ha noe å strekke seg etter. - Noen idretter setter standard / stiller krav. Lederne har et ansvar. o Blir ikke intervjuet på TV før du har gått «grunnkurset» o Topputøverne er i en spesiell situasjon - Se hva som er vår rolle o Ref forslag på Idrettstinget, våre prioriteringer o Underholderne kunne like gjerne levd sitt eget liv? o Vi repr helheten, ikke motsetning mellom topp og bredde o Vi er fokusert nedover! o For oss blir det hvordan vi prioriterer, hva NIF burde legge mest vekt på Litt forundret over hvor stille vår hovedorganisasjon er når vi ser topputøveres utagering 1

2 o Er vi for passive på fellessiden? Ref forslag på Idrettstinget, men spørsmålet er nå er det riktig at det er AIK som skal gå sterkt ut? o Finnes det i det hele tatt et regelverk for de som representerer? Er det behov for det? o Skal vi påpeke det? I så fall hvordan skal vi påpeke det? Kretsene sammen? o Ja, det er en del av vår oppgave, vi ser det. Skal vi få det til må noen starte.. o Prosessene tar tid o Noen må ha oppgaven, Sven er god foran kamera! Viktig at en god person legger dette frem o Vi skal levere kortsiktig og jobbe langsiktig. o Vi har all mulig grunnlag for å mene noe om det, når NIF ikke gjør det må noen andre gjøre det. o Skal mye til aldri å gjøre en feil ref utøvere. Holdningssaker er viktigere enn at man gjør noe i øyeblikket som er flåsete. - Sven oppsummerte; o Be NIF sette i gang et arbeid for etisk grunnholdninger for unge utøvere o Være på vakt overfor «moderen», prioritere formålene LAM det lokale idrettsarbeidet og anlegg o Metodene: Kretsene gjøre det sammen? Bruke våren, etiske holdninger og rollemodeller. o Se frem mot ledermøtene i NIF og følge opp protokolltilførselen. o Snakke med andre kretser, ref aprilmøtet kretsledermøtet B: BESLUTNINGSSAKER Sak 07/12 Høring fra NIF Endringer i bestemmelser om tilskudd til anlegg Saksfremstilling ettersendt. Administrasjon sendte ut høringsnotat fra NIF til styret den 12. januar 2012 og vår saksinnstilling den 5. februar. Oddleif hadde en rask gjennomgang av høringsnotatet fra NIF hvor hovedpunktene var: Endring av tippenøkkel kan/vil føre til mer midler til anleggsbygging. NIF ønsker å øke satsene til bestemte anleggstyper som i dag får lav dekning. NIF ønsker å beholde dagens sats på 10% til LAM. NIF ønsker først å dekke inn etterslep og deretter øke satsene til anleggene. 2

3 AIKs alternative innstilling er å øke satsene når tippenøkkelen endres og få fjernet etterslepet noe senere. Det er fortsatt noe også usikkert om endringen av tippenøkkel vil skje, og når det eventuelt vil skje. Styret mener at staten har påtatt seg et stadig synkende ansvar for anleggsbygging og mener derfor det er på sin plass at satsene økes. Styret mente at administrasjon hadde gitt et godt svar på NIFs høringsdokument og støtter innstillingen. Styret referert til tinget i 2007 hvor man ønsket å bruke uttrykket Statlige midler på alle dokumenter i forbindelse med spillemidler og tippemidler Forslag til høringsuttalelse med styrets signaler vedtas. Sak 08/12 Idrettsmidler, søknad etter fristen Dette er fylkesmidler som tildeles etter gitte kriterier. Søknadsfristen er 1. desember, og AIKs innstilling skal sendes inn til Akershus fylkeskommune innen Dette er en frist som er innarbeidet hos særkretsene/særforbundene og regionene som søker. Det blir også hvert år sendt ut e-post som forklarer gangen i dette, lagt ut informasjon på våre nettsider og publisert i Ajour med AIK. Etter årets innstilling av idrettsmidler til idrettsformål ble det holdt igjen kr ,- til eventuelle klager. Normalt er det ingen klager. I år var det færre søknader enn tidligere, og det har i tiden etter behandlingen kommet inn en ekstra søknad. Det var forventet at det skulle komme søknader etter fristen. Når en særidrett ikke søker vil det gjerne være én person som har forglemt seg, og det er forståelig at en glipp kan forekomme. Akershus hundekjørerkrets tildeles kr ,-. Tilskuddet belastes avsatt beholdning for eventuelle klager. Sak 09/12 unntatt fra offentlighet Sak 10/12 unntatt fra offentlighet Sak 11/12 Agenda ledermøte for idrettsråd 17. april De neste fire månedene gjennomføres dels vårt eget kretsting, et eventuelt ekstraordinært idrettsting og idrettsrådenes egne årsmøter. Idrettsrådenes og vår egen agenda er med andre ord meget tettpakket. Administrasjonen har derfor valgt å legge ledermøtet for idrettsråd etter deres egne årsmøter. 3

4 Ledermøtet for idrettsråd er med dette som bakgrunn berammet til 17. april. Denne gangen er det Øvre Romerike som skal være vertskap, og Ullensaker IR har sagt seg villig til å være teknisk arrangør. Administrasjonen har følgende forslag til agenda: 1. Ny organisering av IR-forum 2. Kretstinget og virksomhetsplanen 3. Noe å melde til kretsstyret før et ledermøte/ ev ekstraordinært idrettsting og idrettskretsledermøte? Punkt 2 og 3 er i stor grad selvforklarende. Det første punktet kan imidlertid kreve litt forklaring. Med bakgrunn i forslaget til ny virksomhetsidé (organisasjonsutvikling og formidling av idrettens samfunnsverdi) har administrasjonen sett det hensiktsmessig med en forandring av idrettsrådsforumet. Fra dagens organisering av et idrettsinternt forum, til et forum som diskuterer idrettspolitiske problemstillinger i et større perspektiv, enn hva som er tilfelle per i dag. For eksempel vil loven om folkehelse og samarbeidsreformen gi nye muligheter til samarbeide mellom idretten om kommunen. Administrasjonen ser derfor at det kan være riktig å åpne opp forumet og invitere politikere og forskere/samfunnsvitere, inn i en gruppe som diskuterer idrettens utfordringer i lokalmiljøene. Det nye forumet vil bli Akershusidrettens egen think-tank. Hvis kretsstyret går for å forandre på sammensetningen vil gruppens mandat være sak på neste styremøte. Det sees imidlertid som naturlig at gruppen, på oppdrag av idrettskretsstyret, skal kunne diskutere og gi råd om idrettens samfunnsverdi. En kan hevde at dette er noe som idrettskretsstyret skal diskutere og som det har fått mandat til å mene noe om. Gruppens mandat vil imidlertid være å stå til kretsstyrets disposisjon. En kan tenke at presentasjon av konklusjoner fra et møte i forumet blir presentert på et styremøte som møtets diskusjonssak. En kan også mene at forumet, ettersom det til nå består av valgte representanter, er et ledd av idrettsdemokratiet. Men idrettsrådsforumet er et forum som AIK selv har oppnevnt og inngår derfor ikke i det idrettspolitiske kartet. Det må derfor stå kretsstyret fritt å organisere et rådgivende organ, slik som det ønsker. Administrasjonen foreslår at det nye forumet skal være etablert i oktober 2012, med første møte før utgangen av november. Spennende og riktig med ny innretning på forumet! Et tillegg til punkt 3. Det vil være et ledermøte hvis det ikke blir et ekstraordinært idrettsting. Med innspill fra styret vedtas ovennevnte tema. Idrettsrådsforum omstøpes til å bli en tenketank hvor også andre personer enn idrettsrådsledere og kretsstyret kan inngå. 4

5 Sak 12/12 AIKs virksomhetsplan Virksomhetsplanen har blitt behandlet på styreseminaret i november og i styremøte 1/12. Vedtaket på forrige styremøte var at administrasjonen skulle legge frem et forslag til virksomhetsplan til dette møtet. En har dessverre ikke kommet riktig så langt. Det som legges frem på dette styremøtet er likevel et steg frem fra sist møte. Nedenfor ligger et forslag til tre delmålsområder, som er litt annerledes enn de tre nåværende. Utvikling av delmålsområder: Den nåværende planen har tre delmål, men planen innholder også en hel del tiltak som ikke ligger under et delmål. Det står det at disse ikke er mindre viktige, men at de ikke har direkte med delmålene å gjøre. Årsaken til dette har å gjøre med at den forrige virksomhetsideen så entydig rettet seg inn mot klubbutvikling, at delmålsområdene ikke fikk med seg de andre viktige områdene idrettskretsen arbeider med. Problemet med dette er at det ser ut som om disse områdene ikke er viktige, ettersom de for eksempel ikke får en så tydelig plass i årsrapporten. For den nye virksomhetsplanen ønsker en fortsatt å være tydelig og enkel, samtidig som en fanger opp disse viktige tiltakene. I tillegg skal AIK forholde seg til de områdene i IPD som angår en idrettskrets. Administrasjonen har derfor tatt utgangspunkt i IPDs seks kapitler; Aktivitet, Idrettsorganisasjonen, Finansiering, Idrettsanlegg, Idrett og folkehelse, Idrett og samfunn. En har ikke analysert hvilke typer tiltak en må gjennomføre for å imøtekomme IPDs målsetninger. Oppsummert har administrasjonen følgende forslag til delmålsområder: Forslag til delmålsområde ny virksomhetsplan Organisasjon Tiltak som svarer til utfordringer fra IPD Aktiviteten Idrettsorganisasjonen Idrett og folkehelse Tiltak fra AIKs plan Organisasjon og ledelse Aktivitetsutvikling Ressurspersoner Idrettsorganisasjonen Anlegg Idrettsanlegg Anleggsutvikling Samfunn Idrett og samfunn Finansiering Idrett og folkehelse Samfunn 5

6 Ovenfor ser en at Idrett og folkehelse gjenfinnes i to delmål; Aktivitet og Samfunn. Administrasjonen mener at arbeid med folkehelse dels handler om å skape en dialog om folkehelse, og dels om å gjennomføre faktiske tiltak for å bedre folkehelsen. For eksempel vil tiltaket Aktiv på Dagtid ligge i Organisasjon, men en generell dialog om idrettens rammevilkår til folkehelse (for eksempel finansiering av Aktiv på Dagtid) vil ligge innenfor Samfunn. Dette betyr også at administrasjonen har slått sammen dagens delmål Organisasjon og ledelse, samt Aktivitetsutvikling til det første av delmålsområdene Organisasjon. Dette betyr også at all utvikling av idrettsråd og egen organisasjon gjenfinnes der. Til sist betyr dette også at idrettskretsens idrettspolitiske innsats vil komme tydeligere frem i denne planen enn den nåværende. Måling av resultater: Måling av delmålene bør være like enkel som dagens. Noe som betyr at delmålene må innholde målbare størrelser, hvor AIK har full kontroll over gjennomføringen. Vedrørende hovedmålet foreslår administrasjonen at en benytter seg av en spørreundersøkelse til en begrenset andel av idrettslagene i Akershus. Det bør være en overvekt av fleridrettslag (dels er disse de som har flest medlemskap, og dels er det disse som idrettskretsen har størst ansvar for), det bør være en riktig fordeling mellom kommunene og en bør i all hovedsak spørre etter fakta. Administrasjonen kommer tilbake med et utkast til spørreundersøkelse i oktober/november. Virksomhetsplanen blir presentert av styremedlemmene gjennom video på kretstinget. Vedtak De tre delmålsområdene vedtas som beskrevet ovenfor. Administrasjonen gir forslag til målsetninger ved neste styremøte. Styrets innspill tas med i den fortsatte utviklingen av virksomhetsplanen. Sak 13/12 Flytting av styremøtet i mai, ref personalsamling i NIF Idrettsforbundet har berammet saksbehandlingsseminar ( ) og personalseminar ( ). Disse samlingene sammenfaller med vårt styremøte Alle ansatte skal delta på personalseminaret, og 2-3 skal delta på saksbehandlerseminaret. AIK bør flytte møtet en uke frem, dersom mulig. Ledermøtet eller ekstraordinært idrettsting vil foregå juni, og det er viktig at man har et styremøte i forkant. Dette vil også være det første styremøtet for AIK etter kretstinget. Det planlagte styremøtet i mai flyttes til Sak 14/12 Dalbo rideklubb nedlagt disponering av midler 6

7 Dalbo rideklubb er nedlagt og i brev av er protokoll fra årsmøtet oversendt til AIK. Idrettslaget ønsker at pengene skal gå til handicapridning innen idrettskretsen. Det er overført kr Innstilling: Akershus idrettskrets lyser ut midlene i tråd med klubbens ønske og tar opp saken til behandling etter at søknader er innkommet. Sak 15/12 Idrettsrådenes årsmøter, AIKs representasjon Administrasjonen forslår følgende tre tema som grunnlag for styremedlemmenes presentasjoner på idrettsrådenes årsmøter. 1. Kretsting og representasjon fra idrettslagene. Det vil være en kort frist mellom idrettsrådenes valg av idrettslag som skal representere på kretstinget og selve tinget. Det er viktig at idrettslagene så snart som mulig utpeker hvem som skal delta, slik at informasjon kan komme ut til dem. 2. Informasjon om OL-søknad og høring. Det vil trolig være en høring i organisasjonen om dette. Vi gir idrettslagene informasjon om hva som vil skje. 3. Oppfølging etter kommunevalget. Det bør henvises til folderen som AIK har gitt ut samt støtte idrettsrådets arbeid lokalt. Våre kommentarer må ha en lokal tilnærming i den enkelte kommune. Fremheve viktigheten av de felles sakene idretten fremmet. Fanesaker fra sentralt hold, verktøykasse og enhetlig argumentasjon fører frem. AIKs rapportskjema benyttes av styremedlemmene på det enkelte møte. Med innspill fra styret vedtas ovenstående som ramme, og en kortfattet stikkordsliste utarbeides til hjelp for hvert styremedlem. Sak 16/12 Videreføring av prosjektet anleggssite I etterkant av særkretsmøtet ble det sendt ut et brev til et antall særkretser, samt Østfold og Oslo idrettskrets. Fotballkretsene har takket nei, noen kretser har ikke svart, og andre igjen mente at det var for dyrt for dem. Kort sagt var brevet lite suksessfullt. Det er imidlertid en oppgave for idrettskretsene å arbeide med rammebetingelser. Samtidig vil en slik portal være et nyttig verktøy for idrettsrådene. Det er derfor administrasjonens mening at ideen er så bra at en må finne en ny form på den istedenfor å legge den død. Bør fylket være med å finansiere denne? 7

8 AIK går videre med saken, men må finne en ny organisering. Administrasjonen legger frem nytt forslag til neste styremøte. Sak 17/12 Papirløse styremøter, forslag til innkjøp av felles teknologi Det vises til tidligere innspill fra styret om å vurdere overgang til papirløse styremøter og innkjøp av for eksempel ipad. Det er flere gode argumenter for å gå over til elektronisk arkiv og dokumentdistribusjon: Det er enklere å få med seg relevante dokumenter i en travel hverdag hvor kombinasjon av jobb, fritidsaktiviteter og styreverv utgjør en stram agenda. God tilgang til egne og eksterne dokumenter/ nettsteder og kommunikasjon per e-post og sosiale media. Noe innsparing i porto, kopiering arbeid vil det være, men det er ikke et avgjørende argument. Det er motiverende å delta i en arbeidsform som oppfattes som moderne og fremtidsrettet. Enkelte i administrasjonen har noe erfaring med ipad i jobb og privat sammenheng, og verktøyet er relativt enkelt å finne ut av. Selv om det alltid er noe man må settes seg inn i ved oppstart, så er brukerterskelen for ipad lav. Det er flere eksempler på at kommuner har gått over til elektronisk arbeidsform. Fjell kommune har lagt ut en veiledning for hvordan man legger opp sin arbeidsform. unstyret.pdf. Det finnes mengder av informasjon om både sikkerhet og tips for utnyttelse. Det bør eksempelvis være forhåndsinnstilt passord for å åpne enheten, oppsett for å gjenfinne via egen lokaliseringsfunksjon, mulighet for fjernsletting av data, sikker pålogging via trådløst nett (vpn) osv. Dette klargjøres fra administrasjonen. Kostnadsmessig vil én enhet beløpe seg til ca kr Da er det tatt sikte på en løsning med 32 gb minne uten innebygget 3G. Det innebærer at det er nødvendig med trådløs nett eller annen ekstern tilkobling (modem via iphone for eksempel). Org.sjefen mener at administrasjonen bør ha tilgang til det samme utstyret. Saksbehandlerne kan derved jobbe på samme måte i styremøtene og utvikle løsningene sammen med styret gjennom praktisk bruk. Utstyret er naturligvis også praktisk ved annen møte- og seminardeltakelse. Ved en total inkludering vil det være snakk om 17 enheter og ca kr ,- i 8

9 første gangs investering. Det vil sannsynligvis være behov for noe tilleggsutstyr, og budsjettet bør derfor være noe høyere. Følgende foreslås som ramme for innføring av ipad i AIK: En standard ipad med forhåndsinnstilling av sikkerhetskonfigurasjon per person i styret og saksbehandlere i administrasjonen. Utstyret tilhører AIK og følger med vervet/ stillingen. Ordningen starter fra ny tingperiode våren 12. Det er forventet en ny versjon av ipad våren 2012, og dersom ipad 3 lanseres april/mai avventer man innkjøp til dette er klart. Innkjøp behandles budsjettmessig etter fremleggelse av regnskapet for Spørsmål om 3G-kort i ipad. Det er vurdert, men administrasjonen mener at det rent unntaksvis er nødvendig samtidig, som det kan påføre den enkelte en kostnad ved at mobilnett belastes. Styret slutter seg til ovennevnte ramme for innføring av elektronisk arkiv og saksflyt for AIK. Administrasjonen bes om å innarbeide rammene i forslag til revidert budsjett. Sak 18/12 Gjøre noe for finalister i tildelingen av årets ildsjel Det vises til tidligere informasjon om to av akershusidrettens frivillige som kom til finaleplass i kåringen av årets ildsjel. AIK bør følge opp og gi en honnør til disse to. Styret diskuterer mulige former for honnør. En aktuell arena for å vie de en oppmerksomhet er kretstinget i mai. Viktig at disse blir «vist frem.» En god anledning er å invitere til kretstinget, med partner. Det var ønskelig å få sjekket bakgrunn for den enkelte kandidat. En person fra AIK bør følge de opp. Vi bør gjøre dette til en fast sak, og ordningen må gjelde kandidater i hele tingperioden. Administrasjonen sjekker med NIF. AIK følger opp finalister til kåringen av Årets Ildsjel med en oppmerksomhet. C: ORIENTERINGSSAKER a) Idrettsregistreringen, 620 av 673. Så langt medl. registrert. 9

10 b) Seminar i Karlstad Idrettsturisme (VBI), Mette Bugge holdt et meget godt innlegg. c) Siste nytt i forbindelse med evt. søknad om OL i Administrasjonen undersøker hvilke idretter i akershus som kan passe i en olympisk ramme. Referatsaker: a) Opptak av lag: Lagets navn Leder Idrett Kommune Dato Snarøya Gymnastikk og Turnforening Bjarne Appelquist Gym og turn Bærum b) Utmelding Ferocitas Futsal, Eidsvoll c) Navnendring IL Driv endret navn til: Driv Idrettslag d) Oppløst: Aurskog-Høland Bueskyttere Dalbo Rideklubb e) Representasjon styret: Ingen pr Jon S. prisutdeling frivillighetspris Øvre Romerike Handicap IL Adm. 10

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/16 - TIRSDAG 3. MAI 2016 Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/12 ONSDAG 23. MAI 2012 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Sven E. Maamoen, Oda

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets STRATEGIDOKUMENT Sør-Trøndelag Idrettskrets 2014-2016 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) er et koordinerende organisasjonsledd og jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idrettene

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du?

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du? Svømmeforbundet? Idrettskretsen?!! Idrettsrådet? NIF? Du? Mål Øke kjennskap og kunnskap om hva en idrettskrets driver med, og hvilke tilbud idretten i fylket kan benytte seg av. Organisering Idrettspolitisk

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud Ungdomsidretten i Akershus: Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud - Hva vet vi og hva gjør vi? Guro Røen, Rådgiver, Akershus idrettskrets IR-seminar, torsdag 16. mars 2017 66 % Akershus idrettskrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter.

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/17 TIRSDAG, 13. JUNI 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen

Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Hege Backstrøm Sandblost. Sissel Haugland Orsteen Protokollside 44 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra idrettskretsens styremøte onsdag den 25. mai kl 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Forfall: Aslak Heim-Pedersen Hege Backstrøm Sandblost Jo Skaali

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS.

Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Til styret i Vestfold Idrettskrets Deres ref: Vår ref: 432173v1 4. januar 2011 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS. Generelt: Reglementet for delegering av myndighet i Vestfold

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 14/2014-2015 TORSDAG 14. OG FREDAG 15. JANUAR 2016 SCANDIC HAVET, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2016-2017 ONSDAG 15. JUNI 2016 VIA SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 7/2012-2013 ONSDAG 30. JANUAR 2013 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL STYREMØTE 06/16-06.09.2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS - PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/16 MANDAG, 13. JUNI 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett Troms idrettskrets 1.0 FORORD Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 6/2012 Dato: 23-240812 Tid: Sted: Choice Stavanger Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 5/2014-2015 FREDAG 13. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:697195-v1 24.juni 2014

Deres ref: Vår ref:697195-v1 24.juni 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Protokoll styremøte 12/12-14 mandag 17. juni 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll styremøte 12/12-14 mandag 17. juni 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll styremøte 12/12-14 mandag 17. juni 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn Lia, Inger Ness,

Detaljer

Vestfold Idrettskrets

Vestfold Idrettskrets Styret Vestfold idrettskrets Vestfold Idrettskrets Boks 1225, 3205 Sandefjord. Tlf.: 33 01 42 20 Fax: 33 01 42 25 E-post : vestfold.ik@nif.idrett.no Web : www.nif.idrett.no/vestfold Deres ref: Vår ref:

Detaljer

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 Idretten i Troms mener ingenting om partipolitikk eller størrelsen oljefondet. Vi er opptatt av at kommuner i fylket fortsatt tilbyr frivilligheten gratis adgang til idrettsanlegg. Sørg for nok idrettsanlegg

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE 2.11.2016 1. Status idretten i Larvik Tall og økonomi Finansiering av idrettsanlegg Gjester: Hilde Elisabeth Singstad og Kjetil Lundeberg 2. Funksjoner, verv og roller i idrettslaget:

Detaljer

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll fra styremøte 9/12-14, torsdag 17. januar 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Marit Langås Danielsen. Torbjørn Wad Nilsen, Jan Olav Hay, Trude Halvorsen, Torbjørn

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/14 TIRSDAG, 16. SEPTEMBER 2014 - Strømmen Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Jon Syversen, Gro-Helen Randem Svendsen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Cecilie Nyquist

Detaljer

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettsrådene Landskonferanse for lokale musikkråd 254969 1 Hovedområder IR som en del av NIF Nasjonal status NIFs idrettsrådsutvalg Rolle, ansvar og oppgaver IR Kompetanseløft Andre virkemidler 2 IDRETTENS

Detaljer

Velkommen til høstmøte

Velkommen til høstmøte Velkommen til høstmøte For ISU er og særkretser i Oslo 4.november 2015 Agenda Utfordringer og muligheter for Norsk idrett Prioriterte oppgaver for det nye idrettsstyret - idrettspresident Tom Tvedt Arbeidet

Detaljer

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012 Møte med særkretsleddene Stavanger Forum 10. januar 2012 Agenda Retningslinjer for fordeling av fylkesmidler Aktivitetsflater for alle Idrettens kompetansesenter AOB 50 idretter 25 særkretser 23 idrettsråd

Detaljer

Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58. Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus.

Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58. Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus. Styreperioden 2010-2012. Protokollside 58 Protokoll fra styremøte nr. 13/ 10-12 den 12. oktober kl. 1800 på Idrettens Hus. Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Ragnar Tellefsen Jo Skaali Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Deres ref: Vår ref: v1 18 oktober 2010

Deres ref: Vår ref: v1 18 oktober 2010 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 32/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. mai 2012 Merknadsfrist: 30. mai 2012 Møtetid: Tirsdag 22. mai 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Protokoll styremøte 14/12-14 mandag 22. august 2013 kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll styremøte 14/12-14 mandag 22. august 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Protokoll styremøte 14/12-14 mandag 22. august 2013 kl 1800 på Idrettens Hus Til stede: Rolf Gunnar Haagensen, Trude Halvorsen, Torbjørn Lia, Inger Ness. Forfall: Torbjørn Nilsen, Jan Olav Hay, Tommy Svendsrud

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Protokoll styremøte 6/16-18, onsdag 16. november 2016 kl på Larvik Turn, Larvik

Protokoll styremøte 6/16-18, onsdag 16. november 2016 kl på Larvik Turn, Larvik Protokoll styremøte 6/16-18, onsdag 16. november 2016 kl 1700-2100 på Larvik Turn, Larvik Til stede: Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Merete Danielsen, Inger Johanne Warholm Stein Olaf Olsen, Anne

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 28/2009-2012 Utsendelsesdato: 20. januar Merknadsfrist: 26. januar Møtetid: Onsdag 18. januar 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2014 Dato: 280114 Tid: 1730 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET Møtetid: Mandag 21. juni 2010 KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016 Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Januar 2016 Formål med dokumentet: Som grunnlag for eget arbeid med ny strategisk plan, og behandling på kretstinget i juni 2016 er det

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS

PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS PROTOKOLL STYREMØTE 01/14 TIRSDAG, 11. FEBRUAR IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 2/2016-2017 ONSDAG 11. MAI 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/16

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/16 NORGES IDRETTSFORBUND Hordaland idrettskrets O~ PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/16 Styremøte 06/16 ble avholdt mandag 24. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.15.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Bakgrunn, status og planer

Bakgrunn, status og planer Bakgrunn, status og planer Presentasjon for Norges Håndballforbund Stavanger, 12. juni 2010 Rolf Thorsen Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) Stiftet 17. november 2009 45 (av 54) særforbund deltok i

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 Møtetid: Tirsdag 11. mai 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Idrettsanlegg behov for tung satsing

Idrettsanlegg behov for tung satsing Idrettsanlegg behov for tung satsing Seminar samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Tema: Strategi for utbygging av idrettsanlegg Idrettens hus strømmen Tirsdag 20. januar 2015 SFF Særforbundenes

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/16

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/16 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/16 Styremøte 04/16 ble avholdt tirsdag 7. juni på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.15. Navn Tilstede For- Fall Merknad Helge Johnsen,

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2016 1 Innledning: Handlingsplanen bygger på Virksomhetsplan og Idrettspolitisk plattform, vedtatt på Idrettskretstinget 23. april 2016. Disse planene bygger Idrettspolitisk dokument, vedtatt

Detaljer

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak)

Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode 2012-2014, sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Protokollside 66 Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr. 14/2012-2014 torsdag 16.1.2014 i Iglandhallen, turnhallen til Grimstad Turn og IF Tilstede var: Kirsten Borge Trond Kristensen Gunnar

Detaljer

Deres ref: Vår ref: v1 16 desember 2011

Deres ref: Vår ref: v1 16 desember 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Bodø Idrettsråd økt driftstøtte

Bodø Idrettsråd økt driftstøtte Kulturkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2010 26234/2010 2010/5727 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Formannskapet 02.06.2010 Bodø Idrettsråd økt driftstøtte Saksopplysninger Bodø

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 5/2014 Dato: onsdag 170914 Tid: 1630 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 22.09.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 220910-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 220910-01 Økonomi Sigurd 220910-02 Kommunikasjon

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2014-2016 Utsendelsesdato: 4. mars 2015 Merknadsfrist: 8. mars 2015 Møtetid: Onsdag 25. februar 2015 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Virksomhetsplan for Asker Skiklubb

Virksomhetsplan for Asker Skiklubb Virksomhetsplan for Asker Skiklubb 2014-2018 Innledning Asker Skiklubb (ASK) er et fleridrettslag som skal gi et godt og variert aktivitetstilbud til flest mulig av Askers innbyggere der barn og unge er

Detaljer

oho PROTOKOLL TIK styremøte

oho PROTOKOLL TIK styremøte PROTOKOLL NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets oho TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 7-2014/2016 Dag: Mandag 23.mars 2015 Tid: kl. 1700-2000 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret:

Detaljer

Protokoll styremøte 32/ kl

Protokoll styremøte 32/ kl Protokoll styremøte 32/2008-2011 28.04.2011 kl 1600-2030 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Marit Langås Danielsen, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen, Wilfred Solberg Fra administrasjonen: Bjørn Lauritzen,

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.1/2016-18 Dato / tid: 26.mai 2016 Sted: Bardufosstun Tilstede: Knut Bjørklund, Elisabeth Rognli, Jan-Harald Jansen, Hege Lynum Pedersen,

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 01/16

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 01/16 NORGES I DRETTSFORBUND Hordaland idrettskrets OØ PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 01/16 Styremøte 01/16 ble avholdt mandag 11. januar på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 og ble avsluttet kl. 19.10.

Detaljer

Rogaland idrettskrets 2019

Rogaland idrettskrets 2019 Rogaland idrettskrets 2019 Visjon Idretten i Rogaland er anerkjent som fylkets største leverandør av stolte øyeblikk og bedret folkehelse. - Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil. Plakatversjon Stolte øyeblikk

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for 2016, Tønsberg Idrettsråd Styret har bestått av følgende personer: Leder Pål Hansen, TFK Nestleder/ kasserer Bjørn Arne Thorgeirsson, Eik IF, sekretær

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Idrettsråd. Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder. stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb

Idrettsråd. Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder. stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb Idrettsråd Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb Læringsmål Idrettsrådets formål og oppgaver Idrettsrådets ansvar overfor idrettslagene

Detaljer