PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015. Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad"

Transkript

1 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 06/15 TIRSDAG, 20. OKTOBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter og Rune Engeseth. Forfall: Gro-Helen Randem Svendsen og Torgrim Bilstad Fra adm.: Guro Røen, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen. A: DISKUSJONSSAK Verdiprosess fortsettelse på prosess med ny virksomhetsplan B: BESLUTNINGSSAKER Sak 35/15 AIKs kretsting 2016 Det vises til sak 20/15 i styremøte 26. mai (03-15). Styret vedtok å avholde kretstinget på Øvre Romerike i april 2016, og administrasjonen ble bedt om å finne egnet hotell. Administrasjonen har vurdert tre hoteller på Gardermoen (Scandic Oslo Airport, Quality Airport og Clarion Hotel og Congress), for å finne det hotellet som er best egnet for AIKs kretsting I forrige styremøte ble administrasjonen bedt om å jobbe med to aktuelle datoer ( april eller april). Etter en helhetsvurdering av fellesarealene, forelesningssalene, bevertning, service og pris, har administrasjonen falt ned på Scandic Oslo Airport som det beste alternativet. Vi har derfor foreløpig lagt inn en bestilling på helpensjon for 100 personer (kr pr. person), helgen april. Kostnadene må innarbeides i budsjettet for 2016 (forslag legges frem 1. desember). Vi har derved følgende frister å forholde oss til: Hva Frist Innkalling Melde inn saker Utsending av sakliste og saksdokumenter Påmeldingsfrist Følgende saksdokumenter skal sendes ut senest en måned før tinget: Årsrapport

2 Årsrapport 2015 Diverse forslag Idrettspolitisk plattform Virksomhetsplan Langtidsbudsjett Valgkomiteens innstilling Forslag på ny valgkomité (styret skal fremme innstilling) Gjester som skal inviteres, i tillegg til tingdelegatene: Æresmedlemmer Representant fra NIF Representanter fra fylkeskommunen, bl.a fylkesordfører Ordfører i Ullensaker kommune Representant fra Oslo IK Kretstingsseminar Fredag 15.april kl (dagen før tingforhandlingene) arrangeres AIKs Ting-seminar. I forrige styremøte ble det vedtatt at seminaret skal ha fokus på verdibudskapet (Ref. notat fra Vidar Bøe i forrige styremøte). Aktuelle temaer kan da være: Idrettens sosiale og samfunnsmessige betydning Doping, kampfiksing, korrupsjon, verdier Frivillighet og dugnadsånd Gode rollemodeller og oppdragelse Ensomhet, vennskap, tilhørighet Medias rolle Innspill fra AIKs styre Styret bes om å komme med konkrete innspill på aktuelle foredragsholdere til seminaret. Kom gjerne også med forslag til kulturelt innslag/underholdning til åpningen av kretstinget lørdag. Styret bes også om å foreslå to personer som kan være dirigenter. Momenter fra styrets behandling: Vidar Bøe tar ansvar for å utarbeide program og hente inn foredragsholdere til kretstingsseminaret. Følgende program ble skissert i styremøtet: 1. Idrettens betydning, sett med idrettens øyne (Nordis Vik Olausson) 2. Hvordan idretten oppfattes ute i verden (Sigbjørn Johnsen) 3. Medias rolle (Johan Kaggestad eller Christian Paasche). 4. Idrettens betydning, sett fra samfunnets side (Einar Øverenget) Det er viktig at programmet og foredragene kobles opp mot AIKs nye virksomhetsplan. Tittel og innhold på hvert enkelt innlegg må det jobbes videre med. 2

3 Jon Syversen ble foreslått som en av to dirigenter. Administrasjonen fortsetter arbeidet med å forberede AIKs kretsting 2016 som skissert i saken, og i tråd med styrets innspill. Sak 36/15 Virksomhetsplan og Idrettspolitisk plattform Det vises til tidligere vedtak om saksgangen i utviklingen av ny virksomhetsplan og AIKs Idrettspolitiske plattform (IPP), samt gruppearbeidet på Helsfyr. Forslag til høringsdokument virksomhetsplan ligger vedlagt. Videre ligger forslag til struktur og til dels innhold til den Idrettspolitiske plattformen vedlagt. Neste steg er å legge frem dokumentene for høring til særkretser og idrettsråd i forbindelse med seminaret 14. november. Administrasjonen mener at AIKs Idrettspolitiske dokument trenger ytterligere en runde før en kan legge det frem. Årsaken er todelt. For det første er dette et nytt dokument som trenger å finne sin struktur og form. Dette gjelder spesielt utvikling av de anleggspolitiske målene. For det andre bør en vente så lenge som mulig på fylkeskommunens regionale plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Da vil idrettskretsen kunne gi svar og referere mer til den i egen idrettspolitisk plan. Det foreslås å innarbeide vår anleggspolitikk i dette dokumentet. Det vil gi en helhet, i stedet for å ha en egen anleggspolicy (som tidligere) ved siden av IPP. Med henvisning til fylkeskommunens regionale plan foreslås det også å strekke tidsintervallet til 2030, samt å benyttet seg av ordet «trendskifte» i tittelen. Dette begrepet er fremhevet i den planen som er under utarbeiding. Den idrettspolitiske plattformen behandles på nytt i desembermøtet og går deretter ut på høring. Den vil da inngå i den elektroniske høringsrunden. Begge dokumentene behandles deretter endelig i første styremøte Dokumentene sendes ut som sakspapirer til kretstinget, senest 15. mars. Signaler fra møtet: - Positivt at dokumentet kan forenkles i forhold til Idrettspolitisk Dokument - Side 2 i plattformen, styret ba om en justering av formuleringer om enerettsmodellen. Det ble vist til notat fra 2007 om finansiering 3

4 Styrets innspill og kommentarer innarbeides i høringsforslaget for Virksomhetsplan samt Idrettspolitisk plattform. Forslag til Idrettspolitisk plattform legges frem til styremøtet Sak 37/15 Regnskap Disponering i tillegg til budsjett Det vises til regnskapsrapporter per d.å. Det er ikke utarbeidet ytterligere kommentarer utover det som ble gitt ved fremlegging av halvårsregnskapet. Trenden er den samme nå etter 3. kvartal, kostnadene er noe lavere enn budsjettert. Administrasjonen konkluderer med at der er forsvarlig å kunne omdisponere noe midler. Det foreslås derfor å omdisponere kr ved å øke tilskudd til idrettslag. I forrige styremøte ble det gitt en økning til idrettsråd (basert på tidligere søknader) samt en økning til idrettslag som deltar i tiltaket Aktiv på Dagtid. Administrasjonen foreslår å innrette denne ekstra tildelingen slik: - Idrettslag som har tiltak rettet mot flyktningsituasjonen. NIFs fond ble raskt utlyst tidligere i høst, og de midlene ble «revet vekk». AIK har mulighet til å følge opp egen tilskuddordning og sørge for at idrettsrådene blir involvert. - Tiltak for ungdom innenfor konseptet «Young Active» som er en ytterligere strukturering av AIKs oppfølging av ungdom som tar lederkurs. Se egen sak om fakkelmarkering og pilotprosjekt. Styret tar regnskap per til orientering. Tilskudd idrettslag økes med kr Midlene fordeles slik at 50% av posten går til idrettslag som jobber med tilbud til flyktninger og 50% til oppfølging i idrettslag med ungdomstiltaket «Young Active». Sak 38/15 Fakkelmarkering i Akershus Ungdoms-OL 2016 Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer er de andre vinterolympiske ungdomsleker. I 10 dager mellom februar 2016, vil unge utøvere (15-18 år) fra 70 nasjoner konkurrere i 70 medaljeøvelser i de 15 olympiske vinterdisiplinene. Nye innovative øvelser vil også stå på programmet. Ungdoms-OL handler om mer enn idrettsprestasjoner og idrettsglede, hvor kultur og læring også er en sentral del av lekene. Den olympiske ild tennes i Hellas 1. desember, og vil etter Idrettsgallaen legge ut på en lang reise gjennom hele landet. Gjennom en 30 dagers fakkelturné i januar og februar skal den olympiske ild bidra til å løfte frem unge ildsjeler i alle landets fylker. Flammen starter sin ferd i Finnmark og er fremme på Lillehammer én måned senere, akkurat i tide til åpningsseremonien i Lysgårdsbakkene 12. februar

5 Idrettskretsene har fått ansvaret fra NIF om å planlegge og gjennomføre markeringene lokalt, hvor det følger med midler inntil kr ,- per krets. Følgende føringer er gitt fra NIF: Hver idrettskrets skal nedsette en styringsgruppe før sommeren med ungdom representert i denne gruppen. Denne gruppen har som mandat å sette rammene for markeringen i fylket. Styringsgruppen i Akershus består av fire unge ledere (to fra YouMe og to fra Lederkurs for ungdom), samt to voksne. De utvalgte representerer idrettslag fra alle tre regionene i Akershus. Vi har allerede hatt tre møter og er godt i gang med arbeidet. Dato for markeringen (5. februar 2016) Innholdet i selve markeringen (inkl. tenning av ild) er gitt fra NIF og YOG2016 (Ungdoms-OL) og skal foregå utendørs Fakkelmarkeringen skal skape blest om Ungdoms-OL på Lillehammer Fakkelmarkeringen skal vise Ungdomsløftet i praksis og bære preg av «Idrettsglede for ungdom» Fylkesvinner Årets ildsjel skal hedres under markeringen Fakkelmarkeringen i Akershus: Markeringen i Akershus skal være en kombinasjon av aktiviteter ute og inne, hvor det hele avsluttes med markeringen som består av tenning av fakkel, pris til årets ildsjel i Akershus og konsert / sceneshow. Målgruppen er ungdom år. Fakta om arrangementet - Tidspunkt: Fredag 5. februar, kl Sted: Jessheim Is- og flerbrukshall, UKI-Arena med tilhørende uteområde. - Samarbeidspartnere; Idrettslag, Ullensaker idrettsråd, Ullensaker kommune, videregående skoler, særforbund/kretser, Norges idrettsforbund og YOG2016. Vi har også hatt møte med særidrettene på Idrettens hus mtp samarbeid rundt denne markeringen. Her kom det bla. innspill på Jessheim som egnet sted for markeringen. Ullensaker kommune og idrettsråd var veldig positive, og derfor landet styringsgruppa på området i og rundt Jessheim is- og flerbrukshall og UKI-Arena som sted for markeringen i Akershus. En liten «fun fact» er at selve fakkelstafetten ifm OL på Lillehammer 1994 fant sted på Rådhusplassen i Jessheim. Så også historisk er Jessheim et godt egnet sted for en slik markering. Det planlegges en temasamling lørdag 6. februar for idrettslag med temaet Ungdomsidrett, samt kurs i Idrett for funksjonshemmede. Slik kan vi benytte oss av blesten rundt fakkelmarkeringen i markedsføringen. Igangsetting av pilotprosjekt: Young Active Fakkelmarkeringen med sin oppmerksomhet og økonomi gir oss en mulighet til å trekke paralleller til egne tiltak. Slik vil arbeidet med markeringen også 5

6 kunne gi noe tilbake til idrettslagene i Akershus, utover det å være et enkeltstående arrangement. Styringsgruppa har også gitt innspill på at en form for «arv» etter markeringen er ønskelig. Ettersom ungdom er tema for markeringen, har det vært naturlig å knytte dette til AIKs arbeid med ungdom (under delmål organisasjon i virksomhetsplanen). Vi planlegger derfor at lørdag 6. februar blir startskuddet for pilotprosjektet Young Active! Young Active som konsept har blitt utviklet av Nordland idrettskrets, og Young Active i Akershus er basert på erfaringene fra dette arbeidet. Pilotprosjektet Young Active i Akershus har som hovedmål å få ungdom (15-20 år) til å engasjere seg som ledere og trenere i Akershusidretten, og gjøre dem rustet til å starte opp selvstyrte treningsgrupper («YouAct-grupper») i sine idrettslag. Visjonen er «Idrettsglede for ungdom». Vi vil velge ut syv idrettslag som skal delta i pilotprosjektet (to idrettslag fra hver region og ett idrettslag fra vertskommunen Ullensaker), som innebærer en skolering av 30 ungdom som aktivitetsledere. AIK skal tilby et kursløp til disse unge lederne som består av tre kurs i løpet av prosjektperioden. Samtidig vil vi følge opp ressursperson(er) i de involverte idrettslagene. Perioden vil strekke seg fra november 2015-mai Målet er at pilotprosjektet skal ende i en modellbeskrivelse av «best practice» til idrettslag som ønsker å starte opp mosjonsaktivitet for ungdom med unge trenere som ressurs. Slik sikrer vi en «arv» etter fakkelmarkeringen helt i tråd med AIKs hovedmålsetning om å «forbedre idrettslagenes forutsetninger til å drive sin virksomhet». Styret ga uttrykk for at informasjonen var meget god, og at det er positivt at det spilles på ungdom. Det må bli igjen en arv etter arrangementet. Styret tar informasjonen til orientering. Organiseringen av Fakkelmarkeringen og oppfølging av styringsgruppen videreføres i tråd med saksfremstillingen og styrets signaler. Sak 39/15 Årets Ildsjel, organisering av AIKs rolle Årets ildsjel skal i 2016 ha en ungdomsprofil, og idrettskretsene skal trekkes aktivt inn i den endelige utvelgelsen frem mot finalen. Dette er i tråd med tidligere forslag fra AIK. Fra NIF har vi mottatt følgende informasjon. Viktige datoer: oktober Nominasjonsperiode (se 1. november Idrettskretsene får tilsendt tre nominerte ildsjeler fra sitt fylke november Alle idrettskretser skal velge én kandidat blant de tre. Totalt 19 fra hele landet. 6

7 12. november Juryen for Årets ildsjel velger fem finalister blant de 19 kandidatene som er med og kjemper om prisen Årets ildsjel. Fra 16. november Desember januar Fem finalister blir overrasket av NRK og en idrettsprofil. Folkeavstemning Juryens stemme teller 60 prosent, mens folkeavstemningen, som avholdes på nrk.no i desember og januar, teller 40 prosent. Årets jury består av: Kjetil André Aamodt (leder av juryen), Glenn Solberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Helene Olafsen, Stig Inge Bjørnebye, Marco Elsafadi, Sondre Sande Gullord (Idrettsstyremedlem), Kristin Lemme (Ungdoms-OL). Prosessen ovenfor innebærer at AIK må innrette seg slik at styret raskt kan avgi sin innstilling. Følgende foreslås: - Utvalgte kandidater fra NIF sendes et samlet styre - Administrasjonen gjør noe grunnarbeid og tar evt. kontakt med idrettsråd eller idrettslag for å innhente ytterligere informasjon - Ekstraordinært styremøte avholdes onsdag , og AIK vedtar sin innstilling. Styrebehandlingen kan gjøres skriftlig dersom ønskelig. - Innstilling oversendes NIF innen 9. november Navnene på innstilte ildsjeler fra Akershus bør benyttes i en relevant sammenheng for å gi disse en oppmerksomhet. Hittil (per ) er det innmeldt 12 kandidater fra Akershus. Det er iverksatt markedsføringstiltak både fra NIF og fra AIK. Styret ba om at dette behandles skriftlig, ikke i ordinært møte. Styret slutter seg til ovennevnte prosess, og beslutning fattes etter skriftlig behandling. Sak 40/15 Lørenskog vinterpark, utviklingsmuligheter for Akershusidretten Se vedlagte presentasjon fra Selvaag as. 7

8 Jarle Aambø (tidligere toppidrettssjef) er engasjert av Selvaag as, og han tok kontakt med AIK i september for å informere om prosjektet. Lørenskog kommune behandlet samme dag reguleringsplanen. Akershus fylkeskommune har vært i dialog med utbyggerne i flere møter, og fylkesdirektøren for kultur, frivillighet og folkehelse har oppfordret til å ta kontakt med AIK. Anlegget vil kunne bli verdens største innendørs skianlegg, og det vil bli drevet kommersielt. For idretten vil det bety en arena med trenings- og konkurransefasiliteter som vil tiltrekke seg utøvere fra alle nivåer. Her kan det bli utviklingsmuligheter for topp og bredde. For skoler, barnehager, familier etc. vil det være en mulighet for å ha skidager og drive alpint/langrenn/skiaktivitet. Anlegget vil bli en betydelig konkurrent til skitunnelen i Torsby. Plasseringen ved Lørenskog stasjon gjør anlegget godt tilgjengelig for hele vår region. Som det fremgår av presentasjonen ønsker utbygger å åpne for andre interesserte som også kan være en del av en større helhet. Det er aktuelt med hotell, konferanse, skole (ungdomsskole og videregående), forskning, næringsliv osv. Se presentasjonen fra side Administrasjonen har stilt spørsmål vedrørende fremdrift osv. Her er svar fra Jarle Aambø: «Når det gjelder tidslinjen videre, legger man opp til å ha definerte interessenter med intensjonsavtaler i løpet av høsten og en noe mer bindende avtale om leie av lokaler innen 2. kvartal Det regnes med byggestart i slutten av 2. kvartal med byggetrinn 1 som innbefatter skihall med varmsoner, hotell og Vinterakademiet. Dette regner man vil stå ferdig i 2. kvartal Interesse melder dere til meg, og jeg tar det videre og planlegger et evt. nytt møte med konkretisering av muligheter og behov fra idrettskretsen. Så langt ser vi det som realistisk at dere evt. går inn som leietager i Kunnskapsparken, som er en del av Vinterakademiet. Vi jobber her med alle potensielle aktører innen vinter og snø. NTG og toppidrettsgymnas, Skiforbundet, Olympiatoppen og Olympiatoppen i et nytt regionalt senter, er aktuelle interessenter vi har hatt kontakt med fra idretten. I tillegg har Kjeller Innovasjon startet et lite forprosjekt for oss, med å se på hvordan en slik Kunnskapspark også kan knytte til seg innovasjon, forskning og næringsutvikling knyttet til vinter kulde og snø. De vil også kunne bidra med hvordan en kan finansierer opp dette prosjekter og strukturere eierskap.» 8

9 Foreløpig har vi orientert daglige ledere på Idrettens Hus om de planer som foreligger og at AIKs styre vil få saken fremlagt for behandling. Prosjektet anses som seriøst og interessant. Idrettens Hus på Strømmen må anses som et godt egnet sted for vår virksomhet i dag, men lokalene er ikke optimale. Det er mangel på gode kurs- og møtelokaler, og det er ikke plass til evt. nye kontorer. Bygget har klare utfordringer når det gjelder ventilasjon og vedlikehold. AIK eier 750kvm og leier deler av lokalene i tillegg. Husets nylige ombygging og fasadeutbedring har sannsynligvis øket muligheten for å kunne selge seg ut dersom det skulle være aktuelt. Andelen ble i sin tid (87-88) kjøpt ved hjelp av tilskudd fra NIF, fylkeskommunen og banklån. Lånet er nedbetalt. Et evt. salg og videre prosess med flytting vil måtte betegnes som en sak som må behandles på et kretsting. Styret ønsker sonderinger på nåværende tidspunkt. Akershus idrettskrets melder sin interesse for videre deltakelse i prosessen, uten å inngå noen bindende avtaler. Administrasjonen bes foreta undersøkelser vedrørende interessen fra særidrettene på huset og inkludere disse i prosessen videre. Det foretas undersøkelser om markedsverdien av AIKs eierandel. Sak 41/15 Markarådet, erfaringer og ny oppnevning Det vises til vedlagte informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om oppnevning av nytt Markaråd samt vedtekter til Markarådet. AIK var i forrige periode representert ved Oda Marie Often, og Oddleif Dahlen var oppnevnt som vararepresentant. Markaloven omfatter 19 kommuner fordelt på fem fylker. Flere saker som behandles i Markarådet er relevante og viktige for idretten. Det vises til ytterligere informasjon og protokoller fra møtene på følgende nettside: Styret oppnevnte Sven E. Maamoen som representant og Rune Engeseth som vara. 9

10 10

11 Sak 42/15 Saker til IR-seminar AIK har invitert til seminar for idrettsrådene på ovennevnte dato. Registrering av alle deltakere skjer via kalender på AIKs nettside. Programmet for lørdag er satt av til høring av ny virksomhetsplan. Til den delen av seminaret er også særkretser/regioner med lag i Akershus invitert. For fredag vil programmet være innrettet mot idrettsrådene, og det er kun idrettsrådene som inviteres til overnattingen. Ved første utlysning av seminaret ble det oppfordret til å melde inn aktuelle saker. Aktuelle saker som kan tas opp: - Idrettens rolle i flyktningesaken. Hva kan idrettskrets og idrettsråd bidra med - Anlegg, ny regional plan utarbeides i Akershus fylkeskommune - Nettsider/epost for idrettsråd - Lokale aktivitetsmidler kriterier, saksbehandling og samarbeid - Årshjul Administrasjonen orienterte om innspill fra Asker idrettsråd (modell for prioritering av anlegg). Styret ønsket å inkludere dette i programmet. Vedtak Program for idrettsrådsseminaret ferdigstilles i tråd med ovennevnte punkter og styrets signaler. Sak 43/15 AIKs julemiddag med æresmedlemmer og tillitsvalgte AIKs tradisjonelle middag for æresmedlemmer og tillitsvalgte er berammet til og avholdes på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. AIK v/ styret er vertskap for sammenkomsten, og den avholdes i etterkant av et kort styremøte på samme hotell. Rammene for arrangementet har vært en kort idrettsoppvisning ved ankomst, middag med kretsleders tale og sosialt samvær. I tillegg til ovennevnte gjester har AIK tidligere invitert enkeltpersoner til arrangementet. Det har vært forskjellig fra gang til gang. Dette kan være knyttet til spesielle saker eller personer som man ønsker å vise at AIK setter pris på. Antall deltakere har vært ca personer. Det legges opp til å følge den mal som er nevnt ovenfor, og styret bes komme med forslag til egnet oppvisning og aktuelle gjester. Dette styremøtet og etterfølgende arrangement kan være en god anledning for å invitere vår «fadder» i NIF, Sigbjørn Johnsen. 11

12 Signaler i møtet: - AIK inviterer Per Kristian Torvik, Åge Tovan og Harald Espelund. - Oppvisning kan inneholde fotball (jenter) og dans (gutt). - Æresmedlemmer oppfordres til å bidra fra «minneboken» - Styret sender inn kandidater til hvem som forøvrig bør inviteres innen tre dager - Styreleder kontakter Sigbjørn Johnsen (AIKs kontakt i NIF-styret) Middag med æresmedlemmer og tillitsvalgte avholdes i tråd med tidligere ramme. Administrasjonen følger opp innspill til oppvisning og spesielle gjester. Sak 44/15 Møteplan 2016 Forslag til styremøter første halvår 2016: Tirsdag 2. februar (behandle tingdokumenter) Tirsdag 1. mars (siste mulige behandling av tingdokumenter) Tirsdag 5. april (siste møte før kretstinget) Tirsdag 26. april (Første møte for nytt styre) Tirsdag 31. mai (NIFs ledermøte avholdes 3. og 4. juni) Styremøter for første halvår vedtas i tråd med ovennevnte. Sak 45/15 Oppfølging av medlemsundersøkelsen Idrettsregistreringen Det vises til tidligere tilsvarende prosessesser vedrørende ovennevnte. Det er 21 idrettslag fra Akershus som har blitt fulgt opp i forbindelse med medlemsundersøkelsen. Disse idrettslagene har ikke vært inne på idrettsregistreringen i det hele tatt. Det er i alt sendt ut to brev til hvert av idrettslagene i prosessen. Lag som mister sitt medlemskap i NIF og som oppløses: Kategori A «Ikke hørt noe fra klubben»: Asker og Bærum Tamil Sportsklubb, Bærum Norsk Skialpinisme, Nannestad Skedsmo Kickboxing Klubb, Skedsmo Årungen Ride og Kjøreklubb, Ås 12

13 Kategori B «Strykes/ingen aktivitet/opphører: Creative Danseklubb Follo, Frogn Drøbak Danseklubb, Frogn Danseklubben Hakadal M&M, Nittedal Delfin Barnesvømming, Nesodden Eidsvoll Klatreklubb, Eidsvoll Flisby n Bowlingklubb, Skedsmo Fjellhamar Basketballklubb, Lørenskog Høgaas Ryttersportsklubb, Asker Hvalstad Sportsklubb, Asker Lommedalen Judoklubb, Bærum Lommedalen Sykkelklubb, Bærum 1. Styret i Akershus idrettskrets vedtar å sette ovenfor navngitte idrettslag (A og B) under administrasjon og følger opp evt. eiendeler i tråd med prosedyre fra NIF. 2. Klubber nevnt under kategori A mister sitt medlemskap i NIF i tråd med NIFs lov 10-2 for ikke å ha rapport til idrettsregistreringen og besvart AIKs brev/purringer. 3. Som styre/generalforsamling for idrettslagene i tråd med liste i kategori B ovenfor, vedtar Akershus idrettskrets oppløsning av de samme lag i tråd med NIFs lovnorm for idrettslag 22. Oppløsning skjer i tråd med NIFs lovnorm for idrettslag og rutiner. C: Orienteringssaker a) Søknader fra IL NIFs flyktningefond b) Statsbudsjettet og sysselsettingspakke c) Seminarer og møter vi refererer fra d) Lønnsoppgjøret 13

14 Referatsaker: a) Opptak av lag: Ingen nye lag. b) Navnendring: Kolsås Cricket Club Stabekk Cricket Klubb

15 Representasjon styret: Representasjon AIK- Styret Sted Dato Representert av: Januar: IR-seminar Drammen Vidar, Torgrim, Jon, Gro- Helen Februar Åpning av Nadderud Arena Sven E. Maamoen Mars Rælingen IR årsmøte Jon Syversen NMF Region Øst regionsting Kjell Kvifte Skedsmo IR årsmøte Sven E. Maamoen Vestby IR årsmøte Torgrim Bilstad Enebakk IR årsmøte Kjell Kvifte Eidsvoll IR årsmøte Gro-Helen R. Svendsen Nittedal IR årsmøte Sven, Nordis Bærum IR årsmøte Nordis V. Olausson Lørenskog IR årsmøte Jon Syversen Akershus Friidrettskrets kretsting Gro-Helen R. Svendsen Nesodden IR årsmøte Kjell Kvifte Oppegård IR årsmøte Rune Engeseth Asker IR årsmøte Isabel Bergerseter Ski IR årsmøte Rune Engeseth Ås IR årsmøte Rune Engeseth Hurdal IR årsmøte Gro-Helen R. Svendsen Ullensaker IR årsmøte Jon Syversen Aurskog-Høland IR årsmøte Jon Syversen April Frogn IR årsmøte Kjell Kvifte Kolbotn IL 100 år Torgrim Bilstad Ferdighetsmerkestevne Kolbotn Bokseklubb Torgrim Bilstad Sørum IR - årsmøte Nordis V. Olausson Gjerdrum IR årsmøte Kjell Kvifte Dialogmøte Ullevål IPD Sven E. Maamoen Nasjonal konferanse for idrettsråd Stjørdal Nordis, Vidar, Jon Nes Arena åpning av anlegg Sven E. Maamoen, Gro- Helen, Vidar Mai Lørenskog IR styremøte info fra AIK Nordis, Vidar, Jon Temamøte planarbeid Akershus Fylkeskommune Kjell Kvifte og Torgrim Bilstad Juni NIF Idrettstinget Trondheim Sven, Nordis, Vidar, Jon, 15

16 Gro Helen, Kjell Bisettelse Terje Stilén (NIF) Sven E. Maamoen Juli Bisettelse Wenche Larsen Gjerdrum kirke Sven E. Maamoen August Åpning av Søndrehallen Sven E. Maamoen, Jon Syversen Gjensidigstiftelsen møte Sven E. Maamoen Frivillighetsprisen 2014 Nittedal IL, Vidar Bøe friidrettsgruppa September: Konferanse styrking av idrettsrådene «Idrettsrådene en viktig nøkkel i anleggsutviklingen» Sven, Nordis, Kjell, Gro- Helen, Jon, Vidar, Torgrim, Isabel Kulturdebatt Nes Gro-Helen R. Svendsen Norges Judoforbund Norges Cup, Nadderudhallen Kretsledermøte Molde Sven E. Maamoen Sven E. Maamoen, Nordis Olausson Møte med Asker idrettsråd Isabel Bergerseter Oktober Daglig leder seminar Gardermoen Nordis, Vidar Frivillighetsprisen 2014 Strand Kajakk-klubb Vidar Bøe Adm. 16

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015

PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 PROTOKOLL STYREMØTE 07/15 TIRSDAG, 1. DESEMBER 2015 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro-Helen Randem Svendsen, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/15 Akershus idrettskrets - 24. MARS 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/15 - OSLO TIRSDAG 16. juni 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter.

Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, og Isabel Bergerseter. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/17 TIRSDAG, 13. JUNI 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/16 - TIRSDAG 3. MAI 2016 Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar

Detaljer

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no.

Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet tilgjengelige på www.idrett.no. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/11 TIRSDAG 12.04.2011 A: DISKUSJONSSAKER: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 29/11 Idrettstinget og ISF-tinget 2011 Det vises til utsendte tingdokumenter. Dokumentene er i sin helhet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen.

PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015. Fra adm.: Guro Røen, Heidi Garthus, Kent Simonsen, Johan Conradson og Runar Sveen. PROTOKOLL STYREMØTE 05/15 TIRSDAG, 8. SEPTEMBER 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/11 TIRSDAG 6. DESEMBER 2011 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAK: Ingen B: BESLUTNINGSSAKER Sak 64/11 Inkludering

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/12 ONSDAG 23. MAI 2012 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Sven E. Maamoen, Oda

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokoll STYREMØTE 02/16 TIRSDAG, 1. MARS 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/16-19.10. 2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon AKERSHUS IDRETTSKRETS - PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/16 MANDAG, 13. JUNI 2016 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL STYREMØTE 06/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL STYREMØTE 06/16-06.09.2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 BAKGRUNN Ungdomsløftet i praksis En kjent utfordring: Frafallet av ungdom i norsk idrett. Vi hører om det

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 13/2014-2015 FREDAG 13. NOVEMBER 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017

PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL STYREMØTE 05/17 TIRSDAG, 5. SEPTEMBER 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2014-2015 TIRSDAG 7. OKTOBER 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 22.09.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 220910-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 220910-01 Økonomi Sigurd 220910-02 Kommunikasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 18/2014-2016 Utsendelsesdato: 14. mars 2016 Merknadsfrist: 18. mars 2016 Møtetid: Onsdag 1. mars 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/17 - TIRSDAG, 7. MARS 2017 Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/15 TIRSDAG, 26. MAI 2015 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protokoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.3/2010-12 Dato / tid: 14.oktober 2010 Sted: Idrettens Hus Bardufoss Tilstede: Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Jan-Tore Skjærvik, Johan

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET Møtetid: Mandag 21. juni 2010 KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud Ungdomsidretten i Akershus: Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud - Hva vet vi og hva gjør vi? Guro Røen, Rådgiver, Akershus idrettskrets IR-seminar, torsdag 16. mars 2017 66 % Akershus idrettskrets

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 Møtetid: Mandag 16. november 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/ LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/ LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 09/16-6.12.2016 LILLESTRØM Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Til stede: Forfall: Fra adm.: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte onsdag 21.03.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 13 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 14 Slik organiseres ØHIL Sverre Vedtak 15 Styresaksarbeid

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon

Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/17 ONSDAG, 3. MAI 2017 Til stede: Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Anne

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Trondheim 15. september 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen(sak 76, 77, 78, 79, 80), Linda Hofstad Helleland(sak 76, 77,

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 14/2014-2015 TORSDAG 14. OG FREDAG 15. JANUAR 2016 SCANDIC HAVET, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 7/2014 Dato: fredag 051214 Tid: 1730 Sted: Haugesund Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 4 2015-2019 22. oktober 2015 Lillehammer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 4 2015-2019 22. oktober 2015 Lillehammer NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 4 2015-2019 22. oktober 2015 Lillehammer Godkjent i IS-møte nr. 5 (2015-2019) Sak 25: Protokoll IS-møte 3

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Trondheim 13. november 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland, Ronald Lindberg, Bjørn Åge

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 10/2014-2016 MØTESTED: Idrettssenteret Molde MØTEDATO: 21.10.15 KLOKKESLETT: 16:45-19:30, mat fra 16:10 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Protokoll fra styremøte

Protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte Møtenummer 1/2014 Dato: 280114 Tid: 1730 Sted: Idrettens hus Protokoller fra Rogaland Idrettskrets er tilgjengelige på kretsen sine nettsider etter at protokollen er godkjent av

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 13.02.14 kl. 1900 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 5 Godkjenning av protokoll og Jan innkalling 6 Regnskap 2013 Kirsten, Sverre 7 Fritak pga økonomi

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 7/2012-2013 ONSDAG 30. JANUAR 2013 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU STYREPROTOKOLL (B) - FRA STYREMØTE NR 1/2016 Oppegård 12.mars 2016 Til stede: Erik Lindholm, Christian

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 PROTOKOLL Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Bente Stokker Knutsen, Gunn Korsbøen, Nina Simonsen, Erik

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges 1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse. 4 Bli det mest attraktive treningsfellesskapet

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2014-2016 ONSDAG 28. MAI 2014 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2014-2016 ONSDAG 28. MAI 2014 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2014-2016 ONSDAG 28. MAI 2014 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE ORGANISASJONSLEDD

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

C Ø PROTOKOLL. TIK styremøte

C Ø PROTOKOLL. TIK styremøte PROTOKOLL NORGES I DRETTSFORBUND Telemark idrettskrets IL :4~ ~11111111111111111k_ C Ø TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 9-2016/2018 Dag: Mandag 6.mars 2017 Tid: kl. 1700-1920 Sted: Idrettens

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte torsdag 02.05.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 25 Besøk fra Akershus Idrettskrets AIK Til

Detaljer

Protokoll fra møte i Statens seniorråd

Protokoll fra møte i Statens seniorråd Protokoll fra møte i Statens seniorråd Dato: 03. desember Klokkeslett: 09.00-16.00 Sted: Hotel Bristol Til stede: Wenche Frogn Sellæg, Carl I. Hagen, Rita Lekang, Hans Olav Tungesvik, Liv Thun, Ole Mathis

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 26/2009-2012 Utsendelsesdato: 10. november Merknadsfrist: 17. november Møtetid: Tirsdag 8. november 2011 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 17. oktober 2013 kl. 19:00 Sted: Heggetun Fremmøtte: ANNEMOR ONARHEIM INGRID RAUSTØL TELLSGÅRD NILS INGE HAUS BJØRN ANDREAS SCHWENSEN KJELL VIDAR JØRGENSEN BERIT

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Søndag 14.06.15 kl. 19.00 23.00 Saksnummer Sak Ansvarlig 34 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 35 Regnskap pr april Sverre, Siw 36 Trenerkontrakter

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm

PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm PROTOKOLL STYREMØTE 09/10 TIRSDAG 7. DESEMBER 2010 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. B: BESLUTNINGSSAKER: Sak 70/10 Representasjon

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 5/2014-2015 FREDAG 13. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD,

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/ AKERSHUS IDRETTSKRETS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/ AKERSHUS IDRETTSKRETS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/16-15. 11. 2016 AKERSHUS IDRETTSKRETS Til stede: Nordis Vik Olausson, Arild Nyheim, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Torgrim Bilstad, Anne Kristine Linnestad, Isabel Bergerseter

Detaljer

Ås Idrettsråd, styremøte 21.mai 2014 kl. 18:00-20:00. Klubbhuset Ås IL v/ås stadion

Ås Idrettsråd, styremøte 21.mai 2014 kl. 18:00-20:00. Klubbhuset Ås IL v/ås stadion Protokoll Møtedato tid og sted: Deltakere: Ås Idrettsråd, styremøte 21.mai 2014 kl. 18:00-20:00. Klubbhuset Ås IL v/ås stadion Anders Glende (Ås IL), Oddbjørn Granlund (Holstad volley), Thor Ringstad (Nordby

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Oppsummering av kveldsseminar for særidrettene 20.01.2015 Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Åpning: Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket velkommen til seminaret. Han la vekt på viktigheten

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE

NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE Strømmen 12.06.2004. NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE Tidspunkt : 09.08.04 Møtetid: 17.00-21.00 Sted: Idrettens Hus Strømmen Referent: Karin Hansen Kopi til: Ansatte i Øst-Norge Vararepresentantene

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/14 - TIRSDAG, 21. OKTOBER 2014 Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often,

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Organisasjon IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr.3 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr.3 2012-2014 Trondheim 19. juni 2012 Protokoll kretsstyremøte nr.3 2012-2014 Tilstede: Forfall: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Andreas Krogstad, Olve Morken(på

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 8.oktober 2015

Deres ref: Vår ref: 8.oktober 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 3/2016-2017 ONSDAG 15. JUNI 2016 VIA SKYPE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT OPP DIREKTE

Detaljer