Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/9-2011"

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse MOH Arkivkode 11/6241 Deres referanse Dato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 36/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19/ SAK 36/11: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Rapporten for 2. tertial 2011 vedtas korrigert med styrets anmerkninger. 2. Saken oversendes rådmannen for videre behandling. Paul Røland Daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn økonomicontroller

2 Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 Styrebehandlet : tertial 2011 Side 2 av 15

3 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL EIENDOMSDRIFT RENHOLD EIENDOMSPROSJEKTER FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER BYGGEPROSJEKTER I ARBEID Marienlyst stadion, stadionutvikling Marienlyst, flombelysning Universell utforming Erstatning av oljekjeler Svensedammen skole Introduksjonssenteret, rehabilitering tak/vinduer mv Brandengen skole rehabilitering BYGGEPROSJEKTER UNDER UTVIKLING P-hus Strømsø Småhusprosjektet Muusøya Blentenborg bofellesskap Schwartz gate 16-18, boliger for demente Galterud skole, flerbrukshall Frydenhaug skole Rådhuset, ombygging borggård Werglandsgate 13 - Helsehus Wergelandsgate EIENDOMSUTVIKLING Strømsø skole Strømsø Videregående skole Kobbervik Gård INVESTERINGER I BOLIG ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL INVESTERINGSBUDSJETT DRIFTSBUDSJETT DRIFTSREGNSKAP PR INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL tertial 2011 Side 3 av 15

4 DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2.tertial har vært preget av stor aktivitet innenfor boligområdet med oppfølging av bystyrets boligløft (se pkt. 3.5) og deltakelse i boligsosialt utviklingsarbeid BASIS og arbeid med ny boligsosial handlingsplan. 1 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 36,33 mill., som er kr. 2,52 mill. over budsjett. Finansinntekter er på kr. 1,35 mill., som er kr 0,93 mill over budsjett. Finanskostnadene er på kr. 58,56 mill., som er kr. 0,35 mill under budsjett. Det er bokført salg av eiendom for kr. 0,86 mill. Dette gir et samlet resultat etter salg på kr. 37,19 mill., som er kr. 1,38 mill. over budsjett. Kostnadene til eiendomsdrift er høyere enn budsjettert. De ekstra kostnadene er fordelt på høyere energikostnader grunnet en kald vinter og forsering av drift av grøntanlegg / feiing gårdsplass på grunn av tidlig vår. 2 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i 2. tertial i store trekk gått som normalt uten store skader, uhell eller andre avvik. 2.1 Renhold Drammen Eiendom KF kjøper inn renholdstjenester for kommunens virksomheter. I hovedsak har drift og innkjøp av renholdstjenester gått som forutsatt i 2. tertial. Det har ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdsaktiviteten. I 2. tertial ble det gjennomført vindusvask i skoler og barnehager. I sykehjem og administrasjonsbygg ble vinduene vasket 1. tertial i år. Drammen Eiendom har i første halvår gjennomført en anbudskonkurranse om daglig renhold av et areal på ca kvm. 8 leverandører leverte tilbud. Tilbudet fra Elite tertial 2011 Side 4 av 15

5 Service Partner AS ble funnet økonomisk mest fordelaktig, og avtale er inngått om oppstart med ny leverandør 3. oktober. Kvaliteten på renholdsleveransen følges opp gjennom kvalitets-kontroller i henhold til den nordiske renholdsstandarden INSTA800. I 2. tertial falt 22 rom ved denne kontrollen (6,0 % av til sammen 368 kontrollerte rom) som er omtrent på nivå med 1. tertial, da 29 rom ikke bestod kontrollen (5,0 % av 580 kontrollerte rom). Dette gjennomgås på driftsmøter med leverandørene. Ved utgangen av august har bedriften utfakturert renholdstjenester for kr. 22,7 mill., hatt renholdskostnader for kr. 22,5 mill., og dermed oppnådd et positivt økonomisk bidrag på kr. 0,2 mill. 3 EIENDOMSPROSJEKTER Drammen Eiendom KF har gjennomført flere anbudskonkurranser i 1.halvår. Det gjelder oppgradering av Brandengen Skole, Introduksjonssenteret/Fjellheim skole, nytt P-hus, bofellesskap på Blentenborg, boliger for demente i Schwartsgate og Småhusprosjektet som alle hadde anbudsfrist i juni. Det har vært stor aktivitet og press i entreprenørmarkedet i 1. halvår Dette har resultert i at relativt få entreprenører har innlevert anbud, og det er høyere entreprisekostnader enn forventet. I entreprisekonkurransen for Småhusprosjektet fikk vi til eksempel ingen tilbud. Prosjektene er omtalt nedenfor. Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2011 er det aktivert nye investeringer for kr. 100,04 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. Drammen Eiendom KF har pr. 2. tertial opparbeidet netto mva- kompensasjon fra investeringer på kr. 16,16 mill. Beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert at DEKF bidrar med kr. 25,3 mill. i Ferdigstilte byggeprosjekter Det har ikke vært ferdigstilt større prosjekter i 2. tertial. 3.2 Byggeprosjekter i arbeid Marienlyst stadion, stadionutvikling Det pågår stadionutvikling innenfor en investeringsramme på kr. 10 mill. Det er gjennomført tiltak som omfatter oppgradering mot Marienlyst skole (fasadetiltak og utomhusarbeider ved tribune øst samt bygging av nytt billettbygg) og til utvikling av selve stadion. Stadionutviklingen skjer i samråd og samarbeid med berørte aktører på stadion (VNI, SIF m.fl.). Storskjerm er ferdigstilt i 2. tertial. Mindre arbeider knyttet til opprinnelig prosjekt gjenstår for ferdigstillelse frem mot neste sesong tertial 2011 Side 5 av 15

6 3.2.2 Marienlyst, flombelysning Det er klargjort at flomlysanlegget på stadion må oppgraderes til fotballforbundets krav dersom anlegget skal godkjennes som tippeligaarena i Anlegget har dispensasjon fra fotballforbundets lyskrav inneværende sesong, men ytterligere dispensasjon kan ikke påregnes. Maksimal kostnad for nytt flomlysanlegg er estimert til ca. kr. 15 mill. Tiltaket er prioritert ved behandling av revidert årsbudsjett 2011, og prosjektering pågår med forutsetning om byggestart for nytt flomlysanlegg umiddelbart etter årets sesong og ferdigstillelse før neste sesongstart Universell utforming Det er gjennomført kartlegging av skoleanlegg i forhold til universell utforming, for å legge en plan for å tilfredsstille diskriminerings- og tilgjengelighetslovens krav så raskt som mulig. Tiltak som gjennomføres på kort sikt innenfor rammene avsatt til universell utforming er individuelle og behovsprøvde i forhold til elever og ansatte på de enkelte skoler. Det er fra tidligere gjennomført noen mindre tiltak på Rødskog skole og Åskollen skole. På Aronsløkka skole pågår oppføring av tilbygg med heis for å sikre tilgjengelighet til og anvendelighet av deler av skoleanlegget. Arbeidene er forsinket i forhold til planlagt ferdigstillelse medio august 2011, og forventes ferdigstilt i løpet av oktober Midlertidig tiltak er gjennomført for å kompensere for forsinkelsen. Forventet totalkostnad, inklusiv tiltak i eksisterende skole, utgjør ca.kr. 7 mill. Av investeringen på kr. 7 mill., må kr ,- overføres til Aronsløkka skole for nødvendig innkjøp av inventar/utstyr. Bygningsmessig investering reduseres tilsvarende. På Børresen skole er det sommeren 2011 iverksatt og gjennomført tiltak og tilpasninger innenfor en forventet totalkostnad på kr. 2 mill., for å sikre bedre tilgjengelighet og for de deler av skoleanlegget som ikke har heis. Det er montert trappeheiser i flere av skolens bygninger. Det gjenstår noen oppfølgingstiltak før arbeidene er ferdigstilt. Ferdigstilte og pågående tiltak gjennomføres innenfor vedtatt samlet ramme på kr. 10 mill. til universell utforming Erstatning av oljekjeler Flere store energikonverteringsprosjekter er nå i avslutning. Nærvarmenettet på Marienlyst er nå koblet til et forsterket fjernvarmenett. Alle byggene tilknyttet dette nettet vil nå kun har energileveranse fra fjernvarme og solvarme fra gressbanen. Strømsø BSS, Strømsø Barnehage og Drammenshallen vil nå kun ha oljekjelene for beredskap. Konnerud og Aronsløkka skoler har fått installert varmepumper med energibrønner som ble startet i 2. tertial. På Fredholdt BSS er energibrønnene ferdig boret, teknisk rom under etablering og det er planlagt oppstart i 3. tertial Videre er prosjekteringen av varmepumpeløsninger med energibrønner startet på Åskollen BSS med tertial 2011 Side 6 av 15

7 planlagt ferdigstillelse neste år. Prosjektene gjennomføres innenfor en planlagt investeringsramme på kr. 40 mill. i perioden Det er påløpt kr. 14,8 mill. hvorav kr. 3,4 mill. er påløpt i 2. tertial Svensedammen skole Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra Som en følge av prosessen og de konkrete avdekkete arealbehov vedtok bystyret en økning av investeringsrammen til kr. 45 mill. Prosjekteringsarbeidet ble igangsatt i slutten av 2010 og anbudskonkurranse for kontrahering av entreprisearbeider ble utlyst i slutten av august Forventet byggestart er høsten Introduksjonssenteret, rehabilitering tak/vinduer mv. Det er bevilget kr. 20 mill. til rehabilitering av tak og vinduer på Introduksjonssenteret (tidl. Fjellheim Skole). Entreprenør er kontrahert og arbeidene med utbedring av tak er igangsatt i 2. tertial. Etter gjennomført anbudskonkurranse viste det seg at tilbudsprisene var vesentlig høyere enn kostnadsestimater som lå til grunn for investeringsrammen, og det er valgt å ferdigstille taket først av hensyn til kostnadskontroll i prosjektet. Utskifting av vinduer iverksettes trolig sommeren I ØKP utredes oppgraderingstiltak innvendig på klasseromsfløy, gymsal og tidligere vaktmesterbolig Brandengen skole rehabilitering Det er avsatt i alt kr. 30 mill. til rehabilitering av tak/vinduer og til oppgraderingstiltak. Oppgradering av skolekjøkken er i hovedsak ferdigstilt i 2. tertial. Entreprenør for rehabilitering av tak/vinduer er kontrahert og arbeidene med utbedring av deler av takene i skoleanlegget er igangsatt i 2. tertial. Etter gjennomført anbudskonkurranse med kun 1 tilbyder viste det seg at tilbudte priser var høyere enn kostnadsestimater som lå til grunn for investeringsrammen. Gjennomføring av øvrige ønskede oppgraderingstiltak kan ikke skje før kostnader knyttet til rehabilitering av tak/vinduer er tilstrekkelig sikre. Planlegging av øvrige ønskede oppgraderingstiltak og avdekking av mulige arealutvidelsesløsninger for å møte skolebehovsanalysens økte elevtall kommende år iverksettes parallelt med gjennomføring av rehabilitering av tak/vinduer, inn mot ØKP Prosjektet Brandengen skole er etter henvendelse fra SINTEF /Byggforsk ønsket som Norges representant i EU-prosjektet School Of Future. Prosjektet fokuserer på rehabilitering av eldre skolebygg i et energiperspektiv. Med de ambisjoner vår energistrategi gir for det allerede planlagte prosjektet gir deltakelsen en mulighet for å realisere dette innenfor bevilgede rammer. Prosjektdeltakelsen vil kunne utløse betydelige tilskudd tertial 2011 Side 7 av 15

8 (ca. kr. 3,9 mill) til energieffektiviseringstiltak. I tillegg er det søkt om tilskudd på kr. 3,2 mill. fra Enova. 3.3 Byggeprosjekter under utvikling P-hus Strømsø I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 (november 2010) ble det fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Arbeidet med forberedelse av anbudsgrunnlag og utvikling av endelig fasadeløsning ble påbegynt desember Åpen anbudskonkurranse for valg av totalentreprenør ble utlyst i februar Byggestart forventes høsten Budsjett er på kr. 115 mill. eks. mva Småhusprosjektet Muusøya Det skal bygges 6 nye boliger med base for personer med rusproblemer ved siden av renseanlegget på Muusøya. Eiendommen er omregulert til formålet og rammetillatelse er gitt. Prosjektet var opprinnelig tenkt bygget av Røde Kors, men prosjektet er nå overtatt av Drammen Eiendom KF for gjennomføring. Prosjektet ble lagt ut på entreprisekonkurranse juni Ved anbudsfristens utløp forelå ingen tilbud. På bakgrunn av mislykket konkurranse og bekymring for kostnadsnivået i markedet, gjennomgås konseptet på nytt for å kvalitetssikre planlagte løsninger i forhold til investeringsrammer. Ny konkurranse kan tidligst gjennomføres i slutten av inneværende år. Planlagt byggestart medio september 2011 må trolig forskyves til vår/sommer 2012, med tilsvarende forskyvelse i ferdigstillelse til vår/sommer Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken til prosjektet. Budsjettet er på kr. 18 mill Blentenborg bofellesskap Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Budsjettet er på kr. 55,7 mill. Det er gjennomført entreprisekonkurranse i 2. tertial, og mottatte tilbud viser et prisnivå på entreprisekostnad som er ca % høyere enn estimatene som lå til grunn for konkurransen. Entreprenør er valgt og kontrakt inngås under forutsetning av at løsninger bearbeides/korrigeres for at entreprisekostnad reduseres slik at byggeprosjektet kan gjennomføres innenfor tidligere vedtatt budsjettramme. Byggestart var planlagt til medio september 2011, med en forventet ferdigstillelse på slutten av Avklaringer med entreprenør og korrigeringer av løsninger tilsier at byggestart trolig først kan skje tidlig i tertial 2011 Side 8 av 15

9 3.3.4 Schwartz gate 16-18, boliger for demente Se egen sak Galterud skole, flerbrukshall Bystyret har i mars 2011 vedtatt at det skal etableres flerbrukshall med 2 aktivitetsflater ved Galterud skole og bedt Rådmannen om å fremme forslag til finansiering i 1. tertial Det er i revidert årsbudsjett avsatt en brutto investeringsramme på 63 mill. kr. Investeringsrammen basert på kostnadsestimat utarbeidet av eksterne rådgivere medio mai 2011 som tilsier at en bruttokostnad for en flerbrukshall med 1800 m² bruttoareal utgjør 48 mill. kr. Estimert bruttokostnad er 6 mill. kr. høyere enn det som tidligere er angitt, noe som primært skyldes økte tekniske krav/miljøkrav (energieffektiv bygningsutforming med energiforsyning fra varmepumper mv) og større anleggskostnader med mer sprengning som følge av større hallflate. I tillegg kommer riving av eksisterende bad/gymsal estimert til 4,5 mill. kr og opparbeidelse av utomhusanlegg estimert til 10,5 mill. kr. Samlet estimert bruttoinvestering utgjør 63 mill. kr. Nettoinvestering etter fratrekk av spillemidler/tilskudd utgjør 56,5 mill. kr. Prosjektering pågår med sikte på kunngjøring av konkurranse om totalentreprise november Med forbehold om markedssituasjonen vil byggestart kunne skje vår/sommer 2012, med forventet ferdigstillelse før skolestart medio august Etter gjennomført anbudskonkurranse anbefales prosjektet fremlagt til igangsettingsbeslutning, jfr. de prosesser som ble med gjennomført for Marienlyst skole Frydenhaug skole Planlegging av fremtidens Frydenhaug skole pågår i tett samarbeid med skolen. Med unntak av bevaring av verneverdig bebyggelse (hovedbygning og drengestue), planlegges nybygg som erstatning for dagens skoleanlegg. Planlagt byggestart er sommer/høst 2012 med ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i Prosjektering har pågått i 1. og 2. tertial 2011, og skisseprosjekt med kostnadsestimater for ny skole er ferdigstilt. Ved utvikling av skisseprosjekt har arealbehovet for skolen økt fra brutto 4500 m2 til brutto 5300 m2. For å realisere arealøkningen, samt foreta tilpasning til markedssituasjonen, vil det medfører at tidligere vedtatt investeringsramme på 205 mill. kr. må økes til 248, 6 mill. kr. Økt investeringsramme vil foreslås innarbeidet i forbindelse med økonomiplan tertial 2011 Side 9 av 15

10 3.3.7 Rådhuset, ombygging borggård Mulighetsanalyse for utbygging av borggården er gjennomført. Videreføring av alternative utbyggingsløsninger utredes i sammenheng med langsiktige utviklingsbehov i rådhuset. Parallelt arbeides det med etablering av sykkelparkering i borggården som del av miljøsatsingen i Drammen kommune. Det har ikke vært videreføring av hovedprosjektet i 2. tertial Werglandsgate 13 - Helsehus Det er foretatt en mulighetsvurdering vedr. etablering av Helsehuset i Wergelandsgate 13. Arealet omfatter ca. 800 m² og har tidligere vært brukt som undervisningslokaler for Høyskolesenteret. For en rehabilitering til kontorformål av bra standard har man estimert investeringsbehov på ca. kr. 12,5 mill. Beløpet er bevilget i 1. tertial og prosjekteringsarbeidet er igangsatt. Anbud for kontrahering av entreprisearbeider forventes gjennomført i løpet av høsten Wergelandsgate 10 Det er inngått en 10-års leieavtale med Drammen Sykehus for Wergelandsgate 10 (tidligere Høyskolesenteret/Dampsentralen). Leieavtalen innebærer behov for en del tilpasninger som leietaker ønsker og som vi som utleier finansierer mot at husleien økes. VVHF har flyttet inn i sørfløyen av bygget sommer 2011, og i nordfløyen forventes innflytting å skje høsten Det er foreløpig påløpt ca. 5 mill. kr. i tilpasningstiltak. 3.4 Eiendomsutvikling Strømsø skole Drammen Eiendom KF har arbeidet med rammer for etterbruk av Strømsø skole. Hele området har inngått som et viktig element i idèkonkurransen En by å leve i og endelig reguleringsmessig status er derfor ikke avklart. Området er også tenkt som utstillingsområde i FutureBuilt. Drammen Eiendom KF har lagt til grunn at det i et langsiktig perspektiv kun er hovedbygningen som av vernehensyn bør gjenstå. På dette grunnlaget er det utarbeidet et skisseprosjekt for rehabilitering av denne bygningen. Med et ambisjonsnivå om at rehabiliteringen skal kunne være et FutureBuiltforbildeprosjekt med sterk energi og miljøstandard vil kostnadene til en rehabilitering innebære en husleie tilsvarende nybygg. Det foreligger ikke planer om at Drammen kommune skal være leietaker i eiendommen. Det anses ikke naturlig at Drammen kommune bruker investeringsmidler i et kommersielt marked og Drammen Eiendom KF planlegger derfor å legge hele eiendommen ut for salg. Det utarbeides nå strategi for hvordan salget bør tilrettelegges, herunder hvor langt reguleringsplaner bør avklares før salg. Endelig beslutning om salg vil fremlegges for politisk behandling Strømsø Videregående skole Buskerud fylkeskommune har lagt Strømsø videregående skole ut for salg etter at skolen skal samlokaliseres på Marienlyst. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet inne i Strømsø bydel, og den forventes å ha en meget sentral funksjon i den utviklingen som skal skje i bydelen. Drammen kommune har behov for arealer til ulike kom tertial 2011 Side 10 av 15

11 munale tjenester og offentlig infrastruktur som vanskelig kan dekkes på arealene til tidligere Strømsø ungdomsskole. Det er på bakgrunn av dette tatt initiativ og kontakt med fylkeskommunen med sikte på å vurdere kjøp. Et eventuelt forslag om kjøp og investering i eiendommen vil bli fremlagt for politisk behandling Kobbervik Gård Drammen Sjømannsforening flyttet ut fra Kobbervik Gård sist sommer. Drammen Eiendom KF har startet en prosess for å vurdere tilstanden på bygningsmassen på eiendommen, sett opp mot eventuell annen bruk. Dette kan eksempelvis være barnehage, kontor etc. Midlertidig vil eiendommen benyttes som tidligere. 3.5 Investeringer i bolig Ved behandlingen av 1.tertialrapport 2011 vedtok bystyret et boligløft for vanskeligstilt i boligmarkedet med en rekke strakstiltak. Flere av tiltakene berørte Drammen Eiendom og det ble bevilget til sammen kr. 60 mill. til ulike investeringer i bolig. Nedenfor er det angitt en status i arbeidet pr Kr. 20,0 mill. - Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte. Status: Det er pr kjøp 8 familieboliger for til sammen kr. 12,2 mill. Kr. 9,0mill. - Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte forutsatt at det selges for tilsvarende beløp til beboere. Status: Det er pt. ikke solgt noen leiligheter, men det er etablerte et prosjektet Fra Leie til Eie med egne medarbeidere i kommunen som er i kontakt med en rekke familier for å kartlegge finansielle muligheter for slikt kjøp. Det er signalisert at det nå er flere som har ordnet finansiering og at de er innstilt på å kjøpe. Drammen Eiendom KF deltar med å fremskaffer takster og forberede kjøpekontakter sammen med eiendomsmegler. Kr. 10,0 mill. Kjøp/ innløsning av 4 leiligheter i Smithestrømveien 1. Status: Det er inngått kjøpekontrakt på alle 4 leilighetene. 2 er overtatt og de 2 resterende overtas i løpet av september. Kr. 6,0 mill. - Kjøp av omsorgsboliger forbeholdt eldreomsorg i borettslag. Status: det er kjøp 4 boliger for til sammen kr. 2,6 mill. Kr. 15,0 mill. - Oppgradering /opprusting av boliger. Status: Planlegging av oppgradering av leiligheter i Stiboltsgate og Austadgata er igangsatt tertial 2011 Side 11 av 15

12 4 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 35 ansatte i bedriften; 7 kvinner og 28 menn. Foretaket har hittil i 2011 ikke hatt noen store ulykker eller nesten-ulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til 2010 som i all hovedsak skyldes langtidsfravær. Sykefravær kvartal 2011 Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 1,79 % 15,97 % 17,76 % 3,54 % 13,05 % 16,59 % Menn 0,97 % 0,69 % 1,66 % 0,37 % 6,96 % 7,33 % Samlet 1,13 % 3,67 % 4,81 % 1,06 % 8,29 % 9,35 % Det har vært avholdt 5 styremøter hvor det er behandlet 34 saker. 5 JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL Investeringsbudsjett Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med 2. tertial: Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett Schwartz gate 16-18, boliger for demente? Marienlyst stadion, flomlys mill 15 mill Universell utforming, overføring inventar/utstyr 10 mill -0,15 mill 9,85 mill Aronsløkka skole SUM Finansiering Husbanktilskudd bolig 20% 40% andel Mvakomp. Låneopptak Sum tertial 2011 Side 12 av 15

13 5.2 Driftsbudsjett 2011 Som det fremgår av regnskapsrapporten for 2. tertial er økonomien i store trekk i henhold til budsjettet. De kostnadene som har medført avvik i forhold til budsjettet så langt er av en slik størrelse at de bør kunne innarbeides i rammene på årsbasis. Det er derfor forventet at resultatet på årsbasis vil bli på omkring kr. 38,9 mill. som budsjettert. 5.3 Driftsregnskap pr Regnskap hittil i år september 2011 Vedtatt budsjett 2011 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,32 % Eksterne leieinntekter ,19 % Leieinntekt boliger ,55 % Salg renholdstjenester ,38 % Tilskudd ,94 % Andre Inntekter ,72 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,41 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,27 % Administrasjonskostnader ,08 % Innleiekostnader ,70 % Innkjøp renhold ,22 % Eiendomsdrift ,98 % Vedlikehold ,81 % Tap på fordringer (7830) ,64 % Avskrivninger ,95 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,02 % DRIFTSRESULTAT ,35 % Finansinntekter ,95 % Finansutgifter ,40 % SUM FINANS ,19 % RESULTAT før Eiendomssalg ,46 % Salg av eiendom ,00 % Kostpris solgte eiendommer (4830) RESULTAT SALG EIENDOM ,00 % NETTO RESULTAT ,86 % tertial 2011 Side 13 av 15

14 5.4 Investeringsregnskap 2. tertial 2011 Prog. Ansvar Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2011 Beløp pr Revidert budsjett Rest i kr Werglandsgate 12, ombygging vestre del Parktunet BH,rehab.av vestre sidebygg Jordbrekkskogen BH,utvidelse Fjell Barnehage,gjenoppbygning etter brann Barnehager - Oppgradering bygningsmassen Sum Barnehage Helse - SUM Marienlyst stadion - stadionutvikling Drammensbadet, garantiarbeider Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Åspaviljongen (oppgrad.) SUM Kultur og fritid Rådhuset - forprosjekt utbygging Borggården Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen SUM Ledelse, organisasjon mv Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser Ing. Rybersgate - Støygjerde PLO, samlokalisering ledelse Nye lokaler utviklingsprogram helse og sosial Strømsø, nytt dagsenter Geriatrisk komp.senter, areabehovsutredning Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunk Schwartz gate 16-18, boliger for demente Pleie og omsorg - Oppgradering bygningsmassen SUM Pleie og omsorg P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt SUM Samferdsel og fellesarealer tertial 2011 Side 14 av 15

15 Prog. Ansvar Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2011 Beløp pr Revidert budsjett Rest i kr Åskollen skole, utvidelse/ombygging Brandenga skole - rehabilitering Svensedammen skole,utbygging/ombygging Introduksjonssenteret, rehabilitering/utvidelse Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad Hallermoen skole - ombygging Galterud skole, flerbrukshall Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall Marienlyst Skole Øren skole, utvidelse SUM Oppgradering av skolebygg SUM Skole Stiboltsgate, rehabilitering Smithestrømveien 1 - innløsning av leiligheter Muusøya, Småhusprosjektet Cappelensgate 65, mindreårige flykninger Erik Olsensgt. 7A - Nytt natthjem SUM Kjøp av boliger Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen SUM Sosiale tjenester SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Ufordelt myndighetskrav Utvikling av eiendommer - Sum Generell investeringsramme Totalt tertial 2011 Side 15 av 15

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 27. september 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 BOLIGER... 3 3.1 SALG AV BOLIGER... 3 3.2 KJØP AV BOLIGER...

Detaljer

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/

Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 04/ DRAMMEN KOMMUNE Styret Drammen Eiendom KF Vår referanse 10/13845/2/MOROTT Arkivkode Deres referanse Dato 24.9.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 46/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet:

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009. Styrebehandlet: TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2009 Styrebehandlet: Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 4 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER I 2. TERTIAL 2009... 4 3.1.1

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3. EIENDOMSDRIFT... 3 1.1 RENHOLD... 3 4. BOLIGER... 4 1.2 INNFØRING

Detaljer

Styresaksnr. 21/11 Saksbeh. Morten O. Haldorhamn Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 25.5.2011 Saksnr. i esa 10/6241-1

Styresaksnr. 21/11 Saksbeh. Morten O. Haldorhamn Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 25.5.2011 Saksnr. i esa 10/6241-1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Styresaksnr. 21/11 Saksbeh. Morten O. Haldorhamn Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 25.5.2011 Saksnr. i esa 10/6241-1 SAK 21/11: TERTIALRAPPORT OG REVIDERT

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2008 Styrebehandlet: 30.09.2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 ORGANISASJONSFORHOLD... 3 3 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3.1 RENHOLD... 5 4 EIENDOMSPROSJEKTER... 5

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 3 4 BOLIGER... 4 4.1 KOSTNADSDEKKENDE

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 12/09: HANDLINGSPLAN 2009 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2011 Drammen Eiendom KF Boligutleie - En viktig velferdstjeneste Boligmassen Boligmassen fordelt fordelt på på bydeler bydeler 264 264 288 288 350 350 60 60

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2014 Styrebehandlet: 26. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 INNEKLIMA OG RADON... 3 3.2 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 27.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 INNEKLIMA OG RADON... 4 3.2 KONNERUD SKOLE...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 56/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 30.09.2013 SAK 56/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 Styrebehandlet: 26. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 EIENDOMSDRIFT... 3 3.1 RENHOLD... 3 4 BOLIGER... 5 4.1 KOSTNADSDEKKENDE

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016

Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/16 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 16/505 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.5.2016 SAK 28/16: TERTIALRAPPORT OG REVIDERT

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008

Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 26/08-2008 SAK 39/08: ØKONOMIPLAN 2010-13 - FORELØPIG

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/08 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 02.04.2008 SAK 14/08 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04/16 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/9159 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.2.2016 SAK 04/16: VEDLIKEHOLDSPLAN 2016 Innstilling til: Styret

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014

Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSPROTOKOLL Saknr. 53/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 29/09-2014 SAK 53/14: ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtak:

Detaljer

Byutvikling i Drammen

Byutvikling i Drammen Byutvikling i Drammen Pågående prosesser Formannskapet 10.09.2013 Utbyggingspotensial i sentrale strøk Overordnede gjeldende rammebetingelser: Kommuneplan for Drammen 2007-2018: Overordnede gjeldende rammebetingelser:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10

Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10 53/10 ENERGIMERKEORDNINGEN Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010. Fjellheim skole. Øren skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010. Fjellheim skole. Øren skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2010 Fjellheim skole Øren skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2010. Drammensbadet. Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

Saknr. 27/12 Saksbeh. Dag Mogensen Jour.nr 11/15622 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.4.2012

Saknr. 27/12 Saksbeh. Dag Mogensen Jour.nr 11/15622 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.4.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 27/12 Saksbeh. Dag Mogensen Jour.nr 11/15622 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.4.2012 SAK 27/12 TILBUD OM KJØP AV EIENDOM VED DRAMMEN

Detaljer

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016

Drammen Eiendom KF Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Forslag ØKONOMIPLAN 2013-2016 Styrebehandlet 9. oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RESULTATSTYRING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 2.2 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.2.1 Husleie eksisterende

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/10439 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.9.2011 SAK 39/11 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Innstilling

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 SAK 23/08 STATUSRAPPORT OPPGRADERING DANVIK SKOLE Innstilling

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2016-2019 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Styrebehandlet 28.september 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 2 ØKONOMI... 4 2.1 DRIFTSBUDSJETT... 4 2.1.1 Husleie eksisterende leieforhold... 4 2.1.2 Leie fra nye investeringer...

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Saknr. 15/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 15/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 15/11 SLUTTRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til:

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2008 DRAMMEN EIENDOM KF Styrebehandlet: 21.05.2008 DEKF Rapport 1.tertial 2008 side 1 DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF (DEKF) er kommunens hovedvirkemiddel for å realisere

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING OPPFØLGING AV RENHOLD. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING OPPFØLGING AV RENHOLD. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/10 Saksbeh. Jan Solberg Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24.3.2010 SAK 15/10 OPPFØLGING AV RENHOLD Innstilling til: Styret i

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saknr. 66/09 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 09.12.2009

Saknr. 66/09 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 09.12.2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 66/09 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 09.12.2009 SAK 66/09 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til:

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saknr. 17/10 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24.3.2010

Saknr. 17/10 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24.3.2010 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 17/10 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 24.3.2010 SAK 17/10 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til:

Detaljer

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13

Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 65/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 11.11.13 SAK 65/13: ENERGISTRATEGI - STATUSRAPPORT Innstilling til: Styret

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Saknr. 04 /11 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Saknr. 04 /11 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04 /11 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.02.11 SAK 04/11: OPPGRADERING OG VEDLIKEHOLDSPLAN 2011 Innstilling

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2012 Drammen Eiendom KF Brandengen Skole 100 år Barndengen skole ble bygget i 1913, og oppgradert i 2012. Den ble tilbakeført til sin opprinnelige arkitektur,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Prinsipper for bistand for boligeiere i transformasjonsområder. Orientering til formannskapet 8. november 2016

Prinsipper for bistand for boligeiere i transformasjonsområder. Orientering til formannskapet 8. november 2016 Prinsipper for bistand for boligeiere i transformasjonsområder Orientering til formannskapet 8. november 2016 Bestilling fra 1. tertial 2016 Vedtak 14. Drammen Eiendom KF gis fullmakt til kjøp av eiendom

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Saknr. 05/12 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 12/223 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Saknr. 05/12 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 12/223 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/12 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 12/223 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 6.2.2012 SAK 05/12: OPPGRADERING OG VEDLIKEHOLDSPLAN 2012 Innstilling

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 10/10 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.02.2010 SAK 10/10 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør Budsjettforslag 2016 Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015 Jon Carlsen adm. direktør Oppgaver og ansvar Boligbyggs formål: Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 45/11 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/13302 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.11 SAK 45/11: STATUSRAPPORT ENERGISTRATEGI Innstilling

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2012 pr. 27.1.2012 Børresen skole Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI... 3 1.3 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013

Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Årsberetning og regnskap 2013 Drammen Eiendom KF Kobbervik Gård Kobbervik gård er en 300 år gammel ærverdig bygning med en lang historie, som Drammen kommune kjøpte i 1953. Etter godt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.8.2015 Styresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 Notat Til : Bystyret Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/974-33 033 DRAMMEN 14.09.2012 SPØRSMÅL STILT I FORMANNSKAPSSAK 84/2012 UTVIKLING AV MARIENLYSTOMRÅDET MED NY MULTIFUNKSJONSHALL

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer