Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet: 30. september 2013

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL EIENDOMSDRIFT RENHOLD BOLIGER INNFØRING AV KOSTNADSDEKKENDE HUSLEIE SALG AV BOLIGER KJØP AV BOLIGER PROSJEKTER FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER Kobbervik gård - ombygging til barnehage Blentenborg bofellesskap, oppgradering Schwartz gate 18, nybygg boliger for demente Galterud skole, flerbrukshall Harmonien, kjøp og oppgradering BYGGEPROSJEKTER UNDER UTFØRELSE Holmestrandsveien modulhus for vanskeligstilte Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Åskollen skole, utvidelse/ombygging Strømsø barnehage, utvidelse Konnerud Skole oppgradering inneklima Introduksjonssenteret UTVIKLINGSPROSJEKTER Ombygging av sykehjem Konnerud Skole - tilbygg Etablering av Drammen Helsehus Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig Brandengen skole, fremtidig utbygging Buskerudveien 17, oppgradering kontor Glitrevannverket IKS Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Strømsø Skole reguleringsplan Avsetning utbygging og rehabilitering av skoler (Fjell, flerbrukshall Fjell, Brandengen) Christian Bloms gate ORGANISASJONSFORHOLD JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL RESULTATREGNSKAP PR BALANSE PR INVESTERINGSREGNSKAP 2. TERTIAL tertial 2013 Side 2 av 14

3 1. INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2. REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Resultatet pr før inntekter fra salg av eiendom er kr. 41,2 mill., som er kr. 6,3 mill. over budsjett. Resultatet er positivt påvirket av økte inntekter med kr. 3,9 mill., og lavere kostnader enn budsjett med kr. 0,7 mill. I tillegg er netto finans kr. 1,7 mill. over budsjett. Av inntektsveksten utgjør effekt av innføring av ny kostnadsdekkende husleie på bolig kr. 1,3 mill. Beløpet er forutsatt overført eier til dekning av økonomisk sosialhjelp. Det er bokført salg av eiendom for kr. 20,8 mill. Årets budsjett er på 20,0 mill. Hoveddelen gjelder salg av boliger via Leie til eie prosjektet. 3. EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt. Men vi har dessverre vært utsatt for en brann hvor 4 boligenheter brant ned i Korsveien 68. Ingen personer kom til skade. Saken etterforskes av politiet og foreløpig teori er at brannen startet utvendig. Utover dette har det ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 2. tertial. 1.1 Renhold DEKF kjøper på vegne av kommunen daglig renhold av ca kvm. gulvarealer. Vår største renholdsleverandør er Elite Service Partner AS. Samarbeidet startet i november Det har i 2. tertial ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenestene. Vindusvask ble gjennomført for skoler og barnehager. Renhold ble startet opp for nye betydelige eiendommer som Schwartzgt. 16, Kobbervik barnehage og Galterudhallen. Kvaliteten på renholdet følges normalt opp gjennom egne rutinemessige kvalitetskontroller i forhold til standarden Insta-800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. Det har blitt foretatt Insta-kontroller i august med Elite og nå i begynnelsen av september med AB Solutions tertial 2013 Side 3 av 14

4 Etter kontroll fra Arbeidstilsynet har bedriften utarbeidet rutiner for påseplikt og samordning av HMS-arbeidet innenfor renhold. I tillegg skal kommunens verneombud medtas på råd ved innkjøp av renholdstjenester. Klager/Avvik I 2013 har vi satset på å heve kvaliteten på renhold og å få et godt samarbeid med både brukerne og leverandørene. Innkjøpsrådgiver har vært ute på flere befaringer og i møte med alle styrerne i barnehagene. Det har blitt registrert 11 skriftlige avvik i 2013, av disse er 3 fra 2. tertial. Dette loggføres og følges opp av DEKF umiddelbart, og leverandørene iverksetter straks tiltak. NS-Insta 800 kontroll Vi har i 2. tertial hatt uanmeldte renholdskontroller i henhold til NS-INSTA 800. Vi har gjennomført kontroll på totalt 380 rom. De kontrollerte rommene representerer et statisk utvalg for til sammen ca rom. Det var 14 rom som ikke besto kontrollen, dvs. en fallprosent på 3,7 % noe som er en økning på 0,3 % fra 2. tertial 2012, men allikevel et lavt tall sammenlignet med tidligere år. Mangler fra renholdsleverandørens side blir rettet opp umiddelbart etter renholdskontrollene og sluttrapportene vil bli gjennomgått sammen med DEKF og leverandørene. Pr. 2. tertial er det fakturert renholdstjenester for til sammen kr. 24,7 mill. Kostnadene utgjorde kr. 21,4 mill. Renholdsaktiviteten har således bidratt med kr. 3,3 mill. Våre renholdsleverandører gjennomførte prisøkninger i mai. 4. BOLIGER Det har pågått arbeid med implementering av ny boligsosial handlingsplan. DEKF har en viktig rolle i gjennomføringen av planen på mange områder. Blant annet innføring av ny husleieberegning basert på en modell med kostnadsdekkende husleie. 1.2 Innføring av kostnadsdekkende husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra Det er inngått 290 nye leieavtaler med nye priser, hvor 130 er nye leieforhold og 160 er fornyelser av tidligere leieforhold. Leieprisene på disse er økt i gjennomsnitt med 26 %. Effekten pr. 2. tertial er likevel kun kr. 1,3 mill. ettersom kontraktene har kommet gradvis fra 1. januar til utgangen av august. Dersom innslaget av nye leiekontrakter kommer i samme tempo og omfang resten av året, vil ca. 450 leietakere betale den nye leien ved utløpet av året. Helårseffekten for disse kontraktene vil beløpe seg til kr. 7,6 mill. fra På grunn av gradvis innfasing av nye kontrakter vil effekten på leieinntektene for året 2013 være kr. 2,0 mill. Den beregnede økte inntekten er forutsatt benyttet til økt kvalitet på vedlikehold av boligmassen, samt overføringer via eier til NAV for å kompensere økte kostnader til tertial 2013 Side 4 av 14

5 økonomisk sosialhjelp. I revidert budsjett 1. tertial vedtok bystyret at den anslåtte inntektsveksten på kr. 2,0 mill. skal overføres eier. 1.3 Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. DEKF deltar i prosjektet fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Hittil i år er 10 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Andelene er solgt for til sammen kr. 8,1 mill. 1.4 Kjøp av boliger Av investeringsregnskapet fremgår at det pr. 2. tertial er kjøpt boliger for kr. 20,0 mill. (9 stk). I tillegg er det inngått avtale om kjøp av ytterligere 2 boliger til kr. 4,0 mill. til sammen. Av kjøpte boliger i 2013 utgjør kjøp av boliger ved sykehuset kr. 9,4 mill. (3 stk). 5. PROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr Hittil i 2013 er det aktivert nye investeringer for kr. 297,2 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. DEKF har pr. 2. tertial opparbeidet netto mvakompensasjon fra investeringer på kr. 46,8 mill. 80 % av beløpet går i 2013 til finansiering av prosjektene, mens 20 % av beløpet skal overføres til bykassen. Pr. 2. tertial utgjør dette kr. 9,3 mill. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med kr. 12,0 mill. i mva-kompensasjon til bykassen i Ferdigstilte byggeprosjekter Kobbervik gård - ombygging til barnehage Kobbervik gård barnehage ble ferdigstilt til avtalt tid og ble satt i ordinær barnehagedrift fra 15. august. Bygningen er nå oppgradert med tekniske anlegg og moderne funksjonalitet samtidig som antikvariske hensyn er ivaretatt. Prosjektet er realisert innenfor vedtatt ramme på kr. 45,9 mill. Barnehagen har plass til ca. 100 barn fordelt på 6 baser Blentenborg bofellesskap, oppgradering Blentenborg bofellesskap er ferdigstilt primo august 2013, innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 54,9 mill. (inkl. mva). Bofellesskapet inneholder 16 boenheter med tilhørende fellesarealer, og arealer for ansatte/administrasjon. DEKF s investeringsramme er i 1. tertial redusert med kr. 1.0 mill. (inkl. mva), og samme beløp er tilført bykassen/virksomheten til bruk for innkjøp av inventar/utstyr tertial 2013 Side 5 av 14

6 1.5.3 Schwartz gate 18, nybygg boliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Investeringsramme er kr. 54,2 mill. ekskl. inventar og utstyr. Byggestart i april 2012 med BYFA Bygg for alle AS som totalentreprenør. Innvendig bygg ble ferdigstilt medio mars 2013 og virksomheten har flyttet inn f.o.m. da. Resterende arbeider ble avsluttet i begynnelsen av juni 2013 og leietakere har flyttet inn fortløpende i løpet av sommeren. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjettrammen Galterud skole, flerbrukshall Galterudhallen er ferdigstilt primo august 2013, innenfor vedtatt investeringsramme på kr. 61,6 mill. (inkl. mva). DEKF s investeringsramme er i 1. tertial redusert med kr. 1,4 mill. (inkl. mva), og samme beløp er tilført bykassen/ Galterud skole til bruk for innkjøp av inventar/utstyr. Hallen har et bruttoareal på ca m Harmonien, kjøp og oppgradering Harmonien (Øvre Storgate 10) ble pr kjøpt og overtatt av DEKF i samsvar med bystyrets vedtak. Kjøpesum kr. 15,7 mill. Det vil bli gjennomført mindre oppgraderinger for å sikre forfall samt helse miljø og sikkerhet. Lokalene er tenkt utleid til kulturformål i samarbeid med Drammen Scener AS. 1.6 Byggeprosjekter under utførelse Holmestrandsveien modulhus for vanskeligstilte Produksjon av moduler og klargjøring av tomt startet i mai og husene ble montert i starten av august. De 4 husene sto ferdig til overtakelse av DEKF , ca. 1 mnd. senere enn forventet, men klargjort for innflytting fra Prosjektet har status som et midlertidig tiltak, men skal evalueres etter ca. 1 års drift for vurdering av videre drift/omregulering av tomta. Totalkostnaden for 4 boenheter inklusive infrastruktur er beregnet til kr. 4,5 mill Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Byggearbeidene på Frydenhaug skole startet ultimo januar 2013, og ferdigstilles for overtakelse 1. september Som følge av omfattende prosesser knyttet til regulering, ble byggesaksbehandling forsinket, og ferdigstillelse forskjøvet med drøyt 2 måneder i forhold til opprinnelige planer. Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole ble gjennomført i 2012, og det er inngått kontrakt med Bøhmer Entreprenør AS. Frydenhaug skole bruker Strømsø skole i byggeperioden, og det er gjennomført oppgraderingstiltak i denne skolen for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole. Nybygget har en samlet investeringsramme på kr. 263,1 mill. (inkl. mva). DEKF s investeringsramme vil i ØKP bli redusert med kr. 8,8 mill. (inkl. mva), og samme beløp tilføres bykassen/frydenhaug skole til bruk for innkjøp av inventar/utstyr i tertial 2013 Side 6 av 14

7 1.6.3 Åskollen skole, utvidelse/ombygging Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for en arealutvidelse. Planene omfatter bygging av ca m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse. Det eldste skolebygget er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk. Nybygget oppføres som totalentreprise av Trio Entreprenør AS. Arbeidene startet i løpet av vinteren og holder foreløpig planlagt fremdrift. Forventet ferdigstillelse er mars Øvrige mindre ombygginger ved eksisterende skolepaviljonger skal gjennomføres etter av nybygget er ferdigstilt. Omfang og fremdrift er fortsatt under avklaring. Investeringsramme for byggeprosjektet er kr. 95,0 mill. Separat avsetning på kr. 5,0 mill. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten for Strømsø barnehage, utvidelse Totalentreprenør er engasjert fra juni Etter prosjektering og kvalitetssikring av prosjektet ble riving og klargjøring i plan 2 og sidebygningen utført i juli. Byggearbeidene forventes å stå ferdig til og skal utføres innenfor en kostnadsramme på totalt kr. 15,0 mill. (eks. inventar og utstyr, som må dekkes av egen bevilgning til virksomheten). I tillegg avsettes 2,0 mill. kr til tekniske oppgraderinger i forbindelse med radonsikring, brannsikringstiltak og varmeanlegg/energistyring. Brukerne av Strømsø barnehage disponerer lokaler på nye Kobbervik gård barnehage i byggeperioden fra til Konnerud Skole oppgradering inneklima Det er avdekket dårlig inneklima knyttet til radon og muggsoppforekomster i en del av Konnerud skole. Det totale omfanget er ikke ennå avdekket, og derfor er heller ikke utbedringsløsninger og kostnader knyttet til dette avklart. Utbedringsarbeidet i klasseromsfløyen i 2. etasje har startet og vil bli ferdig i løpet av sommeren. Underetasjen, hvor lærernes arbeidsplasser er, må også utbedres, og vil i etterkant kun kunne fungere som tilleggsareal for skolen. Kostnadene er fortsatt usikre, men forventes å beløpe seg til omkring kr. 10,0 mill Introduksjonssenteret Fase 2 ble ferdigstilt sommer 2013 med Veidekke Entreprenør AS som totalentreprenør. Fase 3, oppgradering av gjenstående klasserom og vindusutskrifting mv. konkurranseutsettes gjennom DOFFIN, og igangsettes høsten Gjenstående arbeider har forventet ferdigstillelse av alle planlagte tiltak sommeren Den pågående rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på kr mill. (inkl. mva). I investeringsrammen inngår i gjenstående tiltak tertial 2013 Side 7 av 14

8 1.7 Utviklingsprosjekter Ombygging av sykehjem For å øke og sikre bedre utnyttelse av kapasiteten i driften ble det i revidert budsjett 2013 gjort en avsetning på kr. 10,0 mill. til ombygging av avdelinger på flere sykehjem. Det tas sikte på å gjennomføre ombyggingsarbeidene høsten Konnerud Skole - tilbygg Konnerud skole har behov for flere undervisningsarealer. Det er foreslått i forbindelse med 1. tertial å bygge et tilbygg som skal tilby undervisningsarealer for 2. klassetrinn, til sammen 6 klasser med tilhørende grupperom og garderobe- og toalettfasiliteter. Dette vil igjen frigjøre plass til administrasjons- og lærerarbeidsplasser i skolens 1. etasje. Det er ønskelig å få et nybygg på plass raskest mulig og dvs. til skolestart august Entreprisekonkurranse er blitt utlyst i juli 2013 og valg av leverandør forventes avklart i oktober Kostnadene vil først være kjent etter at anbud er innhentet, og vil bli innarbeidet i ØKP Etablering av Drammen Helsehus Det er i ØKP avsatt en samlet investeringsramme på kr. 213 mill for å videreutvikle Drammen Geriatriske Kompetanse Senter (DGKS) til å bli Drammen Helsehus. Det er nå igangsatt mindre om- og tilbygginger av eksisterende bygningsmasse for å etablere kontorer, arbeidslokaler med mer. Det vil bli lyst ut arkitektkonkurranse for utredning av nytt Helsehus når konseptutredningen er ferdig, og kr. 4 mill settes av i 2013 til utredning og mindre byggearbeider. Dette betyr at det av årets investeringsramme på kr. 11,0 mill. overføres kr. 7,0 mill til Det overføres dessuten kr. 0,5 mill. til Bykassa slik at virksomheten får tilsvarende beløp til løst inventar og utstyr Buskerudveien 166, utvidelse av barnebolig Det er i revidert årsbudsjett 2013 vedtatt full utbygging av en ny 2. etasje Innenfor en ramme på kr. 37 mill. Prosjektering er i gang, og det er forventet byggestart sommer Brandengen skole, fremtidig utbygging Det er et behov for ytterligere rehabilitering og utvidelse av Brandengen skole. DEKF har fra mai 2012 arbeidet med utredninger når det gjelder lokalisering av ny hall og utvidelse av undervisningsarealer på Brandengen skole. Utvidelsen krever nye tomtearealer og DEKF har jobber med dette Buskerudveien 17, oppgradering kontor Glitrevannverket IKS Prosjektet har tidligere vært fremme som vedtatt investering, men ble stilt i bero før realisering. Byggeprosjektet er nå aktualisert igjen, og en oppdatert investeringsvurdering tilsier behov for en ramme på kr. 25,0 mill. Det pågår nå tertial 2013 Side 8 av 14

9 forhandlinger om endelig omfang, utførelse og husleie som vil bli dekket av Glitrevannverket IKS. Det er tidligere bevilget kr. 5,0 mill. Det foreslås avsatt kr. 20,0 mill. i Drammen Kjøkken KF - nytt kjøkken Det er anskaffet ny tomt på Gulskogen, Tømmerkrana 16 for nytt sentralkjøkken. Det er avsatt kr. 10 mill. til tomtekjøp og 80 mill til nytt kjøkken i ØKP Det pågår nå en prosess mellom virksomhetene (Drammen Eiendom, Drammen Kjøkken og Helse og omsorg) for å få prosjektet inkl. tomt, nytt sentralkjøkken, kjøkkenutstyr, ombygging av institusjoner og mottakssteder samt utstyr til oppvarming av kjølt mat, innenfor den avsatte rammen Fjell, erstatningsbarnehage (Fjell 2020) Tomt knyttet til ny flerbrukshall ved Fjell skole vil kunne berøre to eksisterende barnehager, og således utløse behov for bygging av en ny større barnehage. Foreløpige vurderinger tilsier et investeringsbehov på ca. kr. 50,0 mill. (inkl. mva), hvorav kr. 1,0 mill. er avsatt til planlegging/prosjektering i Det er igangsatt arbeid for avklaring av lokalisering og premisser for reguleringssaken Strømsø Skole reguleringsplan Det er i 2012 igangsatt arbeid med å omregulere tidligere Strømsø skole, med sikte på salg. DEKF har kontrahert reguleringsarkitekt og utarbeidet planprogram for regulering av eiendommen. Videre behandling hos Byplanmyndighetene og i Formannskapet er planlagt for september/oktober Det skal gjennomføres konsekvensutredninger i forbindelse med den nye reguleringsplanen. Arbeidet i forbindelse med dette samt høringer/politisk behandling forventes å pågå i løpet av Endelig vedtak forventes å få politisk avklaring høsten 2014, slik at salg kan gjennomføres når skolen fraflyttes av nåværende leietaker, Frydenhaug skole, i slutten av Avsetning utbygging og rehabilitering av skoler (Fjell, flerbrukshall Fjell, Brandengen) Det er avsatt kr. 8,0 mill. i 2013, kr. 40,0 mill. i 2014, kr. 102,0 mill. i 2015 og kr 100,0 i 2016 til utvikling av disse skoleanleggene. Det pågår vurderinger av lokalisering av flerbrukshall ved Brandengen, samtidig som Idèkonkurransen Fjell 2020 ennå ikke er sluttbehandlet. Endelig beløpsfordeling av de foreløpige avsetningene mellom Fjell og Brandengen krever derfor ytterligere bearbeiding Christian Bloms gate 2-4 Bygningen med 8 boenheter ble totalskadet i brann i DEKF har kommet til enighet med forsikringsselskapet om en erstatningssum på ca. kr. 9,5 mill. og har til hensikt å bygge opp nye boliger på tomta. Det er utarbeidet en mulighetsstudie som belyser tomtas potensial for utvikling. Ut fra gjeldende bestemmelser i kommuneplanen er det mulig å få en langt bedre utnyttelse av tomta og bygge mange flere leiligheter enn det som var der før tertial 2013 Side 9 av 14

10 Det forberedes konkurranse om utvikling av boliger på eiendommen som kan legge til rette for flere nye utleieboliger. Konkurransen vil invitere til utvikling av boliger i 2 byggetrinn og til sammen opptil m2 boligareal. For å kunne realisere byggetrinn 1 med 16 boliger bør det avsettes kr. 10,0 mill. i investeringsmidler i tillegg til forsikringssummen. 6. ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 2. tertial var det 38 ansatte i bedriften; 9 kvinner og 29 menn. Foretaket har hittil i 2013 ikke hatt noen store ulykker eller nesten ulykker. Sykefraværet viser en negativ utvikling i forhold til ,65 % i 2. kvartal 2013, mot 3,30 % i Økningen skyldes hovedsaklig langtidsfravær. Sykefravær 2. kvartal 2013 Korttid Langtid Samlet Kvinner 0,75 % 11,30 % 12,05 % Menn 2,25 % 2,73 % 4,97 % Samlet 1,89 % 4,75 % 6,65 % Det har vært avholdt 5 styremøter hvor det er behandlet 43 saker. 7. JUSTERING AV BUDSJETT 2. TERTIAL 2013 Driftsresultatet for 2.tertial er i hovedsak i henhold til budsjett. Det en noe økte inntekter, men også kostnadene har noe vekst. Det anbefales derfor ikke endringer i budsjettet, da resultatmålet og prognose på årsbasis forventes å ligge på budsjett. Det ligger inne en forventet inntektsvekst på årsbasis som følge av innføring av kostnadsdekkende husleie på kr. 2,0 mill. som blir overført eier ved at eieruttaket øker tilsvarende. Det foreslås ingen justeringer av investeringsbudsjett i 2. tertial tertial 2013 Side 10 av 14

11 1.8 Resultatregnskap pr Agresso budsjett Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2013 DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter ,18 % Eksterne leieinntekter ,52 % Leieinntekt boliger ,83 % Salg renholdstjenester ,81 % Tilskudd ,01 % Andre Inntekter ,19 % SUM DRIFTSINNTEKTER ,26 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader ,25 % Administrasjonskostnader ,61 % Innleiekostnader ,76 % Innkjøp renhold ,56 % Eiendomsdrift ,80 % Vedlikehold ,61 % Tap på fordringer (7830, 7831) ,24 % Avskrivninger ,94 % SUM DRIFTSUTGIFTER ,29 % DRIFTSRESULTAT ,72 % Finansinntekter ,62 % Finansutgifter ,10 % SUM FINANS ,63 % RESULTAT før Eiendomssalg ,97 % Salg av eiendom ,89 % Kostpris solgte eiendommer ,00 % RESULTAT SALG EIENDOM ,17 % Brann/Forsikringsoppgjør ,00 % NETTO RESULTAT ,14 % tertial 2013 Side 11 av 14

12 1.9 Balanse pr EIENDELER BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN BORETTSLAGSLEILIGHETER FESTETOMTER OG GRUNNAREALER ANLEGG UNDER UTFØRELSE ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER FINANSIELL ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LIKVIDER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL RESULTAT I PERIODEN EIERUTTAK I PERIODEN SUM EGENKAPITAL PENSJONSFORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD EIENDOM BYGGELÅN SUM LANGSIKTIG GJELD INVESTERINGSTILSKUDD KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN LEVERANDØRER ØVRIG KORTSIKT. GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL tertial 2013 Side 12 av 14

13 1.10 Investeringsregnskap 2. tertial 2013 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2013 Beløp pr Revidert budsjett Rest i kr Fjell, erstatningsbarnehage Strømsø BH - utvidelse Kobbervik gård - etablering av barnehage Jordbrekkskogen BH,utvidelse Fjell Barnehage - garantiarbeider SUM 01 Barnehager - Disponibelt SUM Barnehager - Oppgr. bygningsm., Barnehager husleiekorr SUM Barnehager - Oppgradering bygningsmassen Barnehage - SUM Bekkevolden barnebolig - utvidelse Oppvekst - SUM Kjøp av omsorgsboliger + leiligheter i omsorgskomplekser Werglandsgate Drammen Helsehus Schwartz gate 18, boliger for demente Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede SUM 05 Helse og omsorg - Disponibelt SUM Disponible midler ombygging institusjonsbygg SUM Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen Helse og omsorg - SUM Harmonien, kjøp og oppgradering Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg Marienlyst stadion - stadionutvikling Drammensbadet, garantiarbeider SUM Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen Kultur og fritid - SUM Rådhuset - videre utvikling SUM Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen Ledelse, organisasjon mv. - SUM Rehabilitering av utebadet Marienlyst Blichsgate P-hus Samferdsel og fellesarealer - SUM tertial 2013 Side 13 av 14

14 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr Påløpt i 2013 Beløp pr Revidert budsjett Rest i kr Konnerud skole tilbygg Konnerud skole - sanering og oppgradering inneklima Inneklima skolebygg Sikring av skolebygg Brandenga skole - fremtidig utbygging Brandengen skole - EU-prosjekt Ing. Rybersgate - Støygjerde Åskollen skole, utvidelse/ombygging Brandenga skole - tak, vinduer etc Svensedammen skole,utbygging/ombygging Frydenhaug skole, nybygg Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad Galterud skole, flerbrukshall Skoger skole - garantiarbeider Marienlyst Skole - garantiarbeider SUM 12 Skole - Disponibelt SUM Oppgradering av skolebygg Skole - SUM Holmestrandsv. 132 A, prosj. og etablering 4 mudulhus Stiboltsgate, rehabilitering Christian Blomsgate 2-4, Skisseprosjekt Skogliveien 124, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Skogliveien 31, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Lyngveien 10, mindreårige flyktninger (oppgrad.) Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom Smithestrømveien 1 - innløsning av leiligheter Introduksjonssenteret - fase 1, rest garantitid SUM Kjøp av boliger (rest opppussing) Sosiale tjenester - SUM SUM Enøk-tiltak SUM Energikonvertering SUM Oppgraderinger tekniske anlegg Teknisk investeringsramme - SUM Drammen kjøkken - Ny lokalisering Drammen Havn, logistikkbygg - utredning (1 mill) Buskerudveien 17,(MK=1) ombygging kontor Glitrevan Generell investeringsramme - SUM TOTALT tertial 2013 Side 14 av 14