Årsplan 2014/15. Innhold Skarva Barnehage SA: side 2 Barnehagestyret. Personalet. Foreldreråd. Samarbeidsutvalg. Komiteer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014/15. Innhold Skarva Barnehage SA: side 2 Barnehagestyret. Personalet. Foreldreråd. Samarbeidsutvalg. Komiteer."

Transkript

1 Årsplan 2014/15 Innhold Skarva Barnehage SA: side 2 Barnehagestyret. Personalet. Foreldreråd. Samarbeidsutvalg. Komiteer. Velkommen til et nytt barnehageår: side 4 Lov om barnehager. Rammeplan. Fagområdene. Barns og foreldres medvirkning. Barnehagens mål: side 5 Barnehagen skal være et godt sted å være hver dag! Danning gjennom omsorg, lek og læring. Sosial kompetanse. Løft. Bærum kommunes satsingsområde og kompetanseplan Kompetanseplan for Skarva barnehage. Satsingsområdet dette barnehageåret: side 6 Språk og kommunikasjon. Hjelpemidler Arbeidet med barna, foreldrene og personalet: side 7 Dokumentasjon: side 7 Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring. Vi synliggjør vårt arbeide. Fagområdene: side 9 Natur, miljø og teknikk. Antall, rom og form. Kunst, kultur og kreativitet. Kropp, bevegelse og helse. Kommunikasjon, språk og tekst. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Progresjon i fagområdene: side 10 Barneklubber og barns medvirkning: side 16 Barns rett til medvirkning på egen hverdag. Femårsklubb. Barn født i Barn født i Barn født i 2012/13. Satsing på godt sosialt miljø. Likestilling i barnehagen: side 18 Samarbeid mellom barnehage og skole: side 19 Tradisjoner på huset: side 19 Lokale kulturbegivenheter: Samarbeid med eksterne instanser: side 20 Barn med behov for ekstra hjelp: side 21 Sammen for barn og unge i Bærum kommune: side 21 Dagsrytmen: side 21 Samlingsstunden: 22 Periodeplan for høst/vår 2014/15: side 23 Evaluering av årsplanens mål og innhold, og årshjul: side 25 1

2 Skarva Barnehage SA Skarva barnehage er en en-avdelings barnehage, som eies og drives av Skarva Barnehage SA, som er organisert som et samvirkeforetak. Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste myndighet, det vedtar årsregnskap, budsjett og barnehagens vedtekter. Årsmøte velger representanter til styret. Styret skal være et kontrollorgan. Daglig leder skal til enhver tid gi styret informasjon om driften av barnehagen. Barnehagen ligger i et stille boligstrøk og ligger usjenert til, med mye vegetasjon rundt. Barnehagen har rikelig med turmuligheter. Åpningstiden er fra 7.30 til Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL) Barnehagen kan ha opptil 20 barn, men må ta hensyn til at barn under tre år krever et større areal enn barn over tre år. Barnehagen er godkjent for aldersgruppen 1-5 år. Den har nå 19 barn i alderen 1 til 5 år. Barnehagen har i år 9 gutter og 10 jenter og av disse har vi, fem barn født i 2009, fire barn født i 2010, fem barn født i 2011, tre barn født i 2012 og to barn født i Et barn født 2013 begynner 6 oktober. Barnehagen har 6 nye barn i år, et er født i 2009, et er født i 2010, og et født i 2011, et er født i 2012 og to barn er født i 2013 Barnehagestyret består av: styreleder: Jens Arne Svartedal, øvrige medlemmer er: Brian Aarstad, Maria Ellingsen og Stig Tore Aannø. Barnehagens personale består av: Daglig leder: Inger Sars (har 40 % administrasjonstid og 60 % på avdeling) Pedagogisk leder: Helena Groth ped. leder 40 %, hun tar førskoleutdanning. Pedagogisk leder: Linn Briså Assistent: Preeti Kumar Assistent: Katinka Tinglum Bogumila Wsol: jobber onsdager Camilla Huse: jobber torsdager Nikita Kumar: er barnehagens renholder Kasper Jansson: måker snø og klipper gress Foreldrerådet ( Barnehageloven 4) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådets oppgave er å fremme felles interesser, bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldergruppen, og skape et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og har rett til å utale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Samarbeidsutvalget (barnehageloven 4) Samarbeidsutvalget (SU) skal være et samarbeidende organ mellom barnehagen og foreldrene. Det velges representanter fra styret, personalgruppen og fra foreldrene. 2

3 Barnehagens styrer koordinerer samarbeidet. SU er med på å godkjenne barnehagens årsplan og har ansvar for et evt. foreldremøte til våren Foreldrekontakt Maria Ellingsen SU representant: Heidi Lørstad SU består av: Fra foreldrene: Heidi Lørstad, fra ansatte: Inger Sars og fra styret: Jens Arne Svartedal. Komiteer: Dugnadskomité: Joacim Ramstad og Bård Jacobsen. Foreldrene møter til dugnad 2 ganger i året. Arrangementskomité: Camilla Johansen og Camilla Hasle, Arrangerer: juletrefest og sommerfest. Barnehagens telefonnr Inger Sars mobil privat e-post: E-post barnehagen: Adresse: Skarvaveien , 1350 Lommedalen Planleggingsdager: 2014/15: totalt 4 stk: , , og Barnehagens hjemmeside: skarvabarnehage.no Velkommen til et nytt barnehageår! 3

4 Litt om lov om barnehager. Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven 17.juni 2005 nr. 64. Med hjemmel i loven har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet som skal planlegge, dokumentere og vurdere. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold, oppgaver og verdigrunnlag. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Litt om rammeplanen Forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av. Krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen. Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek, læring, sosial og språklig kompetanse i sammenheng. At det stilles krav til de voksnes måte å forholde seg til barna på, dvs. de skal være aktive i forhold til barna. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barnet er medskaper av egen kultur. Sju fagområder som alle barn i barnehagen skal ha erfaringer med i løpet av barnehageåret. Fagområdene. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Barn og foreldres medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse og vurdering av barnehagens virksomhet. Barn synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven 3. I Skarva barnehage lytter vi til barnas ideer og tanker. Barna blir tatt på alvor, små og store. Vi er oppmerksomme på små barns signaler og vi har stor respekt for deres behov og følelser. De større barna blir tatt med på råd og vi møter dem med anerkjennelse. Vi har om ønskelig foreldresamtaler to ganger i året, høstsuppe, Lucia-feiring og sommerfest. Foreldrene har mulighet til å påvirke gjennom styrearbeid og deltagelse og vurdering på foreldremøter og SU Barnehagens mål 4

5 Det er stort å være liten i Bærum! Hovedmålet for barnehagen vår er at det skal være et godt sted å være hver dag! Danning; gjennom omsorg, lek og læring Med referanse til barnehagelovens formålsparagraf vil vi tydeliggjøre at med trygghet og trivsel er grobunnen lagt for utvikling og læring. I samarbeid og forståelse med hjemmet ønsker vi å ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverd og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Dette er verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Vi i Skarva barnehage arbeider hver dag med å ivareta og utvikle barns sosiale ferdigheter. Vi jobber mye med positiv forsterkning, vi gir mye ros og positiv oppmerksomhet, og heller lite negativ fokus. Hvert barn skal sees for seg og vi skal ta vare på hvert barns egenart. Vi synes godt humør er viktig og vi er like opptatt av lek og moro som læring og oppdragelse. I vår barnehage er vi også rause med klemmer og nærhet, og vi mener at voksne skal være gode rollemodeller. Vi mener at sosial kompetanse ligger til grunn for en positiv utvikling. Med sosial kompetanse mener vi ( dette er iht. Kari Lamer) Å ha innlevelse i andres menneskers situasjon og følelser Forstå at andre mennesker kan ha andre tanker, ønsker, behov, motiver og intensjoner enn en selv. Kunne gjenkjenne andres følelser og forstå deres situasjon Gjøre positive sosiale handlinger som har til hensikt å være til nytte for andre; hjelpe, dele, støtte, anerkjenne, oppmuntre, inkludere, vise omsorg, ha toleranse, og rose andres prestasjoner. Ta initiativ i forhold til andre. Hevde egne meninger, ønsker og behov. Ha evnen til å stå imot gruppepress, kunne introdusere seg selv. Kunne styre og kontrollere egen aggresjon. Kunne takle konflikter. Utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser Lek er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i, hvor sosial kompetanse både blir en forutsetning og konsekvens. Glede knyttes til noe en gjør i forhold til andre. Løft: Vi i Skarva barnehage har gjennomgått et kurs, Jeg kan, basert på det vi kaller LØFT, en forkortelse på det vi kaller løsningsfokusert tilnærming. Metoden lærer oss å jakte på det som fungerer godt hos barnet, der positiv bekreftelse av barn (og voksne) blir tydeliggjort. Det er dette som ligger til grunn i vårt arbeid med barna. 5

6 Bærum kommune satsingsområder og kompetanseplan : Det er stort å være liten i Bærum Barnehagen som læringsarena Språk Barn med behov for ekstra støtte Sammen for barn og unge Barn under tre år Likestilling-likeverd, demokrati og mangfold Kompetanseplan for Skarva barnehage: Kursing om grep om begreper Barnehagen deltar på Barnehagekontorets kurs og kompetanseplan. Satsingsområde dette barnehageåret Språk og kommunikasjon I samhandling med andre mennesker er det viktig å bli forstått. En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en støtte for utviklingen av talespråket. Gjennom å være god rollemodeller, og bekrefte og gjenta barns ord og utrykk ønsker vi å gi barnet god mestringsfølelse når det gjelder videre utvikling av språket. I år skal vi jobbe spesielt med språk og kommunikasjon i barnehagen. Vi skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Vi har i år laget et eget arbeidsrom, eller stillerom, hvor vi skal jobbe spesielt med språk og kommunikasjon. Her skal vi ha utstyr og materiell som er relatert til språk. Vi har også innført en lesestund hver ettermiddag, der en voksen leser en eller flere bøker iht. barnas alder. Vi vil bruke følgende hjelpemidler: Språkposer fra Snakkepakken Dramatisere fortellinger Bruke sanger i samlingsstunden. Musikksamling hver onsdag. Bruke rim, regler og vers. Bøker:lesegrupper hver onsdag iht. alder Eventyrstund hver fredag Tras-test der det er nødvendig (språktest) vi innhenter tillatelse fra foreldrene. Grep om begreper (kurs i regi av kommunen). Tankekart Samtaler med barn Arbeidet med barna, samarbeid med foreldre og personalet Vi i Skarva barnehage ønsker at hvert barn skal bli sett og at hvert barn skal få utvikle seg i forhold til sine egne forutsetninger og ikke minst at de får noe å strekke seg i mot. Vi ønsker at hvert barn skal bli en deltager i egen barnehagehverdag. I Skarva barnehage vil arbeid med barna være: 6

7 Ordensbarn Barnemøter / samlingsstund (la barna få utale seg, bli enige om hva de kan være med på å bestemme). Barnegrupper iht. til alder Spontane innspill Fotoalbum til hvert barn En perm til hvert barn Lekegrupper Barns medvirkning i hverdagen. Ulike aktiviteter iht. alder. Vi i Skarva ønsker et godt og fruktbart samarbeid med alle foreldre, og vi ønsker en god dialog om barnets beste. I Skarva barnehage kan samarbeid med foreldrene kan være Foreldremøter Foreldresamtaler Daglige samtaler ved bringing/henting Foreldrekaffe og foreldrebesøk i barnehagen. SU (samarbeidsutvalget) Skriftlig informasjon (via e-post) om årsplaner, temaplaner, månedsplaner/ foreldrepost, orientering ved oppstart. Dagen i dag skrives hver dag, henger i yttergarderoben Fotoalbum Evaluering av barnehageåret Foreldreundersøkelser (evt. fra kommunen eller barnehagen) Dugnad høst og vår I Skarva barnehage kan personalsamarbeid kan være Dokumentasjon og vurdering Planleggingsdager og personalmøter Planleggingsarbeid; dvs. årsplan, temaplan(månedsplan) eller planlegging til barneklubber Rutiner Samarbeid (veiledning, samspill barn - voksen, sosiale aktiviteter) Opplæring, kurs Utviklingsarbeid (fokus på visjon, mål, pedagogisk praksis). En god arbeidsplass. Vi ønsker å skape et godt miljø preget av en åpen kommunikasjon, humor og positiv respons. Til å arbeide med dette kan vi blant annet ha: Sosiale arrangementer Avklare roller/arbeidsoppgaver Fremheve den enkeltes kompetranse Medarbeidersamtaler Veiledning Dokumentasjon 7

8 Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag. I permen Årshjulet samler vi all dokumentasjon; dvs. alle aktiviteter som vi har i barnehagen. For eksempel referat fra foreldremøter, ukeplan, hva vi har gjort i barnegruppene og teaterbesøk, osv. Det er viktig å dokumentere hva vi har gjort, for senere å gå tilbake for å få frem ulike oppfatninger og bidra til en kritisk og reflekterende holdning. Vi dokumenterer også en del av barnas arbeid gjennom fotoalbum som ligger i barnas skuffer. Disse kan tas fra og sees igjennom sammen med barna og/eller foreldrene. Vi oppbevarer ikke bilder på nett, vi formaterer kamera etter kopiering og fotobøkene får barna med hjem når de slutter. Vi synliggjør vår arbeide gjennom: Årsplanen Månedsplaner Infoskriv via e-post Foreldresamtaler Foreldremøter Bilder i garderoben Barnas eget album Barnas permer Hjemmeside Whiteboardtavle Bleieliste Fagområdene Natur, miljø og teknikk Er et tema som vi følger gjennom hele barnehageåret. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, vær og årstidene. Det er et mål å utvikle barns kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen Vi er på tur på torsdager og da går vi tur i skogen eller til en lekeplass i nærheten. Her legger vi spesielt merke til endringene i naturen. Ser på blader, blomster, lytter etter fugler og noen ganger er vi heldige og ser ekorn!! Antall rom og form Barnehagen skal stimulere barnas matematiske kompetanse. Det gjør vi blant annet ved stadig å oppmuntre til, og legge til rette for barns utforskning, undring over tall, og telling samt utforske rom og form. Vi ser for oss at vi bruker matematiske begreper som firkant, trekant og sirkel. Mye av det vi lager består jo akkurat av disse formene. Stimuleringen kan foregå gjennom lek, hverdagsaktiviteter og eksperimentering. Kunst, kultur og kreativitet 8

9 Fagområdet omhandler kulturelle utrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, dans og musikk, språk og litteratur, teater, film og arkitektur og design. Disse formidler kulturarven og er for barn viktige redskaper for sansing, opplevelse, tenkning og kommunikasjon. Å være sammen om kulturelle opplevelser og det å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Kropp, bevegelse og helse Førskolealderen er den perioden barna lærer seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, vaner, fysiske egenskaper og innsikt i egen helse. Fagområdene omfatter grunnleggende erfaringer, ferdigheter, kunnskap og holdninger som barn lærer seg gjennom sanseinntrykk og bevegelse. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna seg selv og verden å kjenne. Det mest naturlige for barn er bevegelse, og barnas kontakt med andre barn utspiller seg oftest med kroppslige signaler og aktiviteter. Vi ønsker også å fokusere på sunn mat og god helse, matdagene i barnehagen er svært populære, det serveres mye fisk og grønnsaker; barna lærer dermed å reflektere rundt det å spise sunn mat. Kommunikasjon, språk og tekst. Førskolealderen er en svært viktig utviklingsperiode for språkstimulering. Fagområde gjelder tilegnelse av talespråk, forberedelse til skriftspråk og kommunikasjon gjennom talespråk. Det å ha gode samtaler med barna og være en god lytter, er viktig for å utvikle barnas språk. Formidling av fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sang er også viktig for språkforståelsen. Dette er også viktige kulturoverføringer og barns kulturskaping er knyttet til språk, tekst og kommunikasjon. Etikk, religion og filosofi Religion og filosofi former måter å oppfatte mennesker og verden på, og de preger våre verdier og holdninger. Det er viktig å gi rom for barns tanker om at Norge i dag er et flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som finnes i barnehagen. Samtidig skal den formidle verdier og tradisjoner fra den kristne kulturarven. Nærmiljø og samfunn Barnehagen representerer et viktig møte mellom det private og det offentlige rom, og mellom familie og samfunn. Den skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med nysgjerrighet og tillit. Barns medvirkning i livet i barnehagen kan gi innsikt i og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn. Det er viktig at barnehagen styrker kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Progresjon i fagområdene For å sikre progresjon og sammenheng i lek, læring, erfaringer og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet har vi utarbeidet en progresjonsplan for hvert fagområde. Progresjonsplanen er bygget på kunnskap om hvordan barn utvikler seg og lærer og sier noe om hvordan vi vil arbeide med de ulike fagområdene innenfor hver aldersgruppe. Fagområde: Natur, miljø og teknikk 9

10 Fra rammeplanen: Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for, planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet naturen og mellom mennesket i naturen. Målsetting: i barnehagen skal vi legge forholdene til rette for at barn skal lære å ta vare på naturen og miljøet og ha glede av den Finne glede i fysisk aktivitet og bruke kreativiteten til å utforske naturen. Metode Turer, korte og lange. Ute i all slags vær. Gjennom hele året legger vi vekt på å undersøke det som skjer i naturen. Barna lærer om frukt/grønnsaker om høsten og vi utforsker bla. insekter om våren. Vi har turdag hver torsdag, så vi følger naturens endringer gjennom fire årstider. Barn i alderen 1-3 år Små turer i nærmiljøet Oppmuntre barna til å bevege seg i variert terreng Gjøre barna oppmerksom på fugler, insekter og dyr Barn i alder 3-4 år Utvide nærområde Oppmuntre til klatring, hopping osv Samle ting som barna finner Gjøre oppmerksom på fugler, insekter og dyr Barn i alder 4-5 år Samle naturmaterialer Gå lengre turer Bruke forstørrelsesglass/samlebokser Lage bål, grille. Ringlek, hoppe tau. Barn i alder 5-6 år Lengre turer Skiskole Ballspill, hoppe tau, ringlek osv Undring og forskning av naturfenomener Fagområde: antall, rom og form Fra rammeplanen: Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Målsetting 10

11 Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barna utvikle sin interesse for tall og matematikk. Metode: I barnehagen skal vi legge til forholdene til rette for at barna skal få interesse for tall og matematikk. Vi jobber i hverdagssituasjoner, temaarbeid og prosjekter. Barn i alder 1-2 år Telle, begynne med konkreter Eventyr med telling (bukkene Bruse) Rim og regler Sortering Knotter Barn i alder3-4 år Eventyr (Geitekillingen som kunne telle til ti) Puslespill Rim og regler Kontraster, motsetninger Duplo, Lego klosser Perler Barn i alder4-5 år Tallrekke Lego, duplo Perle, veve Tidsbegrep Symboler som sirkel, trekant og firkant Dekke bord Barn i alder 5-6år Utvide tallrekken Førskoleoppgaver Veie/måle/sortere Litt om tid og klokke IKT, Lære litt om tastatur, bruk av førskolespill. Bruk av kamera og ta egne bilder. Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet. Fra rammeplanen Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til å uttrykke seg estetisk. Barn skaper sin egen kultur fra egne opplevelser. Fagområdet omhandler utrykksformer som billedkunst, kunsthåndverk, musikk, drama, dans, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Gjennom erfaringer med disse uttrykksformene vil barnet få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser og eksperimentering. 11

12 Målsetting I barnehagen skal vi legge forholdene til rette for at barna skal bli kjent med billedkunst, kunsthåndverk, musikk, drama, litteratur, arkitektur og design. Metode Tegne/forme, gå i teater, på biblioteket, lytte til musikk, danse, synge, høytlesning, lytte til eventyr og jobbe med foto. Barn i alder 1.2 år Male, tegne, ulike materialer Synge, lytte til musikk Bruke rytmeinstrumenter Danse Barn i alder 3-4 år Ulike teknikker innen maling Tekst og melodi Dramatisere eventyr, sanger Rollelek Lese bøker iht. alder Barn i alder 4-5 år Male, tegne og fargelære Lese bøker iht. alder Rim og regler Veve, perle Klippe med saks Sangleker Dramatisere eventyr Barn i alder 5-6 år Førskoleoppgaver Brodere, sy Ulike maleteknikker Stofftrykk Skrivetrening Dramatisere eventyr Lese fortsettelsesbøker Øve på sanger, og framføre Ta bilder med kamera Fagområde kropp, bevegelse og helse Fra rammeplanen Barn er kroppslig aktive og uttrykker seg mye gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betyding for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Målsetting 12

13 I barnehagen skal vi legge til rette for at barna skal få god kontakt med egen kropp Metode Variert tilbud i løpet av dagen, et samspill mellom bevegelse, hvile og næringsinntak. Barn i alder 1-2 år Gi barna varierte bevegelseserfaringer Gå tur Utelek Hoppe krabbe, løpe, rulle, balansere Rytme, dans Servere frukt til de andre barna Barn i alder 3-4 år Lengre turer Klatre, hoppe, løpe Lek i snø, ake slutte med bleie, toalettrening smake på ulike frukt/grønnsaker Barn i alder 4-5 år Ballspill, hoppe tau Sangleker Bli med på matdager (kutte grønnsaker) Lengre turer Akeaktiviteter Barn i alder 5-6 år Hoppe paradis, hoppe tau Skiskole Lange turer Kaste ball og ta i mot Klatre i trær Matdag, bli med på matlaging Fagområde kommunikasjon, språk og tekst Fra rammeplanen Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Målsetting I barnehagen skal vi legge forholdene til rette for at barn skal utvikle et godt språk, gi uttrykk for sine tanker, følelser og meninger. Dessuten glede ved å bruke språket. Metode 13

14 Bøker, rim, regler. Bevegelser, sang, samtaler Barn i alder1-2 år Nærhet og omsorg Pekebøker Sette ord på ting Smågrupper Bevegelser og sang Barn i alder 3-4 år Lese bøker Rim og regler Lytte til andre Vennskap Ta del i daglige gjøremål Barn i alder 4-5 år Lese bøker Rim og regler Bevegelser og sang Snakke om følelser Snakke om hva vi skal gjøre/har gjort Vennskap Ta del i barnehagens hverdag Barn i alder 5-6 år Lese bøker/fortsettelsesbøker Lære rim og regler utenat Følelser og tanker Lytte til andre Få ansvar/enkelte oppgaver Teater for andre Fagområde etikk, religion og filosofi Fra rammeplanen Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfold som er representert i barnegruppen, samtidig skal den ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Målsetting I barnehagen skal vi legge forholdene til rette for at barna skal tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Utvikle toleranse og interesse for hverandre. Oppleve respekt og åpenhet i forhold til ulike religioner og kulturer. Få kjennskap til kristne 14

15 grunnverdier, høytider og tradisjoner. Få kjennskap til høytider og tradisjoner knyttet til andre religioner. Metode Vise tydelige normer for samspill, voksne som gode rollemodeller, samarbeide med barnets hjem. Tid til undring og gode samtaler med barna og gode planer for tradisjoner og høytider. Bruke litteratur og media. Barn i alder 1-3 år Lære barna gode sosiale samspillsregler. Bli veiledet til å akseptere og omgås hverandre. Oppleve fellesskapets gleder. Delta på barnehagens fester og høytider Gi rom for undring i hverdagen Barn i alder 4-5 år Sosial kompetanse, samspill med andre barn og voksne. Bøker med tema Veilede til å inkludere andre Adventssamling Kirkebesøk Tradisjonelle fester og samlinger Samtaler rundt religion Respektere andres synspunkter Barn i alder 5-6 år Kirkebesøk Sosial kompetanse, hjelpe til i konfliktsituasjoner Samtale om å respektere andre Ulik litteratur, rollespill Aktiv deltagelse v høytider Få kjennskap til andre kulturer Filosofere over livets realiteter Samtale om barnets undring Fagområde nærmiljø og samfunn Fra rammeplanen Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillitt og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag. Målsetting I barnehagen skal vi legge forholdene til rette for at barna skal bli glade i sitt nærmiljø. Få interesse for å bli nysgjerrig på det utenfor hjemmet og barnehagen. Få erfaringer og opplevelser av at de er en del av et fellesskap. Få forståelse for ulikhetene i samfunnet og lære å vise respekt for andre. 15

16 Metode Samtaler og undringer rundt de ulike besøk. Barn i alder1-2 år Korte turer i nærmiljøet/skogen. Erfaringer i naturen, i skog og i trafikken Barn i alder 3-4 år Turer, se på nærmiljøet/skogen. Samtale om familien, tegne. Lage familien i pappfigurer. Busstur Utvide barnets horisont når det gjelder naturen rundt oss Lære om dyr og deres levesett. Bøker om emne. Bruk av forstørrelsesglass. Barn i alder 4-5 år Turer i nærmiljøet/skogen. Samtale om familien, tegne, lage familien i pappfigurer. Utvide barnets horisont når det gjelder naturen rundt oss. Busstur Lære om dyrene og deres levesett. Bøker om emne. Bruk av forstørrelsesglass. Barn i alder 5-6 år Tur til nærmiljøet/skogen Trafikkopplæring. Busstur Skolebesøk Lære om dyr, bøker om emne, lage noen av dyrene. Skiskole Kjøpe ingredienser, lage mat til de andre barna, få innsikt i produksjon av matvarer. Bruke forstørrelsesglass til å utforske insekter Gi barna erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen. Lære litt om miljøvern. Barneklubber Barns rett til medvirkning på egen hverdag. I følge rammeplanen skal barn ha rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltakelse i barnehagens planlegging og vurdering. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. I vår barnehage blir barna hørt, og ønsker og synspunkter blir lagt vekt på! Vi ønsker derfor å legge til rette for barneklubber i barnehagen Barneklubber etter alder. Barna kan bli kjent med barn på egen alder Fellesskap med andre barn Bedre tilrettelagt aktiviteter Øke evne til selvstendighet 16

17 Øke potensialet for læring Barnemøter, der vi planlegger nytt tema, eller evaluerer et tema. Barneklubbene. Femårsklubb De største barna vil få sin egen klubb på tirsdagene, Femårsklubb, slik at denne aldersgruppen får sine interesser ivaretatt. Klubbleder er Inger og vi har klubb to dager i uken. Mandag er vi i barnehagen og tirsdag er vi på tur med andre førskolebarn. Vi har oppgaver tilpasset de største barna/ førskolealder, slik at overgang fra barnehage til skole ikke blir så stor. Vi øver oss på konsentrasjon og vi har oppgaver som må løses i fellesskap. Barna får en egen perm som de samler oppgaver og tegninger i. Vi skal i år blant annet jobbe med: Vi fordyper oss i emner vi har på avdelingen Miljøvern Vi leser en høytlesningsbok, ett kapittel om gangen Vi bruker oppgaver fra ulike førskolebøker. Lære nødnumrene til politi, sykehus og brannvesen Trafikkopplæring i nærmiljøet Turer i nærmiljøet Samarbeid med Gulltoppen og Lommedalen barnehage Skiskole, er for de største, men også noen av de yngre som har elementære skiferdigheter. Ulike arrangementer for førskolebarna. De andre barna vil også bli inndelt i grupper Her har vi delt barna inn i gode arbeidsgrupper og tatt hensyn til at disse barna fungerer godt sammen og at de trenger mye av de samme utfordringene. Det er muligheter for at gruppene senere vil bli endret noe på, men i utgangspunktet er det slik vi ser at barna fungerer godt i disse gruppene. Barna født i 2010 De største i denne gruppen, vil også av og til være sammen med førskolebarna på tur, og være sammen med de på andre arrangementer. Her vil barna følge barnehagens temaer, gå turer og lære overordnede begreper (dyr, frukt, leker, klær osv) Klippe/lime. De vil gå gjennom for eksempel fargene, spille spill, lære rim/regler og annet aktuelt tema som dukker opp. Barna født i 2011 Her kan også barna være på tur, men også ha lekegruppe inne. Lek, sang, instrumenter, bøker og annet som er relevant for denne aldersgruppen. Øve på å klippe/lime, enkle oppgaver osv. Følge barnehagens temaer. Lære rim/regler. De minste barna, født i 2012 og 2013 VI i Skarva barnehage har jobbet mye med å tilpasse barnehagen til de minste. Vi har endret på rutinene iht. utetid, slik at de har uteområdet for seg selv mens de andre er inne. (utetid mellom men i forhold til vær og vind) Vi har også endret litt på spisetid og tid for 17

18 samlingsstund, slik at det er tilpasset bedre til dem. Vi har kjøpt inn uteleker som er bedre tilpasset yngre barn. Det er kjøpt inn en ny tvillingvogn til turer. Vi bruker mye språkposer i samlingsstunden (stoffposer med materiell tilpasset tema, sanger, eventyr, rim/regler osv.) Vi har også bygd nytt vognskur på baksiden av huset, slik at de minste kan sove trygt og godt! Vi har faste primærkontakter Vi legger stor vekt på omsorg og trygghet Personalet tar seg god tid til barnet i stellesituasjoner og ved av/påkledning. Daglig kontakt med foreldrene Hyggelig måltid, god tid til å spise. Vi ønsker å satse på arbeide med et godt sosialt miljø i barnehagen. Vi ønsker å styrke miljøet slik at barna: Kan ta og opprettholde positiv kontakt med andre. Utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne. Utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet. Kunne ta andres rolle og se en sak fra flere synsvinkler. Kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre i samhandling. Vise høflighet, hilse når en kommer/går. Likestilling i barnehagen Vi arbeider en del i forhold til hvordan vi ser på og behandler gutter og jenter. Vi må være bevisste på hvilken rolle vi tildeler barna iht. kjønn. Det er viktig å bevisstgjøre personalet iht. hvilken holdning man bærer med seg, og det å tenke nytt er en utfordring. Hva leker jenter med og hva leker gutter med? Hva leker jenter og gutter sammen? Får jenter og gutter lik respons på lik handling? Har vi ulike forventninger til jenter og gutter? Har vi ulik grense for jenter og gutter? Hvordan er barnehagens rom og aktiviteter tilrettelagt for jenter og gutter? Hva tenker vi om kjønnsdelte grupper? MIB- Menn i barnehagen. Vi arbeider aktivt med å få flere menn i barnehagen, spesielt når det gjelder praksiselever fra videregående skole. Samarbeid mellom barnehage og skole Gjennom rammeplanen er vi pålagt å samarbeide med skolen, og legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Vi i Skarva barnehage ønsker å legge vekt på et godt samarbeid med barnets hjem. I mai/juni blir barna invitert til mini-skoledag til sin skole, og da kan personalet (hvis foreldrene ønsker det og ikke kan selv) følge barna og være sammen med dem. 18

19 Foreldresamtaler før skolestart. Informasjon til skolen fra barnehagen (via et skjema) med foreldrenes samtykke. Besøk av rektor/leder SFO hvis det er mulig fra skolens side. Tradisjoner på huset Lokale kulturbegivenheter Tradisjonene er viktig for en barnehage. Dette er noe som gjentar seg hvert år og som vi ser frem til med spenning og glede: Høst: Høstsuppe for barna og foreldre og søsken av barna Desember: Juleverksted Kirkebesøk, Lommedalen kirke. Nissefest Lucia markering Vinter/vår: Akedag eller skilek med grilling av pølser Fastelavn. Påskeverksted Skiskole for de største Sommer. Kunstutstilling (ikke hvert år) 17. mai feiring, (siste hverdag før 17. mai) Sommertur til en bondegård/ eller til et annet sted Sommerfest sammen med foreldre Annet: Teater på Bekkestua bibliotek Bibliotekbesøk Bekkestua en gang per mnd. Bli kjent med og ri på hesten til Katinka, Fakur. Gymtime i gymsalen til Gullhaug skole Kulturbegivenheter i nærmiljøet. Vi går på teater på Bekkestua bibliotek eller andre steder. Turer til biblioteket. 17-mai feiring Kirkebesøk i Lommedalen kirke Skileik på Gulltoppen Fotballcup på Sukkertoppen med nærliggende barnehager 19

20 Av erfaring er det godt å bare ta det med ro og kose seg i barnehagen også. Det er viktig å lytte til barna og ta deres ønsker på sparket. Det vil si at om barna er opptatt av noe helt annet enn det vi har på dagsorden, så lytter vi gjerne til deres innspill! Det er viktig med barns medvirkning i barnehagen. Samarbeid med eksterne instanser: Kommunen har ansvaret for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen Skolene i nærområdet: Barna i Skarva barnehage sokner til ulike skoler, bla. Gullhaug, Lommedalen og Lesterud. På slutten av barnehageåret skriver ped. leder og foreldrene overføringsskjema i samarbeid. Vi blir invitert til mini-skoledag til skolen og SFO. Samarbeidsbarnehager: vi samarbeider med Gulltoppen barnehage og Lommedalen menighetsbarnehage, vi har felles førskoleturer på tirsdager, andre arrangementer for barna og felles førstehjelpskurs/andre kurs for ansatte (siste mars 2014) Bærum kommune bidrar med kommunale(offentlige) støtteordninger. De fører tilsyn med barnehagen og de har innsynsrett i årsplan, budsjett, regnskap og vedtekter. Vi føler kommunens kurs og kompetanseplan. Private barnehager i Bærum har etablert nettverksgrupper for daglig ledere, vår grupper heter Sydvesten. Den pedagogiske psykologiske tjenesten (PPT) er en kommunal tjeneste som barnehagen eller foreldrene kan kontakte om det er noe vi lurer på med enkeltbarn eller barnegruppen. Tverrfaglige utvalg: består av helsesøster: en fra PPT, en fra Barnevernet og en styrer fra kommunal og en fra privat barnehage. Helsesøster er leder. Foreldrene og ansatte kan bruke Tverrfaglig utvalg om de ønsker å få hjelp eller diskutere saker/spørsmål. Helsesøster oppfordrer foreldrene til å skrive under på samtykkeskjema om barnehagen ønsker å samarbeide med helsestasjonen. Vi er en PBL barnehage (Private barnehagers landsforbund), vi har vår bedriftshelsetjeneste der. Barnehagen følger tariff og pensjonsavtale i PBL. Barn med behov for ekstra støtte. Barnehageloven sier: barn som plass i barnehage etter Opplæringsloven, får spesialpedagog og ekstra assistentstøtte. I Skarva barnehage drøfter vi med hverandre om vi er bekymret for et barn eller om vi mener barn har behov for ekstra støtte og hjelp. Vi kan drøfte anonymt med Tverrfaglig utvalg Foreldrene kan delta på møter med Tverrfaglig utvalg 20

21 Vi tilbyr foreldresamtale, råd og veiledning. Vi kan søke Barnehagekontoret om ekstra assistenttimer. Vi må ha tillatelse av foreldrene til å ta kontakt med PPT Vi har muligheten til å bruke observasjoner som TRAS (med foreldrenes samtykke) Kontakt med helsestasjon Alle i barnehagen har meldeplikt i forhold til Barnevernet. Sammen for barn og unge i Bærum kommune Utdrag fra Rapport og tiltaksplan 7.mai 2010 Tidlig innsats: vi skal handle når vi er bekymret for barns livssituasjon: I Skarva barnehage drøfter vi ofte anonymt barn med Tverrfaglig utvalg, som består av: Helsesøster PPT Styrer fra en kommunal barnehage Styrer fra en privat barnehage Barnevernet Ansatte i Skarva barnehage skal sikre at barn ikke blir utsatt for mobbing. Barnehagen skal samarbeide med foreldrene ved samlivsbrudd. Alle skal kunne melde til Barnevernet og Sosialtjenesten ved bekymring. Dagsrytmen Kl Barna kommer innen kl Vi har frilek, jobber med enkeltbarn/aktiviteter, setter frem male/tegnesaker, spill etc Lek og lær samling/musikksamling Mandag: Jobbe i aldersrelaterte grupper. Bake annenhver uke. Tirsdag: Klubbdag. Tur for førskolebarna. De andre barna jobber i grupper. Onsdag: Musikksamling. Lesegrupper. Torsdag: Tur for alle. Gymsalen fra kl Besøke hesten. Fredag: Eventyrsamling. Formingsaktivitet Vi rydder, toalett og håndvask Måltid Vi går ut utelek. (ryddetid 14.00) Tre-mat, vi serverer knekkebrød og frukt Vi avslutter dagen. BARNEHAGEDAGEN kan deles inn i 3 hovedområder. 1. Rutinesituasjoner. Måltid, toalett av- og påkledning og rydding. Disse har en lik organisering og likt innhold fra dag til dag. De representerer således det faste, tilbakevendende som knytter barnehagen sammen. I disse rutinesituasjonene ønsker vi at barna skal få mange og ulike erfaringer og stimulans for hele sin 21

22 personlighetsutvikling. 2. Selvbestemt lek. Det er lek hvor barna selv velger aktiviteter og lekekamerater. Denne leken har altså sitt utspring i barnas egne interesser og behov der og da. I denne leken ønsker vi at barna trener og utvikler fysisk/motoriske ferdigheter, såvel som de personlige/sosiale og språklig/intellektuelle. 3. Organiserte aktiviteter. Disse er ment som et supplement til den selvbestemte leken. Med organiserte aktiviteter mener vi: - Ulike temaarbeid, ulike fagområder som musikk, forming, naturstudier, drama, og fysisk fostring. - Praktisk arbeid (ordensbarn)som kan være å dekke bord, rydde, tørke støv, vanne blomster osv. Samlingsstund. Samlingsstunden skal være en stund på dagen da vi kan sette oss ned sammen og ha tid til hverandre. Vi skal samtale, fortelle, lese bøker og dikt, lage historier, synge, spille og dramatisere m.m. Vi gir tid til disse aktivitetene fordi de har ulike funksjoner. De gir barna kunnskap om verden omkring oss, fortid og nåtid. De får mer forståelse for den kulturen vi lever i. Det øker ordforrådet og begrepsforståelsen. Samlingsstunden gir trening i å lytte og motta inntrykk. Den er en avveksling i forhold til motoriske aktiviteter. Sang og musikk er en viktig måte å uttrykke seg på. De oppøver sansen for rytmer og musikalitet, uttrykker følelsesmessige stemninger og trener den språklige uttrykksevnen. Øve seg på å snakke foran andre og uttrykke humor og glede. Samlingsstunder som inneholder disse aktivitetene har en funksjon som fordypning eller avslapning for det enkelte barn. Her skal vi oppleve fellesskap, en samhørighet både med andre barn og med voksne. Noen ganger har vi delt samling slik at samlingen blir tilpasset barnets alder. Eksempler på hjelpemidler ved formidling av litteratur i samlingsstund. Bøker, sanger, dikt, rim og regler. Dukketeater, dramatisering av eventyr, flanellograf, musikkinstrumenter, ellers bruk av gjenstander som er relevante til fortellingene. Periodeplan: For 2014/15 Periodeplan UKE EMNE MÅL ARBEIDSMÅTER 22

23 UKE EMNE MÅL ARBEIDSMÅTER Nærmiljø og samfunn Bli kjent med hverandre og barnehagen! Bli kjent med de andre barna og de voksne, barnehagen og nærmiljøet. Utvikle gode relasjoner, og føle trygghet i barnehagen. Bli en del av fellesskapet Synger navnesanger i samlingsstund. Bøker om å begynne i barnehagen/vennskap- Enkle formingsaktiviteter. Turer i nærområdet Natur, miljø og teknikk Dyr, hest, katt, hund Høst/natur/blader Høstsuppe for foreldre og tidligere barn.. Overføringsbilder og bladtrykk. Høstens farger på paletten Kommunikasjon, språk og tekst. Dyrens høst, hvordan klarer de seg gjennom høsten. Eventyr, rim, sanger og regler om emnet. Lesestund Tankekart 45- Forut Barn i andre land Vi følger Forut sitt prosjekt Etikk, religion og filosofi Juleverksted Adventstid Vi ønsker å skape en koselig og rolig førjulstid. Vi vil formidle tradisjoner og kultur. Undre oss over at vi er forskjellige, respekt og toleranse for andres tro. Lage julepynt og julegaver. Bake julekaker Adventstund og kirkebesøk. Samtale om andres tro og tradisjoner. 1 Oppstart Nyttår Snakke om det som har skjedd i juleferien. Tegne, male. 2-5 Kropp, bevegelse og helse Skiskole. Skileik og aking i ute barnehagen. Musikk og dans inne i barnehagen. Vi oppfordrer til at barna tar med ski.. Danseglede, musikk og fokus på kroppsbeherskelse. Tegne kroppen. Fokus på sunn mat, være med på matlaging 9 Etikk religion og filosofi. Fastelavn. Lære om tradisjonene ang fastelavn. Bake boller og ha karneval! Leke katta ut av sekken Kunst, kultur og kreativitet. Vi jobber frem mot en utstilling lager av ulike Finn frem det umiddelbare og spontane. La barna finne på 23

24 UKE EMNE MÅL ARBEIDSMÅTER teknikker og skaperglede kunstuttrykk selv og se hvor det fører fram til! Etikk, religion og filosofi. Påskeverksted Forstå hvorfor vi feirer påske. Lære om andres tro og tradisjoner. Vi lager påskepynt (vårpynt) snakker om tema Natur, miljø og teknikk Insekter og naturens oppvåkning til vår! Oppdage endringer i naturen og forske på hva som skjer. Vi skal gå på turer og være mest ute. Gå på turer, bruke forstørrelsesglass, tegne ned det vi ser. Lage noen av insektene i ulike materialer. Vi sår frø, setter løk, setter poteter, ser på ulike vekstmuligheter. 20 Nærmilø og samfunn. 17-mai feiring. Lære om hvorfor vi feirer 17-mai Male flagg, synge nasjonalsangen. Samtale Antall, rom og form Naturens mangfold Bli nysgjerrig på antall, rom og form i naturen og samfunnet rundt oss. Vi skal gå på turer, ser på antall trær, maur, stein osv. Tar med oss elementer fra naturen inn i barnehagen. Telle og sortere. Oppdage hvor mange firkanter, trekanter og sirkler vi omgir oss med. 25/26 Sommertid Være mest mulig ute / gå på tur. Vaske og rydde barnehagen. Dugnad for foreldrene. Avslutning for foreldrene. Turer i nærområdet. Barna er med på å vaske og rydde i barnehagen. 24

25 Evaluering av årsplanens mål og innhold. Vurderingsarbeid Det å evaluere en årsplan er viktig. Det gir oss muligheten for å lage enda bedre årsplan og muligheter for endringer underveis. Vi vil gjerne ha med foreldrene på dette arbeidet. Dette gir dere foreldre innflytelse på neste årsplan. I henhold til Rammeplanen skal barnehager ha et konkret opplegg for vurdering som skal inngå som en del av årsplanen. Her blir det lagt vekt på at Samarbeidsutvalget (SU) bør spille en sentral rolle i vurderingsarbeidet. Vi synes at et spørreskjema der alle foreldre kan uttrykke sin mening om barnehagen er en grei måte å innhente opplysninger på. En annen måte å gjøre dette på er å innkalle alle foreldrene til et vurderingsmøte/foreldremøte. Barnehagen kan faktisk bruke disse metoder vekselvis, fordi foreldrene som har barn i barnehagen over flere år kan dra nytte av begge metoder. Da det er SU som fastsetter årsplanen må det få være med å vurdere gjennomføringen av den. SU vil bli innkalt til møte ved årets slutt. Det skal foreligge skriftlig referat fra vurderingsmøtet slik at opplysningene er tilgjengelige for alle. Årets evaluering: I år ønsker barnehagen å sende ut et spørreskjema til alle foreldrene, dette vil skje i mai/juni. Evalueringen henges opp i garderoben, er tilgjengelig på hjemmesiden og ligger bakerst i årsplanen. Evaluering 2013/14: Vi delte ut spørreskjema til alle barna og fikk inn seks svar, mulig at noen av svarene representerte flere enn ett barn. Det virker som om foreldrene i Skarva barnehage er fornøyde, de opplever barnehagen som trygg og at barna blir godt ivaretatt. Noen bemerker at det er et hyggelig personale og at de ansatte er i godt humør! Vi har endret rutinen fra å møte i garderoben til det at foreldrene kommer inn på avdelingen med barna. Noen påpekte i evalueringen at det var så hyggelig å bli møtt i garderoben. Vi forstår dette, men den som hadde tidligvakt (og var alene til kl. 8.00) måtte til stadighet reise seg opp fra frokostbordet og gå inn i garderoben, for å ta i mot nye barn. Da ble det veldig urolig for de som spiste, pluss at de ble uten tilsyn av voksen. Vi tror og håper at den nye rutinen fungerer godt. På morgenen har vi også blårommet lukket til neste voksen kommer (kl. 8.00), det er fordi det blir uoversiktlig for den voksen som er alene med mange barn, blårommet er ikke så lett å ha oversikt over når man sitter ved frokostbordet. Vi har jobbet med temaer, alle planer har blitt fulgt opp. Vi har gått på tur nesten alle torsdager og førskolen har fått sin dag, sammen med de andre barnehagene. Vi i Skarva har arbeidet en del med de minste og deres rutiner, det fungerer godt at de har utetid på morgenen. Vi har fått nytt gjerde rundt huset og ny grind ved trappen, og kjøpt inn politibil og vippe til de minste. Vi prøver også å skjerme de minste mest mulig, slik at de får ro når de sover (da leker de største på den andre siden av huset). Personalet hadde felles kurs i januar: Relasjoner med barn, det er viktig at de voksne har felles pedagogiske ståsted. 25

26 Vi vil fortsette med turdager, eventyrsamling, musikk osv, slik vi pleier, men vi vil også tilføye noe nytt i barnehagen; vi låner Gullhaug skole sin gymsal på torsdager, pluss at vi får besøke hesten til Katinka (Fakur) annenhver torsdag. Dette er nytt fra august 2014, og dette har allerede blitt veldig populært! Nytt er også at vi skal være med på Forut sitt prosjekt med barn i andre land, dette blir spennende! Inger. Vi ser frem til et lærerikt og spennende barnehageår! Med hilsen Inger, Helena, Katinka, Preeti, Linn, Bogumila og Camilla, Årshul er på neste side: 26

27 Skarva Årshjul 2014/15 barnehage Årsplan 2014/15 Måned Barn Foreldre Ansatte August Tilvenning nye barn Samtaler med nye Planleggingsdag 28. juli foreldre September Fotografering Høstsuppe Teater Turer til biblioteket Foreldremøte Høstsuppe Foreldresamtaler Personalmøte Medarbeidersamtaler Oktober Turer til biblioteket Teater Dugnad Foreldresamtaler Personalmøte November Forut Forut, salg av artikler Personalmøte Adventstid Desember Nissefest/julebord Lucia markering Personalmøte Kirkebesøk Forut, fortsetter Lucia-markering Adventstid Januar Skiskole for de eldste Planleggingsdag Februar Fastelavn markering Personalmøte Mars Skilek/fest for alle Planleggingsdag April Påskeverksted Personalmøte Mai Juni Kontinuerlig arbeid og dokumentasjon Vurdering gjennom: Markering av nasjonaldagen Overnatting for førskolebarna Sommerfest Bondegårdsbesøk Skolebesøk for førskolebarn Obsevasjon Språkstimulering Barns medvirkning Fysisk aktivitet Sosialt samspill Fotoalbum Samtaler Tras- test (språktest ved behov) Observasjon Dugnad Foreldresamtaler Sommerfest Foreldresamtaler Daglig info ved hente/bringe Månedsplanerplan Dagen i dag Fotos i garderoben Samtaler Foreldremøter Daglig kontakt Foreldrerådet Su Evaluering Planleggingsdag Sommerfest Personalmøte Personalmøter Planleggingsdager Medarbeidersamtaler Personalmøter Planleggingsdager Medarbeidersamtaler Evaluering 27

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Årsplan 2015/16. Innhold Skarva Barnehage SA: side 2 Barnehagestyret. Personalet. Foreldreråd. Samarbeidsutvalg. Komiteer.

Årsplan 2015/16. Innhold Skarva Barnehage SA: side 2 Barnehagestyret. Personalet. Foreldreråd. Samarbeidsutvalg. Komiteer. Årsplan 2015/16 Innhold Skarva Barnehage SA: side 2 Barnehagestyret. Personalet. Foreldreråd. Samarbeidsutvalg. Komiteer. Velkommen til et nytt barnehageår: side 4 Lov om barnehager. Rammeplan. Fagområdene.

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

INNLEDNING. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av:

INNLEDNING. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av: INNLEDNING Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av: Lov om barnehager Rammeplan for barnehagen (RP) Vedtekter Opplevelses og erfaringsplan Årsplan Månedsplaner Opplevelse og erfaringsplan bygger

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer